English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ךתולעהב תשרפ

ךתולעהב תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map

"!תמכ יהת אנ לא"

רשא ףוספסאה"ו םעב םידוריה קר אל םידקופה ,םירבשמו תונולשכ תופוצר ,'חרוק'ו ,'חלש' ,'ךתולעהב' תושרפ
ערה ןושלב םילשכנה ןורהאו םירמ לש םאטחל םידע ונא ךתולעהב תשרפ ףוסבו ,המואה ילודג םג אלא ,"וברקב
.(א ,ב"י רבדמב) "חקל רשא תישוכה השאה תודוא לע" השמב הרס םירבדמו
הנוצר ןיאש איה תזמור הפוג וז הקיתשבש רשפא .םהירבד ויה קוידב המ תשרפמ הניאו םנמא תמתוס הרותה
,האובנב םהמ לודג השמ ןיאש הכרעההמ תעבונ השמ לע םירמו ןורהא לש םתנולתש הארנ ךא ,תוליכרב קוסעל
.(ב ,ב"י) "!רבד ונב םג אלה ?'ה רבד השמב קרה" :םהירבדכ
.ותאובנ לשב תושיא ייחמ השמ לש ותשירפ לע הבסנ תרוקיבה יכ ועבק רשא ל"זח ירבדל דוסיה ןאכמו
.ונובלע תא עבות ומצעבו ודובכב םימלועה ןוביר ךא ,םירבדה לע ביגמ וניא ,ותונתוונעב ונבר השמ
תאצל םירמו ןורהאל ארוקו החכות תוכלה לע םלוע לש ונוביר "דיפקמ" ,ופא ןורח תעב םגש ,בל םישל יוארה ןמ
.םהינפ תא ןיבליו השמ ינפב םחיכוי לבל ,דעומ להאמ
... ורבח תא חיכומה" :תעבוקה הכלהל רוקמ - ארקמ לש וטושפ יפ לע - הניה :'ירפס'ה ןושלב רבכ הזומרה וז הדוקנ
.(ז ,ו תועד תוכלה ם"במר) "ומצע ןיבל וניב וחיכוהל ךירצ
תערוצמ םירמ הנהו" :היחא ןורהאמ רתוי ערה ןושלב המצעתנש ,םירמב ומושיר תא ריתומ ףאה ןורח םוקמ לכמ ךא
."גלשכ
?תמה והימ
,ןורהא אקוודו ,"םהדנ שיאכ" ןושארה עגרב הרואכל דמוע השמ .םירמ יחא לש םהיתובוגת תונחבנ וז רבשמ תעשב
.ותוחא לע םימחר שקבל השמ לא הנופו דימ תשעתמ
םיאטח" ירהש השממ החילס - םירמו אוה - ושקבי אל דוע לכ ,ירפ אשת אל השמ לש ותליפת םגש ןיבמ ןורהא לבא
אטחב האדוהב םירמ לש המשבו ומשב חתופ אוה ירה ךכיפלו "ורבח תא הצריש דע םירפכתמ םניא ורבחל םדא ןיבש
:החילס תשקבבו
תאטח ונילע תשת אנ לא :ינודא יב"
.(אי ,ב"י) "ונאטח רשאו ונלאונ רשא
:והשמ םותס ןורהא יפבש ינשה טפשמה ךא
.(גי ,ב"י) "ורשב יצח לכאיו ומא םחרמ ותאצב רשא ,תמכ יהת אנ לא"
:רשפ המו ,"ומא םחר"מ אצויה ?תמה והימ
?"ורשב יצח לכאיו"
:ראבמ - םישרפמה תיברמ ויתובקעבו - י"שר
רשא' .תמכ תויהל ותוחא תא חינהל חאל יואר ןיאו ... תמכ בושח ערוצמהש - 'תמכ' ;וז ונתוחא - 'יהת אנ לא' "
'ורשב יצח' לכאנ ירה ,ורזוע וניאו רוזעל ודיב חכ שיש ,(השמ) הז לש - 'ומא םחרמ' (םירמ) הז אציש רחאמ - 'ותאצב
."אוה ורשב ויחאש -
בסומ "ורשב יצח לכאיו" םויסה ותמועל ךא ,םירמ לע אוה ףא רמאנ "ומא םחרמ ותאצב רשא" יוטיבה הז שוריפ יפל
.השמ לע
:וירבד הכו .השמ לע ,אלא םירמ לע אל ,םיבסומכ ןורהא ירבד תא שרפמ - י"שר לש ודכנ - ם"בשרה םלוא
םחרמ םירמ הדלונש רחאמ :רמולכ ... תמכ ךמצעב התא היהת אנ לא ,ךליבשבו ךדובכל רמולכ - 'תמכ יהת אנ לא' "
."השמ לש ורשב יצח לכאנ ירה (... התערצב) התמ איהו השמ לש ומא
וילאש ימ יפלכ ןירשימב תינפומ "!יהת לא" האירקה יכ עמתשמ ןהמ ,ילשמ רפסמ ם"בשרה איבמ תויאר שולשו
:םירבדמ
(וכ ,ב"כ ילשמ) "ףכ יעקותב יהת לא"
(חכ ,ד"כ םש) "םניח דע יהת לא"
.(כ ,ג"כ םש) "ןיי יאבוסב יהת לא"
דרוי רסמ םהב ןומטש ינפמ אלא ארקמ לש וטושפ תא םה םימלוהש ינפמ קר אל ,דואמ דע םירקי ם"בשרה ירבד
.ןמז לכבו םדא לכל שפנה םוהת דע בקונו
תטשוה יכ ךל עד !וירוסיב לתפתמה ךיחא לבסל שידא ראשת לא "!תמכ יהת אנ לא" :ארוקו דהדהמ ןורהא לש ולוק
םיישיאה ךייוואמ תא אכדלו "ךרועמ תאצל" ךממ עבותה "יטסיאורטלא" השעמ םניא ,ונעמל הליפתו לבוס חאל די
.ךרשבו ךמצע - ךיחא םע דסח תושעל תשקבמה ךתמשנל קומע יוטיב :אברדא אלא ,ךתלוז ןעמל
!תמכ בושח התא ירהו .ךמצעמ םא יכ םלעתמ התא ךיחאמ אל ,ךברקב םעופו יחה ,הז ןוצרל שחכתמ ךנה םא
"לארשי בר"ל "לארשי ללכ"מ
?הז רסמל עדוותהל ידכ ןורהא דצמ "ןישוביכ ירבד"ל קוקז השמ היה יכו :לואשל םוקמ שי ןיידעש אלא
,םתאטח אשת םא התעו" :קעוז אוה לגעה אטחבו ולוכ לארשי םע לע םיללפתמ דציכ ונדמילש אוה םיאיבנה ןודא ןה
.(בל ,ב"ל תומש) "תבתכ רשא ךרפסמ אנ ינחמ ןיא םאו
השקתמ ,המואה ללכ תבוטב הצפחה ,תיללכ המשנ הניה םיהול-אה שיא השמ לש ותמשנש םושמ אקוודש רשפאו
תדימ י"פע -היוארה ותוחאל 'היצקטורפ' השועו ,םינפ אוה אשונש וב ודשחי לבל ,לוכיבכ 'תיטרפ' הליפת תאשל אוה
ליבשב :לארשי ורמאי אלש" :הליפתב השמ רציק עודמ ראיב רשא ,ירפסה ירבדל המודב .האטח לע שנועל - ןידה
."הליפתב ךיראמ אוה ותוחא
הז אוה יכ תערוג הניא טרפה תבהא יכ ריכהל השמ יניע תא ריאמ ,דחי םג ללכלו טרפל הבהאב דקויה ,ןורהא לבא
שאר ,רטנלס לארשי 'ר ירבדכ ,לארשי ברל הגאדה תא םג חוכשל רוסא לארשי ללכל הגאדה תעבו ,ללכה תבהאמ
.רסומה תעונת
,הלשמ רפע לע ןיאש הליפתב השמ םצעתמ זא וא
:הלועו תעקוב איהו תוציחמה לכ תא תרבשמ הליפתו
.הל אנ אפר אנ - לא

תרופ ןנח[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]?"רשב יל ןיאמ"

םעה תא תאשל' השמ לש ובוריס .השמ לש ותוגיהנמ תייעב ישרושב תעגונ הוואתה תורבק אטח תשרפ
ותלאשו ותומ תפדעהל דע דיקפתב תאשלמ ותשלוח הנעט ,וילא תורכנתה טעמכ לש השוחתל דע 'וקיחב
,הבירמ ימ אטחמ הרומחו ,הטושפכ איה (י"בשרכ אלש) אביקע 'ר תעדלש ,רשבה תא 'ה םהל קפסי ןיינמ
.ונבר השמ ,'אנמיהמ איער'ה לש וכרד לע תושק תולאש תולעמ
טבממ .ויתובקעב םעהו ףוספסאה אטחב ןנובתהל אלב השמ לש םישקה וירבד תא ןוחבל ונילע השקי
המש ,הארנ השרפה ךשמהמ ךא .רשבב ינוגחה ןמה טירפת ןוויגל השירדה היה אטחהש ,הארנ ןושאר
האנהה תא םהל הנתנ אלש ,תימויה לכואה תנמ לש ,םעטל תמצמוצמה תומכה איה םיננולתמל עירפהש
ךנעיו" :עבוש תשוחת ןתנ אל ןמהש ,השמ הדומ הרות הנשמב ,ןכאו .האילמה ןטבהו עבושה השוחתבש
אלש יאדו ,תואירב הילעבל הפיסומ הניא האילמה ןטבה תשוחת ."תעדי אל רשא ןמה תא ךליכאיו ךביעריו
לש הנורסח .תינויחו הבורמ תיארנ ,התוא ריכמ וניאש ימל רקיעב ,התאנה ךא ,רבדמב םחה םילקאב
תא ריתוהל ידכ דבלב תלוגלוגל רמוע טוקלל רתיהה ,לארשי ןהב ווטצנש תולבגמב םייתעבש לדג וז השוחת
םהל רשפאיש רשב ,בר רשב אלא ,רשב םתס אל ושרד םה .ותנמ תא לוטיל קיפסה אלש םתלוזל ןמה ראש
הכ השירד היואר םולכ .בר הכ רשב 'ה םהל ןתיי ןיינמ השמ המת ןכלש רשפא .תנסורמ יתלב הלילז
?עבטה ךרדמ ךכ לכ גוחה סנל תינתוואת
טיעממהו ,רשבה ףוסיא לש תועש ששו םישולשל אצי םעהו ,הז רגתאב דומעלמ םג הרצק אל 'ה די ךא
תונמ רשע ,רמולכ ,םירמוע הרשע איה הפיא .תופיא רשע אוה רמוח !בשחנ הבה .םירמוח הרשע ףסא
רשבהש ,הדבועה תא ןובשחב איבנ םא םג .ןמ תונמ ףלאכ אופא םילוקש םירמוח הרשע .ןמ לש תוימוי
הלילז הרשפאש תומכ לע רבודמ ןיידע ,ופסא החפשמה ינב לכ אלש רשפאש ןכו םימי שדוחל םהל קיפסה
לבגוה אל ףוסיאהש ,ךכ לע תזמרמש ןכתיי ,םירמוח הרשע ףסא טיעממה קרש הדבועה .תרקובמ יתלב
,הזיבכ להנתה ולוכ ךילהתהש אלא ,ןמב היהש ומכ תלוזה לש ותוכז תא תודבכמה ,תוושו תובוצק תונמל
,אירב ןוזמב הלגרוה םתביקש םישנא .השקה הפגמל יעבטה רבסהה והזש רשפא .הב רבג םילאד לכש
םתואירב תא םינכסמ ,תרקובמ יתלב הלילזב םיחתופה ,ירבדמה םילקאה יאנתל םיאתמה לקו םצמוצמ
.םהייח תאו
איה .התע הז ובזע ותואש ,יניס רה עיבהש המ לכל קר אל הרומג הריתסב הדמע תינתוואתה רשבה תזיב
ירהש .תעמשמו לבסב וידחי האישנ תבייחמה ץראה שוביכ תמחלמ לש בורקה רגתאל םג הריתסב הדמע
אללו העצמאב הקספוה "לארשי תא אוהה םויב 'ה עשויו"ב החתפנש ,לואש תגהנהב שמכמ תמחלמ םג
אל ,ךכב דמע אל השמש הביסה יהוזש רשפא .הנחמב ןושארה הלילב התיהש רשבה תזיב לשב ןוחצינ
.ןויזיבה הארמב אלו הזיבה הארמב
.םוי םיעבראל םימעפ שולש רהל השמ הלע םדוק הנשכ .השמ לש ברה ומעזל התיה תפסונ הביסש רשפא
תא םהל תתל ידכ ,לארשי לש םנעמל תאז לכ .התש אלו לכא אל השמ םימי םתוא לכבש ,השיגדמ הרותה
לארשי הנחמב תדרל ןמה ךישממ םוי םירשעו האמ םתואב .תוינערופה ינפמ םהילע ללפתהל ידכו הרותה
ליבשב ןוזינ םלועה לכ" :וילע רמאיי םימילש ,אסוד ןב אנינח 'רל לושמ השמו ,רהב בשויה השמ לש ותוכזב
ןעמל השמ לש ןברוק םג היה אוה .סנ קר היה אל יופכה םוצה ."ןיבורח בקב ול יד ינב אנינחו ,ינב אנינח
ץלאנו ,ויחאמ ירבע שיא הכהש ירצמה תא גרהש תעב הערפ לש ונומרא ימענמב ותסיאמ ומכ שממ ומע
רחאלש "רבדה עדונ ןכא" ימיב ומכ ,אושנמ השק הכמ ורובע התיה רשבה תזיב .רבדמל ךכ לשב חורבל
.הערפמ ודחפ לשב קר אל ילוא ,ומע תא שטנ השמש תעב ,ירצמה תאכה לע הנשלהה


ןדמ בקעי ברהתוגיהנמו גיהנמ

תיבו שנוע ידכ דע הנחמב ואבנתנש דדימו דדלא לש םאטח המ ,וז הרימא רשפ המ "!םאלכ השמ ינודא"
יכרצ םהילע לטה םאלכ" ל"זח תשרד ההומת רתויו .וז איגוס ביבס םינשרפה ולאש תובר תולאש ,אלכ
םהל םגש םירתונה םינקזה הנומשו םישיש ראשמ דדימו דדלא םינוש המב "םהילעמ םילכ םהו רוביצ
לועב השמ םע דחי ואשיש "לארשי ינקזמ שיא םיעבש יל הפסא" תרגסמב םינוש םיירוביצ םידיקפת ונוכנ
ירבדב אוה ףסונו ןיינעמ ישוק ?םידחוימה םיינשה לש אתוברה איה המ ךכ םאו ,רוביצה יכרצו תוגיהנמה
השמ ורמא" ז"י ןירדהנס תכסמ ארמגה הזב וקלחנו ,דדימו דדלא ואבינ קוידב המ ,אשונל ושרדנש ל"זח
"גוגמו גוג יקסע לע רמא ןמחנ בר ,וילש יקסע לע א"ר םושמ ןינח אבא ,ץראל לארשי תא סינכמ עשוהיו תמ
לש ופילחמכ עשוהי לש ןמש תא וריכזהש ןוויכ םירבדה טשפ י"פע" .אשונה תנבהל חתפמה ןאכש הארנ
אנקמה" :תא ןיבהל ןתינ ךכבו ,ויניע דגנל השמ לש ודובכש ןוויכ ,עשוהי לש ותעד התיה החונ אל השמ
יזכרמה אשונהש ןיבהל ןתינ רבדמב רפס לכ לע הבחר תולכתסהבו ולא םירבד קמועב םלוא "יל התא
הפוקתה חורל רתוי המיאתמה תוגיהנמב "תוגיהנמה תפלחה" :אוה ונל וארה ל"זחש ולוכ שמוחב
.ץראל הסינכהו
דירוה ,םיה תא ערק ,םיתפומו תותואב םירצממ לארשי ינב תא איצוה ,ןאצב ןחבנש יתימאה גיהנמה השמ
דדימו דדלא תאובנב ךרוצ היהו עשוהי ןיבה אלש המ ,השמ ןיבה תאזו ץראל סנכהל לכוי אל ,הרותה תא
.תחא אלא הניאש ,תשלושמה ארמגה תקולחמ תא ןיבהל ןתינ ךכו ,תידיתע תולכתסהב עשוהי תא ררועל
ל"זח ונל וזמר תידיסחה תונשרפה יפ לעו י"שר תשגדה יפלו ,דיתעה םה גוגמו גוגו העש ייח אוה וילשה
תומחלמ םחליו ץראל לארשי תא סינכיש יעבט גיהנמ ךירצ אוה השמ ירחא אבה גיהנמהש ולא םרבדב
.ן מ א .וליש אובי יכ דע ןואגב הגהנהה טבש סופתיו


והילא ןב המלש ברה
רשא הטמ תירוזאה הצעומה בר
תולעמ ןיערגו ללוכה שאר


"רשא םינבמ ךורב"
.תולעמב "יח שיא ןבה" תסנכה תיב ךותמ לעופו ביזכ לחנ ילופישב םוסקה לילגה ףונב םקומ תולעמ ןיערג
תולעמלו הביבסה יבושי לכל רולדגמ הווהמה ,"רשא םינבמ ךורב" שרדמה תיב לעופ ןיערגה לש וזכרמב
,הל הצוחמו ךוניחה תכרעמב לעופ ןיערגה ,א"טילש ץג ןד ברהו והילא ןב המלש ברה לש םתושארב ,טרפב
.052-831814 ומח ןב יקוש :המשרהו םיטרפל .םינושה היסולכואה יגוס ברקבםוגרתה רואל

נ"על
ל"ז הנח ןב םייח בקעי 'ר ירומ יבא
ל"ז היורצ תב הרפש דבכוי יתרומ ימא
ל"ז הרפש דבכוי תב הרופיצ יתוחא
ןויס שדוחב ע"בלנ
תירבעבש תימראה
שמשה

הלימ לש הדמעמב תוחיפ לח םימיל .ותקזחאלו רפסה תיב ןויקנל יארחאה םדאל יוניכ ,ונמזב ,היה שמש
שיא ,ןרצח :םילימב וז הלימ הפלחוה ןכמ רחאל) תרש - רתוי תדבוכמ הלימב הרימהל טילחמה טילחהו וז
שרושב - שמש - ימרא שרוש רימה ריממה .(תדבוכמ םילימ תרשרש - הקוזחת שיא ,ינכט דבוע ,הקזחא
= אשמשל :םיפסונ תורוקמב ךכ) יאול ימדק ןישמשמ ןוהיו - םיולה יל ויהן :השרפל ,ונכרדכ .תרש - ירבע
קלחה - י ז) לאינדב ,דבלב תחא םעפ - שמש הלימה איצוהל - הז שרוש אב ארקמב .(ןהכל םגו תרשל
הב דאמ ישומיש - תרשל ןבומב - הז שרוש ונימי תב תירבעבש ,הארנ .הנושמשי ןיפלא ףלא :(ובש ימראה
- 'ח 'י ב"ב) סננ ןב ןועמש תא שמשי תונוממ ינידב קוסעיש הצורהו :ל"זח תפוקתב רבכ הילא סנכנו
לע ... ןישמשמה םידבעכ ויהת לא :ןכו ,(סננ ןב ןועמש לש ר'גטס היהי תונוממ ינידב תוחמתהל ןיינועמה
,םידומלתב ,אתפסותב םג ךכ .דועו ('ג 'א תובא) ... ןישמשמה םידבעכ ווה אלא ... סרפ לבקל תנמ
.תוולנ תויועמשמבו תורש תועמשמב - םייניבה ימי יקדקדמ לש םהירבדבו םינשרפה ירבדב ,םידרשמב
תרשל :ולא תויועמשמ אשונ אוהו ,תרבודמהו הבותכה - ונימי ןושלב הז שרוש דאמ ישומש ,ליעל רומאכ
,םדאל םדאמ תוריש תניתנ ןויצל שמש שרוש שמיש וננושלב קוחר אלה רבעה דע םג ךכו ,ל"זח ןושלב ךכ)
הזה קיתה :םיצפחל תורישה תניתנ תא םיסחיימ ונא םויה .תורישה ןתונ לש תילכלכ-תידמעמ תופיפכ ךות
שמשמ רפסה ; ...ב הצרמכ שמשמ אוה :ץפח ידי לע וא םדא ידי לע) דיקפת אלמל ,(רדהנ יתוא שמשמ
ןכ ומכ .(הטימה שימשת - ינושלה ףוריצה ןאכמ) לועבל ,גוודזהל :הייקנ ןושלב ,(האירקלו דומילל
םהב שמתשהל תושר ונל ןיאו} ץפחמ תלעות תקפה לש תועמשמב) שמתשהל לעופה םשב ונא םישמתשמ
,ןכו ;דיקפתב) שמשל לעופה םשבו ;({חוקימ ילכבכ וידבועב שמתשהל ןיינועמ תיבה לעב} םדאמ םגו ,{...
תורודה ךלמהב שכר עייסמה דימלתה .םוימויה ייחב ישממ עויסב וא ,תועידי תיינק םשל :םימכח ידימתל
שמשמה רנל יוניכ ,תרשמ :שמש - תרתוכב םייסנ .({"תינזכשא"ב ,סמשמ} שמשמ - ליעלמב הגהנש יוניכ
.רבגה לש שימשתה רביאל - הייקנ ןושלה - יוניכו ,היכונחה תקלדהל

לאנתנ והילא ר"דםייחה רוא

"םכפאמ אצי רשא דע"

הרוצב הבורמ ותומכש רבד לכל יוטיבכ תיממעה ןושלב לבקתה תזרפומ הליכא תוואתל הז ירויצ רואית
ךרדב תאז םישוע) ףאה ךרד ליכאהל ןתינ ,הפלו ףאל עולב ףתושמה רבעמה בקע ,השעמל ךא .תלבסנ יתלב
תאצל לוכי ןוזמו ,(הפה ךרד לוכאל םילגוסמ םניאש םילוחב ,הביקל רבעומה ,הדנוז ,דחוימ רוניצ י"ע ללכ
.ףאה ךרד
אל ,ןכאו .סאמייש - ולשה רשב - לכוא לש םיוסמ גוס לע אלא ,לכוא ףדוע לע קר רבדמ וניא ןאכ קוספה
קר לכאנ םא ארזל תויהל לולע בוהא לכאמ םג .ונוויג םג אלא ,ןובאיתל הבושח ותוכיאו לכואה תומכ קר
הנתינ םש ,ריביסב ורסאמ תפוקת לע רפסמ ,"םינבל תוליל" יפרגויבוטואה ורפסב ,ןיגב םחנמ .ונממ
.שממ "ףאהמ אצי" לוכאל וצלאנ ותוא לכואה ךיא ראתמ אוה .תועובש ךשמב תינוגדח הסייד קר םיריסאל
2001 תנש לע זירכה ימלועה תואירבה ןוגראש דע ,יברעמה םלועב החיכש הכ היעב הווהמ לקשמ ףדוע
לש וייוכיס .תיאופר היעב רקיעב איה .תיטתסא היעב קר הניא הנמשה ."הנמשהה תפגמ"ב המחלמה תנשכ
םינבא ,םיקרפ תקלד ,םדה רוזחמב םייוקיל ,המישנ תוערפה ,בל תולחמ ,םד ץחל רתי ,תרכסמ לובסל ןמש
.הזרמ הברהב םילודג ,דועו דועו הרמ סיכב
,םייטנג םימרוג :ןימשהל םדאל תומרוגה תובר תוביס ןנשיש ררבתהו ,הז אשונב וכרענ םיבר םירקחמ
.רתי תליכא איה תיזכרמה הביסה ךא ,המודכו תינפוג תוליעפ רסוח ,םיילאנומרוה
עיבר ומכ תוחפי אלא ,וסרכ אלמתתש דע םדא לכאי אל" :(ב תועד תוכלה) ריהזה ם"במרה רבכ
גוהנלו הוואתה לע רבגתהל ,ונינפל ןימזו יוצמ םיעטו בר לכוא הב ,עפשה תרבחב ,ונא עדנ םאה ."ותעיבשמ
?ותצעכ


ץיבוקשרה עבש תב ר"ד


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]תיפוצב עשילא צ"דקה הניכמה לש עבקה ןיינבל הרותל רפס תסנכהו שרדמה תיב תכונח
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design