English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ב"סשתה םירבד תשרפ

ב"סשתה םירבד תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map
"! הדפת טפשמב ןויצ"

ץרא הכאוב ךרדב ,יניס רבדמב תואלתה ברו ךוראה עסמה תודלות תא השמ רקוס ,וימי בורעב לודגה ומואנ חתפב
.לארשי
ףא דקפנ אלו .רבדמב תומל םיירצמ יאצוי רוד לע רזגנ היטעבש םילגרמה תשרפ תא וז הריקס תללוכ םירבדה עבטמ
הזפוחב תוחעח רודה ותוא לש ונויסנ לע ללוגה תא המתסו ברוצ ןולשכב המייתסהש "םיליפעמה" תשרפ לש המוקמ
.הצרא
רחוב לארשי ץראל לודגה עסמה תליחת ינפל הביס אלל לוכיבכ "תקחדנ"ה םיטפושה יונימ תשרפ לש המוקמ המ ךא
:הרתי השגדהב ןויצ ךות התוא חותפל ףאו ,"ךרדל הדיצ"כ וז השרפ אקווד דעתל השמ
('ט .'א םירבד) "...םכתא תאש ידבל לכוא אל :רומאל איהה תעב םכילא רמאו"
****
תובקעב י"שר שוריפכ ,השמ לש ומואנ תא םינייפאמה ,החכות ירבד דוע ונינפלש הארנ ,ארקמ לש וטושפ יפ לע
הפוחדו תינויח תויהל תכפוהה ,הדבכנ המישמ ולש ותמזויב םעה ינפל ביצמ השמש םירבדה םיארנ :הברדא .שרדמה
('ח .'א "!ץראה תא ושרו ואוב " :םימורממ ןווכה תאירק רחאל ,"איהה תעב" אקווד
:טבמ תודוקנ יתשמ ושרפל ןתונ ,ץראה תשוריל םיטפושה יונימ ןיב רשקה
םא םג ,ודבל םטפשל השמ לוכי ,יניס רה תולגרמל דחא הנחמב לארשי ינב םיזכורמ דוע לכ :תישעמו הטושפ תחאה
ץראל לארשי וסנכיש העשמ לבא .(ג"י .ח"י תומש) "ברעה דעו רקובה ןמ" טפשמב תבשל וילעו ,המישמה הדבכ
עגפת םא םג ,טבשו רוזיא לכל םיטפוש תונמל שיו ,ןיטולחל תירשפא יתלבל וז המישמ ךופהת ,היבחרמ לכב וסרפתיו
.רתא לכב םיירוזאה טפשמה יתבל השמ לש "ןוילעה טפשמה תיב"מ ,תויוכמסה תלצאהמ האצותכ "הטיפשה תוכיא"
יכ ,לארשיל ריהבהל שקבמ השמ :רתוי יתוהמו ינורקע םעט רתתסמ ,ומצעלשכ ןוכנה יטקרפה לוקישל רבעמ ךא
תולגהו ,ימואלה ןינבה לכ טטומתי םהידעלבו קדצו טפשמ ינדא לע תתתשומ תויהל םיבייח תורוד ירודל ץראה תשירי
.חתפב בוראת
:םיטפוש תשרפב רתי תודחב םישרופמ הלא םירבד
ךירעש לכב ךל ןתת םירטושו םיטפוש"
ךיטבשל ךל ןתונ ךיהל-א 'ה רשא
.קדצ טפשמ םעה תא וטפשו
ץראה תא תשריו היחת ןעמל ,ףודרת קדצ קדצ
".ךל ןתונ ךיה-לא 'ה רשא

"רדס תושעל" יד אל
תיתרבח תרגסמ לש המויקל ץוחנה יתרבחה רודיסב הצמתמ וניא - הלא םיקוספ רואל - לארשיב טפשמה לש ודיקפת
."ועלב םייח והער תא שיא (טפשמו) תוכלמ לש הארומ אלמלאש" תינידמו
,"ףודרת קדצ קדצ :תינשנו תרזוחה השגדהל םוקמ היה אל .תיטפשמה תכרעמה לש ידעלבה הדיקפת הז היה וליא
.ונכ לע רדסה תא תובישמה תוריבס תויטפשמ תוערכהבו תוירוביצ תונקתה קפתסהל היה ןתינו
,הישאר ,הנידמה לש םיירוביצ םיסרטניא ןעמל "תוניפ לגעל" וא ןיע םילעהל ךרוצ היה םהב םירקמב :ךכמ הריתי
."תיתד תואנק" וזכב קדצ ףודרל אלו "רוביצה תבוט"ב בשחתהל םוקמ היה ,היצעויו הירש
:ירמגל תורחא תומרונ י"פע גוהנל ונתשרפב םיעבתנ לארשי יטפוש לבא
.ורג ןיבו ויחא ןיבו שיא ןיב קדצ םתטפשו"
ועמשת לדגכ ןטקכ ,טפשמב םינפ וריכת אל
(ז"י-ז"ט ,'א) "!אוה םיהול-אל טפשמה יכ ,שיא ינפמ ורוגת אלו

:הלא םיקוספמ םילועה דוסי תונורקע המכל בל םישנ הבה
."קדצ םתטפשו" :לארשיב תיטפשמה תכרעמה לש הדועי
.המע םלש טפושה לש ובלש תקדוצו הרשי הטיפשל רותחל ונייה
:רמאו (ב"ע 'ז) ןירדהנס תכסמב שיקל שיר דמע וז הדוקנ לע
תויהל טפושה תבוח יכ השעמך הכלה ם"במרה קספ ויתובקעבו ,"והכתח ךכ רחאו ןידה קדצ - 'קדצ םתטפשו' "
.(ט ,כ ןירדהנס 'לה) וכתוח ךכ רחאו ובלב ןידה קידצמ"
ךותמ וב םילזלזמל המדנש יפכ רקיעו ללכ "יטסילמרופ" וניאש) ירבעה טפשמב תערכמ תועמשמ תעדונ וז היחנהל
:"המורמ ןיד" הכלהב הנוכמה ןידל סחיב ףירח יוטיב ידיל אב רבדהו (... הרהויו תורוב
:רמול דומלת ,םידעה יראווצב יולת רלוקה היהיו ,ונכתחא :רמאי אלש ,המורמ אוהש ןידב עדוי אוהש ןיידל ןינמו"
י"פע ןידה ךתוח ,תואמר לכ וב ןיאש ותעד יפל ול הארנ םאו ... הברה רוקחיו שורדי :השעי דציכ .'קחרת רקש רבדמ'
ול רוסא ... םתולגל םיצור םניאש םירתוסמ םירחא םירבד םש שיש וא ... תואמר וב שיש ופקונ ובל םא לבא .םידעה
.רבדב םלש ובלש ימ וננידיו ,הז ןידמ ומצע קלסי אלא ,ןידה ותוא ךותחל
.(ג ,ד"כ ןירדהנס 'לה ,ם"במר) " 'אוה םיהול-אל טפשמה יכ' :רמוא בותכהו .בלל םירוסמ םירבדה ירהו
טפשמ"ל ול יואר המכו ,וז ןיעמ הטיפש תוכיאב דומעל ידכ םישרדנ הוונע המכו ץמוא המכ ,רשוי המכ וארו ואצ
... הנממ דומלל ונימי ןב "ינוליחה
"ורוגת אל"
:ונתשרפב השגדהב ןייוצמ ,טפושה ןמ עבתנה בלה ץמוא
,אוה עשר ינולפ שיא" :ובלב רמאיו ןיד קוספל טפושה שושחי אלש ,הניה הטושפה ותועמשמו ,"שיא ינפמ ורוגת אלו"
.(א ,ב"כ ןירדהנס ,ם"במר) "יתועיטנב ץצקי אמש ,ישידג תא קילדי אמש וא ינב תא גורהי אמש
,םידחפו תוששח תוקידצמה "תויגולואידיא" תושיג םע תודדומתה הז וצב תוארל ןתינ ,הכ דע ונירבד רואל ,םרב
:תואמגוד שולש גלזמה הצק לע ןייצא תואמגודה ללש ךותמ ירוביצה טפשמה םוחתב רקיעב
.תיטמולפיד תירקתל ששחמ ,רז רירגש לש סנוא השעמב ןודלמ תיטפשמה תכרעמה לש השיבמה התוקמחתה .א
קחצי מ"הר חצרב ראווצ דע ךבוסמה ,ביבר ישיבא כ"בשה ןכוס לש וטפשמב תלבסנ יתלבהו תכשוממה הייחדה .ב
.ןיבר
.העורפ תיברע תומילא ינפמ הדרח ךותמ ,תיבה רהב הליפת רתיה רבדב הרורב הערכהמ תוענמיהה .ג
תמא ןיד ןודל ודועי לכש טפשמ לבא ,הלא ןיעמ םילוקישל םוקמ היה ,"רדס תושעל" טפשמה לש ודועי לכ היה ןכא םא
:לודגה ללכה תא ירוביצה רושימב םג ויניע דגנל תוושל בייח ,קדצ תושעלו
."אוה םיהול-אל טפשמה יכ ,שיא ינפמ ורוגת אל"

:קוספה לש ומויס שדח רואב ריאי וז ךרדבש רשפא
."אוה םיהול-אל טפשמה יכ"
:טפושל לוכיבכ רמואה ינטשפ קומנ קר הז יוטיבב ןיא
... "םיקוזינ םניא הוצמ יחולש" ירהש ער לכמ ךרמשיו ךל רוזעיש ה"בקה לע הקזח ,עגפית אמש שושחת לאו דחפת לא
אלו רהזהל םיכירצ הווצמ יחולש םג ,קזיהה חיכש וב םוקמבו ,הרקמ לכב ףקת וניא הז ללכ יכ תעדל ונילע תאז ןה
.(ב"ע 'ח םיחספ) ןכתסהל
וילא הנופ איהו ,ודיקפתו ודמעמ תא רידגהל אלא טפושה תא תוצרל האב אל "אוה םיהול-אל טפשמה יכ" :העיבקה
ךרוצו תוביסנב תובשחתה ךות רדס תושעל קר וניא ךדיקפתו ,הרבחה לש הגיצנ קר ךניא טפושה התא :וינזאב תארוקו
."תוניפ לגעל" םיתיעל
תא תומדא ילע תולגל ךדיקפתו ,!אוה םיהול-אל טפשמה יכ" ,םוקמ לש וחולש הנושארבו שארב ךנה טופשה התא
.תמאו קדצב םלועה תא גיהנהלו ויכרדב תכלל םדא ינבמ עבותה ,םימלועה ןוביר לש ויתודימ
"וטפשת םדאל אל יכ"
לכב ודי לע םינוממה םיטפושל וירבדבו ,הלית לע טפשמה תכרעמ תא דימעמה ,טפשוהי ךלמה ירבדב שרופמ הז דוסי
'ה דחפ יהי התעו .טפשמה רבדב םכמעו 'הל יכ וטפשת םדאל אל יכ .םישוע םתא המ ואר" :ריהזמ אוה הדוהי ירע
.(ז-ו ,ט"י םימיה ירבד) "דחוש חקמו םינפ אשמו הלווע וניהול-א 'ה םע ןיא יכ ,ושעו ורמש .םכילע
הכו טפשוהי ךלמה ירבד רואל ,"אוה םיהול-אל טפשמה יכ" ונתשרפב קומינה תא ן"במרה שריפ דואמ דע הפי ןכאו
:וירבד
ןתנו ,וקשוע דימ לוזג ליצהלו ,קדצו רשוי םהיניב תויהל םארב ןכ לע יכ ,וירוצי ןיב טפשמ תושעל םיהול-אל יכ ..."
."ותוחילשב םתלעמ יכ ,'הל םתאטח הנה ,סמח ושעתו ורוגת םאו .ומוקמב םכתא
הנמאנ הירקל םיפוסיכ
םה םיררועמ המכו ,לארשיב טפשמה תומד תא תורקי רואכ םיריאמה ,ן"במרה לש הלא םירבדב שי המצוע המכ
."הליחתבכ ונצעויו הנושארבכ ונטפוש הבישה" הליפתה תמשגהלו הנשויל הרטע תבשהל םיפוסיכה
."ןוזח תבש" ,וז תבשב ריטפנ הב ,היעשי תאובנב הרוקמ ,ומויב םוי ידימ םיאשונ ונאש וז הליפת
:הקומע היפיצבו המוה בלב םותחנ המחנ ופוסו םעז ותישארש היעשי ןוזחבו
הליחתבכ ךיצעויו הנושארבכ ךיטפוש הבישאו"
.הנמאנ הירק קדצה ריע ךל ארקי ןכ ירחא
.הקדצב היבשו הדפת טפשמב ןויצ


תרופ ןנח
באב העשת םוי - ישימחה םוצל
.ונימיב הרהמב הנביש ונשדקמ תיב ןברוחל םינש 1934

לבב תורהנ לע"
ןויצ תא ונרכזב וניכב םג ונבשי םש
וניתורנכ ונילת הכותב םיברע לע
:החמש וניללותו ריש ירבד וניבוש ונולאש םש יכ
.ןויצ רישמ ונל וריש
?רכנ תמדא לע 'ה ריש תא רישנ ךיא
ינימי חכשת םילשורי ךחכשא םא
יכרכזא אל םא יכחל ינושל קבדת
".יתחמש שאר לע םילשורי תא הלעא אל םא
(ו-א ,ז"לק םילהת)

!הרקי לעי"
:ונעבשנו םכתפוח תחת ונדמע לייא םע ךייאושינ תעב
"יתחמש שאר לע םילשורי תא הלעא אל םא ..."
:םיעבשנו םיכוב ,םכרבק לע ונא םידמוע התעו
".ילבא שאר לע ... םילשורי תא הלעא אל םא ..."
,לעי לש היבא ,לדנק הדוהי לש וירבד ךותמ
.לצרה רהב ד"יה קרוש לייאו לעי לש םרבק לע
,רורא לבחמ ידיב וחצרנ לייאו לעי
.רוצ ימרכבש םתיבב ,שדוחכ ינפל ,שדוק תבש לילב
.ה.ב.צ.נ.תרבשנש הכבה ומכ

יתעמש אלש םינש הז
קמעה ךותמ םילילח
קחרה ולתנ תורונכו
.רהנ ילע ומלאנו

עבשנ ינא תולילבו
תמהנמ חורה דועש
לילח ומכ
רונכ ומכ
.רבשנש הכבה ומכ

קרב ודוד
המוקת תדמע

דואמ ןטק ,דחא ביכרמ םה יסיפ לושכמו רדג .ןוכנ אלה םוקמב - תיקלחו הנוכנ הבושת איה ,הדרפהה רדג תמקה
אלא ,םילבחמ תרידח תענומה איה אל לבא ,תינורטקלא רדג שי הירוסו ןדריל לארשי ןיב .תיתנגה תכרעמב ,וקלחב
תאצל םיצורש םירוס וא םינדרי 100 ךותמ .ולאכש תומזויל תוימוקמה תולשממה לש םתודגנתה הנושארבו שארב
,ךרדב תאז לכב םיטרחתמ 8 ,ךרדל תאצל םיטילחמש הרשע ךותמ .ןתלשממ תוינידמ ללגב םיענמנ 90 ,םידוהי חוצרלו
היסולכוא תשגורו תשחור ינשה הדיצמ םא ,רדגל ךרע (טעמכ) ןיא .ספתנו רדוח ןורחאהו ,הללגב עתרנו רדגל עיגמ דחא
.התוא תוצחל תעה לכ הל םיארוקה ,היגיהנמ י"ע תססתומש תניוע
ילבחממ ענמ אל המואמ .ל"וחל תאציימ ףא לארשיש ,רתויב תמדקתמה רדגה ,ןונבלה לובגב רדגה - רבדל היאר
.ימולש-תצב שיבכב תורשע עוצפלו השימח חוצרל ,םידחא םישדוח ינפל התוא תוצחל הללאבזיחה
ידקומ תא רדגל שי ,ותמלשה דעו ,תיאניתשלפ תושר ומשש לפאה רוחב המרוח תמחלמ אוהש ידוסיה ןורתפה ידכ ךות
.ןהמ םיאצויה לע הרקבו דודיב ,ולא םירע ךותב םילעופה תוחוכל םג רשפאל תנמ לע ,תונערופל תודעומ םירע ,רורטה
.קלתסהלו רודגל אלו םדאה תויח לע רובגל ,םיחצרנה תא אלו אולכל שי םיחצורה תא
שפנ-תאשמ איה רדגה ,לאמשל המכ דע רוריבב רכינ .םיכחוגמ םה יטילופ אלו ינוחטיב יפוא רדגל תוושל תונויסינה
.ינוחטיב "ךרוצ" לכמ רתוי ,תיטילופ
התקולח םע המלשהב וא לעופב ,תופתוש תויהלו הלשממב ךומתל תולוכי אל ,רדגה תא תוללושש תויטילופ תוגלפמ
.ץראה לש לעופב
.ע"שיב תיאבצה תוליעפה תקספהל ץורית שמשת םג רוביצב הילשא ערזתש דבלמ ,רדגה יכ הריהזמ המוקת[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
!תיזכרמה הדוקנה - לארשי ץרא


ריהזמ ,ףיסומ ,ראבמ ,שיגדמ ,רזוח ,םוכיס ימואנב חתופ ,אצויה גיהנמה ,השמו .רבדמב םידודנה עסמ םת
ןיבו ןראפ ןיב ,ףוס לומ ,הברעב ,רבדמב ,ןדריה רבעב" ;םואנה שארבש םוקמה ינויצ לש םרשפ .חיכומו
תומוקמל םיזמר ולאש םיראבמ ,י"שרו םימוגרתה ,ירפסב ל"זח .רורב וניא ,"בהז ידו ,תורצחו ,ןבלו ,לפת
.ה"בקה תא םעה סיעכה םהב
,םירבדה ךשמהב ,ןכא .דבלב זמרב תאז השוע אוה לארשי לש םדובכ ינפמ ךא החכות ירבדב חתופ השמ
.ושנועו םילגרמה אטח לש טרופמה רופיסה רתויב טלוב .זמרבמ רתויב ,םעה לש תונולשיכ רפסמ םירכזומ
,םייעמשמ דחו םייולג םירבד רמול השמ תא בייחמ ,ואיצוה הערה התביד תא רשא ,ץראה לש הדובכ
.לארשי לש םדובכב העיגפה תורמל

םדא ןיא תניחב ,תונובו תונסחמ דבעידבש תוליפנ שי .חותפ ראשנ ,הדמח ץרא תסיאמ לש עצפה ,דועו תאז
.םהמ האיציה רחאל םג תושיגר םיריתומה םירבשמ שי לבא .םהב לשכנ ןכ םא אלא הרות ירבד לע דמוע
ץראה תסיאמ .רבעה תלחנ וניהש ירוטסיה קרפ וניא הז .ינשה גוסהמ אוה ,הדמח ץרא תסיאמ לש ןולשיכה
השלוח לעופל ואיצוה ףאו וליג םה ,הנש םיעבראב ץראל הסינכה תא וחד קר אל ,הילע רתוול תונוכנהו
ימואלה ףוגה .לילכ החאתה אל ,םעה לש וכרד תישארב הזה רבשה .ץראהו םעה ןיבש תוקבדב תימינפ
אקווד עוגפל תולולע ,םירחא םימוחתב ףא ,ויתורוק ךשמהב ותוא ודקפיש תושלוחו וז הדוקנב שיגר ראשנ
וכב וב ,רבדמב באב 'ט ליל ותואב הרזגנש תורודל הייכבה לש הרשפ והז .ץראהו םעה ןיב רוביחה תמקרב
תא (תוטמ תשרפב) עמששכ ,עיפומו רזוח הזה לוקלקה הנהש השמ לש ששחל הביסה יהוז .םניח לש הייכב
הצור ,לילכ ואפרנ אל ןיידע ונממש הזה רבשה תא .יחרזמה ןדריה רבעב לחנתהל ןבוארו דג ינב לש םתשקב
.םילגרמה אטח לע שורפבו טורפב םחיכומ אוה ךכיפלו ןקתל השמ
ריבגהל ונבל לא םישל םיכירצ ,ונא םג .השמ לש ותחכותל היה ךירצ ,ןענכ ישבוכ לש ןושאר רוד קר אל
ןיאש הממ קר אב ,םלועב ךשמנה תולפשהו תולגה דוסי" :םילגרמה אטח תא ןקתל ,ץראב תוקבדו הקושת
,ץראה לע הביד ואיצוהש םילגרמה אטח תא םינקתמ ןיאו התמכחו הכרע תא ,לארשי ץרא תא םיעידומ
.(ו"צ ה"יאר תורגא) "'וכו לקשמה תבושתב

,םנמאו ,הרבחו הנידמ לש םייחה תמקר תא םיביכרמה םיבר םימוחתב ,ונינפב םויכ תודמוע תובר תומישמ
םיבר םימוחת ינפ לע תכרובמה תוסרפתההש המוד ךא .םירגתאל הנענ ,בחרתהו לדג רשא ינומאה רוביצה
לש ותחכות תא ונמצעל ריכזנו בושנ ןכ לע .תובשייתהה לעפמל תורסמתהה לש הכרעמ הטיעמה ,היישע לש
.תולפשהו תולגה דוסי ,םילגרמה אטח תא ןקתל ךרוצה תאו השמ
:ע"שיב תובשייתהה לש התובישח לע תועיבצמה תודבוע יתש וררבתהו וכלה תונורחאה םינשב
רתוי .ע"שיב תובשייתהה ביבס שוטנ ,לארשי דגנ םיימלועה תוחוכה לש קבאמה רקיע :הנושארה הדבועה
הב הדוקנ התואב .ולא םילבחבש םיבושייה תא רוקעל םה םיצור - תיבה רה תא איצוהל - רחא רבד לכמ
.רתויב הלודגה המצועב ונלש םייחה קפוד םעופ םש ,ףקתומ ונלש ימואלה ףוגה
ימויק לכ םיצצונתמ הכותמו בוטה לכ ריאמ הכרדש תדחוימ הדוקנ הנשי ,הפוקת לכב" :פ"לרח ברה בתכ ךכו
לכ הזב וענמי ,איהה הדוקנה לש התחרפה דעב ובכעי םאש (םלועה תומוא) םה םיעדויש ... תווצמהו הרותה
םא אלפ ןיאו ... לכה עבונ הנממו לארשי ץרא איה תירקיעה הדוקנה אחישמד אתבקעבו ... השודקהו הרואה תעפשה
איה םהלש תודגנתהה דבוכ לכו ,הב םתורשקתהו שדוקה ץראב לארשי לש םתאיב דעב בכעל םיצור םימעה לכ
.(ה"מפ העושיה יניעמ) "תאזה הדוקנה לע רקיעב
.תובשייתהה אוה ,אמייק רב ראשנש ירקיעה סכנה ,וללה תדלומה יקלח לע ונתמחלמב :הינשה הדבועהו
ןחלוש ביבס דיספהל ונדמע ,ברקה הדשב ונגשה רשא תא .יד היה אל ,ונילייח לש םתוריסמו םתרובגב
.םינוידה

לש ותזיחא דיתעו המת אל ןיידע הכרעמה ךא .אימשד אתעיסב ונל הדמע ע"שיבו ןלוגב תובשייתהה קר
תיזחב ףסונ לייח אוה ,ףסונ בשייתמ לכ .תובשייתהה לש הלדוגבו הנסוחב לכ םדוק יולת ,ונצראב ונמע
וקלח תא םרות ,ץראב ותוקבדו ותבהא תא ,םייח ךרדכו לעופב הלגמה ףסונ בשייתמ לכ .תאזה תערכמה
ומכ ,בר לומגו לודג רכש ... אוהה םוקמה לא םתוררועתהו םדא ינב תרעהבו" ,םילגרמה אטח ןוקיתל
,וננוחי הרפע תאו הינבא תא ךידבע וצר יכ - דעומ אב יכ הננחל תע יכ ןויצ םחרת םוקת התא" :רמאנש
ףוס ,ל"היר) "הרפעו הינבא וננוחיש דע ,ףסוכה תילכת הל ופסכישכ הנבת םנמא םילשורי יכ ,רמול הצור
.(ירזוכה רפס

סקילפ םחנמ ברה

!ונתיא ומוקמ - םישעמב םמישגהל שקבמ אלא ,דבלב םירבדב קפתסמ וניאו ,ובלל םיעגונ םירבדהש ימ
.02-5322225 תובשייתהה תעונת - הנמאל ונפי םינינועמהםוגרתה רוא

תירבעבש תימראה
... ןדעו ןמז לכ ןוהדעסב אהי אימשבש ןרמ

םכלא רמאו :ונתשרפ ךותמו ;ףסומ םרט םיזנכשאה תוליהקב תרמאנה ןקרפ םוקי תליפת ךותמ תרתוכה
,קנפ תועמשמב ארקמב אב ןדע שרושה .רמימל איהה אנדעב ןוכל תירמאו - ט א םירבד - רמאל איהה תעב
- הנידע) ראותכ ;(בי חי תישארב - הנדע ,דכ א ב"מש - םינדע) םשכ ;(הכ ט הימחנ - ונדעתיו) לעופכ אבו
סחיה תלימ םג ילואו ?הנה דע = הנדע} ב ד תלהוק - הנדע םייח המה רשא ...) לעופ ראותכ ;(ח זמ והיעשי
,בי טי ב"למ - ןדע ,וט ב ארזע - ןידע) םדא :יטרפ םשכ ;({חצנ = דע ידע דעל :ןמז העיבמה הלימ איה דע
.(וט ב תישארב - ןדע ןג) םוקמ ;(די זי ב"הד - הנדע / וט בי הימחנ - אנדע
לאינד רפסב םלוכו ,םימעפ הרשע םיתש ארקמב האבה ןדע הלימה לש השרוש םג אוה הז שרוש
םילימ ןכו ,תע הלימה תא סולקנוא םגרתמ ךכ .הפוקת ,(תימרא הלימ איה ףא ,רוכזכ) ןמז ,תע :תויועמשמב
תישארב) אוהה קלחי ברעלו ,(ארפצ ןדיעל - זכ די תומש) רקב תונפל :ןמז דוסי ןהב שיש תירבעב תופסונ
אל םירבד) אוהה םויב רמאו ,(היתי ינמד ןדיעמ - ה טל תישארב) ותא דיקפה זאמ ,(אשמר ןדיעלו - זכ טמ
.דועו (רברפש יפ לע ,אוהה אנדיעב רמייו - זי
ימי ןושלב ,תויטרקוטסירא הנירקמ התויהב ,שמשת איהש היה יופצו ,ל"זח תורפסב האב הניא ןדיע הלימה
תא םכותב םיללוכה םיבינ םלוא .דועו (ה"רע תוחילס ,יהול-א יד) םינדע ימלועל בצינ ךרבד :ןוגכ ,םייניבה
:ב"ע ס אמק אבב) אחתרד אנדע :המגודל ,ל"זח ןושל לש הרוניצ ךרד ,םויה וננושלל ,וסנכנ ןדיע הלימה
םלועל האבש תונערופ ןמזב ונייהד ;{ותיב תונולח רגוס היה רבד ןמזב אבר} יוכ רכס יוה אחתר ןדיעב אבר
,ונמזב לעוש - (ב"ע ז"ט הליגמ) היל דיגס הינדעב אלעת :אוה ןדיע הלימה תא וכותב רצואה ףסונ בינ .
:ריכזא י"שר יעדויל .ודמעמל םאתהב ויפלכ גוהנל שי ,הלודגל הלעש ךרע תוחפ םדא :ונייהד ,ול הווחתשה
םינדיעו ןדיע הז :םינדיעו ןדיע - הכ ז לאינד יפ לע - יוטיבה ונל רכומ ןכ .(יחיו תשרפ שארב - ףסויו בקעי
!ךוניאר אלש
,רוד :ןדיע הלימל ונימיב תופדרנכ תושמשמה םילימ רפסמ איבמ (הלימב הלימ ונולימב) ןואינבא ןתיא
םג םלוא ,ןוקיוזוזמה ןדיע - היגולואיגה םוחתב רקיעב תשמשמ איה .הפוקת ,רות ,העש ,תע ,הנוע ,דעומ
.דועו ,בשחמה ןדיע ,םוטאה ןדיע - ןוגכ ,םיפסונ עדמ ימוחתב

לאנתנ והילא ר"ד
:םירבד רפס לש ודועי
!םייחו הרות רבחל


."לארשי לכ לא השמ רביד רשא םירבדה הלא"
ירבד לש םתוהמ לע דומילל (א א הבר םירבד) שרדמב ל"זח תא ררוע ,םירבד רפס תא חתופה ,הז קוספ
:הרות
אלש דע השמ ירהש ... ןושלה תא האפרמש הביבח המ הרות לש הנושל האר ה"בקה רמא ... םירבדה הלא"
ןינמ ,םירבד רבדל ליחתהו ונושל אפרתנ הרותל הכזש ןויכ ,"יכנא םירבד שיא אל" וב ביתכ הרותל הכז
."השמ רבד רשא םירבדה הלא" ןינעב ונירקש הממ

ןיאו ,רמוחה ןמ קוחר השמ היהש ינפמ" :ל"רהמה ריבסמ ?רבד לש ומעט המו .םירבד שיא היה אל השמ
.(ח"כ ,'ה תורובג)"ימשג אוהש רובידה חכ השמל היה אל ךכלו ... ןושלהו הפה ומכ ירמחה ןמ לדבנ יתלב חכ
הב הנוילעה תוינחורה תא דירוהל לוכי היה אל ,הרותל השמ הכזש םדוק .ימשגל ינחורה ןיב רבחמ רובידה
קחרמה תאפמ ,רסח היה םוי םויה ייחל םייהול-אה םילאידיאה ןיב רושיקה .השעמה ייח לא יורש היה
.לודגה
הרוקמ .השעמה םלוע לא םילאידיאה םלוע תא תרשקמה איה הרותה .ונושל אפרתנ ,הרותל השמ הכזשמ
תאו םדאה תא הכירדמו ,תואיצמה לא איה תדרוי הז םע דחיו ,םלועל איה תמדוק ,םינוילע תומלועב
.ןוילעה לאידיאה רואל םיישעמה םהייחב המואה
.תומלועה ןיב האלפומה רוביחה תלוכיל הכז ,הזה םלועה לא ןוילעה םלועהמ הרותה תא דירוהש ,השמ
יטרפל לארשי םעל גאד תאז םע דחיו ,םינפ לא םינפ 'ה םע רבידש ,םיהול-אה שיא השמ היה ,דחא דצמ
.ויתורות תאו םיהול-אה יקוח תא םעל עידוהו םהייח

.הז בושח דומילל םיאתמה םוקמה אוה ,םירבד רפס
תא ,המואכ םייח ונא לארשי ץראב .תומלועה ןיב רוביחב ךרוצה תאש רתיב ררועתמ ,ץראל הסינכה תעב
ונל הלילח ךא ,דועו הישעת ,ץוח ירשק ,ןוחטיב ,הלכלכ ומכ תויצרא םייח תוכרעמ םיללוכה ,םיישעמה ונייח
תויהל םיישעמה םייחה לע יכו ,ולוכ םלועה לא 'ה רבד תא איבהל אוה וז המוא לש הדיקפת יכ חוכשל
.לארשי םע לש הז יהול-א דיקפתל יוטיב
תא שרוד ,'ה רבדל םלשה רוביחה יכ ,םיניבמ ונא לארשי לארשי ץראב ,ינשה דצל םג םינוכנ םירבדה
אלל דבלב םיינחור םייחב םיקפתסמ ונניאו ,תילארשיה המואה לש הייח לא ,השעמה םלוע לא ותדרוה
.ישעמ יוטיב
הרות ירבד יכ ,הרותה ונתוא תדמלמ ,לארשי ץראל םתסינכל לארשי םע תא ןיכמה רפסה תחיתפ םע ,ןכ לע
.ץראו םימש ןיב םירבחמו - ןושלה תא םיאפרמ

ןמציו עשוהי ברה
תולעמ רדסהה תבישי שאר


"םילגעמ"
תוינוריע תובישיבו םייתדה םינוכיתב ב"י -ו א"י תותיכ יאליגב רעונ ינב ברקב לעופ "םילגעמ" טקיורפ
ירגוב תא ןווכלו "םייחל" תאיצי ינפל םידימלתה םע דובעל הרטמל הל המש "םילגעמ" .ץראה יבחרב
.תויאבצ םדק תוניכמלו רדסה תובישיל ד"מחה
רשאכ ,תירפס תיבה תוליעפהמ קלחכ םידומילה תנש ךלהמב התיכ הוולמ ,עובק ךירדמ :תוליעפה יפוא
.םימדקתמו םייכילהת םירושימ ינשל תקלוחמ ותודבע
.רפסה תיבב תוישיא תוחישו ידומיל רובגת ,םייתתיכ םישגפמ :ינויע רושימ
.המודכו הבישיב תותבש ,םיירוזא םיסנכ ,תויתיווח תויוליעפ :יתרבח רושימ
םינוש םיישיאו םיכרע אשונב .'םייניעה הבוג'ב םתיא תרבדמה הריעצ תומד םידימלתל הווהמ ךירדמה
יכרע טבמ ךותמ ןוכיתב תונורחאה םינשה תא רובעל םהל רזועו םידימלתה םע ישיא רשק םקור אוה ךכבו
.םדיתע לע
ונא ולא םימיב ."תשרומ ןרק"ו רפסה יתב ,יתדה ךוניחה להנמ םע אלמ הלועפ ףותישב תלעופ םילגעמ
.תיתנשה תינכותב קלח לוטיל םינינועמה םיכירדמל המאתהו ןוימ םיכרועו ג"סשת םידומילה תנשל םיכרענ
הכרב םיאור ונא ה"בו םינש עברא הזמ והילא לאומש ברהו ןמציו עשוהי ברה תייחנהב תלעופ "םילגעמ"
.היירופ תוליעפ ךשמהל םיללפתמו ונלמעב

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]הסיבכ

ייוטיבמ דחא הזו .באב העשת רחאש שומיש ךרוצל דעונ סוביכה םא וליפאו ,(ב ,וכ תינעת) באב העשת וב לחש עובשב סבכל םימכח ורסא
םיזנכשאהו ,הנשמב ראובמכ םיגהונ םידרפסה .ומצע תא קנפלו חפטל קיספמ םדאה ןברוחה וא רטפנה םע תוהדזהו רעצ ךותמש ,תולבאה
י"פע ,ו ,אנקת ב"מ) םיסבוכמ תבש ידגב שובלל םיגהונ םיזנכשאה םג ,ןוזח תבש דובכל לבא .בא שדוח שארמ סוביכ רוסיאב רימחהל וגהנ
.(א"רגה
לע םיסבוכמ םיעצמ ולא םימיב סורפל רוסא ןכו .הז ללכב םידגבה לכו .סבוכמ דגב ולא םימיב שובלל רוסא ךכ ,סבכל רוסאש םשכ
.תוסבוכמ תויפמ וא תובגמב שמתשהל ליחתהל רוסא ןכו .ןחלושה לע תסבוכמ הפמ וא ,הטימה
םידגב המכ ןיכהל םיגהונ ,הז ןמז ךותב םידגב ףילחהל םיליגר םישנאו ,םימי המכ ךשמנ םיסבוכמ םידגב שובלל רוסיאהש ןוויכו
ןמזב םשבולל היהי רשפאו םיסבוכמ ובשחי אל רבכ םידגבה םתוא ךכ ידי לעו ,רתויו העשכ דגב לכ ,רוסיאה ןמז ינפל םשבולל םיליחתמש
טעמ ותוא ךלכלל וא וילע ךורדל ףאו הפצרה לע וקרוזלו סבוכמ דגב תחקל לוכי ,רוסיאה ןמז ינפל םידגב ומצעל ןיכה אלש ימו .רוסיאה
.ושבולל לכוי כ"חאו ,סבוכמ בשחי אלש דע רחא ןפואב
ןכו ,סואימ תרסה קר אלא קוניפ לש דצ םוש ןיא םתפלחהבש ינפמ ,ולא םימיב שובלל רתומ םיקסופ המכ תעדל םיסבוכמ םייברגו םינבל
.םיסבוכמ ובשחי אלש דע הפצרה לע טעמ םחיני רימחהל הצורהו .הכלה
תא ףוטשל לוכי תוירבה דובכ םושמ ,ושבולל לוכיש רחא דגב ול ןיאו ,םישנא ינפל וב תוארהל יואר אלש ךכ םתכב ותצלוח הכלכלתהש ימ
.ןובסב רזעהל לכוי םימב דרי אל םתכה םאו .םימב םתכה
הלימ תירב תארקל לבא .(םיזנכשאל םימיה תעשת ,םידרפסל וב לחש עובש) םיסבוכמ םניא םא וליפאו ולא םימיב תבש ידגב םישבול ןיא
.(ג ,אנקת ב"מ) תבש ידגב םישבול ,תירבל קוניתה תא האיבמה השאהו קדנסה ,להומה ,םאהו באה
םיברו .הלילב וביטרהש םידלי לש תוכימשו םיעצמ סבכל רתומ ןכו ,רוסיאה ללכב םניא םהידגב תא ףנטל םיליגרש תוקונית לש םידגב
דצ םוש םנעמל סוביכב ןיאו ,םהידגב תא םיפנטמ םה םגש ינפמ .הנומש עבש ליג דע םידלי לש םידגב סבכל ךרוצה תעשב לקהל םיגהונ
.(די ,אנקת א"מר) החמש לש
אעניצב שבייל רשפאשכ בוט םינטקה ידגב תא ףאו .םילודג לש םידגב םהמע ףיסוהל רתיה ןיא ,הנוכמב םינטק לש םידגב םיסבכמשכ
.םילבאתמ אלכ וארי אלש ידכ ,תיבה ךותב

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]קרב ינבב "םירצמה ןיב" תבישי
תבהא :אשונב "םירצמה ןיב תבישי"ל רוביצה תא ןימזהל החמש "קרב ינב תינרות תוברת תוליעפ" הנש ידימכ
ןיב ,באב 'ז-'ה ישילש-ןושאר םימיב .קרב ינב 6 בילטוג 'חר ,"ונגב תיב" תסנכה תיבב ומייקתי םירועישה .לארשי
.18:00-21:00 תועשה
,רלסקו יבצ השמ ברה ,אריפש עשוהי ברה ,שריה יקיבצ ,טר יבא ,ולרש לבוי ברה ,ןמקורד םייח ברה :םיצרמה ןיב
.ביני לאומש ברה ,ןילבה םחנמ ברה ,אריפש דוהא ברה
.םישנו םירבגל םידעוימ םירועישה
.051-270300 זעוב ,054-504033 ריאי :תומורתו םירועיש תושדקה ,םיטרפל

"הלית לע ריע התנבנו" / "הלואג יכילהת" :הדוהי לכיהב
לחש עובשב ומייקתיש תואצרה יתשל בחרה רוביצה תא ןימזמ ביבא לתב 13 קורס ןב 'חרב "הדוהי לכיה" תסנכה תיב
.באב העשת וב
:אשונב ,דועו "תונופצ ירפס רבחמ ,ביני לאומש ברה לש ותאצרה םייקתת 20:15 העשב (14.7) באב 'ה ,ןושאר םויב
.לעופב םתומשגתהו ,א"רגה תרותב הלואגה יכילהתו יכיראת
- ריע התנבנו :אשונב ,דוד ריעמ קוסב (ילוד) לאועד ברה לש ותאצרה םייקתת 20:15 העשב (16.7) באב 'ז ,ישילש םויב
.תויפוקש יווילב דוד ריע תוריפחמ םישגרמ םיאצממ ,הלית לע
.051-527191 רודה ןב יסוי :םיטרפל


הריחבה תיב תבישיב ןויע םוי
םיניינעתמה לכלו הבישי ירוחב ,םיכרבאל ןויע םוי ה"זעב תכרוע "שדקמה ןוכמ" לש ודוסימ ,הריחבה תיב תבישי
ותדובעו שדקמה אשונב הבישיה ינבר יפמ ,תויפוקש יווילב ןקלח ,תואצרה ורבעוי ןויעה םוי תרגסמב .שדקמה יאשונב
.ונימי לש הירלקפסאב
.ג"סשת םידומילה תנש תארקל הבישיב תשבגתמה תרגסמל תופרטצהב םיניינעתמל םג דעוימ ןויעה םוי
ידוהיה עבורב םירוכיבה 'חרב ,הבישיה םלואב 11:00 העשהמ לחה באב 'ז ישילש םויב ה"זעב םייקתי ןויעה םוי
.02-6262042 :םיטרפל .םילשוריב


רורטה יללחל "רוכזי" תרבוח
(ב"סשת טבשב ו"ט דעו א"סשת הנשה שארה לחה)
ורסמ רשא ,לארשי תוכרעמ יללח - ףטו םישנ ,םירבג לש םתמשנ יוליעל ,"תפות" תרבוחה האצוה תיטרפ המזויב
.תונורחאה םייתנשב םירורא םילבחמ ידיב וחצרנו ,תדלומהו םעה תנגה לע םשפנ
ןדיא' בותיכה ויתחתו ידוהי םדב ריוצו וטגב ,הינשה םלועה תמחלמ רחאל אצמנש ףורגא רויצ וניה תרבוחה רעש
.056-937008 :תונמזהו םיטרפל .'המקנ


!םיריקפמ אל אמא
... םייובכ תורואהו הלוענ הסינכה תובר םימעפו ?םויה בור םמוש דמוע ונמא לחר רבקש תעדיה
.התרובק םוקמ תא דוקפל הינב ואוביש הפצמ ,הינב לע הכוב ונמא לחר
.ןינבה ךותב 5 ףיצר ,םילשוריב תיזכרמה הנחתהמ 163 וק .13:10 -ו 09:10 העשב םוי לכב ונמא לחר רבקל םיסובוטוא
רובעכ םילשוריל הרזח .(םחל תיב םוסחמ) לחר רבק ינפל 300 םוסחמב הנורחא הנחת ,הלואג ךרד רבוע סובוטואה
.האיציה ןמזמ יצחו העש
.02-9961756 ונמא לחר ןעמל דעוה :םיטרפל !םכאובל םיפצמ
םינינועמה .םילשורי תא ףיקהל תננכותמה ןוחטיבה רדג ךותב לחר רבק תללכה לע םיקבאנ ונא הלא םימיב :דועו תאז
.02-6439773 :סקפ 02-6432168 :לט "ךתלועפל רכש שי"ל ונפי ןודנב המוצע תצפהב ףתתשהל


דימתלו זאמ םילשוריב התרפא תללכמ
תללכמ .ינויצ-יתדה ךוניחה חורה תוכנחמ רישכהל הרטמב ,"יחרזמה" תעונת י"ע (1924) ד"פרת תנשב הדסונ הללכמה
תכנחמ היהתש תיטנדוטס הרישכמ הללכמה .ובטימב ינויצ-יתד ךוניח לש הז גוזימ לע הדפקהב תרמוש התרפא
.הנידמהו הליהקה םודיקל בדנתהלו םורתל תונוכנ הלגמו תוצמ תרמושה תינויצ-תיתד םלוע תפקשה תלעב ,הגיהנמ
דוסיה תויונמוימבו םידמלנה םינכתב תטלושה תנמוימו תיעוצקמ תכנחמ תרשכה לע התרפא תללכמ המש דחוימ שגד
.םיישיאה םהיכרוצל השיגרו םידלי תדבכמו תבהואה ,ויכרעו הארוהה עוצקמב הנימאמה ,הארוהה לש
םותבו תוימדקא רקחמ יכרד תיטנדוטסה תשכור םינשה ךשמ .ימדקאה ךבדנה - ףסונ ךבדנ יונב הלאה תודוסיה לע
.(B.Ed.) הארוהב רגוב ראות הל קנעומ הידומיל
לודגה ןקלח .רפסה יתבבו םינגב ץראה יבחרב תותרשמה תורגוב יפלא הללכמב ןהידומיל תא ומייס םינשה ךשמ
תא םינימזמ ונאו ,חותיפ תפונתב הלא םימיב היוצמ התרפא תללכמ .תיכוניחה תכרעמב םיריכב םידיקפת אלממ
.יכוניחה רגתאב קלח תחקלו ונילא ףרטצהל דיתעל תוכנחמה
.דחוימ ךוניח לולסמ ,ידוסי לע לולסמ ,ידוסי ס"היב לולסמ ,(ב-א + תוננג) ךרה ליג לולסמ :הרשכהה ילולסמ
.www.efrata.ac.il ,02-6719744 :ףסונ עדימל


ביבא לתב ... רוא ףיסוהל
םירועישה .םירצמה ןיב יניינעב תוחישו םירועיש תרדסל ןד שוגב רעונה ינב תא הנימזמ ביבא לת ההובגה הבישיה
.ברעה תועשב (באב 'ז-'א) םימיה תעשתב ומייקתי
דומיל םינינועמל .20:10 העשב תיברע ,19:15 העשב החנמ תליפת ."והילא הלעמ" ביבא לת ההובגה הבישיב :םינבל
.054-801510 רואיל :םיטרפלו םירועישה תינכות תלבקל .תיברע תליפת רחאל תותורבחב
-054 ןרק :םיטרפלו םירועישה תינכות תלבקל .ןילטייצ ס"היב דיל ,22 ןילטייצ 'חר ,"ןויצ תרובג" תסנכה תיב :תונבל
.801141

םורדב םישנל ןויע ימי
ןיב תפוקתב םישנל דומיל ימי הינשה הנשה וז םייקמ ,ןולקשא תייריע ףותישב ,ןולקשאב ינרותה ןיערגה ,תורוא"
לדוג תא ןיבהל ןויסנ ךותמ .םייכוניחו םיינומא םיטביה - "ובהא םולשהו תמאה" :אשונב קוסענ הנשה .םירצמה
.םויכ ונתוירחא תאו ונמצע תא ,העשה
3 סניפ 'חר "היבצ" תבישיב 18:00-22:00 :תועשה ןיב ,(15-16.7) באב 'ז-'ו ,ישילש-ינש םימיב ה"יא ומייקתי ןויעה ימי
.ןולקשא
ברה ,ןמקורד םייח ברה ,לאירא הירזע ברה ,ישי-ןב הדוהי ברה ,רימט ןרע ברה ,ץרווש יבצ ברה :םירועישה ינתונ ןיב
.051-743851 ירוא :םיטרפל .יניז הנינפ תינברה ,רכיילב הרואנ תינברה ,יקצילשיו עשילא

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


רוביצל רבדה ןוכנ ,שדוקה תדובע תא דובעל םינכומ ויהיש ידכ םישדק רדס תא דומלל ליחתהל םינהכה תא זריז ל"קוצז םייח ץפחה ןרמ
."הנושארבכ ךיטפוש הבישה" וילא רושק לארששי ללכש רבדל ןנוכתהל שיש המכו המכ תחא לעו םינהכה
ךות ,ירבעה טפשמה םוחתמ םינוש םיאשונ שומילב תקסועה תידומיל תרגסמ םינש שולש ינפל המקוה ה"ארה רפכב אביקע ינב תבישיב
.ילארשיה טפשמל םתאוושה
היאר תיוזב םייטפשמ חותינ ילכו הבישח ילכ ןתמ ךות טפשמהו הכלהה םלועל ידוחיי רהוצ םידימלתה ינפב החתפ וז תרגסמ לש התמקה
.תיתבישי
ידע" ןוגכ טפשמה םוחתמ םינוש םיאשונ םירקסנ הז ץבוקב .המגמה ידימלת לש םתמזוי ירפ ,"טפשמ ילע" תעה בתכ םסרפתמ הלא םימיב
.ילארשיה טפשמל האוושהבו ירבעה טפשמה רואל םתניחב ךות ,"תעד תורימג ,"הנידמ
- "ףסוכה תילכת הל ופסכי" לארשישכ אובת הלואגהש רמואה יולה הדוהי יבר ירבדכו הבישיב הרותה דומיל תרדאהל הפיסומ ,וז תרגסמ
."הנושארבכ וניטפוש הבישה"ל ףסוכה תילכתב ףוסכנ ונלוכ ונאשכ ."הדפת טפשמב ןויצ"

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design