English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ב"סשתה בקע תשרפ

ב"סשתה בקע תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map
ךבבל םע תעדיו"
ונב תא שיא רסיחי רשאכ יכ
... ךרסיימ ךיהול-א 'ה
הבוט ץרא לא ךאיבמ ךיהול-א 'ה יכ
תומוהתו תונייע םימ ילחנ ץרא
(ז ,'ה םירבד) "רהבו העקבב םיאצוי

לארשיל לארשי ץרא הנתנ אלש דמלמ"
(א ,'ה תוכרב י"פע) "םירוסיי י"ע אלא

םירוסייב תינקנ לארשי ץרא יכ שארמ תעדל"
."שממ תינקנ איה הזב לבא
(א"רגה םשב ,"רותה לוק" בולקשמ ללה 'ר)ץרא ריש

תלכוא איה היבשויש ץרא
תלכתו שבדו בלח תבזו
תלזוג המצע איה םג םימעפל
.שרה תשבכ תא

היבגר הל וקתמש ץרא
היפוח לכ יכבכ םיחולמו
רשא לכ היבהוא הל ונתנש
.תתל ולכי

חרפל ןבל בצחה בש
ידיחי ךרדב םש
חוחינ בישי ןימסיהו
.םידובאה הלש ןמזה תודש

הינויבס הל םיבש ביבא לכ
הינפ יטמק לכ תא תוסכל
הינבא בצע ץיק חור
.רואב ףטלי

היננע דבכ םע ותסה בש
הינג לכ תא רפא ףטעל
היניע תורומש תא ףרחהו
.רגסי תוכובה

היבגר הל וקתמש ץרא
היפוח לכ יכבכ םיחולמו
רשא לכ היבהוא הל ונתנש
.תתל ולכי

ןתנוי ןתנ


?םירוסיי םיביבח םאה

"!םירוסייב תינקנ לארשי ץרא"
.הבושייו לארשי ץרא לע קבאמב ונתוא תודקופה תושקה תועשב הננשל םיגהונ ונאו ,םעה יפב הרוגש וז ארמימ
:ונלש עובשה תשרפמ םיקוספ לע תכמסנה .יאחוי רב ןועמש 'ר לש ותשרדב וז ארמימ לש הדוסי
לארשיל ה"בקה ןתנ תובוט תונתמ שלש :רמוא י"בשר .אינת"
:ןה ולאו ,םירוסיי י"ע אלא ןנתנ אל ןלוכו
.אבה םלועו לארשי ץראו הרות
,ונב תא שיא רסיי רשאכ יכ' :ביתכד ?ןיינמ לארשי ץרא ...
ךיהול-א 'ה יכ' :וירחא :ביתכו ,'ךרסימ ךיהול-א 'ה
."(.ז .ה ,'ח םירבד) 'הבוט ץרא לא ךאיבמ
.לארשי ץראב תוכזל ידכ םירוסיי לובסל ונילע רזגנ המלו המ לע :תוהתל שי ןיידע םלוא
?םירוסיי תפטעמב הכרכל םוקמב 'ףסכ לש שגמ' לע הטישוהל לוכי וניא עודמ ,הפי ןיעב ונל התיתל ה"בקה ץפח םא
תא הנורחאה םכרדב תוולל םישרדנ ונאש תמיא לכ ,ונתעד תא תפרוטו ונב איה תלחלחמ .עובשה תשרפל תינויע הלאש קר וז ןיא
תויטילופ תומזי םע דדומתהלו בושל םיבייח ונאש תמיא לכו .םירורא םילבחמ ידיב וחצרנש ,ונלש 'עובשה תשרפ' תונברק
.םתמדאמ םידוהי םיבושי רוקעלו ,םירזגל לארשי ץרא תא עורקל ןתלוכת לכש ,תושיבמ
םיעבות ונאו ,הירחא רהרהל ןיאש ,המויסקא ןיעמ 'םירוסייב תינקנ לארשי ץרא' :ארמימב תוארל ונל השק הלא תוקוצמ חכונ
?םילבוס ונא - םשה ןעמל - עודמ ןיבהלו קימעהל
הכשחה ךותמ הלגתמה הרוא
.םירוסייה תועמשמ תנבהל ,הזמ ינפל הז ,םימעט ינש עיצהל שקבא ,ומיחרו וליחדב
- 'ךרסיימ' " :וירבד הכו "ךרסיימ ךיהול-א 'ה ,ונב תא שיא רסיי רשאכ יכ" :קוספל ן"במרה שוריפב רבכ יוצמ ןושארה םעטה
."היתוריפו ץראה תבוט ךשפנל ברעתש ידכ ,ןמה ןויסינו רבדמה יוניעב ,הליחתמ
.הבוטה ץראה תביח תא ,רוסחמה תקוצמ ךותמ טילבהל ידכ ,רבדמב םירוסייה ודעונ - ן"במרה תעדל - ןכבו
םירוסייה תא קר אל ריאהל .הפי וחוכ ,'הכישחה ךותמ הלגתמה הרוא' :םימכח ןושלב ,הללכהב ותונכל ןתינש ,הז ,םעט
.הלחנה לאו החונמה לא ונאוב ינפל הבושייו ץראה שוביכב םיכורכה םירוסייה תא םג אלא ,ץראה תאיבל םימדוקה
ןיבל תישארבה ירוסיי ןיב ריבכה רעפה תא דומאל ונל ןתינ ,ךרדבש תואלתהו לבסה לכ תא - רוחאל טבמב - וניניע דגנל ונתוושב
.ונלמג רשא בוטה לכ לע ךרבתי 'הל תודוהלו ,תירחאה תבוט
,לטבל ידכ ןב ןיא ריהזמה דיתעה ןוזחו ,"המשנה אצת - המחנה אובתש דע" יכ םישח ונא תובר םימעפ יכ תודוהל ונילע םרב
.הווהה ירוסייל הביס תויהל אל יאדוובו
:םימכח ירבד הז ןיינעל םיפי המכ
:ול םירמוא ויהו ,םירוסאה תיבב שובח היהש םדאל לשמ"
'הברה ןוממ ךל םינתונו םירוסאה תיבמ ךתוא םיאיצומ רחמל'
.(א"ע 'ט תוכרב) .'םולכ שקבמ יניאו םויה ונאיצוה ,םכמ השקבב' :םהל רמוא
... קוחרה דיתעל עקרכ קר אלו ,תימויק היווחכ התע םתוא יח אוהש רבכ ,םירוסייה רשפ תא ןיבהל אופא שקבמ בלה
"!שממ תינקנ איה הזב לבא"
השעמב אלא ,י"בשר ירבדכ ,םיקסוע ונא הנתמב קר אל יכ הלגנ 'םירוסייב תינקנ לארשי ץ\תרא' :ארמימב ןנובתהל בושנ םא
.ןיינק
.אנליומ ןואגה לש קהבומ דימלת ,בולקשמ ללה 'רל 'רותה לוק' רפסב יוצמ הז יוטיב לש קייודמה ורוקמ ןכאו
:בתוכ אוה הנושארה ךרדה רואתבו ,"הלואגד אתלחתאה יכרד תעבש" תא ןואגה םשב בולקשמ ללה 'ר טרפמ הז רפסב
סח היהי םא ,והשמב רוחא תגסל ונל הלילח ןכלו ... שממ תינקנ איה הזב לבא .םירוסייב תינקנ לארשי ץרא יכ ,שאמ תעדל"
לוק) "היבחרמל עיגנ רצימה ןמו עשווי בקעי הנממ אקווד יכ םיחוטב תויהלו ,ונתדובע ךרדב הלשכמ הזיא ,ישוק הזיא הלילחו
.(ג"י ,'א רותה
םימלשמו רומג ןיינקב התוא םינוק ונא !ץראה ונל תנתינ םניח תנתמב אל "!שממ תינקנ איה הזב לבא" השגדהל בל םישל שי
.םירוסייו שפנ תוריסמ לש השק עבטמב הילע
?ןיינקל הנתמ ןיב המ
אמהנ" תניחבב הקדצ לטונה ינעכ שח ףא םיתיעלו ,התלבק תעב יביספ רתונ והירה ךכיפלו ,העיגיו למע אלל םדאה הכוז הנתמב
.(השוב לש םחל) - "אפוסיכד
ךכיפלו ,ונממ קלח וניה גשוהש רבדהו ,ףתושל לבקממ ץמאמה םצעב ךפוה ,ךרע רקי רבד גישהל רסייתמו ץמאתמה תאז תמועל
."ורבח לש ןיבק העשתמ רתוי ולש בקב םדא הצור" יכ ,םייתעבש ויניעב בוהאו אוה רקי
שכרנה אבה םלועב ןהו ,(א"ע ב"ל ןישודיק) הב למעה לש ותרות תויהל הרות לש הלמעב תכפוהה הרותב ןה ,םירומא הלא םירבד
.(א"ע ב"כ ןיבורע) "םרכש לבקל רחמו - םתושעל םויה" :הזה םלועב העיגיו למע ךותמ
ונבלב תובלל םדועייו םדיקפת ררבתמ ןכ ,הב תוקבדב םיכורכה םירוסייה םיברו ץמאמה ברש לככ :לארשי ץרא ןיינק ףא ךכו
.הב ונשרוש תא קימעהלו ץראה תבהא שא תא

ףיסוהל שקבנש אלל ,הכ דע ונל ונומש תורצבו ,ץראה ןיינבב ךורכה למעב ונל יד !םירוסיי םישפחמ ונניאו םיטסיכוזמ ונניא !אל
.םירוסיי דוע םהילע
:ובל תמהנמ הנעו - "םירוסיי ךילע ןיביבח" :לאשנ רשא ,לארשי ץרא יארומא לודג ,ןנחוי 'ר ירבד ונילע םינמאנ
.(ב"ע 'ה תוכרב) "םרכש אלו םה אל"
.שממ ץראה ונל תינקנ םחוכמ יכ שארמ םיעדוי אלא ,הלילח םהב םיטעבמ ונניא ,םירוסיי ונילע םיאבש העשב ,דבעידב לבא
הבהא הל םישחולו ץראב שרוש םיקימעמ הברדא אלא הלשכמו ישוק לכ חכונ "והשמב רוחא תגסל" ונתעדב םילעמ ונניא ןכ לעו
.עמדבו באכב
שיאכ" ורישב ראתמה ,ולש קחצי לש ורישב םימיה תשש תמחלמ רחאל יתאצמ םירוסייה ךותמ וז הבהאל בל ערוק יוטיב
:רישה לש םויסה תורושב בתוכ אוה ךכו ,ותבוהא םילשוריל לארשי םע ןיב תשדוחמה השיגפה תא "השאב רסבמה
השאל קתושה שיאכ אנ היהא"
ותיבל היבשמ הרזחש
הרבע רשאל לאוש ונניאו
.ותאמ החקול וב םויה ןמל

ורכ לע היכב תא עמשי הלילב קרו
.תוקלצ תוטרש האריו
אוהה הלילבכ הרקי אל םלועמ
."וקיחב העצפ תא האר וב

תרופ ןנח


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


שדקומ ןויליגה
סלב ןהכה ףסוי ןב ילתפנ נ"על
ותוקלתסהל הנש תאלמב

ורכזל ינרות סנכ ךרעי ןכ ומכ
18:00 העשב באב ב"כ יעיבר םויב םייקתיש
ביבא לתב "וליב" תסנכה תיבב
02-6535899 :םיטרפל!ןורכז ... החכשל ןורתפה

תרמאו" :לש היוגשה הרכהה ינפמ ששחה אבומ , (ח"י - א"י) 'ח קרפבו ,תויסיסב הנומא תולאשב קוסיע םייק בקע תשרפב
..."ליח תושעל חכ ךל ןתונה אוה יכ ךיקולא 'ה תא תרכזו - הזה ליחה תא יל ושע ידי םצועו יחכ ךבבלב
םירכזנה רודלו םדאל אקווד הרותה תסחיימ ,הזה ליחה תא יל השע ידי םצועו יחכ" םדאה תבשחמ לש ששחה תא
"!םתוא םתישעו םתרמשו הלאה םיטפשמה תא ןועמשת בקע היהו" השרפה תליחתב
."ויבקעב שד םדאש תווצמ" - "בקע" ל"זח םישרודש יפכו ,הרומחכ הלק הווצמ לע דיפקמש רוד ותואל אקווד
ה"בקה י"ע תירבה םויקל ךכ רובעב הכוזו - ךרע תותוחפ תוארנה תווצמל תובישח סחיימו דיפקמה ,רוד ותוא
."ידי םצועו יחוכ" תנעט ינפמ ששחה תא הרותה תסחיימ הז רודל אקווד . ךרבתי ותיאמ ,עפשו בוט בורלו
. "ליח תושעל חוכ ךל ןתונה אוה יכ ךיקולא 'ה תא תרכזו" :אוה הז ששחל הרותה תנתונ ותוא הנעמה !דועו תאז
ךירצ !ןורתפ וניא רוכזל ןורתפה כ"א ,"תחכשו ךבבל םרו" אוה ששחה ירהש ,ןורתיפ אלו הבושת הניא וז הרואכל
. רוכזל דציכ רמול
תניחבו רבעב תוננובתה ,אוה ונתשרפב םירכזומה הנומאה תויעב בורל ןורתפה יכ ,הארנ השרפב ףסונ ןויעמ
.ץראה תשוריו הלואגה ,דובעשה ,םעל ותויה תישארמ ,לארשי םע לש הירוטסיהה
.הנוכנה הנקסמל עיגת ךכמו רבעה לא ןנובתת :הרותה הווצמ ,םעה ידי לע תינומא הלאש תלעומש םעפ לכב
."ךבבל םרו" :לש המידקמ הנוכת האיבמ ,"ידי םצעו יחכ" לש היוגשה הנקסמל יכ ,תנייצמ הרותה
ןורכיזה אוה ,הוואגה לש וז הדימל ןוקיתהו ,היוגשה הנקסמל ותוא האיבמה איה ,ומצעל םדאה הנוקש וז הוואג
. ימואלהו יטרפה -
עבונ םדאה יורש וב בוטה בצמה אליממו .הבוט בור ול עיגמ ,תווצמ םויקו םיבוט םישעמ תוכזב יכ ,הרכהה םג
ידי םצועו יחוכ" - ל ףוסבלו "ךבבל םר" לש הנוכתל האיבמ וז החנה םג .םיבוטה וישעממ תידיימו הרישי האצותכ
. "הזה תא יל השע
:הלודגה תמאה תא הלגי ,ימואלה ורבעב םדאה ןנובתי ןכו "...תאב ןיאמ עד" - יטרפה ורבעב םדאה ןנובתי םא ,ךא
,העיגיו למע אלל הרותה תא לבקמ רשאו תורחל אצוי םייולג םיסינ י"ע רשא ,הווקת אלל םירצמב םידבע לש םע
.ה"בקב תטלחומ תולת ךות הנש 40 רבדמב ךלוה רשאו
. "ךממ םימוצעו םילודג םייוג" :היה יעבט אל ץראה שוביכ םג
. וישעמ יפ - לע םעל עיגה אלשכ םג ,"ךבבל רשויבו ךתקדצב אל" זא םגו
תולדתשהמ עבונ אל יח אוה ובש חוטבהו ססובמה ובצמ יכ הרכהל ותוא האיבמ םדאה לש וז הקימעמ תוננובתה
.ויתוירב לע םלוע ארוב לש ודסחמ - רקיעבו םג ,אלא ,דבלב תווצמ םויקמו
.דיתעה םע דדומתהל חוכ םדאל תנתונו הוונעו הענכהל תמרוג וז הרכה
איה "...ךינפל םעינכי אוהו םדימשי אוה הלכוא שא ךינפל רבועה אוה ךיקולא 'ה יכ םויה תעדיו" יכ הרכהה
."!ליח תושעל חכ ךל ןתונה אוה יכ ,ךיהול-א 'ה יכ תרכזו" - הוונעו הענכה ובלב תכסונו ןוחטיב םדאב תכסונה

ןיערגה שאר ,טסברה ךונח ברה


תובוחרב - בקעי תורוא

.הל ביבס תונוכשהו ריעה תיסולכוא ךותמ הלוע תובוחרב - ינרותה םירומה ןיערג
.ריעבש תינרותה תיתשתה ןמו תינוריעה תיתשתה ןמ קלח םה ,ריעבש תונוכשב םיררוגתמה ןיערגה ירבח
תושארב ,"בקעי תשרומ" םירומל תימדקאה הללכמבש ,"בקעי תורוא" ללוכ שרדמה תיב דמוע ןיערגה לש וזכרמב
.א"טילש יתפרצ יבצ ברה
.יתפרצ יבצ ברה תכרדהב "הרוי-הרוי" תדועתל םינחבמל הנכהכ הכלה ידומיל לעו ינויע דומיל לע שגד ןתינ ללוכב
תוברועמו ,םינוש םיאליגב םיינרות םידלי ינג :ןוגכ םיבר םימוחת לע תסרפתמו הבחרו תנווגמ ןיערגה ירבח תוליעפ
.ריעבש ד"ממה רפסה יתבב תוינרות תוינכותב הליעפ
תויוליעפו דסח תויוליעפל ףסונב םה ס"נתמהו תסנכה יתב ,רפסה יתבב תוכרענש תוינרותהו תויכוניחה תויוליעפה
.ריעב תונוכשה ינפ לע תינרות תיתרבח תשרכ תוסרפנ רשא ,תובר תויתרבח
םידומיל ךשמה ךות ,ולא תויוליעפל ףרטצהל תונינועמה תושדח תוחפשמ תטילקל ךורעו ותוליעפ תא ביחרמ ןיערגה
.(ךוניחב ןושאר ראות תמלשהל תורשפא) םיינרות
.064-239713 סיסקיבא ריפוא ןיערגה זכרל תונפל םינמזומ םינינועמה?ןוזמה תכרבב רתיב יגורהל המ


:ןוזמה לע האדוהה תבוח תא הרותה ונתוא תדמלמ ,ונתשרפב
.(י ,'ח םירבד) "ךיהול-א 'ה תא תכרבו תעבשו תלכאו"
- "ץראה תכרב" .ב .ןמה לע השמ ןקיתש - "ןזה תכרב" .א :תוכרב עברא הכותב תללוכ םיכרבמ ונאש ןוזמה תכרב
תכרב" .ד .שדקמה תיבו םילשורי לע המלשו דוד ונקיתש - "םילשורי הנוב תכרב" .ג .ץראה שוביכב עשוהי ןקיתש
- "ביטימה"ו וחירסה אלש - "בוטה" ,רתיב ריעה יגורה לע אבכוכ רב דרמ ימיב ל"זח ונקיתש - "ביטימהו בוטה
.(ב"ע ח"מ תוכרב) הרובקל ונתינש
בר רמא :םש תוכרבב ארמגה ירבדכ ,באב ו"ט גח תא עובשה ונייצ םהילעש םיעוריאה ןמ דחא אוה הז ערואמ
.'ביטמהו בוטה' הנביב ונקת ,הרובקל רתיב יגורה ונתנש םויה ותוא :אנתמ

תבוח רשאמ רתוי ירטנמלאו רורב רבד ךל ןיא ןכא יכ ,תונורחאה תוכרבל סחיב תידוסי הלאש ררבל ונילע הנהו
,ןגדה תא תלדגמה לארשי ץרא לע האדוהה ףאו ,"ןזה תכרב"ב רבדה ללכנש יפכ ןוזמה לע וארובל תודוהל םדאה
."ךל ןתנ רשא הבוטה ץראה לע ךיהול-א 'ה תא תכרבו" :בותכה ירבדכ הרורבו תנבומ
דועו ,ןוזמה תכרבל ,שדקמהו םילשורי ןינבו הרותה ומכ םיבגשנ םיניינע סינכהל שי םוקמ הזיא רורב אל ךא
?הרובקל ונתינש רתיב יגורהב תקסועה (תיעיבר) המלש הכרב הכותב ןקתל ונימכח תא איבה המ - ךכמ הריתי
ומחל תא לכוא םדאהש תעב ,ןכאש ל"נה קוספה לע "המכח ךשמ" ורפסב קסניוודמ ןהכה החמש ריאמ יבר ריבסמ
:המואה לש תויללכה תורטמה ןתוא לכ תא ויניע דגנ םישל אוה בייח
,ארובה תדובעל קזחו אירב היהיש ופוג תא תונבל ידכ דעונ - ברעו םירהצ ,רקוב - לכוא אוהש ןוזמהש רוכזל וילע
.שדקמה תיב ןיינבו הניכשה תרזחה ,הרותה ןעמל וחוכב לועפל לכויש תנמ לע

תולולכה הליכאה לש תוינחורה תורטמה ראש ןיב ןיוצמ תויהל ךירצ ,הרובקל רתיב יגורה ונתינ ובש ערואמה םג
הלפמ לש םישק םימיב םג ,לארשי תא הבזע אלש האלפומה תיהול-אה החגשהה תא למסמ אוהש ןוויכ ,הכרבב
רמשנ יסיסבה הדובכו ,םייקתהל המואה הכישמה איהה תעב םג ,"אבכוכ רב דרמ" ןולשיכ תעב ומכ ביוא דיב
רבקב תדבוכמ הרובקל ועיגה ףא ףוסבלו וחירסהו וזבתה אל בר ןמז םילטומ ויהש םיגורהה םתואש דע סנ ךרדב
דובכה תבשהל הליפתו !רבשמ תעל םג ללוח אלש לארשי דובכ לע הכרב אופא איה ביטמהו בוטה תכרב ,לארשי
.לארשיל
הלעמ ותליכא תא ךכ ידי לע םמוריו שדקיש תנמ לע - ונוזמ לע ךרבמה לש ויניע דגנ דומעל םיבייח וללה םיכרעה לכ
תשולשב ןומטה רסמה והז .םיימשגה ויכרצ קופיסו ירמוחה ןובערה יולימ לש תיוושכעה הרטמל רבעמ לא הלעמ
.המואה ילודג ונרובע ונקת רשא תוכרבה
.המלשה הלואגהו שדקמה ןיינבב הניכש לש הדובכו לארשי דובכ תבשהל ונימיב הרהמב הכזנש ןוצר יהי

ליפסירק ריפוא ברה
תיליע תרצנ תיליע תורוא ללוכ
תיליע תרצנל ןיערג - תיצולחה המישמה
ףלא 60 תב איה םויכו "לילגה תא דהיל" ידכ הנש 45 -כ ינפל המקוה ,ןותחתה לילגה בלב תנכושה ,תיליע תרצנ
.םיבשות
תיב תמקה :הללכש וז הנשב תוליעפ הלחה ,ךכ ךותמ .דסח תבהאו םייח תרות םע שגפהל הקוקזו האמצ ריעה
םיעוריא ןוגרא ,םינגהו אביקע ינב ,רפסה תיב :ריעב ךוניחה תודסומ קוזיח ,םישנלו םירבגל הרות ירועיש ,שרדמ
.הליהקב דסח לש תויוליעפו םיינרות םיסנכו
!םהיתוחפשמו םירקי םיכרבא םכילא םינופ ונא
יבשות לש הלודגה הפיאשה תא שממל ואוב .לילגב ןואמצל תונעלו "לודגב קזחל" ,תולדגב דומלל םיפתוש ויהו ואוב
ןומטה לאיצנטופה לכ יולגו .הנומאו הבהא לש תודהי עיפשי ,הרות לש הרואמ ריאי רשא ינחור זכרמ תמקה :ריעה
.תמייקו היח ,תישממ תואיצמל "לילגה דוהי" לש לודגה ןוזחה תא ךופהל ה"זעב הכזנ לכו ,הלואגה ךלהמב
.058-377476 ,04-6463271 :ללוכה שאר ,ליפסירק ריפוא ברה :םיטרפל


?"יפרגומדה דשה"מ דחפמ ימ

:ךבבלב רמאת יכ"
ינממ הלאה םייוגה םיבר
?םשירוהל לכוא הכיא
(חי-זי 'ז םירבד) "!םהמ ארית אל


אמצל םירק םימכ לאמשל ואב "הנש 18 ךות לארשי ץראב ידוהיה בורה לוטיב" לע ןייד יזוע ףולאה לש ויתויזחת
אוצמל היה ךירצ ,רורטה ןשעב יופצכ ולע "שדחה ןוכיתה חרזמה" לע לאמשה תויזהו תויזחת לכ רחאל .רבדמב
ונא ,ונילע םייאמ "יפרגומד דש" :הביסה האצמנ הנהו ,ויערמו תאפרעל לארשי ץרא יקלח תא רוסמל תרחא הביס
קרו ."םיל ןדריה ןיב" בור ויהי םיברעה - ע"שי תא דיימ רוסמנ אל םאו ,ידוהיה בורה תא דבאל וט-וט-וא םידמוע
."לארשי תנידמ לש ידוהיה היפוא" לע רומשנו ידוהי בור םע ראשינ - ע"שי תא רוסמנ םא
לש םשרדמ תיבמ אצויש המ לכל ןומא רסוחב סחייתהל ונתוא דמלל םירומא רבכ ויה רשיה לכשהו ןויסינה ,םנמא
וררבתה םהיתויזחת לכו ,ילאסולוק ןוסאכ ררבתה םויה דע ונילע ואיבה םהש המ לכ ."ולסוא ךילהת" ישנא
לאכ יפצל וסחייתיש ולאכ תויהל םילולע "תיעדמ" תיזחתב רבודמהשכ ,לבא .עשפב תלבוגה תילאטאפ תועטכ
.יניינע ןפואב תאזה הרהזאל סחייתהל ךירצ ,ןכלו .םילוקישה לגעמל וז העד וסינכיו תויעדמ תודבוע

דימתו ,בורל רבכ ועמשנ ולאכ תורהזא ,רוכזכ ."תויפרגומדה תודבוע"ל תטלחומ תונקפסב סחייתהל יואר ,תישאר
םיברעה זוחא ,לכה ךס .תויפרגומדה תורוחשה יפוצ ונל ואבינש םירומחה תונויזחה ושממתה אל םלועמ .ודבתה
םימיה תשש תמחלמ זאמ רתונו .תונורחאה םינשה תורשעב יתועמשמ ןפואב הלע אל ,(ע"שי ללוכ) לארשי ץראב
.(תידוהי היסולכוא %64 תמועל תיברע היסולכוא %34 -כ) ץראב היסולכואהמ שילשכ

:ןיטולחל תרחא תיוזמ הלאשל סחייתהל הצור ינא ,ךא
לע ונתוכז .ןיינעה בל הניא תיפרגומדה הלאשה ,תירוטסיה תוכז לש החוכמ לארשי ץראב יחה ,ישרש ידוהי רובע
התיה תאזה ץראה .םירפסמה ללכ היולת הניא ,תינוביר תימואל תושי הב םיקהל תידעלבה ונתוכזו ,לארשי ץרא
.לטובמו ןטק טועימ הב ונייהשכ םג ונצרא
ץראה לע ידוהיה םעה תוכזב ריכה 1919 -ב "םימואלה רבח" .םידוהי יפלא המכ ץראב ויה הנש 1000 וא 500 ינפל
לוקישה הלעוה אל םלועמ .םידוהי 600,000 כ"הס ץראב ויה 1948 -ב .םידוהי 50,000 -כ - הב םרפסמל רשק אלב
ןאכ ויהי םא ללכ הנשמ הז ןיא ונרובע ,ןכל .לארשי םעל ץראה לש תוכיישה וא הקיזה תלאשב עבוק םרוגכ ירפסמה
ידיב איה תאזה ץראה לע תוכזה ,םלועל ךא ,םידוהי רתוי ןאכ ויהיש ףידענ ,ןבומכ .םידוהי רתוי וא םיברע רתוי
.ידוהיה םעה

ךא ,תיטרקומד איה הב העבקנש רטשמה תרוצ ,םנמא ;תידוהי הנידמכ הדסונ התרדגה םצעמ לארשי תנידמ
לע .תעבוקה איה תוהמהש יאדו - רטשמה תרוצ ןיבל תוהמה ןיב הריתס תמייק םאו ;תידוהיכ העבקנ התוהמ
טלחומה קדצה .רסומ תויעב וא ןופצמ תופיקנ םוש אלל ,תעכ רבכ הז ןיינעב תורורב תורמסמ עובקל םיקקוחמה
ךכ ,ידוהיה םעה לש וצרא קרו ךא התיהש ץראב ,םלועמו זאמ הדיחיה תידוהיה הנידמה ,לארשי תנידמש אוה
.רחא םוקמב התוא אנ שפחי - תרחא הנידמ הצורש ימ .ראשית וזכו הרדגוה

לש התוהמו התוהז רוקמ םרובעש ולא ,וז העדב םיקיזחמ םניאש ולא אקוודש ,אוה רומחהו רזומה רבדה ךא
תא חיטבהל ידוהיה בורהמ עונמל ידכ לכה םישוע םה אקווד ,בורה תויוכזו היטרקומדה איה לארשי תנידמ
.תירפסמה ותופידע תאו ויתויוכז
.האושב דמשוה וינבמ שילשש ידוהיה םעה םוקישלו ,תידוהיה היסולכואה לודיגל הפדעה ןתיש דעצ לכ םיענומ םה
םיברעל תובשייתה תויוכז קינעהל ידכ םיקבאנ םה ,אבצ יאצויב הכימתו תידוהי הדולי דודיע דגנ םימחלנ םה
.דועו דועו ,םיידוהי םיבושי ךותב

ולא םה ,"לארשי תנידמ לש ידוהיה היפוא"ל םידרחה ,"היטרקומד"ה ירוכמ ,יתוברתהו יכוניחה םוחתב םג
תרושקתב הייוטיבו תידוהיה תוהזה תא הדמתהב םישילחמ ,תוברתבו ךוניחב תידוהיה תיתשתה תא םיסרוהה
םתלכי לככ םילעופ - רוציקבו ,הנידמב ידוהיה יפרגומדה סיסבה רועריעו תוללובתה םידדועמ ,םיירוביצה םייחבו
המ תא רומשל ידכ ,עשפ לע אטח ףיסוהלו .הנידמה תא םמעטל סורהיש "יפרגומדה דש"ה רבדב םתיזחת תמשגהל
רוקעלו תירוטסיהה תידוהיה תדלומה בל תא ביואל רוסמל םיפיטמ םה "הנידמה לש ידוהיה היפוא" םינכמ םהש
.תובא תדמח ץראב הפ ,םייכ"נתה םידוהיה םישרושה תא
יפרגומדה דיתעה תא םיחיטבמה ולא םה - םהיבגל תיטירק הנניא ידוהיה בורה תלאשהש ולא אקווד וליאו
תוכיישה לעו תוהזה לע רמושה ישרוש ידוהי ךוניח םהידיל םיקינעמה םה ,תולודגה תוחפשמה ילעב םה .ידוהיה
היטרקומדה יזוה ולכוי םתוכזבו ... תידוהיה תשרומבו תרוסמב וכישמי םהידיליש םיחיטבמה םה ,תידוהיה
קצומ ידוהי בור לע תנעשנה תידוהי הנידמב תויחל ךישמהל ,היפרגומדה דשב ףפונלו םימיא ונילע ךלהל םישקבמה
.ןתיאו
"!םהמ ארית אל" :לולצ קוקב זירכנ יפרגומדה דשב ונתוא דיחפהל םישקבמה הלא לכ דגנכו


ןונרא םענ


םוגרתה רואל

תירבעבש תימראה
דקפמה םע לקת ול היה

לאינדב אלא ארקמב אב וניא לקת שרוש .(זט ז םירבד) ךל אוה שקומ יכ :סולקנוא םגרתמ לכ - ךל אוה אלקתל ירא
אתלקת לקת ,({םיסרפל הרסמו} הרבשו הלקש ,ךתוכלמ תא םיהול-א הנמ) ןיסרפו לקת אנמ אנמ - זכ ,הכ ה
ןבו ,םישרושה ןיב רשק םייק ;לקש תועמשמב - (רסח תאצמנו םינזאמב תלקשנ לוקש) ריסח תחכתשהו אינזאמב
/רבש :םירוציע קתעמ) ירבעה לקש לש ימרא אטבמ אלא אוה ןיאו תימראה ןמ אב שרושהש ןעוט ונולימב הדוהי
תואב תופסונהו ;הליקש תועמשמב ןה סולקנואב לקת שרושה לש ויתויורקיה בור ןכא .(דועו ,אגלת /גלש ,רבת
(נ"א - לקשמ) דבוכ ללגב לשכ איה לקת תועמשמש ריבסמ (1 ברעה ,7877 'מע) הדוהי ןב .שקומו לשכ תועמשמב
.אשמה
םידומלתב ,אתפסותב ,הנשמב אצמנ ןכו ;(דועו ,גכ גי) והופדהי םה םג לקתנ םאו :אריס ןבב אצמנ הז שרוש
... .('א 'ג אמק אבב) רוטפ הרבשו הב לקתנו רחא אבו - הנשמה תרמוא - םיברה תושרב דכה תא חינמה .םישרדמבו
ח"כ אמק אבב) ןבאב לקתנש אלא ונש אל ,('ד 'א , םילקש ,אתפסות ,האמוטב) הב ןילקתנ םיברה והי אלש ידכ
שמתשמש תיבב - ךתיבב הבשיו ,(א א ,אמק אבב ,ימלשורי) ... הב לקתנו רחא אבו םיברה תושרב תלחג חינה ,(ב"ע
ןכו ,ונולימב הדוהי ןב קדנמ ךכ) הלקת םצעה םש םג .(ג"יק אצת יכ ,ירפס) ... אצויו הב לקתנ ,סנכנו הב לקתנ וב
הנקה ןב איינוחנ 'ר לש ותליפת אוה רתויב םסרופמה רוקמהו ,ל"זח יבתכב דאמ ץופנ (ונולימב ןשוש ןבא דקנמ
.(הלקת - דקונמ הנשמה לש ןמפוק די בתכב) ידי לע הלקת עראת אלש ללפתמ ינא יתסינכב :('ב 'ד תוכרב)
רובידה ןושלב םויה ונא םיגהונ ךכו ,ריפס ןולימב דקונמ ןכ ,הלימב הלימ ונולימב ןואינבא םג דקנמ הלקת
תירבעב) לעופה תכרעמבו םשה תכרעמב ונימי ןושלב שמשמ הז שרוש .(הלקת - ןמית תדע ינב לש םתאירקב)
הלוכי הגעבו ;לושכמ ,הניקתה הלועפב הערפה ,לוקלק :ןה ונימיב הלקת תויועמשמ .({גנלס} הגעב םגו הניקתה
,חמצ אוה םשש ינמוד) ינוחטבה רשקהב ונל רכומ תולקתיה הלועפה םש .(המיענ אל) תירקת תחת וז הלימ שמשל
יתלב היצאוטיסל יתסנכנ ... יתלקתנ ... וא וא :יחרזאה רושימב - ןכו ,ביואה םע עתפ עגמ רצונ - !ונלקתנ :ןכו
.סובה םע המיענ אל תולקתיה יל התיה :יללכ רשקהב וב םישמתשמ ונא םויהו (המיענ
ךכ לכ אל ףא ילואו ,תירקמ השיגפ) בוחרב וב יתלקתנ :םג םלוא ,לושכמב רקיעב םילקתנ ונא "לעופה תכרעמב"
הלאשב םויה יתוא ליקתה הרומה - ףוסבלו (?גנלסה לובג לע שומיש - תומיעל ונסנכנ) !קזח ונלקתנ ןכו ,(המישרמ
לקתינ אלו םלכינ אלו שובנ אלש ןוצר יהיו ?ונרמא רבכ ,לקת ;(המיענ יתלב השגרה תמרוגש היופצ יתלב ללכ ךרד)
!דעו םלועל

לאנתנ והילא ר"ד
םוקמ לש ורוא


בגנב תובשייתהה תא םישדחמ
תומואה ןמ ונילוז דיב הנבזענ אלו ... ץראה תא תשרל וניוטצנש ,תיעיבר הוצמ" :ן"במרה בתכ ,ם"במרל תווצמה רפסל ויתופסוהב
,םירז דימ התלואג אוה ,ןושארה .ץראה לא וניסחיב םיניינע ינש ן"במרה רידגנ ולא וירבדב יכ ריבסהל ןתינ ילוא ."הממשל וא
קר םירז דימ התוא םילאוג ונניא .יד ןיא ךכב םנמא ,יהול-אה וצה חכמ ,אקווד ונמעל ץראה לש תטלחומה התוכייש תא הלגמה
הנתנ ... (ה"בקה לש) ונוצרב" :א ,'א תישארבב י"שר ןושלכ ,רתוי קייודמ וא ,ונלש איהש ןויכ ,הזמ רתוי אלא ,םהלש הניאש ןויכמ
תא חתפל ונילע לטומ .הממשל הבזענ אלש אוה הז יוויצב לולכה ינשה ןיינעה ןכלו .היפלכ ףאו ,הב דיקפת ונל שיש ןויכ רמולכ ."ונל
ידיב היהי ,הניכש תארשהל דעוימה םוקמה ,ץראהש ןוכנ הז ןיאש יפכ .הבשילו החירפהל ,לעופה לא הב ןומטה תא איצוהל ,ץראה
.םדאמ הקירו הממוש ראשיתש ןוכנ הז ןיא ךכ ,רכנ ילאל םידבועה םירז

םע-בחרמ

.בגנ תמר תירוזא הצעומב ןושאר יתד יתליהק בושי
2 -ו תוחפשמ 6 דוע ולעי םיבורקה םישדוחב .קוורו תוחפשמ 11 הנומ בושיה םויכו תוחפשמ 4 םע ב"סשת ןושחב עקרקל הלע בושיב
.םיקוור
.הנש 13 הזמ בגנב םקש ןושארה בושיב רבודמ .הצעומה ימוחת לכב הדובעב םיבלתשמ בושיה יבשות
.עבק תיינבל הנכהכ בושיה לש 'א בלש ווהיש תוינמז רויד תודיחי 50 -כ תוננכותמ עגרכ
.08-6564160 :סקפ ,058-444658 :םיטרפל

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


םינימה תעבש תוריפ תמדקה

ןומרו הנאתו ןפגו הרועשו הטיח ץרא"
(י ,'ח םירבד) "... תכרבו תעבשו תלכאו ... שבדו ןמש תיז ץרא


םדא םע השיגפ ול העבקנש םדא ומכ .רתויב רחבומה ןפואב תאז תושעל םיצור ונא ,ונתליכא לע 'הל תודוהלו ךרבל םיאב ונאשכ
תוכלהב םימכח ךכ לכ וקדקד ןכלו .'ה תא ךרבל ונאובב השענ ךכש רמוחו לק ,וירבד תא ךורעל דציכ ותעדב לקוש אוהו ,בושח
.'ה ינפל תרמאנה הכרבל יוארכ ,קוידה תילכתב ויהי ונתוכרבש ידכ ,תוכרב

לוכי כ"חאו "ץעה ירפ ארוב" ךרבמ ,ץעה תוריפ םהינשש ןוויכ ,םהינשמ לוכאל הצורו ,םיחופתו םיבנע ,לשמל ,וינפל שיש םדא
.הכרבה תא רמאיש יואר ןימ הזיא לע הלאשה ,םהינשמ לוכאל
זחאי ןכל ,לארשי ץרא םהב החבתשנש םינימה תעבש תוריפ תא םידקהל שי יזא ,םתובישחב םיווש תוריפה לכ ךרבמה יניעב םא
המ לכש ,רדס שי םינימה תעבש ךותב ףאש תעדל שיו .םיחופתה תא רוטפי ךכ בגאו ,םהמ לכאיו ,םהילע ךרביו םיבנעה תא ודיב
,תיז :ןלהלדכ המידקה רדס ,םינימה תעבשמ םינימ המכ וינפל שי םא ךכיפל .וירחא רכזנש המל םדוק 'ץרא' הלימל ךומס רכזנש
.ןומרו הנאת ,םיבנע ,רמת

.םינימה תעבשמ םניאש תורמל םיחופתה תא רתוי בבחמ ךרבמה רשאכ ןידה המ הלאשה
אליממ ,רתוי וב חמש אוהו ליאוהש ,ךרבמש הז יניעב רתויב ביבחה ירפה לע ךרבל בטומ ,םיקסופ המכ דועו ם"במרה תעדל
.םינימה תעבשמ ירפה תא רוטפיו ביבחה ירפה לע ךרבי ןכלו ,רתוי הבושח היהת וילע רמאתש הכרבה
,רתוי םיחבושמ םיחופתה ךרבמלש תורמלו ,לארשי ץרא םהב החבתשנש תוריפה תא ףידעהל בטומ ,םיקסופה בור תעדל םלוא
בור תעד איה ךכש ןוויכו .רתוי םתוא הבישחה הרותהש ,לארשי ץרא םהב החבתשנש תוריפה לע אקווד אוה רתוי לודגה חבשה
.(גל ,איר ב"מ ,ב-א ,איר ע"וש) יאשר - ם"במרה ירבדכ ביבחה תא םידקהל הצורה ןכ פ"עאו .גוהנל יואר ןכ ,םיקסופה

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]םיבדנתמ םישורד
ןה ,ץוחנ רבדה .ול םיכומסה רהה בג יבושייבו רמתיא בושייב הרימשה רובגת ךרוצל םיבדנתמ תצובק תנגראתמ
תעבהכ ןהו ,היתחת םינותנ רוזיאב םיבשותהש הסמעמה תלקה םשל ןה ,םיבושייה יבשות לע הנגה םשל
.056-577438 ןופאלפב רזעלאל תונפל םישקבתמ ףרטצהל םינינועמה .הז השק ןמזב םיבשייתמה םע תוירדילוס

!תירבעה הדובעל ... אב רקוב
אלא הנוק אהת אל הנוק התאשכ - ךמע ךיחא יחו" תווצמב רדהל ץפחה לכ ,םיידוהי םילעופו םידבוע שפחמה לכ
אוצמל רשפא יאש" רטקל אל ףאו וישופיחב חורטל ךירצ וניא ,(ו"ל ה"כ .ד"י ,ה"כ ,ארקיו ,ארפס) "ךתימע ידימ
... "הזה םוחתב םידוהי
:טנרטניאה רתאל שי ,הדעסה יתורישו תואנולמ ,ןינבכ ,הרזה הדובעה ידיב הכ דע וטלשנש םיפנעו תועוצקמב םג
.םכרובע הנעמ www.avodaivrit.org.il
!וסנרפ - ושליג

תידוהיה םירצמב רוקיב
רוקיב לע תויפוקש יווילב האצרהל בחרה רוביצה תא ןימזמ ביבא לתב 13 קורס ןב 'חרב "הדוהי לכיה" תסנכה תיב
הידירשב רוקיב ימשר האצרהב .םיידוהיה הירתא תא תקחומ תחתפתמהו השדחה ריהק .תידוהיה םירצמב
רקוחו יאנותיע ,ילמרכ קחצי רמ יפמ ,תוישיא תויווח בולישבו םירידנ םימוליצ עקר לע ,ריהק לש םיידוהיה
.20:15 העשב (30.7.02) בא םחנמ א"כ ישילש םויב ,לארשי תוצופת
.051-527191 רודה ןב יסוי :םיטרפל


שדקמה לע םידליל תוטלק
קחשמה .שדקמה יניינע תא תושיחממה (וידוא) עמש תוטלק הנש 12 רבכ קיפמ םילשוריב םילחנ הרות דומלת
םויכ .שדקמה תיב לש הפוקתל קתעומ אוהש ןיזאמה דליל השוחת םינתונ שממ - םירישהו עקרה תולוק ,בוטה
.הרדסב תורבוח 7 -ו תוטלק 8 שי
.02-6518455 :םיטרפל

םילשורי הללכמב תורפסל גוחה
תוכנחמו תורומכ ןדועיי תא תואורה תונבל דעוימ גוחה .תורפסל שדח גוח הנשה חתפנ ןגו תיב םילשורי הללכמב
.תיתורפסה הריציה לש המלוע - םייזכרמה םיינמוהה תועוצקמה דחאב תויתד
ומלוע תפקשה בוציע לעו שגרה לע ,טקלטניאה לע העיפשמכו הנובכ תורפסה לש החוכ תא גיצהל ןה גוחה תורטמ
ךות תויונמואה רתי ןיב תורפסה תא הדימעמה תימוחת ןיב השיג גציימ גוחה .רגובהו ריעצה יתדה םדאה לש
םישגפמ ,תואנדס ,ןויע ימי :תונווגמ הארוה יכרדב תאז לכ .תורחאה תויונמואל תורפסה ןיב ןילמוגה יסחי תקידב
.דועו םירויס ,םירצוי םע
ידיסחה רופיסה ,תירבעה תורפסה תודלות :ןוגכ תואובמ יסרוק :םינווגמו םיבר םיסרוק ה"יא ודמליי הנשה
תויתד םישנ תריש ,היתורודל תירבעה שדוקה תריש ,םידלי תורפסב םיאשונ ,שרדמה לש הקיטאופה ,וינייפאמו
.דועו םלועה תורפסל בנשא ,המרדבו רישב רופיסב האושה ,ונימיב
םילכב תורפס ,תורפסה רואל םדאה לש היגולוכיספה :ןוגכ םימוחת ןיב םיידוחיי םיסרוק ונתני ןכ ומכ
.דועו תורפסבו ארקמב םיביטומ ,תונמאבו תורפסב םימרז ,םיילאקיסומ
ידומיל תוקלחמ תרגסמב ראותל םילשהל תונינועמה תורומל ןכו תורפסב B.ED ראות תלבקל םידעוימ םידומילה
.תומלתשה ילומג תריבצ ךרוצל וא ךשמהה
.www.michlalah.edu וא 02-6750917 :סקפב וא 02-6750711 :ןופלטב (11.8) לולאב 'ג -מ םיטרפל


םיינרות םיניערג הליעפמו המיקמה ,"תשרומ ןרק" לש התדובע רקיע איה ץראה יבחרב הנומאהו הרותה תצפה
.םישדח םילועו םיריעצ תוגוז ,בחרה רוביצה ןיב ,תולודגה םירעבו חותיפ תורייעב ,תונוכשבו םירעב
ללוכה יכרבא .ץראה ןופצב תיתדה תונויצה לש ידיחיה ללוכה אוהש ,תוניידל ללוכ ןיערגה זכרמב בצינ הנח סדרפב
,היפויתא ילועל םידומיל תוינכותו ב"עבו םיאלמיגל ללוכ םיליעפמ ,םייתכלממה רפסה יתבב תודהי םידמלמ
האבה הנשב םיקהל םיפאושו ,םעונ תישרדמ ידימלת םע תותורבחב םידמול םיכרבאה .רוזאה ידליל ץיק תונטייקו
.ריעב ההובג הבישי
עויסל ומתרנ ,ןיערגה תנמזהב רויס ,םידחא תועובש ינפל וכרעש ,המוקתמ לאירא ירואו לדנה יבצ תסנכה ירבח
.םיסדרפ הוונ השדחה הנוכשב שרדמ תיבו תסנכ תיב תיינבבו ,הבישיה תמקהב


יתבב םירועישכ תיתליהק תוליעפבו םינג ינברכ םג ימוקמה ללוכה יכרבא תא ליעפמ ,הנימיניבב ינרותה ןיערגה
.תויטרפ תורגסמו רפס יתב ,תסנכ
יעצבמב ,רוזאהו הינתנב םייתכלממ רפס יתבב תודהי ירועיש תרבעהב ולש ללוכה יכרבא תא ליעפמ הינתנב ןיערגה
וכרעש רויסה זאמ ."ןליא רב" יתדה ןוכיתה ס"היב ידימלת םע תותורבחבו תיתליהק תוליעפב ,תלוזל הרזעו דסח
- "דסח תורוא"ל הנבמ תמקהל םילעופ םה ,המוקתמ לדנה יבצו לאירא ירוא תסנכה ירבח תועובש רפסמ ינפל
.תובר הכ הב םילעופ הינתנב ןיערגה יכרבאש ,תיתדה תונויצה לש תיזכרמה תלוזל הרזעה תתומע
.יתלשממ עויסל היוארכ הרכוה ,םייתכלממה רפסה יתבב םיינרות םירועיש תרבעהב םיינרותה םיניערגה תוליעפ
עויסה ץצוק ,התע .ח"ש ןוילימ 22 -מ הלעמלב תוליעפה הבצקות ,םיפסכה תדעוב ןהיכ לדנה יבצ כ"חש תעב ,רבעב
.דבלב ח"ש ןוילימ 3 -מ תוחפל
עסמב תאצל המוקת הטילחה ךכיפלו ,הרותה רוא תא וציפיש םיפסונ םיכרבאל םיעוושמ םיינרותה םיניערגה
."תובבלב לחנתהל - םעה לא תאצל" - םיינרותה םיניערגל ףרטצהל םהיתוחפשמו תובישיה ינבל ארקיש םוסרפ


ךוניחב ץועיי
םיווהמ םידומילה .B.Ed ראותל ךוניחב ץועייה תוחמתה ידומיל םימייקתמ "תויפלת" תימדקאה הללכמב
.יכוניח ץועיו היגולוכיספב יטרואת עדי תיינקה * :םיאבה םימוחתב םידקמתמו ,ץועייב ינש ראות ידומילל תיתשת
תיעוצקמ תוהז חותיפ * .תישיא תועדומ חותיפ * .תירפס-תיבה תכרעמה יקלח לכ ןיב גולאידל םילכ תיינקה *
.תידועי
תויוקל םוחתב םידומיל לוכשא * .יתפכאו ןמוימ יעוצקמ תווצ םע - ישיא יווילו היחנה * :תינכותה תוידוחי
םידומיל בולישל תורשפא * .החפשמו תויגוז יאשונב תואנדסו ןויע ימי * .תודהיו ץועי לש בוליש תואנדס * .הדימל
."ביבא תשרדמ" םע
םיכילהת יוויל ,ישיא סחי לע שגד .הארוהה ימוחתמ דחאב תוחמתהו ץועי ידומילמ בכרומ B.Ed ראותה
.תוישיא ןיבו תוישיא תולוכי חותיפו םייתצובק
.יתצובקו ישיא ןויאר ,םיהובג םיידומיל םיגשיה :הלבק יאנת
.l talpiot@talpiot.ac.i03-5128540/536 :ןופלט .הכוז םדוקה לכ .םצמוצמ תומוקמ רפסמ ורתונ

תיללכ הפיסא - יעשי ןרק
התומעה ידרשמב 18:30 העשב (1.8.02) ב"סשת באב ג"כ ,ישימח םויב ה"יא םייקתת "יעשי ןרק" תתומע לש תיללכה הפיסאה
םירבח ףוריצ ,תרוקיב תדעו תוצלמהו יתנשה ח"ודה רושיא ,החנמ תליפת ,תוסנכתה :םויה רדס לע .(םילשורי 11 לטיו םייח 'חר)
.02-6521986 :םיטרפל .תונושו םישדח


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design