English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 אב תשרפ

אב תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map

טבשב ו"טל - לארשי ץרא תורוא

"... התוא בהוא ינדועש הל ורמיא"
דע היהש ,יכ'צ ידוהי ררושמ ,אכאמ קניה לראק דמע ,ט"יה האמה "םימעה ביבא" לש ומוציעב ,ר"תה תנשב
:םיאבה םירבדה תא ובל תרעסב בתכו ,יכ'צה םעה לש תימואלה תוררועתהל
,ךלוה ינא ובש הדשב םישרשרמ תוחורה"
,םימודא-םידורו ויחרפו חופתה חרופ ידיצל
םייפא ינפל תווחתשמ תובוהזה םילובישה
.הריש רמוא ולוכ םלועהו

... יל הווש וניא הז לכ ךא
,עדונ אל המוקמו הממוש םילשורי יכ
ןולקל ןודינ הלוגה ימע
ושאר תא חינהל םוקמ ול ןיאו
!יתדלומ הקוחר - יתובא תיב אוה קוחר
!היתיאר אל םיבר םימיו הנממ יתשרוג

,ןדריה לעש םירמת יוה
.רותה לוק עמשנ שמשה תולעב םש
היתרכיה אלש יתדלומ םולשל ושרד
... התוא בהוא ינדועש הל ורמיא

םיהובג םירהב יתכלב התוא התוול יתבהא
יתרבעש םירהה לכמ ההובג איהו
םיבר םימ ירבעב התבכ אל יתבהא
יתרבעש םימיהו תורהנה לכמ הקומע איהו
יעוגעג םי ינימ םיקומע ךא יתרבע קומע םי
... יבאכ קומע קומעו

...תולבוי השולשמ הלעמל ינפל ,רכנ תמדא לע וימי ימדב תמש ידוהי ררושמ ,ובל םד תיצמתב בתכ ךכ
?התבהאב והומכ שוחל עדנה ,הפיהו הבוטה לארשי ץראב וישכעו ןאכ םייחה ,ונאו
םירמתה" תא ריקפהלו הממוש דוע הניאש םילשורי תא םירזגל עורקל םויה םישקבמה הלא לכ ורמאי המו ...
?ובאכ קמועל וניביה ?רותה לוק תא והומכ ועמשיה ,העקבב םדיל םיחרופה םיבושיה תאו "ןדריה לעש
?לארשי ץראל ופסכנש תורודה לכל םהינפ תאשל ולכוי הכיא
?התוא םיבהוא םדועש הל רמול ולכוי הכיא


תואיצמה רואל
"... הלבנה השעמל - דערי יטע"
קווש תותשר ןתואמ תורשכה תודועת תא הריסהו ,רהמנו רמ דעצב םילשוריב תיתדה הצעומה הטקנ הלא םימיב
."הריכמ רתיה" תרגסמב הטימשב וקוושש תוקרי לש תידוהי תרצות קוושל "וזעה"ש
תקבאנה ,תידוהיה תואלקחה וליאו תיברע תרצות אקווד תונקל שי הטימשבש וז תיתד הצעומ יניעב רבדה טושפ
.הרומג הפירטכ םהיניעב תבשחנ ,"הריכמה רתיה" תרגסמב התרצות תא תרכומו המויק לע
ודרחו ,השודקבש רבד - ץראב תידוהיה תואלקחה םויקל תוירחאב וארש ,הרות ילודג לש םכרד התיה וז אל
.(רהב ,םינהכ תרות) "ךתימע דימ אלא הנוק אהת אל ,הנוק התאשכ" :םימכח ירבד םויקל
.המעטמ תורישי ,הלא קווש תותשרל תורשכה תא הבישהש ,לארשיל תישארה תונברה אופיא התשע הפי

םיפיו ,םינש תחאו םינומש ינפל ,ל"צז ןילרב םייח ג"הרל ל"צז קוק ה"יארה בתכ ,הז אשונב רתויב םיפירח םירבד
םיברעה ןיבל לארשי םע ןיב ,ץראב הזיחאה לע ,םדמ בוקע קבאמ שטינ םהב ,הלא ונימיל םייתעבש םירבדה
.תידוהי תרצותמ תורשכה יריסמ ירבדכ ,"הרימחמ תורשכב תוקרי םיקפסמה"
ונבל תמושת תא בסהש ןיקצומ תירקמ ילאוי ןסינל םידומ ונאו ,הזב תאבומ קוק ה"יארה לש תבקונה ותרגיא
.הילא
וב םוקמ לכב שוכרל ,לארשי ינומא ימולש תא ,'ה רבדל תמאב םידרחה לארשי ינבר וחני ,היתובקעב יכ הפצנ
.רבדה ונשפנב יכ - תידוהי תרצות קר - ןתינ

ן"יערת זומת 'ה ,ו"ת ופי ק"הע ה"ב

:דובכל
.הכרבו םולש א"טילש ןילרב םייח ר"רהומ רודה קסופ לודגה ןואגה ברה ישפנ דידי
,הכ דע רבדה קזחוה רשא ירחא יכ .תובשומה יבשוי וניחאל תעכ התשענ רשא הלבנה השעמל ידיב דערי יטע
םתיחמל תויולת םהיניעו ,םינעב םיעגוימו םיאכודמה לארשי ילגר תא קוחדל אלש ידכ ,םייוגהל רשכה ןתל אלש
תבוטל האב הרקיע לכש ,הטימשה תלאש ךוסכס רבדב ןינעה רמגנ רשא ירחא התע הנה ,םיבנעה ןוידפ י"ע
םיקחושה ,ונירצ ןרק םירהלו ,םייוגהמ אקוד תונקל רתסב וצעי רשא ,תרתחמ ירתוח ואצמנ ,תובשומה ינב וניחא
.םימש יא .ונתירב ינב וניחא תא םיפדור ונמצעב ונחנאש ךיא ,ונתבשמ לע
,עיגמ םימשל דע יבאכו ,וחתרי ריסכ יבבל ימד .הזב שיש העשרה םצועו םשה לולחו הפרחה לדוג רעשל ןיא
תוועמה תא ןקתל ונואג דובכ אנ ארי .הז ןינעב שיש תיתימא םימש תאריו הרות לש הליפנהמ ,הזה םויאה בצמהמ
.תלוכיה יפכ
םימיב היהש הממ רתוי ,וללה םינשב ,םייוגה ימרכב שי םרכה יאלכו הלרע דצמ לודג ששח יכ יעדומל תאזו
,הרושה ךפהת התע הז הכיאו .הלועמ החגשהו הרימשב ,וניחא ימרכ לע חיגשהל םיקזחומ ונא ירהו ,םינומדקה
.ונרשב-וניחא תא שפנה דע ףודרל ידכ קר ,םיחגשומ יתלבה ,םייוג לשמ חקנש

,הבר הבהאב ותרות םולש שרוד זע ודידי הזב יננהו
קוק ןהכה קחצי םהרבא 'קה

בלה לע די
שדוחהמ" אלא הרותה תא ליחתהל ךירצ היה אל :קחצי 'ר רמא :העודיה הלאשב הרותל ושורפ תא חתופ ,י"שר
".לארשי ינב ווטצנש הנושאר הווצמ איהש ,"םכל הזה
דבכנה הדמעמל הרותה הכוז ךליאו ןאכמו "שדח ףד" תחתופ שדוחה שודיק תווצמ יכ תדמלמ וז ותלאש םצע
(.'כ .ח"י תומש) "ןושעי רשא השעמה תאו הב ןוכלי ךרדה תא" לארשי םעל תורוהל דעונ רשא םיקוח רפסכ
שודיק" ךא ,השנה דיגו הלימ תירבכ תובאה ווטצנש תודדוב תווצמ וניצמ תישארב רפסב רבכ יכ םנמא ןוכנ
.המואכ – "לארשי ינב ווטצנש הנושאר הווצמ איה" – "שדוחה
תולולכ דבלב "אב" תשרפבו המלש תכסמב אלא תודדוב תווצמב דוע םישגופ ונניא ךליאו וניתשרפמ :ךכמ הריתי
.תורוכב ןוידפ דעו ןיליפת תווצממו חספה תוכלה דעו "הזה שדוחה" תווצממ השעת אלו השע תווצמ םירשע
תובבלה םיכשמנ םישעמה ירחא
תחנומה תללוכה המגמה המ ןנובתהלו קימעהל ונתוא תבייחמ ונייח תיווה לכ תא הפיקמה וז תפעוסמ תכרעמ
.תווצמו הרות לארשיל תוברהל ןוילעה ןוצרה םצעב
םיכשמנ םישעמה ירחא" :ןורקיעה תא ,וז הלאשל הבושתכ ,עבוקה ךוניחה רפס לעב ירבד ןודינב םימסרופמ
ורבשת אל םצעו" :חספה תווצממ תחא לש המעט רואב בגא ונתשרפב הבחרהב ודי לע טרופמ הז ללכ ."תובבלה
הרכהה תא רדסה לילב םיבוסמה בלב םינפהל הדעונ וז הווצמ יכ ראבל ביטימ ךוניחה רפס (ו"מ .ב"י תומש) "וב
םרבשלו תומצעה ררגל ץרא יצעויו םיכלמ ינפל דובכ ןיאו" םיכלמ ינב םה ירה תוריחל תודבעמ םתאצב יכ
:ותבושת תיצמתו בלב דחא ןורכזב םירבדה תא עובקל יד אל עודמ ההות אוהו ותעד החנ אל ךכב ךא "םיבלככ
יכ ער םאו בוט םא םהב קסוע אוהש וישעמ רחא דימת ויתובשחמ לכו ובלו ויתולועפ יפכ לעפנ םדאה יכ עד"
… תובבלה םיכשמנ םישעמה ירחא
* * *
םהב תוארלו וירבדב קפתסהל ןתינ םנמאה ךא ,תיגולוכיספ הניחבמ םינוכנ ךוניחה רפס לעב ירבדש קפס ןיא
?תוישעמה תווצמה לכל ידעלב םעט
.ןמצעלשכ ךרע ןהב ןיאו ,יעצמא תניחבב תוישעמה תווצמה תורתונ "ךוניחה" ירבד רואל ןה
ןיא אליממו ,ןתיישע םצעב תובבלה תא ררועל תוישעמה תווצמה לש ודיקפת רקיע ךוניחה רפס תעדל :וזמ הריתי
.הנווכו דוחיי אלל "הדמולמ םישנא תווצמ"כ ןמויקב לוספ
:איבנה קעוז אופיא המלו לע
הזה םעה שגנ יכ ןעי"
ילעמ קחר ובלו ינודבכ ויתפשבו ויפב
(ג"י .ט"כ היעשי) "הדמולמ םישנא תווצמ יתוא םתארי יהתו

םישעמה םיכשמנ תובבלה ירחא
הובג ךבדנ "תובבלה םיכשמנ םישעמה ירחא" ויפל טושפה דוסיל לעמ תונבל ונילע לכה תולככ ירחא יכ המוד
"םישעמה םיכשמנ תובבלה ירחא" ויפלו רתוי

המשנו ףוגמ בכרומה םדאה עבתנ ךכיפלו ,םייח תמשנ ויפאב חפנו המדאה ןמ רפע םדאה תא רצי םימלועה ןובר
ופוג תא םג תוינחורה ויתוגשהב ףתשל
תווצמה ףא ךכ ויניעב תועמד תולעהלו ורשב תא רמסל תויושע ,םדאה לע תורבועה תוזע תוינחור תויווחש ךרדכו
:יחה רשבב תננורתמו ןטב ירדח לכ תשפוחה תינחורה היווחה תא ישחומ יוטיבל איבהל ודעונ תוישעמה
".יח ל-א לא וננרי ירשבו יבל"
ןיב הבהאש ךרדכ ,םיבוט םישעמו תווצמב יוטיב ידיל ואובתש אלל ריוואב תחרופ אהתש הנומאל הל רשפא יא ךכ
חורה תריפסב תראשנה "תינוטלפא הבהא"מו ,"דחא רשבל ויהו" תושיא ייחב היוטיב תא אוצמל הכירצ השאל שיא
.דחא דלי וליפא ןיידע דלונ אל דבלב
* * *
.ונתשרפ תא תמתוחה ןיליפת תווצמב אוצמל ןתינ ,תובבלהו םישעמה ןיב ירטס-ודה םרזל האלפנ השחמה
:ל"זח ירבדכ 'ה תדובעל חומהו בלה תא ררועל דעונ ןיליפת תחנה השעמש יאדוו דחא דצמ
( :ג"מ תוחנמ) "אטחי אלש ול חטבומ ושארב ןיליפתו ודגבב תיציצו וחתפב הזוזמ ול שיש ימ לכ"
(םש "ךוניחה") "םיבוט תויהל םילעפנ ונא תובוטה תולועפה ךותמ יכ"
.םירישה ריש יקוספבש זעב יוטיב ידיל האב איהו רתוי ההובג הגרדמ ןיליפתב הזונג םיקמעמב לבא
ךעורז לע םתוחכ ךבל לע םתוחכ ינמיש"
(.'ו .'ח םירישה ריש) "...הבהא תוומכ הזע יכ
היווחב רשבה תא ףתשל תשקבמ ,המינפ בלב המוה הבהאה
."ךעורז לע םתוחכ" :ןיליפת לש רשקל הבהאב הטושפה דיה הכוז "ךביל לע םתוחכ ינמיש" ךותמ ןכ לעו
םלועל הדרי רשא "ךלמה תב" הנוילעה המשנה
.רשב תירבב האב ומע "רפכה ןב" ףוגל הזב הניא
רפעמ ומיקהל איה תשקבמ הברדא
! םתוחכ ינמיש :שקבלו גורעל וידחי ומעו
תרופ ןנח

תופטוטלו תואל

הכדי לע תואל ךל היהו
ךיניע ןיב תופטוטלו
(ז"ט .ג"י תומש) םירצממ 'ה ונאיצוה די קזוחב יכ

םתוחכ
ךבל לע םתוחכ ינמיש
ךעורז לע םתוחכ
('ו.'ח םירישה ריש)…הבהא תוומכ הזע יכ

עמש תאירק וז – ךבל לע םתוחכ
(הבר םירישה ריש) ןיליפת ולא – ךעורז לע םתוחכ


תטשוקמ הלכ ומכ
רקוח בבל ל-אל הדוא
רקב יבכוכ דחי ןרק

הליל לכב יכ אנ ורוע ...
הלעמל הלוע םכתמשנ
הלעפמ לע ןובשחו ןיד תתל
רקבו ברע רצויל

תפנטמ הנאצמי
תפסותו תונועמ
תפרחנ החפש ומכ
רקבב רקבב דימת

תפטועמ הנאצמי
תפטוטבו תילטב
תטשוקמ הלכ ומכ
רקבב רקבב דימת

הינעה ויחהו
היקנו המת הדיחי
היח אל ושפנ רשאו
? רקבה רואל הכזי ךיא

"רקוח בבל ל-אל הדוא" ךותמ
םיהו-לאה שיא והיעמש
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


?רסומה הפיאו "...! םירצמ תא ולצניו"
םולאשיו םירצמ יניעב םעה ןח תא ןתנ 'הו"
(ול ,ד"י תומש) "םירצמ תא ולצניו

םריזחהל תנמ לע אלש םיצפח לואשל לארשיל ה"בקה הויצ ךיא :תירסומה הלאשה הלועו תרזוח םיבר תורוד
?םהילעבל
.(ב"כ ,'ג תומש ארזע ןבא) "ויה םיבנג וניתובא יכ םירמואו םיננואתמ שיו"
ףסכ ילכ םהמ ולאשיש ,תוירבה תעד בונגל אוה ךורב שודקה ריתהש םולשו סח" לאננח ונבר הנוע וז הנולת לע
הלאש םכמ הלאשא" ,ןועדג לצא וניצמ ןכש הנתמב םהל תתל ונייה הליאש ןושל אלא .םהל וריזחי אלו בהזו
. "הרומג הנתמל" הנווכה יאדו םשו (דכ ,'ח םיטפוש) "וללש םזנ שיא יל ונתו
וננתיו ודימ ונחקיו הצריש ימל רשוע ןתנ אוהו לכה ארב םשה יכ ,המל לואשל םעט ןיאו" הנוע ומצע ארזע ןבא
תא ליבגהל םילוכי םניא ישונאה רסומה לש ערו בוט יגשומ ,רמולכ ."אוה ולש לכה יכ ער הז ןיאו ,רחאל
.ונוצרכ ופסכב השועה לכ ןודא לש ויתולועפ
תוחפלש תרמואה תרחאהו ,רסומה תכרעמ ךותב יהול-אה וצה תא סינכהל הסנמ תחאה :ונינפל תושיג יתש
!לואשל וליפא ךרוצ ןיא ,הז הרקמב
"טוידה" לש תוטושפ תובושת
:תרחא הבושת ל"זחל
םעה ןח תא ןתנ 'ה-ו רמוא אוה ירה ,ול ורמא .ןודקומ סורדנסכלא ינפל לארשי םע ןודל םירצמ ינב ואב"
אסיספ ןב ההיבג םהל רמא .ונממ םתלטנש בהזו ףסכ ונל ונת 'םירצמ תא ולצניו םוליאשיו םירצמ יניעב
,םתחצינ ונבש טוידה ורמיא ינוחצני םא .ןודקומ סורדנסכלא ינפל םהמע ןודאו ךלאו תושר יל ונת ,םימכחל
ןכיהמ םהל רמא .םהמע ןדו ךלהו תושר ול ונתנ .םכתחצינ השמ תרות םהל ורמיא םתוא חצנא ינא םאו
רמאנש הרותה ןמ אלא היאר םכל איבא אל ינא ףא ןהל רמא .הרותה ןמ ול ורמא ?היאר םיאיבמ םתא
םיששל הדובע רכש ונל ונת .'הנש תואמ עבראו הנש םישלש םירצמ ץראב ובשי רשא לארשי ינב בשומו'
ול וריזחה ןודקומ סורדנסכלא םהל רמא !'הנש תואמ עבראו הנש םישלש םירצמב םתדבעשש אוביר
ןהיתודש וחינהו וחרב דימ .הבושת ואצמ אלו וקדב .ןמז םהל ןתנ .םימי השלש ןמז ונל ןת ול ורמא .הבושת
.(א"ע א"צ ןירדהנס) "התיה תיעיבש הנש התואו ,תועוטנ ןהשכ ןהימרכו תועורז ןהשכ
םהמ ונחקלש םינענכה תנעטל ההיבג תבושתב תחאה .דומלתב דומע ותואב תופסונ םיימעפ יוצמ המוד רופיס
לאעמשי םג ירהש ,(תרכומ הנעט) "איה םכלשו ונלש ןענכ ץרא" ונעטש םילאעמשיל ותבושתב הינשהו ,ץראה תא
לע תידעלבהו האלמה ונתוכז תא םיארמה םירורבו םישרופמ םיקוספ ההיבג איבה םירקמה לכב .םהרבא לש ונב
.םירצממ ונאצוהש ףסכה לע תיטפשמ-תירסומה ונתוכז תאו ,ץראה
?"ונבש טוידה" רדגומש ימ עדויש המ תא "םיעדוי אל" לארשי ימכח דציכ אוה רורב אלש המ
.המרעב ונחקל ףסכה תא ירהש הניעב הרתונ הרואכל םירצמה לש תירסומה הנעטה םג
רדנסכלא לש ינוויה טפשמה יפל תוקמונמו תוכורא תובושת ןיכהל ולחה ילוא םימכח .ןאכ שי םוצע חקלש המוד
רבסה וא ,"תיתריצי הרשפ" דימת וניא אצומה ,תוריתפ יתלבו תוכבוסמ תוארנה תויגוסב אקוד לבא .,ןודקומ
םתא ןכיהמ" לאושו הרותה סיסב לע ביריה תא םג ביצמה ,טושפה ידוהיה לש איה הבושתה .לפלופמו ךבוסמ
הרותב רמאנש יפכ יהול-אה קדצה תא האור ההיבג .תרמוא תמאב הרותה המ קודבל שי אליממו ?"היאר םיאיבמ
.וטסירא לודגה ףוסוליפה לש ודימלת ,ןודקומ רדנסכלא ינפב םג ותוא רמול ןכומו

ך"נתה אוה - "טדנמה"
תונש םיבצינ התמועל ,הילעבל הרזח אלש הליאש תודוא הנעטב קדצ שי םא וליפאש ריהבמ אסיספ ןב ההיבג
ףסכהמ טעמ הרזח לבקל תיהול-א הארוה וז התיה .ארונה לוועל והשלכ יוציפ תושרודה תובר הכ ךרפ תדובע
!"הישפנל אניד שיניא דיבע" תילאמרופ תיטפשמ הניחבמ הרשי הניא ךרדה םא םג ונל עיגמה
לכ .רורב 'ה ןוצרו םירורב םיקוספה .םילאעמשיה וא םינענכה םע ךבוסמו ךורא לופלפ לפלפתהל ךרוצ םג ןיא
םניאש םירחא םירבסה יפל ןודל ןויסנ לכ .יהול-אה ןוצרה ןחבמב תודמוע ןניא לושינו שוביכ תודוא תונעטה
.ץורח ןולשכל שארמ ןודינ ,'ה תרותמ םיעבונ
אוה לארשי ץרא לע ונלש טדנמה" :ןוירוג ןב ,ןושארה הלשממה שארו לודגה השעמה שיא רמאו הדוה רבכ
."בוזעי אל ותלחנו ,ומע 'ה שוטי אל יכ" :בל לכב ןימאהלו ך"נתב קובדל שי ךכ םשלש אלא ,"ך"נתה

ןמרסו םהרבא ברה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


תוזוזמו ןיליפת תקידב
הכדי לע תואל ךל היהו"
תומש) "ךיניע ןיב תפטוטלו
(ב"ע ד"ל תוחנמ) "תוישרפ עברא ןאכ ירה - תופטוטלו"

קר םא וליפאו ,תולוספ - תחא תוא ןהמ רסחת םאש ,ןכותבש תוישרפב היולת תוזוזמהו ןיליפתה לש ןתורשכ
בטיה קודבל ךירצ ךכיפל .תולוספ - תחא תוא יקלח ינש ןיב יתועמשמ קותינ רצוויש וא תחא תוא לש התרוצ הנתשת
תביתכב העטש ןוגכ ,הרדסכ אלש תחא תוא בתכ םאש ,ןוגה רפוס ןבתכש אדוול ךירצ ןכו .תוזוזמהו ןיליפתה תא
תא בותכל ךירצש ינפמ ,הלוספ השרפה ,התרוצ תא ןקיתו רזח תורחא תויתוא בותכל ךישמהש רחאו ,תחא תוא
.הרותב בותכש יפכ תוא רחא תוא ,הרדסכ השרפה
.(י ,ט"ל ח"וא ע"וש) רתוי ןקדובל ךרוצ ןיא - תורשכב וקזחוהו ,ןיליפתה יתב ךותב תושרפה תא וחינהש רחא לבא
ובטרנ ןיליפתה םא לבא .תויתואה ולקלקתיו ושפעתיש ששח ןיאו םיררוואתמ םה ,םוי לכב םתוא םחינמו ליאוהש
.(ו"כ ,ט"ל ,ב"מ) ולספנ אמש ,דימ ןקדובל שי ,םימב
םימכח ונקת ןכלו ,ולספי אמש ששח רתוי שי ,םמחתהל וא םידא גופסל לולעש םוקמב תועובק ןהש ןוויכ ,תוזוזמו
םיליגר ןיאש ןיליפת ןכו .(א ,א"צר ד"וי ע"וש) יצחו םינש שולש לכ רמולכ ,םינש עבשב םיימעפ תוזוזמה תא קודבל
.םינש עבשב םיימעפ ,תוזוזמ ומכ הקידב םיכירצ ,תועיבקב חינהל
ךירצ ,ןמוקמל ןתוא םיריזחמשכו .םויה ותואב ןמוקמל ןריזחהל שי ,ןקדובל ידכ תוזוזמה תא םידירומ רשאכ ,בגא
,ינשב היהת ןושארה רדחב התיהש וזש ,תוזוזמה םוקמ תא ופילחי ,העשמ תוחפ ךות ורזחוה םאו .ןתעיבק לע ךרבל
.קופקפ אלל ךרבל ולכוי ךכ ידי לעו
דמלמ רזעילא ברה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


.ויתובאב קובדו רושקה ,השל לשמנ לארשי - תובא תיבב קובד הש - "תובא תיבל הש"
דירפ ןנחוי ברה :טקיל
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


:תונויצה ישאר ורמא ךכ
תא אוה אטבמ ותחפשמל ובתכמבו םילשוריב "םעה דחא" רקיב (1891) א"נרת תנשב ,הנש רשעו האמ ינפל
:ויתושגרה
... יתשגרהש הממ ןטק קלח וליפא םכל רוסמל לוכי יניאו ... םילשוריב ןאכ ינא התע"
... םיתיזה רה ,תיבה רה ,ןויצ רה ... הירוטסיה תכיתח םה ןבא לכ ,דעצ לכ
רתוול םילוכי םידוהיהש ,ינרדומה יאניתשלפה ןויערה אוה הנושמ המכו קיחצמ המכ םישיגרמ ןאכ םיאצמנשכ קר
!םילשורי לע
שידא ראשיש "ןויצ בבוח" תוארל הצור יתייהו ,םידוהיה ליבשב רקיעב ,לארשי ץרא לש הבל הנה םילשורי
.םילשורי הארמל
ץראהמ המדא תרבכ לכ דעב םימחול םירחא םימעש העשב ,םיאלפ ונדרי המכ רעצב םיאור ונא םילשוריב
.עקפתמ בלהש דע לד ךכ לכ לכה ונלצא וליאו ,השודקה
.לילגב המלש הבשוממ תוחפ אל בושח םילשוריב המדא לעש לכש ענכושמ ינא וישכע
"... דבלב ילכלכ ןיינע לארשי ץראב האור וניאש ימ לכ עיגהל ךירצ וז הרכהל
"םעה דחא"


(ה ,ג"י תומש) "אוהה םויב ךנבל תדגהו"

,חתמה תא םישיגרמו םישח .ונתאמ בוט רתוי ילוא ,ונילע וכתינש תוערואמה תא םיווח םהו .ונתאמ קלח םה ונידלי
.תובשוחמהו תוינאטנופסה תובוגתהו תויהתה ,הדרחה
תולאשה ורתווי וננחלוש לע ךא .תילאמרונ םייח תרגשל ורזחי ונידליו םיקזוחמ יחכונה בצמהמ אצנש םינימאמ ונא
:תואבה
?דיתעב חתמ יבצמל וביגי דציכו ?הזה בצמה לכמ הרכהה תתב ונידליל ראשנ םשור הזיא
?תרוקיבב ונשמתשה הבש הפשבו ונתרוקיבבו וניתובוגתב םהילע םירוהה ונא ונראשה םשור הזיא
?ךרדה תקדצב הנומא ךותמ רתוי בוט דיתעל הווקת םהב ונחפה םאה
:ונידלי ךוניחל ףונמכ םיעוריאה תא לצנל שיו ןוצר תעש איה העשה
תאז לצנל שי .םלועהו ץראה יבחרמ םיעיגמש קוזיח יבתכמ וא ץראה יבחרב תוליהק םע םישגפמל םידע ונידלי
.הדוקפ תעשב תממורמו תקזחמ איה דציכו "תידדה תוברע" גשומה תרבסהל ףונמכ
לארשי תבהאל ףונמכ תאז לצנל שי ,ונינעמל םשפנ תא םינכסמה םיאולימהו רידסה ילייח תא םיאור ונידלי
ונא םיבייח ."הנווכי לארשי םשבו" ,ונומכ בשוח וניאש ימ םע םג ונתוא תרבחמה תימינפה הלוגסה תרבעהלו
.םתבוח וז םא םג בוטה תרכה םהל
םעב "תידוהי הרובג" גשומה תרבסהל תאז לצנל שי .המע תוהדזהל םישקבמו הרובג ישעמ םיעמוש ונידלי
."'ה יתיוויק ךתעושיל" .אימש םדק ןמ אלא הניאש ויתורודל לארשי
ונילע .חתמ יבצמב ךכ ביגהל דומלל םה םילולעו וניפמ םיאצויה הבוגת לכלו לילצ לכל םיבושק ונידלי
דכולמ וחורב לשומו רוביגמ םיפא ךרא בוט" .קופיאלו תונלבס תדימל ךוניחל ףונמכ םיעוריאב שמתשהל
."ריע
הנומא םתיא דומלל תאז לצנל שי .דבלב תיטקרפ תונשרפל אלו םיעוריאה לש תינומא תונשרפל םיפצמ ונידלי
.תומואל לארשי ןיבש םיסחיה תוהמב ,וצראל לארשי םע ןיבש רשקב הנומא ,לארשי חצנב
םיתיע תעיבקב יוטיב ידיל האבה תינחור היילעל ףונמכ םיעוריאב םישמתשמ ונתוא תוארל םיפצמ ונידלי
.םתוא בזכאנ לא ,הליפתלו הרותל רשקה תקמעהבו הרותל
תעמשהו ."יתמת יתנוי ...יתייער יתוחא יל יחתפ קפוד ידוד לוק" תעימש םא יכ דבלב תיכוניח הכרדה ונירבדב ןיא
.ונידליל הז לוק
,רמע ןויצ ןב ברה
לחר תובש בושיה בר

דדועמו דדונ סובוטוא
.השעמ תושעל ןויצע שוג תושנ וטילחה תונכוסמו תומוסח םיכרדהו רערועמ ןוחטיבהש ולא םימיב
םימחנממ ענמ םיכרדב העיסנבש ןוכיסה יכ ונתעידיל אבוה י"גח תיבמ ד"יה יקסבודיד הניר לש החצרה רחאל
.עיגהל םיבר
.קזחלו דדועל םוקמ לכל עיגהל ידכ ,ןדעב רוצעי אל רבד םושש רורב ןהל היה
.הלשמ תמרות תחא לכשכ דימ הלחה תונגראתהה
.ורחב הב ךרדה תא קזחמ ןושארה םינבאה רטמ רשאכ י"גח תיבל אצי סובוטואה
ורשו הרות ירבד ורמאנ ,ד"יה יקסבודיד הניר לש הרכזל םירבד ועמשוה ,המח היתש םע ןהל וכיח י"גח תיבב
.רוביצב הריש תילקיסומ היחנהב
.זוע לדגממ ,"ןבדבוד" תנפואמ םידגבו םיטישכת תריכמ הכרענ ברעה לש ומויסב
:תרוסמל ךפהת וז היווח יכ ןויצע שוג תושנ וטילחה הרזח ךרדב רבכ
הוול חלצומה ברעהו אלמ היה םלואה .ןויצע שוג תושנ לכל "ךרדה לכ דחי" ברע םידקונב םייקתה טבש ח"רב
םיינחיר תורנ וקליח םידקונ תושנשכ תוידדה תונתמ תפלחהו תומיעט תוריכמ ,תניינעמ האצרה ,רוביצב הרישב
.ךרדה ךשמה תא ריאהל
... יריה אלל םג קזחתהלו קזחל ונלוכ לכונו חילצתו ךישמת וז תרוסמו ןתי ימ

הירנ
-בלוד שוגב תועקרק תסיפתו תינרות הליהק תמקה ךרוצל תוחפשמ ץמוק י"ע א"נשת תנשב םקוה הירנ בושיה
.םינומלט
ןבורש ,תוחפשמ 70 תוררוגתמ בושיב .םילשורימ מ"ק 30 -ו ןיעידוממ מ"ק 15 ,ןימינב ברעמ שוגב םקוממ בושיה
םישנל ברע ירועיש ,הכאלמו ,לושיב ,הרות דומלת יגוח :םיללוכהו ,תנווגמ הליהק ייח וב תומייקמו ,יתבישי עקרמ
.תויוליעפ ןווגמ דועו םישדוח ישארב םידחוימ םירועיש ,םירבגלו
.רוזאה תונבל אנפלואו םינב ג-א תותכל הרות דומלת חתפנ הנשה
.02-9971908 תירוצ :םיטרפל .ותמקהל רושע גגוח בושיה הנשה

ץראב תויולתה תווצמל יתנשה סנכה
םורד רפכ תווחב אצמנה "ץראהו הרותה" ןוכמ דקוש ,וצראל םעה ןיב רשקה תא קזחל ךרוצ שי םהב םימיב
.השעמל הכלה ןמושייו ,ץראב תויולתה תווצמה רקחו רורב לע הזע לבחבש
.הטימשה אשונב ,ץראב תויולתה תווצמל יתנשה סנכל רוביצה תא ןימזמ ןוכמה
:תופתתשהב ,ןליא רב תטיסרבינואב 09:30-17:30 תועשה ןיב (8.2) טבשב ו"ט ישימח םויב ה"יא םייקתי סנכה
.דועו רואיל בד ברה ,לאירא בקעי ברה ,וילא יכדרמ ג"הרה ןויצל ןושארה
.08-6847325 :םיטרפל

.ןועמב "הריציו הנומא" ןוירנימס
ןורבח רה ןועמ בשומב - "רצוי שרדמ תיב"
:ןוכית תורגוב תונבה רוביצ תא ןימזמ
(דועו יאבצ ,ימואל תורש תונב ,תויטנדוטס ,השרדמ תונב)
ויטבהב אשונב קוסענ ."הריציו הנומא" אשונב יתיווחו ידוחי שגפמ ,שפנל שפונ לש םימי השולש ןב ןוירנימסל
.תוסנתהו ןויע ךותמ םינושה
:םירועישה יריבעמ
ןיקסיטס תימולשו ינד ברה
רפוס יבוק ברה
ץכ היבוט ןמואה
לאירבג ןב הבוט
.הרוטנו תור
.ןועמ בשומב ,א"סשת טבש ז"י-ו"ט םיכיראתב "חלשיו" 'פ תבש ,ישש ,ישימח םימיב ה"יא םייקתי ןוירנימסה
:תינכתב
,הריציהו הנומאה ןיב הקיזב םיינויער םירוריבו םינויע
.דועו תולובגו שפוח - הריצי ,שפנה תוחוכ ישרש
.העונת תנדסו דמימ תלתב הדובע ,תיתריצי הבישח חותיפל הריצי תואנדס
.שארמ המשרה פ"ע םולשתב תונגוממ תועסה ח"ש 150 :תולע
051334148 - הרוטנו תור 02-9962589 וא 02-9963769 - דרשמב :המשרהל
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


? השרפב ורוקמ המו רואה רוקמ המ
" הירב לכ רכש חפקמ ה"בקה ןיאש ךדמלל "
.ןוילגה שארב העיפומה תכרעמה תבותכל חולשל אנ תובושתה תא

"אראו" ןוילגמ הדיחה ןורתפ
,דיחי ןושלב ('ב ,'ח תומש) " עדרפצה לעתו " קוספה לע
:ב"ע ז"ס ןירדהנסב ארמגה תרמוא
"ואב םהו םהל הקרש התיה תחא עדרפצ :הירזע ןב רזעלא 'ר רמא"

עבש-ראב - ןמטלא תירונ :תומש תשרפל םיכוזה
עבש ראב - שודק ביני
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


? השרפב ורוקמ המו רואה רוקמ המ
" הירב לכ רכש חפקמ ה"בקה ןיאש ךדמלל "
.ןוילגה שארב העיפומה תכרעמה תבותכל חולשל אנ תובושתה תא

"אראו" ןוילגמ הדיחה ןורתפ
,דיחי ןושלב ('ב ,'ח תומש) " עדרפצה לעתו " קוספה לע
:ב"ע ז"ס ןירדהנסב ארמגה תרמוא
"ואב םהו םהל הקרש התיה תחא עדרפצ :הירזע ןב רזעלא 'ר רמא"

עבש-ראב - ןמטלא תירונ :תומש תשרפל םיכוזה
עבש ראב - שודק ביני
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design