English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 תקח תשרפ

תקח תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image mapןובשח ואב

.ןובשח ואב :םילשמה ורמאי ןכ לע"
ןוחיס ריע ןנוכתו הנבת
ןחיס תירקמ הבהל ,ןובשחמ האצי שא יכ
(חכ-זכ ,א"כ רבדמב) "ןנרא תומב ילב ,באומ דע הלבא

באומ ךלמב םחלנ" רשא ,ןוחיס תרובג לעו ןובשח ריעה תראפת לע ללה רישב – ארקמ לש וטושפ י"פע – םיקסוע הלא םיקוספ
.(וכ ,א"כ) "ודימ וצרא לכ תא חקיו ,ןושארה
:האלפנ השרד וב ושרדו ,וטושפ ידימ ארקמ ועיקפה ,םימכח ואב הנה ךא
.םרציב םילשומה ולא – "םילשומה ורמאי ןכ לע"
:םלוע לש ונובשח בשחנו ואוב – "ןובשח ואוב"
(ב"ע ,ח"ע ארתב אבב) "הדספה דגנכ הריבע רכשו ,הרכש דגנכ הווצמ דספה
קסועש ליבשב חוורמ לטבתמש – "הווצמ דספה בשחמ הווה" :הז ןובשח לש וביט המ ראבל ביטה דומלתל ושוריפב ם"בשרה
"הדספה דגנכ" ,וישכע הריבעב רכתשהל אלש – "הריבע רכשו" דיתעל הבורמה "הרכש דגנכ" ,ונוממ רסחמו הקדצ ןתונ וא הווצמב
.דיתעל רתוי דיספיש –
– ןאכ – ינא" לש תוידיימה ןחלופב עוגנה חווטה רצק ןובשחה תמועל דיתעה לש חווטה ךורא ןובשחה אופיא וניה שרדנה ןובשחה
."וישכע
. . .
ןג" לשמ תא הרואל בציע ףאו -"תוריהזה תדימ"ל דוסיכ הצבישו ,"םירשי תליסמ" ורפסב ל"חמרה לטנ "ןובשח ואוב" תשרד תא
."הכובמה
"ןוחיסב ורהט באומו ןומע"
רבעמ – וז השרדל שי םאה ךא .הכובמה ןגב הרשי הכרדהל אמצה "בלה טשפ" תא דאמ תמלוה "!ןובשח ואוב" ןווכה תאירק
?ארקמ לש וטושפב זמר – תינושלה היצאיסוסאל
.באומ ךלמב ןוחיס תמחלמ לע רופיסה תמגמב ןנובתהל ונילע שרדה לא טשפה בורק םשל
?םירכנ םיכלמ ינש ןיב המחלמ לע םירבד ביחרהל ךרוצ התאר המו ,םהיתומחלמו םיכלמ תודלותל הירוטסה רפס הרותה ןיא ןה
:רמאו (ב"ע 'ס) ןילוח תכסמב שיקל שיר ךכ לע דמע
"… באומ ךלמב םחלנ אוהו" :םהמ דחא הזו .הרות יפוג ןה ןהו (םירתוימ םיארנ - ונייה) ףורשל ןייוארש (… םנשי) תוארקמ הברה"
באוממ איצויו ןוחיס אובי :ה"בקה רמא ,(ט ,'ב םירבד) "באומ תא רצת לא" לארשיל ה"בקה רמאש יפל אלא ?אנימ אקפנ יאמ
."ןוחיסב ורהט באומו ןומע :אפפ בר ירמאד ונייהו .ןוחיסמ ואיצויו לארשי ואוביו
ןינק עבוקה ,המחלמ שוביכ תועצמאב ןוחיס ידיל באומו ןומע ץרא תא ה"בקה ריבעה דציכ ונעימשהל ידכ אופיא בתכנ רופיסה לכ
.ןדריה רבע תלחנב לארשי תא הכיזו שוביכה רוסיאמ באומו ןומע תמדא תא "רהיט" וז ךרדבו ,הכלהה י"פע
.(א"י םיטפוש) הרטפהב ראובמכ ,רתוי רחואמ הנש תואמ שלש ,ידעלגה חתפי לש וינועטל סיסבה איה וז הדבוע ןכאו
. . .
:םילשומה תרישל אופיא בושנ
רבכו וישוביכב ראפתהל ןוחיס קיפסה אל ןה .ןובשח תראפת היאו ,ןוחיס תלודג היא :תגעלנו תיתטפ איה תעמשנ ןושאר טבמב
.לארשי י"ע הכוה
הלחנ – הלחנ םצרא ןתנ" :התוכזבו ירוטסה דיקפת באומב ןוחיס תמחלמל דעונ דציכ וארו ואצ – "!ןובשח ואוב" :ינש טבמב לבא
.(בי ,ה"לק םילהת) "ומע לארשיל
"הגלבהה" תואצות
לארשי ונפש העשב ךכיפלו ,ויתונוחצנמ בר דודיע באש יאדוו ןוחיס :חווט ךורא יהול-א ןובשח דוע תולגל ןתינ ןוחיס תשרפב םלוא
רייארפ"ה ינא היהא עודמ ,רובעל םהל ונתנ אל ידי לע וחצונש באומו ןומע םא :רמאו ומצעב לק אשנ ,וצראב רובעל השקבב וילא
?"ןרותה
,בבל יגומ לש םש םתסה ןמ םהל איצוה ,ןומעו באומ ,םודאב עורזה חכב רובעמ לארשי תא ענמש יהול-אה וצה :ךכמ הריתי
.המחלמל םדגנכ תאצל ןוחיס בל תא הקזיח ,השלוח לש יוליגכ הספתנ רשא םהלש "הגלבהה"ו
וחור תא ךיהול-א 'ה השקה יכ" :ןוחיסב רמאנש השקומה יוטיבה תא (הכ ,'ד רמאמ) םירקיעה רפסב ובלא ףסוי 'ר שרפמ וז ךרדב
חולשל 'ה הווצ רשאכש דע ,הזמ ןיהמת לארשי לכו השמ ויה םודא ךלמ לעמ תוטנל ךרבתי 'ה הווצ רשאכ יכ" ."ובבל תא ץמאו
חולשל הווצש המ לכשו ,וקמע יכ ךרבתי 'ה תובשחמ וניבה זא ,והוכהו ומע ומחלנו המחלמל םתארקל אציו ןוחיס לא םיכאלמ
."וצרא תא לארשי ושרייו המחלמל אציש ידכ ,ןוחיס בל תא קזחל ידכ היה ,םהילעמ תוטנל באומו םודא ךלמ לא ,םיכאלמ
. . .
לש תורומחה היתושלוח תומרוג ךיא תולגל ידכ תואר קיחרהל ךרוצ ןיא ."!ןובשח ואוב" :קיתעה וצל ונא םיעבתנ הזה רודב םג
ןבומכ ונתוא רטופ רבדה ןיא .םנדבואו םשורגל םדי ומב םתוא האיבמה ,האסה תשדגהלו וניביוא לש םתעשר תוצרפתהל הלשממה
תא רתוס הז ןובשח ןיא לבא ,הלילח לארשי םד תכיפשל תמרוג התשלוחב רשא הגהנהה םע ןובשח אובל ,ונתבוח תא תושעלמ
."לארשי לע בוט רביד" רשא םימלועה ןוביר י"ע הווטנה חווטה ךורא לודגה ןובשחה
:בורק טבמב תואור – עמד תופוטש – וניניע
"… ןווא ילעופ וציציו בשע ומכ םיעשר חורפב"
."דע ידע םדמשהל" :קוחר טבמב םיאור ונא ונבל יניעב ךא
.(ב"צ םילהת) "ךיתובשחמ וקמע דאמ ,'ה ךישעמ ולדג המ" :תובבוד וניתותפשו

תרופ ןנח

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
"םימה תשרפ" - תקוח תשרפ

- םימעפ שש ,ימ - םימעפ עשת ,םימ הלימה העיפומ םימעפ הרשע שמח .דאמ תטלוב הרוצב םימה תא םיאצומ ונא תקוח תשרפב
.לחנ - םימעפ שלשו ,ראב
.תוישרפה לכל םירושק םימהש הארנ ונא ,וז השרפ ךותב תויוצמה תוישרפה תא רוקסנ םא
השרפה העיפומ הבירמ ימ תשרפ ירחא ,הבירמ ימ תשרפ העיפומ הירחא ,תאטח ימ תנכה התרטמש ,המודאה הרפב תחתופ השרפה
ינא התשנ ךימימ םאו" ,"ראב ימ התשנ אלו" ,םימה םיעיפומ םש םגו ,םודא ץראב רובעל לארשי ינב לש םתשקב לע תרפסמה
תשוחנה שחנ תשרפב םג ,תפסונ םעפ הבירמ ימ תא הריכזמ ןרהא לש ותומ לע תרפסמה האבה השרפה ."םרכמ יתתנו ינקמו
םש היה ל"זח תרוסמ יפ לעש ןונרא לחנו דרז לחנ עיפומ וז השרפ לש המויסב ,םרוסחמ לע לארשי םע תונולת תעב םימה םיעיפומ
."םעה יבידנ הורכ םירש הורפח ראב" :ראבה תריש האב הירחאלו .לארשי םעל לודג סנ

םירבוע םתא רשא ץראהו" ,('ח םירבד) "רהבו העקבב םיאצוי תומוהתו תוניע םימ ילחנ ץרא" ,לארשי ץרא תא םינייפאמ םימה
םע לע 'ה תחגשה (א"י םירבד) "התוא שרוד ךיקולא 'ה רשא ץרא ,םימ התשת םימשה רטמל תועקבו םירה ץרא התשרל המש
ורמשה .....שוקלמו הרוי ותעב םכצרא רטמ יתתנו ...ועמשת עומש םא היהו" ,םימשה רטמב יוטיב ידיל האב לארשי ץראב לארשי
."הלובי תא ןתת אל המדאהו ,רטמ היהי אלו םימשה תא רצעו םכב 'ה ףא הרחו ....םכבבל התפי ןפ םכל
.ץראב לארשי םע לע ףיערמ ה"בקהש דחוימה עפשה תא םיאטבמ םימה
םלועה לש ירמוחה קלחל רושקה תוומב עגנש םדאה תא םירהטמ םייח םימ .תאטח ימ הרהטל רישכמכ םיעיפומ ונתשרפב םימה
םימה לא רבוחמש ימ .רוכעהו יטטסה ירמוחה םלועל דוגינב םילולצו םימרוז םתויהב ,חורה םלוע תא םילמסמ םימה .הלכה הזה
םיטלושה םינחור םייח תויחל ןתינ לארשי ץראב .םימב יוצמה רפאב יוטיב ידיל האב וז הטילש ,הזה םלועב רמוחה לע טולשל לוכי
.םימש םשל וב םישמתשמו רמוחה לע
שישכ םישוע המ לארשי םע תא דמלל הצר ה"בקהש ב"יצנה לש ושוריפ עודי .םימב היה המואה יגיהנמ ןרהאו השמ לש םאטח
הוויצ 'ה ןכלו ... ריע לש הבוחרל הבתה תא םיאיצומש ,תינעתב הנשמב עיפומש ומכ 'הל םיללפתמו םיסנכתמ .לארשי ץראב תרוצב
םיאתמ וניאש הארה הזבו ,הטמב שמתשה םעפה םג ,הטמה ידי לע ועצובש םיסינל ליגר היהש השמ ,עלסה לא רבדיש השמ לע
.לארשי ץרא לש תיקולא -תיעבטה הגהנהל
ידימלת .לארשי ץראל הסינכה יא - ושנעל אטחה רושק ,"םירומה אנ ועמש" סעכה היה השמ לש ואטחש ם"במרה לש ושוריפל םג
לארשי ץראב היוצמה תומיענה .ץראל סנכהל יואר היה אל םעה לע וסעכב לשכנש השמ ןכלו ,"םעונ" םיארקנ לארשי ץראב םימכח
.דסחה תא םילמסמה םימה תגרדמל הרושק
תוכזב ה"בקהמ אלא ,דסח תושעמ םיקוחרה ןוחיס וא םודא ךלמ ומכ םירז םיכלממ עיגהל םירומא םניא לארשי ץראב םימה
.לארשי לש םהיתוליפת
ךרדב םימה ועיגי ךליאו ןאכמ ,תיסינ ךרדב םימ לביק לארשי םע הב ,רבדמה תפוקת םויס לש תרתוכה תלוג איה ראבה תריש
.לארשי לש םהישעמ יפ לע עבטה
יתתנו" ,םימורממ עפש לבקל לכונ ,ןקתל עדנשכו ,ונכותב ןוקית ןועטה תא אטבל אב םימב רוסחמהש םישיגרמ ונא ונתפוקתב םג
."שוקלמו הרוי ותעב םכצרא רטמ

רנורב והינב ברה
תפצ - ימואל ינרותה זכרמהו רדסהה תבישי שארתפצ -ימואל ינרות זכרמ

זכרמה דיל רדסה תבישי המקוה םינש שולש ינפל .הנש ידימ חתפתהו לדג זכרמה .ח"משת לולאב םינש 13 ינפל םקוה זכרמה
.םוי יצח םידמולה 30 דועו אלמ םוי םידמולה םיכרבא 20 ןכו םידימלת 80 -כ םויכ הנומה
םילעופ ולא תורגסמב .ןוכית ליג דע םידליה ןגמ תוינרות דומיל תורגסמ התביבסבו ריעב וחתפתה ינרותה זכרמה םויקל ליבקמב
.הבישיה ידימלתו זכרמה יכרבא
ךישמהל םינינועמה םיריעצ םיכרבאל תופידע ,ללוכל םישדח םיכרבא ןכו רדסה תבישיל םידימלת 20 -כ הנש ידימ טלוק זכרמה
.רוזאבו ריעב תיכוניח הישעב בלתשהל ןכמ רחאלו דומילב םינש רפסמ
.ם"ימרה תווצ ידי לע תרבעומה ,הכלהו ך"נת לארשי תבשחמ ,ארמגב הבחר םידומיל תינכות תמייק הבישיב
.051-821148 -ירא ןב ינוי 050-451802 04-6973194 - רנורב והינב ברל תונפל ןתינ

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]םייובשה תא םידופ דציכ

יפכ ,וז הנקתל ירקיעה קומינה ."םלועה ןוקית ינפמ ןהימד ידכ לע רתי ןייובשה תא ןידופ ןיא" :(א ,המ ןיטיג) םימכח ורמא
סופתל רתוי וצמאתי ,לבוקמהמ הובג רתוי ריחמ םלשל םינכומ ונאש םידדושה וארי םאש ששח ךותמ ,ם"במרבו דומלתב ראובמש
בור תעד םלוא .ידמ רתוי ןוממב רוביצה תא קוחדל אלש ידכ ,קומינ דעב וז הנקת שרפל תורשפא שי םנמא .ונלשמ םייובש
קספנ ןכו ,םידוהי סופתל םידדושה תא דדועל אלש ידכ אוה הנקתל ירקיעה םעטהש ,רוטהו ש"ארה ,ף"ירה םה אלה ,םינושארה
.(ד ,בנר ד"וי) ךורע ןחלושב
.לבוקמהמ רתוי ףא ורובע ומלשיו ,םימכח תנקת תא החוד תושפנה תנכסש םירבוס שי ,יובשה לש וייח לע םימייאמ םידדושה םאו
.רתוי בר תושפנ ןוכיס שי העינכה םצעבש ינפמ ,םידדושל ענכהל ןיא תושפנ תנכס לש בצמב םג ,םיקסופ דועו ן"במרה תעדלו
לכש םהיתושירדל ענכהל אלש דואמ רהזהל ךירצ ,םיביוא דגנכ המחלמ לש בצמב לבא םידדוש תויפונכב רבודמ רשאכ הז לכו
ןבתו שק ונתיאמ לוזגל ואב םא וליפאש ,(א ,המ ןיבוריע) םימכח ורמא רבכש .לארשי תושפנל רתוי בר ןוכיס הירחא רורגת העינכ
גורהל ואוביש םפוס ןבתו שק לע רתוונ םאש ,םעירתהל ידכ ,תבש לוליחו תושפנ ןוכיס ךות המחלמל םדגנ םיאצוי ,לובגה דיל
.תושפנ
ונממ בשיו לארשיב םחליו ,םירתאה ךרד לארשי אב יכ בגנה בשוי דרע ךלמ ינענכה ענשיו" ,ונבר השמ תגהנהב לארשי ושע ןכו
.המחלמל םדגנכ ואצי אלא ,ןתמו אשמב וחתפ אל הליצהל ידכו .לארשימ וספת תחא החפש קרש ל"זח ורמאו .(א ,אכ רבדמב) "יבש
תא ליצהו םהב םחלנ אלא ,ןתמו אשמ םמע השע אל ,יבשב םישנה תא וחקלו גלקצ לע םיקלמעה וטשפש תעב ךלמה דוד ןכו
(ל 'א לאומש) םייובשה
תגלפומ הרומת םרובע םלשל אלש רהזהל ונילע ,ונייובש תא ררחשל ידכ המחלמל תאצל ונחוכב ןיאו ,עוער ימואלה ונבצמשכ ףאו
.םיפסונ םידוהי ןכסל וכישמיש ששח שיש העשב םילבחמ ררחשל ןיאש המכו המכ תחא לעו ,םלועה תומואב לבוקמל רבעמ


דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר


םייובשה תא םידופ דציכ

יפכ ,וז הנקתל ירקיעה קומינה ."םלועה ןוקית ינפמ ןהימד ידכ לע רתי ןייובשה תא ןידופ ןיא" :(א ,המ ןיטיג) םימכח ורמא
סופתל רתוי וצמאתי ,לבוקמהמ הובג רתוי ריחמ םלשל םינכומ ונאש םידדושה וארי םאש ששח ךותמ ,ם"במרבו דומלתב ראובמש
בור תעד םלוא .ידמ רתוי ןוממב רוביצה תא קוחדל אלש ידכ ,קומינ דעב וז הנקת שרפל תורשפא שי םנמא .ונלשמ םייובש
קספנ ןכו ,םידוהי סופתל םידדושה תא דדועל אלש ידכ אוה הנקתל ירקיעה םעטהש ,רוטהו ש"ארה ,ף"ירה םה אלה ,םינושארה
.(ד ,בנר ד"וי) ךורע ןחלושב
.לבוקמהמ רתוי ףא ורובע ומלשיו ,םימכח תנקת תא החוד תושפנה תנכסש םירבוס שי ,יובשה לש וייח לע םימייאמ םידדושה םאו
.רתוי בר תושפנ ןוכיס שי העינכה םצעבש ינפמ ,םידדושל ענכהל ןיא תושפנ תנכס לש בצמב םג ,םיקסופ דועו ן"במרה תעדלו
לכש םהיתושירדל ענכהל אלש דואמ רהזהל ךירצ ,םיביוא דגנכ המחלמ לש בצמב לבא םידדוש תויפונכב רבודמ רשאכ הז לכו
ןבתו שק ונתיאמ לוזגל ואב םא וליפאש ,(א ,המ ןיבוריע) םימכח ורמא רבכש .לארשי תושפנל רתוי בר ןוכיס הירחא רורגת העינכ
גורהל ואוביש םפוס ןבתו שק לע רתוונ םאש ,םעירתהל ידכ ,תבש לוליחו תושפנ ןוכיס ךות המחלמל םדגנ םיאצוי ,לובגה דיל
.תושפנ
ונממ בשיו לארשיב םחליו ,םירתאה ךרד לארשי אב יכ בגנה בשוי דרע ךלמ ינענכה ענשיו" ,ונבר השמ תגהנהב לארשי ושע ןכו
.המחלמל םדגנכ ואצי אלא ,ןתמו אשמב וחתפ אל הליצהל ידכו .לארשימ וספת תחא החפש קרש ל"זח ורמאו .(א ,אכ רבדמב) "יבש
תא ליצהו םהב םחלנ אלא ,ןתמו אשמ םמע השע אל ,יבשב םישנה תא וחקלו גלקצ לע םיקלמעה וטשפש תעב ךלמה דוד ןכו
(ל 'א לאומש) םייובשה
תגלפומ הרומת םרובע םלשל אלש רהזהל ונילע ,ונייובש תא ררחשל ידכ המחלמל תאצל ונחוכב ןיאו ,עוער ימואלה ונבצמשכ ףאו
.םיפסונ םידוהי ןכסל וכישמיש ששח שיש העשב םילבחמ ררחשל ןיאש המכו המכ תחא לעו ,םלועה תומואב לבוקמל רבעמ


דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר


םייובשה תא םידופ דציכ

יפכ ,וז הנקתל ירקיעה קומינה ."םלועה ןוקית ינפמ ןהימד ידכ לע רתי ןייובשה תא ןידופ ןיא" :(א ,המ ןיטיג) םימכח ורמא
סופתל רתוי וצמאתי ,לבוקמהמ הובג רתוי ריחמ םלשל םינכומ ונאש םידדושה וארי םאש ששח ךותמ ,ם"במרבו דומלתב ראובמש
בור תעד םלוא .ידמ רתוי ןוממב רוביצה תא קוחדל אלש ידכ ,קומינ דעב וז הנקת שרפל תורשפא שי םנמא .ונלשמ םייובש
קספנ ןכו ,םידוהי סופתל םידדושה תא דדועל אלש ידכ אוה הנקתל ירקיעה םעטהש ,רוטהו ש"ארה ,ף"ירה םה אלה ,םינושארה
.(ד ,בנר ד"וי) ךורע ןחלושב
.לבוקמהמ רתוי ףא ורובע ומלשיו ,םימכח תנקת תא החוד תושפנה תנכסש םירבוס שי ,יובשה לש וייח לע םימייאמ םידדושה םאו
.רתוי בר תושפנ ןוכיס שי העינכה םצעבש ינפמ ,םידדושל ענכהל ןיא תושפנ תנכס לש בצמב םג ,םיקסופ דועו ן"במרה תעדלו
לכש םהיתושירדל ענכהל אלש דואמ רהזהל ךירצ ,םיביוא דגנכ המחלמ לש בצמב לבא םידדוש תויפונכב רבודמ רשאכ הז לכו
ןבתו שק ונתיאמ לוזגל ואב םא וליפאש ,(א ,המ ןיבוריע) םימכח ורמא רבכש .לארשי תושפנל רתוי בר ןוכיס הירחא רורגת העינכ
גורהל ואוביש םפוס ןבתו שק לע רתוונ םאש ,םעירתהל ידכ ,תבש לוליחו תושפנ ןוכיס ךות המחלמל םדגנ םיאצוי ,לובגה דיל
.תושפנ
ונממ בשיו לארשיב םחליו ,םירתאה ךרד לארשי אב יכ בגנה בשוי דרע ךלמ ינענכה ענשיו" ,ונבר השמ תגהנהב לארשי ושע ןכו
.המחלמל םדגנכ ואצי אלא ,ןתמו אשמב וחתפ אל הליצהל ידכו .לארשימ וספת תחא החפש קרש ל"זח ורמאו .(א ,אכ רבדמב) "יבש
תא ליצהו םהב םחלנ אלא ,ןתמו אשמ םמע השע אל ,יבשב םישנה תא וחקלו גלקצ לע םיקלמעה וטשפש תעב ךלמה דוד ןכו
(ל 'א לאומש) םייובשה
תגלפומ הרומת םרובע םלשל אלש רהזהל ונילע ,ונייובש תא ררחשל ידכ המחלמל תאצל ונחוכב ןיאו ,עוער ימואלה ונבצמשכ ףאו
.םיפסונ םידוהי ןכסל וכישמיש ששח שיש העשב םילבחמ ררחשל ןיאש המכו המכ תחא לעו ,םלועה תומואב לבוקמל רבעמ


דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר


םייובשה תא םידופ דציכ

יפכ ,וז הנקתל ירקיעה קומינה ."םלועה ןוקית ינפמ ןהימד ידכ לע רתי ןייובשה תא ןידופ ןיא" :(א ,המ ןיטיג) םימכח ורמא
סופתל רתוי וצמאתי ,לבוקמהמ הובג רתוי ריחמ םלשל םינכומ ונאש םידדושה וארי םאש ששח ךותמ ,ם"במרבו דומלתב ראובמש
בור תעד םלוא .ידמ רתוי ןוממב רוביצה תא קוחדל אלש ידכ ,קומינ דעב וז הנקת שרפל תורשפא שי םנמא .ונלשמ םייובש
קספנ ןכו ,םידוהי סופתל םידדושה תא דדועל אלש ידכ אוה הנקתל ירקיעה םעטהש ,רוטהו ש"ארה ,ף"ירה םה אלה ,םינושארה
.(ד ,בנר ד"וי) ךורע ןחלושב
.לבוקמהמ רתוי ףא ורובע ומלשיו ,םימכח תנקת תא החוד תושפנה תנכסש םירבוס שי ,יובשה לש וייח לע םימייאמ םידדושה םאו
.רתוי בר תושפנ ןוכיס שי העינכה םצעבש ינפמ ,םידדושל ענכהל ןיא תושפנ תנכס לש בצמב םג ,םיקסופ דועו ן"במרה תעדלו
לכש םהיתושירדל ענכהל אלש דואמ רהזהל ךירצ ,םיביוא דגנכ המחלמ לש בצמב לבא םידדוש תויפונכב רבודמ רשאכ הז לכו
ןבתו שק ונתיאמ לוזגל ואב םא וליפאש ,(א ,המ ןיבוריע) םימכח ורמא רבכש .לארשי תושפנל רתוי בר ןוכיס הירחא רורגת העינכ
גורהל ואוביש םפוס ןבתו שק לע רתוונ םאש ,םעירתהל ידכ ,תבש לוליחו תושפנ ןוכיס ךות המחלמל םדגנ םיאצוי ,לובגה דיל
.תושפנ
ונממ בשיו לארשיב םחליו ,םירתאה ךרד לארשי אב יכ בגנה בשוי דרע ךלמ ינענכה ענשיו" ,ונבר השמ תגהנהב לארשי ושע ןכו
.המחלמל םדגנכ ואצי אלא ,ןתמו אשמב וחתפ אל הליצהל ידכו .לארשימ וספת תחא החפש קרש ל"זח ורמאו .(א ,אכ רבדמב) "יבש
תא ליצהו םהב םחלנ אלא ,ןתמו אשמ םמע השע אל ,יבשב םישנה תא וחקלו גלקצ לע םיקלמעה וטשפש תעב ךלמה דוד ןכו
(ל 'א לאומש) םייובשה
תגלפומ הרומת םרובע םלשל אלש רהזהל ונילע ,ונייובש תא ררחשל ידכ המחלמל תאצל ונחוכב ןיאו ,עוער ימואלה ונבצמשכ ףאו
.םיפסונ םידוהי ןכסל וכישמיש ששח שיש העשב םילבחמ ררחשל ןיאש המכו המכ תחא לעו ,םלועה תומואב לבוקמל רבעמ


דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]'םייח תרות' הנחמ
תשקבמ רשא ,"ברה זכרמ" תבישי תמייקמ הנחמה תא .תישילשה הנשה וז תופיצרב םייקתמ ,תוינוכית תובישי ירגובל ץיק הנחמ
ןינב לש הריוא .הבישיב דומילה ךלהמב הידימלת תא הוולמה תדחוימה תיתבישיה הריואב רשפאה תדימב םיכינחה ת ףתשל
המישמל םתוא תמתורו םיפתושה ברקב תוחילש לש חור החיפמה הריוא .רודהו הפוקתה יכרצ לע טבמ ךותמ תיטרפה תוישאה
ךותמו ררבל ןוצרו תוניצר לש הריוא .םייחה ןיינב ךכ ךותמו הרות תבהא לש הריוא .הלואג לש רודב וניפתכ לע תלטומה הלודגה
םא היכרב לעש הריוא .קזח רמאי ויחאל שיאו ורוזעי והער תא שיא ךכ ךותמו תודימה ןוקית לש הריוא .תיתימא םייח תחמש ךכ
ונל וללס רשא ל"צז קוק ה"יצרה ונבר ונבו ל"צז קוק ה"יארה ןרמ לש םתרות רואל הבישיה שאר ןרמ תכרדה יפ לע ךנחתהל םיכוז
.םחוכ יאב יפמו םהיבתכמ ,םיקנוי ונא םתרותמו ךרדה תא
תדחוימה הימיכה איה םימשרנה תניחבמ תולודגה תוחלצהה תחא .ץראה יבחר לכמ םיעיגמו א"י-'י תותיכ ירגוב םה הנחמה יכינח
.הזה דחוימה שקה תא ךישמהל ןוצרו תוכייש לש השוחת םע ואצי םלוכ .הנושה תיתדה םתמר תורמל םיכינחה ןיב הרצונש
"בקעי ריבא" תבישי לש ראופמה סופמקב (31.7-6.8) באב ז"י-א"י םיכיראתה ןיב ץיקה תשפוח ךלהמב ה"יא םייקתי הנחמה
.תוידוחיי תויצקרטא דצל הכרדה תודיחיו םינויד ,תואצרה תינכותב .הינברו "ברה זכרמ" תבישי ידימלת יווילב ,הירהנב
.(צ"החא 14:00 -מ) 051-540489 ןופאלפב המשרהו םיטרפל

היפוצ תשרדמ
תוינברהו ,ואדנל דוד ברה תופתתשהב .10:00-19:00 תועשה ןיב ,זומתב ז"י םוצ ,ןושאר םויב דומיל םוי תמייקמ "היפוצ תשרדמ"
.םילשורי השמ תירק 7 ןויצ ןב 'חר ןומימ תסנכה תיבב .ואדנל לחרו 'ץיבוקציא תידיע ,ואט הנח
,יניז ,'ץיבוקציא :תוינברהו יקצנימק ,ןהכ ,לייו ,לטלגא :םינברה תופתתשהב .באב העשת דעו באב 'ד -מ ה"יא םייקתי בא ןוירנימס
..דועו ואדנל ,יטנקר ,רכיילב
.02-6524282 ןופלטב םיטרפל

ןויעב ארמגב רועיש
.םידבוע וא םידמול םיריעצל דעוימה ןויעב ארמגב רועש םייקמ "םיסנ ברה די"
.02-5637524 :סקפ 02-5633789 :ןופלט ,םילשורי 44 יקסניטוב'ז 'חר ,"םיסנ ברה די"ל תונפל אנ םיטרפל

לארשי ץרא תרות לש הדובכל סנכ
ץרא תרות לש הדובכל יעיברה סנכל רוביצה תא ןימזמ "לאירא" תודסומ תוסחבש ,לארשי ץרא לש הדומלת – ימלשוריה ןוכמ
.םילשורי ןגו תיב 5 הגספה 'חרב "לאירא" ןוכמב ,18:00 העשב א"סשת זומתב א"כ ישימח םויב ה"זעב םייקתיש ,לארשי
.ימלשוריב ןויע – הרבחו האופר ,םיאפור :אשונה לע ,"םיבחרמ" שאר ,ןרפש לאגי ברה הצרי
בושיה ראש ג"הרה י"ע הנקנעות ,ימלשוריב םיאשונה ,תוהובגו רדסה תובישימ םירוחב י"ע ובתכנש ,תונייטצמ תודובעל תוגלמ
."לאירא" תודסומ אישנו הפיח ד"בארו ישארה הבר ,ןהכה
.ס"לב םהרבא ברה :החנמ
.02-6535899 וא 02-6416166 :םיטרפל
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design