English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ב"סשת'ה אראו תשרפ

ב"סשת'ה אראו תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map
ןורכיזה רוא

.ןורמושבש ריקי בושיה ימיקממ ,א"לבי םרמעו הנבל וירוהל ו"לשת ירשתב ט"י -ב דלונ ןוטיב ירוא
קזחתה הניכמב ,ילע בושיב תיאבצ םדקה הניכמל רבע ,ןורמוש ינרקב תינוכיתה הבישיב וידומיל םויס רחאל
.תולעמב רדסהה תבישיב דומלל רבעו תיתד הניחבמ דואמ
,ל"חנה תרייסל רבעו ,יתגולפ ןייטצמ לייחכ לולסמ םייס אוה .רדסהה תרגסמב ל"חנה תביטחב תריש ירוא
.תווצב ידיחיה יתדה לייחה היהו
תיילוח חכה ההיז תבטב ט"כ -ב ,תרחמל .ןונבלב חטשה קמועל ל"חנה תרייס לש חכ אצי ז"נשת תבטב ח"כב
.ד"יה ירוא גרהנ חתפתהש ברקב ,םילבחמ
(תולקתיהה ינפל תורופס תוקד החנמ ללפתהל קיפסה) תולקתיהה חטשב ירוא לש ורודיס אצמנ ותומ רחאל
התא ןאלו תאב ןיאמ עד" :םיטוטיצה ךותמ .תובא תכסממ םיטוטיצ וב םיבותכו ודי יבתכב ןטק קתפ ובו
הלא תורמימ טטצל קר רל עדי ירוא ."החמשב םדא לכ לבקמ יוה ,"ןובשחו ןיד ןתיל דיתע התא ימ ינפלו ךלוה
.ותומ םוי דע ובלב םתוא תאשלו םתוא תויחל אלא
"ירוא יביתנ" שרדמ תיב ,ריקי בושיבו תולעמ תבישיל הרות ירפס תסנכה :תויוליעפה ןיב ,ורכזל ןרק המקוה
.יוליבו םילויטל שמשמו יעבט שרוח ךותב אצמנה ,"ירוא קראפ" םשב ריקיב הפהפי קראפו בושיב
.דבלב םינש 21 ןב אוהו טבש ח"רב םימודקב לארשי ץרא תמדאב ןמטנ ירוא
.ה.ב.צ.נ.ת .םיחא העבראו םירוה וירחא ריתוה

נ"על שדקומ ןויליגה
א"לבי םרמעו הנבל ןב ד"יה ירוא-ןרוא
ןונבלב םילבחמ םע ברקב גרהנ
ז"נשתה תבט ט"כ -ב
םינש 21 ןב
ב"סשתה תבט ט"כ -ב ה"יא םייקתת הרכזאה
םימודקב ןימלעה תיבב 16:15 העשב
ריקי בושיב ורכזל ברע םייקתי 18:15 העשב

רוויעה ןינתה

.םירצמ תוכמ לש המיהדמה תכסמ תחתפנ "אראו" תשרפב
.ןינתל ךפהנש הטמה סנ :"ןטק סנ" דוע אב ,תישארב ירדס תונשמה תולודגה תוכמל המדקמכ ,הנה ךא
וידבע ינפלו הערפ ינפל והטמ תא ןרהא ךלשיו"
.(י ,'ז תומש) "ןינתל יהיו
?ותילכת המ תוהתל שי ךכיפלו ,וידבעלו הערפל קזנ לכ םרוג וניא ירהש ,תוכמה רשע לע הנמנ וניא הז סנ
האשרהה תדועת תא רירגשה שיגמ וב "הנמא בתכ"כ הז השעמ רידגמ ,תומש רפסל ושוריפב ,וטוסאק .ד.מ
.הז םוחתב םחוכ תא חיכוהל ןורהאו השמ ףא םישרדנ הימוטרחו היפשכמב תראפתמה םירצמ ץראבו ,ולש
.הז שוריפ תקזחמ (ט ,'ז) תפומ םכל ונת" :בותכה ןושל
– םכל ונת ,םירירגשכ לבקתהל םכנוצר םא לבא .םיתפומל קוקז וניא – הערפ לוכיבכ רמוא – ימצעלשכ ינא
.תפומ – םכנעמל
:םימעט השולשמ יד וב ןיא הז שוריפ ךא
וארקו הערפ לא ןורהאו השמ ואב תומש תשרפב רבכ .הערפ םע ןושארה שגפמה הז ןיאש רוכזל שי – א
.תפומ לכ תתל ושרדנ אל םשו (א ,'ה) "ימע תא חלש" :וינזאב
המו ,ןורהאו השמב תורחתהל םירצמ ימוטרחל הערפ ארוק עודמ ,ילמרופ "הנמא בתכ" תריסמ ונינפל םא – ב
.םיפשכ השעמב םנורתי תא חיכוהל ןורהאו השמ םישרדנ םנמאה – "םתוטמ תא ןרהא הטמ עלביו" רשפ
םידע ונא תמדוקה השרפב רבכו ולעננ אל םיסנ ירעש ןה ?ןינתל ךפהנה הטמה אקווד ,תפומכ רחבנ עודמ – ג
?שחנל הטמה ןאכ ףא ךפה אלו לשמ ךרד עודמו .םדהו תערצה ,"שחנה" יתפומל

ותעדותב םוהת דע לחלחל דעונ רשא קומע רסמ ובוחב ןמוט אוהו ,יארקאב רחבנ אל ןינתה תפומ יכ קפס ןיא
.הערפ לש
.ארקמב ןינתה לש ותומד רחא הליחת תוקחתהל ונילע הז רסמ חנעפל ידכ ךא
,'א תישארב) "… םילודגה םינינתה תא םיהול-א ארביו" :תישארב השעמב רבכ ןינתב ונא םישגפנ הנושארל
:הז ןפוד אצוי קוספ ארקמל תולוע תוהימת יתש .(אכ
םינינתה וכז המבו ,האירבה רזנכ – םדאה דבלמ היח וא ףוע ,חמצל יטרפ םש רוכזא ןיא האירבה לכב – א
?שרופמה םשב ארקהל
הישעו הריצי ןיבל ,ןיאמ – שי איהש האירב ןיב ןיחבהל ,"ארב תישארב"ל ושוריפב ן"במרה ונדמיל רבכ – ב
רמוחהמ) ונממ יכ השעו רצי לבא רבד םיהול-א דוע ארב אל" ץראו םימש תאירב רחאל ךכיפלו ,שימ שי ןהש
."לכה תא איצמה (ןושארה ילייהה
?"ארביו" ןושלב םינינתל סחיב הרותה תטקונ אופיא עודמ
:בישמו הלא לואשל שרדנ ומצע ן"במרה
אוה יכ םיהול-אל האירבה םהב סחיי … תובר תואסרפ ךרוא םהמ שיש ,הלאה םיארבנה לדוג רובעב"
אצומ אוה יכ עידוהל "… ומלצב םדאה תא םיהול-א ארביו" :רמאנכ) ותלעמל םדאב השעי ןכו ,ןיאמ םאיצממ
.(אכ ,א תישארב ן"במר ,"ולכשו ותעד לכ םע ןיאמ
.ןיאמ שי וארבנ םדאכ – הנובת תולעבו ןינתכ – המיא תוליטמ תוירב םג יכ שיגדהל אופיא תשקבמ הרותה
:רומוה לש המינב ןייצמו ,םייחה ילעבבש קנעה – ןתיוולל םילהתבש "האירבה ןונמה" סחייתמ וב אצויכ
לש ונובר דיב קחשמ ילכ אלא ךניא !ןתיוול ברברתת לא :רומאל (וכ ,ד" םילהת) "וב קחשל תרצי הז ןתיול"
.םלוע

תויגולותימ תויומדל ןכפה םדאה לש לפאה ונוימד .עבטה םלועב קנע ירוציכ קר ורתונ אל ןתיוולהו ןינתה לבא
.םייחהמ תולודגה
הליהת ירישו ילילאה ןואתנפב דבכנ םוקמ ןינתה ספות ,ןוויו לבב דעו ןענכו םירצממ תומודקה תויוברתה לכב
.ודובכל ורבוח םיבר
רואיתב והיעשי תאובנב אצמנ םהבש טלובהו הלא םיסותימ םע תודדומתהל דה םיאצומ ונא ומצע ארקמב
:םימיה תירחאב עשרה תוחוכ לע 'ה ןוחצינ
ןותלקע שחנ ןיול לעו חירב שחנ ןיול לע הקזחהו הלודגהו השקה וברחב 'ה דקפי אוהה םויב"
.(א ,ז"כ היעשי) "םיב רשא ןינתה תא גרהו
ידכ ויתואובנב ןצביש רעצמל וא ,םימודק םיסותיממ עפשוה והיעשיש ורמאי "םירואנה" "ארקמה ירקבמ"
"אתוקניד אסריג"מ םוריכיהש תוירבה ןזוא תא רבסל


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


לארשי תאירב

!'ה ינא :לארשי ינבל רמא ןכל"
(ו ,'ו תומש) "… םירצמ תולבס תחתמ םכתא יתאצוהו

יהוז .םלועה תאירב דגנכ הירוטסיהה םוחתב הלוקש איה וז הניחבמו ,ןירשימב םיהול-א השעמ איה וז האצוה ."ונייה םידבעושמ … איצוה אל וליאו" :םימכח ורמא הפי
תוברעתה :תרבוחמ ןושלבו ;םעה תאצוה ידי לע הירוטסיהב תוברעתה ,תוכמה ידי לע עבטב הרישי תוברעתה :השעמ ידי לע םא יכ וצ ידי לע אל הנוילע תורמ תלטה
.הנושאר האירבל שקיהה הזו .הירוטסיהה עבטב תוברעתהו עבטה תודלותב
יד-ש ל-אב בקעי לאו קחצי לא םהרבא לא אראו" םעט והזו .תולגתהה "קר" הנשי תובאל סחיב .תובאל סחיב עבטה רדגל ץוחמ השעמ םוש השוע םיהול-א ןיא יכ הארו אצ
.(ג ,'ו) "םהל יתעדונ אל 'ה ימשו
םיקוקז אל םא יכ ,השעמב םהילא עדוי םיהול-אש ויה םייואר אלש אל ,תובאה .םתלודג תשגדהל ,אברדא םא יכ ,אב תובאה תלודג תתחפהל אל – םהל יתעדונ אל 'ה ימש
אלו םידשכ רואמ ומצע תא םהרבא קתנמ תודבע סנואמ אל .םהלש ןוצר ,ןוצרל םהל תויהל ךפוה ויוויצו םהילא הוצמה יד-ש ל-אב םהל יד ,םינוילע םדא ינב תניחב םה .ויה
תאצל וילגר תא ונוצרמ עינהש ימ .רמועלרדכ ידימ טול תא ליצהל ידכ תויסנ תוכמל םג קקזנ םהרבא ןיא ,תאז תוכזב ,ןכ לעו .הדיקעה וצ תא םייקל ךלוה אוה המיאמ
.םיכלמה תא תוכהל ויכינחו וידילי תא עינהל םג וחוכב שי ןענכל תכלל ידכ ןרחמ
תובאה םלוא .ל-אב ול יד אלש ימל ,ומצע ןוצרל ונוק ןוצר תא ךופהל ,וצ יפ לע תושעל הנוילע הגרדל עיגמ וניאש ימ םע םיהול-א השועש דסח ישעמ תמאב םה םיסנ ישעמ
.תובא ויהיש ידכ ,תואריהב ,תולגתהב םהל יד .םוחלל ,תכלל ,תאצל ,תושעל םפוגבו םחורב חוכ היה ,וצב םהל ידש ,ל-אב םהל ידש
תובא םישענ םה הז חוכבו .םלוע םה :רמולכ ,תובא – םה .םתוא תאשל ,םהילא ףפוכתהל ,םהילא תדרל שיש םינב ,םיהול-אל "םינב" םיארקנ םניא םעפ ףא תובאה
.הירוטסיהל
. . .
לארשי ינב ןיא .הדיריהמ תבייוחמ האצות אוהש דובעשה תמחמ םאו המצע הדיריה תמחמ םא .הגרדהמ הלודגה הדיריה ירפ םהש הלא .םינבה ינב אל יאדוו םינבה ןכ אל
,ןבומכ ,"השקה הדובעה ןמ" םיקעוצ םה .ןוצרה םהל דבא ףא םקלחבו .םחוכמו םנוצרמ ררחתשהל םיעדוי םה ןיאו םהילע היופכ תודבעה ;תינוצר הלועפ םילעופ םירצמב
המ םיעדוי םה ןיא ךא ,ותיירב עבטמ הז דגנ םמוקתמ הנועמה םפוג יכ ,םיצור םה ןיאש המ ןבומכ םיעדוי םה .תיבויח אלו תילילש איה םתקעצ .הלואגל םיקעוצ םה ןיא לבא
קיצמה תמחמ םא קפס ,וז תלוכי יאו ,םילוכי ויה םא קפס "ךל ךל" דגנכ "םכל וכל" ווטצנ וליא .םמע הניא וזו ,חור השורד ךכל ,קיפסמ וניא ומצע ףוגה ךכל יכ ,.םיצור םה
.םמצע םיקוצמה תמחמ םא איה
וניאו שקבתמ וניאו ,לאשנ ארבנה ןיא ןכש ,איה היפכ השעמ האירב לכו .שדחמ לארשי תאירב השורד ,'ה תוברעתה השורד ,ומצעמ תדלל חוכ וב ןיאו הקוצמב םעהשכ
.ארבנ םא יכ ,הוטצמ
. . .
םלועה תאיצי השעמל ,האירבה השעמל המדקש הקעזו הקאנ ,םוהתו ךשוחו והובו והות לש םתקאנ תא טלוק םג היה ילוא ,םיקמעממ עומשל םדאל ןזוא הנתינ וליאו
םיננובתמ ונאשכו .רמוחה לע היפכ ךותמ ןאכו ןאכ , עבטה ךרדב אל ןאכו ןאכ .הנושארה לע הנורחאה ןמו ,המואה תאירבל םלועה תאירבמ םידמל ונא .והותה דובעשמ
רורב ןפואב ונל תרייטצמ ,םעה דצמ דבלב לועפהו םיהול-א דצמ ליעפה יפואב םינייעמ ונאשכ ;יתחקלו ,יתלאגו ,יתלצהו ,יתאצוהו :תומסרופמה הלואגה תונושל עבראב
השעמ םירצמ תאצוהו .האירב השעמ הז .םייחה ןגב הדמעה התואו אלמ בוציע ותוא ,וב םייח חור לש הפישנ התוא ,המדאה ןמ החיקל התוא ,םדאה תריצי תנומת רתויב
!אוה האירב

ל"ז דדלא לארשיינש םויב ,דדלא לארשי לש ותוגהב ג"צא תריש :אשונב ןויע ברע ,היתורודל דדלא תחפשמ ינב םיכרוע ,ו"נשת טבש שדוח שארב ,דדלא לארשי לש ותריטפל םינש שש תאלמב
.םימודא רפכב ןודעומב 19:30 העשב (14.1.02) ב"סשת טבש 'א
.םיתיזה רהב תורבקה תיבל הסינכב 15:00 העשב םישגפנ ,טבשב 'א ינש םויב ורבקל היילעםוגרתה רואל

תירבעבש תימראה
!םמש חמי … החילס … ו ,החמומ ,האחמה ,האחמ

תי 'ה אחמד רתב …" :סולקנוא – הכ ז תומש – "ראיה תא 'ה תוכה ירחא" !תונלבס ?םהינב רשק שיה – תרזוחה יתלאש
תא לצנא) ףכ לא ףכ אחמ תועמשמב תועמשמב ,ירבע :םיכרע ינשכ ך"נתל היצנדרוקוקב אב אחמ שרוש ."ארהנ
… יאחמ יאחמ – ןכו ,[אחמ – אלו] םייפכ אחמ אחמ – ןכו ,םייפכ תאיחמ :הניקת תירבעב .םיבושק םתאש תונמדזהה
.(ארזעבו לאינדב) טטוצמה קוספבכ ,תוכהל תועמשמב ,ימרא ;(ח חצ םיליהת) ףכ ואחמי תורהנ :([… יחמ יחמ – אלו]
– החמ" :ןהבש תוטלובה תא איבנו (תובורק) תויועמשמ רפסמב תרכזנה היצנדרוקוקב אב אוה ףא (!א"הב) החמ שרוש
ז תישארב) םוקיה לכ תא חמיו – דמשה ,(בכ דמ והיעשי) ךיעשפ בעכ יתיחמ – לטב ,(די זי תומש) "קלמע רכז תא החמא
ןוונתנ החמ שרושה וליאו.(ליעל האר ,'וכו םייפכ אחמ) המודקה ותועמשמ לע אחמ שרושה רמש ונימי תירבעב .דועו (גכ
תוחמל לש הלועפ םש איה [טסטורפ] האחמ .ל"זח תורפס לע רקיעבו ,וניתורוקמ לע ךמתסהב םישדח םיכרע ונממ ורצונו
,(ב"י 'ט אעיצמ אבב – ינחלושה לצא וא ינונחה לצא והחמה :קש ןיעמ ,םולשת תארוה) האחמה ןכו ,((י)החמ שרוש –
:רדנלב) החממ ,(הריפ) תיחמ ,('ד 'ד תורוכב – רוכבה תא הארו החמומ וניאש ימ) םיוסמ םוחתב ןעדיו יקב – החמומ
:תורוקמ !ואצימו ועגיי – םתאו .יתעגנ אל תרתוכבש דחא יוטיבב .דועו ('ח 'ג תינעת – ןיעוטה ןבא תיחמנ םא וארו ואצ
!ורכזו – ופיסוה םירחואמ תורוקמב .גי טק םיליהת ,ו הכ םש ,די ט םירבד

לאנתנ והילא ר"ד

הזה םעה בל ןמשה


תבושת ןהבש תמסרופמהו ,רבדב תובושת הברה ! ובל תא דיבכה 'ה אלה ? הערפ שנענ עודמ איה ינחורה םויה רדסמ תדרוי הניאש הלאש
:.ג .ו הבושת תוכלה ,"הקזחה די"ב ,ם"במרה
לע אטוחה הז ןוערפ אהיש ,תמאה ןייד ינפל ןידה ןתיש דע םיבר םיאטח וא לודג אטח םדא אטחיש רשפאו"
דבאיו תומיש ידכ ועשרמ בושל תושר ול ןיחינמ ןיאו הבושתה ונממ ןיענומש ,ותעדמו ונוצרב השעש םיאטח
ןפ עשה ויניעו דבכה וינזאו דבכה ויניעו הזה םעה בל ןמשה" והיעשי י"ע רמוא ה"בקהש אוה .השעש ואטחב
יכאלמב םיביעלמ ויהיו" רמוא אוה ןכו .(י ,'ו והיעשי)"ול אפרו בשו ןיבי ובבלו עמשי וינזאבו ויניע הארי
,רמולכ .(זט ,ו"ל ב"הד) "אפרמ ןיאל דע ומעב 'ה תמח תולע דע ויאיבנב םיעתעתמו וירבד םיזובו םיהלאה
יתקזח ינאו" הרותב בותכ ךכיפל .אפרמה איהש הבושתה ןהמ עונמל וביחתנש דע עושפל וברהו םנוצרב ואטח
ךכיפל .ונממ ערפנש דע ונממ הבושתה עונמל ןידה ןתנ... הליחת ומצעמ אטחש יפל (ד ,ד"י תומש) "הערפבל תא
התא ןיא ה"בקה ול רמא רבכו ? הבושת השעו חלש רמואו השמ דיב ול חלוש היה המלו .ובל תא ה"בקה קזח
ועשרב תומי אלא בושל לכי וניא אטוחל הבושתה ה"בקה ענומש ןמזבש םלוע יאבל עידוהל ידכ... ! חלשמ
."ונוצרב הליחתב השעש


חקלה תא םינפי אל אוה ,םישנוע לש הרדס לבקיש רחאל םג בושל לכוי אל םעה ירהש ? "'ה יתמ דע" רמואו דבכה שנועהמ עזעדזמ והיעשי
לבא ,תודוהל םיענ אל ילוא ? אצומ ןיא םאה ,"הבושת ונממ ןיענומ" – ם"במרה ירבדכ – ירהש .ברקתמה ןוסאה תורמל וכרד תא הנשי אלו
? הבושת תורשפאו תישפוח הריחב רבדב המו ! ןברוח ,רמולכ ,"בשוי ןיאמ םירע ואש רשא דע" 'ה רבדכ ,ךילהת לש ופוס .ןיא רוד ותואל
תאז חקל ןינמ ךא .םהמ דחא הזו ,ללכה ןמ םיאצוי שי ללכ לכל ךא ,תודהיב דסומ דוסי איה תישפוחה הריחבה םנמא ,ליעל ם"במרה ירבדל
.לאנברבאו הדקעה רפס לעב ושריפ רבכש ומכו תורחא םיכרדב םג שרפל רשפא םיקוספה תא ןכש ? ם"במרה
תלצונמ הניאש תישפוח הריחב לש תונשנו תורזוח תויונמדזה רחאל ,םיתעלש איה הרבסה .ל"זח ירבדמו ארבסמ תאז דמל ם"במרהש המוד
הברה םעלו םדאל ןתונ ,ריהזמו הרתמ ה"בקה ."הדימ דגנכ הדימ" אוה הגהנה לש הז גוס ,הריחבה תוכז תא ונממ לולשל אטוחה לש וניד -
אטח םתס ומצע אוה - םהב עתעתו םיאיבנה תא בילעה ,םהל זב ףאו ,תויורשפאה תא לצינ אלשמ ךא .בוט המ - בש םא .בושל תויורשפא
היהש יפכ ,תיסחי הרצק הפוקתל וא ,םלש בלבו תמאב אל לבא בש וליאכ ומצע השע םעה םיתעל .ול ונתינש הבושתה יכרד תמיסחב קוידב
.ליעל אבומה םימיה-ירבדב קוספה לש אלפנה ומוכיסכו םיטפושה ימיב םג
תא לצינש ימ .(ב"ע ה"פ אמוי) "הבושת תושעל ודיב ןיקיפסמ ןיא - בושאו אטחא בושאו אטחא רמואה" :ל"זח ירבדב ם"במרה רוקמ
הכפה הבושתה .ורובע הבושת ךרד דוע ןיא ,אוטחל ךישמהל ותעדב לבא ,הבורק תונערופמ לצניהל ידכ ןיע תיארמל קר בושל ידכ הבושתה
.אוטחל רישכמל ודיב


.אוטחל הברהש לארשי םעמ הריחבה תלילש תודוא םרקיעו וירבד תליחתש ירה - הערפל רשקהב דימת םיטטוצמ ם"במרה ירבדש תורמל
.םייוג יפלכ אלו וניפלכ הנושארבו שארב תונוכמ הבושת תוכלה
תונכסה ינפמ םיריהזמו וריהזהש םיירוביצ םיגיהנמו הרות ישנא שי לבא ,םיאיבנ ונל ןיא םנמא .הזכ בצמב םילקתנ ונא םויכ םגש המוד
ןיינועמ אוהש ונל הארמו בושו בוש ונל תתואמ ה"בקה .םימיה תשש תמחלמ הזמ לארשיב םעה לע םירבועה םינוש םיכילהתבש תולודגה
ונדימעהל ידכ תונוש םיכרדב ונל תתואמ אוה - ותיינפל םינענ ונניאשכ .שדקה-רה תאו ונצרא בחור אולמ תא ונידיב ןתונ ,המלשה ונתלואגב
בוש .םיפירחמו םיכלוה ,שדקה ץראמ תוקרפתהל ליבקמב שדקה-יכרעמ תוקרפתהה ךילהת .םיעמוש םניא ויגיהנמו םעה לבא ,תמאה לע
,ויתפומו ויתותואל בל םישל אלש ונלגרתה רבכ לבא ,ונמצע לע ונאבה ונאש תורצהמ טולימ-יכרד ונל ןתונ םגו ונל תתואמ ה"בקה בושו
האור אל ןיעה ךיא םילאוש קוצמבו רוצמב םינותנה ונתאמ םיבר םגו ,דצהמ םיננובתמה םייוג .םירקבל םישדח ונל ןתונ אוהש תויונמדזהלו
! בצמה תא ןקתל ידכ תושעל המ הברה ךכ לכ שי ירהו ,והשמ םישוע אל המל ? שיגרמ אל בלה ךיא ?
תא תונשלו תשעתהל לוכי אירבה בורה ךא .שממ םהמ הלטינ רבכ ו"ח אמשו ,הריחבה םהמ הלטינ וב בצמל םיבורקש הלאכ ונכותב שי ילוא
!םדוק תחא העש הפיו ,וכרד

ןמרסו םהרבא ברה
םייתעבגב ינרותה ןיערגה שאר


םייתעבג ינרות ןיערג
הקיתו תיתד הנוכש בלב ןיערג לש ומוקימ .יכדרמ- תרובג נ"כיב ינרות יתליהקה זכרמה דיל ,א"סשת לולאב םקוה ,םייתעבגב ינרותה ןיערגה
תינכתב םידמולה רדסה תובישי ירגוב םניה ןיערגה ירבח .הלוכ םייתעבג ריעבו םוקמב םיינרותהו םייתדה םייחל תושדחתהו תוננער ףיסומ
םינומא ד"ממה ס"היבב םידמלמ וירבחו היסולכואה ללכל םינפה םע לעופ ןיערגה .ןמרסו םהרבא ברה לש ותייחנהב ,םלש םוי ןויעב הכלה
ריכהלו דומלל םינינועמל תותורבח טקייורפ ןכו ,ריעב םייתכלממ רפס יתבב תודהי תרכה לש תוליעפ הלחה ןכ-ומכ .תודהיב הרשעה תינכת
.הקוצמב תוחפשמלו םילבגומל הרזע - החור יאשונב םג ליעפ ןיערגה .תודהיב םיאשונ
תאיצמב רוזעל םילדתשמ ונאו ,םימיאתמל תנתינ האנ הגלימ .תוליעפבו דומילב קלח לוטיל ואוביש תופסונ תוחפשמ התע רבכ םיטלוק ונא
.םישנל הדובע
.03-5718556 ןמרסו םהרבא ברה ןיערגה שארל וא 056-389448 יאלוזא רשא ,ןיערגה זכרל םדקהב ונפ אנא םיטרפל
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"שדוקב ןילעמ"
דומע 196 – 'ד ןויליג
רוצ ימרכ – "הריחבה תיב" ללוכ תאצוהב
שדקמהו שדוקה יניינעל ינרותה זכרמהו

.וישדוקו שדקמה דומיל תא םייח ץפחה רידגה ךכ ,"דחי םג העושי תוקתו הדובע הרות וב שיש דומיל"
.קספה ירפסו םינושארה ישודיחמ טעמ הכ ונל שיש םוקמב הרות ישודיחל בחרנ רכ – "הרות"
תוחנמ) "תאטח בירקה וליאכ תאטח תרותב קסועה לכ" םתברקהכ אוה תונברקה תוכלהב קוסיעה – "הדובע"
.(י"ק
.הז םוחתב קוסיעה לכ תא ףפוא ,הלואגה בוריקל תלעופה - העושיל היפיצ לש טוח – "העושי תוקת"
.ירקחמהו יתבשחמה יתכלהה ינדמלה רושימב ,ולא םיאשונב שדחתמל תיזכרמ המב שמשמ "שדוקב ןילעמ"
.והילא יכדרמ ברה ןויצל ןושארהו אריפש םהרבא ברה םיישארה םינברה :םירמאמה יבתוכ לע םינמנה ןיב
.דועו ןמפואק 'פורפ ,ביבש הדוהי ברה ,לאירא לארשי ברה ,ןייטשנטכיל ןרהא ברה ,גרבדלוג הימחנ ןמלז ברה
לע רקחמ .םינהכה תליפת לע תוגה .םישדקב תויגוסב םיינדמל םירמאמ רואל הנורחאל אציש יעיברה ןויליגב
שדקמה םוקמ יוהיז תלאשב םויכ קוספל תיתכלהה תורשפאב ןוידו .ףועה ןברק לש תיתכלהה הילאירה
.תליש קחצי ברהו ןרוק ןמלז ברה תופתתשהב ,תיבה רהל הסינכה ןיד לע היתוכלשהו
וא 02-9931020 :ןופלטה תועצמאב םיאבה םינואטיבה לע םותחלו ,הכ דע ואציש ,םינואטיבה תא גישהל ןתינ
.ח"ש 15 דחא ןויליגל ריחמ .90400 רוצ ימרכ "הריחבה תיב ללוכ" ראודב
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design