English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 תישארב תשרפ

רב תשרפ
ג"סשתה ת
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map"תיב - ףלא"
:הליפת המוה וניפבו ,"תישארב"מ רכומה לולסמל ,םיבש ונא בושו
.הנושארה םעפב הב םיארוק ונאש השדח תרגיאכ אלא הקוחשו הנשי תרגיאכ הרותה ונל אהת אלש
:בלסרבמ ןמחנ 'ר לש תוליפת יטוקילב יתאצמ תושדחתהל היפיצל דואמ דע האנ יוטיב
.םלועל הנקז ידיל לופא אלש ,ילע םחרתו..."
.םלועל ילצא הנשיו הנקז ךתדובע אהת אלש
.העש לכבו תע לכבו םוי לכב ימצע שדחל הכזא קר
"!שדחמ םעפ לכב ליחתהל ,ירוענ רשנכ שדחל
ישודיח שדחל ץמאמ אקווד תבייחמ איה ןיאו ,ותרותב הגוההו 'ה דבוע לש תישפנה הריפסב הנושארו שארב המוקמ ,תושדחתהה
,ןכל םדוק םהילע דמע אלש ,םישדח םידבר הב תולגל הכוז ,תמא תושדחתהל ןואמצבו חותפ בלב הרות דומלל שקבמה ךא ,הרות
.(חי ,ט"יק םיליהת) "ךתרותמ תואלפנ הטיבאו יניע לג" :ומצעב םייקלו
תינרדומה האירקה ילגרה תא חונזל בייח ,הרותב תוניצרב קוסעל הצורה :שדחלו שדחתהל שקבמה ינפל בצינ ידוסי יאנתש אלא
שידקהלו ,"תיטיא האירקל סרוק" רובעל וילע ,"הריהמ האירקל סרוק" רובעל םוקמבו ,חפל ךלשומה ןותיעל ילוא הפיה ,הזופחה
.ןיטישה ןיבו ןיטישב םיעורזה ,םירתסנ תורוא ויניעל ולגיי זאו ,גתו תוא ,הלימו קוספ לכל בל תמושת
?המ תישארב
:הנושארה תואבו ,הלימב דקמתהלו ,הרותבש ןושארה קוספב טעמ ןנובתהל שקבא םירבדה תשחמהל
."ץראה תאו םימשה תא םיהול-א ארב תישארב"
הלימ לכ הירחאל בצייתתש אלל ,תוכימסב האבה הלימ ונינפל ירהש ?המ תישארב :הלאש ןמיס דימ תררועמ "תישארב" הלימה
.התוא תכמוסה
:רמאו הרותל ושוריפב י"שר רבכ השקתנ וז הלאשב
הימרי) "םיקיוהי תכלממ תישארב" ומכ ,וירחאלש הביתל קובד וניאש ,ארקמב 'תישאר' ךל ןיאש 'ארב הנושארב' :בותכל ול היה"
.(י ,'י תישארב) "ותכלממ תישאר" ,(א ,ו"כ
ןוגכ ,תישאר הלימה ףא ןללכבו ,ךמוס אלל ךמסנ םג אובי ןהב ,ארקמב ןפוד תואצוי תואמגוד י"שר איבמ וירבד ךשמהב ,םנמא
.ינשרד תרמוא המותסו הרידנ הכ ןושלב חותפל תרחוב הרותהש הדבועה םצע ךא ,(י ,ו"מ היעשי) "תירחא תישארמ דיגמ"
:בתוכו הנוש ךרדב הרותה לש החיתפה טפשמ תא י"שר שרפמ ךכיפל
... רוא יהי םיהול-א רמאיו ... ךשוחו והבו והות התיה ץראהו ,ץראו םימש תאירב תישארב' :והשרפ ךכ וטושפכ ושרפל תאב םאו"
."אורב תישארב ומכ - 'ארב תישארבו'
ישילשה קוספב ץוענ ורקיעש בכרומו ךורא דחא טפשמ אלא םניא הרותבש םינושארה םיקוספה תשולשש אצמנ הז שוריפ יפל
.רואה תאירבל ומדקש ןמזהו בצמה תא ראתל אלא ודעונ אל ול םימדוקה םיקוספה ינש וליאו ,"רוא יהי םיהול-א רמאיו"
םיעיגמש דע תחרופ טעמכ המשנהו תיטפשמ הניחבמ לברוסמ וניה דחא ףצרב םיקוספה תשולש תא אורקל ןויסינה יכ תודוהל שי
,אצמנ הז שוריפ יפל .הרומח תיתוהמ הלאשב אלא ינונגיסה טביהב הצמתמ וניא י"שר לש ושוריפב לודגה ישוקה םרב ,"רוא יהיו"ל
."ןיאמ-שי" םלועה תאירב םצעל רכז לכ אופא ןיא המצע הרותבו ,האירבל םדוקה בצמ ראתמ "והבו והות התיה ץראהו" יוטיבהש
רשא תינוויה היפוסוליפל רומג דוגינב ,לארשי תנומא ירקיעמ הניה ,ןיאמ שי םלועה תאירב ירהש ,םכיניעב הלק וז הלאש יהת לא
."םינכומ םינממס אתמש אלא םכיהול-א היה לודג רייצ" :לאילמג ןברל רמאש ףוסוליפ ותואכ ,ןומדק אוה רמוחה יכ הסרג
"והבו והות"ל "ןיאמ שי"מ
,םידרפנ םיטפשמ השולש םינושארה םיקוספה תשולשב האורה ,ן"במרה שוריפ אוה טושפו ריהב המכ י"שר לש ושוריפ תמועל
.האירבה ךלהמ תא בלש רחא בלש םיראתמה
שדוקה ןושלב ונלצא ןיא" :ן"במרה ירבדכ ,"ארב" ןושלב אוה טקונ ךכיפלו ,ןיאמ שי םלועה תאירב לע דמלמ ןכא ןושארה קוספה
.שימ-שי ןהש 'היישעו הריצי' תמועל ,"ארב ןושל אלא ןיאמ-שיה תאצוהב
"ילויהה רמוחה" - ימלוגה רמוחל יוטיב אלא ,תיחכונה םתנוכתמב ץראהו םימשה םניא ,ןיאמ שי וארבנש "ץרא"הו "םימש"ה
תומלוע ובצעתנ ןהמ רשא ,'םימשה' - חורה תייווה תאו ,'ץראה' - רמוחה תייווה תא תללוכ וז תינושאר תואיצמו ן"במרה ןושלב
.ונל םירכומה חורהו רמוחה
,"תונושארה לע ההותכ' הייהת ןושל - והות" :ן"במרה ולא םילימ שריפ הפיו ,"והבו והת" םשב הרותב תרדגומ וז "תילויה" היווה
."אוה וב :רמולכ ,תבכרומ הלימהו .'והב' שדוקה ןושלב תארקנ הזה רמוחל תשבלנה הרוצהו ... הרוצ ןיידע שבל אל יכ
הזונג וב ,םלגה רמוחה תא וכותב - והותב - תוארל ןתינ ,'הרוצ'ו 'רמוח' לש תוקיודמה תיפוסוליפה תורדגהל קקדזנש אלב םג
.הרוצה
,םלוע לש ונובר - "אוה" - יוצמ תימלוגה היווהב - "וב" יכ ולגת ,"אוה-וב" הלימה דוסב ,ן"במרה תובקעב דוע קימעהל וצרת םאו
."רוא יהי םיהול-א רמאיו" :רוחשה ןמ רוא רצויו ,והותה ןמ םייח חירפמ אוהו (ונממ יונפה םוקמ ןיא) "הינימ ינפד רתא תיל" רשא
?תיב התיכל םיצפוק המל
:תודוקנ שולשב קדקדל שי ,ן"במרה לש ושוריפל םג ןיידע ךא
?המ תישארב ןייצל אלו ,"תישארב" :תוכימסה תלימב חותפל הרותה הרחב עודמ :הלאשה ליעל הניוצ רבכ :א
:לשמ ךרד רמאנש ךרדכ) "םיהול-א ארב לכ תישאר :םילימב חותפלו "תיב" תתרשמה תואה תא טימשהל היה ןתינ אל עודמ :ב
.(כ ד"כ רבדמב) "קלמע םייוג תישאר"
"ףלא" ךכ םתס "קיבדה"ל ןתינ דציכ והתת םאו ,"ףלא"ב אלו "תיב"ב םלועה ארבנ המל הלאשנ (.א .ג הגיגח) ימלשוריב רבכ :ג
דבוכמו יואר אל םאה :לואשל שי התעמו ."םיהול-א םשה תא תחתופ "ףלא" תואהש הדבועל םכבל ומיש ,הרותב הנושארה הלימל
"... תישארב ארב םיהול-א" :'ה םשב הרותה תא חותפל רתוי
?הלאה 'תוינעה יקודקד' לכלו ונל המ ורמאת אמש
?תואו הלימ לכב קדקדלו תיטיא האירקל סרוק רובעל ונילעש ונרמאו ונחתפ ןה ,םכמ אתוטמב
!הוונעו תועינצ תצק
.הוונעהו תועינצה תדימ תא הרותה חתפב ונתוא דמלל ןתמגמו ,דחא ןווכ לע תועיבצמ ונינפלש תולאשה לכש המוד
.שונא יגשוממ הובגו הלענ אוהו "רדגוי אל םיהול-אה" יכ ,ומצעלשכ ותוהמ תא גישהלו 'ה דוסב אובל םדא לש וחוכב ןיא
(א"בשרה) "ויתולועפ דצמ הלגנו ומצע דצמ רתסנ ה"בקהש" יפל ויתודימו וישעמ לע תכמסנ םייהול-אה םיניינעב ונלש הגשהה תלוכי
.וב טולשלו םלוע אורבל ודי לאל רשא "םיהול-א"ו ומש ךרבתי "ארובה" :וניפב ארקנ אוה ןכ לעו
.םלועה היהו רמאש ימ לא עדוותנו םיהול-א תא הלגנ האירבב תוננובתה ךותמ קרש שיגדהל ידכ "ארב תישארב"ב תחתופ הרותה
ךרע הל ןיאש ,ותמכח םהמ האריו ,םילודגה םיאלפנה ויאורבו וישעמב םדאה ןנובתיש העשב - ?ותאריו ותבהאל ךרדה איה ךאיהו"
.(.ב .ב הרותה ידוסי 'לה ,ם"במר) "... ץק אלו
."תיב"ה ךותמ "ףלא"ה תא תולגל ונילעש ונל ריהבהל ידכ "ףלא"ב אלו "תיב"ב הליחת הנווכב הרותה תחתופ ןכ לע
וב ןנובתהל ונילע ותומלשב רבד גישהל ידכ ירהש ,םות דע גישהל לכונ אל המצע האירבה לש ,תישאר"ה תדוקנ תא םג :ןכ לע רתי
?םלועה תאירבל רבעמ תא ליפעהל לכונ םאה םיארבנ םירוציכ ונא וליאו .ול הצוחמ
:ןמזה גשומ תא חקינ הבה רבדה תשחמהל
רמוחה בצמ יוניש תועצמאב אלא הדידמל ןתינ וניא ןמזה ןה ?הז ןמזל םדק המ ךא ,האירבה ןמז תא ןייצל האב ןכא תישאר הלימה
.ןמז גשומל תועמשמ ןיא העונתו רמוח רדעהבו (... 'יגולויב ןועש' ,'ילטיגיד ןועש' ,'םיגוחמ ןועש' ,'לוח ןועש' ,'שמש ןועש')
.ול םדוק ןמז היה אלש קלחתמ יתלב ןושאר עגר אוהו ,ןמזה תליחתב" :"תישארב" הלימל ונרופסה לש ושוריפ אלפנ המכ וארו ואצ
?ןמזהו םוקמה יגשומל לעמ תדמועה היווה סופתל לכונ דציכ :םכשפנב ועיגה התעו
רבכ ובש בלשב ,תישארה ךותב ונייהד ,"תישארב"ב אלא ןמזה "תישאר"ב חותפל הלוכי ,םדו רשבל תדעוימה ,הרותה ןיא ןכ לע
.ןמזה גשומ םייק
."ןיאמ שי" םלועה תאירבב תחתופ הרותה ןיא י"שר תעדל עודמ ,ןבוי הלאה םירבדה רואלש רשפא
הריתומ ךכיפלו ,םדאה לש ותגשה תלוכי לעמ וז 'תישאר' תדוקנ תדמוע ותעדלש אלא ,הז הנומא רקיעב קפקפמ י"שר ןיאש יאדו
."רוא יהיו"מ האירבה רופיס תא הליחתמו "רוקחת לא ךממ אלפומבו" :רמאנ םהילע ,תורתסנ יזנגל וז הדוקנ הרותה
תמגמ קוידב יהוז .המ תישארב תנייצמ הניאו "תישארב" תוכימסה תלימב הרותה תחתופ עודמ - ן"במרה שוריפל םג - ןבוי התעמ
!החותפ הריתוהלו הלאשה תא דדחל ,הרותה
:רמול תשקבמ הרותה
!עדוי יניא :ךמצעל בשהו ?המ תישארב :םדא ןב לאש
םלענו רימט אוהה חכונ הלודג הוונעב דומע ןכ לע
.םלועה היהו רמאש ימל האריו הבהא אלמ ךבלו


תרופ ןנח


השע רשא לכ תא םיהול-א אריו"
"דאמ בוט הנהו
(אל ,'א תישארב)
ותב תא אישמ היהש ךלמל לשמ :ןתנוי 'ר רמא
הרייצו הרייכו תיבו הפוח הל השעו
.ול הברעו התוא הארו
תאזה הפוחה אהת יאוולה ,יתב יתב :הל רמא
תע לכב ינפל ןח הלעמ
.וזה העשב ינפל ןח תילעהש ךרדכ
:ומלועל ה"בקה רמא ךכ
תע לכב יניעב ןח הלעמ אהת יאוולה ,ימלוע ימלוע
.וזה העשב ינפל ןח תילעהש ךרדכ
(ד ,ט הבר תישארב)


הידוה
.ומש-ךורב-אוה-ךורב - ידש-םשג
.םימשמ בטר דסח
.ומעט בוט יכ ,םחלל וריש
.םימה לע הדות וריש
.ורבכ וכות - וטיבה בגרל
.עורזו ורפע םח
,ורבדב לכהש יכרב ,ץרא
.חור לעו רטמ לע יכרב

יקסנולש םהרבא

המוקת תדמע
"חמקה"ו "הרותה"
.םיטושפ-אל םירגתא םירוהה ינפב בוש הביצמ ,וניתונבו ונינב יפלא-תואמ לש ,םידומילה לספסל הבישה
םייכוניחה םירסמהו ותוא תודירטמה תולאשה ,ויתוקוצמו רעונה תופיאש :הירסמ תמנפהל ךרדהו הרותה ,ןכותה - תישאר
תבשה הז תנגראמ ,רוביצה תא תוקיסעמה תויעבל תעה לכ הבושק המוקת .םיכנחמהו םירוהה תא תובר םיקיסעמ םישקבתמה
תא םיחתנמ ,תעה לכ ךוניחב םיקסועה ,םירע ינברו תובישי ישאר ,םימ"רו םיכנחמ .רעונה ךוניח אשונב ןויע תבש תיעיברה
.ונשפנב אוה הז אשונ המכ דעו ךרוצה היה לודג המכ דע דיעמ ,המוקת תותבשל ברה שוקיבה .תודדומתה יכרד םיביצמו שחרתמה
עיקרמ הקזחאה רקוי .םירוהה תא הדירטמה איה ,תולעה םג אלא תוהמה קר אל ךא :הרות ןיא וידעלבש - "חמק"ה - תינש
הילעה תדעו ר"וי ,לדנה יבצ כ"ח ,ונרבח םזי ןכ לע .םהב דומעל רתויו רתוי תושקתמ תובר תוחפשמו ,םירידא-םימוכסה .םיקחש
תויולעב ,תיתימא הכפהמ היהי ,לבקתישכל ,הז קוח .סמ יכרוצל תרכומ האצוהכ ךוניחל תואצוהב ריכתש קוח תעצה ,הטילקהו
.הידלי ךוניחב רתוי עיקשהל החפשמ לכ לכות אליממ .ךוניחה

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
הנובתבו הוונעב - השבכו
ותאירבל ףכת .תישארב תשרפ לש החורמ בצעתמ - ףועלו גדל ,היחלו המהבל ,ץעלו בשעל ,םימלו המדאל - םלועל םדאה ןיבש סחיה
ףועבו םיה תגדב ודרו ,השבכו ץראה תא ואלמו וברו ורפ" :ויבאשמבו םלועב ונוטלש תא גיהנהל םדאה תא םיהלא הוצמ-ךרבמ
.ןיררוע אלל ןוטלש םתועמשמש שובכו הידר .(ח"כ ,'א תישארב) "ץראה לע תשמר היח לכבו םימשה
םדאה ןיאו ,עגמב רוסאו שודק עבטה ןיא .עבטה ישעמב םדאה תוברעתהל היצמיטיגלה רוקמ אוה תישארב השעמ לש הז "השבכ"
.םדאה :ומלוע לע םימלועה ןובר ידי לע דקפוהש ימ ידיב ןוסירלו לולכשל דעונו ,רצויה דיב רמוחכ אוה עבטה ;ומע בלתשהל עבתנ
.(ז-ו ,'ח םילהת) "וילגר תחת התש לכ ,ךידי ישעמב והלישמת" ;םילהתב דוד ררוש ,"והרטעת רדהו דובכו ,םיהלאמ טעמ והרסחתו"
םלועב ויה וללה תורודה לש םבור בורש אלא .היכרצל םתוא םותרלו עבטה ינתיא תא שובכל ידכ תושונאה הלמע הברה תורוד ןכאו
;וריציל ארובה תכרבבו םילהת רומזמב ול סחויש הזמ הברהב עונצ אופא רתונ םדאה לש וחוכ .יפוסניאו רידא עבטו םיטעמ םישנא
.עבטל דבע םיבר םינבומב םדאה היה תואיצמב
תורודב קר ךא .םיכלוהו םילדג םיבחרמב לגר ףכ ךרדמ םדאל הנתנו ,ילותבה-יארפה עבטה תא תושונאה הקחד טעמ טעמ
האמב .תוחתופמה הפוריא תוצראב ,המדאה ינפ לע ברל םדאה לחה הנש תואמ שלשכ ינפל :וזה הנומתה הכפהתה שממ םינורחאה
.םדא ינב דראילימ הששכ םויכ הנומ םדאה ןימו ,הלוכ לבת יבחרמ לא וז הרידא לודיג תמגמ הטשפתה הנורחאה
הנושארה "הקוריה הכפהמה"
תיסחי הלודג תלוכי ונל הקינעמ םדאה לש ותעד ירפ תמדקתמ היגולונכט :"הושבכו" לש בחרנ שומימ םע דחי האב וז לודיג תצירפ
םירושימ וכפה "הקוריה הכפהמה" הנוכמש ךילהתב :רתויב ינושארה רושימב םג השענ שוביכה ךא .עבטה ינתיא םע דדומתהל
רעי יחטש וארוב ,תושביה לכב םירכס תובבר ומקוה ךכ םשל .םילכוא ונאש ןוזמה רוקמל ,הכ דע דוביעל םייואר יתלב ,םיבחרנ
,המדאה ירגאמ :קד דע - ותורישל עבטה תא םתר םדאה .םיריבע יתלבל םעפ ובשחנש םיבחרמב וחתמנ ףוסניאל םישיבכו ,םירידא
.קנע תויומכב םילצונמ ,םוהת ימ דעו םיבצחממ
הטילש ורקיעש ,לכשומ שוביכל אלא ,ירזכא "שוביכ"ל קר ןווכתה אל ,םדאה ילגר תחת ויבאשמו םלועה תא 'ה תשש העשמש אלא
היה אל ,הושבכו תא שממל םדאה ידיב הלעש דע ופלח םיבר תורודש ףא .המכח בייחמה לוהינו ,תוירחא תבייחמה הטילש ;לוהינו
ךא - ןמז ךרואל דימת אל תאז םגו - חרופ ןגל םיתיעל וכפה םנמא תוירבדמ .היוארה הנובתב תושעהל רבדל םורגל ידכ יד םהב
,תובכרומ תויגולוקא תוכרעמ רוערע ,םישק םימוהיז .ךיפה יתלב ןפואב ולצונ עבט יבאשמו ,תוירבדמל םיהלא תואנ וכפה ןכ תמחמ
םלשמש ריחמהמ קלח םה הלא לכ ,עדוי שיא ןיא ןתירחאש תויתביס תורשרש לש ןתלעפהו ,םיחמצו םייח ילעב ינז לש םתומלעיה
.ארובה לש ומלוע תא םילהנמש העשב תשרדנה הוונעה תא רסחה ,לכשומ אל חותיפ לע םדאה
עטונה ומצעב ארובה היה וב ,ןדע-ןגל םדאה תא בישהל וסינ ךכב .עבטב תוברעתה לכ דגנכ םהינימל 'םיקורי' ונעט הברה םינש
אלא .יאלקחל םדאה היהש ינפל ,םיטקלמה-םידייצה לש םודקה םמלוע והז ;דבלב 'הרמשלו הדבעל' הווצמ םדאה רשאכ ,ןנכתמהו
איה החימצמ ,ויכרצל התוא דבעמ אוה ןיא םא :ורובעב הללקתנ המדאהו ,ןדע ןגמ שרוג םדאה :הזה םלועל המיאתמ הניא וז הנעטש
.תישארב השעמ לש ןושארה רואיתבש ימתסו יללכ "הושבכו" ותוא שממתהל ליחתמ ןאכו תואלקחה הליחתמ ןאכ .רדרדו ץוק
היינשה "הקוריה הכפהמה"
תמכחב תדמתמ תוננובתהב ךרוצ שי .תיגולונכט וליפא וא תינחוכ הלועפב קפתסהל שוביכל רשפא יאש רבתסמ םוקמ לכמש אלא
הנב אוה המ - ויכרדב תכלהו .תמייקתמ הניא ןכ אל םאש ,רומיש םג ךא לולכש םנמא הנועטה האירב ,האירבב העובטה ארובה
התא ףא ,םתושדחתה םע דחא בצקב םעופ ויבאשמ לוצינ בצקש םלוע ,דוביאל ךלוה רבד ןיאו וז תא וז תוניזמ ויתוכרעמש םלוע
.ךירחא םיאבה תורודה יסכנ תליכא ךותמ אלו ,םייקתהל לכות ךתריציש ךכ ,םיכרד ןתואב תאז השע - חתפמו שבוכ התאשכ
גשומה והז ,אמייק רב חותיפ .ישונאה חותיפה לש ומוקמב םיריכמה 'םיקורי' לש םיבחרנ םיגוחב םג דתי הקימעה וז הנבות ,ןכאו
םלועל הפסוהו הריצי ושוריפש יתימא שוביכ ."הושבכו" לש תרגובה הסיפתה תא אטבל ביטימו ,הנורחאל ינתביבסה חישב חוורה
שוביכ ,ינשה רבעה ןמ הליערמו תמהזמ תלוספ טלופו דחא דצמ ךרע ירקי םייעבט םיבאשמ סמוחה ,םילא שוביכ אלו ,ול לולכשו
דומעל ףאו ,וישעמ לכלכל הנובת וב הנתינ ךא - ןדעה ןגמ םדאה שרוג םנמא .תלעות לכ וב ןיא ןמז ךרואלשו הכורח המדא ריתומה
.םהב רתונ ןדעה ןגמ הברהש ,םילודגה ארובה ישעמב ןנובתהלו
קרוש באוי
"לארשי ץרא" ךרוע
הביבסלו תודהיל תע בתכ
לארשי ץרא
ינש ."לארשי ץרא" תעה בתכ םקוה - שממ לש תיתביבס תיתד תוגה חתפלו ,יתדה רוביצב תיתביבסה העדותה תא קימעהל הרטמב
ינשהו ב"סשת תוכוסב דחאה .רואל ואצי ,הז םוחתב תנווגמ תיתד תוגהבו ,תוימלועו תוילארשי תויתביבס תויגוסב םיקסועה תונוילג
.תירלופופ-תיעדמ המרבו םיחבשל הכזש יעוצקמ בוציעב םהינש ,ביבאב
םילקש תובבר המכ .םייקתהל ךישמהל ול רשפאיו תעה בתכ לש תינושארה הפיחדה תא ומצע לע לוטיש םדא וא ףוג םישקבמ ונא
.אמייק תב הדבועל ךופהלו םיפסונ םייונמ שוכרל ,ססבתהל ןותיעל רשפאל םילוכי
.02-9975450 ןופלטב וא yrsorek@zahav.net.il ,קרוש באויל תונפל ןמזומ תוסח קינעהל וא הז ןיינעב ףתכ תתל לגוסמה

םוגרתה רואל

תירבעבש תימראה
רוהנ יגס ןושלב

שאר תזרכהב חרזמה תודע ינב םירמוא ךכ ."... םויב ... שדח שאר ונל היהי ,בוט ןמיסב" :החלצהב !בוט ןמיסב !אבט אנמיסב
;הרותל תישארב ןתח לש ותיילעב הרות תחמשב תישארב תשרפ תאירקב וחתופב - אבט אנמיסב - הרותב ארוקה רמוא ךכו ,שדח
.תירבעבש תימראה לש השדח הרדסב אבט אנמיסב - ונא םג םירמוא ךכו
שיו) תירבעלו תימראל האב תינוויה ןמ וז הלימש םינייצמ םירקוחה בור .ות ,רכיה ןויצ ,תוא = ןמיס הלימב ןודנו וז תונמדזה לצננ
ןמסנ הרעשו הרוש הטח םשו.." :וכ חכ והיעשיב בותכה יפ לע תאזו ,הקיתע תירבעב רבכ הז ןבומב אצמנ ןמס שרושהש םירבוסה
.("ותלבג תמסכו
.בט ירא ארוהנ תי 'ה אזחו - ד א תישארב - בוט יכ רואה תא םיהלא אריו :ונתשרפל התעו ,השרפה יניינעמ םניא ןאכ דע ונירבד
:ארקמב םימעפ שולש אב (רוא תועמשמב) רהנ שרושה םלוא ,דבלב לאינדב האב - וננושלב םיבינבו םייוטיבב תשמשמה - וז הלימ
.(ו דל םיליהת) ורהנו וילא וטיבה ,(ה ס והיעשי) ךבבל בחרו ... תרהנו יארת זא ,(ד ג בויא) הרהנ וילע עפות לאו
יפכו ;(דועו תהב/שוב ,טהר/ץור ,להמ/לומ :ה ךילהתה ןאכ לחש הארנו {רוא ,שא}) רונ שרוש לא בורק רהנ שרושהש הארנ
האורה םדאל וא תחא ןניעב רויעל יוניכ - רוא בר = רוהנ יגס :רואב םירושקה םיבינבו םייוטיבב (א)רוהנ הלימה תשמשמ ,ונרמאש
ןיחווצ אימס קושב :(ל הבר תישארב) שרדמב אבומ ךכ .רוא יבר םה ויניע יתשב רויעל סחיבו ,דבלב תויללצ םלוא ויניע יתשב םנמא
רהוז ,הלועמ רוא - אילעמ ארוהנ :יוטיבה ונל רכומ ןכ .(רוהנ יגס {תחא ןיעב} רויעל םיארוק םימוס לש קושב) רוהנ יגס - אריועל
אימשד יליבש יל ןיריהנ :ריהב ,רורב) ריהנ ראותב ונא םישמתשמ ןכ ומכ .(ןקרופ םוקי ךותמ - אילעמ ארוהנו אפוג תוירבו) לודג
.הריהנו תוריהנ :םילימב םג םישמתשמ תירבעה תורפסבו (ב"ע ח"נ תוכרב - אעדרהנ יליבשכ
לאנתנ והילא ר"ד
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


ךיחא ימד לוק" :ןיקל ה"בקה רמוא ,חוצרל רוסא יכ שרופמב רמאנ אלש תורמל ןכלו ,םדא לכל רורב תויהל ךירצ חצר רוסיא
אוה חצרה רוסיא ,"המדא" הלימה תשגדהל בל םישל ןיינעמ .(אי-י ,ד תישארב) 'וגו "המדאה ןמ התא רורא .המדאה ןמ ילא םיקעוצ
.חצורה תא הינפ לעמ תשרגמו תעזעדזמ המדאהש דע ,ךכ לכ יסיסב
הארתההו תודעה יללכ לכ ומייקתנ אל םא ,התימ ןשנועש תוריבעה לכבש .דחוימב רומח חצורה לש ושנועש וניצמ הכלהב םג ןכא
.(י ,א תוכמ הנשמ) גרוהל םדא םיאיצומ ויה תובר םינשל תחא קר לעופבש אצוי היה ךכו .גרוהל םדאה תא םיאיצומ ןיא ,םירימחמה
תורמל ,ורבח תא דיזמב חצר הז םדא ןכאש ,קפס לש לצ אלב ןידה תיבל רורבש תע לכב .דחוימ ןיד םייק דיזמב חצור יבגל םלוא
ויה .הפיקע ךרדב ותתמה תא םיבבסמ ויה ,הליגרה התימב ושינעהל ןתינ אל ,ןיד תיב תתימ תוכלה יללכ יפ לע ,תילמרופ הניחבמש
יתלב תומכ לוכאל ול םינתונ ,ןכמ רחאל .תקמטצמ ותביקש דע ,ץחל םימו רצ םחל םוצמצב ותוא םיליכאמו ,אלכל ותוא םיסינכמ
.תמ היה ךכו ,לכוא לש תולודג תויומכ לכעל םילגוסמ ויה אל םה - וקמטצה ויעמש רחאמו ,םירועש ילכאמ לש תלבגומ
םאו ,ותוא ןיתיממ התימ בייחתנ םא אלא ,ןיד תיב תתימ יביוחמ ראשל הז רבד ןישוע ןיא"ש :(ט ,ד חצור תוכלה) ם"במרה בתכ ןכו)
םלוע לש ובושיי תתחשה ןהב ןיא ,םימד תוכיפשמ ןירומח ('הב הדירמה דצמש) תונווע שיש פ"עאש .ותוא ןירטופ התימ בייח וניא
םדא ןיבש תוריבעמ ןה תונוועה ולאש ,םימד תוכיפשכ ןניא תבש לוליח וא תוירע רמול ךירצ ןיאו הרז הדובע וליפא .םימד תוכיפשכ
וימי לכ השעש תוצמה לכ ןיאו ,רומג עשר אוה ירה הז ןווע ודיב שיש ימ לכו ,ורבח ןיבל וניבש תוריבעמ םימד תוכיפש לבא ,ה"בקהל
("...ןידה ןמ ותוא וליצי אלו הז ןווע דגנכ ןילוקש
תיב ביוחמ ,תפרוט היח וריבחב הסישש וא ,םדא וגרהיש םיחילש חלשש ימ ףא אלא ,שינעהל םיכירצ וידי ומב גרהש ימ תא קר אל
קוצמבו רוצמב םרסאל ,התימל הבורקה הבר הכמ םתוכהל" ךירצש ,ם"במרה בתכש יפכו .חצרב ףתוש אוהש ינפמ ,ושינעהל ןידה
.(ה ,ב חצור תוכלה) "םיעשרה ראש לע םייאלו דיחפהל ידכ ,רעצ ינימ לכב ןרעצלו ,תובר םינש
לש וניד ךכו ,שוריגב ןיק שנענש יפכ .יואר ףילחת אוה שוריגה שנועש וניצמ ,םהיחלשמו םיחצורה תא יוארכ שינעהל רשפא יאשכו
תוכז ןיא חצרנה ימדב המדאה תא אמיט רשא חצורל .םיאניתשלפה םיחצורה יכמות לכל ונימיב תושעל יואר ךכו .הגגשב חצור
.ץראה רהטית םשוריגבו ,הילע ררוגתהל


דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


הידמיטלומב תורשעמו תומורת
.םורד רפכב "ץראהו הרותה תשרדמ" תיבמ רוטילקת אצי הלא םימיב
םיגשומה לכ תא ראבמו תורשעמו תומורת תשרפה תווצמב קסוע ,ואידיו יעטקו תוגצמ ,הקיסומ ,םירויא בלשמה ,רוטילקתה
.הב םירושקה
.דמלנה לע הרזחל יתייווח קחשמו הרומל דומיל יכרעמ תספדהל תורשפא הנכותב
.ךוניח תודסומב תשרב הדובעל םג םאתומ רוטילקתה
.08-6847055 :סקפב וא 08-6847325 ץראהו הרותה ןוכמ :תונמזהו םיטרפל


ץראה זכרמב - "םירוענ לט"
.רעונה ינב ברקב הדומילו הרות תבהא ריבגהל הרטמ ומצעל םש "םירוענ לט" ןוגרא
תובישיה תובישחב םיקסועה ,דועו רעונו םירגובמל רמוח תקולח ,תבשה ינולעבו םינותיעב םירמאמ םוסרפ ,תואצרה :ויתולועפ ןיב
.ללכב רעונה ינב ברקב הרותה תלדגהל םיכרדבו ,ימואל יתדב רוביצב תונטקה
.התכרדהבו רבח הלעמ תבישי לש החולשכ ,ץראה זכרמב הנטק הבישי תמקהב ןוגראה קסוע האבה םידומילה תנש תארקל
תוינוכית תובישי ,םיכנחמ ,םירוה ינפב (םולשת אלב) תואצרהו תיב יגוח וריבעיש ךוניח ישנאו םינבר ןוגראה דימעמ ךכ םשל
.המודכו
.054-591263 רמוח תלבקלו 02-9961453 םיפסונ םיטרפל


"הופיקהו ןויצ ובוס"
לתוכה תבחרמ האיצי .ןושחרמ שדוח שאר דובכל ,שדקמה םוקמ תיבה רה ביבס םירעשה בוביס םייקתי ,ירשתב 'ל ,ןושאר םויב
.02-9947270 :םיטרפל .19:00 העשב יברעמה
."וילע הלענ שדוח שאר תלועו ןיכת ןויצב שדח חבזמ"

ל"צז חפאק ףסוי ג"הרה תרותב תודובע תורחת
,הכלה :קסע םהב םימוחתב ותרותב תודובע תורחת לע וזירכה ,ךוניחה דרשמב תינרות תוברתל ףגאהו "חפאק י"רהמ די" תתומע
ימוחתב תיתובדנתה תוליעפל תדחוימ הגלמ ןתנת ףסונב .םילקש יפלאב תוגלמ וקלוחי םיכוזל .ינרות יעדמ רקחמו לארשי תבשחמ
.תודהיה
.ג"סשת ןושחרמב ו"כ םויל דע ,םילשורי 7362 .ד.ת "חפאק י"רהמ די"ל תוירקיעה תודוקנהו אשונה תא וחלשי ףתתשהל םיניינועמה
.02-6241950 :םיטרפל .ג"סשת ןסינב 'א םויל דע ושגוי תודובעה

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design