English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ב"סשתה קלב תשרפ

ב"סשתה קלב תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map
... היחי ימ יוא

םק אלו" :בותכה לע ורמאו השמ תאובנל םוושהש דע ןחבשב וגילפה הכ םימכחו ,םעלב לש ויתואובנ דואמ דע תוהובגו תולודג
"םעלב - והימו ,םק םלועה תומואב לבא ,םק אל לארשיב" ,(י ,ד"ל םירבד) "םינפ לא םינפ 'ה ועדי רשא השמכ לארשיב דוע איבנ
.(םש ירפס)
וב םיננקמ הוואתו הוואג ירציש םעלב תאובנ םע "םדא לכמ ונעה" השמ תאובנ תא תוושהל ןתינ דציכ ,רבדה הומת הרואכל
."םשרשב םידכלתמ םיכפהה" אקווד ילסכודרפ ןפואב יכ הלגנ ןנובתהל קימענ םא םרב ?וישעממ םיצבצבמו
הירלקפסא"ב האובנ הארמל הכוז אוה ירה ךכיפלו ,ותושי לכ תא שבוכה 'ה רבד יפלכ ירמגל ומצע לטבמ ותונתוונעב השמ
רוקעי ןכ םא אלא האובנל תוכזל לוכי וניא ,תותחשומה ויתודימ לשב אקווד ,םעלב וליאו ,'ה רבדל וניב הציצח לכ אלל "הריאמה
.תמדוקה ותושימ תקתונמה ,תרחא הריפסל והלעיו תיביטמרונה ותואיצממ הקזח דיב םימלועה ןוביר ותוא
רמוא רזעילא 'א ?ול םש המ" ."םעלב יפב רבד 'ה םשיו" :קוספל םשורפב (ב"ע ה"ק) ןירדהנס תכסמב ל"זח וזמר וז הזופרומטמל
- רישכמ ןימ - "םוידמ" ןיעמ תויהל וחרכ לעב םעלב ךפוה ,הכח םא ןיבו ויפב ךאלמ םא ןיב ,ךא ."הכח - רמא ןנחוי 'ר .ךאלמ -
."הריאמה הירלקפסא" תניחבב הניה איה ףא ותאובנ ךכיפלו ,תישיא תוברועמ אלל יקנ לילצב 'ה רבד תא ריבעמה - ללכושמ רשק
?תוארל אל וא תוארל
לכב וניצמ אל ותומכש רדוח טבמב םימיה תירחא דע םיתעה תורוק תא תופשוחו ,הובגו קחרה םעלב לש ויתואובנ תואשינ ןכאו
.הלוכ הרותה
רוקמ אצומ אוה ןיא ,הרותהמ םיקוספב חישמה תאיבב הנומאה תא ןגעל ,'הקזחה דיה' ףוסב ם"במרה שקבמש העשב :הארו אצ
:וירבד הכו ,םעלב תאובנב אלא חישמה ךלמ תומדל
,םיחישמ ינשב אבינ םעלב תשרפב ףאו "
... וינבמ אוהש ןורחא חישמבו - דוד אוהש ןושאר חישמב
:רמוא אוה םשו
.חישמה ךלמ הז - 'בורק אלו ונרושאו' .דוד הז - 'התע אלו ונארא'
.חישמה ךלמ הז - 'לארשיב טבש םקו' .דוד הז - 'בקעימ בכוכ ךרד'
.חישמה ךלמ הז - 'תש ינב לכ רקרקו' .דוד הז - 'באומ יתאפ ץחמו'
.חישמה ךלמ הז - 'ויביוא ריעש השרי היהו' .דוד הז - 'השרי םודא היהו'
.(א ,א"י םיכלמ 'לה ,ם"במר) "(אכ ,'א הידבוע) "ושע 'ה תא טופשל ,ןויצ רהב םיעישומ ולעו" :רמאנש

תלפמ לע תונויזחה לש ןמוציעבו ,םילודג םירוסיי םג אלא םיריהזמ תונוחצינ קר תוללוכ ןניא םעלב לש תויחישמה ויתואובנ םרב
:בל תערוק החנא םעלב לש ובלמ תדרפתמ ,קלמעו םודא
."ל-א ומשמ היחי ימ יוא"
?וז תעזעזמ הקעז תנווכמ ימ יפלכ
עונמל תושקבמו לארשי םע תא תוררוצה םלועה תומוא יפלכ תנווכמכ - הירחאלו הינפל תואובנה עקר לע - התוא שרפמ ןנחוי 'ר
.וצראל ובוש תא
הז ןיקקזנש העשב האיבלו איבל ןיב ותוסכ ליטמ ימ !וינבל ןוידפ השוע ה"בקהש העשב אצמתש המואל הל יוא :ןנחוי 'ר רמא"
.(א"ע ו"ק ןירדהנס) "הזל
:ליהבמו םיהדמ ןנחוי 'ר לש יטוריא-ומכה ויומיד
.ול בשומל הווא רשא ונועמב ומע דחייתהלו בושל וגוז תב - האיבלה - לארשי תסנכל וארוקב גאשי היראכ - םימלועה ןוביר הנה
תיאניתשלפ וא תילגנא ,תיכרות ,המואה איה ימ ?הזל הז םיקקזנש העשב םהיניב ףחדיהל ובל ונאלמי רשא ,אוה הזיאו הז אוה ימ
?ןויצ תביש ךלהמ תא בכעל ןיהת רשא
.האיבלהו היראה ידיב םירזגל יערקת םרטב ,דעומ דועב ךל ירוס :הינזואב אורקלו הילע םחרל יואר ןיא םאה
... שוב הז תא תנבה :'םיששגה' ןושלב םירמוא ךיא ...
... ?תאפרע הז תא תנבה ... דאסא רוינו'גו קארבומ הז תא םתנבה

אתבקעב וירוסיב לתפתמה לארשי םע לש ולוק םג אלא םלועה תומוא לש ןלוק קר אל הלוע םעלב לש ותקעזמש ,המוד תאז םעו
.אחישמד
:בתוכה ונרופסה תאז אטבל ביטיה
."הינימחא אלו (אחישמ) היחיי ןינעכ - 'היחי ימ יוא'
ילודג ןיב ויהש תדמלמ איהו ,(ב"ע ח"צ) ןירדהנס תכסמבש חישמה תומי תויגוסמ איה ףא החוקל ,ונרופסב תנייוצמה וז ארמימ
.וירוסי תמצעב דומעל ולכוי אל אמש ,רודה ותואב תויהל אלש ושקבש דע חישמ ילבחמ ודרח הכש הלאכ ,לארשי ימכח
"ירמחד אתיפוכד אלוטב ביתיאו הכזאו ,הינימחאו היחיי" :םתמועל ארוקו ףסוי בר בצינ םלומ ךא
... הבל םדו האוצ שפרב ססובתהלו חישמ לש ורומח יללג לצב תבשל ילע אהי םא םג ,הלואג לש רודב תויהל ינא הצור :ונייה

"!ךחכשא אל יכנאו"
.םירורא םילבחמ ידיב רוצ-ימרכב וחצרנש קרוש לעיו לייא לש םתיוולהב לצרה רהב יתפתתשה םייעובש ינפל
איהו ,רוב ילא תלבומה ותב לעי תפוגב םמוד טיבה ,םילשורי רורחשל תשומחתה תעבגב יתמחל ומע ,לדנק הדוהי - בוטה ירבח
תאשל שקבתנשכו .םילשורי רורחש ןעמל םשפנ ופרחש םינחנצה וירבח לש םרבקל ךומסב הזה רהב ןאכ .הנוירהל יעישתה שדוחב
םיוולמ ונאש העשב התעו ,םילשורי ךחכשא םא :ונרש הפוחל לעי תא ונלבוהש העשב לבא ,םירבד שיא ינניא :רמא ,דפסה ירבד
.הזה רישה תא בוש הנעמל רישל הצור ינא ,הנורחאה םכרדב הבל ריחב לייא תאו התוא
:תועמדב ומע רש להקה לכו ,רבשנ לוקב רישל לחה ךכו
ינימי יחכשת םילשורי ךחכשא םא"
יכרכזא םא יכחל ינושל קבדת
."ילבא שאר לע ... םילשורי תא הלעא אל םא
הימימ הז ןיעמ הזחמ םילשורי התאר םא עדוי יניא
אשמ תא שפנ תוריסמ וזככ םמכש לע ותומכ םיסמועה ,הלאכ םינבכ האג היה 'הינימחאו היתיא' רמואה ףסוי בר יכ עדוי ינא לבא
.הלואגה ירוסיי
:ללפתמו גרועה יולה הדוהי 'ר לש וריש דהדהמ דוע ינזואבו
... טעמ יפרה טאל םינוגיה סוכ"
"ל-א ומשמ היחי ימ יוא :רמאיו ולשמ אשיו"


תרופ ןנח

ד"מ - סחנפ 'רפ ןויליגמ היראה עבטמ תנומת
"ןושאר תיב ימימ עבטמ" :בותיכ היתחתו


:בותיכ עבטמה ביבס
(ד"כ ,ג"כ רבדמב) "אשנתי יראכו םוקי איבלכ םע ןה"
(ט ,ד"כ) "ונמיקי ימ איבלכו יראכ ץבר ערכ"
(םש י"שר) "הרובגבו חכב םצראב ובשייתי"

!ך"נתה - ןוילעה שודקה רוקמה אוה תונויצה רוקמ
.יתרוסמה דוההו קמועה לכ תא הל ןתונה אוהו
ול שקבל ךלוה םלועב יואנש םעש לוק דה אל
בישהל יואר ודבל אוה ,ויפדורמ חוטב טלקמ
.הייח תא וז םימלוע תעונתל
,הדוהי הירא רוג ,םימעה תלוגס ,שודק יוגש אלא
בשו ךלוה אוה הנהו ,הכוראה ותמדרתמ רוענ
.הלס בהא רשא בקעי ןואג לא ,ותלחנ לא
תינויצה העונתב תקרזנ היהתש רשפא יא וז המשנו
,הז ןיק תוא קוקח החצמ לעש ןמז לכ
"תדה םע הל ןיא רבד תונויצה"ש
הזה ריפחמה ףיעסהש דימת עובתל אוה ךירצ "יחזמה"
:בתכי ויתחתו תינויצה המרגורפהמ קחמי
:דוסי לע תססובמ תונויצה"
התמדא לע התרותה המואה תייחת
.הז םגתפ לש יולימהו לדוגה לכב
(א"עקת ה"יאר תורגא ךותמ)

יבל חמשי

הרובג ואלמי םיאכדנ םישלחו יברקו יבל חמשי
הרוצב המוחל תלפונ הכוסו יבלחו ימד לגיו
הרוזא החמשב ישפנ תבולעו יבצמ אשנו םוריו
הרוע הרוע רמאי לארשילו איבלו הירא ץיקי תעל
.יבבל יחו חרפו בושיו

איבי יל יבא יהול-או
.איבנה והיל-א תא
תבש יאצומל רמז ךותמ)
(קוק ה"יארה תאמ


המוקת תדמע

.ולסוא ימכסה תקידבל הריקח תדעו תמקהל ,לאירא ירוא כ"ח ,ונרבח לש קוחה תעצה תא תסנכה התחד רבעש עובשב
הרתסהבו יאשחב ונודנ ,תירסומ השובו תילארשיה הלכלכל המולהמ ,תינוחטיב תורקפה ,תדלומ ילבחב הדיגב םהש ,ולא םימכסה
.ילארשיה רוביצהמ הרומג
דלונ אלש תורמל ,ולסוא םכסהל ונערה ונלוכ :"וישכע םולש" ישארמ ,רימת ילוי 'פורפה ,קרב תלשממב הטילקה תרש התדוהש יפכ
םייטרקומד םימגפ ויה ... ןוכנ הז ןעט ןימיהש המ ,הז ןינעב .רוביצל ורקישו ,תופיקש התיה אל ,םייאשח ויה םיעגמה .יטרקומד ןפואב
,הקיפהש יפוסה רצומל בטיה המיאתמה ,תאז תירסומ-יתלבו תרעוכמ תולהנתה .(13.8.99 ,תונותיעל ןויאר) "הזה ךילהתב םישק
.המואל תוילרוג-הכ תוטלחה תלבקב ףתתשהל דוע ולכוי אל ןעמל ,ךכב םימשאל הפישחו יוליג תבייחמ
.םימכסהב ודדיצש ולא לצא הבושתב הרזח ךילהת לש ותליחת לע הדיעמ ס"ש תעיס לש התכימת ךא ,םייתניב התחדנ קוחה תעצה
.רוביצב תבחרנ ולסוא ןוסאמ הדילסה המכ דע הדיעמ איה יכ ,תדדועמ דוכילהמ תסנכ ירבח לש םתכימת
םימכסהה תא וחימצהש ,המרמהו םירקשה ,םילולעתה תפישחל ,הריקח תדעו תמקהל םיירטנמלרפה םיכילהב ךישמת המוקת
.תילארשיה הרבחב תושק-הכ וכיהש םיינחצרה
... ריתסהל המ ול שיש הארנכ ,הריקחה תדעו תמקהל דגנתמש ימ[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


.לארשי םע תא ללקל ידכ םעלב תא רכשש ,באומ ךלמ קלב לע תרפסמ ונתשרפ
תונגכ ,ויטנ םילחנכ ... לארשי ךילהוא ובוט המ" (ו ,ד"כ) רמואו ,םכרבמ אוה םללקל םוקמב ,לארשי ינב תא האורו עיגמ םעלבשכ
."םימ ילע םיזראכ ,'ה עטנ םילהאכ ,רהנ ילע
.'ה םעבש םיקידצה תותיכ 'ד דגנכ רבדמ בותכהש ,שודקה םייחה רואה ראיבו
א"ע ו"נ תבש 'מגב ל"ז םרמואכ .הנשו הנש לכב תווצמו הרות לארשי דמלל לארשי ץרא לכ בבסמ היהש איבנה לאומשכ - תחאה
."םהירעב םתוא ןדו ,לארשי תומוקמ לכב רזחמ קידצה לאומש היהש"
."םהילא אובי 'ה שקבמהש .טפשמ תורוהלו דמללו דומלל ,הרות דומלתל םיעובקה םיקידצה תכ - הינשה
... המצעל המשל הרות תדמולה תכ - תישילשה
.ףרט אוצמל םתכאלמל םיאצויו ,םינדמלה ידי תקזחמה תכ איה - תיעיברה
תכ ןכ ומכ .ונממ תותשל םוקמל םוקממ םיטונו םימרוז וימימש ,הזה לחנכ םישוע םהש - "ויטנ םילחנכ" רמא לאומש לש ותכ דגנכו
.םייח םימל אמצ תוקשהל ןמצעב ןיחרוטש ,וז
.קוחרמל םיכלוה םהיתורפו ,הנהיו אובי תונהיל הצורה לכל .ומוקמב עוטנ אוהש הזה ןגכ - "רהנ ילע תונגכ" רמא הינש תכ דגנכו
.ומצעל דומלל םילהוא בשוי םת שיא בקעיכ - " 'ה עטנ םילהאכ" רמא תישילש תכ דגנכו
"םימ ילע"ב םיכמות םהש הזה םלועב הרובגו חכ המוק ילעב ,םע ירישעל זמר - םיזרא - "םימ ילע םיזראכ" רמא תיעיבר תכ דגנכו
.רכשב םהמע םיקלוחו ,הרותה איהש
.הזה םלועה ןיינעב םיקסועה וליפאו ,ירפ תארקנה הרותה תאז ,השודקה שרושב םידמוע לארשי לכש רמול רמאמה לכב הנוכהו
םיבבסמו ,םהילגר םיתתכמ םהו איבנה לאומש לש וכרדב םיכלוהה ,"םיינרות שדוק יניערג" לש םתמקהל ונא ונירודב וניכז הנהו
ןהכה ןורהאו ,טפושו ןד ,הרות דמלמה ונבר השמ .ןורהאו השמ דגנכ לוקש לאומשו .תווצמו הרות לארשיל דמלל ,לארשי ץרא לכב
וז תכו .הרותל ןברקמו תוירבה תא בהוא םולש ףדור םולש בהוא
תא ןיבהלו קוחרמל תויפוצ םייניעב ןנובתהל הלעתנ םא .םלעופו םנוה םרכש הברי 'ה ,ןרקה יקיזחמ ,תיעיברה תכה ידיב תכמתנ
,לארשי םע לש תינחורה המוקה ןינבב םוצע ךלהמ שפנ תוריסמ י"ע ליבוהל ,םיינרותה םיניערגה לש םחוכב שי יכ הלגנ ,העשה לדוג
.הלואגה תמלשה תארקל תובברו םיפלא םהירחא ףוחסלו
."ורכש לוטיו אובי לא םע לעפש ימ לכ" תרמואו תזרכמו םיקידצ ילהאב תצצופמ היהתש לוק תב הדיתעו"

ןיפסירק המלש ברה
"בחרמל רוא" ללוכה שאר
רוכרכ - הנח-סדרפ ינרותה ןיערגה שארו
"... םיבחרמ ,םיבחרמ"

(קוק ה"יארה) "ישפנ התויא לא יבחרמ ,םיבחרמ ,םיבחרמ"

התריוואו ירפכה היפוא לשב םיריעצל הכישמ דקומ תשמשמ ןיידעו הנש 90 -כ ינפל התישאר ,הקיתו הבשומ ,רוכרכ - הנח סדרפ
.תדחוימה
,תונברו תונייד ידומיל ההובג המרב םידמול ללוכב .ןיפסירק המלש ברה לש ותושארב ללוכה אוה הישעה לש הבלו ןיערגה לש וביל
.ללוכה שאר תייחנהב
םע ,טפשמ ןשוח דומלל וליחתי האבה הנשב .רתיהו רוסיאו תבש ,רזעה ןבאב םינחבמל תישילשה הנשה רחאל םישגינ םיכרבאה
.הדינ תוכלהו ס"שה תויגוס
ךרד ,רפס תיב ינבר ,םינג :ךוניחה תודסומ לכבו םיפסונ תסנכ יתבב ברע שרדמה יתבל ריאמ ,יזכרמה שרדמה תיבמ עקובה רואה
.הדימל יזכרמו תרשבמ תנפלוא ,הרדח "ינומכחת" ןוכית ,םעונ תישרדמל דע ןורמוש םייניבה תביטח
.תוכיאבו תומכב תובחרתהל הלשב עקרקהו לודג ןואמיצה .םהיתושנו םיכרבאה םיפתוש תוליעפב
-053 ןיפסירק המלש ברה :ללוכה שאר ,053-554822 ןהכ הדוהי :ןיערגה זכר :םיטרפל .ףרטצהלו םשרתהל ,רקבל םינמזומ םכנה
.476214םוגרתה רואל

תירבעבש תימראה
םינברסה
(תיזחה בוריס :ךפוהמב וא ,"בוריסה תיזח")

בירס - די ז תומש - םעה חלשל ןאמ םג ךכ .ןאמ = ברס שרוש .אנמע יתימל םעלב בירס - די בכ רבדמב - ונמע ךלה םעלב ןאמ
:הרמ שרושה תועצמאב םג םגרותמ ברס שרוש םלוא .דועו ןיברסמ ןותא יתמיא דע - חכ זט םש - םתנאמ הנא דע ,אמע אחלשל
םירבד - םירממ ,אנברסנ - הכ זי רבדמב - ירמ ,ךתונברס - זכ אל םירבד - ךירמ ,אינברס ןעכ ועמש - י כ רבדמב - םירמה אנ ועמש
.דועו ,ןיברסמ - ז ט
שיו ;םיררוס ,םידרומכ תאז הלימ םישרפמה שי .ו ב לאקזחי ,ךתוא םינולסו םיברס - הז שרוש תאשונה תחא הלימ האב ארקמב
ינשד אבילא - הרקמ לכב) באכמ ץוקו ראממ ןולס :(דכ חכ) לאקזחיב רחא קוספ סיסב לע דחוימבו ,ץוק לש םשכ התוא םישרפמה
לש לעפס ןיינבמ תולשלתשה ברס שרושב םיאורה קודקדה ימכח ןיב שיש דחוימבו ,תילילש תועמשמ הז שרוש ןירקמ - םישוריפה
חיר ,רומאכ ,הרקמ לכב {הוואג - בהר לש לעפס אוהש - ברס םגו ריצפה תועמשמב - ברהס שרושב םג הרקש הארנ ךכ} ביר שרוש
.(הז שרושמ הלוע םיענ אל
ןיברסמ :ןכו ,(ד הבר תומש) ה"בקה לש ותוחילשב ךליל אלש השמ ברס המכ :ןאמל תועמשמב רקיעב הז שרוש אב ל"זח תורפסב
ברסמ םאו ,חלמ וב ןיאש לישבתל המוד ברסמ וניא םאו ברסל ךירצ הביתה ינפל רבועה ,(ב"ע ו"פ םיחספ) לודגל ןיברסמ ןיאו ןטקל
.ערתשהמ עצמה רצקו ,םייניבה ימי תירבעב םג ךכ .(א"ע ד"ל תוכרב) חלמ ותחידקהש לישבתל המוד ידמ רתוי
,ברסמ - לעופו לעיפ םיניינבבו ;(ראות) ינברס ,תונברס ,ןברס :ולא םיכרע הב םיאצמנו ,בוריס אלל הז שרוש לבקתנ ונימי תירבעל
תילילשה תועמשמה - תמיוסמ הדימב - המעמוע ,ונימי תב תיטרקומדה הרבחב .ןשקע ,הרממ ,ברסל גהונ - ןברס .בוריס ,ברוסמ
- המחלמ ןברס וא ,אוה ונופצמ ימעטמ קוחל עמשנ וניאש - ןופצמ ןברס :ןוגכ ,(?םעטמ) ןושל יפוריצ תריצי ידי לע הז שרוש לש
- רחא רשקהב הז שרוש לש תילילשה תועמשמה המעמוע ןכ ומכ .(?המחלמ הבוא ונתאמ ימ) ןופצמ ימעטמ אבצב תרשל ברסמה
בוריסב הנענש ידוהיל יוניככ היילע ברוסמ ףוריצה תריציב - םימיה תשש תמחלמ רחאלש הפוקתב תוצעומה תירבמ םידוהי תיילע
הל - תימואל ללכ הדהאל הכז הז ףוריצש ןייצל שי .ברסל = refuse - קינזויפר וא קינבוריס - הגעבו) ץראל היילע רתיהל ותשקבל
ובושיו ... וב ורחבש "ימצעה בוריסה" לע ורתווי םלועה ידוהי לכו ,ןתי ימ .(םימיוסמ םיגוחב אלא ,ליעל ואבוהש םיפוריצה וכז אל
.התיבה

לאנתנ והילא ר"ד

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


םילקה תומוצה לש םדמעמ

תא ןקתל םימכח לש םכרד ךכש ,םירופיכה םוי םוצכ םואשעו .תומוצ העברא םיאיבנה ונקית ןושארה שדקמה תיב ןברוח רחא
םשכו .תומוצה תעברא תא ונקית םג ךכ המלש הממי ךשמנ םירופיכה םוי םוצש ןוויכו .הרותב ונווטצנש המ תמגודכ ןהיתונקת
לע תומוצב םג ונקת ךכ ,הטימה שימשתו לדנסה תליענ ,הכיס ,הציחר ,הייתשו הליכא :םייונע השימחב םירוסא םירופיכה םוצבש
.לבב תולג תונש םיעבש ךשמב וגהנ ןכו .ןברוחה
'ה רמא הכ" :(טי ,ח הירכז) רמאנש ומכ ,החמשו ןושש ימיל וכפהו תומוצה ולטבתנ ינשה שדקמה תיב תא תונבל לבב ילוע ורזחשכו
ןוששל הדוהי תיבל היהי (תבטב 'י) ירישעה םוצו (ירשתב 'ג) יעיבשה םוצו (באב 'ט) ישימחה םוצו (זומתב) יעיברה םוצ :תואבצ
."ובהא םולשהו תמאהו ,םיבוט םידעומלו החמשלו
םינש ,ינשה שדקמה תיב ןברוח רחאש תושקה םינשה לכ ךשמב וגהנ ךכו .תומוצה םתוא םייקל ורזח ,ינשה שדקמה תיב ברחנשכו
םוצל םיבייח דמשו תורזג תפוקתב .ימואלה ונבצמב יולת תומוצה ןידש אצמנ .הדוהיו רתיב ןברוחו אבכוכ רב דרמ ללוחתה ןהבש
.החמשו ןושש ימיל םיכפוה םוצה ימי ,יונב שדקמה תיבשכו .תומוצה םתואב
העשתב .אישנה הדוהי יבר תפוקתב ,לשמל ,היהש יפכ ,תושק תורזג ונילע ןיא דגנמו ,ברח שדקמה תיב דחא דצמשכ ,םייניב בצמבו
לבא .ונימיב הרהמב שדקמה תיב הנביש דע ןידה ךכו ,וב וברחנ שדקמה יתב ינשש ,תורצה וב ולפכנו ליאוה ,ליגרכ םימצ באב
.(ב ,חי ה"ר) "ןינעתמ ןיא - וצר ,ןינעתמ - וצר" ,לארשי לש םנוצרב יולת ןידה םייניבה בצמב ,םירחאה תומוצה תשולשב
.םהב םוצל לארשימ דחא לכ לע הבוח אליממו ,תומוצה לכב םוצל םייניבה בצמב םג לארשי וגהנ השעמל
םוי םוצבכ םירומח ויניד ןכלו ,ןידה רקיעמ םוצל םיבייח באב העשתב .םילקה תומוצה תשולשל באב העשת ןיבש לדבהה דוסי הזו
םוצ ןידכ וב םוצל ונמצע לע ונלבק גהנמה דצמו ,גהנמה יפ לע םימצ ונא ,תושק תורזג ןיאש העשב ,תומוצה ראשב לבא .םירופיכה
שימשתו לדנסה תליענ ,הכיס ,הציחרב רתומו ,היתשו הליכאב רוסאו .םיבכוכה תאצמ אלו רחשה תולעמ ליחתמ םוצה ןכלו ,לק
.הטימה
ןניאשכ םג םילקה תומוצה תשולשב םלוא .םוצל תובייח - תולוח ןניאש ןמז לכ תוקינימו תורבועמ םישנ ,באב העשתב ,לדבה דועו
ע"וש) ומוצי אלש תוקינמהו תורבועמה לע ולקה ,תומוצה םתואב םוצל לארשי לש םתלבק תליחתמש ינפמ ,םוצהמ תורוטפ תולוח
.(ב-א ,ןקת ח"וא

דמלמ רזעילא ברה


הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]!שדקמ םידמול - םימיה תעשתב
ןוכמ'ב ,בא םחנמב 'ו-'א םיכיראתב ,ןכשמהו שדקמה יאשונב תומלתשה םייקמ םילשוריב שדקמה ןוכמ
.ידוהיה עבורב 24 ךדל בגשמ 'חר ,'שדקמה
.דועו םירויס ,הזה ןמזב שדקמה ,הנוהכה ידגב ,תונברקל אובמ ,שדקמהו ןכשמה הנבמ :תינכותב
.אשונב קימעהל הצורה לכלו תו/םירומ ,תוי/םיטנדוטס ,הבישי ירוחבל תדעוימ תומלתשהה
.055-720346 יכדרמ ,02-6264545 :המשרהו םיטרפל .תומלתשה לומג הנקמ סרוקה


תויפלת תללכמ
,תיתדה תונויצה חורב תוכנחמו תורומ םיעבשל בורק הרישכמ ביבא לתבש "תויפלת" ךוניחל תימדקאה הללכמה
.המואה יקלח לכ תא דחאלו רשגל החוכבש שדוק תכאלמ ךוניחב התוארב
דצל ימדקא דסומ התויהב יוטיב ידיל אב "תויפלת" תללכמ לש הדוחיי .תובר ןנשי - הארוהל תוימדקא תוללכמ
.הגיהנמו תכנחמ ,הרומ לש תישיא המגוד דצב (E.Ed) ןושאר ראות קינעמה דסומ ,יכוניח דסומכ הייפוא תרימש
,הדועתה תלבקל דעו םושירה בלשמ ,הלהנההו לגסה ירבח ןיבל תודימלתה ןיב תררושה המיענה הריוואה
םיעוריא בולישב ,הארוהל המצע הרישכמ איה םהב םימוחתב ןיינעו עגור ךותמ דומלל תיטנדוטסל תרשפאמ
.דועו םייעוצקמ םירויס ,ןויע ימי ,הרשעה תוינכות ,םייתרבח
,ךרה ליגה :םילולסמ ןווגמבו תויוחמתה עפשב הארוה תדועתו (E.Ed) תימדקא הכמסה ךל העיצמ "תויפלת" תללכמ
.תונמא ידומילו ךוניחב ץועיי ,דחוימה ךוניחל ,םייניבה תביטחל ,ידוסיה רפסה תיבל תורומ
תודהיב ןהיתועידי תקמעהו תבחרה ךות ןתוהז תא בצעל תודמולל תרשפאמה ,"ביבא" תשרדמ תלעופ הללכמב
.הקספה אלל הרות םע ריעכ ,ביבא לת ריעב תיתליהק הדובע דצל
.www.talpiot.ac.il .03-5128540/536 ףסונ עדימל


םילשוריב היפוצ תשרדמ
ןויע ימי תמייקמ ,ל"צז הדוהי יבצ ברה חורב ,םילשוריב הנומא ידומילל תינרות השרדמ ,היפוצ תשרדמ
.םילשוריב 7 ןויצ ןב 'חר ,ןומימ רפסה תיב רצחב ,תסנכה תיב ,דומיל תותבשו באב 'ו ,זומתב ז"י םיכיראתב
תורוחבו םישנל תדעוימ השרדמה .תיקלח וא האלמ תינכת ג"סשת תנשלו לולא תינכותל המשרהה תכשמנ ןכ ומכ
,02-6787107 האל :המשרהו םיטרפל .תינרותה תלוכיה סוסיבבו תוישיאה ןיינבב ,תינומא הקמעהב תונינועמה
.053-773940 יעור וא 056-990698 לחרבלב םוקמ
ןווגמ תוגצומ הכורעתב .הריציו דומיל תנש םויסב "בלב םוקמ" תכורעת תחתפנ ,ןועמ בשומב רצוי שרדמ תיבב
.םוקמב דומילה תוינכת תופתתשמ י"ע ושענש תודובע .םושירו רויצ ,לוסיפ ,םוליצב תודובע
רה םורדב ,ןועמ בשומב 16:30 העשב (25.6) זומתב ו"ט ישילש םויב ה"יא םייקתיש הכורעתה תחיתפ עוריאב
להקל החותפ היהת הכורעתה .תוכרבו תוסנכתה ,העונתב חותפ רועיש ,יתביבס לוסיפב תואנדס וכרעי ,ןורבח
.(25.7) באב ז"ט ישימח םויל דע 08:30-16:00 תועשה ןיב ישימח-ןושאר םימיב

שפנל שפונ
םירועיש תינכתב .(1-3.7) זומתב ב"כ-א"כ יעיבר-ינש םימיב ץיק תואנדס םייקמ ןועמ בשומב רצוי שרדמה תיב
.תובוב ןורטאיתו הרואת יפוג ,הרוטאינימו רוטיע ,םוליצב תואנדסו הריציהו הנומאה תבשחמ אשונב
רשקתהל ןתינ תינומא השיגב תונמאל תכמסומ הכירדמ תינכתל ג"סשת ל"הנשל וא/ו ץיק תואנדסל המשרהל
.02-9962589 ,02-9963769 רצוי שרדמ תיב ,תישאר ןוכמל

"?ךיא - ךלנ 'ה תיב"
ב"סשת זומתב ז"כ ןושאר םויב םייקתי ,"?ךיא - ךלנ 'ה תיב" :אשונב ,שדקמה ןעמל םישנ לש 3 -ה יתנשה סנכה
.םילשוריב ןורושי תסנכה תיבב 10:30 העשמ
.םיבר דועו רבוקמ םחנמ ברה ,ץיבקדוד דוד ברה ,לאירא לארשי ברה :םיצרמה ןיב
.053-813271 לעי ,067-543051 הניר :םיטרפל


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"ומש יארוק"
ןיבור לאשימ ברה

אשונב ךירדהל ךכבו םש תאירקל תוסחייתמה תונוש תולאש זכרל ותרטמש יתכלה רוביח וניה ומש יארוק
.הכלה וז - ויאריל 'ה דוס תא תעדל םיצפחה לארשי ינב תא הז
ראשה ןב ונודינ רפסב .לארשיב םש םהידליל אורקל םיאבה םירשואמה םירוהל רוזעל ןויסנ אוה רפסה
תומש םישדח עמש תומש ינש תאירק ,םש תאירקב המידק תוכז ,אורקל יתמ ,םש אורקל ימ לע תולאשה
.דועו םייזעול
ןיב םולש איבהל תדחוימ תובישח (הז רפסל) שי .." :רפסל א"טילש והילא מ"רגה ר"ומ לש ותמכסה ךותמ
"... םיתמלו םייחל בוט םג ףיסומ יתייהו םהירוהל תוגוז ןיבו ותשאל שיא
,רפסה לש טרפ לכב רבחמה תולאשל ובישהש ונרודב לארשי ילודג לש תוסחייתה הנשי גהנמו הכלה לכל
.א"טילש רשיפ ,לצנבנ ,והילא םינואגה םינברה םהיניב
.9963068 וא 02-9963958 :ןופלטב ןורבח יבש תבישי ידרשמב רפסה תא ןימזהל ןתינ

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design