English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 אשנ תשרפ

אשנ תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map
!ףתכ ןת

ןתנ אל תהק ינבלו"
(ט ,ז רבדמב) "ואשי ףתכב םהילע שדקה תדבע יכ

ללש ךותמ .לודגה עסמל תונכהב םיכורכה .םיינכט םיטרפב הפייעל תוסומע רבדמב רפס לש תונושארה תושרפה
.תורודלו העשל ,קומע רסמ הבוחב תנמוטה ,ןכשמה תאישנל הכרדהב ןאכ דקמתנ םיטרפה
."םתדובע יפכ" יררמו ןושרג ינבל וקלוח םהו ךכ םשל הדעה יאישנ י"ע ונתינ תולגע שש
חקינ םא ,רקיעו ללכ לק היה אל םאשמ םג ןה ?תחא הלגעל ולו ,ןכשמה ילכ יאשונ ,תהק ינב וכז אל עודמ ךא
.בהזה לש ילוגסה ולקשמ תא ןובשחב
."ואשי ףתכב םהילע שדקה תדובע יכ" :הביסה תא תקמנמ המצע הרותה
,ףסונ דבור ונינפל םיפשוח םימכח לבא ,ןכשמה ילכל דובכ סחיל יוטיב אלא ןאכ ןיא יכ הארנ ןושאר טבמב
.ףתכה לע שדוקה ילכ תאישנבש "ףיכה"ו הבהאה יוטיב תא אלא האריה תייוח תא קר אל ,טילבמה
,ה"ל הטוס) "ויאשונ תא אשונ היה ןוראה" :האלפומ הדבוע ונל םה םילגמ ,ל"זחל הדחייתנש םירתסה ןושלב
.(א"ע
."פמרט" וילע ספת ,וב זחאש ימ לכו ריוואב ןוראה ףחיר ויפל ישחומ סנל תודע וז ארמימב תוארל חרכה ןיא
אשמ ויפתכ לע אשונ םדאש העשב :םייולגה םיסינה לכמ לפונ וניאש ,קומע ישפנ רסמ ונל ריבעהל םישקבמ ל"זח
,וינפלש םילושכמה לכ לע רבגתהל ,וילגר תא אשונ ובלו ,םילודג תוחוכ וב תכסונ המישמה םצע ירה ,בוהאו רקי
.ויאשונ תא אשונה ןוראה רשפ והזו
"הזוע ץרפ"
."הזוע ץרפ" תשרפ איה אלה ארקמבש המותס השרפ ,אחרוא בגא ,ל"זח ונל םיחנעפמ ךכב
:ארקמה דיעמ ,םילשוריל שדוקה ןורא תא תולעהל ךלמה דוד שקבמש העשב
ףא רחיו ,רקבה וטמש יכ וב זחאיו םיהול-אה ןורא לא הזוע חלשיו … השדח הלגע לא םיהול-אה ןורא תא וביכריו"
.(ו 'ב לאומש) "הזע ץרפ אוהה םוקמל ארקיו … לשה לע םיהול-אה םש והכיו הזועב 'ה
:ףתכה לע םוקמב ,הלגע לע ןוראה תאישנ םצעב ץוענ ואטח שרוש לבא ,הגגשב ,ןוראב זחא הזוע
– "ואשי ףתכב" ביתכד ?ןכש לכ אל ומצע – (ןוראה) אשונ ויאשונ !אזוע :ה"בקה ול רמא .הזוע שנענ הז רבד לעו …"
.(א"ע ה"ל הטוס) "הלגעב והואיבה םהו
ןוראה תא דוד הלעמש העשב יכ ןייצמה ,םימיה ירבד רפסב ופוג ארקמב םירבדה םישרופמ ,רבד לש ותימאל
:םהל ריהבמו םיוולהו םינהכה תא סנכמ אוה ירה ,הינשה םעפב םילשוריל
"טפשמכ והונשרד אל יכ ונב וניהול-א 'ה ץרפ (… ךכיפלו ,ןוראה תא םתאשנ …) םתא אל הנושארבמל יכ"
:ןוקיתה אב ,אטחב הרכהה תובקעבו
-גי ,ו"ט 'א םימיה ירבד) "םהילע תוטומב ,םפתכב 'ה רבדב השמ הוצ רשאכ םיהול-אה ןורא תא םייולה ינב ואשיו"
.(וט
. . .
ןורא תא ולעה רשא ,םיתשילפה תובקעב תכלל שקיב דוד .אמלעב תעד חסיהמ ,הארנה לככ ,העבנ אל דוד לש ותועט
תורפה הנרשיו" :םכרד החלצ אקווד םשו ,תולע תורפל הרוסאה השדח הלגעב שמש תיבל םיתשילפ הדשמ 'ה
.(בי-י ,'ו 'א לאומש) "לאמשו ןימי ורס אלו העגו ךלה וכלה תחא הליסמב ,שמש תיב ךרד לע ,ךרדב
ןתכאלמ תא תורפה הנשעת ,התע ןכ זאכ יכ רבס אוהו תוהדזהל לדומ ךלמה דודל שמיש ,סנל היה רשא הז השעמ
ףידע , םילרעה םיתשילפה םייוצמ וב םוקמב :םיעוראה ינש ןיב תימוהתה הנחבהה דודמ המלעתנש אלא ,הנומא
,לועב תאשל יול ינב לע ,םישודק לארשי לצא לבא ,ןנוק ןוצר תושעל תוששה תומתה תורפה י"ע ןוראה אשניש
."ואשי ףתכב םהילע שדקה תדובע יכ" ,ורישיו וננורתי ףאו ופעיי אלו וכלי יכ םה םיחטבומו רוביצ יחולשכ
היאשונ תא האשנש הקנולאה
:הזע היווחב םכתא ףתשל שקבא ,ונל תרכומה תישונא תואיצמל "ויאשונ תא אשונ ןוראה" גשומה תא ברקל ידכ
.םירצמה שאמ ועגפנש םילייח לע ונל חווד הנהו ,הלעתה יזועמב םיאולימב וניהש יניסב השתהה תמחלמ תעב
היופצ םילוח תיבל ושחוי אל םא יכ עבק אפורה .השק םיעוצפ םילייח המכ הלעתה תודג לע ונאצמו םוקמל ונעגה
.חטשה קמועב בר קחרמב ונל ןיתמהש קוסמה לא ץורל ונלחתהו תוקנולא תוריהמב ונשרפ ךכיפלו ,םהייחל הנכס
רבדמה תולוחב הקנולאה תאישנב ונתוא ףילחהל םירומא ויהש הלאו תולייאכ תולק ונלגר יכ ונשח העש התואב
… "…ויאשונ תא אשונ ןוראה" הנה :ינזאב לוק המה עתפלו … ונתוא קיבדהל וחילצה ישוקבו וניתובקעב וצר
… היאשונ תא תאשונ הקנולאהו
תא הייחמה ,תוחילשה דוס תא תולגל החוכב ךא ,הרגש לש םייח ןייפאל הלוכי הניא וז ןוגכ ןפוד תאצוי הייוח ןכא
.לופילו לשכיהל םהל החינמ הניאו הב םיקבדה לכ
יתכלהו יל ארק לוק"
לוק ארק יכ יתכלה
(שנס הנח) "לופא לבל יתכלה

תרופ ןנח

ואשי ףתכב

(ט ,'ז רבדמב) "ואשי ףתכב םהילע שדקה תדבע יכ"

(א"ע ה"ל הטוס) ןדריה תא רבעו ויאשונ תא ןורא אשנ :"ואשי ףתכב"

הריש ןושל אלא "ואשי" ןיא :"ואשי ףתכב"
(א"פ םילהת) "הרמז ואש" :רמוא אוה ךכו
(א ,א"י ןיכרע) הרותה ןמ םייוולה תריש רקיעל זמר ןאכמ

שמש תיב ךרד לע ךרדב תורפה הנרשיו"
(ב"י-י ,'ו 'א לאומש) "לאמשו ןימי ורס אלו ועגו ךלה וכלה תחא הליסמב

.תורשיב תוכלהמ ויהש – "הנרשיו"
הריש ורמאו ןוראה יפלכ םהינפ וכפה
?ורמא הריש המו
(י"שר – םיטיש יצע ןורא) …הטישה ינור ינור :רמא אחפנ קחצי 'ר
דמילש דע םרמע ןב עגי המכ :ינמחנ רב לאומש 'ר רמא
.םכחוכ רשיי – ןכילאמ הריש תורמוא ןתאו ,םייוולל הריש
(ג"ק ינועמש טוקליו :ד"כ הרז הדובע)רבדמב םידליה רדחב

- - -
– רבדמב – םידליה רדחב
,ףחי טבשה הז גלד הפ
,רפסמכ ,רידא אבא הפו
.ףתכ לע וביכרה הנושאר

,זאמ והורבע תוברו
,ןוגיו החמש לש תוביתנב
זעה בחרה הז ךותב ךא
… ןונגב ומכ אוה הארנ בוש

- - -
תולועה תוניפסב םיה לע
ורבדמ ףס לע בגנבו
תולודגה תוריזל םעה בש
.וארבה תודלות תא ועבקש

ןמרתלא ןתנ
יעיבשה רוטה ,יניס ץראב :ךותמ

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]שרופמה םשב םינהכ תכרב

(ז"כ ,'ו רבדמב) "םכרבא ינאו לארשי ינב לע ימש תא ומשו"

."שרופמב םשב םוכרבי" :ראבמ םוקמה לע י"שר .לארשי ינב לע 'ה םש תא םימש ,לארשי תא םכרבב ,םינהכה
םשה אוהו ובתככ םשה תא רמואו" :('י הכלה ד"י קרפ) םייפכ תאישנ תוכלהב ם"במרה בתוכ ךכו ,שדקמה תיבב קר תישענ שרופמה םשב הכרבה
םשה תא ןיריכזמ ןיאש ת"לד ף"לאב אוהו ויוניכב ותוא םירמוא הנידמבו ,םוקמ לכב רומאה שרופמה םשה והזו א"ה ו"או א"ה ד"וימ הגהנה
."דבלב שדקמב אלא ובתככ

– ול םתבושת תאו "םכמע 'ה" – םירצוקל זעוב ירבד תא עובשה ונארק תור תליגמב ?הנכס הבוחב תנמוט הניא לארשי ינב לע 'ה םש תמיש םאה
."'ה ךכרבי "
תאז "ךתרות ורפה 'הל תושעל תע רמואו … םשב ורבח םולש תא לאוש םדא אהיש וניקתהו" – ('ה הנשמ 'ט קרפ) תוכרבב הנשמה הדמל ןאכמ
,ודובכב העיגפ תווהל הלולע ונלש ןילוחה ייחל 'ה םש תדרוה ןכש ,הרותה תרפה םושמ הב שי םשב ורבח תליאשש תרמוא
"והפדרו םולש שקב רמאנש םוקמ לש ונוצר והז"ש ינפמ םשב ורבח תא לאוש םדא אהיש ותעיסו ארזע וניקתה תאז לכבו ,ומשב לוזלזל איבהלו
.(.ד"נ תוכרב ,הנשמה לע י"שר)
קר אל שדקמל ץוחמ ףא רתוה שרופמ ונניאש 'ה םשו םולש ונל םישל ידכ י"ע שדקמב רמאנ שרופמה 'ה םשש םולשה לודג המכ דע םיאור ונא
.תוירבה דובכ ינפמ טוידה תכרבב ףא אלא םינהכ תכרבב

םויב לארשי ינב תא ןרהא ךרבש הכרבל סחיב ב"יצנה לש ושודיח תא תדדחמ שדקמה תיבב שרופמה םשה תאירקבש שודיחה לדוגב הנבהה
.(ב"כ ,'ט ארקיו) םיאולמל ינימשה
.לארשי ינב תא הב ךרבו וז הכרבל ןוויכ ותעדמ ןרהא ,ונתשרפבש םינהכ תכרב לע וינבו ןרהא ווטצנ אל ןיידעש תורמל יכ שרפמ ב"יצנה
לארשי ינב לע 'ה םש תא םישל הכזו שרופמה םשב םינהכ תכרב לארשי תא ךריבש דע םיאולימה ימיב ךכ לכ ההובג הגרדמל תולעתהל הכז ןרהא
.ודי לע המיכסהו הניכשה האבו

.םולש ונל םשיו ונילא וינפ ראי ה"בקהש הכזנש ןוצר יהי ,םינהכ תכרבב ונא םיכוז תדחוימ תוכז

רוחש הירוא ברה
ןירצקב "ןלוג-יקיפא" ללוכה שאר


ןירצקב "ןלוג יקיפא" ןיערג
ימיסינ םימחר 'ר תושארב "הרות ילעש" תשר י"ע דסוי

,ריעה תונולחמ תפקשנה תרנכהו םימה יעפוש םילחנה לומ לא
."ןלוגה יקיפא" – םישדח םיקיפא םינש עברא ינפל םורזל ולחה
.תוחפשמה תא תוחותפ תועורזב הטלק ריעהו ,ןירצקל תוחפשמה ןיערג הלע ,יולה ןועמש ףסוי ברה ,ארתאד אראמו ימיסינ םימחר 'ר תמזויב
.ףסוי רומ ןתיא 'ר תושארב "םענ יכרדב" רפסה תיבל רדהנ הנבמ הנורחאה הנשב ךנחנ ,ה"בו ועייס ותווצו הצעומה שאר
.ןיערגה י"ע דסונש "ללוכ"ב דחוימב שגרומ רבדהו ריעב בלתשמו םרוז ןיערגה
םע םיריעצ – לארשי ךמע וידחי םיבשוי ךכו ,רוזאהו ןירצק יבשות הפנע םירועיש תכרעמל םיפרטצמ הכלהו ארמג םידמולה ןיערגה יכרבא דצל
.אמצב הרות םיתוש דחי םלוכו הרות ינב םע אבצ ישנא ,םירגובמ
.םירהצה רחא םוי ידמ – "הרות דומלת" .רפסה תיבב םידומילה ינפל הרות ירועש – "ןימידקמ ןיזירז" :תופסונ תויוליעפב םילג הכמ ןיערגה
.היוטנ דיה דועו ,"ןלוג יפונ" ףיקמה ןוכיתב תוליעפ
.051-482356 ,(סקפלט) 04-6964037 ,04-6961795 זפיחא היתב ןיערגה תזכרל תונפל ןתינ םיטרפל .םכתופרטצהל םיכחמ

הרטפהב רוא ·

רמ אצי זעמ
ןושמש השעמ לש תירסומה ותועמשמל

בורקב רואל תאצל דמועה ,"ך"נתה ידומע תעבש" ורפסמ םיחוקל םירבדה .ןושמש לש ותומד תראהל בירק םהרבא לש ורמאמ ךותמ םיעטק
."תורוא תעונת" תאצוהב

ותומד םצע םגו וייח רופיס ללכ ךא ,שבדהו היראה השעמ בותכה רפיס רבכש ירחא ,התליחתמ ונינפל יולג הרשפ ויערמל ןושמש דח רשא הדיחה
…םתדיח תא ונל םידח
"עונענ" םע דחי ךא .הגותו הבושמו הפ תומימרעו םות םג ,םיאטחו םיאלפ ,תודידבו תוער ,האנשו הבהא ,השלוחו הרובג יוט אוה וייח טוח
.היתואצותו הדיחה לא שבדה תאיצממו ,היראה וגב שבד תאיצמ לא השא אשיל הכילהה ןמ ומכ ,עתפ ילוטלט םג שי םיכפה ידמצ ןיב הז ימתיר
…?תונושה תודוזיפאה לכ תא דחי רשוקה ימינפ טוח הזיא שי וא ,איה םירקמ תרשרש ךא םאה
(זכ ,ה"כ ילשמ) בוט אל תוברה שבד לוכא
תולשלתשהה לכל חתפמה ןהו חתפה ןהש – ותייוגב שבדה תכרעמו יחה היראה תכרעמ – תוכרעמ יתש ובו ,היראה השעמ – םישעמה תישאר
.האבה
ףא תח אל ובלו ותארקל גאש ריפכה .תילכת דע וב דמעו הרובגה ןחבמב הנושאר ןחבנ התנמת ימרכ דיל תוירא ריפכ ותוא םע ןושמש שגפנש תעב
וליפא .סומכה ודוס ראשנ השעמה לבא ,םירוביג תרטע ול ליחנהל הז והשעמב וב היה רבכו .וידיב םג ויניעב םג – ריפכה ול היה ידגכ .ןיע ףרהכ
ילארשיה רוביגה לש וחור יכרעמב קוקח הז וצ היה רבכ ,"ותרובגב רוביגה ללהתי לא" האובנה התרוה םרטב .רבד דיגה אל ומאלו ויבאל
.ןומדקה
לע רתול לוכיש שיאה :אלפ הארו !ודגנל ביהזה שבדו הב ומה םירובד םא יכ ,הדשב הלבנ םתס אל וניע התאר היראה תייוג לא ובושב הנהו
– התמ היוג ךותב אצמנ אלה הזה קותמה םלוא .בותכה תשגדה האב – "לוכאו ךולה ךליו" .קותמה לכאמה ירחא טוהל אצמנ ,םירוביג תליהת
רוהטה .רוהט הכותבש שבדה לבא ,האמט הלבנה :ומצעל רתיה הרוה םיהול-אה ריזנ !אל ?האמוטה לע הווצמ אוהש םיהול-אה ריזנ חכש םאה
לכאמ אצי לכואהמ" :ודי לע לגלגתהל יושע בוטהו רשכהש ,דספנה רוקמה לש ותנקת וז ,אברדאו .אמט רוקממ ןתינ אוהשכ םג רוהט ראשנ
תא חצינו רזח תמה היראה ךא ,יחה היראה תא חצינ רוביגה ןושמש .לשכנו ןחבנ – ריזנה ןושמש אופיא ןחבנ היוגבש שבדב ."קותמ אצי זעמו
!וכותבש שבדב ?ונחצינ המבו - ,ריזנה ןושמש
רמוח ונתנ קר שבדה תיידרו היראה תגירה ירה םירבד לש םטושפ יפל !התוילמסב ,התועמשמב שבדהו היראה לש וז הדוזיפא התאלפנ המ
רבכש אלא דוע אלו ,ןושמש לש וכרד הפ הערכוה רבכ רבד לש וקמועל ךא - ,םיתשלפה םע ןושמש לש הנושארה ותושגנתהל המרג הדיחהו ,הדיחל
שבדה אוה הלמסש ,יתשלפ רוקממ הבהאב ויתונולשכו ,םיתשלפה לע ,םימעב זעה ריפכה לע ויתונוחצנ :םיאבה םישעמה תאובב הזב הציצמ
…אמטה
לכמ םילעה רשא והרקמ תא םתעד לע תולעהל םיתשלפה ולכי ךיא ?וז הדיחל םעט המ הרואכל יכ .םיתשלפל דח רשא הדיחה רבד םג ןבוי ךכ
…"ומלוע תפקשה" תא ,וייח תרות תא ליכה עשעשמה וקוספ .םהיתונבמ תחא תחקל האר המ ,םהל בשייל האב הדיחה ספא ?םדא
"תינוויה הידגרטה" תמועל "תיארקמה הידגרטה"
הנוילעה הנווכה ,אבררדא ,ןודבאל םדאה תא האיבמ המודק הריזג אל .תינויה הידגרטה לש הכופיה הלוכו ,איה תיארקמ הידגרט ןושמש השעמ
רפסב שרופמכ ,ערבו בוטב רוחבל אוה ישפחש ,םדא לש ותריחב ירפ אלא הניא הלקלק לכו ,תוחילש לעב םדא יבגל יכ ףאו ,הבוטל דימת איה
…רחוב תויהל וילע המוש דוע רחבנה םג .וחצמ לע דועיה ות רשא םדא תוברל ,ך"נתה יפ לע םדאה תרות תאז – "!תרחבו" .םירבד
אסכ דע תעגמו הטמלמ הלועו תעקוב אלא ,הטמל הלעמלמ אופיא תתחונ הניא ,תושונאה ללכ לש הידגרטה תוברל ,ך"נתבש תישונא הידגרט לכ
.דובכה
תא חפיק הכו ,הרוהט אל הבהא עובשל – רוהט אל שבד תודרל רחב אוה לבא ,השודקל תגווזמ אהתש תנמ לע הרובגה תתמ הנתינ ןושמשל
.וייח תאו ותוריח תא ,ויניע תא ,ותרובג
ותליחתל קשונ ופוס
ולעיו ותוא ואשיו והיבא תיב לכו ויחא ודריו" :דירומ וניאו הלעמ וניאש טרפכ הרואכל הארנה ,ןורחאה קוספה אוה תועמשמ בר תאז לכבו
ויתובא רבק לא ףסאנ ןושמש .ך"נתב ךכב המ לש ןינע םניא הרובקה ךרדו הרובקה םוקמ ."ויבא חונמ רבקב לואתשאו הערצ ןיב ותוא ורבקיו
:םוקמה תשגדה בוש הפ האב ןכו .טבשל אלו דסחל ןושמש לע ארקמה לש וטפשמ ףוס תא אופיא ונעימשמ ןורחאה קוספה .ךכל יואר היה רשאב
.הרוהטה ותישאר לא קשונ ןושמש לש ךכוזמה ופוסש ונדמלל ,םיהול-א חור הנושאר והמעיפ םשש ,לואתשא ןיבו הערצ ןיב

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]הכלהה רואל ·
םינהכ תכרב

ינב תא וכרבת הכ" :(גכ ,ו רבדמב) רמאנש ,םלומ אצמהל םיכרבתמה םיכירצ ,םיכרבמ םינהכהש העשב
,םהירבח םע םירבדמ םישנאש יפכ תויהל הכירצ םינהכ תכרבש ל"זח ושרדו ,"םהל רומא לארשי
.העמושל ולכוי םיכרבתמה לכש םר לוקב םירבדמו ,םינפ דגנכ םינפ םידמועש
םיכירצ ,תסנכה תיבב תונושארה תורושב םיבשויש ולא ןכלו .הכרבב ללכנ וניא םינהכה ירחא דמועש ימו
םניאו ,םינהכה ירחא םידמוע ואצמי ,םמוקמה וראשי םאש ינפמ ,םינהכה תכרב תעב רחא םוקמל רובעל
ימ םג אלא ,םינהכה לומ שממ דומעל ךרוצ ןיאו .םהילע לוחת אל הכרבה אליממו ,ךרבתהל םידנוע
ינפל דמועש ימ ןכו .הרוחאו םינהכה ידיצמש וקה תא רובעי אלש יאנתב ,הכרבב ללכנ םהידיצב דמועש
.(דכ ,חכק ע"וש) הכרבב ללכנ וניא – ובג תא םהל הנפמ לבא םינהכה
םידמוע םא וליפאו .הכרבב ללכנ םינהכה לומ ,תסנכה תיבב דמועש ימ לכ ןבומכש ,ףיסוהל ךירצ דוע
,םניבל וניב ץצוחש דומע שי ומוקמ ינפל םא וליפאו ,םינהכה ןיבל וניב םיצצוחש םיהובג םישנא וינפל
.הכרבה ללכב אוה ירה ,םהינפ לומש דצב אצמנ אוהו ליאוה
וא ,ותדובעל תאצל ךירצ היהש ימ לשמל ומכ ,הכרבב ללכנ תסנכה תיבל אב אל סנוא תמחמש ימ םג
ולא קרו .לארשי לכ יפלכ תינפומש הכרבב םיללכנ הלא לכ ,תסנכה תיבל םיאב םניאש םידליו םישנ
.הכרבב םיללכנ םניא – ךכב םילשרתמו םינהכה ינפל דומעלו אובל םילוכיש
תא םיכרבמ םהש העשב הרותה ןמ הווצמ םימייקמ םינהכה קר אלש ,(חי ,בי) םידרח רפסב אבומ
םיפתוש ,הכרבה רחאל ןמא םינועו ,הנווכבו הקיתשב םינהכה לומ םידמועה םילארשיה ףא אלא ,לארשי
.םינהכ תכרב לש הרותה תווצמ םויקב

דמלמ רזעילא ברה

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"ושארב – ומשא תא בישהו"
.דובכה אסכב לארשי תומשנ שארו שרוש ירהש ,ושארב – "בישהו" דובכה אסכ דע תעגמש הבושת הלודג
(קסנ'זילמ ךלמילא ברה)

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"תידוהיה שפנה תרות"
םימייקמ ,ןג תמר תינרות תוברתל הקלחמה ףותישב הריציו רוריב ןויעל שרדמ תיב ,"שדקמ ךרזע" שרדמה תיב
– ה"ארה תסנכה תיבב (7.6.01) ןוויס ז"י -ל רוא ישימח םויב ,"תידוהיה שפנה תרות" אשונב ישילש דומיל ברע
.18:15 -ב ליחתי ברעה .ןג תמר 212 ה"ארה ח"רב ,םיריעצ
לאינד ר"ד ,לאינתע תבישי שאר – ןוזנמלק ןימינב ברה ,ןג תמר תבישי שאר – אריפש עשוהי ברה :םיצרמה ןיב
.ןג תמר תבישיב מ"ר – רבליז רואיל ברה ,רהצי – לאירא לארשי ברה ,טילש
.רנודרק ףסוי רמזה לש העפוה םייקתת ברעה םויסב
םיטנדוטס ,ימואל תורישו תושרדמ תונב ,םילייח ,הבישי ירוחב ,ח"ש 20 – רגובמ :תואצוהה יוסיכל םולשת
.ח"ש 10 – םיאלמגו
.051-518047 זעוב :םירוריבלו םיטרפל ."תורוא תעונת" תוסחב ברעה

ןליא רבב תונבל השרדמה
ןהיתועידי תא ביחרהלו קימעהל תוצורה תושרדמו םייתד םיינוכית ,תונפלוא תורגוב תודימלת 900 -מ הלעמל
.השרדמב תודמול ,תונושה הטיסרבינואה תוקלחמב םיימדקאה ןהידומיל ליבקמב הרותב
:ידומיל ילולסמ העבראב ,םיסרוק 100 -כ השרדמב
.ןושאר ראותל הידומיל ךלהמב הנש ידמ תויעובש תועש 10 -כ תודימלתה תודמול וב – ליגר לולסמ
,ך"נת םימוחתב הנשב ש"ש 20 כ"הס .ךרדומ ימצע דומילל "םירדס"ו םירועיש ובו שרדמ תיב – "אתביתמ" לולסמ
.הנומאו הכלה ,ארמג
.(אתביתמ לולסמב) םיטפשמל הטלוקפב ינש ראותל תודימלתל ש"ש 20 לש תינכת – ירבע טפשמב תוחמתה
.ב"סשת ל"הנשב הנושארל חתפתש – תונייטצמ תויטנרוטקודל תינכת
םילולסמב תודימלתה .תודהיב דוסי יגשומב ןחבממו םייללכ םידומילמ ,דוסי ידומילמ תורוטפ השרדמה תודימלת
.תויתועמשמ תוגלממ תונהנ םידחוימה
הרות ישיא – םיצרמהו ,תיתרבח-תיכוניח תכרעמכ םג אלא ,תידומיל תרגסמכ קר אל הדועי תא האור השרדמה
.אשונ לכב הכרדהו הצעב תודימלתל רוזעל םינוכנ – ךוניחו
.03-5348916 סקפ ,03-5318608 ,03-5318270 :השרדמה ידרשמב המשרהה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


?השרפב ורוקמ המו רואה רוקמ המ

.ךלמה תא סייפל אב …
ךל לוחמ ינובלע :ךלמה ול רמא
.ךרבח תא סייפ ךל

:ח"פ ןויליגמ הדיחה ןורתפ
.הרות ודמלו ורייג ,לודג ןהכ ינמישתש תנמ לע ונרייג :ול רמאו ללה ינפל אבש יוג ותוא לע תרפסמ א"ע א"ל תבש תכסמב ארמגה
.לארשי ךלמ דוד לע וליפא :ול רמא ?רמאנ ימ לע הז ארקמ :ול רמא (אנ ,'א רבדמב) "תמוי ברקה רזהו"ל עיגהש ןוויכ
לע ,ולימרתבו ולקמב אבש לקה רג תמוי ברקה רזהו םהב רמאנ … םוקמל םינב וארקנש לארשי המ :ומצעב רמוחו לק רג ותוא אשנ
.המכו המכ תחא

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design