English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ךשמה ב"סשתה המורת תשרפ

ךשמה ב"סשתה המורת תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


םעב - םיבידנל

המורת יל וחקיו לארשי ינב לא רבד"
(ב ,ה"כ תומש) "יתמורת תא וחקת ובל ונבדי רשא שיא לכ תאמ


שריפ ןכל ?ול תתל ונתלוכיב המו ,ודובכ ץראה לכ אלמו ול ךייש לכה אלה יכ י"שרל השק היה "יל וחקיו" קוספה ןושל
שדקמ תושעל – יל ושעו – "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" :רמאנ 'ח קוספב םג .'ה םשל ,ימשל – "יל" תונווכש י"שר
.הניתנה םצע אלו 'ה של הנווכב ןכ םא הניתנה תרטמ .'ה םשל


הכרב אלב הזה םלועהמ תונהל םדאל רוסאש ,ןינהנה תוכרב לע ה"ל ףד תוכרב תכסמב ארמגה תרמוא לקשמ ותוא לע
.םדא ינבל ךייש לכה הכרבה רחאלו 'הל ךייש לכה הכרבה םדוק ,"םדא ינבל ןתנ ץראהו 'הל םימש םימשה" רמאנש
.הריבה לעבל הדות תרימאבו הרכהב היולת תונהל תוכזה
לש ירסומה דצה תא תואטבמ בל תובידנו הכרב .ירסומ ןפ שי וז תולעבל לבא ינוממה וניינק אוה םדא ידיבש שוכרה
רמוא אוה דודב ןכו ,"ולש ךלשו התאש ךלשמ ול ןת" ,הרורב הרדגהב תאז תאטבמ תובא תכסמב הנשמה םג .תולעבה
."ךל ונתנ ךדימו לכה ךממ יכ"


ינבל השמ לש יוויצה "ידוקפ להקיו" תשרפבו ןכשמה תמקה לע השמל יוויצה אצמנ "הווצת"ו "המורת" תשרפב
םג ללוכ המקהה לע יוויצה ךכיפלו ונתמוא לש הייפוא איהש רמאנ תובידנה תדימ לע .ןכשמה תכאלמ עוציבל לארשי
רבד .ימואלה יפואה תא ליעפהל םיכירצ המואה לכל ךיישה ןכשמכ – ימואל טקיורפ םיקהל ידכ .תובידנה תדימ תא
תאז ריאשהל אלו המורת לע תווצל ןתינ תאז לכב ךיא ךא .המואב דיחיו דיחי לכל רדוח תימואלה הקיטנגב עובטה
?דחאו דחא לכ לש ובלל רוסמה רבדכ


לש ודיקפת .בצמ לכבו ריחמ לכב לעופה לא תאצל םיפאוש םהו שפנ תוחוכ לש םוצע רגאמ וב שיש ךכ יונב םדאה עבט
םתאצב םיכרד תשרפ לע הדמע לארשי םע תא תנייפאמה בלה תובידנ .תויבויח םיכרדב ולא תוחוכ איצוהל םדאה
םהמו םירצמל ותדרב םיטיש יצע עטנש תעב וניבא בקעי ןמזב דוע ושענ רבדמב ןכשמה תיינבל תונכהה .םירצממ
תובוט תוילגרמו םינבא שרדמה יפ לעו םירצמ ללשמ תיתועמשמ תפסות ולביק םלגה ירמוח .ןכשמה ישרק תא וניכה
אלו בל תובידנו המורתכ המושיר תא ריאשהל תשקבמ םלג ירמוח לש המוצע הכ תומכ .ןמה םע דחי לארשיל ודרי
.םירצמ יאצוי לש םהיתורצואב בקרהל


בהזה לגעל תחאה :םיכרד יתש תוליבומ ונממש תמוצב רבדמל םתאיצי םע תאצמנ םעה שפנב תעבטומה בלה תובידנ
יכרדמ תחא .בהזה לגעל המורתה תמצוע לכ התנפוה ןטשה גורטיקו תעדה חסיה לש עגרב .ןכשמה תיינבל הינשהו
תובידנה יכרד תא שי רוד לכל .םינוכנה םיקיפאל שדחמ התוא ןווכל ,תובידנה תדימ ןוקית איה לגעה אטח ןוקית
תא ןווכל ידכ יוארכ לומעלו ןנובתהל קר ונילע ."ובל ונבדי רשא לארשימ שיא לכ" :רודבש םיבידנה תא ליבקמבו
.ונרודל םייוארה םינוכנה םיקיפאל ,המואב המוהה בלה תובידנ
בל יבצ ברה
ןאש תיב ןיערג שארו הלוחמ בושיה בר

"ןאש תיב ץמוא" ןיערג
םע דחיבו ,ןאש תיב יבשותל תיתדה תונויצה חורב תיכרע תוליעפ םדקל הרטמ ךותמ םקוה "ןאש תיב ץמוא" ןיערג
.הליהקהמ ילרגטניא קלחכ תיכרעו תינרות חתפתהל תאז
ינרות ללוכ – "ץמוא" ללוכ * :תואבה תויוליעפהו תורגסמה תא ףיקמו םימוחת ןווגמב םינש רפסמ הז לעופ ןיערגה
םינבל יתריצי דומיל – הרות דומלת * ,ש"צומ לכב םהידליו םירוהל דומיל – םינבו תובא * ,בל יבצ ברה תושארב ימואל
הדימלו קחשמ יזכרמ – תויקחשמ * ,ללוכה יכרבאו יתדה ףיקמה ידימלתל ףתושמ דומיל – אתורבח * ,צ"החא תונבו
החיש – "הכלמ הוולמ" * ,תוחפשמ ילויט * ,םידעומו םיגח תארקל םיעוריאו תוברת יברע * ,ריעה יבחרמ םידליל
.ללוכה יכרבא י"ע םיחנומה תסנכ יתבב םיעובק םירועיש * ,ש"צומב המשנ ירישו
תבש" וניפב תארקנ וז תבש ,ץראה יווצקמ םיחרוא םע תיתדה תונויצה ןמיסב תידוחיי תבש תמייקתמ הנשל תחא
לע םמושיר תא םיריאשמ תדחוימה תיתליהקה היוחהו חותפה תיבה ,הליהקה לש יבבלהו םחה היפוא ."ןאש תיב
.םיפתתשמה
תיב אביקע ינב תבישי ,ןאש תיב תשרדמ ,תיתדה תונויצה חורב םידוחיי תודסומ ןאש תיבב ומקוה תונורחאה םינשב
."הירנ – םענ" ס"יבו ןאש
-כ .גשגשמו ידוחיי אביקע ינב ףינסו םידימלת 1,000 -מ רתוי הנומה יתד ףיקמ ס"יב ,ד"ממ רפס יתב 5 םימייק בושיב
.הלופעב היבצ תנפלואל רקוב ידימ תועסונ תונב 100
תונביהלו תונבל ,ןאש תיבב הליהקה לש התחימצב ברועמ תויהל ינויצו יכוניח ינרות רגתא ומצעל האור "ץמוא" ןיערג
,הידבוע ןלוגל וא 064-676060 :ןיערגה תזכר ,לפיר הנידל תונפל םינמזומ םשרתהל םינינועמה תוחפשמו םידדוב .הב
.058-593761 ,04-6060552 :תינוכיתה הבישיב מ"רו הטילק זכר ,הכלמ היננח ברל וא 052-379948 :ללוכה זכרםיטש יצע

(י ,ה"כ תומש) "םיטש יצע ןורא ושעו"
– ןכשמל םישרקה תא תישעו"
(וט ,ו"כ תומש) "םידמוע םיטש יצע

יצע ןורא :ךשמהב טרופמ םהב שומישה ."םיטש יצע" םג םיעיפומ ןכשמל לארשי ינב תמורתכ ופסאנש םירמוחה ןיב
םיטש יצע – ןכשמל םישרק ןכו םיטש יצע תרוטק רטקמ חבזמ ,םיטש יצע חבזמ ,םיטש יצע ןחלוש ,וידבו םיטש
.ןוראה םשארבו םישדוקמה םילכל םג אלא ,ןכשמה תוריקל ,ןיינב רמוחכ קר אל הפיא ושמש םיצעה .םידמוע
?אקווד םיטש יצע ורחבנ עודמ
רשא ןונבל יזרא 'ה יצע ועבשי" קוספה לע ךמתסהב ,ןכשמה ליבשב התיה םיטשה לש םתאירב לכש שרדמב עיפומ
חבושמ ץע לש ודועי והז .שדקמה אוהש "ןונבל"ל תדעוימ "םיזרא"ה יניממ דחא איהש הטשה ,(זט ,ד"ק םילהת) "עטנ
אטחב ,םיטשב תושעל םידיתעש המ תואפרל ידכ םיטש יצע ורחבנ .'הכמל הפורת תמדקה' ל"זח םהב םיאור דוע .הז
.באומ תונב
אצי אוה (חי ,'ד לאוי) " 'ה תיבמ ןיעמ" אצישכו ,ןמש ץעו סדהו הטש וב ולדגי ,רבדמה חרפישכ ,אובל דיתעל םג
."םיטשה לחנ תא הקשהו"
."ךאפרא ךיתוכממ" והז .ןתוטש לע ורפכיו םיטש יצע ואובי לגעב ינוסיעכהו תוטש ושע םה ,רמוא רחא שרדמ
?רבדמב םיטש יצע םהל ויה ןינמ
העשב … ןאכמ לאגיהל םתא םידיתע ,ינב ,וינבל רמא .םירצמל דריש העשב םתוא עטנ וניבא בקעי" :ל"זח לש םתבושת
."ןכ ושעו ועטנו ודמע דימ ,םכל םינקותמ םיזראה ויהי ןכשמה תא תושעל םכל רמאיש
.ןכשמל ובדנתהו םיצע ותרכ םשמו יניס רה דיל רעי היהש (ינוקזחו ארזע ןבא לשמל) ועיצהש שי םינשרפה ןיב
ןמשה ונק םשמו תורוחס ינימ לכ רוכמל לארשי הנחמ לא תוביבסה לכמ םימע םיאב ויהש" רתוי הארנ לאנברבאל
."םיטש יצע ונק ןכ םג םשמו ,םירצממ הז לכ ואיצוהש בושחל ןיא יכ ,תרוטקלו החשמל ןמשו םימשבהו ,רואמל

ונימיב םיטשה יוהיז
המכב לדגה (Acacia albida) "הניבלמ הטיש"ה ץע והזש עיצמו םכסמ סקילפ 'פורפ .ץעה יוהיזב וטבלתה םירקוח
"יא" םג וריאשה םש ,'ה"לה ביתנ' ץובק דיל הלאה קמעב ולא םיצע תוארל ןתינ .ןופצבו זכרמב ,ץראב םינטק םיזוכיר
,הקירפאב םילדגה ולא לבא ,םלדגב םימישרמ םניא ץראב םילדגה םיצעה .םיצעב עוגפל אל ידכ ,שיבכה יביתנ ינש ןיב
תודימב "םישרק" ןיכהל רשפא םהיעזגמו ,רטמ םישולש דע םירשע הבוגל םיעיגמ ,רתוי םירישע םימו םוח יאנתב
.ןכשמה ישרק
םוצע אוה לקשמה .םהיחירבו םהינדא ,םישרקה 48 תא תאשל רקב הנומשו תולגע עברא ולבק ,םייוולה ,יררמ ינב
.םיצעה בורמ רתוי ךומנ ילוגס לקשמ ילעב םה ל"נה הניבלמה הטישה יצע (א :ךכל תורעה יתש ריענ .תוהימת ררועמו
רשפא ךכ .יצחב דרוי םלקשמו הרותב תוניוצמה תודימה וראשנש ךכ ,םכרואל ןוסכלאב םישרקה ורסינש ןכתי (ב
.דבלב ג"ק 400 -כב ןכשמה ישרקמ שרק לכ לקשמ דומאל
אוה .אקווד םיטש יצעמ שדקמה ילכ תא תושעל הבוח םאה ,הלאשב ןד ('א תוא ז"צ הוצמ) "ךוניח תחנמ"הש ןייצנ
רתויב םיחבושמה םיצעהמ םתושעל הז יפל לכונ חבזמו ןחלוש ,(?)ןורא ה"יא הנבנשכ .בכעמ וניא הז דבעידבש בתוכ
.הרותה לש "םיטשה יצע" ולאש אלמ ןוחטיבב עדנ אל םא םג ,אצמנש

גרובזניג הילדג
רוצ ימרכ ,הריחבה תיב ללוכםוגרתה רוא

תירבעבש תימראה
!יתקמסה

:ל הכ תישארבב םג ךכ .קמס = םדא ."… יקמסמ ירכדד יכשמו" :סולקנוא – ה הכ תומש – "… םימדאמ םילא תרעו"
– ב טי רבדמב – אתקומיס אתרות ,(הזה םדאה םדאה ןמ אנ ינטיעלה) ".. ןידה אקמס אקומיס ןמ ןעכ ינמיעטא …"
– ל גי ארקיו – "קד בהצ רעש" :בוהצ םוגרתל םג קמס שרושב ,םיתיעל ,שמתשמ סולקנואש ןייוצי) דועו ,המדא הרפ
הלימכ אל – הנשמב אל ףא .ובש םיימראה םיקלחב אל ףא ,ארקמב אב וניא קמס שרוש .(דועו "קדעד קמוס רעש"
,ליגר טפשמב (א"ע ד"לק תבש) "קמוסד אקוני יאה" :תימרא הלימכ ארמגב הב םישגופ ונא .תירבע הלימכ אלו תימרא
ריווחמו םידאמ – ב"ע ח"נ אעיצמ אבב) "ארוויח יתאו אקמוס לזא" :םייוטיבל םימיל וכפהש םיטפשמב ,הלימכו
לע התא הלענ המב ,ונייהד ?רתוי םודא ךמד םאה – ב"ע ה"כ םיחספ) ?"יפט קמוס ךדיד אמדד תיזח יאמ" ,(תופילח
תופוע" :םיאצומ ונא (טי ו תורוסא תולכאמ) ם"במרה ירבדבו ,תירבעב הז שרוש בלתשמ םימילש הארנ .(?םירחא
– חיש לש ומש אוה ,תיברעב ,קאמוס ."… לכוא הלפטה הקימסה וליפא ,הסג תלוסב ןלפט םא … ןאלצו קצבב ןלפטש
רפסמ רכזומ) "םיאקסרובה – גוא" תירבעב הנוכמש – םישדעכ םימודאו םינטק םיניערג םיאשונה תולוכשא לעב
ךכ – םודאה) אקמוס קחצי הנוכמה ,ףסוי רב קחצי 'ר רכזומ (ב"ע ד"ס תומבי) דומלתבו ,(אתפסותבו הנשמב םימעפ
(ושוריפב ץלזנייטש איבמ
תויטהב ירבע טפשמ ךותב וב םישמתשמ ונא רשאכ ,השובמ קימסמ :תועמשמב קמס שרושה יוצמ ונימי תב תירבעב
קומס ,קמוס :תורוצב תורפסה ןושלב ונא םישגופ ןכו ,(רופיאה תיישעתב) םייחל קמס ,הקמסה ,קימסהל :תונוש
.הבורקה תונמדזהב -ךכ לעו , הקמסהל ךייש אוה ףא (תילאמש ן"יש) קרש שרושה ,םויסל .דועו ,(םייחל קומס)

לאנתנ והילא ר"ד

ןורכיז רוא

"המורטס"ל הנש םישש

?והשמ םכל רמוא "המרוטס" םשה םאה
שוחנה קבאמל למס התיה "המורטס" :דואמ הברה רמוא אוה תונויצה תודלותב םיניינעתמלו ץראב בושיה יקיתוול
תיראש יפלכ הינטירב תלשממ לש תירזכאהו החושקה תוינידמל רוחש םתכו ,האושה תפוקתב םיליפעמה לש
.הטילפה
.םי תולוצמב המורטס םיליפעמה תניפס תעיבטל קוידב הנש םישש ואלמי ב"סשת רדא 'ו ינש םויב עובשה
םידוהי םיטילפ 769 הנופיס לעו לארשי ץראל הינמורמ המורטס הגילפה ,האושה לש המוציעב ,(12.41) ב"שת ףרוחב
םיעסונה ועיגה ,רעוסה םיה ילגמ העגפנש ,הניפסב םיישונא תת םיאנתב העיסנ ימי העברא רחאל .םיצאנה ןמ וטלמנש
םיכסת תרחא הנידמש יאנתב ,למנב ןוגעל הניפסל ריתהל המיכסה תיכרותה הלשממה .הסחמ ושקיבו אטשוק למנל
םסינכהל תושר םייטירבה טדנמה תונוטלשמ גישהל תידוהיה תונכוסה התשעש םיצמאמה לכ .םיטילפה תא טולקל
.הצרא סנכיהל ושרוה םירענ השימח קר .םקיר ובישוה לארשי ץראל
.חותפה םיל גילפהלו למנה תא שוטנל "המרוטס" הצלאנ (24.2.42) ב"שת רדאב 'ו ךיראתב
תניפס וז יכ היה רובס רשא ,יסורה םיה ליח לש העיגפמ ,הארנה לככ ,העראש תוצצופתהמ הניפסה העגפנ םויב וב
.םי תולוצמב וועבט ,דחאל טרפ ,"המרוטס" לש היעסונ לכ .ביוא
. . .
:םתמשנ יוליעל הליפת אשינו הצרא תולעל וכז אל רשא הישנא לכ תא רוכזנ רוכז ,המורטס ןוסאל הנש םישש תאלמב
."םי תולוצממ בישא ,בישא ןשבמ 'ה רמא"
הינטירב תלשממ לש היללעמ תאו – ונרוד ןב קלמע – ש"מי םיצאנה ונל ושע רשא תא חכשנ אלו רוכזנ תאז ףאו
."ויטילפ תא תירכהל קרפה לע דומעת לאו" :הידבוע איבנה תקעזל התעש אל רשא ,"הרואנ"ה
.(אכ ,'ד לאוי) "ןויצב ןכוש 'הו , יתיקנ אל םמד יתיקנו"

.המורטס לש הרופיס תא "רואה ןמ טעמ" תכרעמל חלש רשא ,קחצי תואושממ קסיז לארשיל ונתדות

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


!רוש – שדקמל … הליפתב

םתובאל התתנ רשא םצרא ךרד ךילא וללפתהו"
,תרחב רשא ריעה
(חמ ,'ח 'א םיכלמ) "ךמשל תינב רשא תיבהו

תא תולגל םילוכי ונא ךכ ידי לעש ,םלועב הניכשה תיירשל םוקמ עובקל תובישח שיש ןאכמ ,(ח ,הכ תומש) "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"
שדקמה תיב הנבנשכו .רבדמב לארשי ינב םע דדונ היה ןכשמה ןכש ,תויערא לש דצ דעומ להואב הניכשה יוליגב היה ןיידעו .ונכותב השודקה
.הניכשה תיירשל עובקה םוקמה הלגתנ ,םילשוריב - םלועה לש ותיתשת םוקמב
וינפ ןווכי ,ץראל ץוחב דמוע היה םאש .הדימעה תליפתל - הליפת לש האישל עיגמ אוהש תעב שדקמה םוקמל וינפ תא ןווכל םדא ךירצ ןכ לע
דגנכ וינפ תא ןווכי ,לארשי ץראב דמוע היה םאו .םישדוקה שדוק תיבלו שדקמה םוקמלו םילשוריל וביל תא ןווכיו ,לארשי ץרא דגנכ
תוכרב) םישדוקה שדוק תיבל ובל תאו שדקמה דגנכ וינפ תא ןווכי ,םילשוריב דמוע היה .םישדוקה שדוק תיבלו שדקמל וביל תאו ,םילשורי
.(א ,דצ ע"וש ;א ,ל
םיכירצ החותפה הבחרב םידמועה רמולכ .שדקמה םוקמ ןוויכל הדימע תליפתב תונפל םיכירצ יברעמה לתוכה תבחרב םידמועה ךכיפל
.לתוכה ןוויכב רשי םמצע ונווכי ,ותיעצמאב הרוקמה םוקמב םידמועהו ,הלאמש טעמ תונפל
םנמא .שדוקה ןורא ןוויכל םג ונפי הליפתב םידמועהש ידכ ,םילשוריל הנופה דצב שדוקה ןורא תא תונבל לארשי ץראב תסנכה יתבב וגהנו
םהינפ תא םיללפתמה ונווכי ,םילשורי דגנכ שממ ןווכמ וניא שדוקה ןורא סנוא וא תועט תמחמ םא ,ןכל ,םילשורי ןוויכל ללפתהל רקיעה
יפלכ ושאר תא הנפי לבא ,רוביצהמ שורפי אלש דיחיל בטומ ,שדוקה ןורא ןוויכל םינופו םיעוט רוביצה לכ םאו .(ט ,דצ ב"מ) םילשורי יפלכ
.(י ,דצ ב"מ) ותליפת לע רבדה דיבכי אלש דבלבו םילשורי
כ"חא ול ררבתה םא ףאו .(ג ,דצ ע"וש) םיימשבש ויבאל וביל ןווכיו ול חונה ןוויכל הדימעב ללפתי ,םילשוריל הנופה דצה ןכיה עדוי וניאש ימ
ואריש שייבתמ אוה םא ,העטש תעדל חכונ םואתפו רחא ןוויכל ללפתהל ליחתה םאו .םילשורי ןוויכל בוש ללפתהלו רוזחל ךירצ וניא ,העטש
.(י ,דצ ב"מ 'ע) םילשורי ןוויכל ומצע בבוסל יאשר ,יוארכ ןווכל לוכי וניא הז תמחמו ,הכלהכ אלש ללפתמ ותוא

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


םיאשינה תוגוזל הרושב
הזוח שדוחה םתחנ ,םהילא הוולנה לכל עויסבו םהיתונותח יריחמ תדרוהב תולכלו םינתחל עייסל םיצמאמל ךשמהב
.ל"נה תומלואב רישע טירפת לולכיו מ"עמ ללוכ $13.5 לע דומעי הנמה ריחמ .ביבא לתב "ראפה לכיה" ימלואל הלעפה
האמל בורקב םיפתתשמ תובבר חמשל וניכז ובש ,הרבעש הנש לש ןויסינהמ" :רמוא וז המזוי ליבוהש ,קלפ םייח
.וילא םתריהל ךירצ רוביצה לכש יתימא ךרוצ וניה תונותחה יריחמ תדרוהל שוקיבהש – לכל עודיש תא ונדמל ,תונותח
ונלעפה התוא תרגסמב תונותח ושעו תינויער תירסומה האירקל ותואינ םיעצמאו ןוממ ילעב םגש חכוויהל ונחמש
.רוביצה ןומאל הכזיו ירפ אשיי םלואה תלעפהב ךורכה ןוכיסהו עקשומה ץמאמהש הווקת ונא .םילשוריב
תלוכת תשיכרל "ריעצה רודה" ידרשמב םזוכיר לשב ,תוגוז תורשע וכז ,םילשוריב הנורחאה הנשב םלואה תלעפהל רבעמ
.הרומת םוש אלל הז לכו קושה יריחמ תריבש ךות םיתוריש ונתנש םלצו תרומזתלו ,םייתועמשמ החנה יריחמב תיב

וחירי תואובמב ןויע םוי


לארשי תנידמ לש תידוהיה התוהז רוריבל המבה
ב"סשתה רדאב 'ט ישימח םויב ה"יא םייקתי ,לאכימו הירוה לש םרכזל ןרקהו "תורוא תעונת" תתומע ףותישב "ברה תיב" לש שגפמה
תדעוימ המבה .(ריעה זכרמ ,9 קוק ברה 'חר) םילשוריב "קוק ברה תיב"ב םייקתי שגפמה - - - - - - - - :תופתתשהב .19:15 העשב (21.2.02)
.02-6232560 ,02-6242908 :ןופלטב םיטרפל .בחרה רוביצל

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design