English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 אב תשרפ

אב תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map!טוטרמס היהת לא

.םירצמ תוכמ תמגמ המ ,ריהבהל םתילכת ,אב תשרפ תא םיחתופה םיקוספה
:הרואכל תמרוצ המינ תפרטצמ ,תיבה לעב ןאכ ימ ,םלועו םע לבק עידוהל :תידוסיה המגמלש אלא
ךנב ןבו ךנב ינזאב רפסת ןעמלו"
.(ב ,'י תומש) "םירצמב יתללעתה רשא תא
?"יתללעתה" יוטיבה לש תקייודמה תועמשמה המ
."םירצמב תדבע יד ןיסינ תי" :םגרתמ סולקנוא
.הרובג תולילע יתללוע ,אופא ,ושוריפ – "יתללעתה"
.תולילע תלועפ – "יתללעתה" :ם"בשרה ףא שריפ ךכו
:שרפמו ארקמ לש וטושפל רתוי עלוק ,י"שר לבא
ןכ םאש ,םיללעמו לעופ ןושל וניאו .(טכ ,ד"כ רבדמב – ונותאו םעלב ירבד) "יב תללעתה יכ" ומכ ,יתקחש – יתללעתה"
."… יתללוע – בותכל ול היה
.עשי ירסח יפלכ דחוימב ,הלפשהבו יוזיבב איה הכורכ ,"תוללעתה" הלימה העיפומ םהב ,ארקמב תומוקמה לכב ןכאו
:השחמהל תואמגוד יתש ןאכ ןייצנ
:עובלגה רהב לארשי תלפמ רחאל ורענל לואש ירבד :תחאה
,הלאה םילרעה ואובי ןפ ,הב ינרקדו ךברח ףולש"
.(ד ,א"ל 'א לאומש) "יב וללעתהו ינורקדו
:העבגב שגליפ תשרפב :הינשהו
.(הכ ,ט"י םיטפוש) "רקבה דע הלילה לכ הב וללעתיו התוא ועדיו"
?ללעתהל המל
אל יכו ?םירצמב תוללעתהה רשפ המ :תירסומה הלאשה תא תודדחמו ,עזעזמ יפוא תוללעתהל תוושמ ,הלא תואמגוד
?םלועה ןמ םדבאלו וליח לכו הערפ תא רגמל היה יד
תועמשמ ,הערפב תוללעתהב תולגל ןתינ םרואלו ,ם"במרה ירבדב יוצמ ,וז הלאש םע תודדומתהל חתפמה יכ המוד
.הקומעו השדח
ןייד ינפל ןידה ןתיש דע ,םילודג םיאטח וא לודג אטח שיא אטחיש רשפאו" :עבוק (ג ,'ו) הבושת תוכלהב ם"במרה
ול ןיחינמ ןיאו ,הבושתה ונממ ןיענומש ,ותעדמו ונוצרב השעש ולא םיאטח לע אטוחה הזמ ןוערפה אהיש ,תמאה
."… השעש ואטחב דבאיו תומיש ידכ ,ועשרמ בושל תושר
."ונממ הבושתה עונמל ןידה ןתנ … הליחת ומצעמ אטחש יפל ,"הערפ בל תא יתקזחו" :הרותב בותכ ךכיפל"
:לאושו ם"במרה ףיסומ תאז רואל ךא
"?"חלשמ התא ןיא" :ה"בקה ול רמא רבכו ,"הבושת השעו חלש" :רמואו השמ דיב ול חלוש היה המלו"
השעש ועשרב תומי אלא בושל לוכי וניא ,אטוחל הבושתה ה"בקה ענומש ןמזבש םלוע יאבל עידוהל ידכ" :ותבושתו
."ונוצרב הליחתב
ךילהת ךכב תוארל ןתינ .היופכ תינוציח השינע ,הבושתה תעינמב תוארל חרכה ןיא :ם"במרה ירבד דוסיב קימענ הבה
.אטחב םדאה עקושש לככ ,םצעתמו ךלוהה ימינפ יגולוכיספ
.דרומב ותינוכמב רדרדתמה םדאל ,המוד רבדה המל לשמ
תכפוה ףוסבלש דע ,רתויו רתוי המילבה השק תוריהמה תרבוגש לככ ךא התוא םולבל ותלוכיב ןיידע ןושאר בלשב
.םוהת ילא רדרדתמ םדאהו ,תירשפא יתלבל איה
תא חתופה קוספה לע ,ד ,ג"י הבר תומשב שיקל שיר ירבדב הייוצמ ,הבושתה תעינמ ךילהת תנבהל ,וז טבמ תדוקנ
:השרפה
"… ובל תא יתדבכה ינא יכ הערפ לא אב"
:רמול םינימל הפ ןוחתפ ןאכמ :ןנחוי 'ר רמא"
.הבושת השעיש (ודי לאל) ונממ התיה אל
!ןינימ לש םהיפ םתסי :שיקל שיר ול רמא
.(דל ,'ג ילשמ) "… ץילי אוה םיצלל םא" :אלא
.ונממ עורפל ידכ הבושתה ןמ ובל לעונ אוה ,וב רזוח וניאו ,תישילשו הינש הנושאר םעפב םדאב וב הרתמ ה"בקה
שריפש ךרדכ ,ותועמשמ "ץילי אוה" יוטיבהו ומצע לע איבמ םדאהש ינסרה ךילהת אופא ונינפל ,שיקל שיר תעדל
."ץילי ומצעמ – אוה" :(א"ע ד"ק) תבש תכסמב שיקל שיר ירבד תא י"שר
עשי רסח - טילש
אוה עדויש ףא ,הערפב תורתהל השמ תא חלוש ה"בקה :ם"במרה ירבד רואל הערפב תוללעתהה בטיה ןבות התעמ
םא םג הבושתב רוזחל וחוכב ןיאו הנקת דוע םדאל ןיא וב בלש עיגמ יכ ,םלוע יאב לכל עידוהל ידכ ,ובל לעננ רבכש
.לכמ הארונה תוללעתהה איה וזו ,םחר אלל והוכיו וב ורתי
הניה וב הארתההו ,אפרמ ןיאל וירציל דבעושמה םינוא רסח ללמואכ הלגתמ ,ץוח יפלכ – לוכי לכה ,טילשה הערפ
.עשי רסח םדאב תוללעתה אלא הניאו "הלטבל הכרב"
הערפ לש ובצמל עיגהלמ םכל הלילח :םלוע יאב לכל יכוניח רסמ המע תאשונ איה !הלטבל הניא המצע תוללעתהה לבא
.עשי ירסחו םינוא ירסח ,וב ץפח ןיא ילככ םיכלשומ תויהל םכל הלילח !תישפוחה הריחבה תלוכי תא דבאלו
. . .
.םיבצמה לכבו תורודה לכב .ללכלו טרפל ןנשלו רוזחל שי הזה לודגה חקלה תא
.םימסל תורכמתהה תא ןייצא תובר ינימ תחא אמגודכ
דבא םהב םיטעמ אל םירקמ לע םיעזעזמ םינותנ ונינפב וגצוה ,תסנכה לש םימס תדעוב ותעשב םייקתהש ןוידב
.ללמואה םבצממ םצלחל דוע היה ןתינ אלו ,ןוצרהו הריחבה חכ לכ םישקה םירכמתמל
:אמסיסה תא יתעצה םימסל תורכמתהה דגנכ קבאמל תרתוכ חסנל ןוידה ףוסב ונשקבתהשכ
!טוטרמס היהת לא – ךב ללעתהל םסל ןתת לא
,"תוריש רידשת" הניאו תואמסיסב תרכמנ הניא םנמא הרותה
:טושפ רסמ ובו הרהזא רורמת הביצמ ,הערפב תוללעתהה לבא
!טוטרמס היהת לא – שונא םלצ דבאת לא

תרופ ןנח
שדקומ ןויליגה
ד"יה סיליג לאומש ר"ד לש ורכזל
רבחו אפור אבא
רוצ ימרכב ותיבל הסדה םילוחה תיבמ וכרדב חצרנ
א"סשתה טבשב 'ט

(02-9964283 :ןופלטב הרכזאה יבגל םיטרפ)

. . .

ויה ,םירורא םילבחמ ידיב ,ןויצע שוגל התיבה םכרדב וחצרנש ,ד"יה ןושש יחצו ד"יה סיליג לאומש ר"ד
שוג תמוצב "המחה הניפה" המקוה םרכזלו ,םש אוה רשאב םדא לכל תבהוא די וטישוהש בל-ימח םישנא
.ןויצע
תונהל ,קרמ םיתיעלו הרק וא המח היתש סוכ לע עגריהל רוזאב םיתרשמה םילייחה לכל תדעוימ הניפה
ןושלב וא תובדנתמהו םיבדנתמה תא שוגפלו ,ןויצע שוג תוחפשמ לש תרצותה בטיממ תיבה תרצות תוגועמ
.תודודו םידוד :םילייחה
ןויצע שוג תירוזאה הצעומו חותיפל הרבחה עויסבו תומורתו םיבדנתמ לש סיסב לע איה םוקמה תקזחא לכ
ףייכו םיענ םח היהיש םמוחמו ןגומ הנבמ תיינב תכאלמ המייתסה ולא םימיב .תרפא תימוקמ הצעומו
.ףרוחב
םידקופו ,םיבדנתמ 20 כ הב םיצבושמ םוי לכב ,21:00 דע 07:00 העשמ םוי לכב החותפ "המחה הניפה"
.םילייח 150-200 כ התוא
.הבהאו החמשב - הניתנבו תוגועה תייפאב ,םוקמה תלעפהב ,ןוגראב םיבדנתמל הלודג הלודג הדות

. . .

ד"יה ןושש יחצו סיליג לאומש ר"ד לש םחצרהל הנש תאלמב
ןויצע שוג ירבח
תועיטנב םיכישממ
(25.1.01) טבשב ד"י ישיש םויב ומייקתי תרצעו הדעצ ,תועיטנ
.02-9931270 :ןופלט ןויצע שוג ס"נתמ :םיטרפל

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]:וילא הערפ ידבע ורמאיו"
?שקומל ונל הז היהי יתמ דע
םיהול-א 'ה תא ודבעיו םישנאה תא חלש
(ז ,'ו תומש) "?םירצמ הדבא יכ עדת םרטה

.י"שר – ?תעדי אל דועה – "?עדת םרטה"
.ג"סר – ?הדובא םירצמ הארת (… רשא דע) םרטב – "?עדת םרטה"
ארזע ןבא – םירצמ הדבא יכ ךל ררבתיש הצרת םרטה – "?עדת םרטה"
?םייניע םוצעל שקעתמ ךדועה – ונייה


?עדת םרטה

,הצקא לא תדאפיתניא - האנש תשחול דוע
.ןיתמהל לבח – רבע רבכ הנמז ךא
,הצרא ךלשוה םורממ – זוגנ ולסוא םולח
?ןיתשלפ הדבא יכ ועדת םרטה

?רורטו םימד ישנא – ועדת םרטה
?האסה האלמ יכ – ועדת םרטה
,רוחשו לפוא יבשוי – דאהי'גו סאמח ישנא
?הערה התלכ יכ – ועדת םרטה

,םדה לע דמועה – אמט ףוע התאו
,ןיטשמה ןטש םע – לואש תא הזוח השוע
םדא ןב טבה רוש – התא שיא אלה
?ןיתשלפ הדבא יכ עדת םרטה

שחול סיארה דוע – דיהאשה היאו -
?ןויצב לכאתו שא תיציש -
,שא הלכוא שא שי יכ – סיאר - אי עדת םרטה
!ןוילע הננוכי אוהו – שיא רמאי ןויצלו

לצא ןב איגדמע רשא ,בקעי בכוכ בושייב 'והילא לכיה' רדסהה תבישי שאר ,א"טילש וק'צוב השמ ברה לש וירבד סוניכ לעפמ אוה "השמ ינויגה"
.לארשי ץראל – הידימלתו הירומ לע – ותבישי לכ תא הלעהו הלע ה"משת תנשבו .ץייוושב 'םייח ץע' תבישי שארב תובר םינש
:רפסל םירעש השולש
.הרותה תוישרפל ברה לש ויתוחיש תושרפנ – "ארקמה קמועל" – ירקיעהו ןושארה קלחב
,בורל םיאבומה ,םהישרדמו ל"זח תודגא םג .ארקמה טשפב ןומטה ,ירסומהו ינויערה ,ינחורה רשועה תא תולגל ברה רתוח וירבסהב
.תוארקמה יטשפ םע ישרדמה ןויערה תא תבלשמה ךרדב םיראובמ
לש ןדמעמ תלאש םג .דעומו גח ימיב הבישיב ורמאנש ברה לש ויתוחיש אוה – "םתועמשמו לארשי ידעומל" – רפסה לש ינשה וקלח
.םילשורי רורחש ימיבו תואמצעה ימיב ורסמנ רשא תוחישב ,הבחרהב הנודנ ,הריבה םילשוריו ץראה ,הנידמה
םינוליחל סחיה ,אבצל הבישי ידימלת סויג ןוגכ תולאשב .ברה לש ויבתכמו וירמאממ רחבמ וניה – "ןמזה תויעבל" – ישילשה קלחב
םחולכ תורורבה ויתועד תא עיבהל ץרפב דמעו ,סומלופמ ברה ענמנ אל ןאכ וסנוכ רשא םירבדב .םדא ינב לש יטנג טובישו ,םימרופרלו
.הבוט חורבו תודידיב – םיקוחרלו םיבורקל – תלוזה דובכ לע הרימשב דימת ךא ,הרות לש התמחלמ

ינב בשומ לע הרותב םירתוסה תונובשחה תייגוסב ,אב תשרפל וק'צוב ברה לש םיירוקמה וירבד הזזב םיאבומ "השמ ינויגה" רפסה ךותמ
.םיירצמב לארשי

!םייתש – תחא לע :דובעיש תונש ןיינמ

ונא םירמשמ רשא "הזה הלילבו ,"הזה םויה םצעב" ומייתסנ רשא םינש ,םירצמב לארשי תונש ןיינמ תא הרותה השיגדמ תופוכת םימעפ
:וניתורוד לכב
.הנש תואמ עבראו הנש םישולש ,םירצמב ובשי רשא לארשי ינב בשומו"
,הנש תואמ עבראו הנש םישולש ץקמ יהיו
.םירצמ ץראמ 'ה תואבצ לכ ואצי הזה םויה םצעב יהיו
,םירצמ ץראמ םאיצוהל 'הל אוה םירומיש ליל
.(במ-מ ,ב"י תומש) "םתורודל לארשי ינב לכל םירומיש ,'הל הזה הלילה אוה
אלא ןניא לעופב דובעישה תונשש חיכומה ןובשחה עודי בטיהו ,קחצי לש ותדילמ דובעישה תונש תא םינומה ל"זח ירבד בטיה םיעודי
ויה אל הב הכורא הכ הפוקת לע "םתוא וניעו םודבעו" בותכה רמאי דציכה ,בלה לע םיבשייתמ םירבדה ןיא ןיידעו .רשעו םייתאמ
?םירצמ ץראב ןיידע וניתובא ורג םהב םינשה לע םג "םהל אל ץראב" רמאי דציכהו ,ללכ םידבעושמ
ודבעש – לופכה ישוקה לשב ילוא ,דובעישה ימי תא ליפכמה ל"זח שרדמב אקווד ראבתמ םיבותכה טשפ לש וקמועש רמול הארנ ןכ לע
:שרדמה ושל וז הנה .םייתנש הנש לכ םהל בשחיתש ויה םייואר ךכו – הלילב םג םויב םג הערפ תא לארשי
– (?דציכ) םירצמב לארשי ובשיש הנש םישולשו תואמ עברא ."הנש תואמ עבראו הנש םישולש ,םירצמב ובשי רשא לארשי ינב בשומו"
שמחו םיתאמ ירה .םירצמב ודריו לארשימ םהו ,םירפאו השנמ :םיטבש ינש ,ףסויל ,ול ודלונ םירצמל וניבא בקעי אבש םדוק םינש שמח
גלידש .(הרשע שמחו םייתאמ תלפכה) םישולשו תואמ עברא – תולילו םימי .(רשעו םייתאמ ןיינמל םינש שמח ופסונ ךכ יכ) הנש הרשע
גלדמ אב הז הנה ידוד לוק" רמוא בותכה םהילעו ,םלוע תועבג ןהש תוהמא תוכזבו ,םלוע ידומע םהש ,השולש תובא תוכזב ץקה ה"בקה
.(ז"מ ,רזעילא יברד יקרפ) "תועבגה לע ץפקמ םירהה לע
.הלואגה זוריזל המרת תוהמאו תובא תוכז ילואו ,םינשה ןיינמ תלפכהל םרג דובעישה ישק ילוא ,ןכבו
םויה םצעב" םג תומייתסמ הנש םישולשו תואמ עברא ןתואש וניאר ירהש ,אקווד תולילו םימי ןיינמל םיבותכב רבכ ונשי זמר ילואו
.(במ ,ב"י) "הזה הלילה" דע תועיגמ םגו ,(אמ ,ב"י) "הזה
,(ו"פקתת זמר םירישה רישל ינועמש טוקלי) ,ףסונ שרדמב רומא – לארשי לש םתלואג זוריז ,גולידה אוה ולה – רבד לש וללכ ,םוקמ לכמו
:ונושל וז רשא
ונבר :ול ורמא ,םילאגנ םתא הז שדוחב :רמאו אבש העשב ,השמ הז – אב הז הנה ידוד לוק :רמוא הדוהי יבר ,'אב הז הנה ידוד לוק' "
!רשעו םייאתמ אלא ונידיב ןיא אולהו 'הנש תואמ עברא םתוא וניעו םודבעו' :םהרבאל ה"בקה רמא ךכ אל ?םילאגנ ונא ךאיהו ,השמ
,םירוביעה לעו תונובשחה לע ,תועבגה לע ץפקמ םירהה לע גלדמ אלא – תונובשחב טיבמ וניא ,םכתלואגב ץפח אוהו ליאוה :םהל רמא
." 'םכל הזה שדחה' :רמאנש ,םילאגנ םתא הזה שדוחבו
.ןובשחו לושכמ לכ לארשי תלואג איה תצרופו ,וינב תא דוקפל ואובב םוסחמו בוכיע םוש ךרתי וינפל ןיא :התעמ רומא
םוגרתה רואל

תירבעבש תימראה
תרקונסו … קנס – קלס – קסנ

םישרושה ןיב רשק שי םא קודבנ םעפהו ,קלס שרושב ונקסע – ןאכמ קלתסה תרתוכה תחת – תישארב תשרפ םויסב
יתנפוה דימו קסנ ךרעל סולקנואל היצנדרוקנוקל יתינפ .תירבעב ובלתשה קלסכ םה ףא קנסו קסנ םאהו ,תרתוכבש
ןיא ,ונייהד ."… םירצמד אערא לע קסיו …" – בי י תומש - … םירצמ ץרא לע לעיו…" :יתאצמ םש .קלס שרושל (יתקלס)
םימש קסא םא" :(םיימראה םיעטקב אל – תחא םעפ) ארקמב םייק ,תאז תמועל ,קסנ .קלס אוה קסנ .קסנ סולקנואב
והיעשי – קישי ,אכ חע םילהת – הקשנ :[הקסה] הרעבה תועמשמב ן"ישב םימעפ שולש ןכו ;(ח טלק םילהת) "התא םש
– ימראה קלסכ םעמשמ) םיירבעה קשנו קסנ םישרושה ןיב רשוק ,ונולימב ,הדוהי ןב .(ט טח לאקזחי – וקישהו ,וט דמ
תויתוא ףוליח) הנווכב םה םיווש קלסמו קנסמ – ם"במרה יפ לע – הדוהי ןב רמוא ,קנסו ;(שא תאלעה וא היילע :הלע
קיסה – קסנ .ונימי תירבעב קנסו קסנ םישרושה ובלתשה דציכ ,תוארל התע ןיינעמ .(תילגרמו תינגרמ תמגודכ ר"נמל
– קיסנה :םיילקיזומה םיחנומה ןכו ;קוסמ ,(הארמה ,אירמה) הקיסנ – קסנ ,(קסיה) הנקסמ קיסנ ,(הקסה) רונת
תכמ וא תועבצאב השקה) תרקונס ידומלתה חנומב םישמתשמ ונא קנס שרושה ןכו .(זאיד) קסנ ידי לע לילצ היבגה
,(ץחלב ףחוד) קנוס – ןכו ,(הרשע שולש - תרקונסלו [םיעלס השימח ןב יוציפ] שמח הטיעבלו … ורמא ירה" :ףורגא
.הבאשמ תרזעב םימ תאלעה – הקינס

לאנתנ והילא ר"ד

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


המהב רוכב תשודק

לארשי ינבב םחר לכ רטפ רוכב לכ יל שדק"
(ב ,ג"י תומש) "אוה יל המהבבו םדאב

יוארש םימת אוה םא ,םייק שדקמה היהש ןמזבו .ןהכל ונתיל הרותה התווצו שודק אוה ירה ,לארשי לש ותמהבל טלמוהש המהב רוכב
ןברקל לספנ ,ונזוא הכתחנש ןוגכ ,םומ וב לפנ םאו .םילשוריב הרהטבו השודקב ורשב תא לכאיו ןהכה ונברקי ,ןברקל חבזמה לע תולעל
רכמנ רוכבה היהיש הווצמל דובכ הז ןיאש ,זילטיאב ונרכמי אלש יאנתבו ,ורשב תא לוכאלו וטחושל ןהכה לוכיו ,ןהכה לש ושוכר אוהו
.תונחב
רוסא םימת רוכבהש ןמז לכ :השק הייעב הרצונ אליממו ,חבזמה לע םת רוכב בירקהל תורשפא ןיא ,ברח שדקמה תיבש ,הזה ןמזב לבא
ןאכ שי הנתמ אלש אצמנ .הרומת םוש אלב וייח לכ רוכבב לפטל ןהכה ךרטצי ךכו ,רוכבב םומ לופי אל יעבט ןפואב ללכ ךרדבו ,וטחושל
וב לופיש םורגל רוסאו .םישדוק דיספמ אוהש םושמ ,בערמ תומיש ידכ רוגס םוקמל רוכבה תא סינכהל ןהכל רוסאו .תואצוהו החרט אלא
םומ ליטהל יוגמ שקבל רוסא ןכו .םומ וב ליטיו ןזואה םע קצבה ךושניו בלכה אוביש ידכ רוכבה לש ונזוא לע קצב ןתיל רוסא ,לשמל ,םומ
.(ג-א ,גיש ד"וי ע"וש) רוכבב
לארשי לש איהש המהב קרש ,תוריכבמה תומהבה לע תולעבב יוג ףתשל םינושארה ורוה ,םינהכה ינפב לושכמ דימעהל אלש ידכ ךכיפל
.(ו ,כש ד"וי ע"וש) השודק הטילמהש רוכבב ןיא - תולעבב ףתוש יוגה םא לבא ,"לארשי ינבב םחר לכ" רמאנש ,שודק הרוכב דבלב
םילעב תויהל םילוכי ונא ןיא ,חבזמה לע תונברק תולעהל םילוכי ונא ןיאו ,שדקמה תיב ברחנש םוימש ,ונא םירסח המכ דע וארו ואצ
.הריכבמ המהב לע םידיחי

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


לארשי תנידמ לש תידוהיה התוהז רוריבל המבה
א"י ישימח םויב ה"יא םייקתי ,לאכימו הירוה לש םרכזל ןרקהו "תורוא תעונת" תתומע ףותישב "ברה תיב" לש רשע השימחה שגפמה
– יולה ןתנוי 'פורפו .יטנג טוביש :אשונב ,ה"עופ ןוכמ שאר – ןייטשנרוב םחנמ ברה :תופתתשהב .19:15 העשב (24.1.02) ב"סשתה טבשב
.(ריעה זכרמ ,9 קוק ברה 'חר) םילשוריב "קוק ברה תיב"ב םייקתי שגפמה .םירביא תמורת :אשונב ,קדצ ירעש םילוחה תיב להנמ
.בחרה רוביצל תדעוימ המבה
.02-6232560 ,02-6242908 :ןופלטב םיטרפל

ץראב תויולתה תווצמל יתנשה סנכה
תווצמל יתנשה סנכל רוביצה תא ןימזמ "ץראהו הרותה" ןוכמ ,וצראל םעה ןיב רשקה תא קזחל ךרוצ שי םהב םימיב
.ןליא רב תטיסרבינואב (29.1) טבשב ז"ט ישילש םויב ה"יא םייקתי סנכה .ץראב תויולתה
.םימה תייעבו ,תואבה תוטימשל היתוכלשהו תיעיבשה תונקסמב ונודי םירהצהו רקובה יבשומב
.וצראל םעה ןיב רשקה קוזיחל "המדא" טרסה הרוכב תנרקהב ןרקוי ברעה בשומב
.דועו ןמטיו באז ברה ,רמע המלש ברה ,לאירא בקעי ברה ,והילא יכדרמ ברה ןרמ ןויצל ןושארה :םיפתתשמ סנכב
.08-6847325 :םירוריבל ןופלט

"הבישו ץרא" :ןויע ברע
ןויע ברעל םינמזומ םכנה ,ןשוש ןב הדוהי ברה יפמ ,םילהת רפסב םירועיש תליחתו הימחנו ארזע ירפס םויס לגרל
הדוהי לכיה תסנכה תיבב 19:15 העשב (22.1) ב"סשת טבשב 'ט ,ישילש םויב ה"יא םייקתיש ,הבישו ץרא :אשונב
."הב ךיהול-א 'ה יניע דימת רשא ץרא" – ביבא לת ןופצב בר ,רגצמ הנוי ברה :תינכתב .ביבא לת 13 קורס ןב בוחרב
.(?ןוימד שיה – ונלש ונימיו הימחנו ארזע ימי) "תונטק םויל זב ימ" – הוקת חתפ רדסהה תבישי שאר ,ולרש לבוי ברה
.(ו"כק םילהתב רועיש) "םימלוחכ ונייה ןויצ תביש תא 'ה בושב" – ישי ןב הדוהי ברה
.תסנכה תיב תירפסב 16:00 העשב ישימחו ישילש ימיב םייקתמש םידליה גוחב ףתתשהל םינמזומ 'ו-'ג תותיכ ידימלת םינב .תישפוח הסינכה
.051-527191 רודה ןב יסוי :םיטרפל

ןורבח רהב "תישאר"
סופמק ןנכותמ ןועמבו ,"םירדי – םיכחהל הצורה" .ןורבח רה םורדב ,ולא םימיב הצואת ספות הינב לש בחרנ טקיורפ
ידומיל בלשמה – רצויה שרדמה תיבלו ,המשל הרות דומילל תונבל השרדמ – "תישאר" ןוכמל ר"מ 5,000 ןב ,בחר
.תונמואו הנומא
.לכוא רדחו םיסוניכ םלוא תוימינפ ,הירפס ,הגוצת תוירלג ,תותיכ לולכי סופמקה
ורייס ,םייתלשממ םיבאשמבו םיביצקת סויגב הינבל םיעייסמה ,"המוקת"מ לדנה יבצו לאירא ירוא תסנכה ירבח
.וז הלודג תינכת םישגהל םדיב עייסל המגמב ,ןוכמה ישאר םע ושגפנו ןועמב םידחא תועובש ינפל
"תירחא" הל שיש "תישאר" וז אהת ןכא יכ ,םדיב םיעייסמה לכלו הריציהו ךוניחה תכאלמב םישועה לכל לחאנ
.הבוט
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design