English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 תישארב תשרפ

תישארב תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]שחנה לש תויטפשמה ויתויוכז

א
העיבתב .תורחא תוטישב םג יוטיב תאצומ איהש םשכ ,ינרותה טפשמב דוסי תוכז הווהמ ןיד תיב ינפב ןודינל ןועיטה תוכז
וכרצ לכ רבדמ דחא אהי אלש – (ט"י ארקיו) "ךתימע טופשת קדצב" ,ןידה ילעב ןיב קדצו תוינויווש תשרוד הרותה ,תינוממה
.(א ,ל תועובש) "ךירבד רצק ול רמוא דחאו
.(ב ,ביק אמק אבב) וינפב להנתהל בייח הז ךילהו ,ודגנ ךילהל ליעפ ףתוש אוה םדאה
רבדמב) 'הדעה וליצהו' :הגגשב חצורה תשרפב רמאנש ארקמ יכ ודמל ל"זח .יתכלהה ילילפה טפשמב ,ןידה ךכ תאש רתיב
ועיגרהל םישקבמ ,םשאנה לש ותעד תא םיבשיימ םיניידה .ללכב ידוהיה ןופצמלו ,תושפנ יניד לש ךילהל ןפצמ שמשמ – (הל
ב ,בל ןירדהנס) ודגנ וגצוהש תויארה תא רותסל תונמדזה ול םינתונו ,'םהירבדמ ארית לא תאטח אל םא' ,םידעה תמשאהמ
.(ג ,בי ןירדהנס ם"במר
התימ םהילע וסנקנ אל .םהישעמ תא ריבסהל תוכז םהל הנתינ אלש דע הוחו םדא ושנענ אל .ונתשרפב םיאצומ ונא ךכ ןכאו
יללכב טקנ ה"בקה ןאכ ףא .םתדמע תא גיצהל תוכז םהל הנתינ אלש דע ,ושרוג אלו םירוסיי םהילע ולטוה אל ,רעצו
.(ט ,ג י"שר) 'םואתפ והושינעי םא בישהל להבנ אהי אלש '?הכיא' תלאשב םירבדב ומע סנכנו ,םדאה יפלכ 'םיכר' הרודצורפ

ב
םיכפהמ ןיאש ןאכמ" ."תאז תישע יכ שחנה לא םיהול-א רמאיו" :ןיינע ותואב אוה ףא ,יוצמה גירח םייק הז ןורקעל םלוא
יכ הדבועב יד .ותוכזב ךפהמ וניאו ,תיסמה-שחנ םע םירבדב סנכנ אל ה"בקה .(י"שרו די ,ג תישארב) "תיסמ לש ותוכזב
תונמדזה ול תנתינו חכונ אוה ףא ,ןוגה טפשמל הכוז תיסמה ףא םנמוא .תינודזו תילילפ הנווכ ךות ,שחרתה ןכא עוראה
ןיא ונייהד ,'תיסמל םינעוט ןיא' יכ שחנה לש ילילפה ךילההמ ודמל ל"זח .השקונ אוה ויפלכ ךילהה םלוא ,ויתונעט ןועטל
ןכאש םירסומ ל"זח .'הדעה וליצהו' תניחבב ,רחא םשאנ תבוטל תוברעתהכ אלש ,ומצעב ןעט אלש תויוכז ורובע םישפחמ
אל המ ינפמו ןעט אלו ןועטל שחנל ול ויה תונעט הברה יאלמש יבר רמאד' שחנה לש ותחתמאב תויטפשמ הנגה תונעט ויה
ירבד – דימלתה ירבדו ברה ירבד' הנעטה תא שחנה רובע הלעמ ארמגה .(א ,טכ ןירדהנס) 'אוה ןעט אלש יפל ה"בקה ול ןעט
ןכש ,וישעמל תוירחאמ שחנה תא רבד לש ופוסב רוטפל ידכ ולא תונעטב היה םא קפס םלוא .'!ןיעמוש ברה ירבד ?ןיעמוש ימ
בייח ףא ןקזה יאמש .(בפ ,ג תישארבל םיאולימ ,המלש הרות האר) .הוחו םדא לע םג תוירחא ליטהל אלא וניא ןחוכ רקיע
איבנה יגח םושמ רמוא ןקזה יאמש … שפנה תא גורהו אצ וחולשל רמואה' ,ומצע חצרה השעמל תוירחאה אולמב חלושה תא
ומכ ,םשאנל תודמועה ,תורחא תונגה םג .(בי ב לאומש ,א ,גמ ןישודיק) 'ןומע ינב ברחב תגרה ותואו' רמאנש בייח ויחלוש
.תיסמה לש ותבוטל תודמוע ןניא ,םשא ןיד קספ רחאל םג תוכז דומיל וא ,ןדה בכרהה יפוא

ג
?םירחא םימשאנב ומכ תונמחרב ומע םיגהונ ןיאש ,תיסמה 'חפוקמ' עודמ
ןעמל' רמאנש ,םלועב איה םימחר – לבהה רחא םעה תא ןיעטמש ולא לע תוירזכאהש' :ףיקת חוסינב תאז ראבמ ם"במרה
.(ה ,אי ןירדהנס) ' 'םימחר ךל ןתנו ופא ןורחמ 'ה בושי
.ונרובע ףירחו ילאוטקא רסמ אשונ אוהו ,אוה ךירב אשדוק דגנ דרמל םיתיסמל רבעמ םג ףקת הז ןורקע
"יטפשמה וננשרפ" זא בתכ ,ןונבלל השק תומילאל םיתיסמ שרגל ל"ז ןיבר קחצי הלשממה שאר שקב תע ,םינש רפסמ ינפל
ךילה ענמ ה"בקה ןכש ,ןיאצחל תמא התיה וז .עומיש לש ךילה םלוע לש ונוביר םייק ןדע ןגמ שוריגה ינפל וליפא יכ ,עודיה
לש יניצ לוצינ לובסל הלוכי הניא הרבח .הלמחבש תויגליבירפמ תוניהל לוכי וניא תיסמה .תיסמה-שחנהמ אקווד הז
.הרבחה תוישא תא עקעקל אבש ימ יארכ ןיירבעה יאר אל .םינפבמ הטטומל תנמ לע התוניגה
יללצל םידע ונא הלא םימיב .ונמויק םצעב עוגפל תנמ לע ,ונתלמח תא יניצ ןפואב לצנל ונאנושמ ימ םישקבמ ,הלא םימיב ףא
םהיפ תוחמל ולכוי אל םה ךא .םהידי תא ךלכלל ילבמ ,םילפש חצר ישעמל םתלוז תא םחר אלל םיחלשמה ,םיירזכא םדא
.ןוא ולעפ אל יכ רמולו
.(ז םילהת שרדמ) "םינמחרה לע רזכאתהל ופוס םירזכא לע םחרמה לכש" ,ונרעצל ,תעדל בוש םיחכונ ונא הלא םימיב
ךרע תרקוה ךותמ אקווד אובת איה .היכרעל רוכינ ךותמ אובת אל ,ולא לע רוסאל הרומא הרבחהש תקדוצה המחלמה
השע םיהול-א םלצב יכ' ריכהל שי םיללצה לש םמויא תחת .ולוכ םלועה יפלכו הרבחה יפלכ םימחר תשוחת ךותמו ,םייחה
.'םדאה תא

סירב לאכימ ברה
הרפע ,ץרא יטפשמ ןוכמ שאר

הרפע ,ץרא יטפשמ ןוכמ
אוה תינכתה לש הדוחיי .הרותה לש תונוממה יניד רקחלו ,םינייד תרשכהל 'ללוכ' תינכת םייקמ ,הרפע ,ץרא יטפשמ ןוכמ
.לארשי תנידמב יוארה טפשמה לע ,הכלהה לש היתוכלשה תא ןוחבל ןויסנב
ינרותה טפשמה לא סחיב יונש יכ םינימאמ ,הנידמב םויכ םייקה טפשמב הטקש הכפהמ תושעל םישקבמה ,ןוכמה ירבח
אקמועל תדרל תנמ לע תוכלהבו תויגוסב םיקימעמ ןכא ןוכמה ידימלת .הרותב הקמעהו תולדג הנושארבו שארב שרוד
,תולועה תוישעמה תולאשה לש תינורקע הניחב ךות ,םיקסופהו םינשרפה ילודג לש םתשיגו םתדמע רחא תוקחתהל ,אנידד
םיישעמ םיאשונב תכרדומ הביתכב םיקסוע ףא ןוכמה ירבח .םויכ הנידמב םיחוורה םייטפשמה תונורקעל האוושה ךותו
.םיקסוע םה םהב םיאשונב םיינויעו
אוהו ,ןימינב תצעומו בושייה תכימתלו דודיעל הכוז ללוכה .הינשה ותנשב אצמנ ,םיכרבא רשע השימח םויכ הנומה ,ללוכה
םידימתמ ,ןורמושבו ןימינבב םירחא םיבושייו הרפע יבשות ,םיכרבאה .רסיג םהרבא ברה ,הרפע בושייה בר לש ותמזוי ירפ
ןפג ללה םינברה ,הסונמ םימ"ר תווצ דמוע ללוכה תושארב .הנורחאה הנשה לש םיינוחטיבה םיישקה ףא לע עובשה תומי לכ
.ותלכשהב ןטפשמ םג אוהש ,סירב לאכימ ברה דמוע ללוכה שארבו ,ךולב םייחו
.056-355024 :סירב לאכימ ברל ונפי םיפסונ םיטרפב םיניינועמה
םוגרתה רואל

תירבעבש תימראה
רתאו רתא לכב ידו ןידה ארתאב יד

הבר תישארבב ךכ .(םוקמה =ארתא) םוקמ – רתא .דח רתאל :'קנוא – (ט א 'רב) דחא םוקמ לא … םימה ווקי םיהול-א רמאיו
ול דבאת םוקמל םוקממו ,קולח ול דבאי תיבל תיבמ ותריד קיתעמה :רמולכ ;שפנ רתאל רתאמ ,קולח תיבל תיבמ :א"י ט"ל
רתא ,ירוטסה רתא :דחוימ םוקמ רתא הלימה תנייצמ וננושלב וליאו ,(רדגומ יתלב) םוקמ ןייצמ תימראב רתא .שפנ
.טנרטניא רתא ןכו תוריית רתא ,היינב רתא ,יגולואיכרא
תא ורתיא םיאבכה) דדובל ,ליבגהל םתועמשמש ;דועו רתוא ,רתיא :םילעפה ןכו רתאל לעופה םש רצונ רתא הלימה דוסי לע
ןיא רתאל הלימהש ןייצלו וז תונמדזה לצנל יאדכ .םידדומה ידי לע רתוא היינבל שרגמה :םוקמ תולובג עובקל ןכו ,(הפרשה
בכרה תא ןכא קוסמה :({ןאכ+יא=} ןכיה – הלימה ןמ) ןכאל לעופה םש םייק הז ךרוצל .םוקמה תא אוצמל התועמשמ
םיבתכנ םירומג םיקידצ :רתלאל לעופה ראות רצונ רתא לע םילימה ףוריצמ ןכ ומכ .(ואצמיה םוקמ תא הליג) שקובמה
.היצזיבורפמיא תושעל ,םוקמב וב רוציל – ועמשמש רתלאל לעופה םש ןאכמו ,(ב"ע ז"ט הנשה שאר) םייחל רתלאל ןימתחנו

לאנתנ והילא ר"ד
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


תבש לילב "ולוכיו" תרימא
םאבצ לכו ץראהו םימשה ולכיו"
השע רשא ותכאלמ יעיבשה םויב םיהול-א לכיו
(ב-א ,'ב תישארב) "השע רשא ותכאלמ לכמ יעיבשה םויב תבשיו

דוע .תישארב השעמב ה"בקל ףתוש השענ וליאכ תבש ברע תליפתב (ג -א םיקוספ ,ב תישארב) "ולוכיו" רמואה לכש ,(ב ,טיק תבש) םימכח ורמא
ךתאטחו ךנוע רסו" :ול םירמואו ושאר לע םהידי םיחינמ םדאה תא םיוולמה םיכאלמה ינש ,תבש ברע תליפתב "ולוכיו" רמואה לכש ,םימכח ורמא
תוקומעה תופיאשה לא בש אוה ךכ ךותמו ,תישארב השעמב רכזנו ,השודקה תבשה לא רשקתמ םדא "ולוכיו" תרימא ידי לעש ינפמ ."רפוכת
.םירפכתמ ויאטחו ה"בקל ףתוש השענו ,םלוע ןקתל ודיקפת תא ןיבמו ותמשנבש
,"ולוכיו" הב םירמוא ןיאו בוט םוי לש הליפת םיללפתמ ,תבשב לח בוט םויש ןמזבש אלא ,תבש לילבש תיברע תליפתב הנקתנ "ולוכיו" תרימא רקיע
.והורמאי םיבוט םימיב םגש ךכ ,"ולוכיו" שחלבש הליפתה רחא רוביצב רמול ונקיתו ופיסוה ךכיפל
שולש םרמואל םיבושח םירבד הברהב וגהנש יפכו ,םימעפ שולש ורמואל ידכ ,שודיקב םג ורמואל וגהנ ,םיימעפ "ולוכיו" םירמוא רבכש ןוויכו
.(ב ,ד תוכרבב אבומכ ,"דודל הלהת" ,לשמל) םימעפ
תעב דומעל םיגהונ ןכלו .םלועה תאירב לע רוביצבו םר לוקב דיעהל ידכ אוהו ,שחלב הליפתה רחא "ולוכיו" תרימאל םעט דוע ונשיש םירמוא שיו
וז הרימא יכ ,תודיחיב ונרמאי אל ,"ולוכיו" ורמא רוביצהש רחא םייסו ותליפתב ךיראהש ימ ז"טה תעדלו .הדימעב תרמאנ תודעש ,"ולוכיו" תרימא
הליפתה רחאש "ולוכיו" רמול רשפא השעמל םוקמ לכמו .םדא דוע םע "ולוכיו" רמול רדהל םירחאמה םיגהונ ןכלו .דיחיב תודע ןיאו תודעל הדעונ
.(טי ,חסר ב"מ) הרותב ארוקכ ורמואל ןווכתיו ,דיחיב םג
תודע םוש ןאכ ןיאש ינפמ ,רוביצה םע ורמואל קיפסהל ידכ הליפתב רצקל םוקמ ןיא ןכו ,םדא דוע םע ורמואל דיפקהל ןיינע לכ ןיאש רמואש ימ שיו
.(י ,חל "שיא ןוזח")


דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]לארשי תנידמ לש תידוהיה התוהז רוריבל המבה
םינוידו תואצרה ,םירועיש ב"סשת תנשב םימייקמ ,ל"ז אנוא לאכימו ואל רגה הירוה לש םרכזל ןרקהו "תורוא תעונת" תתומע ףותישב "ברה תיב"
.לארשי תנידמ לש תידוהיה התוהזל םירושקה ,םיילאוטקא םיאשונב ברעב ישימח ימיב
ילא ברה תופתתשהב ירסומו ידוהי ,ימואל ןוחטיב :אשונב ,19:15 העשב (18.10.01) ב"סשת ןושח רמ 'א ישימח םויב ה"יא םייקתי ישימחה שגפמ
.רבעשל כ"בשה יריחבמ ,ואדנל םחנמו ילעב תיאבצ םדקה הניכמה שאר ,ןדס
.(ריעה זכרמ ,9 קוק ברה 'חר) םילשוריב "קוק ברה תיב"ב םייקתי שגפמה
.תושרדמו תונפלוא תורגובו ,תויאבצ-םדק תוניכמו רדסה תובישי ירגוב ,תוריעצו םיריעצל תדעוימ המבה
.02-6232560 ,02-6242908 :ןופלטב םיטרפל

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design