English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
  חלשב תשרפ

ב"סשת'ה חלשב תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


נ"על שדקומ ןויליגה
ל"ז הרשו באז תב קוש הרופיצ
ב"סשתה ןושח ו"כ הרטפנ ,הננער"...הלודגה דיה תא לארשי אריו"

רשא ,םירצמ תוכמב 'ה יסינ תייאר רחאל אצמנ לארשי םע ןכש .ההימת תררועמה הרימאב תחתופ "חלשב" ונתשרפ
ינזאב רפסת ןעמלו" ( 'ב קוספ 'י קרפ) קוספב רומאכ ,ויתואלפנבו 'הב הנומאה תא לארשי םעל דמלל התיה םתמגמ רקיע
תולעפמב וזח םיימוי אלו םוי אל ," 'ה ינא יכ םתעדיו םב יתמש רשא יתתוא תאו םירצמב יתללעתה רשא תא ךנב ןבו ךנב
.ןיררוע אלב 'ה רבד רחא וכליש םהמ הפוצמ היהו ,'ה
המחלמ םתוארב םעה םחני ןפ 'וגו םיקולא םחנ אלו 'וגו הערפ חלשב יהיו" :רמאנ חלשב תשרפל ןושאר קוספב רבכ הנהו
? הז ינומא ןיינעל הקיפסה אל תואלפנו םיסינ תנש םאה .רבדה אילפמו - "המירצמ ובשו
תא ידוהי לכ הארש שרדמב אבומו (ל ,ד"י) "םיה תפש לע תמ םירצמ תא לארשי אריו" :רמאנה י"פע הז ןינע שרפתמו
תעדל וחכנש רחאל קר יכ לודגה בכעמה היה הזש ררבתנש אלא ? הז סנב ךרוצ המו .וינפל תמ לטומ ירצימה ודיבעמ
.םירצמב םתויהב דוע םמיע 'ה השעש המב ןנובתהלו בל תתל םהיניע וחקפנ זא קר ,םייחב םניא רבכ םהידיבעמש
הססבתנ זא קרו ".םירצמב 'ה השע רשא הלודגה דיה תא לארשי אריו" (א"ל) וירחאלש קוספה ךישממ ןכ לעש רשפאו
."ודבע השמבו 'הב ונימאיו 'ה תא םעה אריו" ךשמהב רומאכ םתנומא
םבילב 'הב ןוחטבהו הנומאה תנכשהמ ענומו .לארשי לש םתנומא יניע אמסמ םלועה תומואמ המואל דובעיש ןכאו
הלודג" :םימכח ורמא ןכש ,םרוג ןוממ דובעש ףא אלא םרוג ףוגה דובעיש קר אלו .םירצמ תוכמב 'ה יסינ לכ וארש תורמל
אלא ? "םירצמ תא ולצניו" ,רומאכ םות דע םיירצמ תא ולצינ ירהש הזל ךירצ המו ."םירצמ תזיבמ םיה תזיב התיה
התיה דובעיש תקיז תאז לכב ,םתדובע ףלח רכשכ םהל היהש תורמלו ,והולביק םירצמה ןמ םירצממ וחקלש הז ףסכש
] ודבל 'הל יתלב דובעיש הב ןיאו התיה 'ה די תחת םיה תזיב ןכש הבחרה ודי תחת ןוממ םהל תתל 'ה ףידעה ןכלו ,וב
.[ םי לש וטוז
ושרדו ".'וגו ןענכ ץראב יל יתירכ רשא ירבקב" יחיו תשרפב רומאכ .יאמרה ןבל תיבב חיוורהש ופסכב בקעי וניבא גהנ ןכו
ךקלח ליבשב הז לוט וישעל רמאו ירכ ותוא השעו ןבל תיבמ איבהש בהזו ףסכ לכ בקעי לטנש" (םש י"שר) םימכח
תאטחו .וב שי דובעיש לש חיר הז ןוממש ? המלו .ל"וחב וחיוורהש ןבלמ אבה ףסכמ תונהל הצר אלש ? עודמו "הרעמב
.ודיצב שי הנומא ןורסח
אמש וא .הרקיה ונתנידמ קוזיחל םייוג יפסכמ םיכמתנש םויכ םינבה ונחנא םישוע בוט םאה בל תתל ךירצ ןכ לעו
."תאטח םימואל דסח" :רמוא בותכה ןכאו ,םירצמב וניתובאל היהש יפכו ,ונבש הנומאה יניע תא הז ןיינע דבעשמ
,ונילע תומואה ןמ דסח תתמ תא החדנו ,םיימשבש וניבא לע קר ךמתסהל ונביל לע ןתינש עגרב ונתשרפמ רבתסמה יפכו
!ןמא ."הלודגה דיה תא לארשי אריו" :בותכה ונב םג םייקתיו ןויצ 'ה בושב תוארל וניתובאכ הכזנו זא וא
ינימינב רשא ברה
יכאלמ תרק -הירנ זכרמ ינרות ןיערג שאר


יכאלמ תירק – הירנ זכרמ
.המידק םילכתסמ "הירנ זכרמב" ונא יכאלמ תירקב תוחלצומ תויוליעפ תונש 6 ירחא
.הישעו הפונת ךשמהל תוריעצ תוחפשמ 10 דוע ג"סשת ל"הנשל ןיערגל ףיסוהל דעי ונמצעל ונבצה ה"זעב
? יכאלמ תירקב שי רבכ המ
םיינרות םינג 4 * ןויצע ינרות ס"יב * ת"ימא תינוכית הבישי * ת"ימא תינפלוא * ליעפ תונבר ללוכ *
.היוטנ דיה דועו * םוי ןועמ *
הברהבו בורל תויוליעפו תוינודעומ ,הרות ירועיש תואמב ,דסח לש םיטקייורפב ,ריעב ךוניחה תכרעמב ליעפ ףתוש ןיערגה
.תיבויח הישע
.ונילא ףרטצהל הישע ךשמהו םיימש םש שודיקב עייסל תוצורש תוצרמנ תוחפשמל םיקוקז ונא
.האנהו קופיס הברהו הלוזו תניוצמ ךוניח תכרעמ ,תדבוכמ םויק תגלמ ןתנית םיפרטצמל
: תופרטצהלו םיטרפל
-08 8506746 / -08 8503823 - הירנ זכרמ *
-064 239738 - לאירפ עשוהי * -064 239740 - רלדנק ילתפנ *
הביטנרטלאה


דחפו התמיא םהילע לפת ןענכ יבשוי לכ וגומנ"
תינק וז םע רבעי דע – 'ה ךמע רבעי דע
(טי-די ,ו"ט תומש) "ךתלחנ רהב ומעטתו ומאיבת


-תונש ךשמ .תיטילופ תונלשר לש הדלות חרכהב ונניא ,ינומאהו ינמיה שרדמה תיבמ יביטנרטלא "עבק רדסה" לש ורדעה
לכב בשייתנ ,ססהנ אל םא ;ונב םייולת םה ,םייביטימירפ םה :םיברעל סחיב תיטסילאינולוק הסיפתב םייובש ונייה רוד
.םנוצרמ םירחא תומוקמל ונפי ףא ילואו תאז ולבקי םה ,תיבה ילעבכ גהננו םוקמ
םינש תורשע הססיה לארשי :הדוסימ התנתשה זאמ תואיצמהש אלא .תמאה ןמ הברה ותעשב הב היה ,וזה הסיפתה
הלוכי הניא רבכ וז היפוטוא .תותיזחה לכב התעתרה חכ תא הרערע ףא תונורחאה םינשבו ,ע"שיב תיבה תלעבכ גוהנלמ
.דובעל
לארשי תנידמ .לארשי תנידמ לע תמייאמה תיטנטילימ תוימואל המצעל השביג תיברעה היסולכואהש ,איה תואיצמה
.איה הימוחתב אלא ,לובגל רבעמ אל ביוא לש ומויק :ארונ בצמב המצע תא האצמ


?ולש ותיב ךותב ביוא הלגמו דחא רקוב ררועתמה םדא השוע המ
םוקמ ול ןיא – םידוהי םע םולשב תויחל ןכומ וניאש ימ .ביוא םע תיב םיקלוח אל :דאמ הטושפ תויהל תבייח הבושתה
.לארשי ץראב
לוכי הימוחת לכבש תושי ;ןדריה דעו םיה ןמ ,תידוהי ,תחא תימואל תושי :טושפו רורב תויהל בייח יגטרטסאה לגדה
ךירצ ,הללאמר וא ןורבח ,םכשב ,החטבב ךלהל לוכי ידוהי ןיא ולשבש ימו .ארומ אלל ךלהל – ידוהי אהי וליפאו – םדא
.ביואה תא – השקונ יאבצ רטשמ תחת ולו – קיזחהל םעט לכ ןיא .ןאכמ שרוגמ תויהל
.לארשיב יטילופה חישה ןמ ותורדעהל םיארחא השעמלו ,יטילופ לגדכ תאשל םיברסמ ונא וזה ךרדה תא
זירכהל ,תיניתשלפה תושרה דגנ תופירח תולועפ תטיקנל הלשממה שאר תא ףוחדל ןויסנב תועקשומה תוברה תויגרנאה
.תושרה תוטטומתהמ חיורנ המ ןכש .ליעוהל ידכ םהב ןיא התוא טטומלו המחלמ הדגנ
םישענ םייטקטה םיעצמאה לכ ,תיגטרטסא הרטמ ןיאשכ .םתיא תתלו תאשל בושנ תיאבצ הכמ לש "בוביס" ירחא םא
.דאמ םישלח
ךלהלו בושל םילוכי םידוהי וב בצמב םייתסמ הזכש יאבצ עצבמ רשאכ קר ךא – ןורבחלו םכשל בושל חרכהו םעט שי
תיצחמ הלא ויהי םא םג – ריעב םיניועה םימרוגה לכ זוכיר אוה הלועפהמ קלח רשאכ קרו ךא .םכש תובוחרב ישפוח
לע ןאכ רבודמה ןיא .םילארשיה לש דצב תויהל יאדכ ויפל ,שדח דובכו העתרה ןזאמ תיינב ךות ,םשוריגו – םיבשותהמ
!שנועכ רפסנרט לע ןאכ רבודמ ;תיחרזא-תיפרגומד היעבל ינורקע ןורתפכ רפסנרט
.םולשב התיא תויחל ןכומש ימ קר תויחל לוכי הב ,ןדריל ברעממ תחא תימואל תושי לש הטושפ תוינידמ יהוז


תרחא ךרד הזה םעל ףוס ףוס עיצהלו ,אבחתהל קיספהל םיבייח .םויה ליחתהל םיבייח ,םינש ונישע אלש המ תא
.תיברעה היעבה םע תודדומתהל
םילבחמו םיקינסאמח תחת ,םיקינל"דצו םיזורדו םינעייסו םידוהי בשייל ,םיניוע םירפכ שירוהל ,םילבחמ שרגל ךירצ
.עגפמה אב ונממ םוקמה תשרוה אלא ,שדח בושי תמקה קר הנניא עוגיפל תמלוהה תינויצה הבושתה .םירחא
יסיסבה ללכה והז .הדגנ לועפל ןכוסמו ,הל רוזעל םלתשמ היהי וב בצמ רוציל תבייח ,ןיוע רוזאב םייח-תצפח הנידמ
אטבתה רבדה .היהש ןזאמה תא סורהל ידכ לכה לארשי התשע תונורחאה םינשב .קמוע תנבה םוש בייחמ וניאש ,רתויב
,(םאזעו דראלופ םגו ,ףסוי תחדמ ,םינעייס ,ל"דצ) םעפ רחא םעפ רקפומ לארשיל רזועש ימ – האוושמה לש םידדצה ינשב
.(לארשיב ההובגה הרבחה לכ םע תוקבחתסהו מ"חא תדועת וא ,לשמל ,םולשל לבונ סרפ) סרפ לבקמ הדגנ לעופש ימו
הכ חרואב העגפנ הערתהה רשאכ ,םויכ ךא .םדגנ לעופש ימ תא רתוי םיבהוא םה ,םידוהיל רוזעל םלתשמ אל טושפ
אוה גרהנש יניתשלפ .ומצע שוריגה ןמ רתוי יתועמשמו עיתרמ השינע יעצמא ןיא .שוריג ילב התוא בישהל ןתינ אל ,שונא
ןב אוה ,היהיש םוקמ לכב לפשומ םדא אוה שרוגש יניתשלפ .הנועמ שודק אוה ילארשיה אלכב אלכנש יניתשלפ ;דיהאש
בישהל לכונ אל ,תכמותה םתביבסלו םילבחמ תוחפשמל יביטקלוק-ימס שנועכ שוריגה תא םילסופ ונא דוע לכ .תיב ילב
.העתרהה תא


?תאז םישוע דציכ
רפכו ריע ריע – םיימוקמ םיסחי ויהי ע"שיב היסולכואה םע וניסחי יכו ,"תיניתשלפ תושר" ןיא יכ עובקל ונילע ,תישאר
םיימואלה םינממסה לכ תא ריסהל ונילע ,הלא ץרא ילבחב חצנ תייהשל ונינפש הרהבההמ קלחכ .וישעמ יפכ רפכ
אלו ,לארשי ץראב לארשי תונובירל ןמאנה טועימכ תויחל םהילע ,רבד לש ופוסב ;לכשומ ךילהתב ,תיניתשלפה הרבחהמ
.םואל-תתכ
ינשב .B יחטשב ךכ רחאו C יחטשב הליחת ,םייניתשלפה םיבושייל תיתגרדה הסינכ ידי לע םשוית תוינידמה רקיע
ושרוגש יפכ) ושרוגי – ברקה תרעסב ועגפיי אלש ,םיקהבומ םיניוע םימרוג (א) :"תורירבה שלש ןורקע" םשויי םירקמה
תושרה ידי לע ול וגצויש תויצפואל םאתהב ודיתע לע טילחהל ךרטצי יברעה רוביצה בור (ב) ;(ותעשב סינותל ף"שא ישנא
רותיו ךות ,הריגה-תוטלוק תונידמב הטילק תויורשפאו יפסכ יוציפ לש תונוש תוגרד וללכי תויצפואה .םיטילפה םוקישל
יחרזאל וכפהיו ,ךכל ישעמ יוטיבו תונמאנ תרהצה ךותמ םמוקמב וראשיי – לארשיל םינמאנה (ג) ;תוידיתע תועיבת לע
.בשות לש םייניב דמעמב וא לארשי


.תוירוחאה וילגר לע דומעי םלועה ,ךומתי אל רובצה .םיכסי אל שיא .ירשפא יתלב הז – ורמאת יאדו
,דימתהלו ףטפטל ךירצ .הז גוסמ תונויער עומשל הלשב עקרקה ,תורחאה תויצפסנוקה תסירק חכונלש ,איה תמאה לבא
תינויגה ,תירשפא הביטנרטלא וזש ךכ לע דומעלו ,(תיניתשלפה הנידמה ןויער םע לאמשה השעש יפכ) םרזה דגנכ
.הדיחיה השעמלו
קר ךירצ .הזל םיארוק "םייתריצי תונורתפ" .םושייה יכרד רבכ ואצמיי ,ונלש תונורקעב הנומאה תא רידחהל חילצנ םא
!הדגא וז ןיא וצרת םא .הוקת גיצהלו ,ןוצר שבגל ,ןוויכ תוארהל

קרוש באוי


םוגרתה רואל

תירבעבש תימראה
זחא = דחא

תירבעב זחא שרושה לש תלבוקמה ותועמשמ וליאו ;דחאל תושעל ,ףתשל ,רבחל ועמשמ תירבעב דחא שרוש
יתש לעב אוה דחא שרושה ,תאז תמועל ,תימראב .ד ג םירישה ריש – ונפרא אלו ויתזחא :קיזחהל איה
וט וט תומש – "… דער ומזחאי …" :ונתשרפמ םיגדנ .רגס הינשהו ,(תירבעבכ) זחא – תחאה :ולא תויועמשמ
ליעל ."… ארבדמ ןוהילע דחא …" – "… רבדמה םהילע רגס …" :ןכו ;"… אתיתר ןונתדחא …" –
תועמשמ הז שרושל שיש הארנ םלוא .קיזחהל – איה תירבעב זחא לש תלבוקמה ותועמשמש ,יתאטבתה
םג ירבעה וליבקמב הקבד ימראה דחא תעפשהב :רגס = דחא ימראה וליבקממ התוא לביקש ,תפסונ
.(677 'מע ,ב"נשת ןומדקא ,ראיורב רפס ךותב ,אובמ ירבד – םימכח ןושל ,רשא רב 'מ האר) רגס תועמשמה
תאז תוארל ןתינ ןכ ."ארקמ תעד" ךכו י"שר ךכ .הריגס ןושל ,"… וזחאו תותלדה ופיגי …" :ג ז הימחנב ךכ
תמיצע לש בצמ לע םירבדמ ,רתא לע ,(6 הרעה) ארקמ תעדו י"שר ."… יניע תורמש תזחא" :ה זע םילהתב םג
,ונייה ."… םיניעה תא זחואה הז … ןנועמ …" :(ב"ע ה"ס) ןירדהנסב בותכה תא ןיבהל ןתינ ןכ .םיניע
ירבדמ ,םויסל .םיניע תזיחא ןאכבו ,המודמ םייניע תמיצעב תויהל וב הפוצל ןנועמה םרוג ויטוטהלבו ותוזירזב
ומש ארקנ המל …" :('ז א"יפ הבר ארקיו ןכו ,'ג ב"מפ הבר תישארב) זחא ךלמה לש ומש תועמשמ לע שרדמה
."תוישרדמ יתבו תויסנכ יתב (לענ ,רגס =) זחאש ,זחא

לאנתנ והילא ר"ד

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]ץראב תויולתה תווצמל יתנשה סנכה
תווצמל יתנשה סנכל רוביצה תא ןימזמ "ץראהו הרותה" ןוכמ ,וצראל םעה ןיב רשקה תא קזחל ךרוצ שי םהב םימיב
.ןליא רב תטיסרבינואב (29.1) טבשב ז"ט ישילש םויב ה"יא םייקתי סנכה .ץראב תויולתה
.םימה תייעבו ,תואבה תוטימשל היתוכלשהו תיעיבשה תונקסמב ונודי םירהצהו רקובה יבשומב
.וצראל םעה ןיב רשקה קוזיחל "המדא" טרסה הרוכב תנרקהב ןרקוי ברעה בשומב
ןופלט .דועו ןמטיו באז ברה ,רמע המלש ברה ,לאירא בקעי ברה ,והילא יכדרמ ברה ןרמ ןויצל ןושארה :םיפתתשמ סנכב
.08-6847325 :םירוריבל


ןורשה ירעב קוזיחו תודחא לש תבש
אלא ,"שוביכ" וא "תויולחנתה" הנניא היעבהש םיניבמ םלוכ תעכ .לארשי םע תא תדחאמו תרבחמ תיחכונה הכרעמה
קזחלו קימעהל שיש םג םיניבמ םלוכ .הלוכ לארשי ץראב ידוהיה םויקה תא ו"ח דיחכהל ביואה לש תידוסיה ותפיאש
קר וא מ"ומל חוקימ ףלק הנניאו ,םלוע ארוב י"ע ול הלחנוהש ,לארשי םע תלחנ איה הלוכ לארשי ץרא ,הנבהה תא
חלשב תשרפ תבשב הנחראתת ,לארשי ץרא לע קבאמב תינחורה המצעהו תודחאה תא קימעהל ידכ ."ןוחטיב ירוזיא"
יאצומב .תסנכה יתבב םירועישו תוחיש ,תישיא תורכיהל ,הילצרהו אבס רפכ ,הננערב ע"שי יבשייתמ תוחפשמ תורשע
.0209965333 :םיטרפל .אבס רפכב "סנאבורפ" ימלואב ןורבחב ידוהיה בושייה ןעמל יזכרמ העדצה ברע םייקתי תבש

?טיברש דוד תא ןוחי ימ
טפשמ רחאל ,ותעשב ונממ ללשנ וקשנ .ןוישר אלל קשנ תאישנ ןיגב ,הכרב רה בשות ,טיברש דוד רצענ םישדוח 8 -כ ינפל
.הפיקתב ותוא ומישאהש ,םיאניתשלפ ויה ודגנ םידיחיה םידעה ובש תוועמ
.השק הקוצמב םייורשה םידלי 5 -ו השא דודל ,8 רבכ הציר םכותמ םישדוח 30 לש רסאמ תפוקת הרזגנ דוד לע
.אישנהמ הנינח תשקבלו החפשמה תרזעל לעופ טיברש דוד ןעמל םקוהש ירוביצה דעוה
.08-8661005 טוקניזא סנרול .064-717328 רוח ןב ידע :םיטרפל .ונידיב ועייסו ונילא ופרטצה אנא
.WWW.DAVID.ORG.IL :טנרטניא


תויפלת תללכמ לש "הריצי ירוכיב"
ושענש תויטנדוטס לש תודובע הנגצות ,תסנכה ןכשמב (28.1) ב"סשת טבשב ו"ט ינש םוימ לחה םייקתתש הכורעתב
תיתונמא תוישיאל םינצינ רבכ רתאל ןתינ תודובעהמ קלחב .תיתונמאה הפשה תיינקה ךילהתמ קלחכ ,םידומילה ךלהמב
.החופיט לע דוקשל שיש ,תיאמצע
התנשל תברקתמה ,הארוהו ךוניחל תימדקאה הללכמה ,ביבא לתב תויפלת" תללכמב תונמאל תורומ תרשכהל לולסמה
,תויטנדוטסל קינעהל םיעדוימ םיינויע םירועישו אנדס רועיש ןווגמ .הבחר תיעוצקמ הרשכה היתודימלתל הנקמ ,70 -ה
רודל םתלחנהלו תונמא תוריצי לש יתרוקיב חותינל ,יוטיבל םילכ ,ץראל רוביחו הנומא לש םלוע אוה ינחורה ןמלועש
.ריעצה
ןווגמ לע תונמאל הבהאהו עדיה תא הידימלתל ריבעהל ליכשתש תינמא-הרומ לש התרשכהל םירבוח ולא םילכ
.דחי חורו תוברת ייח בלשמה הנידמב דיתעה רוד לש ותומד בוציעל תיתשתב ינויח ביכרמכ ,הבש המשהה תויורשפא
.03-5128570 :סקפ 03-5128555 :ןופלט 68168 ביבא לת 8376 .ד.ת 10 םרזה 'חר תויפלת תללכמ :םיטרפל

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]"שדוקב ןילעמ"
דומע 196 – 'ד ןויליג
רוצ ימרכ – "הריחבה תיב" ללוכ תאצוהב
שדקמהו שדוקה יניינעל ינרותה זכרמהו

.וישדוקו שדקמה דומיל תא םייח ץפחה רידגה ךכ ,"דחי םג העושי תוקתו הדובע הרות וב שיש דומיל"
.קספה ירפסו םינושארה ישודיחמ טעמ הכ ונל שיש םוקמב הרות ישודיחל בחרנ רכ – "הרות"
.(י"ק תוחנמ) "תאטח בירקה וליאכ תאטח תרותב קסועה לכ" םתברקהכ אוה תונברקה תוכלהב קוסיעה – "הדובע"
.הז םוחתב קוסיעה לכ תא ףפוא ,הלואגה בוריקל תלעופה - העושיל היפיצ לש טוח – "העושי תוקת"
.ירקחמהו יתבשחמה יתכלהה ינדמלה רושימב ,ולא םיאשונב שדחתמל תיזכרמ המב שמשמ "שדוקב ןילעמ"
ןמלז ברה .והילא יכדרמ ברה ןויצל ןושארהו אריפש םהרבא ברה םיישארה םינברה :םירמאמה יבתוכ לע םינמנה ןיב
.דועו ןמפואק 'פורפ ,ביבש הדוהי ברה ,לאירא לארשי ברה ,ןייטשנטכיל ןרהא ברה ,גרבדלוג הימחנ
הילאירה לע רקחמ .םינהכה תליפת לע תוגה .םישדקב תויגוסב םיינדמל םירמאמ רואל הנורחאל אציש יעיברה ןויליגב
הסינכה ןיד לע היתוכלשהו שדקמה םוקמ יוהיז תלאשב םויכ קוספל תיתכלהה תורשפאב ןוידו .ףועה ןברק לש תיתכלהה
.תליש קחצי ברהו ןרוק ןמלז ברה תופתתשהב ,תיבה רהל
ללוכ" ראודב וא 02-9931020 :ןופלטה תועצמאב םיאבה םינואטיבה לע םותחלו ,הכ דע ואציש ,םינואטיבה תא גישהל ןתינ
.ח"ש 15 דחא ןויליגל ריחמ .90400 רוצ ימרכ "הריחבה תיב


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design