English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 יתוקוחב רהב תשרפ

יתוקוחב רהב תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


ןורכז לש רוא

לארשי רוביג והילא

לארשיל יאשחב ריבעהו ופכב ושפנ םש רשא, ד"יה ןהכ ילא לארשי רוביג, קשמדב םודרגל הלעוה, ה"כשת רייא ז"ט םויב, הנש ו"ל ינפל עובשה
.הירוסב תינוחטיבהו תינידמה תרמצב שחרתמהמ, הנוחטיבל ינויח עדימ
ויתומצע תא ריזחהל םויה דע םיברסמ םירוסה. וידלי תשולשו הידנ ותשא תא וירחא ריתוהו, קשמד תוצוחב הילתב גרוהל אצוה ןהכ ילא
.לארשיב הרובקל

י"ע בתכנש", לארשי רובג והילא "רישה, ורכז תחצנהל תיזכרמה הדעוה םעטמ, קחצי תואושממ קסיז לארשי י"ע ונל וחלשנ ןהכ ילא לש ורכזל
.זוע רב םהרבא
:ותמשנ יוליעל - םכינפל תושגומ ונממ תורופס תורוש

המה םילפונ - םילפונה לכ אל
...םיקתנ - םירתימה לכ אל
...קזח הכ ולילצו - קתנש רתימ שי
.םלכ תא ףפואה ןוגנב


,ןאכ ןגנתמ - םדרגמ ךמש
...דוד תיב תוכלמ לש ןוגנ
,תח אלל ירבעכ - רובגכ ךתומב
...דוד לש ורונכ ררועתה!חרזאלו רגל - דחא טפשמ

לארשי ינב ךותב ירצמ שיא ןב אוהו תילארשי השא ןב אציו"
ילארשי שיאו תילארשיה ןב הנחמב וצניו
)אי-י, ד"כ ארקיו ..." (ללקיו םשה תא תילארשיה השאה ןב בקיו

תוביס ואצמו, וז היעבב וטבחתה םישרפמהו ל"זח. הביס אללו קיר ללחמ האב וליאכ ףדגמה לש ויפמ האציש הללקה תגצומ ללקמה תשרפב
.התליחת לע דמלל יושע ללקמה תשרפ ףוסש ןכתיי. ותללקל תונוש
דוע ל"זח. המהב הכמ ינידבו! םלש רבא לש ולוקלק לש הרומח הלבחב םינד םיקוספהו םדאב לבוח ינידב ללקמה לש וניד תא תכרוכ השרפה
רבע המעו הרומח הריבע רבעש םדא ונייה' הינימ הברדב היל םיק 'יניד תא ונתשרפמ ודמלו) ה"ל ףד תובותכב היקזח יבד אנת (םשרדמב ופיסוה
.וילע רזגנש דבכה שנועה לשב םימולשתה ןמ וא הלקה הריבעה לע שנועה ןמ רוטפ, ןוממ קיזהש וא הלק הריבע םג
הבירמה החתפתה םבל םחשמ. והער שוכרל שיא וקיזהו הנחמב וצנ םינשה? ךכב םעט המ ירהש', ה' תכרב'ב הלחה אל הבירמהש, אופא ןכתיי
התאצות ךל ירהו. הלעמ יפלכ ףדיגו ףרחו, ויתונותשע תא וסעכב דביא ירצמ שיא ןב אוהו תילארשיה ןב. תורומח ףוג תולבחלו תוכמל הרבעו
וצאינ יכ"ב ומייס םירצמב םיצינ םישנא ינש, םריבאו ןתד םג ירהש. (םייתסת דציכ עדוי וניא שיאו, טועפ ןיינעמ ליחתהל הלוכי איה. הבירמ לש
גורהה הנקמה, םיקזנה ךא, דבלב הללקה לע הליקסב שנענ ללקמהו' הינימ הברדב היל םיק 'תכלהכ, רזגנ ןידה'".) ה תא הלאה םישנאה
.הרבחב רועפ עצפכ ורתונ תולבחהו
!םירגל םג ... םירותיו ןיא
העבנ הבירמה לש התרמוחש רבתסמ? םיינש ןיב הבירמל' ה לש ומש ןיינע המ ירהש. הלעמ יפלכ ףודיגל האיבמ התייה הבירמ םתס םא קפס
העביט). ן"במר ןייע. םישרפמל אל םג (ויערל אלו ול אל הרורב הניא תימצעה ותוהזש, רג היה והער וליאו, ילארשי שיא היה םיצינה דחאש, ךכמ
רשא ירצמה ןב יפמ הללקב יוטיב ידיל אבש יפכו, םשה לוליח םג הב שי הליגר הבירמבש םיחאה תאנש דבלמש, אוה הז גוסמ הבירמ לש
.ויהול-אב אלו הז םעב אל ישפא יא: רמולו סירתהל שקיב ותללקב
רג תאנוה לע ירהש. םיטבשה ןיב ומוקמ תאז ותוהז תא עדי אלש שיאה, רגה םע הבירמל סנכנש, ילארשיה שיאה יפלכ תרוקיב ונירבדב שי
היהי חרזאכ רגכ םכל היהי דחא טפשמ: "תולבחהו םימומה לע השרפב הירבדב וז תרוקיבל הזמר המצע הרותהש, המוד. דחוימב הרותה הריהזה
ול ןיאש תורמל, וטפשמב רגה תא חפקל ןיא, עמשמ". םירג לע ודחיימ ינא ךכ, םכילע ימש דחיימ ינאש םשכ: "י"שר ראיבו". םכיהול-א' ה ינא יכ
. יתרבח ףרועו טבש
תוכז דמלל שקבמה, המשאה ףודרו םוחרה ידוהיה בלה תויפצל דוגינב". תמוי םש ובקנב חרזאכ רגכ! "הכופה רקיעב איה השגדהה וז השרפב ךא
תובוח ןויוושל ונתבוחמ תעבונ תויוכז ןויוושל רגה לש ותוכזש, הרותה ונתוא תדמלמו. רגה אקווד גרוהל אצוה, ותקוצמל ןיבהלו רגה לע
.ותומכ ןיאמ באוכ היה הז הריחמ םא םג, ול איה דובכ - וז תוירחא! וישעמ לכל תוירחאב אשונ ותויהלו
!הצוחה אצ: חרזא
:םימדוקה םיקוספב םהיניב האוושהה רסוה טלוב הז עקר לע. חרזאל רג הרותה התוושה, קיזמהו לבוחה ןידו ףדגמה ןיד, ונרכזהש תומוקמה ינשב
'?חרזאכ רגכ 'תווצמה לכב ומכ אל עודמו". תוכוסב ובשי לארשיב חרזאה לכ, םימי תעבש ובשת תוכוסב "
חרזאה םג אציי תוכוסה גחבש, הרותה תשדחמ. יארע תיבב, ןוחפב, ףירצב הנשה לכ רג רגה. הכוס תווצמ לש המעט לע והשמ ןאכ ונדמלש המוד
.ותלחנבו ותיבב, תוחרזאב תרצעה גחב שדחמ הכזי זא וא. רבדמב ותישאר תא ךכב רוכזיו, יארע תיבב םימי תעבש רוגיו, רגל הוותשיו


ןדמ בקעי ברה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]הזה ןמזב רמועה תריפס
:(וט ,גכ ארקיו) רמאנש ,רמועה ןברקב היולת הרותה ןמ רמועה תריפס תווצמ ,םינושאר הברה דועו םינושאר הברה דועו ן"רהו ש"ארה תעדל
בירקהל םילוכי ונניאו שדקמה תיב ברחנש רחאו ."הנייהת תומימת תותבש עבש הפונתה רמוע תא םכאיבה םוימ ,תבשה תרחממ םכל םתרפסו"
המו ,הרותה ןמ רמועה תריפס הזה ןמזב םגש ,ךוניחה לעבו ם"במרה תעד ,םתמועל .םהירבדמ רמועה תא רופסנש םימכח ונקת ,רמועה תא
הווצמו .רמועה רופסל הרותהמ הווצמ רמועה תא םיאיבמ ונניאשכ םג לבא ,רופסל םיליחתמ יתמיא ונדמלל אלא וניא "םכאיבה םוימ" רמאנש
םש) רמאנו ,םימיה רופסל הווצמש ןאכמ ,"םוי םישימח ורפסת" :(זט ,גכ ארקיו) רמאנש ,תועובשה ןובשח תאו םימיה ןובשח תא הריפסב ריכזהל
ןוגכ ,תועובשהו םימיה ןובשח תא ריכזהל הבוח ,עובש לכ םויסבש םכסומו .תועובשה רופסל הווצמש ןאכמ ,"תותבש עבש ... םתרפסו" :(וט
.(ז ,טפת ב"מו רוט 'ע) עובשה עצמאב םג תועובשה ןובשח תא ריכזהל הבוח םא וקלחנו ."רמועל תועובש השמח םהש םוי םישולשו השמח םויה"
רבכש אצמנ ,"רמועל ךכו ךכ םויה" רמאי םאש ,"ךכו ךכ היה לומתא" הנעי ,רמועל םימי המכ ,הריפסה ןמז עיגה רבכש רחא ,ותוא םילאושש ימ
הברהש ינפמ ,הכרבב כ"חא רופסל לכוי אל "רמועב ג"ל םויה" רמאי םא ףאו .(ד ,טפת ע"וש) הכרבב רופסל לכוי אל בושו ,הריפסה םייק
ידי הזב תאצל אלש שרופמב ןווכמ אוהש ךות "רמועל ךכו ךכ םויה" רמאי םא לבא .(ו ,טפת ת"עש) הבוח ידי הזב אצויש םירבוס םיקסופ
.(בכ ,טפת ב"מ) הכרבב רופסל כ"חא לכויו ,ליעות ותנווכ ,הריפסה
דמלמ רזעילא ברה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל])י, א"כ ארקיו" (ויחאמ - לודגה ןהכה"
.םימשבש םהיבאל םניבו םמצע ןיבל םניב, לארשי ללכל דחאמה ותויהב איה ןהכה לש ותלודג לכ! ויחא ךותמ
)בוטרקמ לדנמ םחנמ יבר (

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


השאר תא בטיה האר יברעה חצרמה-לצה .ולוכ םלועב עוזעז לש לג הרצי ןסינב 'ב -ב ןורחב ד"יה ספ תבהלש לש התחיצר הבכת אל תבהלשה
הלשממה שאר תא שארמ וריהזה םה :ועתפוה אל ןורבח יבשייתמ .קדהה לע ץחל םרטב ,פוקסלטה תנווכל דעבמ םישדוחה 10 תב תקוניתה לש
התרוה אל ןיידע הלשממה ,תוחטבהה לכל דוגינב .םיכורא םישדוח רבכ שא תחת םידמוע םהו ,ןורבח לש הבור תא רסמ םרטב ,והינתנ ,זאד
,רורט תולועפ תוכשמנ ,ליבקמב .ןורבח ידוהי רבעל תורילו העבגה לע תבשל םיכישממ ןיידע םיחצרמה-םיפלצהו ,העבגה תא סופתל ל"הצל
לעופה ("הנינס ובא") תבהלש תעבג תולגרמל האחמ להוא ומיקה םה .קותשל רוסא יכ וטילחה ןורבח יבשייתמ .ץראה יקלח לכב תומגרמו ירי
רתי ןיב .דועו תומוצע ,םימח"או םיכ"ח ירוקי ,תורמשמ ,תוליפת ,תואצרה :אשונב ברע תוליעפ תלהנתמ ובו ,הלילו םוי תועובש 3 רבכ
תומוקמב האחמ ילהאמ לש ךשמה רצי הז להאמ .העבגה תא סופתל השירדב מ"הרל חולשמל םידעוימה תויולג יפלא תואמ וספדוה - תולועפה
תמקהו רמוח תצפה ,המתחה ,תויולג חולשמב עייסל םיניינועמה !םיבדנתמ םישורד .רורטה לוסיחו םילבחמב ץוחנ קבאמל השירדה ץראב םיפסונ
.02-9963959 :ןופלטב ילדל וא 053-308192 :ןופאלפב יכאלמל רשקתהל םישקבתמ קבאמ תוטמ
תוינוכית תובישי ירגוב ,תוניכמו רדסה תובישי ,תוהובג תובישי יאצוי 350 -כ םידמול ןוכמב ןליא רב תטיסרבינואב הרותל הובגה ןוכמה
תוקלחמ לכב םיימדקא םידומיל םע דבב דב ,תומרו םימוחת ןווגמב תיתבישי הריוואב םיינרות םידומיל ךשמה רשפאל ןוכמה תרטמ .םירחאו
הטלוקפהמ םידימלתל ירבע טפשמ ;םיליחתמל ארמגו תואיקבב ארמג ,ןויעו ארמג :םילולסמ 6 ןוכמב תבחרומה תינכתב .הטיסרבינואה
תבשחמ ,ך"נתב םירועיש םיללוכ ןוכמב םידומילה .םינייטצמ םיטנרוטקודל תדחוימ תינכות ;תונברל הכמסה תוניחב תארקל םידומיל ;םיטפשמל
ןוכמה ידימלת .הטיסרבינואב תימדקאה תכרעמב ותובלתשהלו טרפל תשדקומ תדחוימ בל תמושת .תידומלתה תורפסל תואובמו ,הנומאו לארשי
םידומילו תודהיה דוסי ידומילמ םירוטפו ,םינייטצמל םיסרפו תויתועמשמ םויק תוגלמ ,דומיל רכש לש אלמ יוסיכל דע תוגלמ ולבקי ךכל םיאכזה
,09:00-13:00 תועשה ןיב (13.5) רייאב 'כ ןושאר םויב ,ןוכמה לגס םע םיישיא תונויארו עדימל חותפ םוי םייקתי ב"סשת ל"הנש תארקל .םייללכ
וא 52900 ןג תמר ,ןליא רב תטיסרבינוא ,הרותל הובגה ןוכמה :המשרהו םיטרפל .(3.7 זומתב ב"י דע) 12:00-13:00 תועשה ןיב ישילש םוי לכבו
.03-5346088 :סקפב וא 03-5318479 ןופלטב


"ודבל םחלה לע אל"

ראש תמועל םינפה םחל םלוא'. ה ינפל דימת םיאצמנ םה ןכ םמשכש, דימת - םינפה םחלו דימתה רנ תיצמתב םיאבומ תודעומה תשרפ ילושב
ןכו. ונפאי אל לבא" - ונכרעי תבשה םויב תבשה םויב: "םימכח ושרד ןכש. תבשב ןחלושה יבג לע ךרענ קר אלא, תבשב הפאנ היה אל תודובעה
.תבשה תא החוד הניא ותייפאש), הצ ףד תוחנמ תכסמ (הנשמב עבקנ
?תבשב ותוא םג ופאי אלש עודמ, תבשה תדובעמ קלח הווהמ אוה םאו? תבשב ותוא םיפילחמ עודמ, תבשל ידוחי וניא םחלה םא, ךשפנ הממ לבא
היפאהו לושיבה בוט םויב שפנ לכוא תכאלמב םג. תבשב הפאי אלש ודיפקה וילעש םינפה םחל ןיבל תבשב טחשנה דימתה ןברוק ןיב המ יכו
. ט"ויב םירתומ םהינשו) ז"ט תומש" (ולשב ולשבת רשא תאו ופאת ופאת רשא תא.: "דחאכ םיאבומ
היחי' ה יפ אצומ לכ לע םדאה היחי ודבל םחלה לע אל יכ ךעידוה ןעמל: "ותוא רוקעל תחרוט הרותה םגש העטומ למס הווהמ םחלהש אלא
ותייפא רתיהבש הנכסה םג הנומט הזבו. שפנ חוקיפל בורק ורדעהו", הרות ןיא חמק ןיא םא, "יסיסב ךרוצ אוה חמקב ךרוצה). ח םירבד" (םדאה
תא הריתמ התייה הרותה םא. םדי לע לכאנ םהמ קלח קרש תונברוקל דוגינב, םינהכה ידי לע ולוכ לכאנ היה דימתה םחל יכ. שדקמב תבשב
תרתומ ןכש לכ םינהכל הייפא הריתה הרותה םירמוא ויהש, לארשי לכל בא ןיינב וא, רמוחו לק ןיעמ ךכב היה זא, תבשב דימתה םחל תייפא
.תבשב םחלה תיפא הרסאנ ןכל. םיינע תלצהל תבשב הייפא
םויבכ ותפלחה םויב םח היה אוהו סנ היה םינפה םחלבש אלא? לוח םויב אלו תבשה םויב ףילחהל הרותה התוויצ תאז לכב עודמ רבדה ךכ םא
.שיא בלבש תובשחמו תוינכות אלו רישעת איה' ה תכרב. םדאה לש ותסנרפל הגאדב טעמב וא ברב רוצעמ' הל ןיא. רונתהמ וחקלה
הכרב החלתשנו ... קידצה ןועמש שמישש הנש םיעברא ןנבר ונת: "תרפסמ ט"ל ףד אמויב ארמגה. תיבה ימיב םינפה םחל לע ורבע תופוקת יתש
) הללק (הראמ החלתשנ ךליאו ןאכמ. ריתומו ולכוא שי, עבושל ולכוא שי תיזכ) לבקמ (ועיגמש ןהכ לכו םינפה םחלבו םחלה יתשבו רמועב
ןיב שרפהה". םילכואו םילטונ םינרגרגהו םהידי תא םיכשומ םיעונצה). תיזכמ תוחפ (לופכ ועיגמ ןהכ לכו םינפה םחלבו םחלה יתשבו רמועב
םיעונצה. הדובעלו שדקמה תיבל סחיה אלא עבושל תמרוג תומכה אל. הפוקתב יולת לכה לבא הכרב שי תיזכב כ"פעאו ירעזמ אוה לופל תיזכ
תודימ הברהל אובמו יאנת איה תועינצה. הרותל ותלדיגש לחר לש ךרדה תכרבל הכזו, הלועמו עונצ היהש, אביקע' רל םימוד םהידי תא וכשמש
".המכוח םיעונצ תאו: "רמאנ םניחל אל. רבד לכב הכרב איבהל ןחוכב שיש
חמקה תדובעו וידימלתו אביקע' ר תרות - הדובעהו הרותה תכרבל סיסבה איה תועינצה, הנשויל הרטע ריזחהל םיללפתמ ונאש ולא םימיב
.הנידמהו שדקמה תמקהב

בל יבצ ברה
ןאש תיבב תשרומ ןרק ללוכ שארו הלוחמ בושיה בר


..."היתונב תאו ןאש תיב תא"

.תישילשה הנשה וז תלעופ ללוכה לש םידומילה תינכותו םינש' סמ הזמ ןאש תיבב םייק תשרומ ןרק ןיערג
ךוניח וניה ולא תומוקמב ךוניחה. אביקע ינב תובישי תשרל תכיישה תירוזאה הבישיהו הירנ םעונ ס"יב - םיירוזא תודסומ ינש םימייק ןאש תיבב
.ולא תומוקמב רקיעב ובלתשה םוקמל ועיגהש תוחפשמהו ינרות
ינגל הסינכ, הליהקה תא םישגופ םהבש תומוקמה לכב ובלתשה םיכרבאה", הליהקל םינפה םע "אוה שרדמה תיב לש םיכרבאה תא החנמה וקה
תובא גוח, תסנכ יתב- 5 ב םיעובק םיימוי םירועיש), םידימלת- 1,000 מ הלעמל הנומה (יתדה ףיקמה ידימלת םע תותורבחב עובק דומיל, םידלי
לכ לע הליהקה לש יבבלהו םחה היפוא יוטיב ידיל אב ולא תותבשב". ןאש תיב תבש "תמייקתמ הנשל תחא . םיפתתשמ תורשע םע םינבו
.םיבורמ םימיל םמושיר תא םיריאשמ םיפתושמה םידוקירהו הרישה, תודועסה, הליפתה, תוחפשמה לש חותפה תיבהו ינומהה חוריאה, הידבר
תובר תורשע סייגמ הז לעפמ. עובש לכ תומח תונמ- 500 כ קפסמה תומח תוחוראל ח"מג אוה ללוכה ירבח י"ע ומקוהש םיבושחה םילעפמה ןיב
. םיירוזא םילעפמו מ"קתה יצוביק ללוכ, םיצוביקה ומכ םילודג םיפוגו םידיחי, םיבדנתמ לש
. הכלהב לולסמו ארמג לולסמ, םילולסמ ינש ללוכב ה"זעב וחתפי א"סשת לולא תארקל
. םימיאתמל םיבוט םיאנת. לבגומ תומוקמה' סמ
: 052-379948.הידבוע ןלוג ןיערגה זכרל תונפל ןתינ םיפסונ םיטרפל!אביקע' ר ךמע ךלנ
רמועב ג"ל-ל הכומסה" - רומא "תבשב, אביקע ינבב העונתה תבש דובכל

?המ חוכמ, תדמתמ תושדחתהב, אביקע ינב 72 תב
".םייחה ןמ שרופכ ךממ שרופה לכ "אביקע' רל ןופרט' ר לש ותרימא חוכמ
.ונתורחב תא תשייבמ אלש ותונקז ירשא. םייח ףיסומו ךלוה אביקע' ר לש וכרדב קבדה לכ
,לארשי םעלו ה"בקל שפנ תוריסמו המוצע הבהא ונדמילש אביקע' ר לש וחורו וחוכמ
,וימחולו םעה תא ותנומאבו הלודגה וחורב, וקוחצב, רבשמ תועשב םג קזיחו
.תליא דעו הנומש תירקמ םיפינס- 350 כב םירבח- 80,000 כ םויכ הנומ איהו תקזחתמו לארשיב אביקע ינב תעונת תכלוה
קוק ברה בתכש םירבדה תא רוכזנ אביקע' ר לש וכרדב תכלל ונאובבו", לארשיל זוע "תדעיוב הרבעש הנשב ונרמא", אביקע' ר ךמע ךלנ"
תובהלתהה: איה אלה םלוע רואל ונל תויהל העושיה תחימצ ןמזב וישכע תררועתמ איהש הדחוימה אביקע יבר תדמ: "... אביקע ינבל ותכרבב
!"וצראלו לארשיל היחתו הלואג לש ןוזח לכ קזחל תוריסמו
הדובעלו הרותל םירבח תכרבב
ל"כזמ ,בגוי יכדרמ
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]"יבהוא םהרבא ערז"

שאר, א"טילש רכיילב השמ ברה לש תינויעה וכרד י"פע רודלאג. נ תאמ" יבהוא םהרבא ערז "רפסה לש ןושארה וקלח רואל אצי הבוט העשב
.ןורבח תבישי
וב דמולל תורשפא הנקמ הז רבד". ךל ךל "תשרפב קימעמ ןויע ךרד המואה יבא לש האלפומה ותוישיא םע יח ןפואב וב דמולה תא שיגפמ רפסה
.תילארשיה המואל ןבכ תירוקמה ותוימצע םע שגפיהל
.ל"זח ירבדו םינשרפ, ארקמ לש וטושפב םינויע י"פע בותכה ןמ תולועה תובקונו תויזכרמ תולאשב תויתטישב ןד רפסה
ךכ ךותמו, ורואל וכלי תורומו םירומש, וידחי םירענו םינקז וב וגהיש לארשיב תיב לכב היהיש הז רפס יואר: "רפסה לע א"טילש רכיילב ברה ירבדמ
הנבהב תממורמו האירב הרוצב הבישח יכרד וחתפתי
העושיה ינייעממ םייח םימב אלמתי תעדה ןואמיצו תוממורו תחנ בור םידימלתה םג וורי ךכ, וניתומאו וניתובאב עיפומה יקולאה לדוגה םע שגפמבו
".המואה לש תיללכה התמשנ תייחת תרזח לש רוד, ונרודב יחו עיפומו בשה יללכה םייחה חוכ תרכהמ תאשינה הלואג לש הרותמ
02-9960444.לאירא ימלש תאצוה: תונמזהל

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design