English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ךתולעהב תשרפ

ךתלעהב תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


"דדימו דדלא" תעפות

םעסמ תישארב רבכ ,םעה תא םידקופה םינושארה םירבשמל םידע וננה ךתולעהב תשרפב
,'י רבדמב) "לארשי לע בוט רבד 'ה יכ ,ךל ונבטהו ונמע הכל" :ורתי ינזאב ארוקה השמ לש ןנורתמה ולוק
.םיוואתמהו םיננואתמה תולוק :םימרוצ םירחא תולוקל ומוקמ תא הרהמ דע הנפמ ,(ט"כ
יכ ,הזה םעה לכ תא תאשל ידבל יכנא לכוא אל" :וחור ירמב קעוזה ומצעהשמ לע םג חסופ וניא רבשמה
.(ד"י ,א"י) "ינממ דבכ
:"תיביטקלוק הגהנה" וניה תוגיהנמה רבשמל עצומה ןורתפה
לארשי ינקזמ שיא םיעבש יל הפסא :השמ לא 'ה רמאיו"
,וירטושו םעה ינקז םה יכ תעדי רשא
ךמע םש ובציתהו דעומ להא לא םתוא תחקלו
ךילע רשא חורה ןמ יתלצאו ,םש ךמע יתרבדו יתדריו
םעה אשמב ךתא ואשנו ,םהילע יתמשו
(ז"י-ז"ט ,א"י) "ךדבל התא אשת אלו
:הכיבמ הדוזיפא תשחרתמ הגהנהה לש השוביג םצעב הנה ךא
דדימ ינשה םשו דדלא דחאה םש ,הנחמב םישנא ינש וראשיו"
.(ו"כ ,א"י) "הנחמב ואבנתיו הלהאה ואצי אלו םיבתכב המהו ,חורה םהילע חנתו
ךא .(ח"כ ,א"י) "!םאלכ ,השמ ינודא" :תצרחנו הדח הניה "וירחבמ השמ תרשמ" ןונ ןב עשוהי לש ותבוגת
ףא הכותב תנפוצה ,תסייופמ המינב עשוהיל בישמ אוהו ,וז תיאובנ תוצרפתהמ להבנ וניא וניבר השמ
:הקד הינוריא
?יל התא אנקמה :השמ ול רמאיו"
.(ט"כ ,א"י) "םהילע וחור 'ה ןתי יכ םיאיבנ 'ה םע לכ ןתי ימו
"… רוביצ יכרצ םהילע לטה"
?השמ לש ותבושת ףרות המו ?עשוהי לש ופציק אצי המ לע
.דדימו דדלא לש םתאובנ ןכותב םירבדה תא תולתל םישקבמ לארשי ימכחמ תצקמ
.(א"ע ז"י ןירדהנס) "ץראל לארשי תא סינכמ עשוהיו תמ השמ :ורמא ?ואבנתנ האובנ המו"
לש ונובלע תא עובתל אבה ,עשוהי לש ותוצרפתה רשפ תא ריבסהל הלוכי וז ןיעמ האובנ יכ קפס ןיא ,ןכא
תא הלגמ וניאו םתוס ומצע בותכה ירהש ,ארקמ לש וטושפמ קוחר הז שורפ יכ תודוהל שי ךא .השמ
האובנה ןכותב הצוענ הניא םירבדה תרמוח יכ שיגדהל אוה שקבמ ךכבו ,דדימו דדלא לש םתאובנ ןכות
."הנחמב םיאבתמ" לש העפותה םצעב אלא
הכלה הרוהש דימלתכ היל יוהד" :וניה – עשוהי תבוגתל ןירדהנס תכסמב ל"זח י"ע עצומה רחא שורפ
.האובנ תעפוהל הכלה תארוה הרואכל המוד הניא ירהש ,ןויע ךירצ הז רבסה םג ךא ."ובר ינפב
תאובנ םא – האובנ לבא .ובר יפ אצומל ןיתמהלו קותשל דימלתה בייח ,איה הנוכנ םא םג ,הכלה תארוהב
.(א"ע ט"פ ןירדהנס) "התימ בייח ותאובנ שבוכה איבנ" ירהש השבכל ול רוסא – איה תמא
(.וז הלאש םע םידדומתמה "רבד קמעה"בו "ינוקזח"ב ןייעו)
. . .
.האובנה תוהמ םצע לעכ בוסנ עשוהיל השמ ןיב בקונה ןוידהש םירבדה םיארנ
.המואה תגהנהל ילכ איה ירהו םעל 'ה רבד תא איבהל האובנה תילכת לכש היה רובס עשוהי
םתאובנ תא לבקלו ,הארוה תאצוי םשמש ,דעומ להוא ביבס ףסאתהל םינקזה םיעבש םיכירצ ךכיפל
.הגהנהל ויפתוש לע וחור תא ליצאמה ,השמ לש וחוכמ
לוכי אוה ןיא ךכיפלו ,הקומע תוחילש תשוחת וייח לכ רודח ,לוגדה איבצמהו ןמאנה תרשמה ,עשוהי
תופתוש לכ אלל ךכ םתס םהל ואבנתיו הנחמב "םינלטב" ינש םהל ובבותסיש ,העפותה םע םילשהל
.הגהנהב
תא תימצהלו שיו ,איה רקש תאובנ יכ לועב האישנל האובנה ןיב קותינה םצע חיכומ עשוהי לש ודידל
.הביאב הדועב העפותה
לטה :ול רמא "!םאלכ ,השמ ינודא" עשוהי ירבד תא םישרפמה ןירדהנס תכסמב ל"זח םיזמור וז הדוקנל
."םהילאמ םילכ םהו רוביצ יכרצ םהילע
אל" תמגוד תינחור האילככ םג אלא רהוסה תיבב השיבחכ קר אל שרפתהל םנמא לוכי "םאלכ" יוטיבה
,האובנה יוכידל האיבמ רוביצ יכרצ תלטה היפל השיגה םצע לבא ,(ב"י ,'מ םיליהת) "ינממ ךימחר אלכת
לש החוכמ רוביצ יכרצב קוסעל וארקנ רשא םינקזה םיעבש תפיסאל הרומג הריתסב הרואכל תדמוע
הגהנההו האובנ ותוישיאב בלשמה ,ןמאנה העורה השמ לש ותומדל ברוצ ןובלע הווהמ איהו האובנ
.תחא השקימכ
.דדימו דדלאל אקווד אלא םיאיבנה ללכל םינווכמ עשוהי לש וירבד ןיא ךחרכ לע
זא וא !רוביצ יכרצ םהילע לטה ,לועב האישנ לכ אלל אבנתהל םירמייתמה הלא :עשוהי רמוא לוכיבכ
.אווש תאובנכ ערפמל הלגתתו םתאובנ לכ גגופתת
םדאו םיהול-א ןיב גולאידה
קר איה ןיא יכ הלגמו הנוילעה האובנה רוא תא םיקמעמ יקמעממ הלוד ,םיאיבנה ןודא וניבר השמ לבא
-א ןיב םקרנה יחה גולאידה םצעבו התעפוה םצעב הרושב איה תאשונ אלא ,המואל םירסמ תרבעהל ילכ
.םדאו םיהול
םע לכ" ויהי םהב םימיה תירחאל "ירוטאינימ םגד" ןיעמ הנחמב םיאבנתמה דדימו דדלאב האור השמ
.רעשב םיחיכומה םעזה יאיבנ אלל םג םיוואתמהו םיננואתמה לכ הצוחה וכלשוי אליממ זאו "םיאיבנ 'ה
. . .
,'ז) הרותה ידוסי תוכלהב הקזחה דיב ם"במרה חסנל ביטיה האובנב םילפוקמה וללה םידמימה ינש תא
:('ז
ימעמ םעל חלושיש רשפאו … ותעד ףיסוהלו ובל ביחרהל :דבלב ומצעל ותאובנ היהתש רשפא איבנה"
"… ושעי המ םעידוהלו םתוא ןנובל הכלממ וא ריע ישנאל וא ץראה
דדימו דדלא לש םתומדב ףקשנה ,האובנה לש ןושארה דמימב הפי ןיעב ןנובתהל ונדמלמ וניבר השמ
.הלוכ המואה תלחנל האובנה היהת וב םויל םיפסכנ תויהלו
. . .
,םייקנ םד ךפשו תומגרמ םער לש הלא םימיבו
,םיגיהנמ ןולשכו םיוואתמו םיננואתמ
:חכשנה לוקה ,האובנה שודיחל גרועה לוקה עמשיה
."ךב החמשנו הליגנ וירדח ךמה ינאיבה"

תרופ ןנח


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


!םילודג םינהכ םישורד

:ה"בקה ול רמא .וטבש אלו אוה אל םהמע היה אלש ותעד השלח םיאישנה תכונח תא ןורהא הארשכ"
.("ךתולעהב" אמוחנתה פ"ע ,י"שר) "תורנה תא ביטמו קילדמ התאש םהלשמ הלודג ךלש
.ןתקלדהו תורנה תבטה :ןה תוכאלמ יתש
י"ע תושעהל תבייח הניא תורנה תקלדה .האבה הקלדהל הנכהו יוקינ ,תוליתפה רודיס הניה הבטהה
.לודגה ןהכה י"ע תושעהל תבייח תורנה תבטה וליאו לודגה ןהכה
סרחה ילכ אוה רנהש "רוא הרותו הוצמ רנ יכ" קוספה תא שודקה ה"לשה ריבסמ האלפנה ותמדקהב
תא תלמסמה תבהלשה הזוחא וב רמוחה תא ליכמה אוהו ןמשה חנומ וב (ךלכולמ ללכ ךרדב אוהש)
וב שיו םיענ ךכ לכ וניא ,טושפ הכ וניא הז רוביח םלואו רמוחב רואה תזיחא תא למסמ רנה ןכא .חורה
.ץפשל ךירצ םוי לכ ,תוקנל ךירצ םוי לכ .תלוספ הברה
.הבכתש הפוסו ,האנ ילכב הזוחא תבהלשה היהת אל הידעלב ךא תימוימוי הדובע וז תורנה תא ביטהל
סקטהמ ,הקלדההמ הלודג וז הבטה ךא ,הקלדהל הנכהה "קר" םנמא איה תורנה תבטה לש וז הדובע
.לודגה ןהכה י"ע אקווד תושעהל תבייח איהו ,ימשרה
.'וכו רודיס ,יוקינ ,רמוחל ,ילכל תבהלשה רוביחב תימוימוי הדובע ודבעיש םישנאל ונא םיקוקז ונרודב םג
.תינשקעו תיבקיע הלועפ בייחמ אלא רחא וא הזכ עצבמ ,תימעפ דח הדובע וז ןיא
לגוסמו םילכל הרותה תבהלש רבחל לגוסמה רוביצ י"ע אלא עצבתהל הלוכי הניא וז הדובע יכ ינמוד
.םעל רבחתהל
דע םוימוי תורנה תא םיביטמ ונאש הנומאו העידי ךותמ ,םויכ ונתמישמ תא ךכב תוארל ונא םיכירצ
."הילאמ הלוע תבהלש אהת"ש


ינזח ןדיבא ברה
"םולש רשבמ" שרדמה תיב שאר
הפיחב ינרותה ןיערגה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"לארשי ינב לע רפכלו דעומ להאב לארשי ינב תדובע תא דבעל … םיולה תא התאו"
(ט"י ,'ה רבדמב)

?םייולה לע אלו םינהכה לע הלטוה הרפכל הדעונש תונברקה תדובע ירה ?לארשי ינב לע הרפיכש ,םייולה תדובע לש הביט היה המ
:הדובע התוא יהמ הלגמו (.א .ד םיחספ תכסמב ימלשוריה אב
?הרפכ יורק רישהש ןינמ :אינת"
."רישה הז – "לארשי ינב לע רפכלו" :ביתכד
.לארשי ינב לע הרפיכש איה איהו ,רישה התיה ןכשמב םייולל הדחייתנש הדובעה ןכאו
ךרבתי 'ה תא דובעל בלה תא רהטלו רבעה יאטח לע רפכל החוכבו שפנה לע הריבכ העפשה שי ןוגינלו הרישל יכ ונתוא דמלל האב הרותה
.םלש בבלב
.הרפכל הרישמ עיגהל ידכ – הנטק הציפקב בר ךרןצ שיו ,הבושתה םלועל ךומס ןוגינה םלוע יכ ,תודיסחב ורמא ידכב אל

תרופ ןנח – סלב םהרבא ברה

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"תורנה תא – ךתולעהב"
.םהלשמ הלודג ךלש :י"שר שריפו
הלודג") בר םוסרפב היהש םיאישנה לש םנברקמ התיה הלודג ("ךלש") יאשחב איהש – ה"בקה ןיבו ןהכה ןורהא ןיבש ,תורנה תקלדה
.("םהלשמ
(ןיזרדנמ הדוהי בקעי יבר)

"'ה יניעב ער – םיננואתמ"
.'ה יניעב ער היה ךכיפל (םיננואתמכ) תובצעל ולפנש רשאמ
(ןילבולמ ןהכה קודצ יבר)

" םכל 'ה הוצי המ העמשאו – ודמע"
!םכחוכמ – םכל 'ה הוצי המ עומשל הכזא זא יכ לארשי ללכ – םכלוכ ודמעת םא קר
(ט"שעבה לארשי יבר)


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


הפיחב – "םולש רשבמ"

היסולכואה ברקב לועפל ,"תובבלב לחנתהל" הרטמב הזוחא תנוכשב ט"נשת תנשב םקוה הפיחב ינרותה ןיערגה
:םינווגמו םיבר תוליעפה ימוחת .וזככ תרדגומ הניאשו תיתדה
תידוחי וב דומילה תרגסמו ןיערגה לש ינחורה זכרמה תא הווהמ "םולש רשבמ" שרדמה תיב :התצפהו הרות דומיל
רעונל ,םירגובמל םירועיש םירבעומ שרדמה תיבב ,הדגא ישרדמב ןויעו הכלה ידומיל ,קימעמ ןויע דומיל :תללוכו
.ינזח ןדיבא ברה דמוע שרדמה תיב שארב .םידלילו
םייתכלממה רפסה יתבב הוצמ רבל הנכה טקיורפ םיליעפמו תודהי ירועיש םיריבעמ ןיערגה ירבח :תובבל בוריק
."םיינוליח"לו "םייתד"ל םיפתושמ םיטקיורפ םימזוי ןכו (םייתדהו םייללכה)
,גח לכ תארקל הקוצמ תוחפשמל ןוזמ ילס םיקלוחמ החוורה תכשל םע ףותישבו "דסח תורוא" עויסב :דסחו הקדצ
."םיינוליח"ו "םייתד" ןוכית ידימלתו הנוכשה יבשות םג ,ןיערגה ירבחל טרפ ,םיפתתשמ הקולחב
ימע לא" ףותישב ןיערגה תוליעפ החפשמה אשונ דומילב קסועו ןיערגה י"ע םקוה :ידוהיה תיבה תבשחמל ןוכמ
.תולכ תכרדה זכרמ ,תולכ תוכירדמ תרשכהל םיסרוק ,םירבגלו םישנל ןויע ימיו ןויע יברע תללוכו "ןופצ
-04 ינזח ברל וא 04-9574323 השמל רשקתהל םינמזומ "תורנה תבטה"ב עייסלו ןיערגל ףרטצהל םינינועמה לכ
.8348887ינרדומה ןדיעב רעונה ךוניחו החפשמ ,תויגוז
ןויע ימי םימייקמ "ריאמ ןוכמ"ו "ןופצ ימע לא" ףותישב "םולש רשבמ" הפיחב "תשרומ ןרק" לש ינרותה ןיערגה
.ןופצהו הפיח יבשות ,םישנלו םירבגל ץיק
.הפיחב ימואלניבה םיסרגנוקה זכרמב (22-24.7.01) א"סשתה באב 'ד-'ב ,ישילש-ןושאר םימיב ומייקתי ןויעה ימי
ךוניח ,ונימיבו – ך"נתב השאה ,השעמו הכלה – םידלי ךוניח ,ינושהו דוחייה – השאו שיא :םיאשונה ןיב
ךיא' – תווצמל ךוניח ,תיבה ןיינבל ילככ תיבויח תרושקת ,תיב םולשו תונמאנ ,ןומא ,םירצי לש םלועב תודדומתהל
.'?ובישקי םידליהש ךכ רבדל
ר"ד ברה ,ירורד הינפצ ברה ,ןמדוג הנוי 'ר ,רנילרב השמ ברה ,לאירא בקעי ברה ,והילא לאומש ברה :םיצרמה ןיב
תידיע תינברה ,ולרש לבוי ברה ,םלוש ךורב ר"ד ,טסואפ לאיחי ברה ,ותס דוד ברה ,ןהכ ירוא ברה ,ןמייה סחנפ
ר"ד ,טור עבש תב תינברה ,רהוצ לעי תינברה ,ץיבלדנמ יתק 'בג ,ןונבל רתסא תינברה ,ןמייה הנשוש 'בג ,ץיבוקציא
.ןיזור תיתיג
.04-8113133 :טקפסורפ תלבקל .םירומל תומלתשה לומגחטשה ןמ תורוא


"ךדי תא חתופ היב תיאד םושמ"

יאמ אבה םלועה ןב אוהש ול חטבומ םימעפ שולש םוי לכב דודל הליהת רמואה לכ אניבא ר"א רזעלא יבר רמא"
.(:ד תוכרב) "ךדי תא חתופ היב תיאד םושמ … ?אמעט
רמ רמאהו ?יניא םוי לכב ללה ירמוגמ יקלח אהי יסוי ר"א תבשב תודועס שולש ילכואמ יקלח אהי יסוי 'ר רמא"
.(:ח"יק תבש) "…ףדגמו ףרחמ הז ירה םוי לכב ללה ארוקה
רכשל הכזי םוי לכב ללה ארוקה םדאש םיפצמ ונייה .ןבומ וניאש והשמ הרואכל הלגי ולאה תורמגה יתשב ןייעמה
.ףדגמו ףרחמ אוה ירה אלא לופכ רכש לבקמ וניאש קר אל הנהו ,םוי לכב דודל הליהת רמואה םדאמ לפוכמו לופכ
ראפל ,ריקוהלו ךירעהל עדוי רשא םדא ,םוי לכב דודל הליהת רמואה .ה"בקה תדובע יכרדב קומע דוס ןאכ ונשי
ותמועל .אבה םלוע ייחב תוכזל יוארה םדא ןכא והז םוי םוי ייחב םימלועה ןוביר לש ותלודג תא אוצמל םמורלו
עיקרמה םילודגה םירבדב .ללה וילע רמול יוארה רבד קר לבא םוי לכב ארוק םנמא םוי לכב ללה ארוקה םדא
לכבש ךיסנ" תא לטבמו "תונטק םויל זב" אוה ירה ךכבו,ילמרונו יעבט וניאש רבד לכב תרושקתב םוסרפב םיקחש
.'ה תא ףדגמו ללחמה םדא והז ךכיפלו "ונמע םוי
אלש הניש אלש דמלמ "ןורהא ןכ שעיו" םוי לכב ולש הדמתהה תלוכי ךותמ הלודג הנוהכל הכז לודגה ןהכה ןורה
לכלו רבד לכל םדא לכל הכרעה ול התיה ןורהאל יכ תובהלתהב שדחמ ליחתמ היה םוי לכבו הדבועה ולצא הנשיתנ
.אבה םלועה ייחלו הלודגל יואר הזכ םדא ןכאו ,השעמ

"דעו םלועל וניהול-א 'ה םשב ךלנ ונחנאו"

.תועש 35 ךות םידוהי 15,000 ולעה ,םידקת רסח עצבמב ,וכלהמב רשאכ המלש עצבמל םינש רשע ואלמ הנשה
.התועינצבו התנומאב היפואב ןפוד תאצויהו האלפנה ונתליהק לע םילימ רפסמ בותכל שקבא וז תונמדזהב
השגנמ ן'גד אבא יבסמ ינלבוקמ ךכ המלש ךלמה תומ ירחא תפוקתב ונתליהק תסחייתמ וילאש ןד טבש תולג זאמ
יפלא ךשמב …קפס ילב ןד טבשמ םה שוכ ץראמ םיאבה ולא לבא" ז"בדרה וירחאלו ינדה דדלא םג בתכ ךכ ןכו ל"ז
םייוג לש םי ךותב שפנ ףורחב רתויב םישק םיאנתב םייקתהלו דורשל ,התודהי לע רומשל ונתליהק החילצה םינש
רשא דע לארשי יקולאב ונקבד ,תולפשההו תופידרה לכ ףא לע וניתובא תרוסמב תוריסמב ונקבד ונא .לארשי יאנוש
איה הקצומה ונתנומאלו ונתודרשהל םרוגה יתעדלו םולה דע ונאיבהו וניתוקעזו ונלוק םימלועה ןוביר עמש
םוקמ לכב םימלועה ןובר תא ונליג ."ךדי תא חתופ היב תיאד םושמ םוי לכב דודל הליהת" רמול העדי ונתליהקש
אל ,ונצר אל ."דעו םלועל וניהול-א 'ה םשב ךלנ ונחנאו" התיה םייוגל ונתבושתו רתויב םישקה םיעגרב םג
.ונעגיי אלו ונכלה דעצ רחא דעצ ונכלהו ונכלה טושפ םילודג םירבד ונשפיח אל ,ונבהלתה

םולש ןורש ברה
"ריפואמ רוא" הניכמה שאר


היפויתא ילועל תיתבישי הניכמ – ריפואמ רוא

ירתאב ,הטילק יזכרמב היפויתא ילוע םע תיתובדנתה תוליעפב "ןויצע רוא" רדסהה תבישי תקסוע םינש רבכ
.ב"ויכו םינאוורקה
ואצמנ ןוכיתו דוסיה יאליגלש דועב ךא .םיאליגה לכ תא ןייפאמה הרות ירבדל לודג אמצ שגרוה וז תוליעפ ךלהמב
– תויתד תורגסמב לודג רוסחמ םייק ינוכית-לעה ליגבש ירה ,תויתד תוימינפבו רפס יתבב תונורתפ ללכ ךרדב
.תיאמדקאו תינוכית הלכשה תבחרה םע הרות דומיל תובלשמה
ילועל תיתבישי הניכמ "ריפואמ רוא" :תא ה"נשת תנשב המיקהו "ןויצע רוא" תבישי הצלחנ הז בצמ חכונל
.ההובגה הבישיה ידימלת םע אתווצב םייחה םידימלת 50 -כ םויכ הנומה ,היפויתא
.הרגשבש רבדל וכפה היפויתא ילועל םיינרות ךשמה ידומילו ,תופסונ תוניכמ ומק היתובקעב
.הימדקאבו אבצב ,תילארשיה הרבחב םיבלתשמ הניכמה ירגוב
תבישיב בלתשהל תורשפא שי םימיאתמל) ההובג המרב תודהיה ידומילב הקמעה – תודהי ידומיל :הניכמה תורטמ
הלכשהו תורגב תמלשה ,תיפויתאה הדעל הריעצ תוגיהנמ חופיט – הריעצ תוגיהנמ ,(ךרדה ךשמהב רדסהה
.ל"הצל הנכה ,תיאמדקא
תורישה רחאל ורזח םידימלת םישולשכ :םהבו םיפי תוריפ רבכ םיאור ונא ה"בו םינש עבש רבכ תמייק הניכמה
.הבישיב םיקיתוה םידימלתה םע בלושמב וא ונלש ךשמהה תוינכותמ תחאב םהידומיל תא ךישמהל יאבצה
רשע השימחכ .תישארה תונברה םעטמ הליהק תונברל םידומילה תמלשה תארקל תעכ םיאצמנה םידימלת הרשעכ
ואשינ ונדימלתמ השיש .ךוניחב ןושאר ראותו ריכב הרומ רות תארקל גוצרה תללכמב הארוה םידמול םידימלת
.תויפויתאה הליהקב םייכוניח םידיקפתב ובלתשה ונלש םירגוב רפסמ .הבישיה יכרבא ראש םע הפי ובלתשהו
.א"סשתה טסרגא סרפבו א"סשתה ןיגב סרפב היגשיה לע התכז הניכמה
.08-8502035 :סקפ ,08-8502497 :ןופלטב םיטרפל


"םינמוזמ" תוחפ תצקב – "… םינתח תולהצמ לוק"
:וב רמאנ ךכו ,תונותחה יסופדב יונישל רוביצה ארקנ תיתדה תונויצה ינבר ישארמ תורשע ומתח וילעש בתכמב
בר המכ דע םיעדוי ,ונידימלת לש םתיב ןוכשל ךירצ וילעש ינחורה ןיינבה ינדא תא בטיה םיריכמה םיכנחמכ ונא"
לש דחוימ ברע ותואב הבורמה האצוהה ןיבל םה רשאב ונירגוב םייח הבש תועינצהו תוטשפה ןיב קחרמה אוה
.הנותחה
ורכש ,ומש םוליעב ץפחה םרות םע דחי רשא קלפ םייח 'ר ונידידי לש הכורב המזוי האב ,הז תוויע ןקתל תנמ לע
ןפואב לוז וניהש הנמל $12.5 ריחמב תאזו ,םילשוריב "הפי לארשי" ימלואב םיעורא םייקל תוכזה תא אלמ ןפואב
.לבוקמה דרדנטסהמ דירוהל וא םוגפל אלב ,םירחא תומלואב יוצמהמ יתועמשמ
הנופ אלא ,דחא הלילל לודג הכ םוכס איצוהל תושקתמה תוחפשמה יכרצ לע קר תונעל תשקבמ הניא וז תונגראתה
יתוהמ יונישל איבהל הלוכי וידחי םלוכל ירוביצה דרדנטסה תדרוהש םיניבמש םיעצמא תולעב תוחפשמל ףא
."הנותחה תואצוהב דומעל דואמ תושקתמה ,רוביצב תובר תוחפשמל הרזעלו הז בושחו שודק ברעל וניסחיב
המזי ךכל רבעמ .וז ןיעמ העצהל הפיצ רוביצהו הירופ עקרק לע הלפנ וז האירק יכ ררבתה טעומ םוסרפ רחאל
םינתחתמ םניא םא ףא תולכלו םינתחל הוולנ עויס ,לודגה תסנכה תיב לש גנירטייקה םע דחיב תלעופה ,התומעה
.הנהכו הנהכ דועו םלצו תרומזת ,תיב תלוכת לש דחוימב םילוז םיריחמב תזכורמ השיכר ללוכה עויסה .םלואב
.חוור תורטמל אלש תלעופ התומעה
.051-744396 וא 02-6447660 :ןופלטל רשקתהל םינמזומ םיניינועמה
סנ-דחב ןיינמ
!ןלוגה תמרב סנ-דח בושייב ןיינמה קוזיח ונתמישמ
ןילהל גאדנ ונא .ןיינמב תבשה םוי תוליפת תא חיטבהל ידכ ,תבש ידמ הבישי ירוחב העברא חראל םיניינועמ ונא
לכל בושייב תויתדה תוחפשמה ץמוק םתוא חראל גואדלו ,בושייב םירמיצה דחאב ונילא םיעיגמה םירבחה תא
.תבשה תודועס
.054-400487 ,04-6923398 ,04-6924883 :תורשקתהל םינופלט

ךלנ ורואל
ל"צז ילארשי לואש ברה
הונעו תמא שיא

הלעמ לש הבישיל ,ל"צז ילארשי לואש ברה ןרמ שקבתנ ,ה"נשת ןויס ט"י-ב שדוק תבש םוי לש ורקובב
.םילוגדהו םיטלובה ויגיהנממ דחא תא ונרוד דביא ותוקלתסהבו
לע םירבד איבהל ונרחב ,"תודימבו הרותב ןואג" ותומד תא טטרשמה רפסה ךותמ םיחוקלה םכינפלש םיעטקב
.ותורחב ימיב הצרא ותיילע ךרד לע אלפומ רופס ןכו ,ויתודימו ותוישיא

הונעו הרות הרובג
ןתשתלשש דמלמ .הונע וז ,'ינברת ךתונעו' ,ןימיב הנתנש הרות הז ,'ינדעסת ךנימיו' ,הרובג הז ,'ךעשי ןגמ יל ןתתו' "
.(ח"כ ,ח"י םיליהת 'בוט רחוש') "דודב ואצמנ

הב תופקתשמ ,דודב ואצמ ל"זחש תונוכתה ןתואש הארנ ילארשי ברה לש ותומד תא תיצמתב רידגהל הסננ םא
.רתויב
חורבל תזעונה הטלחהב ,ותוריעצב .וייח ימי לכ ךרואל ויתוחרואב התיה הרוזש ,ילארשי ברב האצמנש "הרובג"ה
תכלל הריחבב ,ןכמ רחאל ;תיטיבוסה היסור לש ינחורה קנחהמ ,רבדבש תוומה תנכס תורמל ,יקוח יתלב ןפואב
םינש ךרואל שפנה תוריסמב ;התויעבו התובכרומ לע ,ה"ארה רפכב 'תודשבש םע' לש תשדוחמה תונברל אקווד
םאו ,ךונחב םא – הפוקתה ירגתא םע דדומתהל תונוכנב ;השעמה ייחל ץראב תויולתה תווצמה תרדחהל תוכורא
.הב היהש סומלופה לכ לע ,ונתדמח ץרא לש התומלש לע םינברה קבאמ שארב הדימעב ףוסבלו ,תינברה הגהנהב
התיה הרות לש הדומילב הרות לש דומילב ותדמתה .ומוי תועש לכבו ושפנ ימינ לכב ילארשי ברב האצמנ "הרות"
םידמוע ןיא" םייקל ,רקוב ידמ םדקומ ןינמב הליפתה ינפל 'הרורב הנשמ'ב עובק דומיל 'רדס'מ לחה .האלפומ
ותוא תוארל וגהנ יכ םירפסמ ה"ארה רפכב .הליל ןושיאב 'תואיקב רדס'ב הלכו ,"הקוספ הכלה ךותמ אלא ללפתהל
– רחא רבדב עוקש ולוכש היה רכינ ,תיבה יכרוצב קוסיעל שרדנ רשאכ םג .ודיב ארמגו ותיב דיל םיצעה תא הקשמ
.ןיד קספ רורבב וא ,רועיש תנכהב ,איגוס וזיא בושיב
היה .ותרות לכב אלא ,ויתוחרואב קר אל היוטב תא האצמ איה .תיעבטו תימינפ התיה ילארשי ברה לש "הונע"ה
תעיבקב ;תונוילע לש סחי אלו ,תידדה תולת לש סחיכ 'תודשבש םע'ל םימכחה ידימלת ןיבש סחיה תרדגהב הז
דמלל הדמתהב ;ללה תיב לש םכרדכ ,ולשל ןתמדקה ףאו ,ותעדמ תונושה תועדב תדמתמ תובשחתה לש ןורקע
תאשל םיבייחש לוע וניה דיקפת לכש הרכהב ;רודבש הרותה ילודגמ דחאכ רכומ היה רבכשכ םג ,ןוכית ידימלת
רותב וליפא המידק תוכז ול ונתיש םיכסה אל תע ,תימוי-םויה ויתוכילהב הז היהו ;דובכ תקנעהל הביס אלו
.תלוכמב
.(םש ט"וש) "הונעה ליבשב ףא ירמא ןנברו … הרותה תוכזב ,האב העושיה המ תוכזבו"


הצרא ילארשי ברה לש האלפומה ותיילע

םוקמה לא ונחנא םיעסונ
(ט"כ ,'י רבדמב) "!םכל ןתא ותוא 'ה רמא רשא

לוכי אוה ןיא ,היסורב הרותה דומל לע ולטוהש תושקה תולבגמב יכ ,הנקסמל ילארשי ברה עיגה צ"רת תנשב
הטלחהה ובלב הלמג רשא דע ,הריגהה תושקבל בוריסב לקתנ םעפ רחא םעפ .הנממ רגהל וילעו הב תויחל ךישמהל
חורבל וטילחהש םיפסונ םירוחב ינשב ילארשי ברה שגפ הבקסומב .יקוח יתלב ןפואב לובגה תא תוצחלו תוסנל
םימיל) יקסיימדעשפ םהרבא 'רו ,(םהרבא רפכ לש ובר ל"צז ןומולס דוד 'ר ברה םימיל) ןאמלאס דוד 'ר ,היסורמ
לכ לש ונידו ,תרגוסמו הרוגס היסור התיה םימי םתואב .(ל"צז פ"לרח ברה לש ונתח ,ל"צז ימדש םהרבא 'ר ברה
השולשה ונפ וידחי .תילרוגו השק הלאש ןכל התיה היסורמ החירבה תלאש .ידיימ תוומ היה לובג תחרבהב ספתנה
הכ הלאשב טילחהל השקתהש סעמעלק ברה .הכרדהו הצע תשקבב ל"צז סעמעלק בקעי ברה ,הבקסומ לש הברל
הרורב הבושת לע עיבצה לרוגב הלעש קוספה .הלאשב עירכהל ידכ 'א"רגה לרוג' םתוחכונב ךרע ,השולשל תילרוג
ינענכה ץרא םיה ףוחבו בגנבו הלפשבו רהב הברעב וינכש לכ לאו ירומאה רה ואבו םכל ועסו ונפ" :תיעמשמ דחו
היסור ןיב דירפמה רהנה – םירבדה ויה אילפהל םיקייודמו.('ח 'א םירבד) "תרפ רהנ לודגה רהנה דע ןונבלהו
!'תורפ' םויה דע ארקנ ,םתחירב תעב תוצחל םהילע היה ותוא ,ןילופל
םינידסב םיפוטע םהשכ ,אופקה תורפ רהנ לע לובגה תא השולשה וצח ,ג"צרת טבש ג"כב ,גלשומו רק ףרוח לילב
םריזחהל התיה םינלופה תנווכ .בושטשרוב ריעב ואלכנו םינלופ םירטוש י"ע וספתנ םה .םהידיב הרות רפסו םינבל
ןרמ לא השולשה םשב הנפ ילארשי ברה .םתרזחה םע דימ םהל חטבומ תוומ ןיד קספ יכ רורב היה רשאכ ,היסורל
.היסורל הרזח םהל היופצה הרגסהמ ולצני ךכו ,םרובע 'םיטקיפיטרס' תגשהל לעפי יכ השקבב ל"צז קוק ה"יארה
.הצרא ולעו ,אלכהמ השולשה וררחוש םתלבק םעו ,םרובע םיטקיפיטרסה רושאל דימ לעפ ל"צז ברה ןרמ
.'ברה זכרמ' תבישיב ובשומ תא עבקו ,ותלצה לע ל"צז ברה ןרמל תודוהל ,םילשוריל הלע הצרא ותעגה םע דימ
ו"ט ,םילשורי ק"העפ .לארשי ץרא תרות" :תרתוכ םשר וילעו שדח דומע חתפ וישודח תא םושרל גהנ הב תרבחמב
."ד"צרת ולסכ


זכרמה – "הלעמ" תאצוהב "הפיכ" יתד ינויצה לטרופב םקוהש דחוימ רתאב ןייעל ןתינ ,וירמאמלו וירפסל הבחרהל
.WWW.KIPA.CO.IT/ISRAELI תבותכב ,תיתד תונויצל
.050-563735 ,02-6277344 ןמדירפ ןליא :םע רשק רוציל ןתינ םיטרפל

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design