English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ב"סשתה תקוח תשרפ

ב"סשתה תקוח תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map
!סועכל אל

.וראבל תונויסנה לכ ףרח םומעו םותס רתונ "הבירמ ימ"ב השמ לש ואטח
,השמ לש וסעכב אטחה תא הלותה ,ם"במרה לש ושורפ םסרופמו עודי ,וז השרפל םישורפה ללש ךותמ
:(תליש .י תרודהמ י"פע) 'ד קרפ "םיקרפ הנומש"ב וירבד הכו
שיא היהיש וילע 'ה קדקד ,'םירומה אנ ועמש' ורמאב ,סעכה לא הטנ רשאכ היה ,םולשה וילע ,ואטחו"
הלענ שיאב) אוהה שיאה קוחב הז ןוגכו .סעכה וב יואר ןיאש םוקמב לארשי להק ינפב סעוכ והומכ
וילא הלעתי 'ה ירבדב ונאצמ אלו ... תפומל םיחקלנ וירובידו ןלוכ ויתועונתש יפל ,םשה לוליח - (השמכ
.(ח ,'כ) "םריעב תאו הדעה תא תיקשהו ... הטמה תא חק" :רמא אלא ףצק אלו סעכ אל ןינעה הזב
:םתוחו ם"במרה ףיסומו
המ ךורעו ?אטח אטח הזיא :לאשי הברהו ,וב רמאנ הברהש .הרותה תוקפסמ קפס ונרתיה הזבו"
."הכרד הרות תמאהו (םירחא םישרפמ י"ע) וב רמאנש המ לא ונחנא והונרמאש
:תופירחב ודגנכ בתוכו ם"במרה לע קלוח ,תמאל אוה ףא רתוחה ,ן"במרה םרב
"יב םתנמאה אל" רמאו ,ורבד לע ורבעש - (זי ,ז"כ) "יפ םתירמ" :רמא בותכהש ,םילבה לע לבה ףיסוהו"
."סעכש רובעב שנועה ןיאו !וב ונימאה אלש (בי ,'כ)
:ןעוטו ן"במרה ףיסומו
:ורמאש לודגה םאטח לעו ... השמ םע הבירמ םתושעב םהילע 'ה תאמ לודג סעכ היה אלש רשפא יאו"
.(גי ,'כ) " 'ה תא לארשי ינב ובר רשא הבירמ ימ המה :אוה שרופמ בותכו (ה 'כ) "םירצממ ונתילעה המל"
ומצע תא שרפמ - ארקמה
םירישעו דחא םוקמב םיינע הרות ירבד" :ונידיב לודג ללכ ךא ,ן"במרה יפב ,תונברודכ םירבד - הרואכל
םיראבתמ דחא םוקמב םימותס םירבדו ,ומצע תא שרפמ ארקמה םיתעלש אלא דוע אלו ,"רחא םוקמב
.רחא םוקממ
תוסחייתה ונא םיאצומ ,םדק ינימ לארשי תודלות תא םיראתמה ,ו"ק-ה"ק םילהת ירומזמב הנהו
:הבירמ ימ תשרפל תשרופמ
םרובעב השמל עריו - הבירמ ימ לע ופיצקיו"
.(גל-בל ,ו"ק םילהת) "ויתפשב אטביו - וחור תא ורמה יכ
קוספה רשפ המ ךא ,השמל הער םימרוגו ,הבירמ ימב םיפיצקמה םה לארשי :ידמל רורב ןושארה קוספה
?ויתפשב אטבמה הז אוה ימו ?ימ לש וחור הרממ ימ :ינשה
.תודוצמהו י"שר וקלחנ הז קוספ שורפב
ואיבת אל ןכל' :העובש - 'ויתפשב אטביו' ,(ה"בקה לש) וחור תא ןורהאו השמ - 'ורמה יכ' " :שרפמ י"שר
." 'להקה תא
.ה"בקה אוה קוספב אשונה י"שר תעדל ןכבו
:שרפמ דוד תודוצמ וליאו
רמאו םירממ םתורקל ויתפשב השמ רבידו - 'ויתפשב אטביו' ,'ה רבדב ורמ לארשי ינב - 'ורמה יכ' "
."שנענ הז לעו - 'םירומה ינב אנ ועמש'
ינבש ,ושורפ חורב ראבל רתוי ריבס ךא ,'ה יפ תא ורמה לארשי ינבש שרפמ תודוצמה יכ ,םנמא ןייצל שי
.השמל סחייתמ ולוכ קוספה הז יפלו ,ויתפשב אטבל ותוא ואיבהו השמ לש וחור תא ורמה לארשי
ירבדל קפס אלל זמור "ורמה יכ" יוטיבה ירהש ,ארקמ לש וטושפל רתוי ןווכמ תודוצמה שורפש המוד
אטבל" רמאנ וילע התומת ןב רתוי םלוה "ויתפשב אטביו" םילימה דמצ ףאו ,"םירומה אנ ועמש" השמ
.(ד ,'ה ארקיו) "ביטהל וא ערהל םייתפשב
ץרפתהל ותוא איבמה וסעכב ץוענ השמ לש ואטחש ,ם"במרה ירבדכ שממ ,אופא עבוק םילהת ררושמ
.רבדמב רפסל - הכרד הרות - םילהתבש - תמאהו ,וחור תרומ תא ויתפשב אטבלו
"הבירמ ימ" תמועל "דסח ימ"
.ם"במרה ירבדמ הארנש הממ רתוי תבכרומ תואיצמ תנומת הלוע םילהת יקוספמ ןכא
הדימב ףקזנ השמ לש ונולשכ ףאו ,"הבירמ ימ לע ופיצקיו" בותכה תשגדהכ .אטחמ יקנ וניא ומצע םעה
."םרובעב השמל עריו" :הדעה תבוחל הבר
םא םג ,םימל אמצה םעה תעוושל ןיזאהלו ,וסעכ תא שובכל השמ לע היה ,וז תבכרומ תואיצמב אקווד ךא
.םימרוצ תולוקב איה הוולמ
תשרפב ךכיפל .ןמל ףילחתכ הגדלו רשבל השירדל דוגינב ,יתימא ךרוצ וניה ,רבדמה בלב םימב ךרוצה
םעל איצוהל השמ לע ךרבתי 'ה הווצמ ןאכ וליאו ,(י ,א"י רבדמב) "דאמ 'ה ףא רחיו" רמאנ םיוואתמה
.ם"במרה - קדצב שיגדמש יפכ ,הבירמו סעכ אלל עלסה ןמ םימ
הינזאו ,היוורל הדעה התשתש רחאל דע התוחדל יוארה ןמ היה ,םעה לע תרוקיבל םוקמ היה םא םג
חכונ ךכו .רחואמה תא םידקהו וסעכ תא שובכל היה לוכי אל השמ לבא .החכות ירבדל תויורכ הנייהת
וב יתמוארט עוראכ לודגה דמעמה לכ ,םעה תעדותב תרחנ ,'םירומה אנ ועמש' קעוזו והטמ ףינמה השמ
ומעב רחובה" לש ומש שדקתנ אלו םשה לוליח היה ךכבו ,הבירמ ימכ אלא דסח ימכ אל םימה םינתינ
."הבהאב לארשי

וז תוריסמו ,ומעל ותוריסמו ותלודג תא אצומ התא םש השמ לש ונולשכ תא אצומ התאש םוקמב ,םרב
.הבירמ ימל הכומסה השרפב התרהט אולמב הלגתמ
אנ הרבעא" :שקבמו םודא ךלמל םיכאלמ אוה חלוש ,ץראל סנכי אלש השמ לע רזגנש רחאל דימ הנה
תא שרוד היה וליאו ,ותומ םוי תא ברקמ לארשי ץראל ךרדב ףסונ דעצ לכש ,בטיה עדוי השמ ."ךצראב
.ותניפב רגתסמו ותוחילשל חינמ היה ותבוט
ונאצ ןעמל ושפנ רסומ - ןמאנה העורה - השמ לבא
... ולשמ רבד ןיא ולו ... לארשי ץראל ךרדב וינפל דעוצו
!ול הככש םעה ירשא ,ויגיהנמ הלאש םעה ירשא


תרופ ןנח

םוקמ לש ורוא ·

לארה תעבג
הליש לחנ לש םיביהרמה ויפונ לע הפוצו ,הליש שוג זכרמב ח"נשת ץיקב םקוה ,יאלקח יתליהק בושי
.ויקוצמו
םימרכ ,םיתיז יעטמ תעיטנב םיקסועו רהה תמדאמ םיבחרנ םיקלח חירפהל םיפאוש םוקמה יבשייתמ
.םינווגמ םימוחתב תירקיעה םתסנרפל ףסונב ,םירחא םייאלקח םילודיגו
.עבק יתב רפסמו הווקמ ,תסנכ תיב וב ונבנ ותמקה זאמ ,םיקוור רפסמו תוחפשמ העשת םויכ הנומ בושיה
רשקתהל תונמזומ ,תססותו הריעצ הליהקמ קלח תויהלו הישעלו ןוזחל ףרטצהל תונינועמה תוחפשמ
.050-214453 יבישל וא 064-736261 תוערל


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
םוגרתה רואל ·

תימראבש תירבעה
ורבכ וכות ןיא

רבל רשק וז הלימל ןיא) ץוח ,הדש ,רב = ארב ,(רב) רב . ... ארבמל התי קפיו ... - ג טי רבדמב - ... הנחמל ץוחמ לא התא איצוהו ...
.ררב שרוש - ט טי םיליהת ,םייניע תריאמ הרב 'ה תוצמ - רוהט ,יקנלו ;ררב שרוש - חכ גכ והימרי ,רבה תא ןבתל המ - האובת =
וז הלימל ןיא יאדוו יאדוו ;ב אל ילשמ ,ינטב רב המו ירב המ ;א ה ארזע ,אודע רב הירכז :ןב = רב הלימל רשק וז הלימל ןיא ןכ ומכ
םימעפ הנומשו ,(ד טל בויא) "רבב וברי םהינב ומלחי" :בויאב ,ארקמב תחא םעפ האב וז הלימ .({תילגנאב ,האבסמ} רב הלימל רשק
.םלע ןובר הי הרימזה ןמ ונל רכומה (הדשה תיח) ארב תויח ףוריצה אב ןהמ ששבו - ארב - לאינדב
לע ,(א"ע 'פ ןילוח) רבה ליא הז יוכ ,('ו 'ח םיאלכ) המהב ןימ רב רוש, :יתיב ןמ ךפיה לש ןבומב וז הלימב שומיש השענ ל"זח תורפסב
.(ב"ע ב"ע אמוי) םכח דימלת וניא ורבכ וכות ןיאש םכח דימלת לכ ,('ו םיחספ ,אוב אתליכמ ;ץוחו םינפ =) רבו ךות - וברק לעו ויערכ
םינפבמ = וגלמו רבלמ :םייכפהה םיידומילה םיחנומה דמצ ןכו ,(תינוציח הנשמ) אתיירב חנומה ,םיאנתה תורפסמ ונל רכומ ןכ ומכ
.תויומכו םיריחמ יבושיח ןיינעב הכלהה םוחתב רכומה דמצ - ץוחבמו
,תוגייתסה הב שיש תועמשמ אשונש ,ונתאמ (ונממ) ץוח= ןנמ רב - ןאכמו ,ןמ ץוח = ןמ רב .תלוז ,...ל ץוחמ (ץוחל רבעמ) םג ועמשמ רב
ומלשש םדוק םדא לכש יתיאר גהנמה הז" :תמל יוניכ לש תועמשמ הזה יוטיבה לביק ןכ ומכ .ןלציל אנמחר ,הלילח ,ונילע אל :ןיעמ
םעפ" :ןכו ,(טקלה ילוביש) "ותיבב ותוליבאב בשוי רזוח ךכ רחאו ובורק ןנימ רבל תומי םא רחא תמ תיולב ץוחל אצוי ולבא ימי תעבש
תקידב ,ל"ירהמ) "תורבקה תיבל תמה תא ואיצוהש דע דועסל םעה לכ םירוסאש ... חספ ברעב םיברה וניתונוועב ןנימ רב היה תחא
.(ץמח
ףוריצב תפסונ תועמשמ יחכונה ונרודב "עמוש" ינאש ינמודו ;רב תויח ,רב יחרפ ,רב יחמצ ,רב ילודיג :םיפוריצה םירכומ ונימי ןושלב
.קפסמ יכוניח חופיטל (לבקל ןכומ היה אל אמש וא) הכז אלש רעונ - רב ילודיג

לאנתנ והילא ר"דןורכיזה רואל ·

ןאצה יבקעב עונל ,עונל
ץפק ,רתוי הדבכ התיה הבישיהש לככ ,הבישיה הז לארשי םעל הרקש רתויב השקה רבדהש יתנבה ,ןאצה תיער ידכ ךות ,טאל טאל
.הבוט הקלח לכ הסרה תונרמוחהו ,םוקמ לש וזגור ונילע
.םירהטמ דואמ םירבד ,םשגל ,חורל תצק ףשחהל ריוא םושנל ןאצה יבקעב עונל עונל ,העונתב אצמהל ךכ לכ בושח ןכל
.וילע תבחרתמ ותעד םיצע ףקומ אוהשכ חונ שיגרמ םדא .םלועה םע יחה שגפמב הכרב הברהל םיכוז תאצל םיזיעמשכ
ררועתה ךכ .ןג ילב הפ ונאו .רדסה הז .םדאה תא וב םש ךכ רחאו .ןג רצי לכ םדוק .םדאה תא רצי אוה ךורב שודקה ךכ ,ועבטמ הז
.היערו העיטנ י"ע ץראה תא תשרל .ןגה תא ריזחהל ךרוצה

ד"יה יניס רה ריאי


.053-823750 וא 02-9964652 :ןופלטב םיטרפל .איסוסב יניס רה ריאיל הרכזא םייקתת (23.6) זומתב ג"י ןושאר םויבהרטפהה רואל ·

!ורודב לאומשכ ורודב חתפי

."הנוז השא ןב אוהו" ,סוחי אלל ,טושפ םדא ידעלגה חתפי
הכ) הנשה שארב ארמגה תרמוא חתפי לע ,תאזמ הריתי ?לארשי תוכלמ דסיימ איבנה לאומשכ ולבקל ורוד ךירצש ןיבהל רשפא דציכ
ריבאמ אוה ירה רוביצה לע סנרפ הנמתנו םילקבש לק וליפאש ךדמלל ורודב לאומשכ ורודב חתפי :הנושל הזו היה םלוע ילקמש (ב"ע
היה אלש ןיידה לצא ךלוה םדאש ךתעד לע הלעת יכו םהה םימיב היהי רשא טפושה לאו םיולה םינהכה לא תאבו רמואו םיריבאבש
." 'הלאמ םיבוט ויה םינושארה םימיהש היה המ רמאת לא' :רמואו וימיבש טפוש לצא אלא ךליל ךל ןיא אה וימיב
.םיריבאבש ריבא השענ יונימה ידי לעו םלוע ילקמ חתפי
,המצוע ןתונ לארשיב תוכלמה יונימ ,וישכעד תוכלמה תולגתהל הכירצ ךכ .רחא ןיאו ךלמה והז ,ךימיבש טפושה ,הזש הלגמ קוספה
תירוביצ הגהנה רדסכ אוה חתפי לש הגהנהה רדס ,ירוביצה חתפי .ורודב חתפי ןכ לע .םלוע ילקמ המצעל איהש םג תיטרפ תוישיאל
.ורודב לאומשכ
לא טבמה .םיקוסע ונא תונברב וא תויאבצב תוכלמב .םייטרפ םישנאכ ישארה ברב וא הלשממה שארב ,ןיצקב ,ךלמב קוסעל ונל לא
קמועו טבמה תדוקנ .טרפב לארשיבו הגהנה לכב ךכו םיריבאבש ריבאל םלוע ילקמ חתפי תא ךפוה ךלמה לא אלו ךלמבש תוכלמה
היהש תשש בר ,ךלמה ינפ ליבקהל הכלהש םישנא תצובק לע תרפסמ ח"נ תוכרבב ארמגה .הצקה לא הצקמ לכה תא הנשמ תוננובתהה
?םיכלוה ןאל םילכ ירבש רהנה ןמ םימ בואשל םיכלוה םימלש םידכ :לשמה הזב תשש בר תא לאש דחא רפוכ .םהילא ףרטצה רוהנ יגס
אוב תשש בר ול הנוע ?םיכלוה םה המל תוארל םילגוסמ םניאש םישנא ,וינפ ליבקהל םיכלוה ךלמה ינפ תוארל םילוכיה םישנא ונייהד
היארמ רתוי ךלמה תעידי ידיל האיבמה תוננובתהב קמועל רדוח רוהנ יגסה תשש בר .ךלמה ינפ תא ריכהל ךממ בוט עדוי ינאש הארו
לכתסמ ,ףוגה לע קר לכתסהל ליגרה ,רפוכה ,ה"יא ןיעב םש ,ל"צז ברה ןרמ לש ושוריפ י"פע .היארה תלוכי לעב לש תיחטישו תינוציח
ןנובתמ ,ךלמה תא תיתוזח האור וניאש תשש בר לבא .ךלמה םע שגפמהמ והשמ לבקל ליבשב ךלמה ינפ תא האורו ופוגו ומצע לע קר
תוזחב קר לכתסמל ,רפוכל רמוא תשש בר .ךלמ לש ותואיצמ םצעמ אצויה יללכה הגהנהה רדס תא ,תוכלמה תא קמועל האורו
.וב ריכמ ךניאש ימינפ דבור ךל האראו אוב ,דבלב ןטק קלח אלא האור ךניא - הארו אוב ,תימינפ הקמעה רדעהב תינוציחה
םיכירצ .הנידמה תגהנהב םיינוציחה םידדצה לש םילפשהו םישלחה םידברה לע רוא תוברהל תנמ לע .רוהנ יגסכ תויהל םיכירצ וננה
טעמב תושדחה לע טיבהלו המינפ רדוחה טבמה ,טבמה תושדחתהב אלא "תושדחל טבמ"ב קפתסהל אל ,ונינע טבמו ףועמ היבגהל ונא
.רואה ןמ

יולה הכימ ברה
"הרותה ביבא" ןיערג שאר


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
רהב תובשייתהה ירחושו לארשי ץרא יבהואל
,זוע לדגמל רדע לדגממ - ז"לשתל ז"פרתמ אשונב ,(29.7-1.8) באב ג"כ-'כ םיכיראתב שפונ הנחמל םינמזומ םכנה
הירא תכרדהב ,תיררהו המוסק שפונ תריוואב ,הדוהי ירהב תואצרהו םירויס .רהב תובשייתה תונש 50 לגרל
,ןורבח רה ,תובאה ךרד ,םירוצ שאר ,תובש ןולא ,רדע לדגמ ,ןויצע רפכ :םירויסה לולסמב .םיפסונ םיצרמו גרבנטור
.דועו דועו השימחה הלעמ ,לחר תמר ,םיבנע תירק ,(ח"שתב שוגה דקפמ) ד"יה שומ ,101 -ה לש לומגתה תולועפ
.02-9935133 ןויצע רפכ הדש רפס תיב ידרשמב המשרה .םירומל תומלתשה לומגכ רכומ

ן"תיא י"נבאב "שרוש טקייורפ"
ביחרהל םישקבמה םינוש םירוביצ לש לודגה שוקיבה רואל ,שרוש טקייורפ תא םיקה ןתיא ינבאבש ןלוגה בל ןוכמ
,םימושר הרות ירועיש ןוכמה חלוש טקייורפה תרגסמב .ולא םימוחתב בחר סיסב שוכרלו םהלש ינרותה עדיה תא
וניאש בחר רוביצ ףאו םישנ ,םילייח ,הכאלמו םיקסע ילעב ,ךוניחו הימדקא ישנא .ץראה יבחרב םייונמ תואמל
.תווצמו הרות רמוש
דומילל ,תורוקמ םיללוכ םיחלשנה םירועישה ןכלו ,תורוקמהו הרותה דומיל תא ביחרהל איה טקייורפה תרטמ
.תיבקע רקיעבו - הביבחו המיענ הרוצב ,תיבב הרות ליחתהלו םינוש םיסרוק 4 ןיב רוחבל ןתינ .ךשמתמו ימצע
.קילומש 064-478290 ,שרוש 04-6600295 :םיטרפל

"ץרא ךרד" תעונתב :יכוניח רגתא
המודה העדומ תובקעב העונתל יתעגה ."ץרא ךרד" תעונתב ימואל תורש תנש םייסל תדמוע ינא הלא םימיב"
.בושחו לודג רגתא הז - הדומ ינא - ןכאו ,ל"נה תרתוכל
שי ןדצלשכ ,תורשל ייתורבח תושוע םג ךכ .םיפינס רפסמ לע תיארחאה תיזוחמ תזכרכ תשמשמ ינא ידיקפתב
.דרשמ תויארחא וא תוברת תוזכר ,םייגוגדפ םיזכרמ ,הכרדהה תקלחמב תוקסועה
וא תורשע :רמוא יווה .ןאכ אל הירחאמ םיפינסה לכ ,ןאכ אל איה םאש השיגרה ונתאמ תחא לכ תורשה ךשמב
."ץרא ךרדו ךוניח אלל וראשי ,חותיפ תורייעו תונוכשמ טרפב ,םיכינח תואמ
הברה םע ךא ,םיבאשמ לכ אלל תילארשי העונת תויהל טא טא תדעוצ העונתהו תורפ הבינמ ןכא תיכוניחה תוליעפה
.םיכינח תואמו םיפינס 30 -כ םויכ הנומ העונתה .םידדוב לש בוט ןוצרו המזוי
תב ,תימולש :םיטרפל !ונתא ןכמוקמ - תונשל השוחנ הטלחה ןכבבלבו בצמהמ ןכל תפכאש תושיגרמ ןתא םג םא
.056-371095 הינש הנש הכישממה תורש
.056-371091 ,03-9527464 :םיפסכ סייגמו זוחמ ת/זכר העונתל םישורד ןכ ומכ
(ןוריל - סקפ 03-9510598)

ןולקשאב הרות לש הרוא
םוי לכב ארקמה ימעט :םידליל .7 היראה 'חר ,ןולקשאב ןליא הונ ס"נתמב םימייקתמ (םולשת אלל) שדוק ידומיל
.20:30 העשב ינש םוי לכב עובש תשרפו ארמג דומיל :םירגובמל .17:30 העשב יעיבר
.07-6755914 :םיטרפל


"ישימחה םוצ" תארקל ןויע םוי
"... םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל הדוהי תיבל היהי ... ישימחה םוצו"
שדוחב תוריעצו םישמל ןויע ימי תונבל תוינרותה תושרדמה םורופ ףותישב תויפלת-ביבא תשרדמ תכרוע הנש ידימכ
.בא
.ביבא לתב (20 ןתיב) הכורעתה ינגב (15-16.7) ב"סשת באב 'ז-'ו ישילש-ינש םימיב ה"יא ומייקתי ןויעה ימי
,ץנג םייח ,תירטש ןב ריאי ,רכיילב השמ ,לאירא בקעי ,ונילא לאומש ,ןולא יכדרמ םינברה :םירועישה ינתונ ןיב
לבוי ,תרופ ןנח ,ותס דוד יילס ךורב ,ןמהל יחצ ,יקצילשיו עשילא ,יולה הכימ ,ןמקורד םייח כ"ח ,טנמאיד יטומ
.אריפש ימענ ,ץיבוקציא תידיע תוינברה ,םתיא יפא רשה ,אריפש עשוהי ,ולרש
הנמזה יפל םירהצ תחורא .םוקמב היפטרמשו םידליל הלעפה היהת .החנה ןתנית זומתב 'כ ךיראת דע תומשרנל
.תויפלת תללכמ י"ע תומלתשה לומג ךרוצל םירכומ םירועישה .שארמ
.064-700933 ידע :תויוסחלו םירועיש תשדקהל .064-239883 הליא :תטרופמ תינכותו םיטרפ תלבקל


"דגמ הרזע"
,םי-תבב תוקקזנ תוחפשמל עייסל הרטמל םהל ומש ,"ןגמ תמוח" עצבמב ןינ'גב לפנש ,ד"יה ארזע דג ר"מס לש וירבח
.םרבח לש ומש תא חיצנהל ידכב ,תבש תארקל עובש ידימ וקלוחיש ןוזמ תוליבח תועצמאב
.226771 ןובשח 532 ףינס םילעופה קנבב דיקפהל ןתינ .056-348201 ישיבאל תונפל םילוכי רוזעלו עייסל םינינועמה[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"םסקה עגמ"

בותיכה םע רפסה תנומת

"ןוועמ הבישה םיברו"
.02-6236319 :ןופלטב ונפי ץיפהלו גישהל םינינועמה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design