English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 םירבד תשרפ

םירבד תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


תימואל – תיתדה הרותה תאזו

הוותמו וימי בורעב באומ תוברעב דמועה ,וניבר השמ לש לודג דחא םואנ אלא וניא ,"לארשי לכ יניעל" דעו "םירבד הלא"מ ,ולוכ םירבד רפס
.םלוע דעו התעמ ךלי וב ביתנהו ןווכה תא לארשי םע ינפל
ירקיע ואובי הירחאל דימ יכ תויפיצ תררועמ ('ו ,'א םירבד) "רומאל תאזה הרותה תא ראב השמ ליאוה" :םואנה חתפנ הב תיגיגחה תרתוכה
."תורבדה תרשע" וא "עמש תאירק" ןוגכ הרות
:רחא "רואיב" ונתעתפהל ונא םיעמוש הנה ךא
רמאל ברוחכ ונילא רבד וניהול-א 'ה"
.הזה רהב תבש םכל בר
וינכש לכ לאו ירמאה רה ואבו םכל ועסו ונפ
םיה ץוחבו בגנבו הלפשבו רהב ,הברעב
.תרפ רהנ לדגה רהנה דע ןונבלהו ינענכה ץרא
…"ץראה תא ושרו ואב ,ץראה תא םכינפל יתתנ האר

:לארשי ץראל הסינכה ףס לע לארשי ינזאב עובקל השמ שקבמ ותוא ץרחנה רסמה – ארקמ לש וטושפ פ"ע – והז ןכא
ץראש אלא דוע אלו הרות לש הירקיעמ רקיע אלא ,המואה לש יזיפה המויקל יעצמאכ הצוחנה תימואל המישמ קר םניא ,הבושיו ץראה שובכ
.המדאה ינפ לע ןאכ םייחה תואיצמל "םוגרת" אללו "רואב" אלל ריואב הרותה תחרופ הידעלבו ,לכל דוסיה איה לארשי
תרות איה "תאזה הרותה" יכ השמ עבוק ,הרותה ןמ קתונמב םייקתהל לוכיה "ינוליח" ןיינע םניה םיימואלה םידעיה יכ םירובסה לכ דגנכ
.ץראה תא ושרו ואוב ..הזה רהב תבש םכל בר" :אוה הרבד שארו ,הצראב המואה

תימואלה הדיגבה דגנכ
"תימואלה הדיגבה דגנכ" םסרפש יבמופ תעד יוליגב ,רופלב– תרהצה ברע (1917) ז"ערת תנשב ל"צז קוק ה"יארה אטיב וז חורב םיזע םירבד
:וירבד הכו
.ונייח ןכות תא םייקמה אוה 'יתדה' וא 'ימואלה' ונניינק םא ,הזה חוכיוה לכ ונל אוה רמ געל"
…םלועל קלחת לאו דרפת אל ,"ץראב דחא יוג לארשי ךמעכ ימו דחא ךמשו דחא התא" לש תומלשה
תא ררופל םיצורה הלא לש ןיעה תורצ …'תויתד'ו 'תוימואל' ומכ םיחתנל קלחהל ןפוא םושב תנתינ הניא ,תירוקמה ונתמשנ לש התומלש
."תושונאה לכל אלא תודהיל קר אל ,איה הדיגב – הנה קלחו הנה קלח ,ונממ קתנלו ריהזמה ונייח חכ לש ותומלש
,רופלב תרהצה תא עונמל ושקבו ,הינטירבב לארשי יאנוש םייוג םע ורבחש ונימע ינבמ םיללובתמו םימרופר דגנכ העש התואב ונווכ הלא םירבד
.םואל אלו תד הניה תודהיה יכ ,הנעטב ,לארשי ץראב ידוהיה םעל ימואל תיב רבדב
רוביצה ברקב ןהו ,ידרח-יתדה רוביצה ברקב ןה ,תוחוורה תודסחתמ תושיג דגנכ ,הזה םויה םצע דע םזוע אולמב םיפקת ה"יארה ירבד ךא
.לארשי ץרא ןיינעב תוכלה קוספלו "הקיטילופ"ב ברעתהל הרות ישנאו םינברל רוסאו ,הנידמו הרות ןיב דירפהל שי ןהיפלו ,'ינוליחה'
!הכלהכ אלש םינפ וב תולגל וקיספה :הרותה תחווצ הלא לכ דגנכ
:םכחתהל ילב ,םכמעמ לאוש 'ה המ ועמשו םכנזא וטה
"םכיתובאל 'ה עבשנ רשא ץראה תא ושרו ואוב"

קוספל ושורפב ריעמ אוה ןאכ ףאו ,לארשי ץרא בושי תווצמ תא דדחלו ררבל ,ן"במרה-לודגה ןשרפה ביטה ,םינורחאהו םינושארה לכ ןיבמ
:ונינפלש
לכב תראומ (.ג"נ.ג"ל רבדמב ן"במר)"םיבר תומוקמב בותכה ריזחי הילע" וז הווצמש אלא ,"החטבהו דועי אלו!הווצמ-ץראה תא ושרו ואוב"
.ונתשרפב הב שדחתנ המ ןוחבלו ןנובתהל ונילע המושו ,הנוש תיווזמ םוקמ
.תוידוחי תודוקנ יתש לע עיבצהל ןתינ יכ המוד
"ץראה תא םתשרוהו":"ליעפה"ב אוה עיפומ םש אלא ,ץראה תא תשרל יוויצה תא וניצמ (ג"נ.ג"ל)רבדמב רפס יהלשב רבכ:תחאה הדוקנה
תא ושרו אוב":(לעפ) לק ןינבב עיפומ וצה ןאכ ךא (.םש ן"במרב ןייעו),"םכינפמ ץראה יבשוי תא -םתשרגו-םתשרוהו" םש י"שר שוריפכ ועמשמו
.ימואלה םכניינק היהת ןעמל ץראה שוביכ -וניינע יפל ותועמשמו-"ץראה
אופיא תעבות אסיג דחמ
תשורי יכ ונתוא איה תדמלמ אסיג ךדיאמו ,ידוהי ןוטלש הב ססבלו ,ץראה תא תשרל אלא תובשיתהו הילעב קפתסהל אלש ,ונמיעמ הרותה
.בצמ לכב םתדחכהו םייוגה שורג אלו רקיעה איה ץראה
תעבש תמחלמב הווצמה איה וזה הווצמה יכ רמאתו שבתשת לאו":('ד השע תווצמ)ם"במרל תווצמה רפסל ויתוגשהב ן"במרה שיגדמ וז הדוקנ
םילשנ ,םילשהל וצר םאו ,ונמיע םמחלהב םהה תומואה גורהל וניווטצנ ונאש ,ןכ רבדה ןיא .םמירחת םרחה :רמאנש ,םדבאל וניווטצנש םימעה
."תורודה ןמ רודב ,תומואה ןמ םתלוז דיב אלו ,םדיב התוא חיננ אל ץראה תאז לבא .םיעודי םיאנתב םבזענו םמיע
ידוהי ןוטלש :וניה יגטרטסאה דעיה .המלשה רדעה לש בצמב יחרכה יעצמא אלא ,יגטרטסא דעי אופיא םניא ,הדחכההו שורגה ףאו המחלמה
.לארשי ץראב
:ויתוגשהב ן"במרה ריאמ -ונתשרפל תידוחי -הינש הדוקנו
אלש -'וגו םיה ףוחבו בגנבו הלפשב הברעב וינכש לכ לאו ירומאה רה ואובו" :רמאש ומכ הירצמבו היתולובגב הלוכ וז הווצמב םהל התוא טרפו"
."םוקמ הנממ וחיני
רהנה דע ,םיה ףוחו בגנה ,הברעה" ןויצב קפתסהל ןתינ היה ,שוביכה תולובג תא טטרשל הרותה השקב וליא :ן"במרה לש אלפנה וקוידל בל םשוי
."תרפ רהנ לודגה
תרשפאמה ,תולובגב הטילשב קפתסהל ןיאש םידמל וניצמנ ,"הנידמה" תולובג ךותב םיאצמנה "הלפשהו רהה" תא הרותה הביסנהש וישכע
."םוקמ הנממ וחיני אלש" ץראה יבחרמ לכב אלמ ןוטלשב ךרוצ שי אלא ,רז ןוטלש תחת "תוימונוטוא תועלבומ"

וסאמ רשא םילגרמה אטח תא ןקתל ונא םיעבתנ ובו ,ונתארקל בצינה באב העשת םוי תא םה םימלוה המכו ,ונרודל םירבדה םיטנוולר המכ
.תובא תדמח ץרא -ונייח תיב ןויצב קובדל בושלו תורודל הייכב ועבקו הדמח ץראב


תרופ ןנח

"תבש םכל בר"

הזה רהב תבש םכל בר"
םכל ועסו ונפ
וינכש לכ לאו ירמאה רה ואבו
הלפשבו רהב הברעב
… םיה ףוחבו בגנבו
ןונבלהו ינענכה ץרא
(ז-ו ,'א םירבד) "תרפ רהנ לדגה רהנה דע

"יאדמ רתוי הברה" אלא בר ןיא
:ותדעו חרוק תשרפב וניצמ ןכו
"!םכל בר :םהילא ורמאיו ןורהא לעו השמ לע ולהקיו"
."םכמצעל םתחקל יאדמ רתוי הברה" :םש י"שר שריפו

"ץראה תא ושרו ואב"
(ז ,'א ן"במר) החטבהו דועי (קר) אל !הווצמ

"אכבה קמעב תבש ךל בר"
הכולמ ריע ךלמ שדקמ
הכפהה ךותמ יאצ ימוק
אכבה קמעב תבש ךל בר
"ידוד הכל" :ץבקלא המלש 'ר) הלמח ךילע לומחי אוהו




רבדמ יעות ומוק

;הממשה ךותמ ואצ ,רבדמ יעת ,ומוק
.המחלמה הבר דוע ,בר ךרדה דוע

– הברעב דונל ,עונל םכל-בר
.הבחר ,הלודג ךרד השורפ םכינפלו

– םירהה ןיב עתנ הנש םיעברא קר
- - - .םירגפ אובר םישש ונמט לוחבו


;הממשה-תא ובזע !םידנ ,אופא ומוק
!הממדב זע וכרד ,םכלוק לעי-לא ךא

– וימדרנו רבדמ זיגרי םכדעצ-ןפ
!וימעפה עמשי ובבלב שיאו שיא

:רבד הלא לוק עמשי ובבלב שיא
!רבע התא השדח ץרא-לא םויה !ךל …

("םינורחאה רבדמ יתמ" ךותמ) קילאיב ןמחנ םייח

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


ץראל הסינכה ינפל עגר


.וצראב םע ייח תויחל ליחתהלו ץראל סנכיהל םעה דמוע הנש םיעברא רחאל .םעה ייחב תיתוהמ יוניש תדוקנב ,אצמנ םירבד רפס
ולא ,םעה לא השמ לש הדירפה םואנכ בותכ םירבד רפס .רפסל ותמדקהב ן"במרה ריבסמ ךכ - םימדוק םירפסב רמאנה לע םוכיסו הרזח אוה םירבד רפס
.ומצע השמ לש תוררועתהו החכות ירבד
?םעה לא השמ רבד אלו םעה לא 'ה רבד תויהל הרומא הרותה ירה :רבדה השק הרואכלו


"הרותה תא ראב השמ ליאוה" :קוספה אוה ךכל חתפמה .ותוהמ תא ןיבהל תנמ לע הז רפס לש ודוחיב ןנובתהל ונילע
:"הרותה תא ראב" יוטיבה תועמשמ לע ורמאנ םישוריפ רפסמ .םירבד רפסב השמ לש ותרימא יהמ ונל ראבל אב הז יוטיב
ומצעמ יכ עידוהל ןכ ריכזהו ,הרותה תא םהל ראבל הצרש ,'השמ ליאוה' םעטו" :םירבד רפסל ותמדקהב ן"במרב עמשמ ךכ :הרותה לע השמ לש ותונשרפ
.ןבומכ ,'ה פ"ע - ומצע השמ לש רואיבה אוה םירבד רפס ן"במרה תנעטל ."הזב םשה והווצ אלו ןכ תושעל האר
םהל רסומ אל השמ י"שר פ"ע ."םהל השריפ ןושל םיעבשב - הרותה תא ראב" שרדמה פ"ע י"שר שרפמ ךכ :ןושל םיעבשב הרותה תא לארשיל שרפמ השמ
. "הרמאנ ןושל לכב הרותה" ירהש םייוגה לכ תונושלל הרותה תא םהל םגרתמ אלא םתס םישוריפ
:"אציו" רהוזב רמאנ ךכו :פ"עבש הרות השמ םהל רסמ
.'הרותה תא ראב השמ ליאוה' :רמאנש 'ראב' ירקא אד לעו הפ לעבש הרות יהיאו בתכבד אתיירואד אשורפ…"
.הפ לעבש הרותה תא לארשיל השמ רסומ םירבד רפסב .בתכבש הרותה תא תראבמ הפ לעבש הרותה
:םייוגה ודמלי ןעמל םינבא לע הרותה תא בתוכ השמ
ראב תאזה הרות ירבד לכ תא םינבאה לע תבתכו" רמאנש הובתכ םינבא יבג לע רמוא הדוהי 'ר ?הרותה תא לארשי ובתכ דציכ …" :ינועמש טוקליה בתוכ
.תאזה הרותה ירבד תא ודמליו םייוגה ואוביש תנמ לע ?המ ליבשב "…"בטיה


לע הרומ ןושל םיעבש ,םדאה ינב לש תילכשה םתנבהל הרותה תא הדירומ תונשרפ ,הזה םלועל תימיימשה הרותה תדרוה אוה וללה םישוריפה לכל ףתושמה
ןיב לא הרותה תא ץיפהל .הרות םייוגה תא דמלל :הרטמהשכ ,ץראל הרותה רוביח לע הרומ םינבא לע הביתכה ,ןכ ומכ ,םייוגה ןיב לא הרותה תצפהב ךרוצה
.תואיצמל הרותה תדרוה - םירבד רפס לש ודוסי והזו .םייחה ךותל בתכבש הרותה יכרע לש הדרוהה איה הפ לעבש הרותה םג .םלועה תומוא


לש שדח דמימ לש ןינבב ךרוצ שי ,ןכל ,לארשי לש םיימשגה םייחב תברועמה הרות לש השדח תואיצמ תרצוי ץראל הסינכה .רפסה חתפב תדמוע השדח הפוקת
תודוסי תא ראבמו השמ רזוח ןכל .השדחה תואיצמ םע דדומתהל ולכויש תנמ לע ,םעה לש םיימינפה תוחוכה תא ןיכמ ומואנב השמ . לארשי ץרא תרות איה ,הרות
.ישיא םואנכ םיבתכנ םירבדהו ,הפ לעבשו בתכבש הרותה
.םירבד רפסמ הלועו תעקובה ,לארשי ץרא תרות רואל ,םייוגל רואו ונמצעל רוא תויהל השמ לש הז ונוזח םישגהל הכזנש ןוצר יהי

גיטר םייח ברה
"העד רהנ" רדסהה תבישי שאר
"הירהנ תורוא" ןיערגה שארו
םוגרתה רואל


וננושלבש תימראה

(כ ,'א רתסא) "ךלמה םגתפ עמשנו"

.דועו תינענכ ,תיתירגוא ,תידכאכ תוקיתע תונושלו תיברע ןמיע ,תוימשה תונושלה םע תונמנה ,ןה תויחא תימראהו תירבעה
לדתשנ .הברק לא ואב יכ עדונ אלו .םיבינ ףאו םילימ ,םישרוש תירבעל ורדח ךכמ האצותכו תירבעה לע העיפשה – רבעב התרקויב – תימראה
:םיגדנ הבה .וז העפשה לע עובשה תשרפל סולקנוא תועצמאב – עיבצהל הז רודמב
םיימעפ ,תירבע ןושלב ,ארקמב האב וז הלימ .(םגתפ – דיחיבו) אמגתפ :םירבד םגרתמ סולקנוא (א ,'א םירבד) "… השמ רבד רשא םירבדה הלא"
תימראב היוצמ וז הלימ .הדוקפ ,וצ :תועמשמב (ארזעבו לאינדב םימעפ 'י דועו ,א ,'ח תלהוקב ןכו ;כ ,'א רתסא) "… ךלמה םגתפ עמשנו" :דבלב
.ןהמ הקיתעה תידכאה ןמ התוא ושרי ןהיתשש הארנו (החלשנש העידי וא) וצ תועמשמב הקיתע תיסרפבו
םימגתפ ,ל"זח ימגתפ :םייוטיבה ונל םירכומ .לכשה רסומ – םייח תמכח הכותב תללוכה הרמימ לש תועמשמ וז הלמ הלביק – םויה – וננושלב
.דועו םימגתפו םילשמ ,יממע םגתפ ,םימתכמו
(םיפסונ תורוקמב םגתפ םגתפל ןכו ,'גלקצ ימי' ,רהזי .ס) םעט ירבד םהל םגתפמ :םילעפ – םילימ תחפשמ הרצי תירבעב השרתשנש וז הלימ
.תימגתפ תורפס :ראות ףאו (ץבוק ,םימגתפ רפס) ןומגתפ :תומש
(ריעז םגתפ) ןטקה רבדה לכו השמ לא ןואיבי (סולקנוא – ישק םגתפ) השקה רבדה תא" :טפשמ רבד םג תימראב ותועמשמ םגתפש ,דוע ןייוצי
.(וכ ,ח"י תומש) "םב וטופשי

לאנתנ והילא ר"ד

לפואמ תורוא ·

!ונפוג תא וערקי אל

ל"צז ךברעיוא בייל הדוהי םייח ברה

היה .ד"ישת לולא ח"כ-ב םילשוריב רטפנו ז"מרת תבטב 'ד-ב ופיב דלונ ,"םימשה רעש" םילבוקמה תבישי שאר ,ךברעיוא בייל הדוהי םייח ברה
.ל"צז ךברעיוא ןמלז המלש יבר ןואגה לש ויבאו ,ץראב ישילש רוד
אנ ודמעי .הזה םויה םצע דע םידמועו םיפקת וירבד ךא ,םינש עבראו םישש ינפל ,ז"צרת תנשב ץראה תקולח לע סומלופה תעב םסרופ רמאמה
ףיסוהלו ,הדמח ץראב וסאמ רשא ,םילגרמה אטח תא ןקתל ונא םישרדנ וב ,באב העשת םוצ תארקל דחוימב ,וניניע דגנל םיבקונהו יזעה וירבד
.ונייח תיב – ןויצלו לארשי ץראל הבהאו תוקבד
. . . . .
המלשה םתדמב קרש ,שפנו ףוג תניחב והנה לארשי ץראל לארשי םע ןיבש יחצנה ימינפה רשקה יכ םידמל ונא ,לכשה ןמו םיאיבנה ןמ ,הרותה ןמ
יוג ןוניא ץראב ,"ץראב דחא יוג לארשי ךמעכ ימו" .לארשי ץראב הצוענ איה םג תילארשיה המואה תודחאו ,המלש המוק םיוהמ םה תיעבטה
…(רהוז) "דחא יוג ןוניא ואל ץראב ואל אה דחא
הלואגל – שדוקב הרדאנה ותעושי תייפצמ הלילח שאייתי אלו שאייתה אל לארשי םע .תושאייתה ירחאל קר האב הלוח ףוגמ םירביא תריזג
תסנכ הקתנ אל "הנילוטיפאק אילא"ל "םילשורי" םש בסוה וימיבש ,אימט קיחש סונאירנא תפוקתבש םשכו ,המלש לארשי ץראב המלש היחתו
:הרובגה יפמ הל חטבומה ,הדועי ץראמ קלח לע ףא תילארשיה המואה רתוות אל םויה םג ןכ ,דחי םג הדיתעו הרבע ץרא םע הירשק תא לארשי
.(דכ ,אי םירבד) "םכלובג היהי ןורחאה םיה דעו תרפ רהנ רהנה ןמ ,ןונבלהו רבדמה ןמ ,היהי םכל וב םכלגר ףכ ךורדת רשא םוקמה לכ"
םיארונה היפוסיכ ,המואה תוליפת יכ תורורב ריהצהלו ,ןיגפהל ונילע – לארשי ץראמ קלח לע רתווי לארשי םעש הקולחה תריזג תורשפא דגנ
תועוצרל אלו ,ה"ב םלועה רצוי הרותה ןתונ ידימ ונל הנותנה המלש לארשי ץראל ויה – התולג תונש םייפלאכ הז םיטהולהו םיקומעה היואמו
.ןוכיתה םי ףוח לע הרצ עקרק
תא וליפא הדירחהש הדמב ,ילארשי םעה אוה שפנ תוריסמו ןויסנ דמולמ .תונלבסב רזאתהל ונא םינכומ .םירוסיב אלא תינקנ לארשי ץרא ןיא
השפנ תוריסמו לארשי תסנכ לש החור תרובגל תואצות םשמו ,וניבא קחצי לש ותדיקע המייקתנ וב םילשוריב הירומה רהב ,םיירזכא יכה ויררוצ
"וננוחי הרפע תאו הינבא תא ךדבע וצר יכ" ,המואה ישדק לכ לע
םה םינלזג םיריהצמ ונא םג .(ב"ב) "הנידב היל אנעבת רחמו אתונלזגב יאעראל ליכאד אוה אנלזג אינלפ" :ל"זח ורמא "האחמ ימד יכיה"
אושמ הינפל ןיאש הירוטסיהה לש הניד תיבב ,ץורחה םניד קספ תא דוע ולבקי םהיכמותו םה ,תוכז םוש ילבמ לזגב ונצרא תא הפ לכב םילכואה
.םישבוכלו םיפיקתל םינפ
'פ ק"הוז) הלוכ לארשי ץראל ללוכ םש אוה "םילשורי" .הטמ לש םילשוריל לארשי וסנכי אלש דע הלעמ לש םילשוריב סונכי אלש ה"בקה עבשנ
.ונייח תיב לע "ורוזג" תרזגל םיכסנ אל םלועל .'ה תלחנמ קלח לע רתוול ונתושרבו ונחוכב ןיא ונאו (א ,ד"יק אריו
ךיתדתיו ךירתימ יכיראה ,יכשחת לא וטי ךיתונכשמ תועיריו ךלהא םוקמ יביחרה" :ואיבנל 'ה רבד ןמאי ונימיב הרהמב יכ םיחוטבו םיפצמ ונא
ץראה לכ יקלא לארשי שודק ךלאגו ומש תואבצ 'ה ךישוע ךילעב יכ … ובישוי תומשנ םירעו שריי םייוג ךערזו יצורפת לואמשו ןימי יכ .יקזח
.(ה-ב ,ד"נ והיעשי) "ארקי

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]



תבשב לחש באב העשת ברע יניד

.תבשב תויהל לחש באב העשת ברעל ודחייתנש תוכלהב ןנוכתהל ונילע ךכיפלו ,ןושאר םויב באב העשת לוחי – א"סשת תנש – הנשה

דחא דצמ ובש ,(19:15 ךרעב) םיבכוכה תאצ רחא תוקד המכ דע (18:40 ךרעב) המחה תעיקשמ ךשמנש ,םייניב ןמז ונשי םוצה תסינכל תבשה ןיב
ונילע ,דגנמו .תבשב תולבא ןיאש ,תולבא גהנמכ הארייש רבד תושעל רוסא ןמז ותואבו .באב העשת ןמז עיגה רבכ דגנמו תבשה האצי אל ןיידע
.הכיסו הציחר ,היתש ,הליכא ןוגכ ,תבשה דצמ םייחרכה םניאש םירבדמ ענמהל
תעיקש ינפל תותשלו לוכאל םיקיספמ םלוא .(גכ ,בנקת ב"מ ןייע) תבש לכבכ תבש יריש םירמזמו ,םיצורש המ לכ םילכוא תישילש הדועסב ךכיפל
.ליגרכ וידי לוטי אצישכ ,תושמשה ןיב ,ויכרצל הנפתהש ימ .המחה
םיבכוכ השולש ואציש דע רמולכ .תבשה תאצ דע הזל הז םולש םירמואו אסכה לע תבשל םיכישממו ,םיילענבו תבשה ידגבב םישובל םיראשנ
ידגב תא ורשפיו םיילענה תא וריסיו ,תבשמ ואצי הזבו ,"לוחל שדוק ןיב לידבמה ךורב" ורמאי זאו ,תבש תפסותל תוקד המכ דוע ורבעיו םיינוניב
רכינ היהיש אלב תאז ושעיש יאנתבו ,המחה תעיקשב רבכ םילענה תא ריסהל םיגהונ שיו .(ןכ ינפל םושבל רבכש) לוחה ידגב תא ושבליו תבשה
.תולבא םשל תישענ םילענה תרסהש
,םתיבב ,תבשה ןמ תאצל וקיפסי םיללפתמה לכש ידכ ,(20:30 ךרעב) תבשה תאצ רחא העש עברכב תבשה תאצבש תיברע תליפת תא רחאל םיגהונ
.תיברע תליפתל לוח ידגבב תסנכה תיבל אובלו םהידגב תא ףילחהל ,םהילענמ תא ץולחל
תא לבא .באב העשת םוצ םויס רחאל דע תיחדנ סוכה לע הלדבהה ךכיפל ,ןייה לע לידבהל רשפא יאו םוצה לחה תבשה האציש ןוויכ :הלדבה
התא"ב ולידביש ידכ הז תבש יאצומב תיברע וללפתי םישנש בוטש םירמוא שיו .םירמואש ןבומכ – "ונתננוח התא" – תיברע תליפתבש הלדבהה
.(ב ,ונקת ב"מ) תוכאלמ תושעל לכות זאו "לוחל שדוק ןיב לידבמה ךורב" רמאת תללפתמ הניאש ימו ,"ונתננוח
יאצומב םדאל התלגתנש שאה תאירב לע האדוה איה אלא ,ןייה סוכב היולת הניא רנה תכרבש ינפמ ,תבש יאצומב רנה לע םיכרבמ ךכל ףסונב
.רנה לע תוכרבמ םישנ םגו .תורנ םיקילדמ זאש הכיא תאירק ינפל ,תיברע תליפת םויס רחא רנה לע ךרבל םיגהונו .תבש
.רנה לעו םימשבה לע םיכרבמ ןיא לבא .לידבמהו ןפגה לע ,תוכרב יתש םיכרבמו ,סוכה לע לידבהל ךירצ ,םיתושו םילכואש ינפל ,םוצה םויסב
.חמשמ וניאש םיבנע ץימ לע זא לידבהל ףידעו .סוכה לע לידבהל ךירצ לכאיש ינפל ,באב העשתב לוכאל ךירצש הלוח
.ותליכא ינפל לידבהל ךירצ וניא ,תינעתב לכואש ןטק

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]



?קוחר ימו בורק ימ

,ה"נ והיעשי) "םכיתובשחממ יתבושחמו םכיכרדמ יכרד והבג ןכ ץראמ םימש והבג יכ" ,"הובג לעמ הובג" ,םימשה יהול-א אוה ירה ,םימלועה ןובר
.(ז ,'ד םירבד) וילא ונארק לכב וניהל-א 'הכ וילא םיברק םיהול-א ול רשא שודק יוג ימ יכ" בותכה שיגדמ ןכ יפ לע ףאו .(ט
הדובע" :ןומיס רב הדוהי יבר םשב סחנפ יבר רמא" :רמואו 'א 'ט תוכרב תכסמב ימלשוריה דמוע ,הרז הדובעל רומג דוגנב בצינה ,הז סקודרפ לע
קוחר הארנ ה"בקה לבא ,ותרצמ ועישוי אלו עמשי אלו תומיש דע קעוצ אוהו תיבב ומע והולא רבד ףוס … הקוחר אלא הניאו הבורק תארנ הרז
… ונממ בורק ןיאו
תרבדמ איה הנחו" :רמאנש ותליפת תא ןיזאמ ה"בקהו השיחלב ללפתמו דומעה ירחא דמועו תסנכ תיבל סנכנ םדאו ומלועמ הובג אוה המכ האר
… התליפת תא ה"בקה ןיזאהו "עמשי אל הלוקו תוענ היתפש קר הבל לע

סלב םהרבא ברה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]



"בטיה ראב"
(י"שר) "םהל השריפ ןושל םיעבשב"
… הרותה תונושל םיעבש חכמ המוקת םהל היהת ,הלוגב לארשי ויהיש תורמלו ,הכמל האופר םידקה וניבר השמ
(בשטידרבמ קחצי יול יבר)

"עמש – רמאל …"
.ותנומאב קזחתהל ידכ ,בצמו ערואמ לכב "לארשי עמש" רמול הווצמ לארשי שיא

(ץינ'זיומ ריאמ םייח יבר)


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


םיעוגיפהמ םיעוצפל - "דימת החמשב"
תא רפשלו דדועל ידכב תוביסמ תכרועו םיעוגיפה יעוצפ םיזפשואמ םהב םילוחה יתב ןיב תרייסמ ,רורט יעגפנ םידלי ןעמל "דימת החמשב" תתומע
ןיב .תיטסלפ תיגרוריכה הקלחמב 'ו ףגאב םיבכושה םיעוצפל ביבא לתב בוליכיא םילוחה תיבב הביסמ התומעה הנגרא הנורחאל .םחור בצמ
.ביבא לתב םוירניפלודב עוגיפב ועצפנש תורענו הינתנב ןורשה ןוינקב היהש עוגיפב םיעוצפ וחכנ הביסמב ופתתשהש םיעוצפה
רשק רוציל ןתינ ,םיעוצפל תונתמ םורתל םיניינועמה םישנאל ןכו תוביסמה תוסחב קלח לוטיל םיניינועמה םיקסע ילעבל הנופ התומעה תלהנה
.055-667245 ןופלטב

"םיסנ ברה די"ב ארמגב רועיש
.םידבוע וא םידמול םיריעצל דעוימה ןויעב ארמגב רועש םייקמ "םיסנ ברה די"
.02-5637524 :סקפ 02-5633789 :ןופלט ,םילשורי 44 יקסניטוב'ז 'חר ,"םיסנ ברה די"ל תונפל אנ םיטרפל

הנומידב ינרותה ןיערגה - "םוקמה ןח"

"ןדעכ הרבדמ םשיו"
עבש-ראבמ לודגה רבדמה ךותב עסונה םנמאו .רבדמב חרפכ ריעה לש הלמס תא ועבט הנש 50 -כ ינפל הנומיד ידסיימ
יתב םישימח בורק םע ,רבדמב חרפכ םייח תקקוש הפיו הלודג ריעב רבדמה ךותב לקתנ הדוהי רבדמ םודס הכאוב
.הרות דומלל םישקבמה םיללפתמב םיאלמתמו םיכלוהה ריעב תסנכ
טנפלא קחצי ברה ריעה בר ךרב רדסהה תבישי ללוכמ םיכרבאה דחא י"ע םישנ רדסב ןישודיק תכסמ םויס תביסמב
םיחתפתמו םיכלוהה ינרותה םעונ ס"היבו םיינרותה םינגה י"ע ריעב הרותה תצפה לש לודגה לעפמה תא א"טילש
,בגנה יבחרמב םשובכ טשפתמ בוטה המשש הירנ תנפלואו ,הווק אצי ץראה לכבש םיריעצל הבישיה י"ע ןכו םילדגו
.(הריטעמה "היבצ" תשרל םירושק תודסומה) .עבש–ראב הכאוב דעו ןומר הפצממ
,תואצרה ,םירועיש תורשעב ,הנשב דימלת ימי ףלא 30 -מ הלעמל םייקמה תידוהי תוברתל זכרמה תא ןייצל שי ןבומכו
.רפסה יתב לכב םינתינה תולעפהו םיסוניכ
.תונבל השרדמו םינוירנימס תשרדמ ןכו רדסהה תבישי שדחמ תינבנו תכלוה םוקמב
תבחר היישעבו א"טילש ןזח בקעי ברה לש ותושארב ללוכב הרותה דומילב בלתשהל םיניינועמה תוחפשמו םיכרבא
.08-6573403 רטנק יזח ברה לא תונפל םישקבתמ ריעב םיידיה

:תשרומ ןרקל רשקתהל ןתינ ,ץראה יבחרב םיינרותה םיניערגה תויוליעפ לע עדימ לבקל םיניינועמה תוחפשמו םיכרבאל
.1-800-270-271

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


?השרפב ורוקמ המו רואה רוקמ המ

"לארשי ץרא לש התשובל אלא ונווכתנ אל …"

תושעל םדאל רוסאש א"ע ח"ל אמוי תכסמב ארמגה תדמול (בכ ,ב"ל רבדמב) "לארשימו 'המ םייקנ םתייהו" קוספהמ :ו"צ ןויליגמ הדיחה ןורתפ
אלש … ןהיתבמ תמשובמ הלכ האצי אל םלועמו ,תרוטקה השעמב םיאיקב ויה סניטבא תיב" :אמגודל ,תוירבה יניעב ודישחהל םילולעה םישעמ
." 'לארשימו 'המ םייקנ םתייהו' רמאנש המ םייקל ,ןימשבתמ תרוטקה השעממ :ורמאי

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design