English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ב"סשתה רבדמב תשרפ

ב"סשתה רבדמב תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map?דקפמ ךירצ ימ

,רבדמב תשרפב םיחתפנ רבדמב לארשי ידודנ ןכאו ,"םידוקפה שמוח" - םימכח יפב הנוכמ רבדמב רפס
תרגוסו תחתופה ,וז תרגסמו .ןענכ ישבוכ רוד דקפמב ,סחנפ תשרפב םימתחנו ,םירצמ יאצוי רוד דקפמב
.םידוקפה שמוח - הל האנ המש ,םידודנה לגעמ תא

?םישורד םה ימלו םידקפמה תמגמ ללכב המ :תוהתל שי ןיידעש אלא
:לאושו ן"במרה דמוע וז הדוקנ לע
וסחייתיש ךרוצ (םנמא) היה יכ ?ה"בקה הב הווצ המל (דקפמה תווצמ) וז הווצמ םעט יתוניבה אלו"
"?ותוא ועדיש הווצ המל יתעדי אל רפסמה תעידי לבא ,םילגדה רובעב םיטבשה
הרותה ירהש ,ולש תוימיטיגלה םצעל אלא דקפמה תביסל קר תעגונ הלאשה ןיא רבד לש ותימאל
.(ב"י ,'ל תומש) "םתא דוקפב ףגנ םהב היהי אלו" :הריהזמו ומצעלשכ דקפמה תא תללוש
הלטוה וילעש ,באוי יפב םש ארקמהו ,םעה תא דקפש לע ךלמה דוד שנענש שרופמב וניצמ ןכאו
םהכ םעה לא ךיהול-א 'ה ףסויו :ךלמה לא באוי רמאיו" :דקפמה םצע דגנכ תונברדכ םירבד ,המישמה
:רומאל .(ג ,ד"כ 'ב לאומש) "?הזה רבדב ץפח המל ךלמה ינודאו ,תואור ךלמה יניעו םימעפ האמ םהכו
הלוע תיתומכ טבמ תדוקנמ םג אלא ,ותומכ לע םעה לש ותוכיא הלוע תיכרע טבמ תדוקנמ קר אל
"בעתנ" דקפמה רבד היה ןכ לעו ,וישכעל ןוכנ "בצמה םוליצ" לע םינומ תורשע םעב ןומטה לאיצנטופה
.(י ,א"כ 'א םימיה ירבד) באוי יניעב
םילקש" תועצמאב ןכשמה תמקה תעבכ ,ןאכ םג עצבתה דקפמהש ,ורמאב וז הלאש בשייל שקבמ י"שר
םילקשה ופסאנ ןכשמה ןיינב תעב ןה :וירבד לע לאנברבאה המת רבכ לבא .(ב ,'א י"שר) "תלוגלוגל עקב
תא ףוקעל הדעונש "תומכחתה"כ םילקשה ףוסיא הארנ ןאכ וליאו ,ןכשמה ינדא ךרוצל הליחתכל
.רוסיאל ידוסיה םעטה לטבתיש אלל יתכלהה רוסיאה
,ךכב ךרוצ ןיאש םוקמב לקשה תיצחמ תועצמאב םג ,םעה תא תונמל ןיאש ן"במרה ףא עבוק הז םעטמ
:(ז"י ,'ב) הבר רבדמב שרדמה ירבד תא אוה איבמ וירבדל אתכמסאכו
:רמא ארמז ןב יסוי 'ר םשב רזעילא 'ר
.ורסח - ךרוצל אלש ,ורסח אל - ךרוצל לארשי ונמנש ןמז לכ
."דוד ימיב - ךרוצל אלש .ץראה קוליחבו םילגדב - השמ ימיב :ךרוצל ונמנ ןמז הזיא
היה המל :ריהבהל תאש רתיב ונתוא בייחמ אוהו ,ודועייב דקפמה תוימיטיגל תא אופא הלות הז שרדמ
.דקפמב ךרוצ
!יאבצ דקפמ והז
:תוטשפב ךכ לע הנוע ם"בשרה
םירשעב ירהש ."המחלמה אבצל תאצל םייואר םירשע ינבו ,לארשי ץראל תכלל םיכירצ התעמש יפל"
רשא םוקמה לא ונחנא םיעסונ :םש בותכו (אי ,'י) ךתולעהב תשרפב ביתכדכ ,ןנעה הלענ ינשה שדוחל
."ןתונמל הז שדוח תליחתב ה"בקה הווצ ןכלו (טכ ,'י) 'ה רמא
יאצוי קר וב םינמנ ךכיפלו הייופצה הכרעמה תארקל אבצה שוביגל דעוימה יאבצ דקפמ אופא ונינפל
.םעה לכ אלו אבצ
-ינחור רסמ בצינ הירחאמש וא ,דבלב תישעמ-תינכט הייחנה ונינפל םאה :ררבל ונא םישרדנ ןיידע ךא
?יכוניח
:תורודלו העשל הפיה ינורקע דמימ ם"בשרה תבושתל ףיסומה ,ן"במרה ריאמ וז הדוקנ
הרותה יכ ... טבשו טבש לכ רפסמ ןכו המחלמה אבצ יצולח רפסמ תעדל םיכירצ םיאישנהו השמ ויהו ..."
.(ו ,ב"ל םירבד י"פע) ףלא דחא ףודריש ,סנה לע ךומסת אל
:ן"במרה ירבד תא דדחלו קימעהל שי
םתאו םכל םחלי 'ה" :ףוס םי תעירק סנבכ רמול ןיאו םימשמ סנ לע ךומסל ןיאש דבלב וז אל
ןכומ וניאו ,הבושיו ץראה שוביכ תווצמב הליחתכל ףתתשהל לארשימ עבות ה"בקהש אלא ,"ןושירחת
לקיהה תשגדה ךות עבטה ךרדב התוא שובכל םהילע אוה דקופ ךכיפל ."ףסכ לש שגמ" לע םהל התיתל
תוואג" חופיטו תויטבשה תוביטחה לש ןשוביגל תדחוימ בל תמושת ךותו ,קזחו לודג אבצל שרדנה
."ולגד לע שיאו והנחמ לע שיא" :"הדיחיה

ונילעו ונבל לופיש רוסא זא םגו "םיבר לומ םיטעמ" ונא םידמוע ןהב תושק תועש ןנשיש םנמא ןוכנ
'הל ןיא יכ" :ורמאב םיתשילפב םחלהל - ורענו אוה - ודבל אצי רשא לואש ןב ןתנוהי ירבדב ץמאתהל
,דבעידבש תואיצמ ירפ אלא ןיא וז שפנ תוריסמ לבא .(ו ,ד"י 'א לאומש) "טעמב וא ברב עישוהל רוצעמ
םיחא לע אלו ... סנה לע אל ךומסל אלו ,"לארשיב אבצ אצוי לכ" המחלמל הכלהכ ךרעהל שי הליחתכלו
.(ו ,ב"י רבדמב) "?הפ ובשת םתאו המחלמל ואובי םכיחאה" :הכאלמה תא ונרובע ושעיש םירקי

תוראפתה אלא הניא ותמגמ לכ םא לבא ,ברקל תוכרעה ךרוצל ילנויצקנופ ילכ אופא וניה יאבצה דקפמה
םיסוס תוברהל ךלמה לע רסאנש ךרדכו .לוספ והירה ,ותכלממו ךלמה לש ודובכ תרדאהל ,קרס
אבצ תוברהל ול ןיא ךכ ,(ב"ע א"כ ןירדהנסו זט ,ז"י םירבד) וישרפו ובכר ךרוצל שרדנל רבעמ ,"םינלטב"
.ותמצועו וחוכב ללהתהל ידכ ,שרדנל רבעמ
תודעכ ,וילגרל רנ התיהש הוונעה תדיממ הטס ךכבו ךרוצל אלש םעה תא הנמש דוד לש ואטח היה הז
ךרעהל דודמ אקווד ונדמל ךרוצה תעשב לבא (א ,א"לק םיליהת "יניע ומר אלו יבל הבג אל 'ה" :בותכה
.(הל ,ח"י םיליהת) "יתועורז השוחנ תשק התחנו המחלמל ידי דמלמ" :ברקל הכלהכ


תרופ ןנח


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]םילשורי םויל


םימיה תשש תמחלמ ןמוי ךותמ
ל"ז קינלצ יולה ןמחנ תאמ


תביטחב םימיה תשש תמחלמב םחל ,א"סשת לולאב ח"כב רטפנש ,תוגהו רפס שיא ,םילשורי שיא ל"ז קינלצ יולה ןמחנ 'ר
ונילא החלשש ,ןמויה ךותמ עטק ןלהל .הפוקת התוא לש דוהה ימי תאו תוברקה ךלהמ תא ראתמה המחלמ ןמוי בתכו ,םילשורי
:ותחפשמ
,ןיכופ ידאו :םייברעה םירפכה לא רתיב תואובממ ךישממה ריצה ךרד החרזמ ץורפל םידמוע ונא ... רשקב הדוקפה תלבקתמ"
... .ןורבח - םחל תיב ריצ תא סופתלו ראדח - לא ןוויכל (ריתאב) רתיב ,ןסוח
ביבסמ התע .לודג תיז ץע םע םינבא רדג לש תוירוטסיהה תונומתהמ ונל רכומה םוקמה תא ונרכה אל - לחר רבקל ונאובב
הסוכמ הבצמה .תמסרופמה הפיכה וילעמש רדחל םשמו הסינכה רדחל םיסנכנו םיקחדנ ,תומוק יבר םיהובג םיתב לחר רבקל
לע הידוה לש תולוקו יכב תולוק םיעמשנ ,םיליהת םירמוא ,םיללפתמ םלוכ .תיברעב םיקוספ םיבותכ הילעו הקורי תכורפב
הנווכב תרמאנ איהו ררחושמה לחר רבקב הנושאר החנמ תליפת תנגראתמ .קותינ תונש הרשע עשת רחאל ןאכל עיגהל וניכזש
.המחלמב םילפונל רוכזי תליפת הירחאלו המוצע
שודקה םוקמה לע קפרתהלו סנכהל םינינועמו םיאבה םיפסונ תוחוכ לש לגל םוקמה תא םינפמו לודג קחודה ,הליפתה רחאל
.האדוהו השקב ,הליפתב
ץרא יריש ,שדוק יריש םירשו בר רשואב םידקורה םילייחו םיניצק ,םידקפמ לש םילגעמ םילגעמ םירצונ הבו הבחרל םיאצוי
."םייקו יח לארשי ךלמ דוד" םכותבו לארשי
תורודה תגרע תומשגתה לש םולח וא ,תואיצמ וז םאה - ךמצע תא התא לאוש ,המוצעה החמשה תא ךתוארו רדגה לע ךדמועבו
רמא הכ" :(זט -די ,אל) והימרי איבנה ירבד ךתבשחמו ךבלב םילוע הנהו .הזה םויל וללפתהו ופיצש וניתובא תובאו וניתובא לש
יכבמ ךלוק יענמ :'ה רמא הכ" ."ונניא יכ הינב לע םחנהל הנאמ הינב לע הכבמ לחר םירורמת יכב יהנ ,עמשנ המרב לוק :'ה
."םלובגל םינב ובשו - 'ה םואנ ךתירחאל הוקת שיו ביוא ץראמ ובשו - 'ה םואנ ךתלועפל רכש שי יכ העמדמ ךיניעו

ךישממה (רצנ יפא :ןחל) "ךלנ אל בוש" וריש תא רבחל ותארשה תא ןזור לאומש ררושמה לביק הלא האובנ ירבדמ יאדובו
:רישה ירבד הלאו ."בהז לש םילשורי" רמש ימענ לש הריש תא תורישי

םלש ריעמ הלוע םיכרד קבא ,יאר
.ךריע לומ לע טעוש לזרבה בכרו
,םלוחכ ךב טיבמ ,טיבמ םלש םעו
.ךרבק לעמ תוגח ,תוגח הדלפ יפנכ

,הדלפ ירוט תואשונ רייא תוחור ,יאר
.ףסוי םגו הפ ונמע ןימינב םג
,הדערב ץנצנמ םחל תיב בכוכ
.ףסאמה םג ,ונמע ץולחה םג

,יכבמ ךלוק יענמ ,לחר ,ךלוק יענמ
!םכש לע לימרתה םע ,לחר הפ ונלוכ
,יכלת אל בוש תאו ,לחר ךלנ אל בוש
.םחל תיב תומדש ינמ ,לחר ךלנ אל בוש

םלוע ןוביר יאר ,יאר ,לחר ,יאר
.םלובגל ובש םה ,יאר ,לחר יאר

!הכרב וז - םידלי

םידעותמה םידקפמה ינש םש לע ,"םידוקפה שמוח" ל"זח יפב ארקנ ,תבשה אורקל םיליחתמ ונא ותוא שמוחה
ףס לע ,םידודנה עסמ ףוסב ןענכ ישבוכ רוד דקפמ ינשהו םירצמ יאצוי רוד דקפמ ,ונתשרפב ,ןושארה דקפמה .וב
רבדמב לארשי תא ודקפ רשא ןהכה ןרהאו השמ ידוקפמ שיא היה אל" ינשה דקפמבש תורמל .ץראל הסינכה
ףלא תואמ שש ביבס ענו דאמ המוד ,םידקפמה ינשב םידקפתמה רפסמ ,ופלחש םינשה םיעברא תורמלו ,"יניס
,םירצמ יאצוי ויה ,הנש םיעברא ץראל הסינכה תא בכיעו רודה לע הילכ רזג רשא םילגרמה ןווע אלול .אבצ יאצוי
ירקמ ונניא ,אוביר םישש לש הזה רפסמהש ,ןכ םא ,הארנ .ץראה תא םילחונו םישבוכ ,ןושארה דקפמה ידקפתמ
תימואל הביטחל ,םישרדנה םייטרפה םינווגה לכ תא דחאמה ימואלה ןיינעה תולגתהל םיאתמה יובירה אוהו
ל"זח ועבק הז יפ לע .(ח"פש 'מע א"ח היאר תלוע ,ל"צז קוק ברה יפ לע) לארשי ץרא - הלשמ ץראל היוארה המלש
םכח 'וכו 'ה תא ךורב" ,לארשי ץראב אוביר םישש םהש לארשי יסולכוא האורש ימל תדחוימ הכרב (ח"נ תוכרב)
םישש יוארה רפסמבו ,לארשי ץראב םא יכ ,תולגה ץראב אל ,היהתש אסולכואהו" :ברה בתכ הז יפ לעו ,"םיזרה
רשאכ ,ח"שתב הנידמה תזרכהל וניכז םנמא ךכ .(םש ,היאר תלוע) "בקעי תיבל ןרק תחימצ תליחת היהת ,אבר
.שפנ ףלא תואמ ששכ היה בושיה לש וניינמ
ונניא אוה םג ,טבשו טבש לכב םינמנה רפסמש חינהל שי ןכ ,ירקמ ונניא םידקפתמה ללכ לש םרפסמש םשכ
תמועל הגירח דאמ הרוצב ןטק היה יול טבש ;תניינעמ העפות תטלוב ,םיטבשה לש םלדוג תאוושהב הנהו .ירקמ
תנומש ,םישימח דעו הנש םישלש ןבמו ,(טל ,'ג רבדמב) ףלא םינשו םירשע ,הלעמו שדח ןבמ וניינמ .םיטבשה ראש
םירשע ינב ףלא םינשו םישולש ,םיטבשה ראש ןיבמ ןטקה השנמ ,ותמועלו ,(חמ ,'ד) םינומשו תואמ שמח םיפלא
הזו" "םלוכבש תוחפה לארשימ טבש יצחל (הכרעה יפל) הלעמו הנש 'כ ןבמ (יול ינב) ועיגי אל הנהו" ,הלעמו הנש
:תובושת יתש הנוע ן"במרה .(די ,'ג ן"במרה ןושל) "םעה לכ ראשכ 'ה יכורב וידיסחו וידבע ויהי אל ךיא הימת
ךרבש יעבט לע יובירב וכרבתנ אל ןכ לעו ,םירצמ תכאלמ דובעשב היה אל יול טבשש ל"זח ורמאש המ יפ לע ,תחאה
ראשכ הלעמל ולע אלו ץראה לכ ךרדכ םיברו םירפ" ויה םהו ,"ץורפי ןכו הברי ןכ ותוא ונעי רשאכ" :לארשי תא 'ה
."םיטבשה
םתרבעו זע יכ םפא רראש (יולו ןועמש לע) "םהילע (בקעי) ןקזה סעכמ הז היה ילואו" ;ן"במרה עיצמ רחא רבסה
ורפסמ טעמתמ ץראל הסינכה ינפל לבא ,ףלא העשתו םישימחמ הלעמל הזה דקפמב הנומ ןועמש םנמא .התשק יכ
.ףלא םינשו םירשעכ הנומ וניאו הפגמב
םרמע שרפ ,רואיל םינבה תכלשה תריזג רחאש ונל םילגמ ל"זח :רחא ןפואב ראבמ שודקה "םייחה רוא"ה
תושיא ייחמ תושירפה תעפותש רבתסמ .םישדח ןיחוקיל התחקל תואנ םירמ לש התרצפהב קרו ותשא דבכוימ
םירוטפ ויה רומאכ רשא יול ינב .ןפוד אצוי היה ותשא תא ריזחהש םרמע אקווד ,יול ינב לכ לצא הצופנ התיה
רשא לארשי שיא השעמכ רואיב םיכלשומ םהיעטנ תוארל" םבל םאלמ אל "םיגנועמ ויהש דצל" דובעשה תריזגמ
דליל םמצעב םילזלזמ ויהש םג ,רואיב םיכלשומ םהידלי תוארל םהיניעב לקוהו לזוה ,הדובעה לועו דובעשה דצמ
."ןכ השוע יול טבשכ וילע תדבוכמ ושפנש דבכנ םדא ןיא רשא ץראה תוליחמבו תודשב (םהידלי) בוזעלו
:םידמל אצמנ וללה תובושתה שלש לש ןפוריצמ
.םייחה חוכ לש יעבט לע יוליגו הלודג העושי םיחימצמ ,הרצה ,דובעשה ,ישוקה אקווד ,םיתיעל - א
תא ותוגהנתהב וילע ררועמש ימ .היתובא םע רשקב הנתומ ,המואה ינב לש םייחה חוכ לש לודגה יוליגה - ב
.ללכה ןיינבב וקלח תא ןיטקמ ,המואה תובא לש םתדפקה
ןונכתב "םיילנויצר" םילוקישמ תוענמנה ,ךומנה ימונוקא-ויצוסה דמעמה תונב תויממעה תובכשב אקווד - ג
.ץרא ילחונלו הלוג יבשל תשרדנה תוינויחה תאז .התמצע אלמב תיעבטה תוינויחה תילגתמ ,הדוליה

סקילפ םחנמ ברה
םוגרתה רואל

תירבעבש תימראה
ןיינמה ןמ דימלת

םנמא אב ןיינמ הלימה לש השרוש - (ינמ) הנמ שרוש .ןיינמ = רפסמ .ןהמש ןינמב - ב א רבדמב - תומש רפסמב
:ובש ימראה קלחב ,ארזע רפסב - ארקמב תחא םעפ קר האב ןיינמ הלימה םלוא ,הריפס תועמשמב ארקמב
האב ל"זח ןושלב.(זי ו ארזע) לארשי יטבש ןינמל רשע ירות לארשי לכ לע ... ןיתאמ ןירכד האמ ןירות ... וברקהו
יל ןת ,('ג 'ח תיעיבש) ןינמב אלו לקשמב אלו הדמב אל תיעיבש תוריפ ןירכומ ןיא :רפסמ הלימה תחת וז הלימ
ןינמבו המכחב ונממ לודג היהיש דע ורבח ןיד תיב לטבל לוכי ןיד תיב ןיאש ,('ח 'ג הציב) ןינמב םיזוגאו םיציב
שודיק) ם"במרהו ,רפסמ תיארקמה הלימה תעבהל וז הלימ השמיש םייניבה ימי ןושלב םג .דועו ,('ה 'א תויודע)
םע תוינשה ... ןינמ לע ןינמ ףיסותשכ וא תיראש ץבקתשכ םלכ תונובשחה :ורמואב םיבושיח בשחמ (י אי ,שדוחה
.םיקלחה םע םיקלחהו תוינשה
,רפסמ - ל"זח ןושלבו תימראבכ :ולא םיגשומ תעבהל וננושלב ןיינמה ןמ הלימכ ןיינמ הלימה תשמשמ ונימיב
רוכשל ןיפוכ ןיא - רוביצב הליפת םשל םישורדה םידוהי הרשע ;יפלקב תולוקה ןיינמ - הריפס ,הינמ ;תומכ
םיפתתשמ לש (ילמינימ) ירעזמ רפסמ - םורווק ;(בכ הנ ח"וא ע"וש) ... םיארונה םימיב םא יכ ןיינמ םילשהל
.שורדה ןיינמה עיגה אל הפיסאל :תוטלחה טילחהל םיאשרה ,והשלכ ףוג םעטמ
יפ לע) יללכה םינשה ןיינמ - (םינשה חול) םינשה ןיינמ :ןושל יפוריצו םייוטיב רפסמ תריציב הפתוש ןיינמ הלימה
בשי רבכש םינשה) רפסמה ךותב לולכ - ןיינמה ןמ (ול) הלוע ,(!םניינמל :םימייוסמ םיגוחב בתכנה ,ירצונה חולה
יללכה ןובשחב ללכנ - ןיינמה ןמ אלש ןיינמה ,העבצהל שיגה - ןיינמל דימעה ,(ןיינמה ןמ ול תולוע רהוסה תיבב
.ךפיהלו (ןיינמה ןמ דימלת - תואלמ תויוכז לעב)
ןיינמה ראשל יניינמה דחאה תמדקכ ותמדק דוחיאה יכ :('ז קרפ ,דוחייה רעש) תובבלה תבוח לעב ירבדב םייסנ
.(דחאב ליחתהל בייח תונמל הצורה)

לאנתנ והילא ר"ד


עצמאה ןמ גיהנהל

ולגד לע שיא" .רבדמב לארשי םע לש דחוימה רדסל הלודג תובישח שיש הרותה ונל תשדחמ רבדמב תשרפב
."דעומ להאל ביבס דגנמ ,לארשי ינב ונחי םתובא תיבל תותואב
הנחמ דעומ להא עסנו" השיגדמו הרותה תרזוח תונחמה רדס טורפ ךלהמבו וז הרדגהב תקפתסמ הניא הרותה
."םהילגדל ודי לע שיא ועסי ןכ ונחי רשאכ ,תונחמה ךותב םייוולה
לש ותגהנה תא הרותה תראתמש יפכ ,ךרדה תא הרומו שארב ךלוהה הז אוה גיהנמהש ךכל ונא םיליגר ,ללכ ךרדב
."הלילו םמוי םהל ריאהל ... ךרדה םתוחנל" שא דומעו ןנע דומע ידי לע ה"בקה
?הנחמה שארב אלו "תונחמה ךותב" אקווד היהי יול טבשו דעומ להואש השיגדמו הרותה הווצמ עודמ ,ןכ םא
תדעוצ המע דחיו הנממ תקנויו המואה לש ימינפה ןכותה תא תאטבמה הגהנה הנשי :תוגהנה יגוס ינש ןנשי ,ןכא
.הנממ קלח אל ךא ,םעה תא הגיהנמה תינוציח הגהנה הנשי התמועלו .הרטמה לא
הילע ןכ לעו "םכותב יתנכשו" לארשי םע ךותבש הניכש תא אטבל אוה ןכשמה לש ודיקפתש ונתוא תדמלמ הרותה
לכל תוארהל היה לארשי לש םקשח רקיעש" :"רקי ילכה" הז ןויער חסינ הפי ."תונחמה ךותב" אקווד תויהל
םינופ לכהש לח עצמאב ןוראהו הניכשהו תוחור עברא םיבבוסמ םהש ידי לע יכ ... םהילע ארקנ 'ה םש יכ םימעה
:ל"זר ורמאכ ,ביבס לוגיעב םינכושה לכ יניע ורישיי וילא רשא תואה הזו ,'ה םשב וכלי יכ םימעה לכ וארי ,וילא
."עצמאב ךרבתי ודובכו ןדע ןגב לוחמ םיקידצל ה"בקה השעי דיתעל
תוגרדה ילדבה לש שוטשטל םדאה תא איבת ה"בקה םע ,לוכיבכ ,ףתושמ לוחמ לש וזכ השוחתש הנכס שי םלוא
לע ואשנתת עודמו 'ה םכותבו םישודק םלכ הדעה לכ יכ" חרוק תאז חסנש יפכ .השודקב תוגרד ןיאש הבשחמו
לע רומשל שי ,ונייהד ,"ונחי דעומ ביבס דגנמ" השיגדמ איה תונחמה רדס תא תטרפמ הרותהש ינפל ןכל ." 'ה להק
ונחי רשאכ הנחמה ךותב" הרותה השיגדמ תונחמה לש הינבה ךילהת ךותב וליאו .השודקה תוגרדמ ןיב קחרמה
החונמ ןמזב םג םעה תא דחאמה יתוהמ-ימינפ רשק אלא ,םעה ןיבל הגהנהה ןיב קותינו תולדבתה ןיא - "ועסי ןכ
.הלטלט ןמזב םגו
ןותנ הזה רובטש םשכ :שרדמה רמואש יפכ ,הז ןויער םיאטבמ םילשוריו שדקמה תיב םג :שדקמה ןכ - ןכשמשכו
לש התיעצמאב םילשוריו ... אצוי םלוע לש ותיחשמ הנממו ... םלועה עצמאב הנותנ לארשי ץרא ךכ ,שיא עצמאב
ינפל היתשה ןבאו לכיהה עצמאב ןוראהו שדקמה תיב עצמאב לכיההו םילשורי עצמאב שדקמה תיבו ,לארשי ץרא
.('י םישודק אמוחנת) "םלועה תתשנ הנממש ןוראה

ןלפק ילא ברה
םימודא הלעמ ינרותה ןיערגה שאר


םימודא הלעמ ןיערג
םייניעה הבוגב ךוניח

- צ"החא רדס ,ןויעב ארמג - רקוב רדס) הקימעמו תיניצר הרוצב הרות דומיל ןיב ןוכנ בוליש חוכ םינימאמ ונא
םג םדאה תא חתפת ,םירגתא תברו תנווכמ תישיא הדובע לע היונבה תיכוניח תוליעפ םע דחי (ישפוח דומיל
אצמנה רעונל ינרות-יכוניח הנעמ תניתנב ריעב ונדיקפת רקיע ת םיאור ונא .תיכוניח הניחבמ םגו תינרות הניחבמ
.תיכוניחו תיתרבח ,תידומיל הרבחה ילושב
ףא םימעפלו תולודג תוחלצהל עיגהל ןתינ אימשיד אתעיס הברהו תיעוקימ הנווכה ,םייח תמכח ,תוריסמ תרזעב
.םינווגמו םינוש םיטקייורפב ,תאז לכ .שממ תושפנ תלצהל
לע תיתימאה "המחלמ"ה .ךוניחה םלועב םדיתע תא םיאורה םיכרבא שפחמ םימודא הלעמב ינרותה ןיערגה
.058-308084 ןלפק ילא ברה :םיפסונ םיטרפל !ןאכ תשחרתמ לארשי םע לש ונסוחו ותומדחטשה ןמ תורוא


הכרב רהב "םיבוליש"
תינכות םינש שמח הזמ תלעופ הבישיב ."הכרב רה" רדסהה תבישי תנכוש ןורמושב רשא םיזרג רה ימורמב
ןורמושו הדוהי תללכמב עוצקמ תשיכר תארקל םיימדקא םידומיל םיבלשמ וז תינכות ידימלת ."םיבוליש"
אתכלהד אבילא ארמג דומילב תאטבתמה ,הכרב רה תבישי לש תידוחיה הכרדב הנומאו הרות ידומיל םע לאיראב
.םייחה תא תנווכמה הנומא דומילו
םידומילה תכרעמ .ל"כשב החנהו רויד ,תועסה ,תוגלמל םיקוורו םיאושנ ,םיטנדוטסה םיאכז וז תינכות תרגסמב
לכ לש ויכרצב תובשחתה ךות ,ןורמושו הדוהי תללכמב דומילה ימוחת לכב תובלתשה תרשפאמו תימאניד איה
.דימלת
.02-9974836 הבישיה דרשמ ,067-554140 רהזיל תונפל ןתינ המשרהו םיטרפל


"ץרא ךרד" - רעונו םידלי תעונת תמקהו סוסיב
המודה העדומ תובקעב העונתל יתעגה ."ץרא ךרד" תעונתב ימואל תורש תנש םייסל תדמוע ינא הלא םימיב"
.בושחו לודג רגתא הז - הדומ ינא - ןכאו ,ל"נה תרתוכל
שי ןדצלשכ ,תורשל ייתורבח תושוע םג ךכ .םיפינס רפסמ לע תיארחאה תיזוחמ תזכרכ תשמשמ ינא ידיקפתב
.דרשמ תויארחא וא תוברת תוזכר ,םייגוגדפ םיזכרמ ,הכרדהה תקלחמב תוקסועה
הירחאמ םיפינסה לכ ,ןאכ אל איה םאש השיגרה ונתאמ תחא לכ - הבוטה תינרותה הריואה םע - תורשה ךשמב
אל .ץרא ךרדו ךוניח אלל וראשיי ,חותיפ תורייעו תונוכשמ טרפב ,םיכינח תואמ וא תורשע :רמוא יווה .ןאכ אל
.ץראל םרשק המו תודהי הז המ םידוהי ללכב םה המל םיעדוי
םע ךא ,םיבאשמ לכ אלל תילארשי העונת תויהל טא טא תדעוצ העונתהו תורפ הבינמ ןכא תיכוניחה תוליעפה
.םיכינח תואמו םיפינס 30 -כ םויכ הנומ העונתה .םידדוב לש בוט ןוצרו המזוי הברה
תב ,תימולש :םיטרפל !ונתא ןכמוקמ - תונשל השוחנ הטלחה ןכבבלבו בצמהמ ןכל תפכאש תושיגרמ ןתא םג םא
.056-371095 הינש הנש הכישממה תורש
.056-371091 ,03-9527464 :םיפסכ סייגמו תיצראה תזכרל תינגס העונתל םישורד ןכ ומכ


חולישה ןייעמב שדוח שאר
.ד"יה ילאתא ןנחלא תמשנ יוליעל ,חולישה ןייעמב שדוח שאר תביסמ תמייקתמ ושדוחב שדוח ידימכ
ןב ןנחלא ברה יפמ החיש :תינכותב .18:00 העשב ןןויסב 'א ןושאר םויב ה"זעב םייקתת ןויס שדוח שאר תביסמ
תחתמש יתעבג ןוינח לומ ,םירקבמה זכרמ ךרד הסינכ .דוד ריעבש חולישה ןייעמ תבחרב םישגפנ .הדקרהו ןונ
.1-800-25-24-23 :םיטרפל .תופשאה רעשל
ןיידע ,ךא תובהלתהו לרומ ,היצביטומ הברה םע ,לועפל םגו םורתל ,תונשל הצורו ,לודג שארו המזוי תלעב תא םא
.. תונמדזה ךל שי ,הנה זא תורש םוקמ תאצמ אל
.הכרדה תקלחמל ימואל תורש תונב 2ו תוירנומוק תושורד לאירא תעונתל
.064-295104 םדא חכ תזכר - הלארשי ,064-295102 הכרדה זכר - ןוני :םיפסונ םיטרפל[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


לארשי ינב רפסמל

תוכלה דוע ונדמלל ידכ ולא םיקוספ הרואכל "לצנל" היה רשפא ירה ,לארשי לש םניינמב הרותה הכיראמ עודמ ,הלודג הלאש
.לארשי לש םניינמ לע ךכ לכ םיבר םיקוספ "הזבזב" עודמו ,תודימה ןוקיתל וא תורשכו תבש יניינעב
השמ תא ה"בקה הוויצש ,אוה ךורב םוקמה ינפל ידוהיו ידוהי לכ ביבח המכ דע ,ונדמלל הרותה התצרש המ קוידב והזש אלא
.(ב ,א רבדמב) "...םתובא תיבל ,םתוחפשמל לארשי ינב תדע לכ שאר תא ואש" :לארשי יגיהנמו
.(א ,זכ הליגמ) רתומ השא תאישנו הרות דומלת ךרוצל ,הרירב תילב קרו ,הרות רפס רוכמל רוסא הווצמ ךרוצל ףאש וניצמ ןכו
השא תאשל ידכ ולש הרותה רפס תא רוכמל יאשר ,ןמלאתנו היברו הירפ תווצמ םייק רבכש םדא ףאש םיקסופה בור תעדו
.(זט-וט ,א ע"הא לאומש תיב) הרות רפס רוכמל ול רוסא םידלי דילוהל הלוכי הניאש השא תאשל ידכ לבא .םידלי דוע דילוהלו
תא לידגהלמ תוחונו החוור ימעטמ ומצע םדא ענמי אלש המכו המכ תחא לע ,םידליב תוברהל ידכ רתוה הרות רפס רוכמל םאו
.השידח תינוכממ וא רקי רוזיאב הרידמ בושחמ תוחפ שדוקמה הרות רפס דובכ היהי אלש .ותחפשמ
ליגמ ךכמ תוחפ אל אלא ,החפשמל םידליה רפסמב קר יולת וניא לארשי םע לש ירפסמה ולודיגש תעדל ךירצ ,ךכל ךשמהכ
הדיל ןיב םינש שולש לש חוורב) העברא םידליה רפסמו ,םירשע עצוממה ןיאושינה ליג הבש החפשמ ,המגודל .עצוממה ןיאושינה
רפסמ םא וליפא ,שמחו םירשע עצוממה ןיאושינה ליג הבש החפשמ תאז תמועלו .םיאצאצ 188 םהל היהי הנש האמ רחא ,(הדילל
השימח ודילוי םירשע ליגב עצוממב םינתחתמש הלא םאו .םיאצאצ 166 םהל היהי הנש האמ רחא ,השמח היהי עצוממה םידליה
276 םהל ויהי הנש האמ רחאש ירה ,םידלי רתוי ללכ ךרדב דילומ ריעצ ליגב ןתחתמש ימש רבתסמש ומכ ,עצוממב םידלי
.םיאצאצ
החפשמ םיקהל םיריעצה תא דדועל ידכ רשפאש המ לכ תושעלו ,ןובשחב וז הדבוע חקיל רוביצה יגיהנמ םיכירצ ,לארשי ללכ ןעמל
םייעוצקמה םהידומיל תא םילשהל ולוכיש ידכ ,םיהובגה םידומילה תלזוהו ףטל תונועמ ןוגריאב ,םדיב עייסל תאז םעו ,םדקומ
.הבוט המרב

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]2 'סמ ןוילג ,הביבסלו תודהיל תע בתכ - לארשי ץרא
קרוש באוי :ךרוע ,לשה זכרמ :תאצוהב

תאמ ונידיב איה ןודקפ ץראהש םיעדויה ,לארשי ץרא ישנאכ .ינרדומה םלועב םויה רדס שארב םידמוע התרימשו הביבסה תוכיא
םיידוהי םיכרעב תועגונ הביבסה תוכיא תויגוס .תלפוכמו הלופכ תוירחא ונילע תלטומ ,תוצראה לכמ ול הדחייתנו ,םלוע ארוב
דוע .הביבסלו תודהיל תעה בתכ - לארשי ץרא לש (2 'סמ) שדחה ןוילגב םירמאמה דחאב םינודינה ,הוונעו תוירחא ומכ ,םייסיסב
.םעט בוטבו תויעוצקמב ךורעה ינועבצ ןוילג .דועו ןייעמב השעמ ,רשב תליכא לע ,תוקורי תוליהק לע ,ןוכנ ינוריע ןונכת לע :ןוילגב
.hananmozes@hotmail.co.il :ל"אודב וא ,תרפא וא ןנח ,03-5608788 :תונמזהל .לשה זכרמ תדוקפל ,ח"ש 80 רובע (תונוילג 4) יונמ


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design