English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 בקע תשרפ

בקע תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
ץראה תכרב וז – "ץראה לע"

(ב"ע ח"מ תוכרב) "ץראה תכרב וז – ץראה לע ןומזה תכרב וז – "תכרבו תעבשו תלכאו" רמאנש הרותה ןמ ןוזמה תכרבל ןינמ ןנבר ונת"
."ןכש לכ אל אבה םלוע ייח לע ךרבמ העש ייח לע רמוחו לק לאעמשי יבר רמא ןינמ הרותה תכרב" םש ךשמהבו

םה םיקבוח ,הפוסבש םיקוספבו השרפה תליחתבש םיקוספב ונבר השמ לש םימוצעהו םילודגה ויעוגעג ךותמ הלועה ,לארשי ץרא לש החבש
לא רוכז" םהבש ןושארהו םילודגה םירבשמה תא דחא עגרל חוכשל ילבמ תאז לכ .ויתואלפנו ויתוארונ לע רבדמב לארשי עסמ לש אלפה תא
'ה ינפל לפנתאו" אטחה רחאל הרקש המ לש טרופמה רואיתה ידכ ךותו " 'ה תא םתפצקה ברוחבו … ךיהול-א 'ה תא תפצקה רשא תא חכשת
םיעבראו תעכ םיאצמנ ונא םהב םיעצמא םוי םיעברא – םוי םינומש םתואב השמ לש ותליפת ןכותו – "הליל םיעבראו םוי םיעברא הנושארכ
רשא ךלדגב תידפ רשא ךתלחנו ךמע חכשת לא רמואו 'ה לא ללפתאו" :"ךתלחנו ךמע" לע היה – (י"שר) השמ י"ע םיראותמה םינורחא םוי
.(טכ) "לודגה ךחכב תאצוה רשא ךתלחנו ךמע םהו" (זכ ,'ט) "הקזח דיב םירצממ תאצוה
."םהל תתל םתובאל יתעבשנ רשא ץראה תא ושריו ואוביו םעה ינפל עסמל ךל םוק רמאיו ילא 'ה עמשיו" ךשמהבו
.לארשי ץראב לארשיל הרות ןתמ תא רשוקה ,הליפת לש עבטמ השמ עבט ךרעל הנש 3,500 ינפל שממ וללה םימיבש ןיטולחל רורב ןכ םא
יתוהמ רשק םג הב שי ,רמוחו לקבו וזב וז הרותה תוכרב םע ןוזמה תכרב תא רושקל ליעלד ארמגה תשרד יכ ,ףיסוהל ןתינ ילוא ךכ םאו
הלודג הרות .ולגד לע שיאו והנחמ לע שיא םתלחנבו םצראב ובשי לארשישכ םתראפתו םלדוג אישב עיפוהל םילוכי ץראהו הרותה ;רומאל
.לודג םעל הלודג ץראב
דומעל יולה טבש תא 'ה לידבה איהה תעב" םילודגה דועיה ירבדו ותחכות ךותב בושח לבא ,םנמא ןטק ,רוכזיא סינכהל חכוש אל השמש אלא
תונכסמב אל רשא" הבוט ץרא לע ןכ ינפל םירכזומה םילודגה םידועיה לא עיגהל תרחא ךרד ןיא ."הזה םויה דע ומשב ךרבלו ותרשל 'ה ינפל
לודגה ודיקפתו ודועי תנבה אלל ,"ץראה לכ ינפ לע ךיהול-א 'ה ןתי םכארומו םכדחפ" לע אליממו "שבדו ןמש תיז ץרא" ,"םחל הב לכאת
.יול טבש לש
תולימג לש םישעמב הארוהו וטושפכ הארוה) לארשיב הרותה תארוה לש וזה תוירחאב תאשל ובל ואשנש ימ לכ אלא יול טבש קר אל ןבומכו
עומשלו ךישמהל םיכירצ רהה לא תולעל האירקה דצל ןכ םאו .לבויו הטימש תוכלה ףוסב ם"במרה לש םיאלפנה וירבד יפכ (םירחאו דסח
תא דמלל רהה לא האירקה תא ןיבהלו עומשל לכויש םעה ןיבו הרותה ןיב רבחל םיכוזה הלאמ תויהל םעה לא תולעל הלודגה האירקה תא
"םכללוחת הרש לאו םכיבא םהרבא לא וטיבה" :הרטפהב איבנה ןושל יפכ וא הרותה תכרבו ןוזמה תכרב ,ץראה תכרב ןיב ימינפה רשקה
."הרמז לוקו הדות הב אצמי החמשו ןושש … ןדעכ הרבדמ םשיו … ןויצ 'ה םחנ יכ" ךכ ךותמו

ןמ'גרות דוד ברה
רדסהה תבישי שאר


"שבדו בלח תבז ץרא"

המדאה לע םימי וכיראת ןעמלו"
םערזלו םהל תתל םכיתבאל 'ה עבשנ רשא
(ט ,א"י םירבד) "שבדו בלח תבז ץרא

.התבונת לע ךרבל הבוחהו ,לארשי ץרא לש החביש ירואיתב הלוכ תעפוש "בקע" תשרפ
רוגשה "שבדו בלח תבז" יוטיבה וליאו ,ץראה החבתשנ םהב םינימה תעבשל הרקיעב תנווכמ הכרבהש אלא
בלחב אלא ץראה ירפב הרואכל קסוע וניא ,ונתשרפב ףא רכזנו ,לארשי ץרא לש החבש ןייצל םעפ םירשעכ ארקמב
.הירובד שבדו התמהב
,"שבדו ןמש" םינימה תעבשב םיתיזהו םירמתה םינוכמש ךרדכ – םירמת שבדל וסחיל םנמא ןתינ ,שבדל רשאב
?ןאכל בלחה לש וניינע המ לבא
אלפנ שודיח הליגו "הרוסמהו ארקמה" ,תוכיאה ברו תומכה ןטק ,ורפסב ל"ז תוילגרמ ןבואר ברה אב הנהו
."שבדו בלח תבז" יוטיבה תראהל
:ןודנב וירבד ירקיע תא איבנ ןלהל
. . .

הרועשו הטח ץרא" :הב םילדגה םינימה תעבשב החבתשנו ,הימרכו הידש תבונתו התמדא לוביב ונצרא תכרובמ
.(ח ח םירבד) "שבדו ןמש תיז ץרא ,ןומירו הנאתו ןפגו
םיטפוש האר) היתוצק לכב ויה םינפג ימרכ ,ץראב רתויב היוצמ "ןפג"ה התיה ,הנושאר ונמנש הרועשו הטח ירחא
.(דועו י בי הימרי ,אכ אכ םש ,ה די
יכלמ .(ב ט"פק קלב רהז) ןייו םחל אוה הדועסה רקיעש ,(ב"ע 'צ ארתב אבב האר) םחלה ומכ שפנ ייחכ בשחנ ןייה
שיאו (גי-בי ט עשוהי) ןיי תודאנו םח םחל םמע וכילוה םינועבגה ,(חי די תישארב) ןייו םחל איצוה םלש ךלמ קדצ
.ך"נתב הברה םהומכו (ט טי םיטפוש) ןייו םחל ומע איבה העבגב יולה

ירפ - "ןיי"ה רכזוה אלו ,"שבדו בלח תבז" ץרא התויה לארשי ץרא לש החבש רקיע הרות הטקנ רשא אופא אילפמ
.םינימה תעבשל ןורחא הנמנו ץראב אצמי טעמ ךא םירמת שבד רשא דועב ,תראפתלו ןואגל ץראה
,"שבד לכו רואש לכ יכ" אי ב ארקיו) שבד יורק ירפ תקיתמ לכ רשאל ,הנאתה ןימ לע "שבד" ןימב ןווכי םא םגו
הנממ הטעמו "ןפגה" ירחא איה תבשחנ ןה ,רבדה הימתמ תאז לכב ,ץראב התיה היוצמ הנאתהו ,(םש י"שר האר
?תותלסו תונייכ שפנ ייח ינימב התנמנ אלו ,תובישחב םג תואיצמב םג
לארשיו הדוהי בשיו" :ומכ "הנאתו ןפג" דחי טוקנל ך"נתב רוגשש דועב "שבדו בלח" לש ףוריצה םג אוה רזומ
א םיכלמ) "המלש ימי לכ – ימורדה דע ינופצה הצקהמ – עבש ראב דעו ןדמ ותנאת תחת שיאו ונפג תחת שיא חטבל
הריכזה אל רשא אופא אילפמ .(ד ד הכימ) ותנאת תחתו ונפג תחת שיא ובשי יכ םימיה תירחא לע ואבינו .(ה ה
,עקרק ילודגמ וניאש "בלח" הטקנ ומוקמבו ,הנאתל םדקוהש ןייה תא התמדא ירפו לארשי ץרא לש החבשב הרות
.התמדא ינפמ קרו ךא איה ץראה חבשב טרפנ רשא לכש דועב
םיבנע לוכשאו הרומז םשמ ותרכיו לוכשא לחנ דע ואוביו" :וניצמ םש םילגרמה תשרפב רתוי טלוב ישוקה םלוא
… לארשי ינב תדע לכ לאו ןרהא לאו השמ לא ואוביו וכליו … םינאתה ןמו םינומרה ןמו םינשב טומב והאשיו דחא
וניצמ אל – "הירפ הזו איה שבדו תבז םגו ונתחלש רשא ץראה לא ונאב ורמאיו ול ורפסיו ,ץראה ירפ תא םואריו
… בלח דכ םמע ואיבהש
םיקותמו בלחכ םינמש היתוריפש ונייה ,"שבדו בלח תבז ץרא" רומאה שורדל וניתובר וחרכוה ךכיפלש רשפא
לארשי ץרא לש החבשב רכזומה "בלח" ןיא םתעדל יכ אופא ראובמ (םש א"שרהמבו א ב"יק תובותכ האר) שבדכ
.המהב ידדמ אצויה ץימ

ינימ ינש טקנש ,"ותוס םיבנע םדבו ושובל ןייב סביכ" (אי טמ יחיו) בקעי תכרב ןונגסב הליבקמה תניינעמ הנהו
הבר תישארב האר ,וב סבכנש דגבה ימתכ ריבעמ וגזמ תופירחש תונייבש זעה ןבל ןייו ,םיבנע םד םודא ןיי ,תוניי
ילילכח" הינשה הליבקמב ןכו ,(םש הנוהכ תונתמ האר) ןבלה ןייה רמולכ ,"בלח הז" ושובל ןייב סבכ ח"צפ םש
האר) ,קחושו וינש הארמש דע התושה תא רכשמ ןבלה ןייהו ,םיניע לילכמ ליגר ןיי ."בלחמ םינש ןבלו ןיימ םיניע
ה"ד םש תובותכ א"שרהמ) הכרבל םדקומ אוה ןכלו תונייב רתויב אירבה אוה ןבלה ןייה אוהו ,(ב"ע א"יק תובותכ
.('וכו רמאת אמש
.בלח ארקנ ןבלה ןייהש הזב םג וניאר ,רויח ןייו קמוס ןיי :םגרותמ (א ה םירישה ריש) "יבלח םע יניי יתיתש" :ןכו
ןפג" היתוריפ לע הנווכ "שבדו בלח" תבז ץרא התויה לארשי ץרא לש החבשב הרות הטקנ רשאכ יכ אופא רורב
."בלח" הנכתנש אוהו ,תונייב הלועמו רתויב אירבה ןבלה ןייה תא שבדל המידקהו ,"הנאתו
."בלח הנכלת תועבגהו סיסע םירהה ופטי אוהה םויב היהו" :חי ד לאוי רפסב הלואגה תכרב שרפתת וז חורבו


םוגרתה רוא
וננושלבש תימראה
ומיחרו וליחדב

."ןוהנמ לחדת אל" :סולקנוא םגרתמ (חי ו םירבד) "םהמ ארית אל"
בכ רבדמב באומ רגיו) רוג ,(ליחדו ,זי חכ תישארב רמאיו ארייו) ארי :םישרושה תא םגרתל ואובב הז שרושב שמתשמ סולקנוא
.(!תימרא) לאינדב קר ך"נתב אב הז שרוש .(ליחדדו ,במ אל תישארב קחצי דחפו) דחפ ,(ליחדו ,ג
בל בויא) "אריאו יתלחז ןכ לע" :דחפ תועמשמב אב ,ןוחג לע הכילהכ ך"נתב הליגרה ותועמשמ לע ףסונ ,לחז שרושה ,תאז תמועל
תרזח םרט) "יננידת וב םוי יתלחו יתלחז" ,(ת"ישע ,תוחילס) "וניתונוועמ ארינו ונלחז" :םיטויפב היוצמ לחז לש וז תועמשמ .(ו
.דועו (מ"ע ,םיארונ םימי ,ץ"שה
םירוציע קתעמ תארקנ וז העפות .דועו אנדוא – ןזוא ,רכד – רכז :המגודל .תימראב 'ד -ב ףלחתהל היושע תירבעב 'ז יכ ןייצל שי
.(תויתוא ףוליח)
."לחז" – הליחזבו העירכב ישחומה הייוטיב ןיבל "לחד" – האריה ןיב רשק שיש אופא ןכתיי
… דוחיי םשל) תוכרבל המדקהכ קר אל (הבהאבו האריב=) ומיחרו וליחדב ףוריצב ונימי תירבעב ונא םישמתשמ לחד שרושב
תמייק ןכ ומכ .ומיחרו וליחדב וירבדל ונזאה :ןוגכ ,תוממורה תארי לש תועמשמב ןילוח יניינעב םג אלא (ומיחרו וליחדב
(הנטקה תרוצ איה לילחדו – ב"ע ז"כ ב"ב – לולחד איה תירוקמה הלימה) לחד שרושהמ איה ףא החוקלה ,לילחד הלימה וננושלב
.םירופיצ הדיחפמה הדשבו ןגב םדא תינבת –

לאנתנ והילא ר"ד
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]םקדובל ךירצ יתמיאו ןיליפתה תיינק

םכדי לע תואל םתוא םתרשקו"
(חי ,א"י םירבד) "םכיניע ןיב תפטוטל ויהו

ויליפתש ךכב ןכתסמ רכומ אל םדאמ הנוקה לבא .תורשכ ןהש ןיליפתה לע תונימאב דיעהל לוכיש ,םימש ארי םדאמ ןיליפת תונקל ךירצ
םשל ןיליפתה בתוכ אוהש הביתכה תליחת ינפל ןווכל חכש רפוסה םא ,לשמל .הקידבב תוארל ןתינ אלש תויעב ןנשי ,םוקדבי םא ףאו .תולוספ
תובר תויעב דוע שיו .הקידבב רכינ וניא הז רבדו ,תולוספ ןיליפתה – םשה תשודק םשל תומשה תא בותכל ןווכל חכשש וא ,ןיליפת תווצמ
.תולוספ ןיליפתהש ששח ונשי ,םימש יארי םניא רכומהו רפוסה םאש אוה ללכה ,ןטרפל םוקמה ןאכ אלש םיתבבו תוישרפב
השודק ישימשתל תונח לעב וא רפוס ישיא ןפואב ריכמ וניאש ימ ןכל ,ינוציחה ושובל וא רכומה לש ונקז ךרוא לע הזב ךומסל רשפא יאש ןוויכו
ול ץעייש ידכ ימוקמה ברל הנפייש וא ,התורשכב תרכומה הריכמ תונכוסלו תוזוזמו יליפת רוצייל ךמסומ לעפמל הנפיש יוארה ןמ ,םימש ארי
.תוזוזמ תיינק יבגל גוהנל יואר ךכו .ןיליפת תונקל ןכיה
ןה ירה תומלש ןהש ןמז לכו ,םלועל ןקדובל רתוי ךירצ ןיא ,תורשכ ןהש תואדוב ררבתנו ,ןתנכה תעב וקדבנש ונייה ,תורשכב וקזחוהש ןיליפת
.הכרבב ןתוא םיחינמו תורשכ תקזחב
תוא וזיא ילואו ושפעתנ אמש ששח ונשי ,םוחינה אל ***???*** תמיוסמ הפוקת ךשמב םא לבא ,ףטוש ןפואב ןיליפתה תא םיחינמש יאנתב תאזו
םינמיס רועה לע םיאורש וא םימב ובטרנ ןיליפתה םאו .םינש עבשב םיימעפ - תוזוזמה תא םיקדובש םשכ ןקדובל ךירצ ןכלו ,ולספנו הקחמנ
,טל ב"מ ;י ,טל ע"וש) ולספנ אמש לודג ששח שיש ינפמ ,ןהילע ךרבל ןיא וקדבנ אלש ןמז לכו ,דימ ןקדובל שי ,רחא לוקלק וא שופיע לש
.(ו'כקס

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]"ךרהציו ךשורית ,ךנגד ,ךתמדא ירפ ,ךנטב ירפ ךרבו – ךכרבו תבהאו"
בצעב" דגנכ - "ךנטב ירפ ךרבו" ,"המדאה הרורא" דגנכ – "ךכרבו" ,"תישא הביאו" דגנכ – תבהאו" :ןושארה םדא תללק ןוקיתל תוכרבה ולא
"… ךל חימצת רדרדו ץוקו" דגנכ - 'וכו "ךתמדא ירפו" ,"םינב ידלת
(בושטניפמ ריאמ םייח יבר)

"… םהמ ארית אל – םשירוהל לכוא הכיא"
!םשירוהל לכות – ארית אל םא קר

(בשטידרבמ קחצי יול יבר)
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
הכולמ ריע – םילשורי
הכרבל ונורכז ריאמ קילומשו
ימלש" תאצוהו ריאמ תחפשמ ףותישב ,הילע ונתוכז תאו םילשורי לע המחלמה ןיינע תא ררבמה רפס רואל בורקב אצי ה"זעב
בחרנ קרפ בלשל םיצור ונא רפסב .ובל לכב הנעמל קבאנו םילשורי שיא היהש ל"ז ריאמ קילומש לש ורכזל היהי רפסה ."לאירא
ונל חלשי ,וייח תונש ךלהמב קילומש םע רשק ול היהש ימ לכמ םישקבמ ונא .ריאמ קילומש לש ותנשמבו וייחב קוסעיש
:תבותכב "לאירא ימלש" תאצוהל תונפל רפסה תואצוה תופתתשהב רוזעל םיניינועמה םישנאמ שקבנ ,ןכ ומכ .וילע םירופיס
.(העדוה ריאשהל ןתינ) 02-9964054 :ןופלטב וא 90100 עברא תירק 72 .ד.ת

"בקעיל קח" תורובחו ך"נתה לעפמ
לכ לע הנשב םינחבמ 12 רובעל רשפא םויב העשכ לש דומיל ירחא !ך"נתה לכ לע םינחבנ תואמל ףרטצה !ךרבא !רוחב !רקי ידוהי
.דודיע תגלמ לבקל םגו י"שר שורפ םע ך"נתה
.לחה ישימחה רוזחמל םושירה
קח רפסב עיפומה םודקה הרמשמה דומיל רדס אוהש הז רדס תודמולה םידלי תורובח ,'בקעיל קח תורובח' תונגראתמ ןכ ומכ
.ולא תורובח םינגראמל לזומ ריחמב בקעיל קח םירפס .בקעיל
.02-6527036 ,058-630212 ,02-6513830 :םיטרפל

םיעוגיפהמ םיעוצפל - "דימת החמשב"
תוביסמ תכרועו םיעוגיפה יעוצפ םיזפשואמ םהב םילוחה יתב ןיב תרייסמ ,רורט יעגפנ םידלי ןעמל "דימת החמשב" תתומע
ףגאב םיבכושה םיעוצפל ביבא לתב בוליכיא םילוחה תיבב הביסמ התומעה הנגרא הנורחאל .םחור בצמ תא רפשלו דדועל ידכב
תורענו הינתנב ןורשה ןוינקב היהש עוגיפב םיעוצפ וחכנ הביסמב ופתתשהש םיעוצפה ןיב .תיטסלפ תיגרוריכה הקלחמב 'ו
.ביבא לתב םוירניפלודב עוגיפב ועצפנש
,םיעוצפל תונתמ םורתל םיניינועמה םישנאל ןכו תוביסמה תוסחב קלח לוטיל םיניינועמה םיקסע ילעבל הנופ התומעה תלהנה
.055-667245 ןופלטב רשק רוציל ןתינ

םוקמ לש ורוא

ןורבח רה לש "יבייבה" – תוהוגנ

."הנמא"ו תונכוסב תובשייתהל הביטחה ,ןורבח רה תירוזא הצעומ :םירוהה
.תג תירק-עבש ראב-םילשורי שלושמה זכרמב ,ןורבח רה לש םייברעמה וילופישב תמקוממ תוהוגנ :הדיל םוקמ
.זחאמל תויחרזא תוחפשמ תסינכל ופחד דואמו םוקמה לע ורמשש ,ח"נשת הכונחב תובישי ינב לש ןיערגב הדלונ תוהוגנ :הדיל ךיראת
וששחת לא) דועל םיווקמו תוחפשמ 4 לש לקשמב תפסונ הילע םיפוצ ץיקב .תוריעצו םיריעצ דועו תוחפשמ 12 -כ םויכ תלקוש תוהוגנ :לקשמ
.(.… רתי לקשממ
יח תניפ ,הליעפ תוריכזמ ,םירבח ןודעומ ,היקחשמ ,הירפס ,ןג ,ןוטועפ ,הווקמ ,תסנכ תיב :האירב תוחתפתהו החימצל םינותנה לכ תא שי דוליל
.תואלקח יחטשל הרשכהו
.החמשו תססות ,הריעצ הליהק בושיב – קפוד : ןחבמ ינותנמ טעמ
.הכורא המישנב רקיעבו תורשפ תרסח תוימיטפואב ןייפאתמ בושייה - המישנ
,םיבשחמ ,הארוה ,םייתורש םידבוע :תועוצקמה ןווגמב םיקסוע םישנא – הליהקה עבצ
.םיטנדוטסו םיקינללוכ ןכו םיקסע
תובבלב תולחנתה לש ףסונ לגד ול אצמ בושייה ,ןורבח רהל שיבכה רגסנש זאמ – לגדו בל
.וילא םיבורקה תג תירקו שיכל יבשומב ךוניחהו הרבחה ייחב תובלתשה –
שי םילשורימ םיאבל .ףקוע שיבכב שיכל יבשומ ךרד הלפשה ןוויכמ םיעיגמ ,התע תעל המוסח תיחרזמה רהה ךרדש ןוויכמ :תוהוגנל ךרדה
לש קחרמ םוי לכב תועסה שי תג תירקמ .העיסנ העשכ לש קחרמ ,תיאמצע עיגהל רשפא ץראה זכרממ .העיסנ העשכ לש קחרמ םוי לכב תועסה
.העיסנ תוקד 25
.לודגלו לודגל לודגל לודגל :תומולחו תופיאש
… ראשיהל רשפאו הנשל אובל רשפא
.02-9603133 םיטרפל


הנומידב ינרותה ןיערגה - "םוקמה ןח"

"ןדעכ הרבדמ םשיו"
-ראבמ לודגה רבדמה ךותב עסונה םנמאו .רבדמב חרפכ ריעה לש הלמס תא ועבט הנש 50 -כ ינפל הנומיד ידסיימ
םישימח בורק םע ,רבדמב חרפכ םייח תקקוש הפיו הלודג ריעב רבדמה ךותב לקתנ הדוהי רבדמ םודס הכאוב עבש
.הרות דומלל םישקבמה םיללפתמב םיאלמתמו םיכלוהה ריעב תסנכ יתב
טנפלא קחצי ברה ריעה בר ךרב רדסהה תבישי ללוכמ םיכרבאה דחא י"ע םישנ רדסב ןישודיק תכסמ םויס תביסמב
םיחתפתמו םיכלוהה ינרותה םעונ ס"היבו םיינרותה םינגה י"ע ריעב הרותה תצפה לש לודגה לעפמה תא א"טילש
,בגנה יבחרמב םשובכ טשפתמ בוטה המשש הירנ תנפלואו ,הווק אצי ץראה לכבש םיריעצל הבישיה י"ע ןכו םילדגו
.(הריטעמה "היבצ" תשרל םירושק תודסומה) .עבש–ראב הכאוב דעו ןומר הפצממ
,םירועיש תורשעב ,הנשב דימלת ימי ףלא 30 -מ הלעמל םייקמה תידוהי תוברתל זכרמה תא ןייצל שי ןבומכו
.רפסה יתב לכב םינתינה תולעפהו םיסוניכ ,תואצרה
.תונבל השרדמו םינוירנימס תשרדמ ןכו רדסהה תבישי שדחמ תינבנו תכלוה םוקמב
תבחר היישעבו א"טילש ןזח בקעי ברה לש ותושארב ללוכב הרותה דומילב בלתשהל םיניינועמה תוחפשמו םיכרבא
.08-6573403 רטנק יזח ברה לא תונפל םישקבתמ ריעב םיידיה
(םילימ 173)

:תרגסמב
ןרקל רשקתהל ןתינ ,ץראה יבחרב םיינרותה םיניערגה תויוליעפ לע עדימ לבקל םיניינועמה תוחפשמו םיכרבאל
.1-800-270-271 :תשרומ
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]םינתיאה חרי
ילאירא קחצי ברה
לאירא ימלש תאצוהב

ס"שה לע "טפשמל םייניע" רפסה רבחמ ,ל"צז ילאירא קחצי ברה לש ,ירשת שדוח יגח לע "םינתיאה חרי" רפסה
.הנש םישולשכ רחאל שדוחמ הרודהמב אצוי ,ברה זכרמ תבישיב מ"רו
הנושארה הרודהמל תושדח תופסוהב ,ירשת שדוח לע ,ישרדמ ךפונב םירוזשה תונויערו תוגה יקרפ וכותב ללוכ רפסה
.הנושארל רוא םיאורה םישדח די יבתכמ ,(א"סשת בא םחנמ 'ה-ב רטפנש ,ל"ז ילאירא םוחנ ונב י"ע האציש)
.תובר םינש אתורבחב ילאירא קחצי ברה דמל ומע ,קוק ה"יארה ןרמ לש ושרדמ תיבמ םיעבונה תונויער ללוכ רפסה
.02-9973073 :ןופלט "לא תיב תירפס"ב רפסה תא גישהל ןתינ

לפואמ תורוא ·

"… םירוסייב"

"ךרסימ ךיהול-א 'ה ונב תא שיא רסיי רשאכ יכ" :(ז-ה ,'ח םירבד) ביתכ רמוא ןועמש 'ר :אינת"
"הבוט ץרא לא ךאיבמ ךיהול-א 'ה יכ" :היל ךימסו
"םירוסיי י"ע אלא לארשיל לארשי ץרא הנתנ אלש דמלמ
(ב"ע 'ה תוכרב)

ןנחוי 'ר
לארשי ץרא לש ןבר
םודא ןומיר אלמ ףורצ ףסכ
לצל המח ןיב
ךלוהו ךשומ אוהו
לבא תיבל לבא תיבמ

:רמואו רזוחו
– ומצע ריתמ שובח ןיא
םירוסאה תיבמ
– תינקנ לארשי ץרא ןיאו
םירוסייב אלא
םצעה וזו
,ירישעה ינב לש
– ונאו
.םירשו םיכוב

ילתפנ ןב ןרהא

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]?השרפב ורוקמ המו רואה רוקמ המ

"םכח דימלת וניא לזרבכ השק וניאש םכח דימלת לכ"

רמא :א"ע 'ה הטוס תכסמב ארמגה תשרוד (ה ,'ז םירבד) "ןועדגת םהירשאו" הרז הדובע ןיינעל רמאנש קוספה לע :ח"צ ןויליגמ הדיחה ןורתפ
םהירשאו" ביתכו (ל ,'י היעשי) "םיעודג (חורה יסג ונייה) המוקה ימרו" ביתכ .הרשאכ ועדגל יואר חור תוסג וב שיש םדא לכ :רזעלא 'ר
."ןועדגת
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design