םכשב "םילוסיחה תוינידמ"

:הרותבש תורמה תוישרפהמ הניה הנידו םכש תשרפ
.המלש ריעב חבט – הפוסו ,בעתנ סנוא – התישאר
:תבקונו השק איה ףא ,וז השרפ הוולמה תירסומה הלאשה
?הרותה תעד המו ,היפלכ בקעי תדמע יהמ ?תילטורבה םתבוגתב יולו ןועמש וקדצ םנמאה
ותמועלו ,חכופמ ינוחטיב-ינידמ לוקישמ תעבונ ,הז השעמל בקעי לש ותודגנתהש המוד ןושאר טבמב
.הלוקש יתלב שפנ תרעסמ תעבונה תילנויצומא השיג יולו ןועמש םיאטבמ
:ןעוט וניבא בקעי
יזירפבו ינענכב ץראה בשויב ינשיאבהל יתוא םתרכע"
ינוכהו ילע ופסאנו רפסמ יתמ ינאו
.(ל ,ד"ל תישארב) "יתיבו ינא יתדמשנו
:תוטובו תוזע םילימ עבראב ול םינוע יולו ןועמש וליאו
.(אל ,ד"ל) "!?ונתוחא תא השעי הנוזכה"
םילוקישב קר בשחתהל דוע רשפא יא ךליאו ןאכמ !םודא וק הצחנ ,ונתוחא הניד סנואב :רמוא יווה
!םקנ עבותה – בלה וצל עמשיהל שיו ,םייטמגרפ
"המיאה ןזאמ" לש וחוכ
קוספל ימלשוריה םוגרתה ןכאו .דבלב תישגר תוצרפתה םיאטבמ םניא םהירבדש רשפא ,ינש טבמב םלוא
,העתרה תוינידמ לע תססובמה תיגטרטסא הסיפת יולו ןועמש לש םהיפ םש ,"ונתוחא תא השעי הנוזכה"
:(תירבעל םוגרתב) וירבד הכו
:םהיבא לארשיל ורמאו דחאכ בקעי ינב ינש ונעו"
:םהישרדמ יתבבו לארשי תויסנכב רמאיש האנ אל
.בקעי תב תא ופנט םיבכוכ ידבועו ,הלותב ואמט םילרע
הלותב לשב וגרהנ םילרע :רמאיש יואר ךכ אלא
.בקעי תב תא ואמטש לע םיבכוכ ידבועו
:רמואו ובלב האגתמ רומח ןב םכש היהי אלו
בקעי תב הנידל השעי ,הנובלע עבתיש ימ ןיאש השאכ
."ונתוחא בשחת תרקפומו הצורפ השאכו
ןמ – תוירבהו ,"המיא ןזאמ" רוצית "הלוקש יתלבה"ו הפירחה םתבוגת אקווד יכ אופא םינעוט יולו ןועמש
… םהיתונבב די חולשל אל יאדוובו קסעתהל יאדכ אל הלאכ "םיעגושמ" םע :הזל הז ורמאי – םתסה

:הרותה לש החווידמ ףקתשמ רבדהו ,יולו ןועמש םע היה קדצהש המוד ,האצותה ןחבמב
םהיתוביבס רשא םירעה לע םיהול-א תתח יהיו"
.(ה ,ה"ל) "בקעי ינב ירחא ופדר אלו
,בקעי לש הגלבהה תוינידמ ינפ לע רורבה הנורתי תא אופא החיכוה יולו ןועמש לש "העתרהה תוינידמ"
.המוגעה השרפה לע םויס וק ךכב חותמל ןתינ הרואכלו
"דקוממ לוסיח"
תדוקנ םעפהש אלא .יולו ןועמש לע תבקונ תרוקיב חתומו ,וימי בורעב בקעי רזוח תובר םינש רחאל הנה ךא
:תירסומ אלא תיטמגרפ הניא אצומה
.(ז ,ט"מ) "התשק יכ םתרבעו זע יכ םפא רורא"
ובל ישחר תא קר אטבמ אוה ןיא יכ ,הדבועל בל םישב ,ףקות הנשמ תלבקמ ,בקעי לש וירבד תרמוח
.םייח םיהול-א ירבד – וירבד לכו ,וינבל ויתוכרב תעב וב תמעופ שדוקה חור אלא ,םייטרפה
?הלבנ השעמ הזכ לע םויה רדסל רובעל היה ןתינ םנמאה ?הזה לודגה ףאה ןורח קוידב המ לע ךא
.ן"במרה לש קימעמה ושוריפ רואל ונתשרפב ןנובתהלו בושל ונילע ,בקעי לש תירסומה ותדמע תנבהל
היהיש ןכתי אל" ןה ,םכשו רומח ןיבל וינב ןיב רזומה ןתמו אשמל בקעי לש וסחי היה המ ההות ן"במרה
."התוא אמט רשא ינענכל ותב תא אישהל ונוצר
הייוצמ ,םייתפש קתמב םירבדמ םהש העשבו ןתמו אשמל תויקנ םיידיב םיאב םניא רומחו םכש :וזמ הריתי
?הלא ןוגכ םילבנ םע תתלו תאשל ללכ ןתינ םאה ,ברח תייובשכ םתיבב הסונאה הניד
המרמב יכ עדויה אוה" :ן"במרה ירבדכו ,וינב לש האנוהה ליגרתל ףתוש היה בקעי ףאש אופא רבתסמ
"?סעכ המל ןכ םאו" :םייתעבש הלאשה תדדחתמ ,תאז חכונלו (רוט – םגרהלו םשילחהל ידכ) "ורבדי
יוארהו ,ול ואטח אל רשא ריעה ישנא וגרהש לע ,םפא רראש בקעיל סעכה היהש ןכתי" :ן"במרה תבושתו
."ודבל םכש וגרהיש םהל
היה התילכת רשא תדקוממ ןישנוע תלועפ ןונכתל םיפתוש ויה וינבו בקעי יכ – ן"במרה תעדל – אופא אצמנ
– " שאר בשויה ץראה אישנ" ויבא רומח תא םג ילואו ,סנאה םכש תא לסחלו הפוטחה הניד תא ררחשל
.הניד הרוצע ותיבבו הלבנה השעמ עצבתמ ודודיעבו ותוסחב רשא
תא גורהל םמצע תעד לע וטילחה ,םיחאה ראשו בקעימ הצע ולטנש ילבמו ,"תושעל ולידגה" יולו ןועמש ךא
."המיאה ןזאמ" תא לידגת רשא תיביטקלוק השינע תרגסמב ריעה ישנא לכ
תרוסממ קוחרה ("םהיתורכמ סמח ילכ") סמח השעמ הב האורו בקעי םמוקתמ וז תיביטקלוק השינע דגנכ
.(גכ ,ח"י) "עשר םע קידצ הפסת ףאה" :קעוזה אבס םהרבא לש וכרדל דגונמו ,אבא תיב
תדקוממה השינעה תמועל ןכש ,"ץראה בשויכ ינשיאבהל יתוא םתרכע" :ונתשרפב רבכ הקעי החומ הדגנכ
השיאבמו םדא יארפל בקעי ינב תא תכפוה הנחבה אלל השינעה ירה ,עיתרהל החוכב ףאו תקדצומ הניהש
.םטופיש תלוכי יאב .(ל"דו) הכלהכ טופשלו חירהל םיעדוי םניאש הלא לש ,םחיר תא
הרבעו ףא ןורח ןכש ,"התשק יכ םתרבעו זע יכ םפא רורא" :בקעי שיגדמ וימי בורעב ,יחיו תשרפב ףאו
.ןסר תחלושמו הזע תוצרפתהב אלו הנוכנ הדימב ךא םה םייואר םנמא

וינבל םייטנוולר המכו אבס בקעי ירבד םילודג המכ
בייחל יאכז ןיב ןיחבהל םיעדויו "דקוממ לוסיחו לוכיס"ב םיקסועה
ב"גמהו כ"בשה ,תורייסה ישנא לכ ויהי םיכורב
.ברקל םהידי דמלמה תואבצ יהול-א ךורבו

תרופ ןנח

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]