English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
  בסשת'ה םישודק - תומ ירחא תשרפ

בסשת'ה םישודק - תומ ירחא תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


תחא לגר לע הרותה לכ

(חי ,ט"י ארקיו) " 'ה ינא ךומכ ךערל תבהאו"
(ה"מ ארפס) "הרותב לודג ללכ הז :רמוא אביקע 'ר"

***
'םירשי תליסמ'ב בטיה רהבוהש ,קהבומ יתכלה ללכ אלא אמלעב "יתורפס יוטיב" וניא ,אביקע 'ר לש "לודגה ללכה"
.ל"חמרל
לע דומעת אל" ,"ךמעב ליכר ךלת אל" :ןוגכ שונא יסחיב תוכלה תרוש הרותה הטריפש רחאל םג ,ל"חמרה ירבדל
ןתינ דימתו ,םיבצמהו םיטרפה לכ תא תוסכל ןתינ אלש היה רורב ,"ךמע ינב תא רוטת אלו םוקת אל" ,"ךער םד
:וב ללכנ לכהש לודג ללכ הללכו הרותה האב ןכ לע" .'םיפקוע םילולסמ' אוצמלו תילמופה הכלהה לע םירעהל
!שממ - 'ךומכ' !תומיזמו תולובחת ילב ,םיקוליח םוש ילב - 'ךומכ' !שרפה םוש ילב - 'ךומכ' "! ךומכ ךערל תבהאו"
.("תויקנה תדימ יטרפ" םירשי תליסמ) "
,דוסי ןבא הווהמה ,תובר ינימ תחא הווצמכ ,"ךומכ ךערל תבהאו" תווצמ הרתונ ,הז 'לודג ללכ' רחאל םגש אלא
."וידחי וקדצ תמא 'ה יטפשמ" :המלש םייח תרות תרגסמב

?"הלוכ הרותה לכ" תאזה
לודג ללכ"כ קר אל "ךומכ ךערל תבהאו" תווצמ תא רידגהו ןקזה ללה דמע ,אביקע 'ר ינפל םינש תואמ ,הנה ךא
הכלה רויג עצוב היתובקעבש תיטרקנוק הכרדהכ אלא טשפומ ןורקעכ קר אלו ,"הלוכ הרותה לכ"כ אלא ,"הרותב
.השעמל
:(א"ע א"ל) תבש תכסמב ארמגה תרפסמ ךכו
ופחד .'תחא לגר לע דמוע ינאשכ ,הלוכ הרותה לכ ינדמלתש תנמ לע ינרייג' :ול רמא ,יאמש ינפל אבש דחא ירכנב השעמ"
.ודיבש ןינבה תמאב
המ) "!רומג ליז ,אוה אשוריפ -ךדיאו ,הלוכ הרותה לכ איה וז - דיבעת אל ךרבחל - ינס ךלעד :ול רמא .ורייג - ללה ינפל אב
.(!דמלו אצ אוה שוריפ - ראשהו הרותה לכ וז .ךרבחל השעת לא - ךילע אונשש
. . .
תונדפקב גהונה ,ןקזה יאמש לש תיארחאהו תיניצרה ותשיג םע אקווד תוהדזהל רתוי לקש ,המוד ןושאר טבמב
.תחא לגר לע הרותה לכ תא דומלל שקבמה - תעדה חוחז - יוג ותוא יפלכ
לש 'םידוקה תפשב' רורב רסמ ריבעהל דעונש ,ירופאטמ יוטיב אלא ,יארקאבש השעמ הניא ןינבה תמאב הפיחדה
הכלהכ חינהל ידכ ,ןינבה תמאב - הלוקשו תנמוימ דיב זוחאל שיו ,בכרומו םלש ןיינב וניה הרותה ןיינב :ל"זח
!חלצת אל ותכאלמ 'תחא לגר לע' הזפחב ותונבל שקבמש ימ .הנבל יבג לע חירא
השעת לא ךילע אונשש המ" ,ירסומ ירטנמלא ללכ דוסי לע ורייגמו ,הרותל הז ירכנ ברקמ אוה !הנוש וכרד ללה ךא
ךרדב השעמה תפשל תמגרותמ איהשכ "ךומכ ךערל תבהאו" תווצמ אלא וניא - רבד לש ותימאל - הז ללכ ."ךרבחל
:שרופמב ןייוצמ ('המלש הרות'ב אבוה) 'בוט רחוש' שרדמב ןכאו .הלילשה
."ךרבחל השעת לא ךילע אונשש המ" :ןקזה ללה רמא ןאכמ - "ךומכ ךערל תבהאו"
. . .
קפתסהל אוה לוכי דציכ ,'תירלופופ' ךרדב הרותל תוירבה תא ברקל ללה לש ונוצר םא םג :םיהמתו םידמוע ונאו
?"הלוכ הרותה לכ תאז"ש ,רמולו ,'ךומכ ךערל תבהאו'ב
םצע םשארבו ,הנומאה ירקיע לכ ןכיהו ?החפשמה תרהטו תורשכ תבש ןוגכ ,םוקמל םדא ןיבש תווצמה לכ ןכיהו
?םלוע ארובב הנומאה
לע בסומכ "דיבעת אל ךרבחל" יוטיבה תא שריפש דע ,ללה ירבדב השקתה הכ תבש תכסמל ושורפב י"שר ןכא
:בתכ ךכו ,ה"בקה
!ה"בקה הז ,(י ,ז"כ ילשמ) "בוזעת לא ךיבא ערו ךער"
."ךירבד לע ךרבח רובעיש יואנש ךילע ירהש ,ורבד לע רובעת לא
'ה תואיצמל ןיידע עדוותנ אל ירכנ ותוא ירהש ,ונכת דצמ ןהו ,ונושל דצמ ןה ,טשפה ןמ קוחר ,הז ושוריפש רורב ךא
?ויתווצמלו ול המו םלועב
!תחא לע ןדימעהו ללה אב
:ןקזה ללה ירבדבש דוסה תא ריאהל תוסנל ינא שקבמ ומיחרו וליחדב
ןכ ןוצר אלא ,חור רצוקו לוזלז לש יוטיב ,'תחא לגר לע הלוכ הרותה תא דומלל' ירכונה לש ונוצרב האור וניא ללה
קוקבח אב" :ורמאש התואכ ,הרותה לכ תא תיתשהל ןתינ הילעו ,ליחתהל ןתינ הנממ ,תימינפה הדוקנה תא תולגל
.(א"ע ד"כ תוכמ) "היחי ותנומאב קידצו" :תחא לע ןדימעהו
וילא תשגל וילעו ,'ה תא ןיידע עדוי וניא הז ירכנ ןכש ,םיהובג הנומא יגשומב קוקבחכ חותפל לוכי וניא ללה לבא
.ויגשומו ובלל הבורקה אצומ תדוקנמ
."ךרבחל השעת לא ךילע אונשש המ" :רשי םדא לכל רכומה ,ירטנמלאה ירסומה ללכב ללה חתופ ןכ לע
תא טטרשלו ויתובקעב תכלל שקבנ ונאו ,"דמלו אצ - אוה שוריפ ראשהו" :שיגדמו ךכב קפתסמ וניא ללה לבא
:הלא תומותס םילימב ןופצה גולאידה ךשמה
לבא :לאושו ללה רזוח !יאדוו :ול בישמ ירכונהו ?ךילע לבוקמ הז ירסומ ללכ םאה :ירכונה תא לוכיבכ לאוש ללה
ךל תפכא המ לבא ... אחינ - ךילע אונשש המ ךמצעל השעת לא ... ?ךרבחל השעת אל ךילע אונשש המ םצעב עודמ
?ךרבחמ
קיצמ ינאשכו ... ינומכ םדא ןב אוה םג ... וילא רשק שיגרמ ינא לבא ... ריבסהל השק ילוא :בישמו עגר ססהמ ירכונה
.יל בוט אל - ול
ידכ ול קיצת לא :תלעות לש ןובשח ילוא וא ...ילטנמיטנס ןיינע םתס - הפרמ ללה ןיא - הז שגר לש ורוקמ המ לבא
... ךל קיצי אל אוהש
"... ונלוכל דחא בא אלה"
המוד ?םיחא ינש ןיב תיעבטה הווחאה לש הרוקמ המ ןחבנ הבה :רמואו די ול טישומ ללהו הכובמב קתוש ירכנה
.םיחא ונלוכ םצעב ונא םג ירה לבא .... םאו בא םתואמ ודלונ םהינש ,ףתושמ רוקמ םהל שי :וילאמ ןבומ רבדהש
,תויתפכאה תשוחת םאה .(י ,ב יכאלמ) "ונארב דחא ל-א אלה ,ונלוכל דחא בא אלה" :םיאיבנה ןורחא ירבדכ
?םידע האמכ ךכ לע הדיעמ הניא ,ונתלוז יפלכ ונב תמעופה
יכ הקומע תימינפ הרכהב ורוקמ "ךרבחל השעת לא ךילע אונשש המ" :ךברקב קעוזה ירסומה שגרה :התא ןיבמה
.םייח םיהול-א רוקמ ,םתבצוח דחא רוקממו ,דחא - םכתמשנ שרוש
.םידרפנו םינוש תורוקמ הדוסיו םידוריפו םירורפ הלוכש תילילאה תוברתה תא תרכה הכ דע
,הלא םיתחשומ תורוקמו ,תומדא ילע םהיניתנל 'תוהדזה לדומ' הווהמ סופמילואה לע םילאה ןיב ןודמהו בירה
.ירסומ-יטנא יתוהמ םתוח תילילאה הנומאה לע םיעיבטמ
:םיארוק - "ץראב דחא יוג" לארשי תיב ונחנא לבא
ןהו ,ךייח רוקמ אוה יכ - "ךיהול-א 'ה תא = תבהאו" ןה עבונ דחאה ןמו ,"דחא 'ה וניהול-א 'ה לארשי עמש"
.ךייחל ךער ייח םיקשונ ןכ לעו ,דחא - םכרוקמ יכ - "ךומכ ךערל תבהאו"
."דמלו אצ - אוה שוריפ ראשהו" :ירבד ףוסל דרתו קוספה לש ומויסב אנ ןנובתה - ללה ךייחמ - התעו
." 'ה ינא" - יכ - "ךומכ ךערל תבהאו :ריהבמו ותליחת תא קוספה לש ופוס שרפמ - ארקמ לש וטושפ יפ לע - ירהש
יננה - 'ה ינא :יטננמיאו קומע םעט אלא "!'ה ינא" :הדוקפב רבחה תא בוהאל הווצמה ,וז איה בותכה תריזג אל
םיחאכ הזב הז וגהנת אלו ויחאל שיא ורכנתת עודמו ,םתבצוח דחא רוקממ ,םתא םיחא ךכיפלו ,ולשו ךלש אבא
?םיבהוא
. . .
:האצות םג אלא הביס קר םניא " 'ה ינא" םילימה :הזמ קומע ילואו ...
הילע ףפוחו ןוילעה הרוקמ ףשחנ ,הרוהט שונא תבהא הלגתמ וב םוקמ לכבש םכל ועד :םימלועה ןובר רמוא לוכיבכ
.הנומא לש לודג רוא
.'ה ינא :תומלועה לכב תרשבמה לוק תב תעמשנ - "ךומכ ךערל תבהאו" ךותמ
תווצמב ןהו םוקמל םדא ןיבש תווצמב ןה ,ונוצרכ וננוצר תושעל ךרדה תללסנ אליממ 'ה ינא" יכ הרכהה ךותמו
!רומג ליז - אוה אשוריפ ךדיאו" :הבהאב אלא הייפכב אל - ורבחל םדא ןיבש
!םדא ןב הייה
רייגתהל שקבמה ירכנ יפלכ קר אלש שח ינא ,ןקזה ללה לש םיקומעהו םיטושפה וירבדב רהרהל ינא בשש תמיא לכ
."לארשי תיב ךמע תובבר"ל ונל םג םה םיפי אלא ,וירבד םינווכמ -
.הטושפ שונא תבהא ףוצר וכותו רסומו רשוי ודוסיש חתפמ :לוענה הנומאה םלועל חתפמ ונל טישומ ללה
. . .
תבכרמ ויבא וצליח דציכ ,האופרל רוספורפכ םויכ ןהכמה ,םילוצינה דחא רפיס ,הרובגלו האושל ןורכיזה םויב
!םדא ןב הייה :עדונ יתלבה לא הציפקה ינפל עגר ,האווצכ ונזאב ול שחלו ,ותחפשמ לכו אוה הפסינ הב הדמשהה
תיצאנה היחה לומ - הפוריאב תוומה תובכרב םש
,םירורא םידיהאשו םילבחמ תמועל לארשי ץראב ןאכו
םדבו שאב ףרצנו הנומאבו הבהאב הווטנש ידוהיהו ישונאה ונלגיד תא םיפינמ ונא
!םדא ןב היה :תוטושפ םילימ תומוקר וילעו

תרופ ןנח
:המוקת תדמע

תימדק הדמע

המחלמה ירחא םוי
רעוכמה יאקירמאה ץחלה ףרח ,"ןגמ תמוח" עצבמל ועבקנש תומישמה לכ תא םילשהל ה"עב ל"הצ חילצי םא םג
?המחלמה ירחא םוי היהי המ :תולאשה תלאש לארשי תלשממ ינפל דומעת ןיידע ,ילטורבהו
ובושיו רורטה תיתשת תא תוריהמב םילבחמה ינוגרא ומקשי ,שבכש תומוקמה לכמ ל"הצ גוסי םא יכ לכל רורב
םלועלו לארשי םעל חיכוהל ידכ - תלפוכמו הלופכ היצביטומ ךותמ ,קוריה וקה ימוחת ךותבו ע"שיב םיעוגיפ תושעל
.לשכנ עצבמהש ולוכ
עודי ןולשכ היה עצבמהש ,רמאיו שאר םירי 'לאמש'ה .היהשמ השק ינוחטיבו ילרומ רבשמ ונתוא דוקפל לולע זא וא
:חקלה תא ונדמל ?הכרעמב ונישפנ ונפרח המלו המ לע :קדצב ולאשי םיאולימה ישנאו ל"הצ ילייח וליפאו ,שארמ
... האבה םעפב בדנתמש ימ רייארפ
?הגיסנה תובקעב ולפיש תונברקה לכ לע ןידה תא ןתי ימ :לכמ רומח לבא
תולאשל תורורב תובושת הלשממה שארמ ועבת ונתיב לארשי - ימואלה דוחיאה לש תפתושמה העיסהו "המוקת"
.הנעמל וכז אלו הלא תוטושפ
גוסינש רחאל ,רצק ןמז דועב הנממ תאצל ךרטצנ לבל ,הלשממל ףרטצהלו בושל ונזפחנ אל הלשבש הביסה יהוז
.היה אלכ היה עצבמה לכו הלילח
תינוחטיבה הטילשה תא הדיב ריתוהלו ,עצבמה תובקעב שדחמ ךרעהל לארשי תלשממ לש החוכב יכ םינימאמ ונא
.היניעב לוז הכ םידוהי םדש ,םלועב העובצה הלהקמה לש םימרוצה תולוקל תועשל ילב ע"שיב היוארה
!ןולשכל ןוחצנה ךופהי לבל ,עצבמה יגישה לע רומשלו תשעתהל ,הלשממה שארלו הלשממל תארוק "המוקת"
ךא .הלשממל ףרטצהלו בושל "המוקת" חמשת ,וז הרשי ךרדב תכללו ןזוא תוטהל תונוכנ הלשממה שאר הלגי םא
.ןתי ומעל זוע 'ה" :דוסיה ןמ הנוש תימואל הביטנרטלא תבצהב ונתוחילש תא הארנ ורוסל בושיו וינזא םוטאי םא
."םולשב ומע תא ךרבי 'ה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
"וירדח ךלמה ינאיבה"


האיבמ הישרפה תליחתב .הישרפה ףוסב אקווד עיפומ םירופיכה םוי ךלהמ רואיתב םיעיתפמה םיקוספה דחא
יכ תומי אלו ןראה לע רשא תרפכה ינפ לא תכרפל תיבמ שדקה לא תע לכב אבי לאו ךיחא ןרהא לא רבד..." הרותה
קר אלא ,שדוקה לא הצריש תע לכב סנכיהל לוכי וניא לודגה ןהכה יכ ןיבהל ןתינ הז קוספמ "תרפכה לע הארא ןנעב
שובלב ,רקב ןב רפב ,תרוטקה ןנעב קר שדוקה לא אבל וילע .םיקוספה םיטרפמ התוא תמיוסמ דואמ ךרדב גהני םא
,והיבאו בדנ ,ןורהא ינב לש םתומ עקר לע העיפומ המישרה .םימיוסמ דואמ תוגהנתה יכרדו םיטרפ דועו ,דחוימ
.ולא תולבגהו םיאנת אלל שדוקה לא "וברקתה"ש
" :הישרפה לש הפוסב קר תפשחנ ,הנשב דחא םויב קר רבודמש ,וזה הדבועה ,העתפהה הנומט קוידב ןאכש אלא
."... שדחל רושעב יעיבשה שדחב םלוע תקחל םכל התיהו


תע לכבש ןיבהל טלחהב היה ןתינ םיקוספהמו ,"תיללכ" הרוצב םישדוקה שדוקל הסינכה רואית תא האיבמ הרותה
תגייסמ ןינעה ףוסב םלוא .םישדוקה שדוק לא סנכיהל ןכמ רחאלו םהב םיראותמה םידעצה תא טוקנל ןהכה לוכי
תמיוסמה ךרדב קר דועצל חרכה שי וב םגש -הנשב דחא םויל קר שדוקה לא סנכיהל תורשפאה תא הרותה
לע קר ךכל הכוז ולוכ לארשי םעו ,םישדוקה שדוקל רתויב לבגומ םוקמ אוה םוקמה .ןכ ינפלש םיקוספב תראותמה
תא םג הרותה הליבגמ רבד לש ופוסבו םיאנתו תולבגמ לש הכורא הרוש ומצע לע לבקמ אוה םגש ,םיוסמ םדא ידי
ןמזה ,םוקמה ;תורחא םילימב וא ,שפנו הנש םלוע ,תואיצמה לש םיבחרמה תשולש .דבלב הנשב דחא םויל ןמזה
ןותנ ןמזבו לבגומ םוקמב םיוסמ םדא :דואמ תמיוסמ הרוצב אלא םיהול-א תברקל עיגהל םילוכי םניא םדאהו
.דבלב
?השודקה לא "רבחתהל"ו עיגהל ,ידוהיה לש ונוצר תא הליבגמ ךכ לכ הרותה עודמ


:םיהדמ שרדמ איבמ המורת תשרפב שרדמה .הלודגה תוכזה לע טיבהל םג ןתינ תרחא תולכתסהב םלוא
יתתנש יתב ול רמא ותשאל לוטילו וצראל ול ךליל שקיב הלטנו םיכלמה ןמ דחא אב הדיחי תב ול היהש ךלמל לשמ"
לכש יל השע הבוט וז אלא ךתשא איהש יפל לוכי יניא הלטת לא ךל רמול ,לוכי יניא הנממ שורפל ,איה תידיחי ךל
אוה ךורב שודקה רמא ךכ ,יתב תא חינהל לוכי יניאש םכלצא רודאש יל השע דחא ןוטיק ךלוה התאש םוקמ
םתאש םוקמ לכב אלא לוכי יניא הולטת לא םכל רמול ,לוכי יניא הנמיה שורפל ,הרותה תא םכל יתתנ ,לארשיל
.""שדקמ יל ושעו" רמאנש וכותב רודאש יל ושע דחא תיב םיכלוה


הנתינש הרותה -ותיב םע ראשיהל לכויש ידכ ךלמל םינוב ונאש רדחכ ,ךלמ לש "ןוטיק"כ ןכשמה תא גיצמ שרדמה
,הלודג תוכז איה ,ונתיא ךלמה לש היהשה םצע .ונילע תולטומה תולבגמה תא ןיבהל ילוא ןתינ הז יפ לע .יניסב ונל
,ךלמה ןוטיקל הסינכה .הרידא תוכז יהוזו שוגפנ הב תואיצמ לכבו ךלנ רשא לכב ונמע לטלטמ ומצעבו ודובכב ךלמה
.וניתעד לע ללכ הלוע התיה אל ילוא הרותה התוא השרפ אלוליאש הנתמ ןיעמ ,רתי תוכז איה
לע ?שפנו הנש םלוע ,תונושה תויואיצמה תשולש תא םיפיקמה םיאנתב תלבגומ תויהל וזכ תוכז לש העבט ןיא םאה
,םישנאבש רחבומל ,הריתי תוכז תקנעהב אקווד אלא ,ונוקל רבחתהל םדאה לש ונוצר תיחדב רבודמ ןיא וז השיג יפ
.םלוע לש וארובל תרוטק וב ריטקהלו םלוע לש ונושבכ לא עיגהל -םימיבש רחבומבו תומוקמבש רחבומב

אינח ביני ברה
ןיערגה שאר


ןלוגבש "ןתיא ינבא" ללוכ
םורדב םקוממה ן"תיא י"נבא בשומב תישילשה הנשה תאז םייק ,תשרומ ןרק לש ןלוגה ןיערג ,ן"תיא י"נבא ללוכ
רוזיאב ןה ,תיתרבח הישע םע ללוכב אלמ םוי ידומיל תובלשמ ןבורש ,תוחפשמ םירשעכ םירבח ןיערגב .ןלוגה תמר
.ןתנוהי בושיה בר ,לאומס ישי ברה םע ,הכלה ידומיל תינכות םג שי םינינועמל .יצרא הדימ הנקב ןהו ןלוגה תמר
,םידמולל םותח יד התע דע היהש ,הז םוחת לא עיגהל הבשחמ ךותמ "רדסה לע" שרדמ ידומיל הצובק תדמול ללוכב
.םינושה םישרדמב וקסעש םינורחאו םינושארל ןווכל דעונש שרדמה לע "חתפמ רפס" התע םידבעמ ונא וז תרגסמב
תרזעב םיצפומה הרות ירועיש ללוכב םיכרבא םיבתוכ תינכותה תרגסמב "שרוש" םשב תינכות ללוכה ליעפמ ןכ ומכ
ונא .בחרתמה םידמולה להקמ תובהלנ תובוגתלו החלצהל םיכוזו ,ץראה יבחר לכב םיעובק םייונמ תואמל ראודה
רוביצה ברקב הרות לידגהלו םישדח דומיל תוביתנב ונתיא דועצל םינינועמה םיפסונ םיכרבא טולקל םינינועמ
.בחרהםוגרתה רואל

באתסיש תא הערי

,ןובאס ,בואס ,באתסמ ,באסמ ,באסמ :םיכרעב ונימי ןושלב חרזאתנש (ארקמב אב וניאש) באס - ימראה - שרושה
ינב תואמטמ :השרפב ,ונכרדכ ליחתנ םלוא .ונל םירז םניא םקלח לבא ,ונל םירכומ םלוכ אל - הבאס ,באס ,בואס
בורק סולקנואב םיאצומ ונא ךכו ,תירבעב אמט = תימראב באס .לארשי ינב תבאוסמ - טי זט תומ ירחא - לארשי
(ולוכ שמוחב סולקנואב םימעפ האמל בורק - ונלש הרקמב ;טסקטב אצמנ הז שרושש םימעפ =) תויורקיה האמל
םימעפ שמחב) דועו הבאסל - אמטל ,ןיבאסמ / באסמ - ןיאמט / אמט :ןוגכ ,אמט תועמשמב באס שרושה לש
- [התדנב] הודהו ,[הימד] רוקמ ,[ערזה האלמה] שדקת :םילימה תא םגרתל ואובב באס שרושב סולקנוא שמתשה
.(האמוט לש רשקהב םלוכ
תובאוסמ םידיב תלכאנו ... תוריפ ימב השולינש הסיע :אמט תועמשמב - באס - הז שרוש שמשמ ןיידע ל"זח ןושלב
.האמוט לש תועמשמה הרמתשנ םיטויפב םג .דועו ('ג 'ג הגיגח) תובאוסמ םידיב םיבוגנ םילכוא ןילכוא ,('ב 'ב הלח)
תאמוט) ןבל באס וטיעמי ודיצ שמש תאיב ךמס :סומינולק רב םלושמ ןטייפה בתוכ (חכ ץימא) "הדובעה רדס"ב ךכ
ךימחר רוכז םיכלמ ךלמ :('ב םוי תוחילס ,ךתאנק היא) יחרז רב ןימינב ןטייפה בתוכ ןכו ;וחרקי םדרב ןפ (ירק
.(ל"נכ) םתנחצ באס םינשעה םידואמ טלמ ךדוחי ירצונ םינשיה
ובאתסנש תואסכ ינשו דחא ףרפרש :ןוגכ ,ךלכל ,ףנט ,םהז :הנוש תועמשמ - באס - הז שרוש לביק ונימי ןושלב
ןובאיסה ימ תא דימ וכפש רקובב םימ תליטנ ירחא ,(418 םירופיס ,יקסבוחינרשט) הבורמ שומיש תמחמ
תורדרדיה לש תועמשמ הז לעופל הקצונ ("תילארשי"ה) ונרוד תב תירבעב .דועו (הפר םירופיס ,יקסב'צידרב)
.ב"ויכו תותיחש ,ירסומ ןווינ ,יתודיקפ וא יתגלפמ דיקפתב תכשוממ הנוהכ ,תורתומ ייח תובקעב רקיעב ;תירסומ
תכסממ םיחוקל םירבדהו ;לספייו םומ וב לופייש דע ,איה הזה לעופה תועמשמ :באתסיש דע הערי - תרתוכל בושנ
רדעב הערי והשלכ יתכלה ךוביס ויבגל רצונש םייח לעבש ,איה תינושארה םתנווכו (םיפסונ תורוקמו ;'ח 'ב) תורוכב
לכונ אל :ןוגכ ,םייתרבח םירשקהל ונימיב לאשוה הז יוטיב .ונממ תונהיל תורשפא היהת זא קרו לספיי רשא דע
!באתסיש דע הערי - ותוא רטפל

לאנתנ והילא ר"ד

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
ךומכ ... ךתייערלו ... ךערל תבהאו

םלשה ןפואב תמייקתמ וז הווצמש ,ל"ז י"ראה ראבו .אביקע יבר לודגה אנתה ירבדכ ,הרותב לודג ללכ אוה "ךומכ ךערל תבהאו"
,ומצע תא בהוא אוהש ומכ לארשימ דחאו דחא לכ יפלכ ולש המלשה הבהאה תא אטבל לוכיש םדא ןיא לעופב ןכש .גוז ינב ןיב אלמהו
הבהאה ידי לע לבא .לגוסמ וניא דחא םדא בוהאל וליפאו ,הבהא יהמ ללכ ןיבמ וניא לארשי ללכל ותבהא לע זירכמש םדאש םימעפו
,תוירחאו תובהלתה הכותב תללוכש הבהא ,תמאב הבהא יהמ דמול אוה ,םיזיאוגאה ימוסחמ תא ץרופ אוה ,גוז תב/ןב יפלכ המלשה
לוכי אוה ךכ ךותמו .םיימינפה ויתוחוכ תא חתפמו ףשוח םדאה וזכ הבהא ידי לע .םירופא םימיבו םילודג םימיב ,תונמאנו החמש
.וארוב יפלכו ולוכ םלועה יפלכ ךכ ךותמו ,לארשי לכו וירבחו ויבורק יפלכ ולש הקומעה הבהאה תא רתוי תולגל
,הדינב ,שיא תשאב ,החפשמ יבורקב ,םינושה םירוסיאה ידי לעש ,תוירעה תשרפ לש הבורמה תובישחה תא ןיבהל רשפא הז יפ לע
.השאל שיא ןיב רוהטה רשקה ררבתמו קזחתמ ,המהבו רכזב
,גס תומבי) "םדא וניא השא ול ןיאש םדא לכ" :רמא רזעלא יברש דע ,םלש וניאש םדאכ בשחנ ןתחתה אלש םדא עודמ םג רורב התעו
םאו ."המוח אלב ,הרות אלב ...הבוט אלב ,הכרב אלב ,החמש אלב יורש ,השא ול ןיאש םדא לכ" :(ב ,בס) תומביב ל"זח ורמא ןכו .(א
.הקוור יפלכ םג םירומא םירבדה יאדוב ,קוור יבגל ורמא ךכ
.וייח תא ,ויתוחוכ תא שמימ אל ובש ,הלטבל רבועש םוי ירה ,ךרוצל אלש בכעתהו ,ןתחתהל לוכי היהש ,םדא לע רבועש םוי לכו
תא הנבי ךכ ךותמו הרותה דומילב הליחת ומצע תא הנביש ידכ ,(אכ ,ה תובא) הרשע הנומש ליגב אשנהל םימכח וצילמהש אלא
ידכש ובתכש םינורחאהמ שיו ,(ג ,א ע"הא ע"וש ,ב ,טכ ןישודיק) ןיאושינה תא תוחדל יואר ןיא םירשע ליג רחא לבא .יוארכ ותחפשמ
ןיאש רורב ,תילכלכ תוססבתהו םייעוצקמ םידומיל םשל לבא .(ב ,טכ ןישודיק ש"שי) עבראו םירשע ליג דע תוחדל רשפא הרות דומלל
.םירשע ליג רחאל ןיאושינה תא תוחדל

תיעוצקמה תוססבתהה תפדעהו ןיאושינה ליג רוחיא אוה ךכל תוביסה ןמ תחא ,ררופתמו ךלוה החפשמה דסומ תינרדומה הרבחב
קוסעל דחא דצמ .ערה תא קורזלו תיגולונכטה תוחתפתהבש בוטה תא רורבל ונילע ,םידוהיכ .החפשמה תיינב ךרע ינפ לע תילכלכהו
תמקהב יוטיב ידיל האבש םדאה לש תינחורה ותומלשב ו"ח עוגפל אל לבא ,ןובנו םכח םעל יוארכ ,ההובגה המרב םלוע לש ובושיב
.יוארה ליגב החפשמה

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]"םייח לש רשקב ןורבחל םירבוחמ"
םייקתי ,טרפב ןורבחו ללככ לארשי ץרא תא ביהאהו בהא ,דמילו דמלש ,ל"ז ינגמ םייח 'ר לש ותריטפל הנש תאלמב
יכירדמ יבוט תכרדהב ,לארשי ץראו ןורבח ירחוש להקל ןורבח ירחוש להקל ןורבח ריעב םירויס םוי ,ותחפשמ תמזויב
.ןורבח ריעה
ההימכ ךותמ ,וניביוא ידיל ורסמנש חטשב םיאצמנה ,םיידוהיה םירתאה תרכהו דומילב דקמתנ ולא םירויסב
.םלובגל םינבה תבישו םרורחשל
םירויסה .עברא תירקב ימורדה האיציה רעשב םישגפנ .13:30 העשב רייאב א"י ישילש םויב ומייקתה םירויסה
.דועו ןיילק הירא ,קינשומ לאומש ,ןונרא םעונ :תכרדהב
.ןוחטיבה תוחוכ לש האלמ החטבאבו םואיתב עוריאה .ןורבחב קיתעה ןימלעה תיבב הרכזא ךרעת 16:30 העשב
.עובש ותואב ומייקתי םיפסונ םירויס .םילשוריב תיזכרמה הנחתהמ דגא לש 160 וק :םילשורימ הרובחת
.051-697051 ,02-9961015 :םיטרפלאצמנ בושיה .הדוהי ירה לש חצ ריואמ הנהנו רבדמה לש ארפה יפונ לא הפוצ ,ןורבח ירה םורדב ןכוש למרכ בושיה
תודסומ ינש םימייק בושיב .המיענ תיתרבח הריואב תוקיתו דצל תוריעצ תוחפשמ םויה וב תויח .הטילק תפונתב
ויפואל הבשקה ךותמ תינרותה תוחתפתהה לע שגד תמישב תנייפאתמה ההובג הבישי 'אתוער' שרדמב תיב :םיינרות
הללכמב לוח ידומיל םע הרות דומיל בלשמה יתנש שמח ידוחי לולסמ 'למרכ ביתנ' .דימלתה לש םיינחורה ויכרצו
עצמ רצוי םיכרבאו ךוניח ישנא דצל תואלקח ישנא לש ימוחת ןיבה בולישה .ח"חנ ןיערגכ יאבצ תורשו תיגולונכט
058-903534 יבוק :םיטרפל .םהב החמש יאדווב לארשי ץראש םייכוניח םילודיגל ינחור

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design