English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 חלשב תשרפ

חלשב תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map

דסח תורוא


יכרד לע ,"לארשי ךמע" יכרצ לע הברה ונדמל וז הנשב ." דסח תורוא "ב וניתוליעפל הנש האלמ ולא םימיב
לכמו תובכשה לכמ םיבוט םישנא ונל םימרות דציכ הנשה ךשמב וניאר .תונושה תויסולכואהו תונווגמה הדובעה
! הדות :אלמ הפב רמול רתונ ונלו ,הרבחה ינוג

בא יתב 1000 דע 500 -כ תב היסולכואל םיכרצמ םיקפסמו ףטוש ןפואב םבור תומוקמ הרשעב םילעופ ונא םויכ
,םיקפוא :"תשרומ" יניערג םע ףותישב םילעופ ונא םהב תומוקמה ןיב .(וניתושרל םידמועה םיבאשמל םאתהב)
.דועו וכע ,םילשורי ,ןויצע שוג ,יכאלמ תירק
תוליעפל ןרקה תא ףרצל וטילחה םהיתוחפשמ רשא ל"ז אנוא לאכימו רגה הירוה ש"ע ןרק המקוה ךכל ףסונב
.ל"ז הירוה התריש םש רשא תורדשב דסח תוליעפל ונפוי ןרקה לש םיבאשמה רקיע - "דסח תורוא" לש
הרוצב ךרעיהל לכונש ידכ ונידיב עייסל ולכות םא חמשנו ,םילודג םיעצבמ ינשל םיכרענ רבכ ונא ולא םימיב
.דעומ דועבמ רתוי הבוט
ונא הב הליגרה הקדצ תווצמב םילולכ םניא אחספד אחמק םגו םינויבאל תונתמ םג הכלהה תניחבמש ןייצנ )
(.םיפסכ רשעמ ךותב םיבייח
ןינועמה לכו םינויבאל תונתמ ,ומצע םירופ םויב םיקלחמ בוש ונא :םינויבאל תונתמ
איצוהל גאדנ ונאו "םינויבאל תונתמ" רובע ןייצלו ותמורת חולשל רבכ ןמזומ ףרטצהל
ידכ תאז ןייצל םיכירצ "ןיפקומ"ה יבשות ,הווצמה םויב הקולחב הבוח ידי םכתא
.םירופ ןשושב קלחנש
הז עצבמל תוכרעיהב םיליחתמ רבכ ונא ןכ לעו .בא יתב (!) 5000 -כל עיגהל ונחלצה הנש ינפל :אחספד אחמק
.תקדקודמ הנכה שרודה
הנמ תולע םיכירעמ ונא - יוצרה םוכסה תא ונילא חולשל - "אחספד אחמק" רובע תורישיםורתל םכתורשפאב
.החפשמל ח"ש 180 ונייהד םילקש י"ח X 10 ב תדבוכמ
םכילא הנחלשת תוצמה .רדוהמ רשכהב די תדובעב תורומש תוצמ שולש ונתיאמ שוכרל :תפסונ תורשפא
.ח"ש 40 ריחמב
.אחספד אחמק תבוטל ונפוי הריכמהמ םיחוורה לכ

ילתפנ וא לכימ ,יפא 02-6535611 :לט "דסח תורוא" :ל תונפל ןתינ םיפסונ םיטרפל
91033 םילשורי 33044 .ד.ת "דסח תורוא :ל חולשל אנ תומורת
.אחספד אחמק וא םינויבאל תונתמ וא םיפסכ רשעמ-הקדצ :המורתה תדעוימ הווצמ הזיאל ןויצב
? ןנעהו שאה דומע ומלענ ןאל
דעצ ומצעבו ודובכב םימלועה ןובר :אלפומ דסחל לארשי םע הכז רבדמב וידודנ תונש לכב
:א"כ ,ג"י תומש בותכה תודעכ .ןנע דומעבו שא דומעב וינפל
ךרדה םתוחנל ןנע דומעב םמוי םהינפל ךלוה 'הו"
."הלילו םמוי תכלל םהל ריאהל שא דומעב הלילו
.םעה ברקמ ןנעהו שאה דומע ושמ אל ,םינפ רתסה לש םישק םימיב םג
:רמאלו םלוע לש ונוברל תונפל םילגרמה אטח רחאל םג השמל הפ ןוחתפ ןתינ ךכיפלו
הזה םעה ברקב 'ה התא יכ"
.םהילע דומע ךננעו 'ה התא הארנ ןיעב ןיע רשא
(ד"י ,ד"י רבדמב) הליל שא דומעבו םמוי םהינפל ךלוה התא ןנע דמעבו
:דבלב ילנויצקנופה םוחתב םצמטצנ אל ןנעהו שאה דומע דיקפת יכ םידמל ונא הז קוספמ
.לארשימ הניכש הזז אל יכ ,םלוע יאב לכל הנמאנ תודע היה אלא ,"ךרדה םתוחנל"
תכסמב ארמגה תרפסמ ךכו .ןנעהו שאה דומעב ףסונ דמימ וליגו וקימעה ונימכח ךא
:(א"ע ,אי) הרז הדובע
םילייח דודג רסיק ןורינ חלש .רייגתה (סולקנוא םוגרת לעב) סומינולק רב סולקנוא
המ רבד םכל רומא :(דודגה ילייחל סולקנוא) םהל רמא .(ךכמ וענמל תוסנל) וירחא
ןיצקה .ודבכל ידכ ריכבה ןיצקה ינפל שא תקובא לטונ רטוזה ןיצקה ,םלועבש גהונב
לטונה ךלמ םכימימ םתיאר םאה לבא .ךלמל ןומגההו ןומגהל סכודה ,סכודל - ריכבה
!אל :ול ורמא ?אוהש לכ םדא ינפל שא תקובא
:רמאנש ,לארשי ינפל הקובא לטנ ה"בקהו :םהל רמא
."שא דומעב הלילו ןנע דומעב םמוי םהינפל ךלוה 'הו"
.לארשיל ה"בקה קלחש דובכל יוטיב ,ןנעהו שאה דומעב אופיא האר רגה סולקנוא
דקרמה ןתחכ לארשי ינפל רוא תקובאב לוכיבכ דקרמ ותונוונע בורב םלוע לש ונובר
:הנזאב שחולו הלכה ינפל
ךיתלולכ תבהא ךירוענ דסח ךל יתרכז"
.('א ,'ב הימרי)" העורז אל ץראב רבדמב ירחא ךתכל

... תלוגנרתל לשמ

:לאושו ץמחנ בלהו ,רבדמה יסינ ראש םע ןנעהו שאה דומע םיקלתסמ ,רבדב הנש םיעברא םות םע ,הנה ךא
תועסמב םהל םיקוקז ונניא ץראב ןאכ םאה .הגרד לוכיבכ םידרוי ונא לארשי ץרא לש אפיס לע אקווד עודמ
?וילע אהי המ לארשי דובכו ?הניכש תארשהל היולג תודעב ךרוצ דוע ןיא םאהו ?עשוהי לש המחלמה
קוספה לע שרדמב ןנובתנ ,וז הלאש םע דדומתהל ידכ
(ג"כ ,ט"י ארקיו) "םתעטנו ץראה לא אובת יכו"
םתוא תממחמו היפנכ תחת םתוא הסינכמ איה ,םינטק היחורפאשכ :תלוגנרת התואל לשמ :יול 'ר רמא
תרקנמ איה ,היפנכ תחת סנכהל םהמ דחא שקבמ םא ,םילדג םהשכו .םלכא שקבל םהינפל תרדועו
.ךיתונוזמ ךמצעב שקבו ךתפשאב רודע ךל :ול תרמואו ושארב
שא דומעו .םתוא םיפיקמ דובכ יננעו יוצמ וילשהו הלוע ראבהו דרוי ןמה היה ,רבדמב לארשי ויהשכ ךכ
.ומצעב תועיטנ עטיו אציו ושוכמ לוטי םכמ דחא לכ :'ה םהל רמא ,ץראל וסנכנש ןויכ .םהינפל םיכלוה ןנעו
:בותכש והז
(ד ה"כ הבר ארקיו) ,"םתעטנו ...ואובת יכ"
דומעלו תשעתהל לארשימ עבותה תורגבתהה ךילהתל יוטיב שרדמה תעדל שי ,לארשי ץראל רבדמהמ רבעמב
לע תכלל דמולה דליה :הזמ הלעמל רבד הב שי ,"אמא לש הרוניס"מ האיצי קר הניא תורגבה ךא .וילגר לע
םג :תמא .םניבל וינב תוהזהו הברקה לע דיעמ אוה אקוודו ,ומאמו ויבאמ השורי ול וניה הז ןורשכ יכ הלגמ וילגר
תכפוה וילא הברקהו ויבאל המוד אוה תיאמצעה ותכילהב ,התע ךא ,ויפתכ לע ואשנו ודיב ויבא וזחא ,ןכל םדוק
.תימינפל תינוציחמ
.ויפתכ לע םלטנו וקיחב םאשנ ףאו ,ןנעו שא דומעב םהינפל 'ה ךלה רבדמב :ה"בקל לארשי ןיב םיסחיה םג ךכ
,'ה ינפל םיצולח םיכלוה םהו לגלגה ךפהתמ וחוכמו ,םבילב דקוי שאה דומע ,לארשי ץראל םאובב ,התע לבא
:ןונ ןב עשוהי םהל רמוא ןדריה תא םרבעב ,ןכ לע .םמכש לע תותוא םיאשונו
.('י ,'ג) "םכברקב יח לא יכ ןועדת תאזב"
.המינפ םכברקב אלא ,אוה םכל הצוחמ דוע אל

םידוד תפוח

דומעל – ומצעב אוה תויהל ךופהלו וב םיזונגה תוחוכה תא תולגל וילע הצרא ואובב יכ לארשי עדי ,םויה דעו זאמ
.ויהול-א ינפל ךרדה תא ללוסה ןנעו שא
.הובג לעמ הובג "הלעמ לש שא"ב הרוקמ לא ונבילב תדקויה שאה המוה ,לכה תורמלו ,ןכ יפ לע ףאו
לע םידוד תפוחכ ןנעהו שאה דומע תא שורפל 'ה בושי זא וא .ןויצ 'ה בושב הארנ ןיעב ןיעו ,קוח קחרי אל ,םוי שיו
:הביל תחמש םויבו התנותח םויב לארשי תסנכ
הארקמ לעו ןויצ רה ןוכמ לכ לע 'ה ארבו"
הליל הבהל שא הגנו ןשעו םמוי ןנע
.('ה ,'ד היעשי) "הפח – דובכ-לכ-לע יכ

ונבו בא

ךרדה םתוחנל ןנע דומעב םמוי םהינפל ךלוה 'הו"
(א"כ ,ג"י תומש) "הלילו םמוי תכלל םהל ריאהל שא דומעב הלילו

.םהירחאמ דמיו םהינפמ ןנעה דומע עסיו ..."
(טי ,ד"י תומש) "לארשי הנחמ ןיבו םירצמ הנחמ ןיב אביו

...םירצמ לש תוארטסילבו םיצח לבקלו לארשי הנחמ ןיבו םירצמ הנחמ ןיב לידבהל :"םהירחאמ ךליו"
(י"שר) "... םהב םחלנו ועורז לע ונתנ וירחא םיבאזו וינפל םיטסל ואב ... וינפל ךלהמ ונבו ךרדב ךלהמל לשמ

:רמאל 'ה תא םתוסנ לעו"
.ןיא םא ונברקב 'ה שיה
(ח-ז ,ז"י תומש) "... םידיפרב לארשי םע םחליו קלמע אביו

… ךרדל אציו ופתכ לע ונב תא ביכרהש םדאל לשמ"
?אבא תא תיאר :ןבה ותוא ול רמא ,דחא םדאב ועגפ
?ינא ןכיה עדוי ךניא :ויבא ול רמא
(אתקיספה פ"ע י"שר) "וכשנו בלכה אבו וילעמ וכילשה


יתא דימת ךלוה והשימ

תרוצב ימי םימח םימי ויה
המדא קדסכ ושבי ינפ
תא רוצקל רתונ אלו למק ידש
?המ ליבשב יתשחל ,יתלאש

ברחכ רוק יב הכה בוש ףרוחה
יניע ינשב ירירגס הכ טבמהו
בצעה טבינ תוריק יקדסמו
?יתמ דע יתשחל ,יתלאש

ברע חור םע ברע תעל ךא
יתיב גג לע ול רשונ הלע
תעמוש ינא ,תעדוי ינא
.יתא דימת ךלוה והשימ

---

האלה האלה ךכ אשא יתליפת תא
יינע ךותמ יתפש תושחול דוע
הלעמל והשימ תעדוי ינא
.ינולחב תיששע רוא האור

רדיק ימר
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


היידוהה רעש

(ב ,ו"ט תומש) "והוונאו ילא הז"

רמאמ .(לאעמשי 'רד אתליכמ) "ותאובנב יזוב ןב לאקזחי האר אלש המ םיה לע החפש התאר" :ושרד וניתובר
הייאר לע הדיעמ וז הלמ ."והוניאו יל-א הז" יוטיבב םיה תרישב העיפומה "הז" הלמה קויד לע יונב הז אילפמ
הכז אלש המ תוארל םלוכ וכז רודה ותואבש לארשיש וניתובר וקיסה ,הרישה תא ורש לארשי לכש ןויכו ,הריהב
.הבכרמ השעמ לע הלודגה ותאובנב לאקזחי
דציכו ,תילכש הרשכהו תירסומ הרשכה לש תובר תוגרד ירחא האובנל הכוז איבנה ירה :רואיב הכירצ וז השרד
?םיאיבנה ילודג תגרדמ רתוי ההובג האובנ תגרדל הכזת ,ולא תוגרדמל תוכייש הל ןיאש ,החפשהש ןכתיי
:ונינש (א"ע ,א"ל) הטוס תכסמב ארמגבו
ללוע ?הריש ורמא דציכו .הריש רמול םהיניע ונתנ םיה ןמ לארשי ולעש העשב :ילילגה יסוי בר שרד :ןנבר ונת"
,ויפמ דד טמש קוניתו וראווצ היבגה ללוע – הניכשה תא וארש ןויכ ,ומא ידשמ קנוי קוניתו ומא יכרב לע לטומ
ףאש ןיינמ :רמוא ריאמ יבר היה .(ג ,'ח םיליהת) 'זע תדסי םיקנויו םיללוע יפמ' :רמאנש ,'והונאו יל-א הז' :ורמאו
."(זכ ,ח"ס םיליהת) 'לארשי רוקממ 'ה ,םיהול-א וכרב תולהקמב' :רמאנש ?הריש ורמא ןמא יעמב םירבוע


?רעש הזיא – "רעשה הז"
הבוט תרכה לש הדימהש וניבהו ,םהל השענש לודגה סנה תייווח תא ריכהל לארשי וכזשכ הרמאנ םיה תריש
םדא לוכי הידוה תרישו סנה תרכה לש וז הדימ ידי לעש םידמל ונא ןאכמ .'הל הידוה תרישב ץורפל םתוא תבייחמ
.םיאיבנה ילודג תגרדממ ףא ההובגה הגרדמ ,'ה תרכה לש דואמ ההובג הגרדמל דחא עגרב עיגהל
תוריחל האיציה לש לודגה סנה תא וריכה תוחפשהו םידבעה אקוודש ינפמ ,םיה לע החפשה תא ונייצ וניתובר
םהייח ,םירחאב םייולת ,םירבועה יאדוובו ,םיקנויהו םיללועה .רישל םינושארה ויה םה ןכ לעו ,םירצמ תודבעמ
ומעל 'ה השעש םיסנבו הלודגה הבוטב הליחת וריכהש ימכ םיראותמ םה ךכיפלו ,םהיביטימב םייולת םמויקו
.הריש ורמאו
,'הל רעשה הז" :ללהה יקרפב רמאנ ךכ .הרכה לש ההובג הגרדל הכוז אוה 'הב יולת ומויק לכש עדוי םדאשכ
רכזומה היידוהה רעש והז ?וב םיאב םיקידצהש ,'ה ינפ תא תוארל רעשה והמ .(כ ,ח"יק םיליהת) "וב ואבי םיקידצ
.'ה ינפ תא םיאורה םיקידצה רעש אוה הידוהה רעש ."ה-י הדוא ,םב אבא ,קדצ ירעש יל וחתפ" :ןכל םדוק
:רמאנ אובל דיתעה לע םג
,ונעישויו ול וניוק הז וניהול-א הנה ,אוהה םויב רמאו"
.(ט ,ה"כ והיעשי) "ותעושיב החמשנו הליגנ ,ול וניוק 'ה הז
אובל הדיתעה העושיב לארשי וריכישכש .הרכה לש ההובג הגרד התוא לע דיעמה ,"הז" יוטיבה רמאנ ןאכ םג
םיליפרעו םיכסמ הב ןיאש הגרדל םתרכה עיגת בוש ,((וט ,'ז הכימ)"תואלפנ ונרא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ"")
.וארוב ןיבו םדאה ןיב םיצצוחה


!"הלא רמשיו םכח ימ"
הכוז אוהש דע עגייתהל איבנה ךירצש לודגה למעהו תוברה תורשכהה תועמשמ המ ,ןכ םא :לאושה לאשי אמשו
?תונכה םוש אלבו דחא עגרב רתוי הלודג האובנ תגרדל םיכוז םיקנויו םיללוע ףאו הטושפ החפש םא ,האובנל
תוחכשנ ןהש תויווח לש ןעבטמ לבא ,התעשב דואמ הקזח התיה ןתמצוע הרישהו סנה תרכה תיווח םנמא
םלוכ לארשי ורמאו ודוה הבש וז הבגשנ הרישמ בר ןמז רבע אל .לילכ טעמכ תומלענ ןהש דע ןמזה םע תוהקתמו
בר םשור השוע םא םג - היווח ."ןיא םא ונברקב 'ה שיה" :הינורטב ורמאו לכה וחכשש דע ,"והונאו יל-א הז"
וניא םדאש תוהובגה תוגרדה ןמ .(די ,'ח םירבד) "תחכשו ךבבל םרו" :בותככ ,ןמז רחאל תחכשנ איה ,התעשב
הרשכהב ותגרדמ תא גישהו למעש איבנה וליאו ;הרהמ דע דרוי םג אוה ,ןיע ףרהב ןהב הכוז אלא ןהילע למע
.ומע תראשנ ותגשה ,הבר
וננובתיו הלא רמשיו םכח ימ .היפ הצפק הולע לכו וחמשיו םירשי וארי" :הידוהה רומזמ ףוסב ררושמה רמואש אוה
האור לבנ וניאו לכשה םוקע וניאש ימ .רשי תויהל יד העושיה תייווחב חומשל ידכ .(גמ-במ ,ז"ק םיליהת) "'ה ידסח
אוצמל עדוי םכחה קר .המכחב ךרוצ שי תאזה השגרהה תא רמשל ידכ לבא ,הב חמשו 'ה ול השעש העושיה תא
ךרואל ומע רמתשת ,סנה לע הדותה תרישב דסח לש עגרב הל הכזש ,הבגשנ הרכה התואש חיטבהל םיכרד
.םימי

ותבס םייח ברה


תועידי" תאצוהב ,עובשה תשרפ לע – "הרות תבהא" ותבס םייח ברה לש שדחה ורפס ךותמ םיחוקל ולא םירבד
."תונורחא
."תונווכ םואת" ורפס לע ,תורפסל ריפס סרפב הנורחאל הכז ומעט ןחבו יתורפסה ונונגסב עדונש ותבס םייח ברה
:ותבס םייח ברה בתוכ "הרות תבהא" ורפסל רבד חתפב
דחא לכו … ויתובשחמ יגיגה תא הווט אוה הנממו םיסנרפתמ עובשה תשרפמ ,לארשימ םדא לש ונויערו ונויגה …
.שדח םעט הב אצומ
,ונימכח תושרדב ויתרזש ,ינונגסו ימעט יפל עובשה תשרפ לע יתובשחממ ליתפ ינא ףא יל יתיווט הרות תבהאמ
דגב ונממ יל יתגראו תובשחמה יבשוחמו בלה ימכחמ ןווג ול יתפסוה ,רסומה ילעבו תודיסחה ירמאממ וב יתמקר
.תבשל שדח
.םרמואל םירבדה םיאנו …

!םימה תא תוצחל

(אכ ,ד"י תומש) "םימה ועקביו הברחל םיה תא םשיו"

םימה םיצחנ בוש הנש םיעברא רובעכ .םירצממ לארשי תאיציב תקסועה השרפה זכרמב תדמוע ףוס םי תעירק
.לארשי ץראב תולחנתהו שוביכל ךרדב םעפהו ,לארשי םע ינפב
?םימה תייצחב םייתסמו ליחתמ לארשי ץראל הסינכה ךילהת עודמ
ןושלמ – השמ :ל"רהמה ריבסמ .( תומש) "והתישמ םימה ןמ יכ רמאתו השמ ומש ארקתו" :רמאנ השמ לע
םירגינ םה יכ תמייוסמ הרוצב דימעהל רשפא יא םימה תא .םימה ןמ ןיטולחל הנוש ותנוכתש רמולכ ,והתישמ
ימ ומכ) רבד לכבש דחוימה תא םימילעמ ,םיסכמ ,םישטשטמ םימה ,תומוד ןלוכש תופיט ףוס ןיא םהב שיו ץראל
השמ "לארשיב דוע איבנ םק אל" תאז תמועל םיבר ןושלב העיפומ דימת םימ הלימה תינושל הניחבמ םג .(לובמה
.תלדבנו השודק איה םגש הרותה י"ע תומואה ראשמ לארשי םעל תרחאו הנוש הרוצ ןתונ אוה וישעמב ,דחוימ אוה
לארשי ץראל סנכהל ונלחתהשכו ףוס םי ימ וערקנ תורחל ונאצישכ הלואגה ךילהת תליחתב ךכ םושמ ילוא
םישטשטמו םיבברעתמ ונא הבש תולגה תא בוזעל ונילעש ונדמלל ןדריה ימ וערקנ בוש תוצראה לכמ תדחוימה
תוברתהו תוהזה תא תולגלו םייאמצע ,ןירוח ינב תויהל ידכ םימה תא תוצחל ונילע .תויוברתהו םימעה ראש ןיב
.לארשי ץראב ונל תדחוימה

רכבסנא ריאי ברה
הטנלטאב "ןויצמ הרות" ללוכ שארב"הרא ,הטנלטא "ןויצמ הרות" ללוכ

לש ינרותה הנויבצ לע םיעיפשמה םינווגמו םיבר םימוחתב תיביסנטניא הרוצב לעופ הטנלטאב "ןויצמ הרות" ללוכ
דחוימ שגד .הליהקה ישנאל םירועיש תרבעהו תותורבחב ,צ"החא רדס דומיל :לארשי ץראל התקיזו הליהקה
םוי ידימ םימייקתמה תותורבחו םירועיש ,םינותבש ומכ תונויצו תודהיל רעונה ינב תא תברקמה תוליעפ לע םשומ
תיב ליעפמ ללוכה .דועו תינוכיתה הבישיהמ רעונ םע ןושאר ימיב עובק דומיל ,םיינוכיתהו םיידוסיה רפסה יתבב
ץפומ ,הילאוטקאו הכלה םג ללוכה ,עובש תשרפ ןולע .דומיל יברעו שדוח שאר תוביסמ ךרועה ,םישנל שרדמ
.ישיש ימיב םיקתוע תואמב
יבתכמ תחילש ,הליהקה ישנא י"ע םוי לכב םיליהת רפס תרימא עצבמב לחוה לארשיב םינורחאה םיעוראה בקע
.ב"גמ ילייחל הכימתו דודיע
הליהקה ףותישל איבמה ,הטנלטאב הליהקל ,ןימינב ברעמבש ,ןומלט בושיה ןיב ידדה ץומיא טקייורפ םזי ללוכה
.ןומלט םוימויה ייחמ תויווחב
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


תבשל תונכה

,תבשה םוי דובכל ישיש םויב ןנוכתהל הרותהמ הווצמ .('ה ז"ט תומש) "ואיבי רשא תא וניכהו ,ישישה םויב היהו"
ח"וא ע"וש) תבש ברע תדועסל ןובאת ול רסחי אלש ,ישיש םויב הלודג הדועס עובקל םימכח ורסא ךכל ךשמהכו
.(ג"מפ) לוחה ימי דובכל תבשה דובכ תא הוושמש ,תבשה דובכב העיגפ הזב שיש ,דועו .(ב ט"מר
םויב תובושח תודועס ךורעל הגהנש ,םילשוריב התיהש תחא החפשמ לע רפוסמ ,'ב ח"ל ןיטיג תכסמב ,דומלתב
.הרקענו התלודגמ הדרי הז ןוועבו ,ישיש
החורא .תוצח ינפל םוכרעיו ,ישיש םויב ךורעל רתומ ,ןבה ןוידפ וא הלימ תירבכ ,עובק הנמזש הווצמ תדועס םנמא
םחל םע החורא לוכאלמ ענמיהל הווצמש םימכח ורמא לבא ,ישיש םוי לכ ךשמב לוכאל רתומ ןידה ןמ הליגר
דע לוכאל רתומ תוריפ וא תוגוע טעמו .ןובאית םע תבש ליל תדועסל עיגהל ידכ תבשל תוכומסש תועשה שולשב
(םש ע"וש) תבש תלבק תעשל

דמלמ רזעילא ברה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


! הירטסיה ילב ,יתובר
ףדור םירצמ תא וארש תעב לארשי הנחמב וזחאש הלהבהו הכובמה תא ראתמ 'ה 'ב תינעת תכסמב ימלשוריה
:םהירחא
השענ :תרמוא תחא .םירצמל רוזחנ :תרמוא תחאו .םיל לופינ :תרמוא תחא .םיה לע וניתובא ושענ םיתיכ העברא "
.ןדגנכ חווצנ :תרמוא תחאו .המחלמ ןמע
." 'ה תעושי תא וארו ובצייתה " :השמ ןהל רמא ,םיל לופינ הרמאש וז
.םלוע דע דוע םתוארל ופיסות אל ,םויה םירצמ תא םתיאר רשאכ " :השמ ןהל רמא ,םירצמל רוזחה :הרמאש וז
." םכל םחלי יכ " :השמ ןהל רמא ,המחלמ ןהמע השענ הרמאש וז
." ןושירחת םתאו " :השמ ןהל רמא ןדגנכ חווצנ הרמאש וזו
שואימ םיירטסיה הדרח תולוק עמשנו ,וזב וז תושגנתמה תונוש תוגלפמ תוהזל לכונ רבשמו ןחבמ תעב ,םויה דעו זאמ
:םירבד השולשל ונא םיקוקז המכ דע הלאכ תועשבו .החווצו תוברח חוצחצ דעו הגיסנו
! אימשד אתעיס - לכל לעמו ,בדנימע ןב ןושחנ לשכ תזעונו תינושחנ תויצולחל ,השמ לשכ הלודג תוגיהנמל

תרופ ןנחו סלב םהרבא ברה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


."'ה דע תבשו" :ןושל ,"תבש" היורק איה ךכ םושמו ,ןוילעה םשרושל םירבדה לכ םיבש - תבשב - "שדוק תבש"
(קצוקמ ילדנמ יבר)
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


www.amana.co.il

:תונויצה ישאר ורמא ךכ
"םילשוריב … םיאלפ ונדרי המכ"
תא אוה אטבמ ותחפשמל ובתכמבו םילשוריב "םעה דחא" רקיב (1891) א"נרת תנשב ,הנש רשעו האמ ינפל
:ויתושגרה
... יתשגרהש הממ ןטק קלח וליפא םכל רוסמל לוכי יניאו ... םילשוריב ןאכ ינא התע"
... םיתיזה רה ,תיבה רה ,ןויצ רה ... הירוטסיה תכיתח םה ןבא לכ ,דעצ לכ
רתוול םילוכי םידוהיהש ,ינרדומה יאניתשלפה ןויערה אוה הנושמ המכו קיחצמ המכ םישיגרמ ןאכ םיאצמנשכ קר
!םילשורי לע
שידא ראשיש "ןויצ בבוח" תוארל הצור יתייהו ,םידוהיה ליבשב רקיעב ,לארשי ץרא לש הבל הניה םילשורי
.םילשורי הארמל
ץראהמ המדא תרבכ לכ דעב םימחול םירחא םימעש העשב ,םיאלפ ונדרי המכ רעצב םיאור ונא םילשוריב
.עקפתמ בלהש דע לד ךכ לכ לכה ונלצא וליאו ,השודקה
.לילגב המלש הבשוממ תוחפ אל בושח םילשוריב המדא לעש לכש ענכושמ ינא וישכע
"... דבלב ילכלכ ןיינע לארשי ץראב האור וניאש ימ לכ עיגהל ךירצ וז הרכהל
"םעה דחא"תילארשיה תוירדילוסה
.שא תחת רוצמב םייח םיילארשי םיחרזא תובבר הנשה שאר זאמ
,ע"שי יבשות תרזעל םתרנ ,תילארשיה תוירדילוסה תא אטבמה ,הפיה ילארשיה איה הלא םימיב רואה תדוקנ
.ןדריה תעקבו םילשורי
.שדוחכ ינפל ונחוויד הילע ,"תילארשיה תוירדילוסה" תעונת תולועפ לע עדימ טעמ ןלהל
םיבשות תואמ .העקבהו ע"שי יבשותל הרזע - "תועירה עצבמ"ל ,ןלוגה יבושי דעו חוצינב ,וסייגתה ןלוגה יבשות
יבושיב העקבהו ע"שי ישנא תואמ םיחראתמ עובשפוס ידימ .ףיטק שוג יבושיב הדובעו תובדנתה תופוקתל ודרי
.הליג תנוכשל ןלוגה תרצות םיחרפו ןיי וקליח ןלוגה יבשות .ןלוגה
.ףיטק שוגב הנומצע רפסה תיב ידלי תא חריא םילאצ ץוביק
םיסובוטוא וריבעה ,רשא הטמ תירוזאה הצעומהו ןוילע לילג תירוזאה הצעומה ןהבו ,ןופצה לובגב תוירוזא תוצעומ
.העקבבו ע"שיב תוצעומל םינגוממ
.ןימינב הטמ תירוזאה הצעומה תא תצמאמ ןוילע לילג תירוזאה הצעומה
.תוגספ תא ץמאמ ידעלג רפכ ץוביק
.םוקמב טרופסה ינקתמב תויוליעפל םילשוריב הליג תנוכש ידלי תא חראמ טייגניו ןוכמ
םיבדנתמ .ןורמושבו ןדריה תעקבב םיבושיב הרימשל ובדנתה םיחרזא תילארשיה תוירדילוסה הטמ תועצמאב
.ןורמוש הצוח שיבכו העקבה שיבכב יוויל ירויס םיליעפמ (.לימב) םיריכב םיניצק םהב םירחא
:ןופלט ,תילארשיה תוירדילוסה הטמ :תוליעפל תובדנתהלו עדימ תריסמל ,תוירדילוס תויוליעפ לע עדימ תלבקל
.03-6886427

"םישנ דומיל רקוב"
יאשונב םישנל העובק תיתנש תומלתשה הנש 15 -כ הזמ םימייקמ ןימינב ס"נתמו ןימינב הטמ תיתדה הצעומה
.תודהי
תכשומו תומלתשה ילומג תאשונ ,תוגספ בושיב תמייקתמ ,"םישנ דומיל רקוב" רחאה המשב וא ,תומתלשהה
םישנל תנתינ ךכב .ההובגה םידומילה תמרו םיניינעמה דומילה יאשונ תוכזב ןימינב יבושימ תובר םישנ הילא
.םימכח לש םמלועב עוקשל רקיעבו ,םירחא םיבושימ תורבח שופל ,םוי-םויה יצחלמ ררוואתהל תונמדזהה
ברהו ,(םיליהתו תלהק ,בויאב םיקרפ) ך"נתב המכחה תורפס לע ,ןירפלה תפט 'בגה םינתונ הנשה תואצרהה תא
.עובשה תושרפב ןומטה רסמה תא ףשוחה ,תרופ ןנח
.02-9977101/153 ,ןימינב ס"נתמ ,רתסא :םיפסונ םיטרפל

רחשה בכוכב תיתרבח הישע
בלתשהל םישקתמה םידימלתל תידוחיי ,איה ןכ המשכ ."םייח תבהא" תינוכית הבישי תאצמנ רחשה בכוכ בושיב
תורגבל עיגהל תרשפאמה תינטרפ תיעוצקמ השיג תרזעב הדימל יישק םע םידדומתמ הבישיב .תוליגר תובישיב
.תידדה הרזעו תודחא לש הריוא םע ,ץחל אלל ,הליגר
םיגוח ,תוקריו םיחרפ לודיג ,תוממח ,יח תניפ ,תואלקח – תוידומיל תוביטנרטלא שי םידומילה תינכותל ףסונב
.םייח תבהא הברהו םילויט ,םיבר
.יאבצה תורשה ךלהמב םג הבישיה םע רשק לע םירמושו תויאבצ םדקה תוניכמל םיכישממ םירגובה בור
ןאל םהל ןיאש םידימלתל תוצמאמ תוחפשמ שיו ,בושיה יבשות םה תווצה ישנאמ םיבר ,ולשמ ןתונ בושיה םג
.דועו םיגוח ,תוחיש םיריבעמ םירחא .תותבשב תכלל
.הניכמו הביטח חותפל ןונכתבו ,עבק ןינבל רבעמ תארקל הבישיה
םידימלת .058-373718 ל"כנמל תונפל םילוכי עובש יפוסב הב תוהשלו הנובשח לע הבישיב רוגל םינינועמה
.02-9943717 :ןופלטל רשקתהל רשפא םשרהל םינינועמה


תובשייתה תבש
שחרתמה לע עומשל םינייועמה םיריעצ תוגוזל תובשייתה תבש םייקתת ,א"סשת רדאב 'א ,םיטפשמ תשרפ תבשב
.ע"שיב
ישאר םע שגפמ ,ע"שיב שדחתמהו השענהמ םינוכדע :תינכותב .לאיראב "ןורמושה לשא" ןולמב םייקתת תבשה
.םיריעצ םיבושימ תוחפשמ םעו םיבושיה םע תורכה ,תובשייתהה
.הנמא ל"כזמ ,(שיבמז) רבח באז ,םתיא יפא (.לימב) ל"את :תבשה יחרוא
.1-800-260-240 :תועסהו המשרה ,םיטרפל

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


חותפ וק
(גי ,'ח םירישה ריש) "ךלוקל םיבישקמ םירבח"

ינב תולאשל הנעמ תתל הרטמב םקוה וקה ."םיבישקמ םירבח - חותפה וק"ה לועפל לחה םישדוח השולשכ ינפל
תועינצ ,הכלה ,הנומא יאשונב םהיתויעב תא הינפב חוטשל הנוכנה תבותכה תא אוצמל םיחילצמ דימת אלש רעונ
.תוישיא תויוטבלתהו
לכב הבוגמ אוה ןכו ךוניח ישנאו םינברמ הנווכהו הכרדה ורבעש םישנ לש הצובקו םיריעצ םיכרבא י"ע שיואמ וקה
תונפלואו תובישי ישאר לש םתכרב תא לביק וקה .תובכרומ רתוי תולאש םהילא תונפהל ןתינש םינבר ינשב ברע
.א"טילש ןמקורד םייח ברהו רניבא המלש ברה ,אריפש םהרבא ג"הרה םשארבו ,םיבר
.םינווגמו םינוש םיאשונב תוינפ תואמ ולבקתה לועפל לחהש זאמו הבורמ החלצהל הכ דע הכוז וקה
01:00 דעו 21:00 העשמ ישימח דע ןושאר םימיב לעופ אוהו ,(יוק בר) 02-6518388 :אוה וקה לש ןופלטה רפסמ
aviya@maale.org.il :ינורטקלא ראודב ןכו 02-6520636 :סקפב תונפל םג ןתינ .הלילב
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


ןומיר יבצ ףסוי ברה תאמ / תיעיבש ירועש
השעמל הכלה דעו תורוקמה ןמ הטימשה תנש לע
ןויצע רה תבישי תאצוהב ,'מע 146

?רבדה םעט המ ?הטימשה תנשב חבטמ להנל שי דציכ
קזחל אלא הרירב ןיא אמש וא ?"הריכמה רתיה" לע ךומסל רשפא םאה ?הטימשה תנשב תונקל ןתינ תוריפ וליא
?םניד המו "קתונמ עצמ" תוקרי םהמ ?לארשי ץראב תירכנה תואלקחה תא
?הטימשה תנשב םיציצעבו הניגב לפטל דציכ
תורוקמה ןמ לחה תיתכלהה הקסיפה תא ראבמו ,תופסונ תוברבו ולא תולאשב קסוע "תיעיבש ירועיש" רפסה
ברה ןרמ ירבד לע רקיעב תוססובמ תוכלהה .ונרוד יקסופל דעו םינורחאהו םינושארה וניתובר ךרד ,דומלתבו הרותב
.ל"צז שיא ןוזחהו קוק
חתפמ ,השעמל הכלהה תא הרצקב טרפמה תוכלה רוציק ,לובזורפהו םיפסכה תטימש יניד תא םג ללוכ רפסה
.דועו םיחיפסו תיעיבש תשודק תוחול ,טרופמ
.ולא םיאשונב קסע םרטש ימל םג המיאתמו ,תנבומו הריהב רפסה לש ונושל
.תובש ןולאבש "ןויצע רה" רדסהה תבישיב מ"ר אוה ןומיר יבצ ףסוי ברה
02-9931456 ןופלט :תונמזהלו םיטרפל
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design