English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 שגיו תשרפ

שגיו תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


"!םייוגה םיכוב ונוארי לא"

.ויחא לא ףסוי עדוותמ וב ,שגרנה שגפמל םידע ונא "שגיו" תשרפב
:הרואכל ילוש – ןטק טרפ ןייצלו בכעתהל הרותה תרחוב ,הז שגפמ ףס לע הנהו
,וילע םיבצנה לכל קפאתהל ףסוי לכי אלו"
!ילעמ שיא לכ ואיצוה :ארקיו
(א ,ה"מ תישארב) "ויחא לא ףסוי עדותהב שיא דמע אלו
?'ךביו ולוק אשיו – קפאתהח ףסוי לוכי אלו' :בתכנ וליא רסח ארקמ היה המ ?הז טרפ שיגדהל בושח הכ עודמ
"… וילע םיבצנה לכל קפאתהל …" :יוטיבה רשפ המ ,הליחת ןנובתהל יוארה ןמ
."םהל ועדוויהב ןישייבתמ ויחאש ןיעמושו וילע םיבצינ םירצמה ויהיש לובסל לוכי היה אל" :שרפמ י"שר
היעשי) "קפאתא שירחא םלועמ יתישחה" :גילבהלו תושחהל הניה "קפאתהל" הלימה לש תקייודמה תועמשמה לבא
אציו וינפ ץחריו" :הנושארל ןימינב תא האור אוהש העש ,ויתועמד תא רצועה ,ופוג ףסוי לצא וניצמ ןכו ,(די ,ב"מ
.(בל-אל ,ג"מ) "… קפאתיו
שיו ,תמדוקה השרפבש "קפאתיו"ל תידוגינ הלבקהב אב ונתשרפבש "קפאתהל ףסוי לכי אלו" יוטיבה יכ אופא רבתסמ
.ויחא לא עדוותהלמ וימחר ןומה תא רוצעלו םינפ דוע דימעהל ףסוי לש ותלוכי יאכ תוטשפב ושרפל
:ארזע ןבאה קוספה תא שריפ וז ךרדב
."םאיצוהל אורקל ךרצוהו ,וילע םיבצינה לכ ואציש דע קפאתהל - - ומעט :'וילע םיבצינה לכל קפאתהל"
הז שגפמ תוחדל ןנכת הליחתכלש אלא .םהילא עדוותהל תעה העיגהו ,ויחא לש םתבושת המלש יכ עדי ףסוי :רמוא יווה
ערוק ומואנ תובקעב התע וליאו ,וילע םיבצינה לכ ואציו יבמופה דמעמה םייתסיש רחאל ,תימיטניא תרגסמב ומייקלו
:הדוהי לש בלה
.וישכע רבכ ויחא לא עדוותהלמ קפאתהל ףסוי דוע לוכי אל
."ילעמ שיא לכ ואיצוה" :אורקל ךרצוה ,שגפמב קלח םירזל היהיש הצר אלש ןוויכ ךא
תרושקת ילב
יניעמ עינצהל ךרוצ שי עודמ ,הלאשה תא רתוי דוע דדחמ אוהו ינורקע יפוא יבמופב שגפמה תלילשל הוושמ הז שוריפ
?עבטה ךרדב האוגה תושגר ץרפ ,םירז
."םהילא ועדווהב םישייבתמ ויחאש םיעמוש םירצמה ויהיש" :רבדל םעט ןתנ ,י"שר
ישנא" הלא :םיירצמו הערפ ידבע ורמאיש …הריכמה םהל ריכזהב (םירצמה) ועמשי אלש ידכ" :ףיסומ ן"במרהו
םהיבאב םג ,םהיחאב ודגב .(ד ,'ה הכימ י"פע) "וניתונמראב וכרדי אלו ונצראב ורוגי אל" (ד ,'ג הינפצ י"פע)"תודגוב
."דוע ונימאי אל ףסויב םגו ?ומעבו ךלמב ושעי המ ,ודגב
ןפוד אצוי דעצ קר אל ,שגפמה תא עינצהל ףסוי לש ונוצרב תוארל ןתינש המוד ךא ,םיינויגהו םיפי םנמא הלא םישוריפ
.תוביסנה לכבו תורודה לכל הכרדה הב שיש תינורקע השיג אלא ,ול ומדקש תורמה תוביסנהמ עבונה
תורקסב תוקישנבו יכבב וננובתי ,"… וילע םיבצינה" לכ ןיעל םייקתי םא ,לוזו ינוציח דמעמה ךופהי אמש דרח ףסוי
ךותמ הדיצה ולזפי ןמזה לכו ,םבלב רשא תא אטבל – ויחאו ףסוי – ולכוי אל הז בצמב .זובו הלמחב הלוהמה תינציצמ
.תרושקתב םתימדתל הגאד
"!םד קנאה"
ןכש ,םירבדה ומנפויש יוארה ןמ ,"יללכה שידקה םוי"כ תישארה תונברה י"ע עבקנ רשא תבטב הרשע םוי תארקל
.הז םוי לש ומוציעל םה םיעגונ
:רמאנ ,לאקזחי רפסב
הזה םויה םצע תא ,םויה םש תא ךל בותכ םדא ןב"
.(ב ,ד"כ לאקזחי) "הזה םויה םצעב םילשורי לא לבב ךלמ ךמס
הווטצמ אוהו ,הפגמב התמ – וניע דמחמ – ותשא :תעזעזמ היווח לאקזחי רבוע ןברוחה תועמשמ תא שיחמהל ידכו
ףא וגהני לבל ,הלוגב םעה לכל הכרדה תלפוקמ לאקזחי לש ןפודה אצוי והשעמב .תולבא יגהנמ גוהנל אלו "םוד קנאהל"
לע ורמאנ םיבר םישוריפ .(גכ ,ד"כ) "ויחא לא שיא םתמהנו םכיתונוועב םתוקמנו ,וכבת אלו ודפסת אל" :תולבא םה
האושהמ תודירחמ תויצאיצוסא וננוימדב םילעמה ,םישוריפ ינש איבמ רתא לע י"שר .וז ההומתו השק 'העש תארוה'
:ונימי תב
."םימחנמ םוקמב אלא תולבא ןיאו ,לבא היהי אלש דחא םכב ןיאש ,םכל םימחנמ ןיא יכ ,תולבא וגהנת אל" :דחאה
"םכותב םתאש םידשכנ ינפל תוכבל םיארי ויהתש" :ינשהו
ללחתת לבל הדרחמ אלא ,אמלעב דחפמ קר עבונ וניאש רשפא ,םייוגה תוחכונב תולבא גוהנל אלש ארוקה ינשה שוריפה
.תוירכונ םיינזאל ברע ןוגינב עמשיתו ,תוצוח שארב ,תעמשנה באכה תקעז
דוד לש ותניק ותמועל הנוע – םדק ינימ – דהכו ,"םיכוב םייוגה ונוארי לא" הזב אבומה ג"צא לש וריש ןווכמ וז השוחתל
:םימיענהו םיבהאנה ןתנוהיו לואש לע
ןולקשא תוצוחב ורשבת לא ,תגב ודיגת ךלא"
.(כ ,'א 'ב לאומש) "םילרע תונב הנזולעת ןפ ,םיתשילפ תונב הנחמשת ןפ
םידקופה ,גרדה ימר םיחרואה לכ הרגיש ךרד םינמזומ וילא ,"םשו די" לכיהב םג ךכ גוהנל יוארה ןמ – יתרכה בטימ יפל
תומוא יגיהנמ לכ תא םחרוכ לעב םשל רורגנ לא ךא .אחינ – תוהדזהלו תוארל םנוצרמ םיאבה םייוג .הנידמה תא
.ונלש רוקיבה סיטרכל ותוא ךופהנו האושה לש םמדמה עצפה תא לטרענ לא .םלועה
:דחא דוסי ,ונתוא םידמלמ ג"צאו לאקזחי ,דודו ףסוי
:םיחא ןיב – המינפ תיבמ רוצנל שי ,םיחא יכב
."םיכוב םייוגה ונוארי לא"


תרופ ןנח


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

תושגפנ תויוכלמ

(חי ,ד"מ תישארב) "הדוהי וילא שגיו"
,ח"מ םילהת) "וידחי ורבע ודעונ םיכלמה הנה יכ"
(ג ,ג"צ הבר תישארב) ףסויו הדוהי הז – "םיכלמה"

:תויוכלמ יתש ןיב שגפמל ונא םידע
דוחייל לארשי םע לש ימינפה דצל הנופ הדוהי תגהנה ,ףסוי לש ותגהנהמ התוהמב הנוש הדוהי לש הגהנהה
תא םמורל המגמ ךותמ ילסרבינואה דצל הנופ ףסוי תגהנהש דועב ,"ושדוקל הדוהי התיה" יהול-אה
.הלוכ תושונאה
אשנ ,לארשיו בקעי תומש ינשב ארקנש ,בקעי ,ויבאו ומאמ דחא לכ םיעבונ ףסויו הדוהי לש הגהנהה ישרוש
.האלו לחר םישנ יתש
תוכלמו ץרא ול שיש ,םימעה תוחפשממ ןמ קלחכ לארשי םע לש הגהנהה תא םהב תוארל רשפא לחרו בקעי
."םימעה לככ םע" הרואכל ,םיילמרונו םיישונא םויק יכרצו ,ולשמ
תוכייש אלא םוקמלו ןמזל תכייש הניאש ,תיסינ תיהול-א תיעבט לע הגהנה תוארל ןתינ ,האלו לארשיב וליאו
.תיהול-אה תוקבדל ארובל תטלחומ
ךכ ,דחי הלאה םינכתה ינשמ יונבש םדא ,המשנו ףוג ,תחא תואיצמ לש םידדצ ינש תוארל ןתינ וז תוננובתהב
תכלל בקעי י"ע חלשנש ,םיינחורה תוחוכלו "המשנ"ל הנפש האל לש הגיצנ היהש הדוהי תא תוארל ןתינ
.םירצמל בקעי תחפשמ תעגה ינפל דוע ,שרדמ תיב ,םירצמב רשא ןשוגב םיקהלו
קמעב רובקש םהרבאל הרמאנש הקומע הציע התואמ) ןורבח קמעמ ויבא בקעי י"ע חלשנ – ותמועל – ףסוי
י"ע "המיירצמ דרוה" םשמו ,םכשב םיעורה ויחא םולש תא תוארלו תכלל ("… ךערז היהי רג" ןורבח
תעשב הסחמ ותיב ינבלו בקעיל תויהלו ,ולוכ םלועה לש הלכלכה תא ןנוכלו ליחתהל ידכ תיהול-אה הגהנהה
ךא תונוש תוגהנה םע הז לומ הז םידמוע ,םיכלמ ינש ,םיחאה ינש ,ןכ םא ."ךרעז היהי רג" לש הרזגה
.יד-ש תוכלמב םלוע ןקתל תחא המגמ
ה"בקה וספת" :(א"ע ב"ק ןירדהנס) ארמגב תאבומ םהמ תחא .תוכרעמ רפסמב םישגפנ הלאה תוחוכה ינש
רמא .שארב ישי ןב ?שארב ימ :ול רמא .ןדע ןגב לייטנ ישי ןבו התאו ינאו ,ךב רוזח ול רמאו ודגבב םעבריל
."הצור יניא ןכ םא ה"בקהל םעברי ול
םשכ ,חורל םדוק אוה רמוחה עבטה תוחוכב ומכש ותנבה ?שארב אוהש רובס ,םירפא ינבמ ,םעברי המ ינפמ
,ןונ ןב עשוהי אוה ןענכ ישבוכ רודב ץראה תא שבוכה גיהנמהש םשכו ,ןמזה ינפל םירצממ ואצי םירפא ינבש
.לארשי תוכלמ תא חצנל םיקהל יואר אוה ףאש םעברי היה רובס ךכ ,םירפא ערזמ
הווצמהו ,תווצמ םויקל תובבלה תא ררועל היהי הנורחאה הלואגב ףסוי לש וחוכ הליחתב .רבדה ןכ ןיא ךא
ףסוי תוכלמ ןכמ רחאל .תווצמה ראשל הנממו ,לארשי ץרא בושיי תווצמ היהת הילע ררועיש הנושארה
הז לשב .התצפהו הרות דומיל לע תדסוימה הכלממ שוביג הניינעש הדוהי לש תוכלמל הגהנהה תא רוסמת
.תבשה תרטפהב לאקזחי איבנה ירבדכ "דחא ץע"ל תוחוכה ודכלתי
הלואגל הכזנו ,דחי םג הרותהו ץראה תוממש תחרפהלו לארשי ץראב ונתזיחא קוזיחו ןוניכל הכזנש ןוצר יהי
.ר"יכא ונימיב בורקב

*ל"ז יולה הנינח 'רב םהרבא 'ר ,תבט 'י רטפנש יבא ר"ומ נ"על*

יול המלש ברה
"ןויצל רוא" ינרותה ןיערגה שאר


ןויצל ןושארב – "ןויצל רוא"

יול המלש ברה לש ותושארב "הארוהו הרותל הובגה שרדמה תיב" ןויצל-ןושאר ריעב םקוה ח"משת תנשב
ןושאר הנומ םויכש הדבועה רואל תאזו .ןד-שוגב ןושארה ינרותה ןיערגל היהו ריעב הנוכש ברכ ןהכמה
הרות רואב ריעה תא ריאהל זע ךרוצ םייקו ,לארשי תנידמב הלדוגב תיעיברה ריעה םיבשות 230,000 ןויצל
.הדוהי יבצ ברה ונבו ה"יארה ןרמ וניתובר וללסש ךרדה רואל תווצמו
,ל"וחבו ץראב תוינבר תורשמב םישמשמ ללוכה ירגובו תוניידו תונבר ידומילל תינכות תלעופ ןיערגה תרגסמב
."ןישודיק" איה הנשה תדמלנה תכסמה רשאכ ןויע ידומילל לולסמ ונשי ןכ ומכ
.םידמול -70 כ םויכ הנומה רדסהו ההובג הבישי המקוה ןיערגה תוחתפתהמ קלחכ ו"נשת תנשב
תסנכ-יתב ינברכ :םישמשמה-ןיערגה ירבח י"ע ,הפינע תיכוניח תוליעפ תעצבתמ דומילה תועשל ץוחמ
רעונ ינב ברקב תיכוניח תוליעפ ,(שדוחב םירועיש -250מ הלעמל) תסנכ -יתבב םירועיש ידיגמו תוליהקו
.הקוצמב םידליל הרזעו הוצמ-רבל הנכה ,רעונה תועונתב תוברועמ ןכו םילוע
.תוקקזנ תוחפשמל ח"מגל ףסונב תאז לכ הבהאמ הבושתל ןוכמ ןכו רויג ןוכמ לעופ ןיערגב
תורצע ,רוביצה ללכל ןכו םינתחו תולכ יכירדמל ןויע ימי :םהיניב ,תויוליעפ תורשע תועצבתמ הנשה ךשמב
.םילאוטקא םיאשונב רעונ ינבל םינוירנימס ןכו םיגחב תוביסמ ,םיסנכ ,תוררועתה
055-920244 סרדנס ןתנוהי :םיטרפל .ףרטצהל ןתינ ןיידעו תוחפשמ -18 כ ב"סשתה ל"הנשב הנומ ןיערגה
םוגרתה רואל
וננושלבש תימראה
?תונוברל יבר ןיב רשק שיה

ארקמב היוצמ הנניא ןוביר הלימה ."… ינובר ועבב רמאו …" :סולקנוא – חי דמ תישארב "… ינודא יב רמאיו …" !קודבנ
.לשומ ,ןודא – איה תירבעב התועמשמו ,({ביתכ – ןובר} ןבבר וברו :י ז לאינדב ,ירק אלו ביתכ תרוצב קר)
,(טעממ ךפה) רפסמב לודג :עיבמ אוהו (הז שרושמ – דועו הבבר ,ןבר ,יבר ,בר :םילימה םג) בבר אוה וז הלימ לש השרוש
תכסמב םיאצומ ונא ךכו ;תימראה ןמ ,התועמשמ לע ,וז הלימ הלביק ל"זח ןושל .קזח ,זע - ןכו ;ךרעב לודג ,חטשב לודג
ףאו ,(ב"ע 'ס תוכרב) םימלועה לכ ןובר ,םלועה ןובר :(ג כ ןירדהנס ,ימלשוריב) ןכו ,םימלועה ןובר :(ב"ע ז"פ) אמוי
לש די יבתכב ;ע"שבר) םלוע לש ונובר :ףוריצה רוגש וננושלב .תומשנה לכ ןודא ,םישעמה לכ ןובר :וניצמ רחשה תליפתב
לע הכמסנ ונימי תירבע .(ןמית ינב וניחא םיאטבמ ךכו – םלועלש ונובר :המ יונישב הז ףוריצ ונא םיאצומ הנשמה
תיזעולה הלימה תחת (הטילש ,תונדא ,תואמצע ,יאמצע ןוטלש =) תונובר הלימה תא העבק רשאכ ןובר הלימה
.תינוביר הנידמ איה לארשי תנידמ :אמגודל רמאי ןכ לע .ינובר – ראות םש הרצי ןכו ,תוינרבוס

לאנתנ והילא ר"ד
םניח תבהאל םניח תאנש ןיב
ךביו ויחא ןימינב יראוצ לע לפיו"
(די ,ה"מ תישארב) "ויראוצ לע הכב ןימינבו

,ןימינב לש וקלחב תויהל ןידיתעש םישדקמ ינש לע הכב :רזעלא יבר רמא- ?ןימינבל היל ווה ןיראוצ המכ - ויחא ןימינב יראוצ לע לפיו
י"שרב אבוה ,:זט הליגמ) .ברחיל דיתעו ,ףסוי לש וקלחב תויהל דיתעש הליש ןכשמ לע הכב - ויראוצ לע הכב ןימינבו .ברחיל ןידיתעו
(הרותה לע
?ויחאל ףסוי תודעוותה תעשב אקווד שדקמה תיב ןברוחל זומרלו ,וטושפ ידימ ארקמ איצוהל ל"זח ואר המ
םעב הלגתו בושת דוע םניח תאנש .תורודל םשור וז תקולחמ הריאשה ,בוט יכב םיחאה ביר םייתסנ ,וישכעל ןוכנש תורמל ,הארנכ
תבש) הז תא הז וחיכוה אלש ל"זח םירמוא ןושאר תיב לעו ,(:ט אמוי) ךכ םושמ ברח ינש תיב .שדקמה יתב תונברוחל םורגתו ,לארשי
.(:טיק
ריכמ אוה יכ ,החכותה תא לבקל ורבח עדויו – תויתפכאו הבהא ךותמ ורבח תא חיכוהל םדאה עדוי ,דחא ףוגכ לעופה אירב םעב
הלודגש ל"זח ועבק ןכל .המואה םויקל דוסי הווהמ םימוחתה לכב תלוזל הגאדה .תורתסנ תונווכ םהב ןיאו ,בלה ןמ םיאצוי םירבדהש
.דוריפה תא החודו ,תובבלה בוריקו תודחאל תמרוג וז הווצמש ןויכ ,(.י ב"ב) הלואגה תא תברקמש הקדצ
ינפל הפורע הלגע תשרפב ומע קסוע היהש ,הז זמר ףסוי ול חלש ."םהיבא בקעי חור יחתו" :ףסוי חלש רשא תולגעה תא האר בקעישכ
חרוט בקעי עודמ ףסוי ולאששכ .ויחא לא ורגיששכ ףסוי לא הוולתנ בקעי ?וז השרפ דחיב ודמל זא אקוודש הרק דציכ .(ר"ב) םלענש
.(ש"ותב אבומ ,ימלשורי) .'וכו הפורע הלגע איבהל ןידיתעו .גרהייו ,יאנסכאל היול ושעי אלשכ לשכיל ינב ןידיתע" יכ ול בישה ,ךכ לכ
.תוועמה תא הלחתההמ ןקתל הסינו ,"והכה ימ עדונ אל" ךכ ךותמו ,ינשל דחא וגאדי אלש בצמ היהי דיתעבש הפצ בקעי
.םיחאה תבהא הברתת ,וצראל םעה תרזח םעו ,ןתיי ימ .םיחאה תאנש ךותמ הליחתה םירצמ תולג

ןייטשלמיה םעונ ברה
הילרטסוא ןורבלמ ,ןויצמ הרות ללוכ שאר


הילרטסוא דעו … "ןויצמ - הרות"
.הבורמ החלצהב תיעיברה הנשה וז לעופ ןרובלמב ןויצמ הרות ללוכ
.הנושארה הנשה וז ותחפשמלו ולש ,ללוכ שארו רדסה תובישי ירגוב םירוחב 6 הנומ ללוכה
תליהקו לארשי תדע ,ד"בח תליהק תא ןייצל ןתינ תויזכרמה תוליהקה ןיב .םידוהי 60,000 כ ןרובלמב םייח םויכ
.תושפנ 3,000 כ הנומ יחרזמה תליהק .לעופו םקוממ ללוכה הבש יחרזמה
ץראב םירוקיבב ,תוברה תומורתב ןפוד תאצוי הרוצב אטבתמה לארשיל הליקה ןיב קזחה רשקל יזכרמ דיקפת שי ללוכל
.תוחפשמ לש ףאו םיריעצ לש ץראל היילעל רבד לש ופוסבו
םהש תינויצ-תילארשיה היווחה לע שגדב .ןויצמ הרות ,הרות דומלל םיאבה ה'רבחב םוי ידימ אלמתמ שרדמה תיב
.םירוחבה םע דומילה י"ע םירבוע
ידימ "רמשמ רגרוב" ,ידוסיה תותיכל יעובש הרות דומלת :תודחוימ תויוליעפ ןווגמ ללוכה ןגראמ יתרגשה דומילה דבלמ
ליגה תוצובקל םיבר םינותבש ןכו הכלמ הוולמ תוביסמ ,תבש יגנוע ,תבש ידימ םידליו םירוה דומיל ,ישימח ליל
.תונושה
.םיטבשה תכרדהב קלח םילטונ םירוחבהו אביקע ינב תעונת םע קודה רשק לע רמוש ללוכה
.תוברה תוינכותב תוליעפל תופתושה ,ימואל תוריש תונב 4 םג תואצמנ ס"היבבש ןייצל שי
ןורמוש ,הדוהיב םיבשייתמה וניחאל דחוימבו לארשיב םידוהיל קוזיחו דודיע םיחלוש ונא הקוחרה הילרטסואמ
.ץראב הרהמב שגפיהל הכזנו וצמאו וקזח ,הזע לבחבו


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


(ח בשיו , אמוחנת) "ויפ לע רוגש םיימש םש - ףסוי"

הנה יתא םתחלש םתא אל התעו"
(ח ,ה"מ תישארב) "םיהול-אה יכ

אל ,רוזעי אל 'ה םא ,לכה ירחא יכ ,עדוי ןימאמ םדא .ןימאמה לש ויפ לע רוגש םיימש םשש איה הנומאה תווצמל םייוטיבה דחא
םכמצע םיטעממ םתא הלודג םכל עיפשמ ינאש העשב וליפאש ,םכב ינקשוח" :לארשיל ה"בקה רמאש והזו .ונוצר תא םישגהל חילצי
.(א ,טפ ןילוח) "ינפל
רבכש ,המצע הניכשה ירחא ךליל םדאל רשפא יא ,ל"זח ורמאש יפכו ."וכלת םכיקלא 'ה ירחא" אוה הנומאה לש ישממה יוטיבה
,די הטוס 'ע) המודכו םימחרה ,דסחה ,תמאה תדימב ,תויקולאה תודימב קבדיהל הנווכה אלא ,"אוה הלכוא שא ךיהל-א 'ה יכ" :רמאנ
.(א
,םתסנרפל ,םמצעל םיגאוד םהש ינפמ אלא ,םייקולאה םילאידיאב םיקבד םהש ינפמ אל לבא ,םהיפ לע רוגש םימש םשש םישנא שי
הנומאל םמורתהל חילצהש ימ לבא .תויונערופה דגנכ הבוט הלוגסכ ,םיימש םש רידת םיריכזמ םה ךכ םשלו ,םתואירבו םדובכ
.ותרותבו 'הב תיתימא תוקבד ךותמ םיימש םש ריכזמ ,תיתימא
ותבשחמ לכו ,לכה תא ןיועו רירמ השענ היה ,ףסוי רבעש םירמה תונויסינה לכ רחא ,השלח ותנומאש םדא .קידצה ףסוי לצא וניצמ ןכו
,ותוכזב ורשעתהש ,ותשאו רפיטופ ףאו ,דבעל והורכמו ובהוא ויבא תיבמ והובנג ויחאש ,קידצה ףסוי וליאו .דבלב ומצעל הנותנ התיה
תודימב תישממ תוקבד אלא ,ץוחלו הפשהמ וניא ויפ לע רוגשה םיימש םש .דסחו םימחר אלמ ראשנ ,תויתחת רובל והודירוהו וב ודגב
ץמאתמ הבר תוצירחבו ,םישאוימה םיריסאה תא םחנמו דדועמ אוה ,רובל והודירוהש רחא םג ךכו .תובוטה תודימה ןהש תויקולאה
תא לצנמ אוה ןיא ,הערפ ינפל רבדל תונמדזהה ול הנתינ ףוס ףוסשכו .תועמשמו דובכ טעמ םהב שיש םייח אלכה ךותב רוציל
אוה ךכ לעו ,ולוכ תא אלממ התיממ םישנאה תלצה לש לודגה לאידיאה אלא ,ומצעל הליחת גואדלו ויתורצ תא תונתל תונמדזהה
.קידצה ףסוי והז .רבדמ

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
לארשי תנידמ לש תידוהיה התוהז רוריבל המבה

ה"יא םייקתי ,אנוא לאכימו ואל רגה הירוה לש םרכזל ןרקהו "תורוא תעונת" תתומע ףותישב "ברה תיב" לש רשע השולשה שגפמה
.19:30 העשב (27.12.01) ב"סשתה תבטב ב"י ישימח םויב
.(ריעה זכרמ ,9 קוק ברה 'חר) םילשוריב "קוק ברה תיב"ב םייקתי שגפמה
.תושרדמו תונפלוא תורגובו ,תויאבצ-םדק תוניכמו רדסה תובישי ירגוב ,תוריעצו םיריעצל תדעוימ המבה
.02-6232560 ,02-6242908 :ןופלטב םיטרפל


"ימלשוריה ןוכמ"ב שדח
,"ימלשוריה תורואמ" תורבוח יתש רואל איצוהל אימשד אתעיסב הכז לארשי ץרא לש הדומלת – ימלשוריה ןוכמ
– "ימלשוריה תורוא" םשב תרבוח ןוכמה איצוה ןכ ומכ .םיילאוטקאו םייזכרמ םיאשונב םינבר לש םתוסחייתה
.'א קרפ תינעת ימלשוריב םיינחור םיינומא םירוריב
,םיאפור" ןרפש לאגי ברה לש תפלאמה ותאצרה הזכרמבש ןוכמה לש יזכרמה סוניכה לש ואדיו תטלק גישהל ןתינ ןכו
."ימלשוריה דומלתה רואל הרבחו האופר
.הילמע ,02-6535899 ןופלטל תונפל ןתינ


… היח תודע
הנחמבו 'זדולב ורבע הירוענו התודליש ןמפואק רנק הינר) "הזל םישיגר דואמ םהו … יתרבע ינאש המ םיעדוי םידליה"
.(קירבסנוור
,הינבליסנרט השרובמ ץכ הרופיצ) "… דחא ףא ,תרבעש המ ףוסה דע הלחתהמ ירפס יאוב אמא :רמא אל דחא ףא"
.(ץיוושואל השרוג
,ישיאה םרופיס תא רפסל תויודעה רודמ לא םויה םיעיגמה םילוצינה תא תונייפאמ וללה תויבטוקה תורימאה יתש
.ירוטסיהה ןורכיזל תובייוחמ תשוחת ךותמ האושה תפוקתב םתוא תורוקה תא ראתלו ברחש םלוע חיצנהל
.ץראב הטילקהו םוקישה רואתב םייתסמו ודבאש הליהקו החפשמ תיב לא עסמב חתופ םידעה לש םרופיס
שקבמש ימ לכלו םידימלתל םינמאל םירקוחל בושח םלג רמוח תווהמ ,ןויכראב תרמשמל תואצמנה תויודעה יפלא
.ידוהיה םעה תודלותב רתויב םילפאה םימיה לע רתוי תעדל


טנרטניאב - "המחנ לש תונויליגה"
תועצמאב ,ל"ז ץיבוביל המחנ לש תונוילגה יפל ,עובשה תשרפ ידמול גוחל ףרטצהל רוביצה תא םינימזמ ונחנא
!! טנרטניאה
.טנרטניא רתאב שרדמ תיב ךרד עצבתי דומילה
תולאש ,(ומסרופ אל ןיידעש) םייעובשה תונוילגה :םנשי ובש טנרטניאה רתאל הסינכ רשפאי שרדמה תיבל יונמה
.(!המחנ הגהנש יפכ ) וחלשנש תובושתל םירומה לש תוסחייתה ,םוקמב תונעל תורשפא ,רמוחה םע תוליעפו ,הדובע
www.tik-tak.co.il/nechama תבותכב שרדמה תיב רתאב תוארל ןתינ ( demo) המגדה
.6540486-02 סקפב וא 6518854-02 .לטב ,ל'נה תבותכב שרדמה תיב רתאב םשרהל ןתינ ןכ ומכ
.דבלב שדוחל ח"ש 12 איה תופתתשהה תולע


"הופיקהו ןויצ ובוס "
,שדקמה םוקמ ,תיבה רה ביבס םירעשה בובס גהנמ םויקל ו"ת ק"היע םילשוריל אובנו הלענ ,תבטב הרשע ,ישילש םויב
"ירישעה םוצ החמשלו ןוששל ךופהת" :הליפתב
יברעמה לתוכה תבחרב – רוביצ תינעתל החנמ תליפת 16:00 :תינכתב
תיברע תליפת 17:00
(רדוסמ ןונזמב) םוצה תריבש
לתוכה תבחר דיל הרהנמהמ – םירעשה בובסל האיצי
רעושמ םויס 20:00


:םלש ןינבב תוארל הרהמ הכזנ הז תוכזבו ,ןויצ תשירד תא ררועלו הז עוריאב ףתתשהל םיארוק ונא
ברה ,ןדמ בקעי ברה ,טרופפר יתבש ברה ,והילא לאומש ברה ,רואיל בד ברה ,דמלמ ןמלז ברה ,ןהכה בושי ראש ברה
המישר) אריפש עשוהי ברה ,ןונבל םיקילא ברה ,ןונ ןב ןנחלא ברה ,ץיבקדוד דוד ברה ,ולרש לבוי ברה ,סקילפ םחנמ
.ןוחטיבה תוחוכ י"ע חטבואמו רשואמ עוריאה .(הנושאר
057-788498 , 051-518047 :םיפסונ םיטרפל .שארמ םואיתב ואצי רוזחו ךולה תועסה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


ם"ק תרודהמ-'ןויצ תשירד'
(הנושארל רפסה תספדהל הנש םיעבראו האמ)


,ל"צז רשילק שריה יבצ ברה לש ורפס לש תשדוחמ הרודהמ התע תכרענ לאירא ירוא כ"ח לש ותמזויב
."ןויצ תשירד"
ךמסמה הז היהש עובקל ןתינ רוחאל טבמב .המוצע העפשה ללוחו ,ב"כרת תנשב הנושארל רוא האר רפסה
קוק ברה דסומ תאצוהב רפסה ספדנ הנורחאל .תינויצה העונתה ,םימיל ,החתפתה ונממ ןושארה ריהבה
.הגשהל ןתינ אוה ןיאש תובר םינש רבכו ,ד"כשת תנשב
םינבר גוח םע דחי ,םיקה אוה .לארשי ץראב תובשייתהה דודיעב ליעפ רשילק ברה היה םינש תורשע
ידי-לע םעה תלואגל תושפנ תושעל תואיל אלב למעו – "תבשונ ץרא תרבח" – ץראה בושייל הרבח ,םיליעפו
,זא הנב רשא םיקומינה תכסמו ותוליעפ .תיבה רהב תונברקה תדובע שודיחו ,המדאה תדובע ,ןויצל הביש
!םויכ םג םיצוחנו םיפקת םדוע ,ושדוק חורב שממ
,תואתכמסאו תורוקמ תפסוה ,תוביתה ישאר תחיתפ :ןייעמהו ארוקה תוחונל בר רופיש ךרענ וז הרודהמב
.םייניע תריאמו תיתוכיא הספדהו ,קוסיפ
:םיפסומ המכ ופסוותי םג רפסל
,אסיל הרייעב) ותדילמ רשילק ברה לש ולעופו וייח תונחת תא בטיה שיחמת רשא הפמ1.
דע ,ארתאד ארמכ הנש םיעברא ןהיכ הב ,ןרוהט ריעב) ותרובקו ותומ דעו (ה"נקת תנשב
.(ה"לרת תנשב ותריטפ
."ןויצ תשירד" לש םימדוקה םיסופדלו רשילק ברל םירושקה םיינויכרא םיכמסמ2.
לש תורוד העבש ,היתורודל רשילק תחפשמ ךשמה תא הרצקב רוקסי רשא יתחפשמ ףסומ3.
.לארשי ץראב םייחה םינבו-תובא
ץוביקהו 'לדגמו המוח' יבושיימ – "יבצ תריט" ץוביק לש ודוסיי תונשמ תונומת ףסומ4.
.ודוסייל שמחו םישש הנשה גגוחהו ,רשילק ברה םש לע יורקה – ןושארה יתדה
.התמשנ יוליעל ,ל"ז ימענ ,לאירא ירוא כ"ח לש ומא לש המש תא אשית הרודהמה
02-9971022 :סקפ 9973875 :ןופלט ,לא תיב ,ץכרב / הליש :רואל האצוהה תיב :שארמ תונמזהל

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design