English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-2424305 - םוקלס

logo 

< ישאר
 םירועיש"ח"ש 2400 לש ריחמב גהנמהו הכלהה רצוא םע קוק ברה יבתכל עצבמ"
:םירועישה יגוויס
?..דועו קוק ברה יבתכ יארוהנ ,גהנמהו הכלהה רצוא לש םיינרותה םירגאמל תעדותה םאה
ריכהל ידכ ץחל !!!

ך"נת
ע"בשות
לארשי תבשחמ
הנשמ
ארמג
הכלה
שדקב ןילעמ
םיגח


םיצלמומ םינוטריסו םיינרותה עדימה ירגאמב שומשל הכרדה
וידימלתו קוק ברה ירפסל ףיקמה ינרותה רגאמה - קוק ברה יבתכבו 3 הסריג גהנמהו הכלהה רצואב שומשל הכרדה
רתאה ידי לע םיצלמומ םיטרס


תישארה תונברה לש תונברל הכימסל תוניחבל הנכה
ןויצע רה תבישי א"טילש אריפש לארה ברה תאמ "תבש"
המח תודלות תייגוס הירהנ תבישי א"טילש ןילגייפ קחצי ברה תאמ "תבש"
ןויצע רה תבישי א"טילש אריפש לארה ברה תאמ "תולבא"
א"טילש שקרפ ברה-רתיהו רוסיא


תונייד
ביבא לת ירוזיאה ינברה ןידה תיבב ןייד בקעי ןב הדוהי יבצ ברה תאמ תובושתו םיקספ


םינוש םירמאמ
היגולונכט תארוהל הללכמב סרוק הנשה לגעמ
ןורמוש ינרק ארתאד ארמ - יולה ברה לש םירמאמ
א"טילש ןהכ לאפר ברה - תונווכ
א"טילש לגס בינ ברה - תונווכ
א"טילש דוד דדוע ברה םע הרותה תוימינפ דומיל
ןורמוש ינרק ןייטשדלוג בד תאמ םירועשו םירמאמ
א"טילש לאירוצ השמ ברה לש םירמאמ
םיבלעש רדסהה תבישי א"טילש לטימע לאוי ברה תאמ םירועשו םירמאמ
רבדמב שמוח - א"טילש לטוג המלש ברה לש םירמאמ
תורוא תללכמ שאר א"טילש לטוג הירנ רוספורפ ברה לש םירמאמ
הוקת חתפב רדסהה תבישי שאר א"טילש לבוי ולרש ברה לש םירמאמ
תינרוא בושיהו הוקת חתפ תינפלואהו הבישיה שאר א"טילש ןורפ יש ברה לש םירמאמ
לאינתע תבישיב מ"ר א"טילש לאירא לאומש ברה
הנקלא ,לארשי תורוא תללכמ די לעש המשל הרות דומלל תורוא ל"ת תשרדמ שאר א"טילש טבש קחצי ירא ברה
א"טילש גיטפהרו רמתיא 'רד ברה
א"טילש דמלמ רזעילא ברה לש םירמאמ
ל"צז םואד לאקזחי ברה נ"על הטימשה תנשמ רפס
ןורמוש ינרק ןייטשדלוג בד תאמ םירועשו םירמאמ
'ד קלח שדוקה תורואל חתפמ א"טילש ןהכ ןתיא ברה
א"טילש רבזג לאומש ברה - הרומה דמעמ
ןמדוג הנוי 'ר תאמ ךוניחב םירמאמ
א"טילש ןופלח ףסוי ברה תאמ תודיסחה ךרד לע תובא תכסמל שורפ
םימודק לש הבר א"טילש הליש לאינד ברה לש םירמאמ
א"טילש רניבא עשילא ברה לש םירמאמ
א"טילש ןוסלדנמ באז ברה תאמ םירועשו םירמאמ
א"טילש ןוזז ןב דוד ברה תאמ םירועשו םירמאמ
תיסורב ףסונ עדימו םירמאמ
רודיסהמ םיישפוח םיטסקט

:םיינרות עדימ ירגאמ בולישב הרות דומיל
הרות
הטימש
הכלה
םיגח
הכלהו האופר
היגולונכט תארוהל הללכמב תבשקותמ תודהי סרוק

מסכת שבועות בירור הלכה והלכה ברורה