English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ג"סשתה הרש ייח תשרפ

הרש ייח תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


ןורבח ינבא
תובאה ריעב שפנ תוריסמב םיזחאנה ןורבח ישנא יערו יחאל שדקומ

:וירבד הכו לארשי ץראל לארשי םע ןיבש רשקה תוהמ תרדגהב ,"תורוא" לודגה ורפס תא חתופ ל"צז קוק ה"יארה
.המויק תקזחהל ... יעצמא רותב קר ,המואל ינוציח ןיינק ,ינוציח רבד הנניא ,לארשי ץרא"
."המואה םע םייח רשקב הרושק תיתומצע הביטח איה לארשי ץרא
ץרא .המואה םויקל שרדנה "חוטב טלקמ" וא "תילאירוטירט תרגסמ" קר הניא לארשי ץרא :רמאנ ונלש וננושלב
המשנהשכ .המשנל ףוגה ןיבש ינגרואה רשקכ יח רשק וניה הצראל המואה ןיב רשקהו ונל איה םייח תיב - לארשי
קימעמ אוהשכו תרסייתמ ץראה לבוס םעהשכ םג ךכ .תעגפנ המשנה םג לבוס ףוגהשכו ,רשו ןנורתמ ףוגה ,הריאמ
ףאו הרשו תננורתמ ץראה םג ,ושאר לע םלוע תחמשו וצראל בש אוהשכ תאז תמועלו ,ותוא האיקמ איה אוטחל
.הפי ןיעב היירפ תנתונ
.המואה ייח דוס הב יכ - "םיחה ץרא" לארשי ץרא תארקנ ךכיפל
םצוציק וא םהב לוזלז יכ שוחלו ,יחה ףוגב םירביאכ הילבח לכל סחייתהל ונילע ,המואל ףוגכ הניה ץראה ןכא םא
.התמשנ תא םיעצופו המואה ףוגב םיעגופ הלילח
קעזו ולוק תא ל"צז ה"יצרה ר"ומ אשנש תעב ,םימיה תשש תמחלמ ינפל תואמצעה םוי לילב ונבל קמועב ונשח ךכ
ונלש וחיריו ונלש םכש היאו ?הז תא םיחכוש ונחנאה - ונלש ןורבח הפיא ןכ - (ב ,'ד לאוי) 'וקליח יצרא תאו' ":יכבב
"?ןחכשנה -
:הקולחה תינכת לע ם"ואה תטלחה תעב ותשוחת תא ראתל ףיסוה אוהו
."... חומשל זא יתלוכי אל םירזגל ךותחו ילוכ עוצפ ,יפוג לכב עזעוזמ ,בצמ ותואב"
חכשי אל ,םירזגל העורקה לארשי ץרא לש הנובלע תא עבות ונברו ונרומ תא הארו ,תוקעז ןתואל דע היהש ימ לכ
... וייח ימי לכ הז דמעמ
"ידוהאי יזימ"
ץראב הלחנו לבח לכב תטרופמה תוננובתהה תשקבתמ ,המואה תמשנל ףוגה תא ץראב האורה ,הז אלפנ יומיד ךותמ
.דחוימה ודיקפת תא רבא לכב םילגמו יחה ףוגב םיננובתמ ונאש ךרדכ ,ותנוכתו ויפוא תא ףושחל המגמב ,לארשי
.תובאה ריעל הדחייתנש תילוגסה הדוקנהמ חפט תולגלו חנעפל תוסנל "ןורבח תבש"ב ינא שקבמ וז אצומ תדוקנמ
ותדובעב ןנובתהל תואטמסה תחאב ונבכעתה ,תובר םינש ינפל ןורבח תובוחרב רויס תעב :הטועפ הטודקנאב חתפא
.לודג םינבא לג חנומ היה וינפלש ,ןקז יברע תתס לש
לש ןתנוכתו ןביט תא ונל ריבסהו תתסה הנענ ,הז רויסב ונתוא ךירדהש - רקוב הדש שיא - ןהכ עשוהי לש ותשקבל
.תונושה םינבאה
.תתסה בכעתה ןהילע םינבא יתש דחוימב יל תורוכז
ונבנ הנממו ,תותיסלו הביצחל החונה תימלשוריה ןבאה איה אלה ,םיכלמה ןבא - "הכלמה ןבא" הניכ תחאה תא
ןבאה - רתוי השקו הרופא תרחא ןבא לע עיבצה התמועלו ,יברעמה לתוכה ףאו היתומוחו םילשורי תונומרא
.הלפכמה תרעמ םחתמ הנבנ הנממ - תינורבחה
ומכ השק איה יכ - םידוהיה ןבא - "ידוהאי יזימ" הל םיארוק :רמאו ךויחב הנענ ,וז ןבא לש המש המ ,ונתלאשל
... םידוהיה
.לתוכה ינבאל - וינבא תא וניוושהו הלפכמה תרעמ םחתמ דיל ונדמע ןכמ רחאל רצק ןמז
,הינפב םיטמק ולעש הבוהאו הנקז םא ינפכ ונוימדו וינפב םירכינ ןמזה תותוא ךא ,םינש יפלא דמוע ןכא לתוכה
.ונבנ התע הז וליאכ ,תוחמוגו םיצירח אלל תואגו תופוקז תובצינ ,הלפכמה תרעמ ינבא וליאו
:ןורבח איה עברא תירקב התומ תעב ונמא הרש לע ,שרדמה תובקעב י"שר ירבד שדח רואב יל וריאה העש התואב
ללכ לכב "הנש" בתכנ ךכל" - (א ,ג"כ תישארב) "הרש ייח ינש םינש עבשו הנש םירשעו הנש האמ הרש ייח ויהיו"
."יפויל 'ז תבכ 'כ תבו ,אטחל 'כ תבכ 'ק תב :ךל רמול ללכו
:רמולו תתואל שרדמה שקבמ לוכיבכ
הדליכ היפויו התמותב איה תדמוע התנקזב ןיידעו ,"הנדע הל התיה התולב ירחא" רשא ונמא הרש תא וארו ואצ
.הנטק
!קזח םויה ינדוע
:ומצע לע דיעמה - ןורבח שבוכ ,הנופי ןב בלכ ירבדב אצומ התא המוד יוטיב
התע יחככו זא יחככ השמ יתוא חולש םויב רשאכ קזח םויה ינדוע ,הנש םינומשו שמח ןב םויה יכונא הנה התעו"
.(אי ,ד"י עשוהי) "אובלו תאצל המחלמל
רכזל אשנש םירבדב ,ל"צז קוק ה"יארה דמע ,וילע ורבעש תואלתה לכב רבשנ אלו קחשנ אלש ,בלכ לש ותמצוע לע
:רמא ךכו ט"פרת תוערואמב חבטה רחאל ןורבח תליהק
זעה ידוהיה - בלכ היה ,ץראה תא תשרל אובלמ רבדמה רוד בל תא וסמהו הער ץראה תביד תא ואיצוה םילגרמהשכ"
םג .וקלחב ןורבח הלפנ ךכ םושמו (ל ,ג"י רבדמב) "הל לכונ לוכי יכ התוא ונשריו הלענ הלע" :רמואו םעה תא קזחמ -
קזח םויה ינדוע" :רמאו וחורב לפנ אל ,םתליפנו םתלקלקב רבדמה רוד - תונוונתה לש רוד ויניעב בלכ הארש ירחא
ונאשכ ונב תררועתמ תאזה השגרהה" - תושגרתהב ברה ףיסומו - "התע יחככ זא יחככ ,השמ יתוא חולש םויכ רשאכ
.(161 'מע ה"יאר ירמאמ) ."ןורבח לע םיבשוח
וז הדוקנו .הריבשו הקיחש לכ אלל הדמתהבו תוריסמב המישמב תוקבדה איה ןורבח לש תילוגסה הדוקנה ןכבו
איה ןורבח לש תוהמה" :םש ברה ירבדכ "םחני אלו רקשי אל" רשא .לארשי חצנב הנומאמ השרושב תקנוי
."לארשי חצנ לש חכב תוררועתהו תוקזחתהה

אקווד דוד תוכלמ הליחתמ ךכיפלו תובאה ריע ןורבחמ ךלמה דוד םג לטונ ,םלועל תדבוא הניאש חצנה תרובג דוס תא
.(םש ה"יארה) "םיחצנ חצנלו דעל תמייק איהש תיחצינה דוד תוכלמ המלשנו הרצונ םשו" ןורבחב

תא תונשקעבו תוריסמב - ושדיחו .המואה תובא לש םתרובגו םזוע תא ולטנ - ונרודבש שפנה יזע - ןורבח יבשייתמ
.תובאה ריעב ידוהיה בושיה
םידמועה םישקה םינחבמה לכב םכרד 'ה חילצי יכ הליפת םהל שחול לארשי בלו םהל האנ איהו ,הל םה םיאנ ןכ לע
.ץוחמו תיבמ םהינפל
םהילע םיבשוחה לכ יפלכ המכו המכ תחא לעו ,ןורבח ינובב לוזלזבו תושידאב םיטיבמו דגנמ םידמועה לכ תמועלו
הרכזאה ירבד תא םתח רשא ,ל"צז קוק ברה ירבד דעלו תואל ויהי ,םתובא ריעמ םינב רוקעל הלילח םישקבמו הער
:תואבה תובקונה םילימב ןורבח ישודקל
.המילב לש תונעטב םינובה ידי תא הפרמש ימו"
,םישוע הלאה םיללמואה םידוהיה המ :רמואו געולש ימ
.ןורבח תמקהל רזוע וניאש ימ
"!ןידה תא ןתיל אוה דיתעו ונתמוא שרושב ודי חלוש אוה


תרופ ןנח

"הופיקהו ןויצ ובוס"
תוסנכתה .ולסכ שדוח שאר דובכל ,שדקמה םוקמ תיבה רה ביבס םירעשה בוביס םייקתי ,ןושחרמב ט"כ ,ינש םויב
.02-9947270 :םיטרפל .19:00 העשב בוביסל האיציו ,18:30 העשב לתוכה תבחרב
."וילע הלענ שדוח שאר תלועו ןיכת ןויצב שדח חבזמ"המוקת תדמע

"!איה הנידע - ונתרובג"

.ונממ רשיו קדוצ ןיא .ןימינב ץראב "ףסא תעבג"ו ןורמושבש "דעלג תווח" םשארבו ,םיזחאמה תריקע דגנכ קבאמה
לכ יכ עודי לכל .יטילופ ןוחרס לש זע חיר השרפה לכמ ףדונ ,םתמדאמ םידוהי תריקע לש רומחה השעמה םצע דבלמ
.הדובעה תגלפמ לש סירמיירפב "תודוקנ חיוורהל" אלא םניא ןוחטיבה רש לש ויעינמ
הייוטיב תא האצמש תושגר תרעסל קבאמה לגלגתה דציכ ןיבהל ןתינ יכ דע ,תממוקמ הכ הניה וז השק השוחת
.יוניפה ידגנתמ דצמ תומילאו תוערפתה ייוליגב

!אל - ןפואו םינפ םושב םילשהלו םיכסהל ךא ,ילוא ןתינ - ןיבהל
!ונינחמב לגר תסירד לכ תילולימו תיזיפ תומילאל תתל רוסא יכ ,תצרחנה הרכהה תא םינפהל ונילע
רוסא ,םירטושו םילייח יפלכ טרפבו ,ונמע ינב יפלכ האנש לש יוטיב לכו תומילא לש יוליג לכ יכ ריהבהל ונילע
רדרדלו םיחא-בירל לגלגתהל םילולע הלא תומילא ייוליגש אלא דוע אלו ,תירסומו תינרות הניחבמ רוסיאה תילכתב
.דחי םג ץראהו םעה תא םוהת דע
.יאנת לכבו הרקמ לכב םתוא רובעל ןיאש ,קבאמל םירורב "םימודא םיווק" עובקל ונילע ךכיפל

רועש ןיאל הרומח התיהש - תימי-לבח יבושי תריקע תעב וליפאו ,היטסבס ימימ דוע "םינומא שוג" לעפ וז חורב
םייח ברה םיכורא םייחל ולדבייו ,ל"צז הירנ יבצ השמ ברה םשארבו ,םינבר תווצ תימיב סנכתה - םויכ בצמהמ
:תוצרחנ תעבוקה אצומ תדוקנ ךותמ ,יוניפה תעב תוגהנתהל םירורב םיללכ קספו ,דועו לאירא בקעי ברה ,ןמקורד
!תומילאל אל

ללוכ אוהו בחרתהו לדג ינומאה רוביצהש ינפמ אקווד ,םיילפכ-לפכ םויה הצוחנ ,וז ןוגכ תטרופמו הרורב הכרדה
,תופיחדו םינבא תקירז ןוגכ םידספנ םיעצמאב שומישב םילחוב םניאש םיילוש ימרוג םכותבו ,םיבר םינווג םויכ
.תוקיריו תוללק

.רוסא המו רתומ המ - ע"שי ינבר תייחנה רואל - רורבב עובקלו תוירחא המצע לע לוטיל תבייח קבאמה תגהנה
סוסיה אלל אצוי ,רסומו הרות ירקיע אלא "קחשמ יללכ" םניאש ,הלא תויחנה רפיש ימ יכ ריהבהל הילע ןכ ומכ
.הרטשמהו ןוחטיבה ימרוג ידיל ךרוצה תעב רבעוי ףאו ,הנחמל ץוחמ

:תופירחהו תוריהבה אולמב םירבדה ורמאי
דבלב תיביספ תודגנתה ךותמ להנתי קבאמה יכ חיטבהלו ,האלמ הטילש חטשב טולשל הגהנהה לש החוכב ןיא םא
.יוניפה תלחתה תעב םיזחאמה ןמ תועמדב קלתסהלו ,ללכ קבאהל אלש בטומ ,תומילא לכ אלל

חצנל ונחוכב שי ,"םלובגל םינב בישמ"ו "הנמלא לובג ביצמה" ,ךרבתי 'ה ידסחב יכ ,המלש הנומאב םינימאמ ונא
.םיבשייתמ תובבר םהבו תראפתל םיבושי םהמ וחמצי וב םויה קחרי אלו ,םיזחאמה לע קבאמב
!תומילא :הלילח ולישכהל ףאו רוהטה ונקבאמ תא םיתכהל לולע דחא רבד ךא
קבאמה תא לישכהל ,לוכיבכ "םיטסילאידיא" םהיעינמ םא םג ,םיעורפ םישנא לש ןטק ץמוקל תתל ונל רוסא ןכ לע
.רוד תונש הז בר למעבו שפנ תוריסמב ונינבש לודגה תובשייתהה לעפמ תא רפע דע ליפשהלו
הרובגה תדימ תא המינפ ונשפנב תונבל דציכ "תורואה-ךרד"ב ונחנה רשא ל"צז קוק ה"יארה ירבד וניניע דגנל ודמעי
.לארשי ץרא לש הניינבו הבושי תעב
:ברה בתכ ךכו
!ןוילכו ןברח תרובג היהתש רשפא יא ,איה הנידע ונתרובג"
,לכה תא הבהאב איה תקבוח ...
,לכה לע הרובגב תאשנתמ
.(ו"כ-ה"כ 'מע תורוא) "... לכל םימחרו הוונע האלמו
םוקמ לש ורוא

ריאי-תווח

.(אמ ,ב"ל רבדמב) "... ריאי תווח ןהתא ארקיו םהיתווח תא דוכליו ךלה השנמ ןב ריאיו"
עבטה תרומשל תודימצב ,םיבורחו תולא םינולא לש ךובס ילארשיצרא שרוחל תוניב ,א"סשת תואמצעה םויב
.ריאי-תווח בושיב םקוה ,(םיפונ בושיל םורדמ) הנק-לחנ
ריאי לש ותשרומו וכרד ךשמה ךות ,ד"יה ןרטש ריאי םהרבא - וללוחמו י"חל דקפמ לש ומש לע ארקנ בושיה
.תועבגהו םיזחאמה יספות ןושאר - ידעלגה
עקרק תאצקה ךות ,הנידמה תועקרק רומישו רוזאה תומדא תלואג הניה בושיה תורטממ תחא ,ןכ לע רשא
.האירבהו עבטה יפי לע (ןתינש לככ) הרימשו ,החפשמ לכל תבחרנ
.עבקה תיינב הלחה ולא םימיבו ,םיקוור רפסמו תוחפשמ שמח םוקמב
.055-740344 לאירא ,064-653972 ןורוד :יטרפל .ותמשגהלו ןוזחל םיפתוש תויהל םינמזומ םכניה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
ןורכיזה רוא


ותריטפל םישולש תואלמב - "והילא תכרב" לעב ,ל"צז רבוקר ךורב יבר ןואגל

רשא ,הכרבל קידצ רכז ,רבוקר ךורב יבר ןואגה היה הימכח ילודגמו ,שדוקה ריעבש תעדה ייקנמ דחוימו דחא
.ג"סשת תוכוסה גח-ורסאב ומלוע תיבל קלתסנ
יבר תיבל הנח תרמ ומאלו ,ריעה יריקימ רבקר םייח ברה ויבאל ,ז"ערת תנשב םילשוריב דלונ ל"צז רבוקר ב"רגה
.םילשורי ינובמ םיובלדנמ החמש
ונמנ ויתובר ןיבו ,"לשיפ ירה ןוכמ"ב ןכמ רחאלו "םייח ץע" תבישי ,םילשורי לש תולודגה היתובישיב הרות דמל
.הכרבל םיקידצ רכז פ"לרח מ"י ברהו רצלמ ז"ארגה ,קוק ה"יארגה םינברה
הקיספב ךרד-ינבא םישמשמ ל"וחבו ץראב ומסרפתהש ויניד יקספו ,הפיחב ד"באכ ןהיכו ןיידכ הנמתנ ז"טשת תנשב
.תינברה
חנעיפ אוה :םירידא לעפמל וייח תא רבוקר ברה שידקה ,"הריצי לש םייח"ל א"פרת תבטב "ברה תאצרה" תובקעב
.םירשעמ הלעמל םרפסמש "והילא תכרב" םשב םירפס תרדסב .ךורע ןחלושל א"רגה ירואיב
לכ לע יתטיש ןפואב אנליומ ןואגה לש ודי בתכמ םיספדומ רשא הרעהו ןויצ לכ לש ויתורוקמל םיסחייתמ ויבותכ
.טפשמ ןשוחו םייח חרוא ,רזעה ןבא יקלח תא הפיקמ וז ותדובע .ךורע ןחלושה יפיעסו ינמיס
תובישיה לכב הרותה ידמול תא םישמשמו דוסי-ירפס םיווהמ ךורע ןחלושב י"פע םירודסה "והילא תכרב" ירפס
.רתאו רתא לכבש ןיד-יתב יניידו
,הנימב תדחוימ הדמתהב קר התושעל ןתינ ('העד הרוי' קלחל םג המלשה תבייחמה) וז תיקנע םילמנ תדובע
.ל"צז רבוקר ךורב ברה ןחינ ןהמ רתויו ולא לכבו ,תועינצו הוונע לש תונוכת םע תבלתשמה

א"רגה שוריפ תא ריאהלו ,וייח לעפמ תא םילשהל המישמה ונרוד לע תלטומ ,הבר ארבג יאה ונמעמ קלתסנשמ התע
.העד הרויל םג
!"היהי ךורב םג" :ויפתכ לע וז הלודג המישמ לוטיו ויתובקעב ךלי רשא ,'וב חור רשא שיא' ונב אצמיו יאוולו

דירפ ןנחוי ברה ,ונתח


"שטנעמ א"רג-א"

לש םייחל" - "הרותה יספות םיבוהאה ויחא"ל ,א"פרת תבטב 'כ -ב ,ל"צז קוק ה"יארה ארוק "ברה תאצרה"ב
.הרותה תועוצקמ לכ תא םיפיקמה ,"הריצי
:םש וירבד הכו 'ךורע ןחלוש'ל א"רגה רואב שוריפל תדחוימ בל תמושת ברה שידקמ וז האצרהב
היחמל 'ה וחלש רשא - לודגה קנעה הז .'ךורע ןחלוש' יקלח העברא לע א"רגה ירואיב לש המלשהל בל םישל ךירצ"
.םינורחאה תורודב םלועלו לארשיל
ושרפל ,וביחרהל םיבייח ונאו ,לודגה ורוציק ינפמ טעומ ךכ לכ אוה ,םידמולה גוחב א"רגה רואיבב הכ דע שומישה ..
ךרטציש ילבמ א"רגה ירואיב םע ךורע ןחלוש יקלח דומילב קוסעל ינוניב םכח דימלת לכויש דע ,הרורב הפשב וראבלו
תאצרה" ךותמ) םינושארהו םידומלתה ינש ירבדמ תירוקמ הביאש לחתו ,לודג רוא ונל אצי זאו ... הברה עגייתהל
.(המ רוציקב - "ברה

ידעומ" ורפסב רפסמ הירנ יבצ השמ ברה ר"ומו רתסנבו הלגנב א"רגה תנשמב הברה קימעה קוק ה"יארה ןכאו
"שטנעמ א"רג-א" היה ברה :םעפ ול רמא ברה לש ויברוקממ היהש רנטוה י"רגה יכ (ט"ק-ח"ק םידומע) "ה"יארה
.(א"רגה שיא)
"והילא ראב" םשב רפס רביחו ומצע לע לטנ ,ותאצרהב 'הותה יספות'מ עבתש המו ,םייק האנו שרד האנ ,ל"צז ברה
.טפשמ ןשוחל א"רגה ירואיב לע ,(א"רגה לש ומש - והילא)
חונעיפב ,ברה לש םיריאמהו םיבחרה וירואיב תא דואמ חביש רצלמ ןמלז רסיא 'ר ןואגה" :רפסמו הירנ ברה ףיסומו
לש םישודקה וירבד רואיבב יתקסעש העשב" :רמא ברה ינזואל חבשה ירבד ועיגהשכו .א"רגה לש םירצקה ויזמר
ראשו ם"במרה ,ימלשוריהו ילבבה :םירפסה תא ול שיגמ ,וינפל שמשמו ותציחמב בשוי ינא וליאכ יתשגרה ,א"רגה
."םינושארה

'העומש לעב' תא םדא הארי םלועל" :ל"זח ירבד תא לעופב םייק דציכ ,ל"צז ברכ ומצע לע דיעהל לוכיש שיאה ירשא
.וייח ימי לכ ולעפמ תא ךישמהלו ברה לש וכרדב תכלל הכזש ,ל"צז רבוקר ךורב ברכ - שיאה ירשאו ."ויניע דגנל דמוע
קנעה ריע ןורבח

:רמאנ 'ד 'ס ח"נ השרפ הבר שרדמב
םדא :םלועה תובא םיקידצ 'ד הב ורבקנש ?"עברא תירק" התוא ארוק אוה המלו "עברא תירקב הרש תמתו"
.האלו הקבר ,הרשו הוח תוהמא 'ד הב ורבקנש א"ד ,בקעיו קחצי ,םהרבא ,ןושארה
,םיכלמה תעברא ירחא ףדרש םהרבא אצי םשמש :הירזע יבר רמא .וינב תשולשו קנע ;העברא םהש הילעב םש לעו
"...ןורבחו חרס תנמת ,רוד-תפנו רוד רמא קחצי יבר ןה ולאו ,לארשי ץראבש םינוגמ תומוקמ העבראמ דחא איהו
התיה ןורבחבש ןעיו ,י"אבש תונוגמה תורייע עבראמ תחא תירק "עברא תירק" שוריפו" :"ראת הפי"ה ריבסמו
."הז םשב הדבל ןורבח תארקנ ןכל תורייע שלש ראשמ הנוגמ התויה
דחא דצמ .דחא םשב םינוש םיכפהו םינוש תווצק אטבמ אוהש ןוויכ ,ינשרד רמוא "עברא תירק" םשה לע הז שרדמ
םייוגה תעברא לש אוה הז םש רחא דצמו ,תיבויח תואיצמ אטבמ הז םש כ"או םיקידצ העברא עברא תירקב םירובק
רתויב הנוגמה םוקמה איה עברא תירקש שרדמה לש ותרימא ןכו .םיעשר ויה יאדוובש ,ןורבחב וטלשש םיקנעה
ותואבו םש ותואב ולא תווצק תועמשמ המ ןייעל ךירצ כ"או ,הז םוקמל דובכ הפיסומ הנניא הרואכל ,לארשי ץראב
.םוקמ
לופכ ורכשש חוטב הכותב רובק אוהש ימ לכש "הלפכמב רשא ןורפע הדש" שרדמה רמוא 'ח 'יסב ,ךשמהב
תימינפה תועמשמה המ ןיבהל שיו ."הכותב ורבקו ןושארה םדא לש ותמוק ה"בקה ףפכש והבא יבר רמא...לפוכמו
?הלפכמה תרעמ ךותל ןושארה םדא תא ףפכ ה"בקהש ,יוטיבה לש

,ןורבח ,חטשה ינפ לעו תינוציח הניחבמ ,םירמוא ל"זחש יפכ ,ןכא לעופה לא חוכהמ האצוה - ןורבח לש הניינע
יאלמ םייוג םיקנע םג שי ןורבחב ןכאו ,הרובקל קר היוארש םישרט תמדא ,לארשי ץראב רתויב הנוגמה םוקמה
?תאזכש תייוג תויקנע שי ןורבחב אקווד עודמ ,םלוא ,םייוגה תועשר לש תויקנעה קמוע תא םיאטבמה המצוע
לכ ,ןושארה םדאבש תיקנעה המצועה לכ ,רמולכ .הרעמב ורבקו ןושארה םדא תא ףפכ ה"בקהש ל"זח םירמוא
ןורבח תמדאב ןמטנו זנגנ הז לכ ,םדקמ ןדע ןגב זונג היהש יפכ ותממורו םלועה ןוקתל וב הנומט התיהש הפיאשה
לארשי םע לש םייקנעה תוחוכה תחימצ הליחתמ םשמו םינפבמ ןומט לכה ,ןורבחב ,הלפכמה תרעמב - הזכרמבו
םיאטבמה םיכלמה תעבראב םחלהל םהרבא לש וחוכ חמוצ םשמ ,תוהמאהו תובאה םיחמוצ םשמ ,לעופל םתאצוהו
םיעדוישכ יכ ,לפוכמו לופכ ורכשש םוקמל ,יוג לש הדש םתסמ תכפוהש הלפכמה תרעמב ,תויוכלמה תעברא תא
לש תויקנע אלמ ,שדוק לש ןינבל תכפוה ,הנוגמו תיחטש תואיצמ תיארנה ,תינוציחה תואיצמה לכ ,םינפה תא תוארל
ודי לע םמורלו ,"חוכב"ה תא ,םינפה תא תולגל ןורבח לש החוכ הז .םלועה ןוקיתל הפיאשה תא לעופל איצומה םייח
יוצמ םש אקווד ןכל ,םלוכ םייחה לכל השדח תוהמ תתל ךכ י"עו לבלובמו דודר ץוח יפלכ הארנה ינוציחה דצה תא
תאצויו םשו לארשי תוכלמ תחמוצ ןורבחב אקווד ןכלו ,תאז הלודג תמאב תמחולה םייוגה לש האמוטה קמוע
.לעופה לא חוכהמ
הניינב ,הלוכ לארשי תנידמבו ולוכ ונרודב ןומטש "חוכ"בה תא ,םייחה קמוע תא םיאטבמ הנינבו ןורבח ,ונרודב ףא
תמאה תא העמק העמק לעופה לא חוכהמ םיאיצומ הבש הרותה ןינבו הכותב תידוחיה תובשייתהה ,ןורבח לש
.ולוכ ונמע לע תובאה רוא הלגתי םינבה תוכזבו ,םינב עישות תובא תוכזבו ,ולוכ לארשי םע לש תימינפה

רכיילב השמ ברה
"ןורבח יבש" תבישי שארהלכל היתב די ןרק
תמחמ ,תועונצ תונותח םייקל תושקבמה ,ימואל יתדה רוביצהמ תולכל רוזעל הרטמל הל המש הלכל היתב די ןרק
.02-5817690 ,02-5813906 :םינופלטב תונפל ןתינ .הינודנ תלבקב ,ילכלכה ןבצמ


דוד רוניכ
הרטמל הל המש הבישיה .ןימינב ירה לע תרטע בושיב תנכוש ,תילקיסומ המגמב תינוכית הבישי ,דוד רוניכ תבישי
.שרדמה תיב ךותב הקיסומה תמכח תא זכרמבו תילארשיה תוברתה תא ושדחי רשא םימכח לדגל
.ךוניחה דרשמב ידוחיי ייוסינ רפס תיבכ הרכה הנורחאל הלביקו םינש שמח ינפל המקוה הבישיה
םג ךכ ךותמו דימלתה לש תדחוימה ותוישיא תא תונבל ידכב ההובג המרב הנומא ידומיל לע דחוימ שגד םשומ
םומינימ תמרמ תורגבה ינחבמ תא םירבועו םישגינ הבישיה ידימלת .ימינפה ילארשיה ומלוע תא אטבת הקיסומה
.םיבשחמו ילקיסומ ,ינרות רובגת תוללוכה ,ל"חי 45 תמר דע
.הקיסומל הימדקא םיקהל םידקוש ולא םימיבו ןליא רב תטיסרבינואב ילקיסומה גוחה לש יווילל הכוז הבישיה
.08-9206696 :םיטרפל

"הדוהי לכיה"ב - סואמא ברק לע
רקוח :יפמ "?הרותה יפל םאה - (יבכמה הדוהי לש) סואמא ברק" אשונב האצרה ה"יא םייקתת הכונחה גח תארקל
.הרפועמ ךילרא (ובא'ז) באז לארשי ץרא
לכיה" תסנכה תיבב 20:15 העשב ולסכ שדוח שאר ,(5.11) ג"סשת ןוושחב 'ל ,ישילש םויב ה"יא םייקתת האצרהה
.03-6919210 :ןופלטב םיטרפל .ביבא לת ,13 קורס ןב 'חר ,"הדוהי

.לאיראב דחי םיסנכתמ ע"שיב םיקסע ילעב הנושארל


הדמח ץרא
תא ענכשל ןלוגה הטמ קבאנ ,םולש תרומת םירוסל ןלוגה תמר תניתנ לע ורביד רשאכ ,"םולשה תיירפוא" ימיב
תוצובק לש םתכרדהל תובדנתהב ךרד ירומ וסייוג תויוליעפה ןווגמ תרגסמב .הריזגה תא לטבלו עונמל רוביצה
.לארשי םעל הז ץרא לבח תובישחל רוביצה תועדומ תא ריבגהל הרטמב
תרתוכה תחת ,םימי שדוחכ ינפל רואל ואציש ,רוטילקתו תטלק קיפהל וטילחה לאקזחי ורבחו לקיפ ןורהא ר"ד
.ןלוגה תמרב לויט לולסמ - "הדמח ץרא"
הכרדה בולישב תויבותכ ,תורחבנ עקר תומיענ ,םיביהרמ ףונ ימוליצ ,ןלוגה תמרב םילויט ילולסמ ןווגמ תטלקב
.לקיפ ןורהא ר"ד יפמ םינושה םירתאה תודוא רבסהו
.055-578822 ,02-9971197 :תונמזהל .לארשי תיב לכל תינויחו תיכוניח ,תידומיל תטלק"יערו יחא ןעמל"
תשדוחמ הרודהמב "יערו יחא ןעמל" רפסה רואל אצי ל"צז ךבילרק המלש ברה לש ינימשה ןורכיזה םוי לגרל
.המלש 'ר לש קותמהו קומעה ונונגיס לע הרימש ךות ,התע דע רוא ואר אלש תושדח תוחיש ללוכ רפסה .תבחרומו
.חוור תורטמ אלל ,ח"ש 35 ריחמב ,םידומע 288 ,השק הכירכב רפסה
.051-542183 ,02-9605200 ןפוא קחצי-יול וא ןמורפ היעטנ :םיטרפל


םוגרתה רואל

תירבעבש תימראה
תוליבק (ביצנ) ,(הדעו םע) לבק ,לבקל
?םה דחא שרוש ינב םאה

םיקלחב רקיעב ארקמב אב לבק שרוש .ןורפע ןמ םהרבא לבקו - זט גכ תישארב - ןורפע לא םהרבא עמשיו .ןכש הארנ
ל"זח ןושלב שרוש הכיה הז שרוש .תימראה ןמ העפשהב "םידושח"ה ,ובש םירחואמה םירפסב ןכו ובש םיימראה
.םינטקה ןמ אל ינולימ ךרעל בשחנ אוה ונימי ןושלב ףאו ,ףעתסהו (רבדב התיה תימראה דיש הארנ)
ארזע) םילכהו בהזה ףסכה לקשמ םיולהו םינהכה ולבקו :םדאל םינתונש המ לוטיל .1 :הז שרושל תויועמשמ רפסמ
:ןנולתהל .2 .דועו (הארשה לביק) םייטרקנוק אל םירבד לבקל ,םיכסהל :תובורק תויועמשמל וז תועמשממו ,(ל ח
.(ה וכ תומש) התחא לא השא תואללה תוליבקמ :לומ דומעל .3 .(ח ד םידי) ילילג יקודצ ךילע ןילבוק
ךתונפהב ןה ,והשיממ םירבד תלבקב ןהש ןוויכ תאזו ,לומ דומעל אוה ולא תויועמשמ שולש ןיב ףתושמה הנכמה
ןאכמו ;הז לומ הז םיבצינה םיינש לש דמעמל םידע ונא הלבקה לש בצמב ןהו (והשימ יפלכ וא) והשימל הנולת
ןה תוקחרתמש לככ תוכלוהו תולצפתמה תובורק תויועמשמ תולעב םילימ תריציב תירבעה ןושלה לש החוכ הלגתמ
.זכרמה ןמ
:המגודל .הז שרושמ םישדח םיראתו תומש הרצויבו ןשי ןקנקב שדח ןכות הקצויב ונימי תב תירבע םג תגהונ ךכ
ילמשח ןקתה - לבק ,(והשימ לומ הדימע) הנולת תשגה - הליבק ,הלבקל יואר - ליבק ,הז לומ הז הדמעה - הלבקה
אוהש רמול ןתינ ילוא וא) הדובע תמישמ וילע לבקמה - ןלבק ,היתויועמשמ יתש לע - הלבק ,ילמשח ןעטמ לבקמה
ןוצר יהי .דועו םילובקת ,תלובקת ,לבוקמ ,ליבקמ ,תלוביק ,לוביק ,הנלבוק :ןכו ;(הדובעה ןתונ לומ לא דמוע
!ןמא - לכה ןודא ינפל וניתולאשמ ולבקתיש

לאנתנ והילא ר"ד
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]החנמ ןמז ףוס

לע ונקתנ הליפתה ינמזו .החנמה תליפת ןקית קחציש ,הליפת ןושל חושל ,(גס ,דכ תישארב) "הדשב חושל קחצי אציו"
.םייברעה ןיב לש דימת דגנכ החנמה תליפתו ,דימתה תונברק דגנכ םימכח ידי
םד תא קורזל היה רתומש םירמוא שי .םייברעה ןיב לש דימת תברקה ןמז ףוס קוידב יתמיא םינושארה וקלחנש אלא
דימתה םדש העדל ףא יכ ,םירמוא שיו .(י"שר) םיבכוכה תאצ דע םירמוא שיו ,(י"רת) העיקשה דע חבזמה לע דימתה
ןוכת" :רמאנש ,םייברעה ןיב לש תרוטקהו החנמה דגנכ םג הנקתנ החנמ תליפת םוקמ לכמ ,דבלב העיקשה דע קרזנ
.(ח"ר םשב מ"הגה) ברע תחנמ יפכ תאשמ ךינפל תרוטק יתליפת
דבעידב םלוא ,המחה תעיקש דע םייפא תליפנו ץ"שה תרזח תא םייסל דואמ לדתשהל ךירצש רורב הליחתכל ,השעמל
רמולכ .תושמשה ןיבב םג החנמ ללפתהל רשפאש םירבוסש םיקסופה בור לע ךומסל רשפא ,העיקשה העיגה רבכשכ
רחאל ןיא ,ןמז רתוי ךרוא תושמשה ןיבש םירבוס שיש ףאו .העיקשה רחא יצחו תוקד הרשע שולשכ דוע ללפתהל רשפא
.העיקשה רחא תוקד יצחו הרשע שולש דע ללפתהל קיפסהל ךירצ אלא .החנמה תליפת תא ךכ לכ
.(די ,גלר ב"מ) העיקשה ינפל דיחיב ללפתיש בטומש םירמוא שי .העיקשה רחא ללפתמ ןיינמהש םוקמב אצמנש םדאו
.(בכ ,ה ד"וחי ;זי הירא תגאש) תושמשה ןיבב תכשמנ םתליפתש ףא ןיינמב ללפתיש בטומ םיקסופה בור תעדלו

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


רפס לש ורוא

"הלפכמה הדש תרהט"
האמוט" אשונב ואציש רתויב םיידוסיהו םיפיקמה םירוביחה דחא אוה "הלפכמה הדש תרהט" רפסה
.וז המישמ ומצע לע חקל א"טילש הבלא אודיע ברה רבחמה .הכ דע "הרהטו
ברה צ"לשארה לש םהיתומכסה לע תכמסנ הלפכמה תרעמל םינהכה תסינכ רתיהב תיתכלהה תוירחאה
.ל"צז ןרוג המלש ברה ןכו ןורבח-עברא תירק ארתאד ארמ - א"טילש רואיל בד ברהו א"טילש והילא יכדרמ
ןכו ,םיברה תושרב האמוט קפס ,םוהתה תאמוט ,רבק תאמוט לש תוטישה תודוסי רוריבב קסוע רפסה
.םינורחאה ילודג דע ם"במר ,ש"ר ;םינושארה תוטישו ארמגה ירבדמ לחה ,תמ תאמוטל םיצצוחה םיכרדה
.אשונב םישדח םייעדמ םירקחמ לע ךמתסהב וקמועל אשונה רקחו
הרהטו האמוט ינידב קוסעל השודקה ונצראב הרותה ינב רוביצל הבושח האירק ,הז יתכלה רוביחב שי
יקב אהיש ךכל הכזנו הרהטו השודק לש םימלש םייחל לארשי תלואג ךלהמ תמלשה תארקל תימינפ הנכהכ
.הרהטו האמוט ינידב עבש ראב דעו ןדמ תקוניתו קונית לכ

:סקפ 02-9964722 :ןופלטב תונמזהו םיטרפל .עברא תירק םיבושי ינברל ןוכמה תאצוהב םידומע 500 רפסה
.02-9963253

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design