English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-2424305 - םוקלס

logo 

< ישאר
 לארשי ילודג
לארשי ילודג לש תונומת
.רתאל התאלעה םשל ינורטקלא ראדב םייח תורוק ףורצב הקורס לארשי ילודג לש הנומת חולשל ןתינ
. dpi 72 לש היצולוזרב קורסלו jpg ץבוקב חולשל שי
.חנומ ומוקמב ודובכ א"כ .םיראת אלל יארקא רדס יפל םיגלטוקמ לארשי ילודג לש תומשה