English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 יתוקוחב רהב תשרפ

ב"סשתה יתוקוחב רהב תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image mapםילשורי םויל שדקומ "המוקתו תויממוק"

(גי ,ו"כ ארקיו) "תויממוק םכתא ךלואו םכלע תטמ רבשאו"

(םינהכ תרות) הירב לכמ םיארי ויהת אלש !הפוקז המוקב - "תויממוק"

.הדיחיו תחא םעפ ונתשרפב ארקמב העיפומ 'תויממוק' הלימה
:היעשיב המחנה תואובנב םימעפ שלש יוצמ .ם.מ.ק לעופה ךא
(וכ ,ד"מ) "םמוקא היתוברחו הנינבת הדוהי ירעלו ,בשות - םילשוריל רמואה" - א
(בי ,ח"נ) "םמוקת רודו רוד ידסומ ,םלוע תוברח ךממ ונבו" - ב
(ד ,א"ס) "וממוקי םינושאר תוממוש םלוע תוברח ונבו" - ג
.ברחו סרהנש המ תא שדחמ םיקהל :הרורב ותועמשמ - םמוקל
.דובעשה לוע רחאל שדחמ המוקה תפיקז :השורפ "תויממוק" ףאו
. . .
:ארקמב הדיחי םעפ - ונתשרפב איה ךא - העיפומ "המוקת" הלימה
(זל ,ו"כ ארקיו) "םכיביא ינפל המוקת םכל היהת אלו"
.שדחמ םוקלו בושל ולכות אל םתלפנש רחאל :ונייה
."םילשורי הב הדכלנש העש וז" :תועמדב בתכנ 'םינהכ תרות'בו

:ללפתהל ףיסוהו שאונ רמא אל לארשי םע ךא
"ונצראל תויממוק הרהמ ונכילותו ונראווצ לעמ ונלוע רובשו"
המוקת םילשוריל התיה - ז"כשת רייאב ח"כ - םילשורי םויבו
.הפוקז המוקב הירעשב ונאבו תויממוק הילא ונבש ונאוםולח לא םירזוחכ

םולח לא םירזוחכ ונייה
.םלש לא םיקותנ ירשוק
- םלשורי תוגג לע רהוז הלע בוש
.ריעצ שמש

םלוח םאו רע םאו
- תולעל וב ,בצנ םלס
.םלש םע רתח

עבלג רימא
!ןבל לוחכ ונק

לארשי יחרזאל האירק ובו ,"ןבל לוחכ ונק" :אמסיסה תחת ,ץראה יבחרב ירוביצ "ןייפמק" ךרענ הלא םימיב
.ץוח תרצות ינפ לע ץראה תרצות תא ףידעהל
חכונ האירב תימואל השגרהל יוטיב וב שיו ,האוגה הלטבאה חכונ ,ותעב רבד וניה הז "ןייפמק" יכ קפס ןיא
.םלועה תומואמ תובר לש ןיועה ןסחי
וז תירוביצ השירד תנגועמ םנמאה :לאשנש יוארה ןמ ,הרות לש הרואל תכלל םישקבמה םידוהיכ ךא
?הכלהב דוסי הל שיו לארשי תשרומב
.רהב תשרפל הכלה שרדמב יוצמ ךכל שרופמ רוקמו !יאדוב ןכ :איה ונתבושת
ארקיו) "ותימע תא שיא ונות לא ,ךתימע דימ הנק וא ךתימעל רכממ ורכמת יכו" :הרותה תעבוק וז השרפב
.(די ,ה"כ
רוזחל הדשה דיתע הב לבויה תנשמ תומלעתה ךות ול ורכמלו ,הדשה הנוק תא תומרלו תונוהל רסוא הז קוספ
.וילעבל
תרמוא 'ונקת וא ורכמת יכ' :תוטשפב אלו "ךתימע דימ הנק וא ךתימעל רכממ ורכמת יכו" :השגדהה לבא
:רמאנ - רתא לע י"שרב םג אבוה רשא - הז קוספל 'םינהכ תרות'ב ןכאו .ינשרד
?ךתימעל אלא רכומ אהת אל רכומ אהתשכ ןינמ"
.ךתימעל רכממ ורכמת יכו :רמול דומלת
?ךתימע דימ אלא הנוק אהת אל הנוק התאשכ ןינמו
.ךתימע דימ הנק וא :רמול דומלת
,בותכה רביד ןהבש ,תועקרק אלא יל ןיא
?לטלטימה רבד תוברל ןינמ
."לטלטימה רבד תוברל .'רכממ' - רמול דומלת
.תבייחמ הכלה אלא ,"ןבל-לוחכ" תונקל ונינפל "תיטוירטפ הצלמה" קר אל ןכבו
ינושארמ םיקסופה תובושתב ךא ,ךורע ןחלושבו ם"במרב שרופמב העבקנ אל וז הכלה יכ ןייצל שי םנמא
המלש ברה ,יערו יחא - יתוברו ירומ הכרבה לע ודמעיו ,שרופמ יוטיב הל שי םינורחאה ינורחא דעו םינורחאה
ושביגו הלא תורוקמ וצביקש ("רזעיבא ריצב" ורפסב) ביבש הדוהי ברהו (ז"משת "הנשב הנש" ןואטבב) רניבא
.םהמ םילועה םייתכלהה םיטביהה תא
?ונל הלוע הז המכ
:הניה וז הכלה דקומב תדמועה הלאשה
?תירכונה תרצותה ריחממ רתוי הובג הריחמ םא ףא ,יאנת לכב תירבע תרצות ףידעהל ונילע הבוח םאה
.ןודנב תועד עבראב ןיחבהל לכונ קדקדנ םאו ,םיקסופה וקלחנ וז הדוקנב
הלוז ירכונה תרוחס םא םא ףא היפלו (.י ןמיס) ויתובושתב א"מרה תעד הניה ,לכמ הרימחמה העדה - א
,השעמל הכלה קספכ אלא ,א"מרה ירבד ורמאנ תיטרואת הכלהכ אל .לארשי דימ אקווד תונקל שי הברהב
םירפס סיפדהו ותמועל ירכונ דמע הנהו ,האודפ ם"רהמ י"ע וספדוהש ם"במרה ירפס תשיכרל תוסחייתהב
.םלש בוהזב - רתוי לוז ריחמב הלא
דימ הנק" :הכלהה דוסי לע אלא ,ודובכ תאפמ אלו ,ם"רהמהמ אקווד םירפסה תא תונקל שיש קספ א"מרה
."לודג דספה םוקמב וליפא"ו ,"ךתימע
םוקמב אלא הניא ידוהי לש ותרוחס תפדעהש ,הארנ (א"נק ןמיס 'ג קלח) ויתובושתב ץ"בשתה ירבדמ - ב
דמאנ טעומ דספהש רשפאש ןייצ ףאו "קחצי תחנמ" לעב וירבדב קייד - םוקמ לכמ - ךכ .טעומ דספההש
.הרוחסה ריחממ תיששב
ןיא ותעדל .(ח"מ ןמיס) "ןמזה תולאשב לאיזוע יקספ" ת"ושב לאיזוע ברה לש ותבושתמ הלוע הנוש ןוויכ - ג
יפל אלא ,ירכונ י"ע עצומה ריחמל האוושהב ,תידוהיה הרוחסה ריחמו ,תירבעה הדובעה רכש תא דומאל
.'דכו חוטיב ,םיילאיצוס םיאנת ללוכה "הדובעה רוקמ לש םייחה תמר תגרד"
לכבו ,הז ןורקע לע תססובמה םיריחמ תמרונ עובקל תירוביצה תכרעמה לעש הארנ וירבד רואל :וזמ הריתי
ופידעהל - "תיאווחא - תימואל הבוח" ונילע תלטומ ,וז המרונב דומעל ידוהיה רחוסה וא לעופה ןכומ וב םוקמ
."םהיחא תא םידקהל לעופהו תיבה לעב ,ןרציהו רכומה תא םיבייחמו ,הילע ןינד ןיד תיבו"
אוהו) לארשיל הריכמ ףידעהל שיש ,(א"ע ד"יק אמק אבב) תופסותב םת ונבר ירבדמ הארנ תאז תמועל - ד
ןיא ,תוחפב ול ןתיל הצור ירכונה םא לבא .ירכונה ול ןתונש המכ ול ןתיל הצור לארשישכ אקווד" ,(היינק ןידה
."ךכ ליבשב דיספהל
היפלו ,"בוריסה תוכז" םשב םיזרכמה יכרוע יפב הנוכמה ,ךרדב טוקנל שיש הארנ ,וז הליקמ העדל םגש אלא
,תונקל וא רוכמל ול עיצהלו ,ידוהיה רחוסה וא ןרציה לא (זרכמה תחיתפ רחאל םג) ןנד הרקמב רוזחל שי
לע ופידעהל שי ,העצהל הנעי םאו (... םירז םילוקישמ "קרבופמ" היהי אלש יאנתכ) ירכונה י"ע עצומה ריחמב
.ירכונה ינפ
!?םנמאה - "!תונעזג"
תונקתב וא הקיקחב ןגעל ףא ןתינ ,"בוריסה תוכז"ו "יביטמרונ ריחמ" תונורחאה תועצהה יתש תאש המוד
םיכומסה םיפוגו הלשממה ידרשמ לש שכר ימוחתב ,תירוביצה תכרעמב ןהיפ לע גוהנל יואר יאדוובו ,תסנכב
.הנידמה ןחלוש לע
ףא ילואו "!תונעזג" :קעזת רשא תדסחתמ תודגנתהב לקתיהל יופצ הז ןיעמ הקיקח ןויסינש חינהל שי םנמא
.ךכמ עתריהל ןיא ךא ... ץ"גבל הנפת
.םירז תאנשו תונעזג לש ץמשב העוגנ הניאו ,לארשי תשרוממ ןירשימב תעבונ ,וז הרשי תימואל השיג
,חאלו רבחל תויתפכאו תושיגר תולגל התמגמ לכ
."ךמע ךיחא יחו" :ירסומה ידוהיה וצה תא םייקלו


תרופ ןנח

:המוקת תדמע


!תומוק יתשב - "תויממוק"

:בלסרבמ ןמחנ 'ר רמוא "תויממוק םכתא ךלואו" יוטיבה לע
.לארשי ץרא ןינעל רמאנ הזה ארקמה יכ"
,לארשי לש תומחלמהו םיכרדהו תוכילהה לכ יכ
.לארשי ץרא תא שובכל ךליל היה לכה
.הפוקז המוקב ונייה - "תויממוק םכתא ךלואו" והזו
.לארשי ץראל אובל ךלילו המחלמב חצנל תונשקעב םיפוקז םידמועש ,תונשקעו תוזע תניחב
תאזה המחלמב חצנלו לארשי ץראל אובל רשפא יא יכ
.דואמ הלודג תונשקע י"ע םא יכ
.ונצראל תויממוק הרהמ ונכילותו :םיללפתמ ונא הז לעו
(ןוזמה תכרב תוכלה יטוקיל ,ן"רהומ)

.ונדימשהל וממז רשא וניביוא לכ תא ונחצינו ,ונתמוק תא ונפקז םימיה תשש תמחלמב
תויממוק ונבשו - ןבא אבא - זאד ץוחה רש יב ח"שת תולובג ונוכש יפכ - "ץיוושוא תולובג" תא םירזגל ונערק
.יניס דע ןומרחמו ןדרי דעו םימ לארשי ץרא יפתרמ לכל
.הכולמ ריע ךלמ שדקמ - המלשה םילשוריל ונבש - לכל לעמו
לע ןיידע םיחנומ םימיה תשש תמחלמ יגשה לכו המת אל ןיידע הכרעמה ךא ,הנש שמחו םישולש ופלח זאמ
.םיינזאמה תופכ

י"בשר ירבדכ - תומוק יתשב ךרוצ שי ,לארשי ץראב תויממוק תכלל ידכ יכ ,ררבתמו ךלוה רבועש םוי לכב
.תובשייתהה תמוקו שוביכה תמוק - ארפסב
שפנ תוריסמ תעבותה תובשייתהה תמוק אובל תבייח הירחאל ךא ,הרובגו זוע תבייחמ ןכא ,שוביכה תמוק
.הדמתהו תוריסמ איה תבייחמ ןכש ,הנמיה הלודג ףאו ,התוחפ הניאש
םינב ובשו" הל רשיבו ,לארשי תסנכ איה אלה - ונמא לחר יניעמ העמד 'ה החמ םימיה תשש תמחלמב
םינב לש םייח ןיינב תונבל התיבה םיבשה םינבכ אלא ,םישבוככ קר בושל םילוכי םניא םינבה ךא ."םלובגל
.םינב ינבו
.תובשייתהה תמוק ססונתת שוביכה תמוקל לעמ םא קר ,דע ידע ןינבל ויהי םימיה תשש תמחלמ יגשה
.ןלוגה תמרו הזע לבח ,העקבהו ע"שי יבחרמב הינשה המוקה ןיינבב םיפתושה לכ ירשא
.רבעה תלחנל קר םימיה תשש תמחלמ יגשה וכפה אלו רצ ידיל הלא ץרא לבח ורסמנ אל םתוכזב
םישיבמ םימכסה תרגסמב ,םלובגמ םינב רוקעלו ץראה יבחרמ תא ריקפהל םיצמאתמה הלאל םהל יוא ךא
.דיויד-פמקו ולסוא ימכסהכ
םימלועה ןוביר דגנכו לארשי יאיבנ דגנכ אלא םדי תא םה םימירמ "ןימיה תוגלפמ" וא "םינומא שוג" דגנכ אל
.םלובגל םינב בישמה
."םלועל םוקי וניהול-א רבדו ץיצ לבנ ריצח שבי"

םייחה רוא

הדרח אלל הניש

הנישה תכרב םג תאצמנ ,םולשו תואירב ,תוירופו עבוש תוכרב ,יתוקוחב תשרפב תורכזנה תוכרבה ןיב
."דירחמ ןיאו םתבכשו" :הבוטה
חכ תקנעהב הנישה תובישח .םינבומ תוחפהמ אוה הנישה לש יסיסבה ןונגנמה ,םייעבטה ףוגה ידוקפת לכמ
סיסבה ךא ,חורב םגו ףוגב םג העיגפל םרוג הנישב רוסחמש הדבוע םג ומכ ,קפסב תלטומ הניא תוננערו
שוטשטה תשגרה לש םייגולויבה םינמסה םג ומכ ,עודי אל ןיידע ובורב תופייעה תשוחת לש יראלוקלומה
.םונמינהו
ותוא ןיקלמ - םימי 3 ןשיא אלש העובש ןנחוי 'ר רמא" :אבומ ארמגב .הניש אלל תויחל לוכי וניא םדאש עודי
רגובמ לצא ,תועש 24 לש רוזחמב .הנוש אוה דחא לכל שרדנה הנישה ךרוא ךא ,(ג"נ הכוס) "רתלאל ןשיו
,הממיב תועש 15 ןושיל םילגוסמה םישנא שי :רתויב בחר חווטהשכ ,הנישל תולצונמ תועשהמ שילש ,עצוממ
.דבלב תועש 5-6 -ב םיקפתסמה שיו
זא - (גי ,'ג בויא) "יל חוני זא יתנש" קוספב ול הנע ,ויד ןשי וניאש ויבא ול ריעהשכש ,א"רגה לע רפוסמ
.(הממיב תועש 4 =) תונריע תועש 40 -ל ול וקיפסה הניש תועש 8 לכ ,40 הירטמיגב יל ,8 הירטמיגב
חתמו תינפוג תוליעפ ,ךשוחו רואמ םג ראשה ןיב עפשומה ,חומב הנישה זכרמ םוקימ לע ועיבצה םירקחמ
תאו םייניעה תועונת תא ,חומה לש םיילמשחה םילגה תא תוקדובש ,תודחוימ הניש תודבעמ תומייק .ישפנ
לחה ,הניש תוערפהמ םילבוסה םישנאל םינוש םילופיט םיעצומ םיתעל .םינוש הניש יבלשב המישנה קמוע
חתמ י"ע תערפומ הניאש ,"קונית תנש" ,תיעבטה הנישהש קפס ןיא ךא .םינוש םירישכמב הלכו תופורתמ
.רתויב הליעומהו האירבה הניה ,הדרחו ישפנ
םיינוציח םימרוג ויהי אלש הרושב קר אל ,"דירחמ ןיאו םתבכשו" הרותה תכרב תא ןיבהל שי וז חורבו
.הדרח לש תוישפנ תוערפה אלל העוגר היהת המצע הנישהש אלא ,ותנשמ םדאה תא ודירטיש
- דאמ בוט הנהו רזעלא ןב ןועמש 'ר רמוא "דאמ בוט הנהו השע רשא לכ תא םיהול-א אריו" קוספה לע ,ןכאו
.(ט הבר תישארב) הניש הז

ץיבוקשרה עבש תב ר"דןורכיז רוא

דג לש ןורחאה בתכמה

ותוישיא .ןאיויוו יסוי ,בקעי ,הירוטיול חאו ןילזורו המלשל םינוקז ןב ,ט"לשת'ה ןויסב ט"כב םי תבב דלונ די"ה ארזע (ידג) קחצי דג ר"מס
האישנה ,הניתנבש החמשה תא תוארל ןתינ היה קסעש רבד לכב .התוא םיבבוסה לכל הבהאו בוט תעפושו המח תוישיא התיה דג לש
ותובדנתהב ךשמהו ,אביקע ינבב ךירדמו ךינח ותויה תפוקתמ לחה ,דג לש וייח לולסמ לכב וטלב ולא תונוכת ."לודג שאר" יוליגו תוירחאב
ותורישב ףוסבלו "ןויצע רוא" רדסהה תבישיב ןכמ רחאלו םי תבב ת"רדא ןואגה ש"ע תינוכיתה הבישיב וידומיל ,"םייחל וק" ןוגראב
ךות ,ןסינב ב"כב ןינ'גב ברקב גרהנו ןורמושו הדוהיב תוברקב ףתתשה דג .ינלוג לש 51 דודג ,ןושארה םיעקובה דודגב דקפמכו לייחכ ,יאבצה
דחאב עגפיש הרקמל בתכמ הל בתכ ,גרהנש ינפל שדוחכ .תילג ,ותרבח םע ןתחתהל ןנכתו רורחש ינפל דמע דג .עוצפ לייח ץלחל ןויסינ ידכ
.ךורב ורכז יהי .יהמ שפנ תריסמ ונלוכ תא דמלמו ידג לש תמרוקה ותוישיא תא ףקשמ ,םכינפל חנומה הז בתכמ .םהילא אציש םיעצבמהמ

הרקי ילש יתילג

.והשמ יל הרקש ןמיס ךילא עיגי הזה בתכמה םא
לבא ,החפשמו תיב ךתיא םיקהלו ךתוא בוהאל ,ךתיא תויהלמ רתוי םלועב הצור ינאש רבד ןיא דחא דצמש שיגרמ ינא ילש הבוהא ...
תושעל וליפא ובשחי אלש ידכ הלודג וזכ הכמ הלאה םילבנה תא תוכהלו הזה עצבמל תאצלמ רתוי הצור ינאש רבד ןיא ינש דצמ
תא םלשל םינכומ היהנו תויהל לוכיש באוכ יכה םוקמב םתוא הכנ תאז ושעיש םעפ לכש ןובשחב וחקיו ינלבח עוריא וא עוגיפ דוע
ךילוהל רומאש הז אוה ךלש ילארשי ללכה שגרה הלאכ םיעגרב לבא יתבוהא ילע יסעכת לא .הזה ריחמה תויהל ןכומ ינא .ריחמה
תונמאל"ב ילכתסת) "המחלמל האיצי ינפל תותירכ טג םינתונ ויה דוד תואבצב" - םייטרפ םייח ךל ןיא וליאכ העשרב םולהל ךילעו ךתוא
.('ד קלח "ונתע
ירה .תרשואמ תויהל ךל םורגיש הז תויהל הכזא אל ינאשו ירעטצת תאש הדבועה אוה ילש דיחיה רעצהו ךכ לכ ךתוא בהוא ינא ,ילש הפי
דימת ינא .ךל יואר ךכ יכ - יחרפתשו יבהאתש ,יחמשתש !תרשואמ ייהתש המיסקמ שקבמ ינא ןכל .רשואמ רתוי ךל עיגמש םלועב רבד ןיא
.ינממ רתוי רשוא ךל בסיש םדא םע ישגפיתש גאדאו היהא ינאש הפיאמ ךילע חיגשא
.הבהאב תאז לבקל קר ראשנ ונל .תויהל ךירצש המ הז זא ע"שבר רחבש המ הז םאו הבוטל לכה - יחכשת לא הדומח
המ יל הרקיש עגרבש חוטב ינא םגו הלאה םיעגרב םג ,תא קר וז ,דימת שארב יל אצמנש רבדהש יעדתו ךתוא בהוא דימתו ךתוא בהוא ינא
תכפהש הז לע יבשחת .ךתוכזב הזו תויהל לוכיש רשואמ יכה יתייהש העידיב םלועהמ דרפאו בושחא וילעש ןורחאה רבדה ייהת תא ,הרקש
בוטה לכ לע ךל הדומו הריקי ךתוא בהוא ינא .םהילא עיגהל יתמלח קר ייח לכש תוגשהל יתוא תאבהו םדאבש רשואמלו חמשל יתוא
.דחיב ונייהש ןמזב ילע תעפשהש רשואהו
ונחנא דימתש ,הרקי הז תא ירכזת .דחי ונחנא ונממ ונדרפנש רחאל םגו םלועל ונאבש ינפלמ םג דחי דימת ונחנא אלא דחיב ונייה אל םצעב
.דחא ונתמשנ שרוש ירה ,דחי
לבוס אל ינא ,םייקש רתויב אלפנה םוקמה והז אצמנ ינאש הפיאש ךל חיטבמ ינא ,הז םג הבוטל לכה - "דיבע בטל אנמחר דיבעש ןאמ לכ"
... .םירבחלו החפשמל ,ךל - ראשנש ימל םרגיש רעצה לע אוה ילש דיחיה רעצה ,רעטצמ אלו
.השק הז םא םג ךממ שקבמ ינאש המ הז "החמשב תויהל דימת - שואי ןיא" - הרקי הרושבה תא יציפת
... !חצנל םודסל ינתת אלו האלה יכישמתש יל יחיטבת ... ילש הבוהא ,ילש הרקי
ךתיא אצמנ דימתו םיחצנ חצנלו דעל ךתוא בהוא
ידג


םיירבע םידבע ינש


,ה"כ) ארקיו רפסב ;םיטפשמ תשרפב (ו-ב ,א"כ) תומש רפסב :ירבע דבע ינידב הרותה הנד תומוקמ השולשב
ןושלו ןיינע ירשקב הרושק תישילשה השרפה .האר תשרפב (חי-בי ,ו"ט) םירבד רפסבו ;רהב תשרפב (גמ-טל
ךנרגמו ךנאצמ ול קינעת קינעה" תיעיבשה הנשב דבעה חוליש תעב יכ אוה השודיח רקיעו ,הנושארה וזל
םוש ןיאש הלגתמ רהב תשרפבש ולאל האר-םיטפשמ תושרפב ירבעה דבעה יניד תא םיוושמשכ ."ךבקימו
.דוגינ ןהיניב רכינ ףא םימייוסמ םיטרפבו ,תושרפה ןיב ןוימד
:ולא םילדבהל םוכיס תלבט הנה

רהב האר - םיטפשמ


ךמע דבעי לביה תנש דע (אמ-מ) דבעי םינש שש (ב) :תודבעה ךשמ
.ותחפשמ לא בשו ... ךמעמ אציו .םנח ישפחל אצי תעבשבו

ומע וינבו אוה ךמעמ אציו (אמ) ,אוה השא לעב םא (ג) םיטביה
.ותחפשמ לא בשו .ומע ותשא האציו םייתחפשמ
הדליו השא ול ןתי וינדא םא (ד) ותאיציב
הידליו השאה ,תונב וא םינב ול :ישפוחל
.הינדאל היהת

... דבעה רמאי רמא םאו (ו-ה) ךשמהל תורשפא
---- עצרמב ונזא תא וינדא עצרו :תודבעה
.םלעל ודבעו

(די ,ו"ט םירבד) :הקנעה תווצמ
---- ול קינעת קינעה

... דבע תדבע וב דבעת אל (טל) ---- ןיב םיסחיה יפוא
דבע תרכממ ורכמי אל (במ) ---- :ודבעל ןודאה
ךרפב וב הדרת אל (גמ) ----
תושרפ ;םינוש םהינידש ,םינוש םידבע ינשב ולא תושרפב רבודמ יכ ושריפ א"ע ד"י ןישודיק תכסמב ל"זח
וא רוש שיא בנגי יכ" :םיטפשמ תשרפב רמאנ וילעש) ותבנגב ןיד תיב והורכמש דבעב תוקסוע האר - םיטפשמ
ומצע רכמש דבעב תקסוע רהב תשרפ וליאו ,("ותבנגב רכמנו ול ןיא םא ,םלשי םלש ... ורכמ וא וחבטו הש
דוע ןיא - ולא םידבע ינש דבלמ ."... ךל רכמנו ךיחא ךומי יכו" :הב שרופמש יפכ וקחד תמחמ ונוצרמ
.הרותה יניד יפ לע ירבע דבעל ךופהל לארשימ םדאל תורשפא
לע ,בי ,ג םידבע תוכלהב ם"במרה ירבדב וקספנש יפכ ,ולא םידבע ינש ןיבש םילדבהה תשמחב ןנובתנ הבה
.ןישודיק תכסמב םימכח ירבד סיסב


ומצע רכומ ןיד תיב והורכמ

ונוצר יפכ םינש רפסמל רכמנ ששל אלא רכמנ וניא .1
עצרנ וניא עצרנ .2
ול םיקינעמ ןיא ול םיקינעמ .3
תינענכ החפש ול רסומ ובר ןיא תינענכ החפש ול רסומ ובר .4
יוגל ףא רכמנ לארשיל אלא רכמנ וניא .5

םלוכ תא תולתל ןתינ םאה ?םידבעה ינש ןיב וללה םילדבהה תשמח לכל ףתושמ הנכמ אוצמל ןתינ םאה
?תחא תידוסי הביסב
.4 ףיעס והז !הבושתב קפס ןיא ?םידבעה ינש ןיב רתויב יתוהמה לדבהה רכינ ובש ףיעסה והמ :ןנובתנ הבה
,הב רתומ תויהל ךפוה ןיד תיב והורכמש דבע הנהו .אתיירואד רוסיאב תינענכ החפשב רוסא לארשימ םדא
ישיאה ודמעמ הנתשנש רבד לש ושוריפ .(םיינענכ) םידבע הנממ דילויש ידכ ,תינענכה ותחפש תא ול רסומ וברו
תינענכ החפשב רוסא אוהש ,ומצע רכומב רבדה ןכ אל .לארשימ םדא לככ התע אוה ןיאו ,הז דבע לש יקוחה
.לארשימ ןירוח ןב םדא לככ
דבע יוצמ הב רתויב ךומנה םוקמבש ,הלקסב ראתל לכונ ,הרותה יניד יפ לע ורבחל םדא לש דובעשה תמר תא
'י אעיצמ אבב - "םויה יצחב וליפא וב רוזחל לוכי לעופ" יכ רמאנ וילעש) ריכש - רתויב הובגה םוקמבו ,ינעמכ
דבעה :המר םתואב םייוצמ םה ןיא .םיירבעה םידבעה ינש תא םקמל ונילע וללה תווצקה ינש ןיב .(א"ע
ומצע רכומה וליאו ,ינענכ דבעל רתוי בורק ,היהש הממ ישיאה ודמעמ הנתשנשו ,וחרוכ לעב ןיד תיב והורכמש
םימעפ שולש ותוא התוושהו ,'דבע' ותונכלמ הענמנ הרותה ןכ לעו ןירוח ןב ריכשל רתוי אוה בורק ,ונוצרמ
.ריכשל
יכ הארנו .ומצע רכומה ינפ לע ןיד תיב והורכמש דבעה ףידע םהבש (5 ,3 ,1) םיפיעס םתוא ראבל ונילע התע
דבעי םינש שש" :ותודבעל הבצק הרותה הנתנ ,"הריכמב הלפש ושפנ"ש ינפמו ,ודובעש תרמוח תמחמ אקווד
ודובעש ךרוא תא ומצעל עבוקה אוה :ןירוח ןבכ אוה ירה ,ומצע רכומה םלוא ."םניח ישפוחל אצי תיעיבשבו
,ךכמ רתויל ךיראמ ותוצרבו ,םינש ששמ תוחפל רצקמ ותוצרב .םיילכלכה ויכרצל םאתהבו ישפוחה ונוצרב
.ודיבעמ ןיבל וניבש הדובעה הזוחל םאתהב לכה
רכומה םלוא .ילארשיל אלא ונרכמי אל ןידה תיבש הלבגהה הלח ןיד תיב והורכמש הז לע אקווד ,ךכב אצויכ
ותריכמ - יוגל ומצע רכמ םא ,ךכמ הצורמ הניא הרותהש ףאו .ץופחיש ימל ומצע רוכמל אוה ןירוח ןב - ומצע
.הלח
דבע ותואל אקווד הרות הנתנ וז הנגה .ןירוח ןבכ וייח תא םקשל ררחושמה דבעל רוזעל הדעונ הקנעה תווצמ
ןבל בורק דמעמב תעה לכ היהש הז וליאו ,ןירוח ןב לש ישיא דמעמל ודובעשמ הלועו רזוחה ,וחרוכ-לעב
.הקנעה לש וז דסח תולימגל קוקז וניא ,ומצע רכמ תוילכלכ תוביסמו ,ןירוח
ונוצרב קר היולת הניא ותוריחו ,לובג אלל ומצע דבעשל יאכז וניא ומצע רכומ םג ,לכה תולככ ירחא ,םלוא
:וחרכ לעב םג תוריח ול קינעמו ודובעשל הבציק עבוקה הובג ןוצר בצינ ונוצר לעמ .ולש
ךמע דבעי לבויה תנש דע ..."
ותחפשמ לא בשו ,ומע וינבו אוה ךמעמ אציו
(אמ-מ ,ה"כ ארקיו) "בושי ויתבא תזוחא לאו
םידבע לארשי ינב יל יכ"
.(הנ ,םש) "... םירצמ ץראמ םתוא יתאצוה רשא ,םה ידבע
טמס ןנחלא ברה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]םוקמלו ןמזל - 'הל תבש

.הטימשה תנש .2 תישארב תבש .1 :'הל תבש הרותב וארקנ הנשב םידעומ ינש
תששב תרתומ םדא לש ותויחונו ותלעותל איהש הכאלמ לכ :"ךיהול-א 'הל תבש יעיבשה םויו ,ךתכאלמ לכ תישעו דובעת םימי תשש" .1
ןאלו תיבה לעב אוה ימ ותעדותב רידחהל ידכ ,לוחה יקוסיע תא תיבשהל דעונ ,יעיבשה םויה ךא .לוח תכאלמ "ךתכאלמ" איהו ,השעמה ימי
.הלוכ היישעה דועיי תא ןווכל ךירצ
רוקמב ריכיש ידכ ,םדאה לש וצורימ תא רצועה ןוילע רוקממ תעבונ אלא ,השקה הדובעה ןמ חונל ידכ קר תישונא המזוי הניא תבשה תווצמ
.םלועה לש יהול-אה

ותלעותל המדאה תא לצנמ םדאהש םינש שש שי ןאכ םג ."'הל תבש ץראל היהת ןותבש תבש תיעיבשה הנשבו...ךדש ערזת םינש שש" .2
,ךתמא ,ךדבע ,התא ;הב םיווש ויהי לכה ןכלו ,ה"בקה אלא תיבה לעב אוה אלש ,ץראל ןותבשה תנש י"ע זירכמ תיעיבשב ךא תישיאה
."לוכאל התאובת לכ היהת ךצראב רשא היחלו ךתמהבל" וליפאו ךבשות ,ךריכש
תא ךפוה ,הטימשב ץראה תתבשהב אטבתמה "האולמו ץראה 'הל" לש הז לאידיא .המדאה לע ה"בקה לש ותולעבב םדאה ריכמ הטימשב
תשודק .םילעבכ גוהנל וז הנשב ונל רוסא יכ ,'וכו דספהל אלו הלכואל הרוחסל אלו הלכואל וללה תוריפה לש םדועייו ,םישודקל היתוריפ
היהי ןותבש תבש" :בותככ ץראה תשודק - םוקמה תשודק איה הטימשה תשודק ,"'הל תבש יעיבשה םוי ":בותככ ןמזה תשודק איה תבשה
."'הל תבש ץראל

המכ ?תותבש תרימשב הבייחתנ איה ףא ץראה יכ האור ךניאה" :ונושלכו ץראל דחוימ ןפואב תינפומ וז הווצמש דוע קייד ל"היר .3
תא תאטבמ איהו לארשיל 'ה ןיב תירבה תא תאטבמ יעיבשה םוי תשודקש ,אצוי ןכ םא ."'הל תבש ץראה התבשו ץראה תבש ":רמאנש
ןיינעב קבדיהל לוכי הלוגסה םע ןיא" ןכלו ,ץראה לש תיקולאה הלוגסה תצא תאטבמ עבשה תנש תשודק וליאו םעה לש תיקולאה הלוגסה
.(בל ירזוכ) "תאזה ץראב םא יכ יקולאה
תלוגסו ץראה תלוגס" :ל"צז קוק ה"יארה בתכ "'הל תבש תיעיבשב רמאנ ךכ ,'הל תבש תישארב תבשב רמאנש םשכ" ארפסה ירבד תובקעב
הילע בשויה םעה תא הרישכמ איה ,'ה ץרא ,ץראה ךכ ,הייח יקמעמב תיקולאה תוממורל תדחוימ איה המואהש םשכ .דחי תומיאתמ המואה
." ...םימלוע תלחנב


הנייפ לואש ברה
"שדח רוא" ןיערגה שאר
ןולוחב ם"במרה תליהק ברו

ןולוחב "שדח רוא"
זכרמב דמועש ד"מהיב תמקה הרטמל ול םש ןיערגה .ץ"מוא עויסב ב"סשתה תנשב "הטיבנב" לחה ןולוחב "שדח רוא" ינרותה ןיערגה
םיחנומ הכלה ידומיל אוה ד"מהבב םידומילה לולסמ .הבחרהו תנווגמה הליהקה ןעמל לועפל המצועהו חכה תא םיבאוש וכותמו ,תוליעפה
ףותישב) הבשחמו הנומא ירועיש ףסונב .תונברל הכמסה ינחבמל תשגל תורשפא םידמולל קינעהל המגמב ,הנייפ לואש ברה י"ע םינבומו
םידומילה תועשל רבעמ תפטוש תוליעפב הליהקב םיבלושמ ןיערגה ירבח תאז םע דחי .א"טילש ןהכה יח דוד ברה י"ע (םי תב ץ"מוא
רבל ןוכמ ,"םלש תיב" תיינב תארקל תולכו םינתח תכרדה :ןוגכ םייתליהקו םיינחור םיטקייורפ םג הכותב תללוכ תוליעפה ,ד"מהיבב
,הנוכשב רעונו םידליל םירועיש ,רפסה יתבב ינרות רובגת ,ריעה תונוכשב תסנכ יתבב םיעובק םירועיש ,תווצמ ליג ינפל םירענל - הווצמ
םינופ ונא ,רתויו ל"נה תוליעפה לכל .הנשה ילגעמב םיסנכו םיעוריא אביקע ינב םע רשק ,"דסח תורוא" עויסב הליהקב םיכרצנל הרזע
.לבקל אליממו תתל תוחילשל ופרטציש םיפסונ תוחוכל
.055-795288 הנייפ לואש ברל וא 052-458237 ינדנומ לאומש ,ןיערגה זכרל תונפל אנ םינינועמ םיטרפל

םוגרתה רואל

?ךה וניה - החלפו תואלקח

... אתדועס וניקתא :אבר אשודיקמ ונל תרכומ - לקח - וז הלימ .לקח = הדש .ךלקח ערזת ןינש תיש - ג הכ ארקיו - ךדש ערזת םינש שש
תירבעה תורפסב שומיש ידיל אב הז ףוריצ .םיחופת הדש = ןיחופת לקח - (ב"ע ח"פ ףד ורתי , רהוזה רפס ךותמ) 'וכו ... ןיחופת לקחו
יריש םשב (דוהנש המלש לש וטע ירפ) הלבקה לע םיריש ץבוק (ג"לשת תנשב) רואל אצי ףא ונימיבו םיפסונ םירפוסו שרב ירופיסב) השדחה
היפנעל המדאה תדובע) תואלקח :תוריפ השולש בינהו הלכשהה תורפס רוניצ ךרד תירבעח רדח לקח ימראה שרושה .ןיחופת לקח
תא ליעפמה (םצע םש) יאלקחה :םצע םש אוהש יאלקחמ לידבהל ,ראות םש =) יאלקח ,(דועו בגוי ,רכא ,המדא דבוע) יאלקח ,(םינושה
תרידח אלול .(םצע םש) םיאלקחה וינכש םע (ל"נכ) םייאלקח םירצומ רציימו (ל"נכ) יאלקח רפס תיבב דמל (ראות םש) יאלקחה רישכמה
תואלקחה םלוא (יאלקח תחת יאדש הלימב ילואו) תואלקח תחת תואדש הלימב שמתשהל ונייה םירומא ,תירבעל הזה ימראה שרושה
הלימב שמתשהל ונייה םיגהונ הלעמו רוד תונש ינפל .הדש ינומיא ,חטשה ינפ תרכהל תשמשמ ונימיב תואדשהו תירבעב המ םושמ העקתשה
ןוקיסקלב םימייק םויה דעש ינמוד) האובת ילודיג - תואלקחב דחוימ ףנע םייצל ידכ קויד רצילו ,תואלקח םוקמב (הפר א"פ) החלפ
תמועל .(תובית ישארב ,ש"דג - הדש ילודיג וא האובת ילודג םוחתב אקווד קוסיע םינייצמה החלפ זכרמ ,החלפ דבוע :םיפוריצה יצוביקה
םשו תומש תשרפב ונקסע חלפ שרושבש ,ריכזהל הצור ינא .ירפכ יברע ללכ ךרדבו ,יברע רכיא ןייצל ונשקיב (הפר א"פ) חלפ הלימב ,תאז
םויהו ,םיקולא תדובע הנושארל האטיבש ןחלופ הלימה ןאכמו ;םיקולא תדובע ,המדא תדובע ,הדובע :ןה הז שרוש תויועמשמש ונרמא
.שדוקמ דאמ םיקוחר םירבדל הדיגס ףאו תמזגומ הצרעה יוטיבל תשמשמו ,(תינוליח תועמשמ הלביק) הנלחתה

לאנתנ והילא ר"ד
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]?"טפרדרבוא"ב תיביר רוסיא שי םאה

.(ול-הל ,הכ ארקיו) "ךמע ךיחא יחו ךיהל-אמ תאריו ,תיברתו ךשנ ותאמ חקת לא ...ודי הטמו ךיחא ךומי יכו"
טשפל ידכו ,םזיהו עיקשמה ןיב םיחוור תקולח אלא תיביר ןאכ ןיאש ,"אקסיע רתיה" והזו ,ורבחמ ףסכ לבקל םדאל רתומ םיקסע ךרוצל םנמא
.םיחוורהמ עיקשמה לש וקלח ויהי םהש ,העקשהה םוכס רובע םימיוסמ םיזוחא םיעבוק ,ןובשחה תא
לכ לע אקסיע רתיה קנבל שיש תורמלו .תויקסע תורטמל אלש (טפרדרבוא) קנבהמ רתי תכישמ ךושמל םדאל רוסא ,םיבר תעדל הז יפל
לע םימלושמה תיבירה יזוחא אליממו ,חוור הב שיש העקשה םוש הזב ןיאש ינפמ ,ףטוש ןומימל ךרוצל רתי תכישמל ליעומ הז ןיא ,ויתולועפ
.ךכ לע ךומסל אלש יואר הליחתכל םוקמ לכמ ,קחדה תעשב תאז םיריתמ שיש ףאו .הרוסאה תיביר םה רתיה תכישמ
ינפמ .תיביר וילע םלשלו טפרדרבואל סנכהל ול רתומ ,ףסכ םוכסל ךרצנ אוה תמיוסמ הפוקת ךשמלו ,הריד וא ןוכסח תינכות שיש ימל םנמאו
רתוי ןכלו ,יתועמשמ דספה ול םרגי ןוכסחה תינכות תא רובשל וא הרידה תא רוכמל ךרטצי םאש ,יקסע ךרוצכ וז הכישמ בישחהל רשפאש
.הרידה תריכמ וא ןוכסחה תינכות תריבשבש םידספהה תא ומצעמ ךוסחל ךכבו ,תמיוסמ תיביר םלשלו טפרדרבואל סנכהל ול םלתשמ
יכ ,ןוכסח תינכות רובשל אל ףידעש רמול רשפא יא ,ידימת ןוערג לש הרקמבש ינפמ .בוצק ןמז ךשמל קר שמתשהל יואר הז רתיהב םג לבא
רתיה תכישמ רובע םלשמ אוהש תיבירהמ הנטק ויתונוכסח רובע לבקמ אוהש תיבירה
קיזחהלו ,תיביר אלב האוולה םהל תתל אלא ,תכשונ תיבירב ףסכ םהל תתל אלש הרותה התווצ ,הרידו ןוכסח תינכות םהל ןיאש םיינעה לעו
.םהילגר לע דומעל ולכויש ידכ םהב

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


:םילשורי םויל


"הלודגה םילשורי"

יאבט ןב הדוהי 'ר תא תונמל ושקבש םילשורי ינב לע רפוסמ ('ב 'לה 'ב קרפ) הגיגח תכסמב ימלשוריה דומלתב
.ןירדהנסה אישנל
("הדעה ןברק" - "הלודגה ןמ םתונתוונעב וחרבש םידיסח ךרדכ") הירדנסכלאל חרבו הדוהי 'ר קרע"
:הירדסנכלא ינבל ןיבתוכ םילשורי ינב ויהו
!הנטקה הירדנסכלאל הלודגה םילשורימ"
"וילע המוגע תבשוי ינאו ,םכלצא בשוי יסורא יתמ דע

... ןטק ימו תמאב לודג ימ :ךדמלל
הינוב-הינב ןיבל םילשורי ןיב רשקהש ךדמללו
.ןתחל הלכ ןיבש רשקכ וניה

סלב םהרבא ברה

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


הדשה תקלח ןוכמ
השולשמ דחא והז ,עודיכו ,וניבא בקעי הנק רשא הדשה תקלח םש לע ארקנ םכש-הרומ ןולאב הדשה תקלח ןוכמ
הנש םירשעכ ינפל דסונ ןוכמה ."םכדיב םה םילוזג" :רמאל לארשי תא תונוהל תולוכי םלועה תומוא ןיאש תומוקמ
לארשי םע תרכה ,תועינצ ,הנומא יאשונב ,תונפלואו תובישי ,רפס יתבל םילויטו ןויע ימי ,םינוירנימס תרבעהב החמתהו
םיעוריא ,תוליהקלו תוצובקל ולש סופמקב חוריאו ןויע תותבש םג ןגראמ ןוכמה .היתווצמו לארשי ץרא ,ותרותו
.תוחפשמו תוליהקל תוחמשו
הלודגה לארשי ץרא יבשות םכילא םינופ ונא ךכיפלו ,וירעשב אובל תוינוחטיב תוביסמ םיבר וענמנ ולסוא תמחלמ זאמ
.הלא םימיב אקווד ,תותבש חוריאב קלח לוטיל
ןולאב ,ןורמושה ימורמב אלפנ חוריאב תוהדזהלו דומילל אובל םישקבמה תא ה"זעב חראנ תועובשה גחב ! ןכ ומכ
תינברה ,ןונבל םיקילא ברה י"ע ונתני תוחישה .םילועמ םיכירדמ י"ע יתיווח רויסו םוקמה ינב םינבר י"ע דומילה .הרומ
.דועו רבוצק ינב ,ןמרביל לעי ,דידי בקעי ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,ןונבל רתסא
.064-440677 וא 02-9973106 ןוא-רב ימולש :המשרהו םיטרפל .דסבוסמ ריחמב ירי תונגוממ תועסה


ביבא לתב ... םילשוריל הווחמ
,הדוהי לכיה תסנכה תיבב ,20:15 העשב (7.5.02) ב"סשת רייאב ה"כ ,ישילש םויב ה"יא םייקתי םילשוריל הווחמ ברע
ןנח .תויפוקש יווילב שדקמהו םילשורי - שדקמה ןוכמ ל"כנמ ,רבוקמ םחנמ ברה :תינכותב .ביבא לת 13 קורס ןב בוחרב
.םילשורי םויל תואמצעה םוי ןיב המ - תורוא תעונת ר"וי ,תרופ
.051-527191 רודה ןב יסוי :םיטרפל


ידוהי שאר" - בוט שאר
תעדיה .בחרה רוביצל קוק ברה תרות חורב תודהיל זכרמ ."ידוהי שאר" םשב טקייורפ םייק ביבא לת זכרמבש תעדיה
יכדרמ ברה ,דלפנניב יזוע ברה ,ןולא יכדרמ ברה תא ,רתיה ןיב ,עומשל אב ,תווצמו הרות רמוש וניאש ,יללכ רוביצש
.דועו אולימ ינוי ברה ,ןהכ
יולת הז ונילא הנפ ,הביבסבו הדובעבש ךירבח תא ךכב ןיינעלו "ידוהי שאר" לש ישדוח םירועיש חול לבקל ךנוצרב םא
.www.rosh-wehudi.co.il ,064-295591 ,03-5255355 !ךב

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design