English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

רואה ןמ טעמ < עובש תשרפ < ישאר
 רבדמב תשרפ

רבדמב תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


רמאל םילשורי יזאב תארקו ךלה"
:'ה רמא הכ
ךיתלולכ תבהא ךירועה דסח ךל יתרכז
".העורז אל ץראב רבדמב ירחא ךתכל

יב ונימאהש הנמאה אוה יאדכ"
רבדמל םיאצוי ונא ךאיה :השמל ורמא אלש
.ואציו ונימאה אלא ,ךרדל הייחמ ונידיב ןיאו
(אתליכמ)   "ךירוענ דסח ךל יתרכז :הלבקב שרופמ םהילעו

ןשע תורמיתכ רבדמה ןמ הלע תאז ימ"
"לכור תקבא לכמ הנובלו רומ תרטקמ
(ו"כ ה"כ ארקיו)

 .רבדמה ןמ  ןירדהנסו ןכשמ הרות"
 .רבדמה ןמ  תוכלמו היוול הנוהכ
. רבדמה ןמ  האובנו ןכשמ
 "רבדמה ןמ הייוליע  'רבדמה ןמ הל ע' :רמאנש והז .רבדמה ןמ ןלוכ ­ לארשיל ה"בקה ןתנש תובוט תונתמ לכו
(הבר םירישה ריש)

רבדמה - תמשנ
עומדו שולג רבכ שלוג ברעה
.ןתפמל םילחוז םילפא םיליבש
עמשלו בישקהל עסמה דמע
.ןתומ לע תועשה – תניק

רדסו קח יעורפו ויתוליל םירז
,םיאלפו תויזה – רבדמה – תמשנ
רדעה ןמ םיעורה ירענ וחרב םש
!םיאיבנ – םריע לא ורזחו
ןתנוי ןתנ
."החשפ שאר" ,"רשיה רפס לע םיריש" ךותמ

העשה רוא

"רבדמב ירחא ךתכל"
"יניס רבדמב השמ – לא 'ה רבדיו" :רפסה תא חתופה קוספה לשב קר אל ,ול האנ ומש ,רבדמב רפס
דמב תומל רזגנ וילע ,םירצמ יאצוי רודמ ,רבדמה יביתנב תבבוס ופוס דעו ותישארמ ,ותיווה לכש ינפמ אלא "יניס רבדמ
.ןענכ ץרא הכאוב באומו םודא תורבדמ תא בבוסה ,ןענכ ישבוכ רוד דעו רב
 יכ ונדמלל שקיב הרותה ןתונ ."ךרדב ךתכלב" לש רפסה וניה רבדמב רפס יכ רמול היה גהונ ,ל"צז ה"יצרה ונברו ונרומ
ו ,רבדמב ךלוהל ,הוולש ךותמ הרותב קסועו ותיבב חטבל בשויה המוד וניא ןכש ,דחוימ רפס שידקהל שי ךרדב הכילהל
.רבע לכמ תוינחורו תויזיפ תונכסל ףושח אוה
רפב רבדמב רפס ךלהמב עריא ןכאש יפכ ,תלופמל איבהל הלולע הנממ הייטס לכו ,תדחוימ הכרדה תשרדנ וז תואיצמל
.םילגרמהו חרוק ,םיוואתמה ,םיננואתמה תוש
:השק תוזח ללכ ךרד המע תאשונ רבדמה תומד
ןואמצו ברקעו ףרש שחנ ,ארונהו לדגה רבדמב ךכילומה"
(ו"ט 'ח םירבד) םימ ןיא רשא
:יניס רבדמב םידודנה לולסמ ראותמ והימרי יפבו
"םימ – ןיא רשא ןואמצו ברקעו ףרש שחנ ,ארונהו לדגה רבדמב ךכילומה"
(וט 'ח םירבד)
 :רמאנ הנברוחב םילשורי לע ףאו
.(ט ד"ס היעשי) "הממש םילשורי התיה רבדמ ןויצ"
.הניכשה תארשהו הרות ןתמל רחבנ הזה "ארונהו לודגה רבדמה" אקווד :אלפ הז האר ךא
?תחרופהו הפיה לארשי ץרא ךכל היואר התיה אל םאה
רבדמב הפוח
 :הנסה דמעמב השמ ךכ לע רשבתמ םירצמ תאיציל םדוק דוע ירהש ¬רבדמה רחבנ הליחת הבשחמב יכ קפס ןיא
.(בי 'ג תומש) "
 איצומה ויהולאב לארשי םע לש תטלחומה ותולת תרהבתמ וב אקוודש ינפמ ,ונורתי אוה אוה רבדמה לש ונורסח ,ןכא
,םדאה היחי ודבל םחלה – לע אל יכ" :העדותה דע ידעל תמתחנ ובו ,ןמ וליכאמו רוצמ םימ ול
.(ג 'ח םירבד) "םדאה היחי 'ה יפ אצומ לכ לע יכ
צ לש וז השוחתו ,"ומא ילע לומגכ" 'ה יפ אצומב יולת וניה יכ ושפנ ימינ לכב שוחל לארשי םע לע היה ,הרות ןתמ תעב
:הדוהי רבדמב ותויהב ארוקה ךלמה דודכ ,רבדמב אלא תווחל היה ןתינ אל ,"ןומישי ללי והותב" ןואמ
ירשב ךל המכ ,ישפנ ךל האמצ"
.(ב ג"ס םילהת) "םימ – ילב ףיעו היצ – ץראב
ל ירהש ,"תוירחא תרסח"ו תזעונ האקתפרה רבדמל האיציה םצע התיה ,יניס רה דמעמב ,תולולכה תפוח םדוק דוע ךא
 לארשי תסנכ התליג ,רבדמל וז תינושחנ הציפקב .ןמהו ראבה וחטבוה אלו ,תונוזמה קופיס לע "הבותכ" ןיידע המתחנ א
ורי ינזאב שחולו ,הנש ףלא רחאל איבנה קפרתמ וז שפנ תוריסמ לע .הלאוג הדוד ירחא תונובשח אלל תכלל התונוכנ תא
 :רומאל םילש
ךיתולולכ תבהא ,ךירוענ דסח ךל יתרכז"
.(ב 'ב הימרי)  "העורז אל ץראב רבדמב ירחא ירחא ךתכל

רבדמב יותיפ
ל הרטפהכ הרחבנ רשא ,עשוה תאובנב ררמצמו רעוס יוטיב ידיל םיאב ,ובש ערהו בוטה לע רבדמה לש הלא םיבטק ינש
 ןיבל ,השרפבש דקפמה ןיב תידוגינה הלבקהב הצמתמ הרטפהל השרפה ןיב רשקה יכ המוד ןושאר טבמב .רבדמב תשרפ
:הרטפהה תחיתפב קוספה
.(א 'ב) "רפסי אלו דמי אל רשא םיה לוחכ לארשי – ינב רפסמ היהו"
."תירבדמה היווח"ב ודוסי רבדמב רפס לכל הרטפהה ןיב רשקה רקיע יכ הלגמ קימעמ טבמ ךא
 :התמועל קעוזו הנופ אוהו ,היהולאב לארשי תסנכ תדיגב תא ורשב לע הווח ,וב תדגוב ותשא רשא ,עשוה
.(ה 'ב) "אמצב היתמהו היצ ץראכ היתשו רבדמכ היתמשו
:(זי­זט 'ב עשוה) רבדמב המוקמ איה ףאו ,הבהאו סויפ תעש האב המיחה תרעס םותב ,ךדיאמו
,הוקת חתפל רוכע קמע תאו םשמ הימרכ תא הל יתתנו .הבל לע יתרבדו ,רבדמה היתכלהו היתפמ יכנא הנה ןכל"
."םירצמ ץראמ התולע םויכו הירוענ ימיכ המש התנעו
ה ןובירב םייולת הייח לכ יכ ,לארשי תסנכל תולגל המגמב ,רבדמב בוש תתרכנה הנשי­השדח ןיאושינ תירב ונינפל הנה
."רהציהו שוריתה ןגדה" רוקמ אוהו ,םימלוע
כ אמרגדמ הל תיל" יכ לארשי תסנכ הלגתו בושת רבדמב קר ןכש ,"םשמ הימרכ תא הל יתתנו" :בותכה שיגדמ ידכב אל
.הימרכו התמדא הל םינתינ ךרבתי ודימ קרו ,(םולכ המצע לשמ הל ןיא) "םול
 ךופהל ומצע רבדמה הכזי ,"ודבלמ דוע ןיא" יכ "ןומישי ללי והות"ב הלגתיו רבדמה דועי הצומיש רחאל :הזמ הלעמלו
"...םימ רבדמב ועקבנ יכ" תחרופ ץראל
ת םש ,הימרכ ועטני דוע ,ופוג רבדמב ,םש ­ "םשמ הימרכ תא הל יתתנו" :שדח רואב עשוה תאובנבש קוספה ריאי זא וא
:(א ה"ל) היעשי איבנה תודעכ הדוד לע קפרתת םשו ,םימרכל םיכשתו םירפכב ןיל
,תלצבחכ חרפתו הברע לגתו היצו רבדמ םוששי"
"...ןנרו תליג ףא לגתו חרפת חרפ
.ןמא ונימיב הרהמב
תרופ ןנח
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


?"תיגיגכ רה תייפכ" וא "עמשנו השענ"

םא םהל רמאו תיגיגכ רה םהילע ה"בקה הפכש דמלמ אסח רב אחמ רב ימידבא 'ר רמא – רהה תיתחתב ובציתיו"
.(.חפ תבש) "םכתרובק אהת םש ואל םאו ,בטומ הרותה םילבקמ םתא
תא ולבקיש ידכ ,םויאב םהילעמ יולת לוכיבכ היה רההש ךכל זמרכ ,"רהה תיתחתב" יוטיבה תא שרוד ימידבא 'ר
"אתיירואל אבר העדומ" ןאכמש רמואו ףיסומ בקעי רב אחא 'רו וירחאש םיארומאה לע םילבקתמ וירבד .הרותה
.ונילע התפכנ איהו הרותה תא לבקל ונווכתה אלש 'ץורת' ונל שי רמולכ
ןנברדמ הוצמ הנושארל לבק לארשי ללכשכ ,שורושחא ימיב ןוצרמ התוא ונלביקו ונרזח ךכ רחאש ףיסומ אבר
והמת םיבר םישרפמ .ןוצרמ התוא ונלביק רבכש ונילע היופכ הרותהש ןועטל לכונ אל זאמ .הרות ירבד לע תפסונה
ותעדל לאשנ םעה וב הרות תלבקל םדקש ךילהתה תא םיראתמש םיקוספה לש םטושפל תדגונמה ,וז השרד לע
לש םחבשב רזעלא 'רו יאמיס 'ר תושרד תא וז ארמימל ךמסש דומלתה רדסמ תושעל לידגה '!עמשנו השענ' רמואו
.(םש ,תבש) !ןכל םדוק ותוא ועדי דבלב תרשה יכאלמש זר אוהש עמשנל השענ ומידקהש לארשי
ןאכ ןיאש הארנכ .םוקמ לכב השוע איהש יפכ תאז תנייצמ ארמגה התיה – הלא תורמימ ןיב תקולחמ התיה ול
?תרשה יכאלמ לש הגרדל עיגה רבכש םע לע םייאל ה"בקה האר המ :םייתעבש הלודג הלאשה ,ןכ םאו .תקולחמ

העשמ אלהו ,רהה תא םהילע הפכ בתכבש הרותה לע רמאת םאו" :הנוע ('ג תוא חנ תשרפ) אמוחנת שרדמ הנהו
רמא אלא .טעמ איהו רעצו העיגי הב ןיאש יפמ ,עמשנו השענ ורמאו םלוכ ונע הרותה תא םתא םילבקמ םהל רמאש
ןיאש יפל ,התאנק לואשכ השקו תומכ הזע איהו תורומחו תולק תווצמ יקודקד הב שיש הפ לעבש הרותה לע ןהל
."ודואמ לכבו ושפנ לכבו ובל לכב ה"בקה בהואש ימ אלא התוא דמול
ןימאהל ,בתכבש הרות לבקל םינכומה שי םויה דע .רוד ותואל המצמטצה אל הפ לעבש הרות תלבק תייעבש רבתסמ
אל ,"ישפוח םורזל" השירדה האב – םיבייחמ םישעמו םיטרפ תרדגהל םיאבשכ לבא .בותכש המב "יללכ ןפואב"
.הנהכו הנהכ דועו ,ביתכהל אל .ליבגהל
!תד ךל הדב :םיהולא תברק שפיחש רזוכ ךלמל ףוסוליפה לש ותצע התיה ירה וז
הבשחמב קוסיעל תונפל לכות ךכ ,תירסומו תרדוסמ םיקוח תכרעמ ךל היהתש רקיעה ,רחבת םיטרפ וליא הנשמ אל
.םישעמל רבעמש תינחור תוממורתהבו
ךרדב ךרוצ שי ,תובוט תונווכב יד אל !יוצר וניא ךשעמ לבא היוצר ךתנווכ :רזוכ ךלמל ךאלמה רמאש המ הז ירהו
לכ איה וז ,דיבעת אל ךרבחל – ינס ךלעד" רגל רמאש ללה לש ותנווכ קמוע םג הז .םמשייל דציכ הרורבו תרדגומ
לבא ,םימיה תירחא ןוזח איהש םלוע תקבוח ,תיללכ הרטמ שי .(.אל תבש) "רומג ליז אוה השוריפ ךדיאו הלוכ הרותה
תוכלה !הלוכ הרותה לכ תא םייקלו דומלל שי – הז ללכ לש יקלחו יטרפ םושייל וליפאו ןוזח ותואל עיגהל ידכ
ךרדל ,ךרד רוציקל תונויסנה לכ .הרטמה לא האיבמ וז ךרד קר .לכה ,תבשו תורשכ ,חגנש רוש ,םידי תליטנו הצקומ
.ןפוסב היה םג דימתש יפכ ,ןולשיכל שארמ ונודנ – ןהימודו ,תפקוע
םה ,רופס ןיאל םהיטרפ יטרפ ,םייחה יכבנ לכל תורדוחה ,הפ לעבו בתכבש הרות לש תוקייודמה םיכרדה אקווד
:קוק ברה ירבדכו .הרות לש השודיח
םיכרדה י"ע הילא העגהה ןפואב םא יכ ,ובש אלפה רקיע אוה תינחורה תומלשה לש תילכתה תגשה םצעב אל"
איה הכירצ תילכתה םצעמ םיכומנ הרואכל םהש םייעצמאה לע הרעהה אקווד יכ … התגשהל םייוארו םידחוימה
,םיעצמאהמ רתוי תילכתה תא תכשמנ איה תישונאה שפנה עבטב יכ ,תילכתה ירבד לע הרעההמ הלודג רתוי העפשה
תא גישהל רשפאש ותרבס דספהו ותגשה ןורסח ךותמ … תומלשה לש תילכתה םצע ךרע לע קולחי אל ןוימדה םגו
."םדעלב םג תילכתה
לכב ךרוצ שיש ,שורושחא ימיבכ ,וננוצרמ םג ריכנ רבד לש ופוסבש דע תיגיגכ רה תייפכ התע םגו זא םג הכרצנ הזל
.הבהאב םלבקנו ,תילכתל עיגהל ידכ םיטרפה

ןמרסו םהרבא ברה


"הנתמ רבדממו"
(חי ,א"כ רבדמב) "הנתמ רבדממו"
לכל רקפה אוהש – רבדמכ ומצע םדא השועש ןוויכ"
(ב"ע ,ה"נ םירדנ) "הנתמ רבדממו" רמאנש הנתמב ול תנתינ הרות
. . .
הרותה תניתנ םוקמכ יניס רבדמ תודוא םירשק ל"זח ושרד ןכלו תועובשה גח ינפל אהת םלועל "רבדמב" תשרפ
.הרותה תלבקל תויכוניחהו תויגוגדפה םיכרדה תודואו
דעומ להוא תא םידקהל ךירצ היה ,"דעומ להואב יניס רבדמב … רבדיו" :ןושארה קוספה לע םתשרד וכמס םינשרפה
.יניס רבדמל
תורשפאמ ןה אקוודו ,רבדמב תואצמנה תוישפנה תויווחהו םיגולוכיספה םידדצה לע ביחרה ךכ לע ושוריפב ל"רהמה
ןייצמ רבדמהו … םימב … שאב … רבדמב :הרותה הנתינ םירבד השולשב" :שרדה לע וירבד ךמסו הרותה תטילק תא
הוואתה ,האנקה תוכסחנ ךכבו ,םיביתכמ ריעב םייחהש ,םייתובשייתהו םיירמוח םינממס וב ןיאש ינפמ תוינחור
רבדמכ ומצע םישמ םדא םא" :(:גנ ןיבורע) ל"זח רמאמכ ,רבדמב אוה הוונעה לש הנכשמ םוקמ ךכמ הרתי .דובכהו
ט"מ ןירדהנסב ארמגה רמאמכ תוירעו לזגמ הקונמ רבדמה אלא תאז קר אל ."הנתמב ול תנתינ ,וב םישד לכהש הזה
תכסמב תויונמה תונושארה תודימה ןמ איה טעומב תוקפתסהו הוונעה תדימ עודיכו .רבדמב באוי לש ותיב רבדב
.םהב תינקנ הרותהש םירבדה הנומשו םיעברא ןיב 'ו קרפ תובא

רבדמב תוכלמ
,הנידמל סנכנש ךלמל לשמ ."היצו רבדמ םושושי" :קוספה לע ינועמש טוקליב העיפומה ל"זח תרמא דואמ הקומע
ריעה וז :ךלמה רמא ותוא ומדיקו הברח ריעל סנכנ .וינפלמ וחרב ,הינשל סנכנ .וינפלמ וחרב ,הנידמה ינב ותוא ואר
םירהה" ןכו ."סוניו האר םיה" :רמאנש .וינפלמ חרב םיל ה"בקה אבשכ ךכ .רד ינא ןאכ .יאסכ תא הנוב ינא הבש
,ותארקל רבדמה אצי זאו ,הכותב ונכשמ םישל ךלמה טילחה "וינפ המדיק הברח" רבדמל אב "םילאכ ודקר
לש תולועמהו תדחוימה תולוגסה לכש רמול ךרד ל"זח םיאצומ ןאכמו ,"הברע לגתו היצו רבדמ םושושי" :רמאנש
.רבדמה ןמ תאז לש היוליע לכ "רבדמה ןמ הלוע תאז ימ" (םירישה ריש) רמאנש רבדמה ןמ תועבונ לארשי
.(םירישה ריש שרדמ) רבדמה ןמ ןכשמ ,רבדמה ןמ תוכלמ רבדמה ןמ הרות

רבדמב רבד
תעדכ הגהנה שוריפ לבוס "רבדמ" הלימה שרוש תועמשמ ןכאו ,רבדמל רובידה ןיב םירשק םנשי תודיסחה ירפסב
םיגיהנמ רובידבו .הגהנהה חכ וניה רובידה חכ הז שוריפ י"פע .(גיהנהל) ןאצה תא ריבדהל .ק"דרל םישרושה רפס
תורבדה תועצמאב ומע תא ה"בקה תגהנה ןכל , "רודל דחא רבד" ל"זח רמאמכ ,רבד ארקנ גיהנמה ךכיפל .רוביצ
.הנוכנ רוביד לש הגהנה םדאה דמלי רבדמה ןמו .הגהנה ושורפ "… השמ לא 'ה רבדיו" הז שוריפ יפל .רבדמב הנתינ
הארוה אצת םשמו ,ול בשומל ה"בקה הוויא םש ירהש ,רבדמל רושק םישדוקה שדוקב אצמנה רובדה םגש יל הארנ
וזו (וילא םינופ תויפ לכש לת – תויפלת וא ,לארשיל הארוה אצת םשמש הירומה רה :י"בשר ירבדכ) לארשיל הגהנהו
.ריבדה אצמנ הירומה רהבש הביסה ילוא
הממשה ךותמ (ז"פ םילהת) "וניתחת םימע רבדי" ומכ הדחכהו הדמשה :איהו ,רבדמ הלימל הנשי תפסונ תועמשמ
.רבדמב שי הרואכלש ןברוחהו
תוקומע תונבהל םדאה תא איבהל לגוסמ היצו הממש םוקמכ רבדמה .רבדמל תפסונ תיבויח תועמשמ םג םלוא
.אוה ךורב ףוסניא תולדג תמועל דמגתמ םדאה רבדמב .ףוס ןיאה רצויו םירה רצוי ,םלוע ארובב הלודג הנומא
יבחרמ איה איהש רבדמב הנתינש הרותה תא ליכהל םינוכנה םילכה תא לבקיו וארוב תא םדאה ריכי ךכ ךותמ
.ףוס םהל ןיאש םיקומע םימ ,ףוסניא
האמצ" :הדוהי רבדמב ותויהב ןנחתמה ךלמה דודכ הרותב קוסיע לש תוהובג תומרל עיגהל ה"בקה ונכזיש ןוצר יהי
הרות לבקל רבדמה רחא ךלהש ונבר השמכו .(ב ,ג"ס םילהת) "םימ ילב ףיעו היצ ץראב ירשב ךל המכ ישפנ ךל
.ורתי ןאצ תא ותוערב

והילא ןב המלש ברה
רשא הטמ תירוזאה הצעומה בר
"רשא םינבמ ךורב" שרדמה תיב שארו


תולעמ ןיערג – "רשא םינבמ ךורב" שרדמה תיב

.תולעמב דחוימבו יברעמה לילגב רוא ץיפהל תולעמב םקוה תולעמ ןיערג
תובכש לכל הנופה שרדמה תיב לעופ ןיערגה לש וזכרמב .הרבחב םיבטק ינפ לע רשגל הרטמל ול םש תולעמ ןיערג
.תווצמו הרות תרמוש הניאש תיללכ היסולכואל דחוימב ומצע תא םיאתמו רוביצה
תיב .דוהיחא בשומ דעו הבוצמ ץוביקמ ולוכ רוזאבו תולעמב םישגפמו תואצרה ,םירועיש תשר ליעפמ שרדמה תיב
.ל"זח תודגאו האופרה ,תודהיה ימוחתב רוזאב םיצוביקה יקיתו לש הפי ידומיל טקייורפב עייסמ שרדמה
.ריעה תייסולכואל הכישמ דקומ הווהמ שרדמה תיב המצע תולעמב
,ריעה בר םע ףותישב לעופ שרדמה תיב .תודיסח ידומילל ןוכמו םוחת לכב םיקקזנל הרזע ןרק ליעפמ שרדמה תיב
.ותוסח תחתו ןינקעו קחצי ברה
.והילא ןב המלש ברהו ץג ןד ברה םידמוע שרדמה תיב שארב
.058-359365 ןופאלפב יקחצי רשא ,ןיערגה זכר םע רשקתהל תונמזומ ןיערגל ףרטצהל תוניינועמה תוחפשמ


הליגמב רוא ·
הליגמב הולש אצומ ולש
,תדחוימ הייאר תיוזמ תור תליגמב ,םכינפלש רישב ןנובתמ וירוב לע ועדיו ,ך"נתה תא בהאש ,ולש קחצי ררושמה
.ארקמל םיינייפוא םניאש עגורו םעונ הב אצומו
"… תוארל דרי ימחלה הדש לאו תורעסה לכמ – "לודגה ך"נתה ח"נ ומכ …"
."דקשה ףנע תזחוא" ולש קחצי לש ורפס ךותמ – המ רוציקב – אבומ "תור" רישה


תור

םינורחא םיאיבנמ םירורמת יהנ לוק
.המרב עמשנ דוע
םילהת יבגוע םימוגע
.םימומע – רשעירת יפתו
בויא שרח לוק ףא
– ךלוהו רסנמ ודרגב
:עתפלו
.הממד
.םענ

,רעשב חיכומו ףיטמ ןיא
,ויבואכמ תמצעמ קעוז ןיא
"!םכמע 'ה" – ךרבמ שיאה קר
"!'ה ךכרבי" – םינועו
םירצוקה ירחא םיטקלמו
תפה תא םילבוטו
- - - ילקה םיטבוצו
רויכב תוכהל ןהכ ןיא
,ןושלב תוכהל – איבנו
.דבועה םעה לע רשי יכ
- - - תולילב רכא תנש דדת אל

,ריצק חירו
… המדשה תמשבו
םינקזה םיבשוי
.לאוגה לאונו
,ןוירה ןתונ – הולא
.דוליל םש תוארוק – תונכשה

ץראב דוע הנע אל שיא ומכו
,ויחא ימד ךפש אל שיאו
.םלועמ ויה אל – בויאו באחא ןיקו
לודגה ךנתה חנ ומכו
ויכלמו ויאיבנ למעמ
תוארל דרי ומכ ימחלה הדש לאו
- - - ךיאו ,ןורצקי ןיא

דבוע תא דילומ זעב
ישי תא – דבועו
… דוד תא ישיו

ולש קחצי
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


ךרדה תליפת

(דל ,ב רבדמב) "… ועסנ ןכו"

הליפתה חסונ לכ ךכיפל ,רוביצה םע ומצע ףתשיו ,ךרדה תליפת ללפתהל ךרדל אצויה (ב ,טכ תוכרב) םימכח ורמא
.םיבר ןושלב
.ללפתמ םירטמוליק העבראכ לש רועיש אוהש ,הסרפ תוחפל ךלוהה קר ,הליגר ךרדב ?הילע םיללפתמש ךרד איה וזיאו
שי ,םיברע םיחצור ינפמ ששח שיש תומוקמב תרבועש ךרד םויכ .הזמ תוחפ לע םג ללפתמ תנכוסמ ךרד איה םאו
ריעה ךותב ךלוה םדאש המ ןכש ,ריעל ץוחמ היהת ךרדהש יאנתבו .םירטמוליק העבראמ תוחפ לש ךרד לע םג ללפתהל
.ךרדל אצויכ בשחנ וניא
ילגר ךלהמש ינפמ תאזו ,םיללפתמ תוקד םיתשו םיעבש תכרואש ךרד לע קר ,תוינוכמ ונל שיש םויכש ,רמול וצרש ויהו
םיקסופה בור תעד םלוא .הסרפ ךלוהכ בשחי תוקד םיתשו םיעבש עסי םא קרו ,תוקד םיתשו םיעבשכ ךרוא הסרפ לש
,םיסוס לע םיבכור ויה רבעב םגש היארהו .ךרד ךרוא אלא ,ןמז רועיש ונל תתל הסרפ םירמואב םימכח ונווכתה אלש
.תוקד םיתשו םיעבש ךראת וכרד םא קר ללפתי סוס לע בכורהש םימכח ורמא אלו
דומעיש בוט הליחתכל ,ךרדב ךלוההו .בושיה וא ריעה ןמ אציש רחא ,ךרדל ותאצל ךומס הליפתה תא רמול שיו
תצק תינוכמה תא רוצעי גהנהש הליחתכלמ יואר היה הרואכל הז יפלו .הכילהב םג ללפתהל לכוי הצרי םאו ,ללפתיו
תא רמול בטומ ןכלו ,הנכס לש םיוסמ דצ הזב שיש אלא .הנוח אוהשכ ךרדה תליפת תא רמאיש ידכ ,ךרדל האיציה רחא
.העיסנ ךות ךרדה תליפתב ןווכל לגוסמ ליגר גהנו .העיסנ ידכ ךות הליפתה

דמלמ רזעילא ברה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"ונחי – ןכשמל ביבסו"
."ונחי" – החונמל םה וכזי – "ןכשמל ביבסמ" – הרות לש הלהא לצב םיסוח םהש רכשב
(ץינ'זיומ ריאמ םייח יבר)

"ךסמה תכורפ תא ודירוהו"
.םימשבש םהיבאל לארשי ןיב(ו"ח) לידבמה ךסמה תא דירוהלו לטבל איה םינהכה תדובע לכ
(קסמודרמ לאקזחי יבר)
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


?השרפב ומוקמ המו רואה רוקמ המ
?רמאנ ימ לע הז ארקמ :ול רמא"
"!לארשי ךלמ דוד ךע ןךח[א :ול רמא
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design