English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 קלב תשרפ

קלב תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


דייה רטסימ – ליק'ג ר"ד

.םדאה לע יתורירש ןפואב ךכ םתס הרוש האובנה ןיא :ם"במרה ונדמיל לודג ללכ
תולעמה לכ ול ויהיש רחאל אלא אבנתנ אל איבנ לכש עד :('ז "םיקרפ הנומש") תובא יקרפל ותמדקהב ם"במרה בתוכ ךכו
.'רישעו רוביג םכח לע אלא הרוש האובנה ןיא' :(א"ע ב"צ תבש) םרמא אוהו ןהבש תוקזחהו תודימה תולעמ בורו ,תוילכשה
.ורצי תא שבוכה אוה – רוביגו וקלחב חמשה אוה – רישע ,תוילכשה תולעמה לכ ללוכ – םכח
. . .
.האובנל הכוזה ,עשרה םעלב לש ותומדל הריתסב הרואכל םידמוע הלא דוסי תונורקע
הבחר ושפנ" אלא "וקלחב חמשה רישע" אוה ןיא :ויתודימב תחשומ וניה תאז תמועל ךא ,הקומע תילכש הרכהב םנמא ןחינ םעלב
.וירציל דבעושמ אברדא אלא "ורצי תא שבוכה רוביג" אוה ןיאו ,(חי ,ב"כ י"שר) "ןוממ תדמחמו
הבחר שפנו (הוואג) ההובג חורו ,(האנק) הער ןיע":םעלב לש ותוישיא תא תונייפאמה תוילילש תונוכת שלש םימכח ונייצ ללככ
.(טי ,'ה תובא) (הוואת)
ותיש :םכמ אתוטמב ,םהרבא לש הלודגה ותומד תא סנ לע תולעהל ידכ םעלב לש וינפ תרחשה"ב םימכח וזירפה יכ :ורמאת אמש
– באומ תונב םע תונזב לארשי ינב תא לישכהל הצעה תא אישהש הז היה ומצעבו ודובכב םעלב יכ הדבועל םכבל
םעלב רבדב לארשי ינבל ויה הנה ןה"
(זט ,א"ל) רועפ רבד לע 'הב לעמ רוסמל
?הלודג הכ האובנל תחשומ הכ שיא הכז אופיא דציכ
… הכחו … ךאלמ
וכרבתיש ידכ ,ותוישיאל הרושק הניא ותאובנש םדא לש ,ןפוד-תאצוי תימעפ דח העפות ןאכ ונינפל ןכא יכ רמול ןתינ ןושאר טבמב
.םלועה תומואמ איבנ לש ויפמ לארשי
?ול םש המ (ה ,ג"כ) "םעלב יפב רבד 'ה םשיו" :בותכה ןושל תא ןירדהנס תכסמב ארמגה תשרוד ךכ
.הכח – רמוא ןתנוי 'ר ,ךאלמ – רמוא רזעילא 'ר
אתוברהו חבשה המ ,רבדה ךכ םא ךא … ךאלמ וא … דש ואפכש ימכ ויפמ האציו וחרכ לעב םעלב לע אופיא "השבלוה" האובנה
תוכרב תא היפב םישלו ןותאה יפ תא םג חותפל 'ה היה לוכי ךרד התואב ןה ?לארשי תא ךרבל םלועה תומואמ איבנ דמעש ךכב
.םעלב
.התוא "יח"ו ותאובנ םע ההדזמ ומצע םעלבש רכינ םיבותכה ןושלמ :דועו תאז
יא ,(גכ ,ד"כ) "ל-א ומשמ היחי ימ יוא" :ןוגכ החנא וא (י ,ג"כ) "והומכ יתירחא יהתו םירשי תומ ישפנ תמת" ןוגכ בהלנ טפשמ
.ישיאה יוטיבה תמצע תא םהב שוחל אלב "יאובנ טילקת"כ קר םרידגהל רשפא
. . .
:םש אוה רשאב םדאה לש ובצמב טעמ ןנובתהלו דומעל ונילע םעלב לש ושפנ תומוהתל ץיצהל ידכ
תויהלו הער ךרדל ומצע תוטהל הצר םאו .ודיב תושרה – קידצ תויהלו הבוט ךרדל ומצע תוטהל הצר םא :הנותנ םדא לכל תושר"
.(.א .ה הבושת תוכלה ם"במר) "ודיב תושרה – עשר
– היורקה שפנ תלחמכ םייגולותפה היבלשב תרכומה ,הרמ העפות ,תשחרתמ ,ערהו בוטה תוחוכ ןיב קבאמה תעבש םימעפ ךא
.הינרפוזיכס
.תונוש םינפב תועיפומה ,תודרפנ תויושי יתש ןיעמל תוישיאה לוציפל איבהל הלולע שפנה תוחוכ ןיב המחלמה
."דייה רטסימ ליק'ג ר"ד" ורפסב ןוסנביטס .ל.ר רפוסה ןתנ ,וז העפותל זע יתורפס יוטיב
רשא ,דחא םדא רבד לש ותימאל םניה ,םילאו לפש םדא וניהש ,דייה רטסימו ,םידסח למוגו ןגוהמ אפור וניהש ,ליק'ג ר"ד
.תודגונמ תויומד יתשל ותוישיא לוציפל ותוא האיבה וירצי ןיב תושגנתהה
םסוקו … איבנ
.םעלב יורש – וז ןיעמ תינרפוזיכס תואיצמב
.םוהת ילא וירצי ותוא םיפחוס ךדיאמו תיאובנ הארשה םימתבו תמאב אוה שקבמ אסיג-דחמ
– דייה רטסימלו ,הזמ םיהול-א תברק שקבמה דבכנה איבנה – ליק'ג ר"דל ותוישיא תערקנ ,וירציב לושמל וחוכב ןיאש ןוויכ
.הזמ חלאנה םסוקה
. . .
,תע התואב לבא ."והומכ יתירחא יהתו םירשי תומ ישפנ תמת" :שקבמו לארשי םע לש ודועי םע ובל לכב םעלב ההדזמ ,איבנכ
תושעל" הצור ינא … םייתניב לבא ,אחינ … "םירשי תומ" תויניצב שחול :הכחכו ןסרכ וילע הפכנ הז דועיש ,ותמשנבש לפאה דצה
… "םייח
. . .
.ודמעמו ודובכ תא תותחשומה וידיל רסומו דייה רטסימל ליק'ג ר"ד דבעתשמש העשב :יגרטה ופוסל תוישיאה לוציפ עיגמ יתמיא
ובוט המ" – רוהטה ידוהיה תיבה לש וחוכ רבד לע ול הלגתנש זרה תא איבנה םעלב לטונש תעב רבדה ךילהת שחרתמ ,םעלב לצא
תיבה תא ץפנלו המיזב לארשי תא לישכהל :דוסה תא לצנל לכוי ןעמל םסוקה םעלב לש תובאוסמה וידיל ורסומו ,"לארשי ךילהא
.םיסיסרל ידוהיה
יוארה ,יוזבה םסוקה ףשחנ דבכנה איבנה ירחאמו ,םיסיסרל םעלב לש תירירבשהו תלצופמה ותומד םג תצפנתמ העש התואב
.(בכ ,ג"י עשוהי) "ברחב לארשי ינב וגרה םסוקה רועפ ןב םעלב תאו" :תמקונ ברחל

(ט ,ז"י הימרי) ?ונעדי ימ .אוה שנאו לכמ בלה בקע"
רשואה דוס תא ןיבת זא וא .העורקו תלצופמ םתמשנ רשא ,וידימלת לצאו םעלב לצא ךל ךלכ ,והנמ ץמש תעדל םדא ןב ךנוצר םאו
בוטה ,םלשה ,דחאה – וניבא םהרבא לש וידימלתמ – תויהל
."בקעי ךילהא ובוט המ" :םעלב תכרב תא ובבודי ךיתפשו

תרופ ןנח

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]"וב ךלמ תעורתו"

(אכ ,גכ רבדמב) "וב ךלמ תעורתו"
(ארזע ןבא םהרבא 'ר) "העורת םתעקת הזו ,לארשי הנחמב"

םיאישנה תא סנכל תנמ לע ,עוקתל וניוטצנ םש ,(י-א ,'י רבדמב) ךתולעהב תשרפבש תורצוצחה תשרפל ונתוא הנפמ ארזע ןבאה
.תולהקתהו תוסנכתהל יוטיב איה ,תורצוצחב העורתהו העיקתה .עסמה תעב עירלהו ,ומצע םעה תלהקה תעבו ,םעה יגיהנמ
,זכרמב ןכשמה ,וילגד יפ לע ויטבשל ןכוש ,ומצעב סנוכמ םע ,איה וינפב תילגנה תואיצמהו ,הגספה שארב םיפוצ הדשב דמוע קלב
תונש לכ ךשמב ,ןכשמה ביבס תולהקתהל .םתדחאמו ,םתוא הליהקמש וז איה ,םלוע לש וכלמ תעורת .הניכש תפפוח םהילעו
,"להקה םוי" אוה יניס רה דמעמ .(י ,ט םירבד) "להקה םויב" ,הרותה תלבק תעב ,תימעפ דח תינושאר תולהקתה המדק ,רבדמה
םש ףאו ,םואל ,"להק" ונייהנ ,הרות ןתמ םוימו ,תוחפשמ ,תוחפשמ ונייה זא דע .המוא ,להק תויהל ונוליחה ובש םויה אוה
.(ט"י ,ט"י תומש) "דאמ קזחו ךלוה רפושה לוק יהיו" :העיקתב הוולמ תוסנכתהה התיה
תובשיתההו תולחנתה תעב ,עשוהי ימיב ץראל ותסינכ םע לארשי םע רזחש ,רבדמב ןכשמה ביבס תולהקתההו תוסנכתהה תא
שדקמה עבקנש דע ,ןועבגו בונל םשמו ,הלישבש ומוקמו ותחונמל ,לגלגהמ רבע ןכשמה .הקולחהו שוביכה תונש רחאל ,ץראב
קרפתה ,םילשורי תא ףיקמה יטבשה הנבמה .רבדמב םתיינח רדסל ,המוד דואמ רדסב ,וביבס ולחנתה לארשי יטבש .םילשוריב
.ישילשה תיבב ה"זעב שדחתיו ןושאר תיב ןברוח םע
,הטימשה יאצומב תוכוסב ,םינש עבש לכ רזחשל הרותה ונתוא הווצמ ,יניס רה ביבס ,תירוקמה תינושארה תוסנכתהה תא
ויטבשל ןכוש לארשי םע םא ןיב .(אי ,א"ל םירבד) "םהינזאב לארשי לכ דגנ תאזה הרותה תא ארקת" םשו "רחבי רשא םוקמב"
."להקה םוי"ל רוזחש אוה "להקה" דמעמ .אל םא ןיבו ,ץראב
םימכח וליפא .יניסב וב הנתינש םויכ" ,הרותה לש תשדוחמ הלבק איה ,להקב דמעמב הרותב האירקה .ם"במרה תאז האור ךכ
העבק אלש ,וז האירקל ובל ןווכמ עומשל לוכי וניאש ימו .הריתיו הלודג הנווכב עומשל ןיבייח הלוכ הרותה לכ םיעדויש םילודג
.(ו ,ג הגיגח 'לה ם"במר) ."העמוש הרובגה יפמו הב הווטצנ התע וליאכ ומצע האריו .תמאה תד קזחל אלא בותכה
אוה ,להקה דמעמב םעל הרותה רסומש שקבתמו םיאתמ ,המוא – "להק" ונייהנ וב ,יניס רה דמעמ רוזחש לע רבודמש רחאמ
.(םש היגיגח 'לה ם"במר) "לאה ירבד עימשהל אוה חילש ךלמהש" ,ךלמה – ימואלה ןבומב םעב שארב דמועה
וילהאב לארשי ןוכשב "וב ךלמ תעורת"ל הליבקמ איהו ,םעה תא ליהקהל תורצוצחב ועקת םילשוריב להקה דמעמב םג ךכיפלו
.רבדמב
,א"סשת הטימשה יהלשב ונתויה לשב ,(גי-י ,א"ל םירבד) ךליו תשרפב העיפומה ,"להקה" תווצמב ןויעה תא טעמב ונמדקה
,ומוקמב שדקמה הנבנ אל דוע לכ ,תונורחאה תוטימשה יאצומב .ןנוכתהלו תובבלה תא ררועל ידכ ,בורקה תוכוסה גח תארקלו
םג היהי ךכש םיפצמ ונא .יברעמה לתוכה תבחרב םילשורי רורחש רחאלו ,ןויצ רהב הליחתב ,'להקהל רכז' דמעמ םייקל וגהנ
הגהנהה ,להקה ישארשכ ,ונשדקמ םוקמל ךומסב םתדימעו ,ףטו םישנ םישנא – לארשי לכ לש םאוב .הבורקה הטימשה יאצומב
ונתזיחא תא קזחת ,הרותהמ ךלמה תוישרפ תא וארקי ,םיישארה םינברהו הלשממה שאר , אישנה םללכבו ,תינברהו תינוטלשה
ירבד לכ תא תושעלו רומשל ,ינחור ףונמ שמשתו ,המואבש םינושה םינווגה תא דכלתו רבחת ,םילשוריב המואכ וניתונובירו
.םכילע ינוכילמתש ידכ – ךלמ תעורת ינפל ועירה .תאזה הרותה

ןדלוז הדוהי ברה
םילקד הונ רדסהה תבישי
םורד רפכ "ץראהו הרותה" ןוכמ


להקה רפס
רפסב .'להקה רפס' תנכה לע ,ףיטק שוגבש םורד רפכב "ץראהו הרותה" ןוכמב ולא םימיב םידקוש ,הטימשה תאצ דעומ תארקל
להקהה יקוספ רואיב .םיירוטסיהו םיינומא ,םייתכלה ,םיינשרפ םיטביהב להקה תוצמב םיקסועה םירמאמ םישולשל בורק
,ת"רדאהש זאמ 'להקהל רכז' דמעמ שודיחו ,הישיאו הנמז ,המוקמ – הווצמה ,ינש תיבבו ארקמב להקה תודמעמ ,ךלמה תוישרפו
םישדח םירמאמ םקלחו ,םינוש תורוקמב רבעב ומסרופ םירמאמהמ קלח .הנש האממ הלעמל ינפל ,רבדל ררוע ,םילשורי לש הבר
.הז רפסל דחוימב ובתכנש
. ןדלוז הדוהי ברה י"ע ךרענ רפסה!רוביצה חרוט – דוע אל

:אדיבז רב הדוהי בר רמא יתרטוז ןב והבא יבר רמא"
… רוביצ חרוט ינפמ ?הועבק אל המ ינפמו ,עמש תאירקב קלב 'רפ עובקל ושקיב
:ארק יאה הב ביתכד םושמ ןיבא רב יסוי יבר רמא … ?אמעט יאמ
.(ב"ע ב"י תוכרב) "ונמיקי ימ איבלכו יראכ בכש ערכ
,ונמוקבו ונבכשב ונירמוש ה"בקהש ,"ךמוקבו ךבכשבו"ל ימדד – בכש ערכ"
.(י"שר) "איבלכו יראכ םיטקשו םיולש בכשל

.ל-א ינא זא - ידע םתאש ןמזב !"ל-א ינאו ידע םתא" ,דיעמו עידומ לארשי םעש ,'ה םשב האירקה תא תלמסמ עמש תאירק
תכלמהב ונילע תלעופה 'ה םשב האירקהש לועפל ךכ ךותמו םימש תוכלמ לוע ונימצע לע לבקל תישאר םיכירצ ונא ןכ תנמ לע
."ידש תוכלמב םלוע ןקתל" ,ונוקיתל ולוכ םלועה תא איבהל ,הלוכ היוההו תושונאה לכ לע םג לעפת ,'ה
םא היהול עמש תשרפ המדק המל :החרק ןב עשוהי יבר רמא" תווצמה לוע תא םילבקמ ונא םימש תוכלמ לוע תלבק רחא
אוה תווצמה לוע .(א"ע ג"י תוכרב) "תוצמ לוע וילע לבקמ ךכ רחאו הליחת םימש תוכלמ תוכלמ לוע וילע לבקיש ידכ עומש
'א תוכרב ה"יא ןיע) "תוצמה לוע קר אוה ותודחא תילכת רואל איצומה יכ" 'ה תודחא דוסי תא לעופה לא איצומהו הלגמה
.(67 'מע
'ה תודחא תא םלוע רואל תואיצומה םה תוצמהו םלועב ךרבתי 'ה תודחא תא עידוהל ךירצ לארשי םעש םידמל וניצמנ
אוהו ,קספיש רשפא יא לארשי חצנ ןכ לע (םש ה"יא ןיע) "םעכ ךרבתי וינפל לארשי תא תומייקמה ןה תוצמה"ש ירה ,לעופב
.'ה תודחא תא עידוהל חצנל דמוע
לוע םע 'ה תודחא דוסי דחאמש רשקה אוהש ,לארשי לש םתויחצנב תרבדמה ,קלב תשרפ ,עמש תאירקל דואמ תכייש כ"א"
.(םש ה"יא ןיע) "תוצמה
סחיבו ומצעל סחיב ,(תובאה ולא) םירוצ שארמ רבכ ,ועטמ תישארמ לארשי םע לש ונינע תא תוררבמ םעלב לש ויתוכרב
.ללכב תושונאל
אלו בקעיב ןוא טיבה אל" (ט ג"כ רבדמב) "בשחתי אל םיוגבו ןוכשי דדבל םע ןה ,ונרושא תועבגמו ונארא םירוצ שארמ יכ"
.(דכ ,ג"כ) "אשנתי יראכו םוקי איבלכ םע ןה" .(א"כ ,ג"כ) "וב ךלמ תעורתו ומע ויהול-א 'ה ,לארשיב למע האר
ןמזבו .תולגה תמדרת תונש רחא ,לארשי לש ןמוקתו ןתלואג לע רשבמ "אשנתי יראכו םוקי איבלכ םע ןה" :קוספה
ןינעה תא תוארל השק .תוצמה םויקו יהול-אה לאידיאה לש המגמה ןמ קתנתהל םילולע םימואלה םידדצב םיקסעתמש
חרוט ינפמ" עמש תאירק ןיבל וז השרפ ןיב קתנ רצונו ךלוהו ,תימואלה היחתה ךלהמ לא רשוקמו רבוחמ ינרותהו יהול-אה
."רוביצה
דוסיהו הלואגה ךילהת ןיבל תוצמהו הרותה ןיבש רשקה תא קימעהל המישמה ונילע תלטומ הלואג לש רוד ונרודב ןכ לע
.ימואלה
םע ןה" :ולוכ לארשי םע לש "לארשי עמש" תאירק אלא ,הלוכ השרפהמ קתונמה דיחי קוספ דוע אלו !רוביצ חרוט דוע אל
!"אשנתי יראכו םוקי איבלכ

ןהכ ןועמש ברה
עבש ראב ,הירומ תיב תבישי שאר
ךרדה ןמ טתו"
- - הדשב ךלתו
םימרכה לועשמב
… הזמ רדגו הזמ רדג
רצ םוקמב
"… תוטנל ךרד ןיא רשא
(וכ-בכ ,ב"כ רבדמב)

התא הפיא זא

םיהול-א
ךרדה יל הדבא
רורמת יתיאר אל
ךתוא שפחמ ינא
.רובשה יסנפב

םיהול-א
ךילא יתנפלט
םילהת יקוספ
ךלמה ךרדב אל םא
.םיליבש יל הארת זא

םיהול-א
רוביג התאש עדוי ינא
רומזמ חצנמל ארוק ינאו
?התא הפיא זא
.רוא'ת רבכ קילדת

קרב ינב ,אריפש הימחנ


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]תועובשה תשולשב רמז ילכ תעימש

ךכיפל .רמז ילכ תעימשו הניגנ ולא םימיב ורסא הז ללכבו .(י ,אנקת א"מ) באב העשת דעו זומתב ז"ימ תולוחמו םידוקיר ךורעל רוסאש םינורחאה ובתכ
.הריש יברע ולא םימיב םייקל ןיא ןכו .םיטרצנוקו הדקרה יגוחב תועובשה תשולשב ףתתשהל רוסא
רמז ילכ לש יוויל אלב םיריש תעימש קרו ,פייט וא וידר ךרד םעמושל רוסא ךכ ,תועובשה תשולשב היח העפוהב רמז ילכ עומשל רוסאש ומכש םירמוא שי
.(דל ,ו ד"וחי ;זלק ,ב ד"וי מ"גא) םיקסופה ילודגמ המכ ורוה ןכו ,תועובשה תשולשבו רמועה תריפסב רתומ
הזב שיש ,םינגנ לש היח העפוה עומשל אקווד אוה רוסאל םינורחאה ובתכש המש ינפמ ,פייט וא וידר ךרד רמז ילכ ולא םימיב עומשל ולקהש שי םלוא
הזבש הרגשהו ,וידרה ךרד םינוגינ עומשל םיליגר לכה םויכש דועו .הרסאנ אל ןכלו ,תויגיגח ךכ לכ ןיא פייט וא וידר ךרד רמז ילכ תעימשב לבא ,תויגיגח
תשולשב םרסואל םוקמ ןיאש ,םיבוצע םינוגינב רמוחו לקו ,החמש לש םניאש םינוגינב רבודמ רשאכ דחוימבו .םתעימשבש החמשהו תויגיגחה תא הלטיב
.תועובשה
הזב שי ףאש אלא םימיה תעשתב הניגנ ילכ יווילב םיבוצע םיריש עימשהל רתומש קר אלש ,א"טילש דמלמ ןמלז ברה ,ירומ יבאמ יתעמש הזמ רתויו
.(א ,אנק תבש 'ע) וילע תולבאה תא םיררועמו ןברוחב םירכזנ ךכ ידי לעש ,הלעמ
לע לבאה תא םיניזאמל םיריכזמש םיבוצע םיריש רדשל םימיה העשתבו ,החמש םהב ןיאש םיליגר םיריש תועובשה תשולשב רדשל עבש ץורע גהונ ןכו
יפל עבקנ רקיעה יכ ,ודיב תועט ,רתוי רימחמ אוה הזבש ול המדנו ,רמז ילכ יוויל אלב םיחמש םיריש עומשל ומצעל השרמש ימו .שדקמה תיב ןברוח
.תיבה ןברוח לע בצעה וא החמשה תשגרה

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]!ימלשוריה דומלתה לש ותלואג תע העיגה

ותאו םייחל ררועתמ יללכה ימואלה דוסיה .ונלש תימואלה תושיב םישדח םייח חיפה וצראל לארשי םע לש שדוחמה רוביחה
.לארשי ץרא תרות איהו ,ותוא תמלוה אהתש ,תימואל םייח תרותל השירדה תררועתמ
עדמו תונמוא ,אבצו תובשייתה ,הרות דומל :םיימואלה םייחה יביכרמ לכ הזב הז םיבלושמו םירבוחמ לארשי ץרא תרותב
.וצראב םעה תוחרוא לכב 'ה דובכ יוליג הדועיש תחא תימואל תושי ללכל
םויקל רקיעב םינווכמ וינייעמ רשאכ ,ויהול-א לומ לארשימ טרפה בצינ הזכרמב ,ידוהיה טרפה לש הרות איה ל"וח תרות
לארשי םע בצינ הזכרמב ,ידוהיה ללכה לש הרותה איה לארשי ץרא תרות התמועל .ה"בקב טרפה לש תוקבדו ,יטרפ תווצמ
."ורפסי ותליהת יל יתרצי וז םע" .םיימואלה וייח תוחרואב םלועב ותליהת רפסל ויהול-א לומ
.ימלשוריה דומלתל – התמשנלו הבלל לארשי ץרא תרות תא רבחל תעה העיגה
לש דחוימה יוליגל קודה רשקב רושק ותוימצעלו וישרושל ,וצראל לארשי םע תביש ךילהתש ל"צז קוק ברה ונדמל רבכ
רוביח לע העיפשמה הארשה .האובנה ץרא ,לארשי ץראד אריואל תדחוימה תיאובנ הארשה וב שיש ,ימלשוריה דומלתה
.(ג"ק ה"יארה תורגא ןייע) תומלשו תודחא ללכל הרותבש םיינומאהו םיישעמה םידדצה רוביח לע הדגאו הכלה
.לעופה לא האיצוהל ונלחתה אל ןיידעש ,האווצ לש רדגב םניה ימלשוריה דומלתה ןינעב ותכרדהו ל"צז קוק ברה ירבד
תא םמצע לע לוטיל םהילע לכ תובא תלחנ ץרא יבחרמב תובשייתהל הגהנהה תא םמצע לע ולטנ תיתדה תונויצה ינבש םשכ
.ימלשוריה דומלתל לארשי ץרא תרותל תשדוחמה תורבחתהל הגהנהה

לש ותואישנבו ס"לב םהרבא ברה לש ותושארב ,לארשי ץרא לש הדומלת – ימלשוריה ןוכמה ומצע לע לטנש המישמה תאז
וילע תיתשהלו ימלשוריל שרדמ יתב םיקהל .לארשיב תיב לכל ואיבהלו ימלשוריה דומלתב קוסעל ,ןהכה בושי ראש ג"הרה
.לארשי ץראב שדחתמה ינחורה ונמלוע תא
,ובל תבדנו ותלוכי יפכ שיא .תאזה הלודגה המישמה תמשגהב קלח תחקל םיארקנ תיתדה תונויצה לש היתונבו הינב לכ
.הב םיקיזחמל ויהי םייח ץע .תוהדזהב ,הכימתב ,דומילב

םייקתיש ,ימלשוריה דומלתה – לארשי ץרא תרות לש הדובכל סנכל בחרה רוביצה תא ןימזמ ימלשוריה ןוכמה
.18:00 העשב (17.7) זומתב א"כ ישימח םויב ,םילשורי ןגו תיב 5 הגספה 'חרב ,לאירא תיבב ה"יא

רות ןד


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]"ךילהוא ובוט המ"
.הז דגנכ הז םינווכמ ןהיחתפ ןיאש :י"שר
.ויפואו ותוהמ יפל ,ולשמ – 'הל חתפו הדובע טבשו טבש לכל
(ןימ'זדארמ הירא בקעי יבר)

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


תשרומ עבטו תורייס יגוח
ץרא – ץראה תבהאל דמלל הרטמב ,יתדה רעונל ידוחיי טקייורפ ,תורייסהו עבטה יגוח תרגסמב ,הליעפמ עבטה תנגהל הרבחה
.הטמ לשו הלעמ לש לארשי
םיקסוע ףסונבו ,הביבסל תישיא תובייוחמו עבט תרימש ,חטש תוליעפ :תורייסה יגוח לש ידוחייה יפואה לע םירמוש םיגוחה
הרובג ,תשדחתמהו הקיתעה םילשורי ,ך"נתה יארב םילויט ,תופוקתה לכב הריציו הינב ילעפמ – תודהי הירוטסיה ומכ םיאשונב
.דועו לארשי ץראב תידוהי
.ךוניח ישנאו םינבר ףותישב הכרדה תווצ דקפומ תורוקמו עבט לש האלפומה הפיפחה לע
.תומודק תועדו תוציחמ םיליפמה ,יתד וניאשו יתדה רעונה ןיב םירקובמ םישגפמ םיכרענ םילויטה תרגסמב
.053-689694 ןרע וא 02-6231918 :םיטרפל

רודה ילודג תאירק
תרמשמל .םיבושיבו םירעב תסנכה יתבבו יברעמה לתוכב םישנו םירבג ,םהידימלתו םינבר ונלוכ סנכתנ ,ץראב השקה בצמה בקע
.יד וניתורצל דיגיו ונילאוגל שיחי םלוע ארובש ."דומילו הקעז ,הליפת"
.ב"סשת הנשה שארל דע ,הממיב תועש 24 ,ומויב םוי ידימ
055-620061 ןבוארל תונפל אנ ןוגראב רוזעל וא תורמשמל ףרטצהל םינינועמה .הרות דומילו תוליפת ,םילהת ורמאי תרמשמ לכב
.058-348571 לאקזחיל וא

תרגסמב*
ליגרה המוקת לש למס *
"… ךלנ ונרענב"
!ךרדל אצוי המוקת רעונ
.היישעה ימוחת לכב תינחה דוח היהו הכרעמה תא ליבוה רעונה םלועמו זאמ
המ ךל בושח םא ;ללכה ןעמל לועפלו תתל םינכומ ה/תא םא ;םיילאידיא ת/לעב ה/תא םא .היישעל דחאתמ יתוכיאו ליעפ רעונ
.ונתיא ךמוקמ – עיפשהל םיצור ה/תא םא ;רטקל קר אלו תונשלו לועפל הצורו הרוק
… לודגבו רמול המ שי רעונל םג יכ
.050-374566 ילש לייא :תופרטצהו םיטרפל
.הפונתב ץחה םע המוקת לש המיתח *

"םירדי םיכחהל הצורה"
עבש ראב הירומ תיב

הרותב תולדגתהה דצבש ,שרדמה תיב לעופ תוליעפה זכרמב .םינש 8 -מ הלעמל רבכ ,עבש ראב ,תובאה ריעב לעופ "הירומ תיב"
.לארשי ללכל םינפה םע וניה
.דועו הילעה החוורה ,ךוניחה תכרעמל תיתועמשמ תוחוכ תפסותל עבש ראב התכז "הירומ תיב" תרגסמב
תעידילו םילויטל השרדמ ,ידוהיה ךוניחה תקמעהל זכרמ ,םיינרות םינגו רפס יתב תשר ;הליהקה ןעמל םילעופש םיטקייורפה ןיב
,תוקקזנ תוחפשמל ןוזמ תקולח ,םירומל תויומלתשה זכרמ ,החוור ידליל תוינודעומו םינורהצ תשר ,םילועל תודהי ינפלוא ,ץראה
.דועו םילייחל תודהי ידומילל ןוכמ ,םיכרע דומיללו החפשמב תומילא תעינמל תודחוימ תוינכות
רובגת ,תוינודעומ ,המח םירהצ תחורא םידלי 1,000 -כ םילבקמ ותרגסמב רשא ,"דליל רוא" טקייורפ חתפנ ףא הנורחאה הפוקתב
.הבהאו םוח הברהו ידומיל
.בגנהו עבש ראב יבשותמ 7,000 -מ הלעמל הירומ תיב תויוליעפב םיפתתשמ כ"הסב
הרות דומיל דצל .ברעהו צ"חהא תועשב םיטנדוטסל הנומאו הרות דומילל דחוימ לולסמ תחיתפ לע הירומ תיב זירכה ולא םימיב
.תינכותב קלח לוטיל םינינועמה םיטנדוטס 30 -מ הלעמל ומשרנ הכ דע .האלמ הלכלכלו רוידל םידמולה וכזי ךרדומו רדוסמ
דרשמל רשקתהל םינמזומ תונושה תוינכותה תרגסמב בושח ימואל ךלהמל ףרטצהל םינינועמה םיטנדוטסו םיכרבא ,תוחפשמ
.058-903963 הדוהיל וא 08-6288812/3לארשי ץרא תורוא

.וירגובו וידימלתמ תוגוז תואמל ,ילעב תינרותה הניכמה שאר ,ןדס ילא ברה חלשש בתכמ םכינפל
- הנשי – תרחא חורלו ע"שיב תובשייתה תפונתל איבהל יושע אוהו ,ץראלו םעל ןמאנה רוביצה לכל לודג רגתא ביצמ הז בתכמ
.השדח


!רהה לא תולעל
"ץורפי ןכו הברי ןכ ותוא ונעי רשאכ היהו"

,לארשי תיב לכ םירקיה וניחאל
!םכמע 'ה

איה תיאניתשלפה תושרה הנורחאה הנשב ונדגנ תלהנמש המחלמה לש ,הלעמב הנושארה תיגטרטסאה הרטמהש ןיבמ תעד רב לכ
םייקלו קיזחהל רתוי תורשפא ןיאש הנידמב תללוכ השוחתל עיגהל םגו ,םיבשות תביזעל םורגל ,ע"שיב םיבושיה תא שילחהל
.ולא םיבושי
וליא ,ונלוקב עמוש היה הלשממה שאר וליא – "וליא תושעל היה רשפא המ" םילפלפמו םיבשוי השקה תואיצמה לומש םישנא שי
.םירחאל תוירחאה תא ריבעהל םירזועו םיבצעה תא םיעיגרמ תצק ולא קרס ינויד .הזב אצויכו םימיכסמ ויה םיאקירמאה
– דיתעב םש רוגל בשוח וניאש ימ םג ,ע"שיב רוגל ןנכת אלש ימ םג !רהה לא תולעל – ונידיב איהש הרורב תינויצ הבושת שי לבא
היהו" – היישעה םצעב רמול ידכ םייתנש וא הנשל תוחפל .תוחילשל רהל תולעלו םילטלטמה תא תחקל ,ןובשח אלל ,ןמזה התע
."ץורפי ןכו הברי ןכ ותוא ונעי רשאכ
.םיבושי םש םייקלו ןכסל ךירצ םאו רשפא םא חוכיו םיימואלה תודסומבו בושיב חתפתה ,הנכסב לילגה עבצא התיה הנש 80 ינפל
תולעל ופי ביבא לת ינבל ארקו ,"הלילגה" םשב זורכ םסרפ אוה :עירכה תירוביצ תוליעפב ופיב םימי םתואב בשיש ,רודלפמורט
ךרואל תינויצה תושיחנה תא התנב ,לארשי םע לכל הרדישש חורבו ,לילגה עבצא תא הליצהש ,יח-לת תשרפ הלחה ךכ .לילגל ומע
.תומיעה תולובג לכ
בג יבושי תא קזחל תולועש תוריעצ תוחפשמ תואמ .תלבגומ תוחילשל םג ולו .ןונכת ילב ,ןובשח ילב ,רהה לא בושל ןמזה התע
הלועפ םה םהו ,ויחצרמ רבחו תאפרעל הרורבה הבושתה םה םה הזב אצויכו ןורבח רה םורד ,ףוצ הונ ,תרטע ,שמוח ,רהה
… אימש יפלכ םג יאדוב ,תילארשיה הרבחה לכ יפלכ ,הרידא תיכוניח תינחור
!ןמזה וישכע ,רדתסמ אל הז וישכע – ורמאת לא
!!!ונילעו וננה – ורמא

הנומאבו הבהאב
ןדס ילא

.050-639243 ,02-5322225 (הנמא) ןולא וא 051-662054 (ילע) בגש :עויסב וא עדימב םינינועמל


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design