English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
  חלשב תשרפ

ב"סשת'ה ךשמה חלשב תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map
!לארשי ץראה – לתשיהל

ד"יה סיליג לאומש ר"ד ץראה ירפ נ"על שדקומ רמאמה
א"סשת טבשב 'ט -ב תע אלב ףטקנש

'ה תיבב םילותש"
(ב"צ םיליהת) "… וחרפי וניהול-א תורצחב


:רתוי הברה ךכב שי .ץראל תורשקתה לש ינכט השעמ קר הניא ,טבשב ו"ט םוי תא תנייפאמה תונליאה תעיטנ
אוה ךא שממ יח וניא םנמא אוה .םמודב וליפא םייח תואיצמל יוטיב איה החימצה .םייחל תררועתמ ץראה
.ץראה לש התגרדמ תפשחנ ךכב .חמוצל םמודמ ומצעב ךפוהו ,וכותב גזמתמ ,חמוצה לש םויקה חכ תא הווהמ
דירוהלו ,היביוא-וניביוא רובע הממוש תויהל ,הריבע ירבוע איקהל התלוכיב שי ,היח תואיצמ איה לארשי ץרא
רבאכ הילא ונסחיב ,וניתובלב ץראה תא תלתוש לארשי ץראב העיטנה .הילא םיבשה הינבל ירפ חימצהלו רטמ
המיעט התויה קר אל .ונכותב ץראה תויה תא תקזחמ ץראה לש םישודקה היתורפ תליכא םג .ליעפ ,םשונ ,יח
,ץראה תמדא לש םילרנימה .החוכמ ונפוג ןיינבו ונרביאב היתוריפ תוגזמתה אלא שבדו בלח תבז ץרא ,ונכיחל
תבשחנ איה ךכל .הרשבו רשבו הירבאמ רבא תויהל םיכפוה וננהו ונירבא לכב םיכסמנ ,היתוריפב םיגוזמה
.הינב ונאו ונמא איה – "הב דלוי שיאו שיא רמאי ןויצלו" – ונמאל


םיפיסומ וננה ,"לכה תא ןז" 'ה תויה לע ונכרבש רחא ,ןגד ינימ תשמח לש הציבכו תיזכ לע ,םניחל אל
תרדא ,א"רגה תעדל) ץראל ונתסינכ םויב וז הכרב הנקתנ םניחל אל םג ."ןוזמה לעו ץראה לע" םיכרבמו
ץראל ונתסינכ – ץראה תא ונתליכא לע םג םידומ לוכיבכ ונא ןוזמה לע תכרבב .(האר 'פ תליחת ,והילא
ונתדות ךכ לעו ,ונכותב הגזמלו ,הכותב גזמתהל ,התוא לוחנל – אלא ,הילע תבשל ,הב רוגל קר אל ונל תרשפאמ
."ןוזמה לעו ץראה לע" – ה"בקל
ץרא "תליכא" :ןוזמה תכרב לש תישילש הכרבב תאש רתיב םיאטבמ ונא ,ץראה םע המלשה ונתודחא תא
תא תררועמ ,ונרוקמ תא ונל הריכזמ ,ונייח יקרועב התמירז ,ונירבאב התשודקו התמדא תעילבו ,לארשי
םשמ !ונרצונ םשמ אלה .חבזמה םוקמ ,הרזעה ,שדקמה תיב – ונלש םיימלשוריהו םיילארשי-ץראה "םינג"ה
םיפאוש םדאה ינב לכ .הלוכ תושונאה תחימצ ינצינ – וכותבו םידיגו רוע םרק ,ןושארה םדא לש ורפע רבצנ
הלואגה תומולח לכ אשומכ םאו ,הרשבמ חתנ עורקל ידכב םא .םלועה זכרמ ,םירה םורמ ריע ,םילשוריל
אשונ ,תומדא ילע שונא רוצי לכש הטושפה תינחור-תיגולויזיפה היווהב הדוסי וז הפיאשו ,םייללכהו םייטרפה
ןוזמה תכרבל הביס איה ,לארשי ץראב םחל תסורפ תליכא ןכ לע .חבזמה םוקמ רפעמ והשמה ןמ והשמ ופוגב
דעו חבזמה םוקממ רפעה תריבצ תעמ ,הירוטסיהה ךרוא לכל תושונאב ותעפוהב ,ץראה יהול-א םע שגפמל –
.םימעה לכל ארקח הליפת תיב יתיב יכ – לבת תווצק לכמ וילא ותרזח


לומ לא תשקיע הריתחב םיתיעלו ,תחנו הבושב םיתיעל .ומא קיח לא דבואה ןבה תרזח איה ,ץראל ונתביש
,הכות לא ץבקנו ךלוה לארשי ץרא לש הרפע .הנבל םאה ןיב ץיח רוצילו דירפהל חוכב םיסנמה םינתיא תוחוכ
תעירז ךא ,לוכשו באכ ךות םיתיעל ,םנמא .התמדא יבגרב ומצע ערוז םימלוע יחב ןימאמ ,לתשנו זחאנו ךלוה
– טבשב ו"ט םוי לש ואיש .'ה וכרב רשא הדשה תא החימצמ איה קרו איה התמדאב םירבקנה םיערזה
למסמה ,גורתאה .האבה הנשה לש גורתאה לע ללפתהל םישודקו םיקידצ וגהנ הז םויב ."גורתאה תליפת"ב
הדימבו סדהה ,בלולה דצל ,לארשימ דחא לכ לש ובלב יוצמ אוה .הלוגס ידיחיל ןיינע וניא ,םלשה םדאה תא
,שדקמה תיבל ,םילשוריל ,ץראל ונתורשקתה לש הז םויבו ,"םיקידצ םלוכ ךמעו" .הברעה םג תרחא וא וזכ
הכש ירירבשהו ןידעה ,ישיאה ונגורתא תא לדגל עדנש ללפתהל ונילע ,חבזמה תיתחתב ונלש יטרפה ריגרגלו
.הבורמ לופיטו החגשה ךירצמו ,תורוחש תודוקנו םיעצפ םיעגפל ףושח

התמלשהו הפוס ךא ,היבחרמ לכ לע ץראב ונפוג תואצמיהל הריתחב םנמא התליחת ,ץראה לע ונתמחלמ .ד
קר אל שגר וא הישע קר אל .ונבלב ןומטה חבזמה םוקמ ריגרג תא ונתפישחב ,ונכותב התואצמיהב קר ויהי
תפיאש ךותמ יסיפה וננסוח ןינב .שממ ונפוגב הנומטה ץראה תשודק יוליג .תוגזמתה – אלא ,הבשחמ וא דומיל
.הכותמ תחמוצה לוחה תמוקו שדוק לש המוק :"תומוק יתש – תויממוק םכתא ךלואו" .שדוק
.שדוקה לש ותשודק תא םישטשטמה לוחו שדוק יבוליש דוע אל ,בוחרה תוברת רחא תרוויע הפידר דוע אל
תבהאלו הרותל םילייח ריבגנ ,הזל הז םיררוצכ אלו הז תא הז םימילשמכ לוחהו שדוקה יגשומ תא דדחנ
.'ה תורצחב ונמצע לותשנו
,"םייח ץע" תארקנש הרותה תא ונכותב לותשנ ,ץראב ונמצע תא עטינ הז םויב ,ץראב תונליא עטינ הז םויב
!(אתליכמ) הציתנ הב ןיאש העיטנ – "ךתלחנ רהב ומעטתו ומאיבת" ,העושי תחמצהל הכזנו

רוצ ימרכ ,לאירא הינתמ ברה:לע םירבד ובו תונליאל הנשה שאר דובכל לדגומו יגיגח ןויליג
הילע קבאמהו לארשי ץראב תוקבדה
הב םיבשויה םירכונל סחיה
ונימיב הרהמב שדקמה תיב ןיינב ןוזחו תיבה רה לע קבאמה

…… תא םימלוה הלא םיאשונךייאלפ לכ ומת אל דוע

הפיה ונצרא ,תנוטנטקה ונצרא
הפחי תדלומ ,תנותוכ ילב תדלומ
היפהפי הלכ ,ךיירש לא ינילבק
ה-י הדוא םב אובא ,ךיירעש יל יחתפ

המח רואמ קחרה ,שרוחה יצע לצב
המדאה בל לא ,שרוש הפ הכנ וידחי
םותה תוראב לא ,רהוזה תוניעמ לא
םותי ינעוצו ,ראות אלל תדלומ

ךייאלפ לכ ומת אל דוע
טש אל רמזה דוע
ליל םע הכמ יבל דוע
טאלב ול שחולו
תחאה קר תא יל תא
תבו םא תא יל תא
טעמה תא יל תא
רתונש טעמה

םירפכה חיר תא ,ונידגבב האיבנ
םירדעה וכי ,ונבל ןומעפב
הפי רוא ןרקו תעגור הממד הנשי
הפחי לגרב העספנ הרואלו


בלרהט םרוי"ומעטתו"

,קזח לאוג יח הכותב" – ויתורואב קוק ה"יארה בתוכ – "היתוביסמב הכובסה הירוטסיהה איה הנמלא אל"
(ח"כ 'מע תורוא) "!ומש תוא-בצ 'ה ולאוגו לארשי רוצ
,הדעיל הירוטסיהה תא תטוונמה תיהול-א המרגורפ תלפוקמ הכותב ,םיירקמ םיטרפ ףסואהניא הירוטסיהה
."יד-ש תוכלמב םלוע ןוקת"ל דעו והובו והות לש תואיצממ
.ןינבה לכ ןעשנ וילעו ,לארשי םע – ךוות דומעכ – בצינ תינכתה זכרמב
תמתוחו "ךארא רשא ץראה לא … ךל ךל" וצב תחתופה ,המואה יבאל הנושארה תולגתהב רבכ שרופמ הז דוסי
הכובס"ו הכורא דעיה תמשגהל ךרדהש אלא .(ג-א ,ב"י תישארב) "המדאה תוחפשמ לכ ךב וכרבו" :הרושבב
יקוספ .הרותב םינפצומה "חתפמ יקוספ"ב הילוח רחא הילוח םיקזבהב תפשחנו תכלוה איהו ,"היתוביסמב
:"םירתבה ןיב תירב"ב הבר המצעב םידהדהמ ,תישארב רפסב םיטלובה חתפמה
םהל אל ץראב ךערז היהי רג יכ עדת עדי"
הנש תואמ עברא םתוא ונעו םידבעו
… יכנא ןד ודבעי רשא יוגה תא םגו
(זט -גי ,ו"ט תישארב) "… הנה ובושי יעיבר רודו
תא תומש רפסב תטרפמו הרותה הבש ,םיירצמ דובעש תעב תינכתה לש ןושארה הקלח םשגוהש רחאל ךא
"… יתחקלו … יתלאגו … יתלצהו … יתאצוהו" :"הלואג לש תונושל עברא"ב תורחל תודבעמ האיציה תינכת
.('ו תומש)
תינכתל ,תפסונ הילוח הפסונ "םיהול-אל םכל יתייהו – םעל יל םכתא יתחקלו" :תיעיברה ןושלב יכ בל םשוי
:םש ן"במרה ירבדכ ,יניס רה דמעמ לע קפס אלל – תרשבמ איהו "םירתבה ןיב תירב"
דוע ונינפלו קוספ ףוס וניא הרות ןתמ םג ךא ."הרותה ולבקתו יניס רה לא םכאובב – "םעל יל םכתא יתחקלו"
."ץראה לא םכתא יתאבהו" :הלואג לש תישימח ןושל
ףוס ףוקזל לארשי וכזש העשב ,ףוס םי תעירק רחאל הנה ךא .המלשנו תינכתה המת ךכב יכ המוד המוד עגרל
םיפסונ םיכבדנ םיקמעממ ולעו ועקב ,םיקחרמל הטבמ הרישימה הרישב ןנורתה םלוקו םתמוק תא ףוס
:הלואגה ךלהמב
'ה תלעפ ךתבשל ןוכמ ,ךתלחנ רהב ומעטתו ומאיבת"
ךידי וננוכ ינוד-א שדקמ
.(חי-זי ,ו"ט תומש) "דעו םלועל ךולמי 'ה
:לודגה ךלהמה רישל תופרטצמה תופסונה לע תוילוח שולש אופא ונינפל
.לארשי ץרא תמדאב םישרוש תקמעה – "ומעטתו" .א
.ארקמב הנושארל ןאכ רכזנה – ינוד-א שדקמ ןינב .ב
.יד-ש תוכלמב םלוע ןוקתו דעו םלועל 'ה תוכלמ יוליג .ג
."ומעטתו" תרושבב דקמתנ ,תונליאל הנשה שאר ברע ,תאזה םעפב
אוה עיפומ ,םיה תרישב ןאכ ךא ,ארקמב תחא אל יוצמ ,ותמדא לע עוטנה ןליאל לארשי םע לש וייומיד
שקבמ הנושארו שארב יכ הארנ .הז ןועט יומידב םילפוקמה םירסמהמ תצקמ לע דומעל יוארה ןמו ,הנושארל
:ארזע ןבאה בתוכ ךכ .םיכורא וימיש הז ץעכ .םינשו םימי ךרואל ץראב הנתיאה הזיחאה תא שיגדהל בותכה
ירפ השעו ףנע אשנו ,ונלתשא לארשי םורמ רהב" :ךרדכ ,הנממ ולגי אלו הברה םש ודמעיש הליפת – ומעטתו"
.(גכ ,ז"י לאקזחי) "רידא זראל היהו
:(בכ ,ה"ס) היעשי תאובנב שרופמ וצראב םעה ימי תוכיראל ,ץעה לש הז יומיד םצעבו
לכאי רחאו ועטי אל ,בשי רחאו ונבי אל"
"יריחב ולבי םהידי השעמו ,ימע ימי ץעה ימיכ יכ
ךילהתל תשרדנה 'תונלבסה תרובג'ב זוחאל העיבת םג הכותב תנפוצ ,םימי ךרואל ץראב הזיחאה תרושב םלוא
אשיש דע םינש ול תושורדו ,המדאה בל לא העמק העמק שרוש הכמה הז ןליאכ ,ץראב תושרתשההו הטילקה
בייחמה ךשוממ ךילהת וינפל יכ ןיבמש ימ לבא ,הרהמ שאייתהל לולע וכרד ול הצאש ימ .וירפ ןתיו ויפנע
.הטילקה יישק םע חור ךרואב דדומתהלו הקומע המישנ תחקל עדי ,ץעה לש "סומתיר"ל לגתסהל
:"ע ח"צ ןירדהנס תכסמב ,אבא 'ר ירבדב תלפוקמה הקדה הינוריאה וזש רשפא
:רמאנש הזמ הלוגמ ץק ךל ןיא אבא 'ר רמאו"
ואשת םכירפו ונתת םכפנע לארשי ירה םתאו
.(ו"ל לאקזחי) "אובל וברק יכ לארשי ימעל
הבש רשא לארשי ץראב ןנובתהל יד ,תואירטמיגבו םיזמרב ושקבל ךרוצ ןיאו הלוגמו אוה ילאיר ןכא הזה ץקה
תונלבס רסוחב הפצמו ץעה דיל דמועש ימל רתסנ אוה ףא ,הז הלוגמ ץק ךא .הפי ןיעב היתוריפ תתלו חורפל
… העש יצח םומיסקמ … תוקד שמח ךות "הדוקפב" וירפ ןתיו ויפנע אשי דציכ תוארל
(ח ,'א יגח) !"רהה ולע"

ךתלחנ רהב ומעטתו ומאיבת"
'ה תלעפ ךתבישל ןוכמ
(זי ,ו"ט ומש) "ךידי וננוכ ינוד-א שדקמ

,א"מ הכוס) י"שר בתוכ ךכ ,ןכאו .ומצעב ה"בקה ידי לע השעיי שדקמה ןוניכש הז קוספמ הארנ ,וטושפ יפל
תמועל ."ךידי וננוכ 'ה שדקמ 'אנש ,םימשמ אביו הלגי אוה ללכושמו יונב ,ןיפצמ ונאש דיתעה שדקמ" :(א
'ר שרד :םש רמאנ ךכו .םיקידצ ידי השעמ לא סחייתמכ הזה קוספה תא הניבמ (א ,'ה תובותכב ארמגה ,תאז
ץרא הדסי ידי ףא :ביתכ ץראו םימש השעמב וליאד .ץראו םימש השעממ רתוי םיקידצ ישעמ םילודג :ארפק
תומש) "ךידי וננוכ 'ה שדקמ" :ביתכ םיקידצ לש םהידי השעמב וליאו (גי ,ח"מ היעשי) םימש החפט ינימיו
.אוה םיקידצ ידי השעמ – "שדקמ" :םש י"שר שריפו .(זי ,ו"ט
תיבו ךידי וננוכ ביתכד" דיתעל שדקמב קסוע קוספה יאדוובש הירא רוג ורפסב ל"רהמה בתוכ ,הריתסה רשפל
ןושארה תיבה ןינעל םג ונממ דומלל ןתינ ,ןכ יפ לע ףאו ;"םדו רשב ןינב אלו ה"בקה ןינב היהי דיתעל שדקה
.(םש ןייע) םה םיקידצ ידי השעמו םדא ידיב ושענש ,ינשהו
ןיבה יריאמהש ןייצל יוארה ןמ ,םנמא .םיבר םיגוחב תלבוקמ ,םימש ידיב הנביי ישילשה שדקמהש וז הפקשה
ושוריפב ,ומצעב י"שר ירבדמו .יחרכה הז ןיא לבא ,םימשה ןמ ישילשה ןינבה דרי ילואש י"שר תנווכב
ונילע הוצמ ם"במרה יפלש אלא דוע אלו .םדא ינב השעמ היהי ישילשה שדקמה םגש חכומ ,אי ,ג"מ לאקזחיל
םיכמתסמ םיבר ,תאז לכבו .אובל דיתעל םג אלא רבעה לע קר הרמאנ אל וז הכלהו ,שדקמה תיב תא תונבל
.שדקמה תיבל עגונה ישעמ קוסיע לכמ םהידי תא רידהל ידכ ל"נה י"שר תטיש לע
טאל טאל ,ךכמ האצותכו .תיבה רה יבגל םג תושידא תמרוג ,םימשה ןמ דריש שדקמל הייפצהש ,המודש אלא
לקשמ ידבכ םיעוריא השולש ומשרנ הדבל הנורחאה הנשב .ונידימ רהה לע תידוהיה תונובירה תטמשנ
היינב (ג ;רהה ךותב ינייסוח תרובק (ב ;םידוהיל טלחומ הסינכ רוסיא (א :דיתעל תוער םבוחב םינמוטש
.ידוהי רכז לכ תדמשהב הוולמ ,(תיקוח יתלבו) תטלשנ יתלב תיברע
וננהש ףא ,םידוהיל תיבה רהב םירתומה תומוקמל הרהטב תולעל רתיה ע"שי ינבר דעו םסרפ םייתנשכ ינפל
רה יניינעל תדחוימ הדעו ע"שי ינבר דעו" םיקה ,תורדרדהה תא רוצעל תנמ לע ,הנורחאלו ."םיתמ יאמט" םויכ
.ל"נה תועפותב קבאהל התרטמש ,תיבה
יארוקמ שקבל יוארה ןמ ןכ לע .םירבד זיזהל יוכיס הברה ןיא – בחרה רוביצה ןמ – הטמלמ ץחל רדעהב ךא
ימלסומ דגסמל ךפוה תיבה רהש הרוק ךיא" :הלאשב ,םהינבר לא ונפיו ,םבלל םירבדה תא וחקיש הז ןויליג
לבאו םוצ םויל באב העשת עבקנ וללגבש תונוסאה דחא יכ רוכזל שי !?ןלציל אנמחר ,ןוכיתה חרזמב לודגה
חוליג םאה .(תינעת ימלשורי) ןברוחה רחאל ויביבס תאו לכיהה תא שרח עשרה סופורסונרוטש ינפמ אוה
?הזמ תוחפ אוה (יקוח יתלב ףוצירל וניכהל) רטמ לש קמועב רהה תמדא
םימוטאה הדלוח ירעשמ .האבה העצהה תא הנפמ יתייה ,ומצע רהל םידוהי תסינכ ריתהל םיססהמה לאו
.יעקרק תת םלואל השיג הנשי ,רהה לש ימורדה לתוכב
סנכיל ירק לעבו בזל רתומו ,תיבה רה תשודק םהילע ןיא הלאכ תוליחמש (נ"ת 'יס ד"וי) רזנ ינבאה קספ רבכ
הנשי ,וז הרהנמ ךותל המלש תוורואב ומיקהש דגסמה ןמ ץורפל םיסנמ םיברעהש ןויכמ .(םש ןייע) םשל
הרהנמה תכיפהו ,הדלוח ירעש תחיתפ תא שורדל םוקמ שי ,ןכ לע .םש תידוהי תוחכונל הנוילע תובישח
.תידוהי הליפת םוקמל
תיב רהל רכז ןיא ,קוח י"פע העבקנש ,לארשי תנידמב םידוהיל םישודקה תומוקמה תמישרב .הנורחא העצהו
רשל תונפל שי ,ןכ לע .םיתמ םש רובקל רשפאתי אל בוש ,שודק םוקמכ תיבה רה םשרייש עגרב .ונשדוק
.םישודקה תומוקמה תמישרב תיבה רה תא ץבשל השירדב תותדה
לארשי ואובי :ה"בקה רמא :'ה תלחנב "םילחנתמה" לכ תא סנ לע הלעמה ,ונתשרפל אתליכמה ירבדב םייסנו
-א 'ה רשא ץראב :רמאנש ,הלחנ ארקנש לארשי ץראל ('ד לאוי) "לארשי יתלחנו ימע" :רמאנש ,הלחנ וארקנש
(זי ,ו"ט תומש) "ךתלחנ רהב" :רמאנש ,הלחנ ארקנש שדקמה תיב ונביו (ט"י םירבד) "הלחנ ךל ןתונ ךיהול
.(י השרפ חלשב אתליכמ) .(א"כ רבדמב) "לאילחנ הנתממו" :רמאנש ,הלחנ תארנש הרות תוכזב
!ןוצר יהי ןכ ןמא


רחשה בכוכ - ץיבוניבר יכדרמ ברה
תיבה רה ןעמל ע"שי ינבר דעו ריכזמ
םילשוריב ע"שי ינבר תאילמ רבד ךותמ עטק

.תיבה רהב םידוהיל לגר תסירד ןיאש ךכ לע החומ ע"שי ינבר סנכ
.לארשי יאנוש לש תונוירב ידי לע תערכומ תויהל לכות אל תיבה רהל הילעה רבדב תיתכלהה הלאשה
.רהב םהיתוליהק םע תולעל םינברל תארוקה (טבשב י"ח) ז"נשת תנשמ תמדוק הטלחה הזב תרכזומ
וילא הילעו םידוהיל ותחיתפל האירקב תיבה רה ביבס תופסאו תונגפהב ףתתשהל לארשי תיב לכל םיארוק ונא
.ה"זעב ותחיתפ רחא
." 'ה ןעמל םמשה ךשדקמ לע ךינפ ראהו" :לאינד תליפת ונב םייקתתש ןוצר יהי
ץרא

חצרל םישדוח השולש תאלמב
לארשיב לודגו רש
ד"יה יבאז םעבחר (.לימ) ףולא

:יתעמש יתמשנ יקמע ךותמ תישירח ידנג תגאש
!"יתקעזל םוקמ יהי לאו !ימד יסכת לא ץרא"
,ומע בהואו בוהא ,לודגו רש יכ לע ,ןורחו ןוגי תקעז
.לארשיב הזה םויה לפנ ,םע-בחר ידוהיו לארשי ץרא שיא
,יראכ בל ץימאו רמנכ זע ,קיתו םחול
םילשורי יכיכותב ,ונצראב ונמע תרמשמ לע
,ונשדקמ םוקמ ונייח תיב רה לומ
.ללח ךיתומב לע םעבחר וניפולא

:ינזאב דהדהמ ,"םיריפכ תגאש לוק" ,ךלוק
,"ךיזראב שא לכאתו ךיתלד ןונבל חתפ …"
,ןונבלב לפנש םדא יתוק ףולאה ךערל תדפסש הניקב
םענ ינבל םג ןווכמכ ויתעמש זאמ
.םוקמ ותואבו ןמז ותואב םירוביגב לפנש
תומלצ וניפעפע לעו ,םיזראב רידא ,דודש תלפנש תעכ
.ךתבהא ץרא יבחרה המרב עמשנ םירורמת יהנ לוק

הצימא יתוקתו ותליפת הכז ,הזה םויה
,הלוכ לארשי תרא יבהוא לכ ,קזחתנש
"ץרא" :הל ארקנש ,הבחרו הלודג תחא העונתב דחאתנו
.הרובגה יפמ לארשי םעל הנתנש ,הבחרו הבוט הדמח ץרא -

תפצ ,הדוהי דוד


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
הכלהה רואל

לארשי ץראב םייוג ירוגמ


.לארשי ץראב םייוג ירוגמל סחיב ,הרותב ורכזנ םירוסיא ינש
.תירב םהיהולאלו םהל תורכת אל" :(גל-בל ,ג"כ) תומשב דחאה
,יל ךתוא ואיטחי ןפ ךצראב ובשי אל
."שקומל ךל היהי יכ םהיהולא תא דובעת יכ
… םב ןתחת אלו .םנוחת אלו תירב םהל תורכת אל" :(ד-ב ,'ז) םירבדב ינשהו
."םירחא םיהלא ודבעו ירחאמ ךנב תא ריסי יכ
תוירקיע תועד שולש .וללה םירוסיאה ורמאנ םייוג הזיא יפלכ ,הלאשב םינורחאהו םינושארה ילודג וקלחנו
:הזב ורמאנ

םדמועב לארשי ינב תא התווצב הרותה הקסע םהבש ,ןענכ ימע תעבש יפלכ ורמאנ ולא םירוסיאש ,הנושארה
,הז ללכב תורודה לכבש הרז הדובע ידבוע לכש תרבוס היינשה העדה .(ג"מס ,ד"באר ,י"שר) ץראל סנכיהל
ךמס םהילעו ,"המדא חבזמ"ו ,ם"במרל ושוריפב הנשמ ףסכה תעד ךכ) לארשי תא ואיטחי אמש ששחה םהבש
.(הטימשב םילאעמשיל עקרקה תריכמ רתיהב קוק ברה קחדה תעשב

עקרקב היינח ול ןתינ אלו ונצראב בשי אלש וניווטצנ ,בשות רג בשחנ וניאש יוג לכש ,תרבוס תישילשה העדה
ךכ) ץראב יהול-אה ונדועי תמשגהב עוגפלו ונאיטחהל לוכי אליממ בשות רג וניאש יוג לכש ,לארשי ץרא לש
םינורחא המכ תעד ךכו ,חרפו רותפכו ,ךוניח תחנמו ,א"בטירהו ,ם"במרל ושוריפב הנשמ דיגמה תעד
.(ב"יצנה םהיניבו ,הטימשב םילאעמשיל עקרקה תאיכמ תא םירסואש

ךות לארשי יהול-א 'הב ןימאהלו ,חנ ינב תווצמ עבש רומשל :םיאנת ינשב דומעל ךירצ בשות רג תויהל ידכ
הרז הדובע תוכלהב ם"במרה ףיסוהש אלא .הרותה יוויצכ וצרא לע לארשי םע לש תטלחומה תונובירה תלבק
ריאשהל רתה ןיא תישילשה העדלש אצוי אליממו ,בשות רג לבקל ללכ רשפא יא גהונ וניא לבויהש םויכש ,ו ,י
.ץראב םייוג

יפ לע .ץראהמ םשורגל לועפל הווצמ ונילע תלטומ םאו ,םיברעה דמעמב םינברה ילודג ונד הנידמה תמקה תעב
רוסא ,הפיקת ונידיש העשב ,בשות רג וניאש יוג לכש ,םש ם"במרה ירבד טשפמ עמשמ ןכו ,תישילשה העדה
לכמ ,ץראל ותסינכ תא ריתהל ידכ בשות רג םילבקמ ןיא םויכש ףאש ,גוצרה ברה שריפש אלא .ונצראב בשיש
.ושרגל הווצמ ןיא ,בשות רג לש םינוירטירקב דמוע לעופבו ,ץראב רג רבכ אוה םא םוקמ

,ץראה לע וניתונוביר תא םילבקמ םניא םיברעה ןמ םיבר לעופב יכ ררבתה ורבעש םינשה תורשע ךשמב םלוא
,בשות רג לש םיידוסיה םיללכה ינש לע םירבוע םהש ירה .םיחצורה םילבחמה םע הלועפ םיפתשמ ףאו
.םשרגל ונילע הווצמ – תישילשה העדה יפ לעש רורב אליממו

בושי תווצמ תא םייקל ידכ ,ונצראמ וניאנוש תא שרגל ונילעש הארנ ,היינשהו הנושארה העדל םג ,ךכל ףסונב
םכל יכ ,הב םתבשיו ץראה תא םתשרוהו" :(גנ ,גל רבדמב) רמאנש ךרדכו .תווצמה לכ דגנכ הלוקשה ץראה
רשא היהו םכינפמ ץראה יבשוי תא ושירות אל םאו" :(הנ ,גל) ךשמהב םשו ."התוא תשרל ץראה תא יתתנ
םתואש יאדוו ."הב םיבשוי םתא רשא ץראה לע םכתא וררצו םכידיצב םינינצלו םכיניעב םיכישל םהמ וריתות
םהש דחוימבו ,הרז הדובע ידבועמ םיעורג – םתונמוא ילכל רקשהו סמחה ,חצרה תא ושעש םיעשרה
.לארשי תרות דגנכ םתמחלמב םימצעתמ

,ץראב ריאשהל רשפא – וצרא לע לארשי תונובירו תווצמה עבש תונורקע תא םמצע לע ילבקמש םיברעה םנמא
לעופב תויהל םילוכי תיברעה היסולכואה ךותמ םיזוחא המכ םויכ תעדל תלוכי ונידיב ןיא .גוצרה ברה ירבדכ
ונאבהש חצרה תויפונכ ןוטלשל תיברעה היסולכואה תא הריקפה ,לארשי תנידמ ,ונירעצל ןכש .םיבשות םירגכ
לכונ ,ץראה יקלח לכב ,ונדגנ המחלמה םע יולגב םיהדזמה םתוא לכ תא שרגנש רחא קר ךכיפל .ונשמיחו
תשרומבש קדצהו רסומה תונורקע יפ לע ןאכ תויחל :תיתימאה הרירבה תא תראשנה היסולכואה ינפב עיצהל
.תרחא הנידמל רגהל וא בשות רגל ועבקנש לארשי

םדא לכ םינחוב ןיא :םינוש םיללכה המחלמב לבא ,םילבגומ םיתומיע לש תרגסמב םירומא וללה םירבדה לכ
יללכ המחלמ ברקב ןוחצנל הריתחה םצעל ףסונב יזאו ,ונדגנ תמחלנש הרבחה ללכ לא םיסחייתמ אלא ,דיחיכ
ךירצ – לעופב ונב וכמת יכ עודיש םתוא תא קרו ,שרגל ךירצ היסולכואה ללכ תא ,םינתשמ "ךצראב ובשי אל"ה
.ריאשהל

הז םא ןיב ,גוס לכמ תודחפהו םימויאמ עתריהל אלב ,וזב תמאה תא רמול וניתובוחו וניתוכז לע דומעל ונילע
לש םתוראשיהל ונמכסה הליחתמש ,ולוכ םלועל רמול ונילע .םינוממ םידיקפ וא תודסומ וא תוגלפמ דצמ
,םויה רבכ ,תח אלב ךכ לע ריהצנ םא .וניתולכל ונילע תמקה לכ תא שרגל ונילע הבוח םלוא ,ונצראב םיברעה
.ונצראמ וניאנוש תא שרגל לכונ ובש בלשה לא ונמצע ברקנו ,לארשימ תושפנ ךכ ידי לע ליצנו העתרה רתוי גישנ

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


לחר רבקב טבשב ו"ט
.רגניול השמ ברה יפמ רועיש ,החמשו הניגנ יווילב ,לחר רבקב טבשב ו"ט תביסמ םייקתת ,טבשב ו"ט ,ינש םויב
.םחל תיב-הליג תמוצב םג םיעסונ ףוסאי סובוטואה .17:00 העשב אצי תיזכרמה הנחתהמ סובוטוא
!םירתוומ אל אמא לע .ונמא לחר רבקב לארשי םע תזיחא תא קזחלו אובל בושח וישכע אקווד
.02-9961756 ונמא לחר ןעמל דעוה :המשרהו םיטרפל
.09:00-13:00 תועשה ןיב לחר רבקל םוי לכב םיסובוטוא


תוהוגנב טבשב ו"ט
.טבשב ו"ט ,ינש םויב ה"זעב ,תוהוגנ בושיה םע תורכיהו יתיווח ברעל םינמזומ תוריעצ תוחפשמו תוגוז ,םיטנדוטס
תמוצ ךרד רבוע ,ישארה רעשה ;ןליא רב .שמש תיב ךרד המואה ינינב ;םילשורי) תוהוגנ ןוויכל האיצי 16:30 :תינכותב
ןחבמב תויגוז אשונב ,טילש לאינד ר"ד יפמ החיש 19:00 ."ומעטתו ומבת" אשונב ,תרופ ןנח ברה יפמ החיש 18:00 .(הניטסק
.ןמלגנא עשוהי רמזה לש העפוה 20:00 .(רבשמו העיגר תותעב תויגוז)
(םוקמב תופטרמשל תורשפא) .051-217383 וא 02-9605188 :םיטרפל !!!םכתוארל חמשנ

.… םירצנ תבישי


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design