English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-2424305 - םוקלס

logo 

< ישאר
 עובש תשרפ
?..דועו קוק ברה יבתכ יארוהנ ,גהנמהו הכלהה רצוא לש םיינרותה םירגאמל תעדותה םאה
!!!ריכהל ידכ ץחל


מסכת שבועות בירור הלכה והלכה ברורה