English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

< ישאר
 תודהיב תונומת
Davka Graphics

וישכע ןמזה      .3-4 םיפסואל ח"ש 300 ,1-2 םיפסואל ח"ש 400 :ריחמ אקוד תרבח לש תונומתה ירגאמ

otzar
otzar

הלעמל רוזח

.תחא הנכותב םייקש תודהיב תונומת לש רתויב םיהדמה ןווגמה
,םיידוהי םילמס ,ץראב תומוקמ ,תויומד ,השודק ישימשת :םיאשונה ןיב
...דועו ,תורייואמ תויתוא ,םיגח ,ך"נתה ירופסמ תונומת
.רתאב תועיפומ םירגאמה ךותמ תואמגוד
םירוטילקת 4 תללוכ הרדסה

:םיריחמ
ח"ש 400 - 1 ףסוא
ח"ש 400 - 2 ףסוא
ח"ש 300 - 3 ףסוא
ח"ש 300 - 4 ףסוא
וישכע ןמזה

.םיעצבמה תניפב האר עצבמ שיו הדימב

שוטניקמ בשחמלו יס יפ בשחמל המיאתמ הנכותהweb site created by Happy Web Design