English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 הרש ייח תשרפ

הרש ייח תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image mapןילוכי םלועה תומוא ןיא תומוקמ השולש
.םכידיב םה ןילוזג רמולו לארשי תא תונוהל
,"ןורפעל םהרבא לוקשיו" ביתכד הלפכמה תרעמ :ןה ולאו
"ןנראל דוד ןתיו" ביתכד שדקמה תיב
."הדשה תקלח תא ןקיו" ביתכד ףסוי לש ותרובקו

ןיינקה יטפשמו ירסומה רשויה י"פע
.םלועה תומואל הנעט תוכז לכ ןיא ןכא
הלא תומוקמ השולש אקווד דציכ רבדה אילפמ לבא
.הזה םויה דעו זאמ לארשיל םלועה תומוא ןיב תקולחמה עלסל וכפה

וז תקפקופמ המישמ םיברעה ולטנ ונא ונרודב
תיבה רהו ףסוי רבק ,הלפכמה תכרעמ תלזג לש
.הלא תומוקמל תידוהיה תשרומה תא םמצעל וסכנ ףאו לארשי ידימ

הירוטסיהה לש הז ףולס דגנכ
"תיברע ץרא" יריטאסה וריש תא ןמרתלא ןתנ בתכ
.הנידמה םוק ברע "יעיבשה רוט"ב םסרפתהשתיברע ץרא
םירזל ןיאו תיברע ץרא איה הניתשלפ"
.תיברעה הגהנהה לש תעד יוליג ךותמ – "הב קלח לכ

םיעינמ תונליא .חצ הליל
.תירירוא השיחלב םפונ תא
םייברע ליל יבכוכ םורממ
.תיברע ץרא ילע םיצצונ

ץומצמב ליל יבכוכ םיצצונ
דוערה םרוא תא םיערוזו
סדוק לא תטקושה ריעה לע
.דואד ךלמה הב הנחש

םיאורו םיפוצ םה םשמו
.קחרממ לילח לא ריעה תא
,םיהרבא באה לש ורבק ריע
.קחסא תא דילוהש םיהרבא

ןונשה םרוא וק םשמו
ורוא בהזב עבצל ץא
ןדרא לא רהנה ימימ תא
.ורבע ולקמב בוקעיש

תירירוא הזימרב .חצ הליל
קחכ ליל יבכוכ םיצצונ
תיברע ץרא לש הירה לע
.קוחרמ האר הסומ רשא

ןמרתלא ןתנ

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]היחת התנומאב – הליהקה


"הרש ייח ינש םינש עבשו הנש םירשעו הנש האמ הרש ייח ויהיו"
(י"שר) הבוטל ןיוש ןלוכ הרש ייח ינש

םירוסיי ,רעצ םיאלמ םישקו םירמ ויה הרש ייח ירה ?הבוטל ויה הרש ייחש רמול ןתינ דציכ םוצע אוה ישוקה הרואכל
ןיא .'וכו הערפ תיבב תושק תולפשה ,רגה םע םייכרעו םיישגר םיכובס ,םוקמל םוקממ הדידנ ,םינש תבר תורקע .לבסו
ערה תביסל אל םילאוש ונא וילע ץפוק לבסהשכ ךלי הב רשא םדאה ךרד לע אלא תואלפומה ה"בקה יכרד לע םיהות ונא
.(קפוד ידוד לוק) ?וירוסיימ קומי אלו םדאה השעי המו הרצ תעב םדאה גהנתי ךיא .ותאלעהו ונוקיתל ,ותילכתל אלא
ינש" ךכיפלו ,הבוטל וניה עצבמ םלוע לש ונובירש המ לכש ה"בקב תיעלסו הקזח ,הקצומ הנומא תלעב התיב ונמא הרש
."הבוטל וז םג" :הרש תרמוא ןלוכ לא יכ – "הבוטל ןיוש ןלוכ הרש ייח


תיתדה ונתרוסמ לע הרמשו םיבר תורוד ךשמב ידוהיה םלועהמ תקתונמ התיה לארשי אתיב תליהק ונתליהק
בקע ורצונש םישק םיילאיצוס םיאנת ךדיאמו תודהיה יזכרממ קוחרו דודיב ,דחמ :רתויב םישק םיאנתב תיתוברתהו
רהב הלענ ונחנא ונרמאו ונמקו ונלפנ ,דדועתנו ונמק ונחנאו .ונתליהק לש התלחנל ויהש הארונה האנשהו תוימשיטנאה
.ושדוק םוקמב םוקנו 'ה
לא וניוויקו ונבל תא ונצמאו ונקזיח 'ה לא וניוויק .עגרל םימחרה ןמ ונמצע ונענמ אלו ונראווצ לע החנוה הדח ברח וליפא
.'ה


ןושל) דגיסה גח היה םלוע לש ונובירב תרערועמ יתלבה ונתנומאו ונתבהא ,וננוחטיב תא ונעבה הכרדש םיכרדה תחא
גחל ןוימיד ךכב שי) םירופיכה םוי רחאל םוי םישימח ,ןושחרמב ט"כ-ב םיבר תורוד ךשמב גוחנ הז גח .(הדיגס
.(חספה גח רחאל םוי םישימח םייקתמה תועובשה
עודמ הפיא רורב אליממ .'ה םע תירב דוסיכ יניס רה דמעמ תא ריכזמ דגיסה :גחה תוהמב םירושק םידקומ רפסמ
ןכ ומכ .ונתרות ןתמ םויב יניס רהל השמ תיילע תא וניווחו ונשחמה ךכ ךרדש הובג רה לע דימת היה דגיסה םוקימ
םינמאנ תויהל ךרוצה תא לארשי םע ראשמ תקחורמה לארשי אתיבל ונתליהקל ריכזהל תונמדזה שמיש דגיסה
ותוא לכש הניה תפסונ תיתועמשמ הדוקנ .ךכב םיכורכה םיישקהו לבסה ףא לא םילשורילו הרותל ,תווציל םיקודהו
שי תדחוימ תועמשמ ןכ ומכ .שפנ ןובשח לש םוי הבושתב הרזח לש םוי םג הז היהש ךכ הניחתבו םוצב ונילע רבע םויה
לש השוחת ןתנו ,ןוחטיבו תודחא לש השוחת רצי אוה אליממ ורבחל םדא ןיב סויפ רשפיא דגיסה השעמל .גחה תוהמב
לארשי ויהש ןמז לכ"ש השוחתו הרכה םע אצי ונתליהקמ דחא לכ םויה ףוסבו .םירבצמה יולימו 'ה ימחול תווחא
."ןילפונ ויה ואל םאו ,םירבגתמ ויה םימשבש םהיבאל םבל תא ןידבעשמו ,הלעמ יפלכ םילכתסמ
ושפנ רוסמיש ותעדב שוחנ היה ונתליהקמ םדא לכ ןכו .תע לכ ונרזעב דמועו וננימיל בצינ םלועה ןובירש םינימאמ ונא
לש ונובירב םיקבדו םייולת ראשינ ונא .ישיא סרטניא ךותמ אל 'ה רבדב דימת תטטושמ ותבשחמ היהתו ךרבתי 'ה לא
םייקתהלו דורשל ןוחטיבהו הנומאה חכ ךותמו תאז הסיפת ךותמ :"לחיא ול ינלטקי ןה" :רמאנש היהיש המ היהי םלוע
וניכז ,םלוע לש ונובירב תוקבד ךותמו "העורז אל ץראב רבדמב ירחא ךתכל" םויק ךותמ ףוסבלו םינש יפלא ךשמב
.ןויצב בשויה ונמעל דכלתהלו רבחתהל
.ושדוק םוקמב םג םיקזחו םינתיא דומעל ונילע 'ה רהל ונילעש רחאל :"ושדוק םוקמב םוקי ימו 'ה רהב הלעי ימ"
."םלוע דעו התעמ 'ה לא לארשי לחי" :ונבל לכב םייקלו ."ישפנ ילע לומגכ ומא ילע לומגכ"

םיבתכנ םירבדה
םילשוריו ןויצ ץראל םכרדב ולפנש ונתליהקמ םיפלא תעברא רכזל
ןויצ ריסא היהש ל"צז השגנמ ןועדג ן'גד אבא ירומ יבס רכזלו

םולש ןורש ברה
ריפואמ רוא תניכמב מ"ר"ריפואמ רוא"

."ןויצע רוא" ההובגה הבישיהמ םידימלת י"ע ה"נשת'ה תנשב המקוה היפויתא ילעל תיתבישי הניכמ – "ריפואמ רוא"
.ההובגה הבישיה ידימלת םע אתווצב םייחה םידימלת 50 -כ םויכ הנומ הניכמה
הריעצ תוגיהנמ חופיט ,רדסהה תבישיב בלתשהל תורשפא ךות םימיאתמל ההובג המרב תודהי ידומיל תמייקמ הניכמה
.ל"הצל הנכה ,תיאמדקא הלכשהו תורגב תמלשה ,תיפויתאה הדעל
ל"הצב םיתרשמ םידימלת הרשעכ .תורגב תמלשה םע הרות ידומיל םיבלשמ סויג ינפל םיאצמנה םידימלת םירשעכ
תא ךישמהל ,יאבצה תורישה רחאל ,ורזח םידימלת םישולשכ .תויברק תודיחיב םבור ,רדסהה תבישי תרגסמב
םידמוע םידימלת הרשעכ .ההובגה הבישיב םיקתוה םידימלתה םע בלושמב וא ךשמהה תוינכותמ תחאב םהידומיל
גוצרה תללכמב הארוה םידמול םידימלת רשע השימחכ .תישארה תונברה םעטמ הליהק תונברל םהידומיל תא םילשהל
.B.ED ו ריכב הרומ ראות תארקל
ןיב הפי ובלתשהו ואשינ הניכמה ידימלתמ הנומש .הימדקאבו אבצב ,תילארשיה הרבחב םיבלתשמ הניכמה ידימלת
.תיפויתאה הליהקב םייכוניח םידיקפתב ובלתשה ירגוב רפסמ .הבישיה יכרבא ראש
.08-8502035 :סקפ .053-835278 ,08-8502497 :םיטרפל


םוגרתה רואל

וננושלבש תימראה
(טיבהל ,תוארל) לכתסהל – (רפהל ,שבשל ,לטבל) לכסל – (לכש רסח) לכס
?םהינב רשק שיה

לכס שרושה .ןנובתמו טיבמ :ארקמ תעד .(לכתסמ הב יהש ארבגו :סולקנוא ;אכ דכ תישארב) "… הל האתשמ שיאהו"
תחא םעפ ) ןנובתהלו טיבהל ,תוארל :לעופה תומשב ארקמה שמתשמ תאז תחת .הייאר ןבומב ארקמב שמשמ וניא
.(לכתסמ = לכתשמ :ח ז לאינד – ן"ישב – תימראב
תועמשמב ןכו (בכ ד הימרי ,המה םינובנ אלו המה םילכס םינב) הטוש ,ליסכ :ןבומב ארקמה שמתשמ לכס שרושב
.(אכ וכ 'א לאומש) "… לפתיחא תצע תא אנ לכס …" :(הנובת=) הכופה
.רשק םייק ,ןכא ?לכתסהל (תירבעה ךותל רדחש) ימראה לעופה ןיבל ליעלד לכס ןיב רשק םייק םאה
תירבעב תשמשמ (רוויעה ךפה אוהש) חקיפ הלימה :המגודל .הנבהו הייאר תולועפל םיפתושמ םישרוש םנשי ,תירבעב
םג אוה – טיבמ – לכתסמה ,תימראה לש התמורתב ןכו ;ןנובתהל לעופה רצונ ונממש (הנבה) ןיב שרושמ – ןובנ ;ןובנכ םג
,םירצמ ץרא הלתו ומכ …" :ע"באר רמוא (חי וכ ילשמ) הלהלתמכ הלימה תא ושרפב .לוכיסה תכאלמ תא עדויה םכחה
!ןמא – ונילע םימקה תוצע לכ לכסל חילצנ ןכ ."… םתצע הלכתסנ רמולכ


לאנתנ והילא ר"ד

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]םיקידצ ירבק לע הליפתה

ונמא לחר לש הרבק לעו ,ןורבחבש הלפכמה תרעמב תוהמאהו תובאה ירבק לע דחוימבו ,םיקידצ תורבק לע חטתשהל םיבר לצא חוור גהנמ
ורמאו .םילגרמה תצעמ לצניי םתוכזבש ידכ ,ןורבחב תובאה ירבק לע חטתשהל ךלהש ,הנופי ןב בלכ לע (ב ,דל הטוס) רפוסמ רבכו .םחל תיבב
,הרבק לע ורבעי תולגל ואצישכש ,הינב לע תללפתמ אהתש ,רובידה יפ לע םחל תיבב ונמא לחר תא רבק וניבא בקעיש (ג"פ ר"ספ) םימכח
.הרבק לע ללפתהל לארשי םיגהונ לעו .םהילע שקבתו הכבתו
ןויצו ,םייח םייורק םתומ רחאל םג ,םיקידצהש (ב ,טי תוכרב) םימכח ורמאו .םירחואמ םיקידצ תורבק לע םג חטתשהל גהנמה טשפתנ הזמו
.םתשרומל ןורכזה םוקמ אוה ,םיבוטה םהישעמ ידי לע שדקתנש םפוג ןומט םשש ,םרבק
םיגושש אצמנו ,םמצע םיקידצה לא הנופ םיקידצה תורבק לע הליפתהש ,םיבשוחו םיעוטש םנשי םעה ינומה ןיב .השק היעב הנשיש אלא
תעדה לע הלעי ךיאו ,הליפתב תונפל שי וילא קרו ,ותלב חוכ דוע ןיאו ,דחא 'הש אוה ונתנומא דוסי לכ ירהש .הרז-הדובע לש הרומחה תועטב
.םיקידצ ירבקל םינומהה תכילה תא ודדוע אלש לארשי ילודגמ ויה ,הזה ששחה תמחמו .םיתמה לא השקבב תונפל
תונפל רתומ (גצר ח"וא קיש ם"רהמ ;א"פקת ג"מפ) םיקסופ הברה תעדל .םיקידצ ירבק דיל הליפתל יוארה חסונה והמ תועד יתש ןנשי השעמל
םיקידצהש םישקבמ ונא המצע הליפתבש רחאמ ,םתעדלו .ה"בקה ינפל םימחר ונרובע ושקביש ,םתשרומל םירשקתמ וננהש םיקידצה תומשנל
בטיה-ראב) םדא-ייחו ל"ירהמה תעדל לבא .(גנ ,ח"ח י"חנמ ת"וש ןייע) םינותנ וננה 'ה דיב קרש םינימאמו םידומ וננהש רורב ,ה"בקל וללפתי
,םתשרומל םירשקתמ וננהש םיקידצה תוכזבש ,ה"בקהמ שקבל רתומ קרו ,םיקידצה לע הליפתה תונפהל רוסא ,(ה ,חלק א"ח ;זי ,אפקת ח"וא
.םתעדל שוחל יואר הליחתכלו ,ךכ לע דואמ דיפקה אנליומ ןואגה ףאו ,ונתשקב תא עמשי
דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]רודל רודמ


לומ הרשו םהרבא לש םקוליס דמע הרותב .רודל רוד ןיב רבעמ יעגרב םישגפנ ונא התרטפהבו עובשה תשרפב
יתשב .ונב המלשל ךלמה דודמ תוכלמה תרבעה תא וניאר הרטפהבו .הקברו קחצי לש שדחה תיבה ןינב
האירב הילוחכ עבקיהל אבה רודה לש ותלוכיל תובאה בלב תננקמה הגאדה תא םישח ונא תויונמדזהה
.םדי לע העבקנש תרשרשב
:רמאנ וילע) םלוע לש ונוקיתל המוצעה תוירחאהו דועיה לעב 'ה םעל ןיינבה תודוסי תא ביצה וניבא םהרבא
'ה ךרד תא רמושה ,לודג יוגל תויהל דיתע 'ה רמאמ יפ לע רשא אוה ,("המדאה תוחפשמ לכ ךב וכרבנו"
,הדיתעה המואל ,החפשמל לרוגה-הרה לטנב תאשל לגוסמ ,ריעצה ןבה ,קחצי םאה .טפשמו הקדצ תושעל
.ולוכ םלועה לש ונוקיתלו
ררושה םיניינעה בצמב קחצי לש ותוישיאל תנווכמ איהשכ רתוי הלודג ,ןב לכ יפלכ תקדצומ הניהש ,וז הגאד
םג .לכב ודי רשא םדא ארפ תויהל רבדמה לא ותיבמ חלושמ – לאעמשי – ויחאשכ ,דיחי ןב וניה קחצי .ץראב
.םהיתובעותב הצמישל םימסרופמה ,םינענכה םיבשוי ץראבו .המלועל הכלה ,שדוקה חור תלעב ,ומא ,הרש
ירבדכ ,ויצלח יאצוי לע עיפשהל הלולעה החפשמל עלקיהל לולע אוה יכ ןכתיו ,יונב ונניא קחצי לש ותיב
לש םימתה ויפוא תא ולא לכל ףיסונשכו ."םהיהול-א ירחא ךינב תא ונזהו … ךנבל חקת אל ותב" :בותכה
.םירכזנה תוששחה רתוי םירבוג ,הדיקעה ןמזמ עודיכ ,קחצי
םילודגה ויחא לע ףדעוהש ריעצ ןב ,המלש .המלש לש ותחלצה תלוכיל תוששחה םילודג דוד לש ותחפשמב םג
ןויסינ תדמולמו ,הביבסב תוכלממה לכ םע יתמחלמ רבע תלעב הלודג הכלממ לע טולשל דתועמ ,ונממ
:ותומכ היה אלש קרפ לארשיב חותפל המלש לש ודועייל ףסונב תאז לכ .תוימינפ םיחא תומחלמו תודירמב
םג הבר תוריהז שרודה ינכפהמ יוניש .הייח תוחרוא לכב וביבס המואה לכ ייח תא עבוקש שדקמה תיב ןינב
.םיסונמו םימכח םיכלממ


ולא תוילרוג תוטלחה דיקפהל םינכומ םניאש םישירומה לש םתאווצ תא ,תופוקתה יתשב ,ןיבהל ןתינ ךכב
אוהשכ ,קחציל הלכ אוצמל םיקחרמ ץראל רזעילא תא חלוש ,גירח ןפואב ,םהרבא .םיבוהאה םהישרויל
אל ןויסינהו הדימב תולועפה רדס םג עבוק אוה .ונב לש וטופישל ,ךכ לכ תישיאה ,הטלחהה תא חינמ ונניא
וילע .ג .ינענכה תונבמ השא תאשל וילע רסאנ .ב .יאנת םושב ץראה תא בוזעי אל קחצי .א :לעופה לא אציי
.םירתי םינוכיסל שושחל אלו יהול-אה רזעה לע ךומסל
לופיטב ןהו ,ןנובתהלו דומלל ךרוצה תא הילא םידקהש 'ה תדובעב ןה ,תונוש תואווצ המלש תא הווצמ דוד םג
ונופצמ לע אשונ ךא ,המואל רוסמה אבצה רש ,באויב קדצה תיישע ומכ ,דוד ימימ ורתונש םיבואכמה תשרומ
,הרצ תעשב דודל םתדימעב ןהב וכזש ולאל תובוט םג םלשל וילע ,ןכו .אשמעו רנבא תגירה לע ןידה סמוע תא
.דחאכ םיערלו םיבוטל יוארה לומגה לע רומשל ךכבו


ןיבל םניב לודגה ינושה תא םתכרעהב םישירומה וקדצ ןכא יכ הארמ םיאבה תורודה יכלהמב תוננובתהה
,דוד .ותרובגב המינפ סנוכמה קחצי תא וירחא ריתוה ,ץוח יפלכ ץרופה דסחה שיא ,םהרבא .םישרויה
דובכ םיאלמ וייחש םכחה המלש תא שרויכ ריאשה ,ורצויל אמצ ולוכו המחלמ רוביג היה טעומב קפתסמה
.רדהו
לארשי תיב תא תונבל שי ורואלש ,'הב רורבה הנומאה וק ךשמהל תוששחב תובאה וקדצ אל ןכ יפ לע ףא
ומע דחאתמו דחא ךא ,ותעפוהב ינושה תילכת םהרבאמ קחצי היה הנוש .ימלוע זכרמכ םתכלממ תא דסיילו
,ויבא לש וזמ הכופה תיארנ המלש לש ותוישיא םג .לארשיל תינויח איהש ,תדחוימה וכרדב ,המואה ןיינבב
.דוד לש ותרובג תא המילשה המלש תמכח .דוד לש וחורב ןופצה תא המישגמ םצעב איה ךא


רוד ןיבל םידסיימהו םינובה לש םרוד ןיב ,לארשי תנידמ לש םייטירקה רבעמה יעגרב םידמוע ונאשכ ,וננמזב
ואובי םאה .םלועב 'ה אסכ – ונתנידמ לש תידיתעה התרוצל םידבכ תוששח םירכינ ,םיבציימהו םיססבמה
ורכמיו ,םימיה תששב עשיה תמחלמ לש סנהו רואה תא אלו רורחשה תמחלמ תשרומ תא וריכה אלש ,םינבה
תא ונילא תחלושהו החיגשמה 'ה חור .בר למעב ול התכזש המשנה רוא תא הנממ וללשיו וניאנושל ץראה תא
תא תוארהל דיתע ותרימשב אוהו ,םלוסה לע בצינ םישעמה לכ ןוביר יכ ונל העידומ איה ,תורודה תומשנ
תפסונ המוק הנבת םדי לע םגו ,ימינפה אבס לארשי חורל םדוסיב םינמאנ השדחה םכרדב םינבה דציכ ךרדה
."לארשי שודק ומש תואבצ 'ה ונלאוג" אוה תורודה ארוק .שודקה לארשי תיבב

ןהכה יח דוד ברה
"הרותה תורוא" תודסומ שאר
םי תבב ץמוא ןיערג שארו

םי-תב ץ"מוא ינרות ןיערג

םקומש הנושארה םערפב יהוזש ,ןיערגב שודיחה .ןויצ תרשבמב ץ"רמ שרדמה תיב לש ודוסימ םקוה ןיערגה
.זכרמה רוזאב אוה תובישחהו דבוכה זכרמ םויכ ,ץראה זכרמב ןיערג
הלעמ ,ברה זכרמ ,תומוקמ ראשמ ופסוותנ םינשה ךשמבו ץ"רמ ללוכמ ואבש תוחפשמ שמחמ לחה ןיערגה
.םימודא
תוסחב םי תב תיריע לש בהואהו םחה רשקהמ העבנ ןיערגה םויקל החלצהה ,תוחפשמ י"ח ןיערגה הנומ םויכ
הרשמה ןהכה יח דוד ברה ג"הרה ר"ומ תושארב הרותה תורוא תליהקמ ןכו ,ריעה שאר מ"מ ,יזרא םיסינ רמ
רפסה יתב תרגסמב םילעופ םירבחה .ללוכה שארו ןיערגה שארכ םג ןהכמ םויכו ,תינחורו המח הריוא ונילע
.םיינוכיתהו םיידוסיה
.ד"ממהו םייתכלממה ,ריעב םיידוסיה רפסה יתב יבחר לכב ימואל תורש תונב 4 םע תלעופ ץ"מוא תשרדמ
.ןמרפייא דוד ברה ךרבאה דמוע השארב רשא םתינכותל בר שוקיב ונשי
השארב םינברה בטימ םע ינרות דומילל ריעב תוננגלו תורומל תדחוימ הגאד ךותמ המקוה םישנל השרדמ
.חמצ ןהכ לבנע םיכרבאה תושנמ תדמוע
ןה םינתינ ,םירועישה ,ארמג ,עובשה תשרפ ,רסומו הנומא :םינווגמ םירועישב תסנכה יתבב תבחרנ הלועפ
.םישנל ןהו םירבגל
.םיסנכו םיעוריאב תוידוחיי תולועפ
.ל"צז י"צרה וכישממ ונב ךרדו לודגה ה"ארה ךותמ ןויצב הרות דמלל וניניע דגנל הרטמה
.ףודרומ םחנמ ברה השארבו החפשמה תרהט אשונב תדחוימו ההובג הרוצב הנשה חתפנ דחוימ םוחת
.םייגיגח םיעוריאו םיציזמוק ,תותבש יגנוע םיינוכיתה רפסה יתבב היווח ךותמ הרות לש השיג
.050-747677 :ןופאלפב ןיערגה להנמ ,ןוקק ףסוי לצא וא 03-5522226 ןופלטב םיפסונ םיטרפלו רשקה תבחרהל!ןויסינב הדימעה – ןורבח


םישרפמהו ,"םלוכב דמעו וניבא םהרבא הסנתנ תונויסינ הרשע" (ג,ה) תובא תכסמב תמסרופמה הנשמל ועצוה תונוש תועדו םידחא םישוריפ
ןכו ג ,ה תובא הנוי ונבר 'ע – תונויסינה תרשע ןיב הלפכמה תרעמ ןיינק ןויסינ ללכנ ,םישרפמ רפסמ י"פע) הרשעה ןיב םינוש תונויסינ םינומ
:םרבד הכו ,םהרבא לש ותומד תא םינייפאמה םינחבמה דחא אוה הלפכמה תרעמ ןיינק ,ל"זח תעדל ,םוקמ לכמ .(ץ"בשתל "תובא ןגמ"
לע ורהרה אלו ,"ידש ל-א"ב בקעיו קחצי םהרבא לע יתילגמ םימעפ המכ ירה !ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח :(השמל) ה"בקה ול רמא"
רובקל םוקמ שקב ,"הננתא ךל יכ הבחרלו הכראל ץראב ךלהתה םוק" (ג"י תישארב) םהרבאל יתרמא .ךמש המ יל ורמ אלו ,יתודימ
ךמע היהאו תאזה ץראב רוג" (ו"כ םש) קחציל יתרמא .יתודימ לע רהרה אלו ,ףסכ לקש תואמ עבראב הנקש דע ,אצמ אלו – הרש תא
בכש התא רשא ץראה" (ח"כ םש) בקעיל יתרמא .יתודימ רחא רהרה אלו - ,הבירמ ושעש דע ואצמ אלו תותשל םימ וידבע ושקב ,"ךכרבאו
תרמא התאו .ךמש המ יל ורמא אלו ,יתודימ רחא רהרה אלו – הטישק האמב הנקש דע ,אצמ אלו ולהא עוטנל םוקמ שקיב ,"הננתא ךל הילע
,האור התא הערפ תמחלמב – "הערפל השעא רשא (תא) הארת התע" !?"ךמע תא תלצה אל לצהו" יל רמוא התא וישכעו ,הלחתב ךמש המ יל
.('ו ר"ומש ,א"יק ןירדהנס ,זט ב"ב) ."םיכלמ דחאו םישולש תמחלמב האור התא יאו
.תונויסינה הדימעה – לארשי ץרא תא תשרל וכז ותוכזבש ,תובאה תודימב יסיסב וק ןאכ וותה ל"זח
.וניבא םהרבא אוה ,ךרדה הוותמו ןושארה


הזכ :םויא ןויסינ ,רתוי השק ןויסינ שי ךא ;הרופאהו הנטקה ,השקה תואיצמה ןיבל – החטבההו ןוזחה ןיב םוצעה רעפהמ עבונ ןויסינ ,ללככ
.ומצעב ,לוכיבכ .ה"בקה דצמ "ןוויכה תכיפה"כ הארנש הממ הארונה הבזכאהמ עבונה
,לוכיבכ ,אקווד – תאזו .הנומאל םלועה בוריק – וייח לעפמ ץופינכ ,שדחמ םעפ לכ ,וארנש םיעוריא ינפב םהרבא דמוע ,םעפ רחא םעפ
ץרא ,וצפח זוחמל עיגהשכ דיימ .ךלו ,לכה בוזע ."ךל ךל" ול רמאנ – ןרחב 'הל תושפנ תיישעב לחהש רחאל דיימ .ומצע ה"בקה לש ויווצב
,הרקע התיה – םעו החפשמ םיקהל ,חטבומכ ,םלחו ףאש התיא ,תקדצה הבוהאה ותשא .בער תפרח בקע ,ץראהמ תולגל ץלאנ – לארשי
תבשל ףאששמ .שרגל ץלאנ ותואו התוא םג ךא – ןב הדלי וזו ,ותחפש םע ותיב םויק ךישמהל ץלאנ אוה .םיאמט םיכלמ תונומרהל החקלנו
אל ךילהת ,הלימ תירב רובעל ץלאנו – וכרדל ץראה יבשות תא ברקל שקיב .ונייחא תא ליצהלו אבצ םיקהל ץלאנו – 'ה ךרד תורוהלו הולשב
אצמ אל הל ףאו ,הבוהאה ותשא התמ – ונב לצינשמו .הלועל ותולעהלו ודקעל ץלאנ – ןבב ותשא הדקפנ ףוס ףוסמ .קיחרמו השק ,באוכ ,ןבומ
דגונמ ץראב םמויק לכש ,םייוג םתואל – אלמ ףסכב םולשתו תויווחתשה ,תוניחת רחאל אלא ,תחטבומה ותלחנב ,הנוכנ החונמ םוקמ
.תיהול-אה החטבהל
.לארשי ץרא תא תשרל הכז ולאבו ,םהרבא דמע ולאכ תונויסינב


ונדמע – הנש האממ הלעמל ינפל ,תראב תובשייתהה ךילהת לחה ףוס ףוסשמ .םימוד תונויסינ ינפב םידמוע ונא ,םינורחאה תורודב ףא
ךפוה" ךילהתהו ,הנכסב ונייח לעפמש המדנ םעפ אל .תוגיסנו םיעוגיפ ,תורצו תורוצב ,תומחלמו תולחמ ,תורמ תובזכא ,םישק תונויסינב
ליחתהל הכזשמו ,ידוהי בושיי הב שדחלו תונבל וניכזש דע ,דדומתהל ונצלאנ םיישק וליא םע ךא – וניתובא תלחנ ,ןורבחל ונבש ."ןווכ
.הרויו ףוצה ,ביואל ורסמנ תוטלושה תועבגה – הנורחאלו .וננחמ שיא ידיב אקוודו ,םילבחמל רסמנו ריעה בור שטננ – ססבתהל
תוחפשמ .הנבנו ךלוה ,לדגו ךלוה – תובאה לש םריע ,ןורבחב בושייה ה"ב .לשחמ ןויסינה ךא ,םילק םה ןיא ,תונויסינה םה ולא ,רגתאה והז
ןאכ .םיהדזמו םירקבמ ,םתכימת תא לעופב םיאטבמ ,םינומא םירמוש םידוהי יפלא ףאו ,לדג הרותה דומיל ,תופרטצמו תונבנ תוריעצ
,ונרוד תונויסינב דומעל הנומאו חכ באשנ ,םהרבא לש ויתונויסינ תא רוכזל בושנ ,הרש ייח תשרפ ,וז תבשב :םהרבא לש וכרד הכישממ
.ןורבחבש דע ,חרזמה ינפ ריאי דע ,החמשבו הבהאב וניתובא ריעב קובדל ,המידק ךישמהל


ןונרא םענ
ןורבחב ידוהיה בושייה דעו ר"וי

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design