English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

רואה ןמ טעמ < עובש תשרפ < ישאר
 רומא תשרפ

רומא תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image mapןורכז לש רוא

לארשי רוביג והילא

,ד"יה ןהכ ילא לארשי רוביג, קשמדב םודרגל הלעוה, ה"כשת רייא ז"ט םויב, הנש ו"ל ינפל עובשה
תינידמה תרמצב שחרתמהמ, הנוחטיבל ינויח עדימ לארשיל יאשחב ריבעהו ופכב ושפנ םש רשא
.הירוסב תינוחטיבהו
םירוסה. וידלי תשולשו הידנ ותשא תא וירחא ריתוהו, קשמד תוצוחב הילתב גרוהל אצוה ןהכ ילא
.לארשיב הרובקל ויתומצע תא ריזחהל םויה דע םיברסמ

, ורכז תחצנהל תיזכרמה הדעוה םעטמ, קחצי תואושממ קסיז לארשי י"ע ונל וחלשנ ןהכ ילא לש ורכזל
.זוע רב םהרבא י"ע בתכנש", לארשי רובג והילא "רישה
:ותמשנ יוליעל - םכינפל תושגומ ונממ תורופס תורוש

המה םילפונ - םילפונה לכ אל
...םיקתנ - םירתימה לכ אל
...קזח הכ ולילצו - קתנש רתימ שי
.םלכ תא ףפואה ןוגנב


,ןאכ ןגנתמ - םדרגמ ךמש
...דוד תיב תוכלמ לש ןוגנ
,תח אלל ירבעכ - רובגכ ךתומב
...דוד לש ורונכ ררועתה

"לארשי ינב ךותב יתשדקנו"
 ,וירבחו אביקע יברכ ,תוכלמ יגורה םה ולאו"
:רמאנ םהילעו םתלעמ לע הלעמ ןיאש
(ד 'ה הרות ידוסי תוכלה ם"במר) ."םויה לכ ונגרוה ךילע יכ

אביקע יבר-ךירשא
 ,הגירהל אביקע יבר תא ואיצוהש העשב"
.היה עמש תאירק ןמז
לזרב לש תוקרסמב ורשב תא ןיקרוס ויהו
.םימש תוכלמ לוע וילע לבקמ היהו
?ןאכ דע וניבר ÷וידימלת ול ורמא
÷הז קוספ לע רעטצמ יתייה ימי לכ ÷םהל רמא
.ךשפנ תא לטונ וליפא ­ 'ךשפנ לכבו ךבבל לכב'
?ונמייקאו ידיל הז קוספ אובי יתמ ÷יתרמא
?ונמייקא אל ,ידיל אבש ,וישכעו
.'דחא'ב ותמשנ התציש דע 'דחא'ב ךיראמ היה
÷הרמאו לוק תב התצי
(א"ס תוכרב) ."'דחא'ב ךתמשנ התציש ,אביקע יבר ךירשא
***
 ןורחאה הריש תא הבתכ ,היכ'צ ידוהיל הרזע טישוהל ידכ יצאנה שוביכה חטשב החינצל סוטמל שנס הנח התלעש העשב
.םתדירפ תעב ינפד ןבואר ןחנצל ותוא הרסמו ,"רורפגה ירשא"
 ,םירוראה םיצאנה ידי לע גרוהל האצוהו הספתנ שנס הנח
.תובבל ירתסב רועבל ףיסומ התיצהש רורפגה ךא

רורפגה ירשא
,תובהל תיצהו ףרשנש רורפגה ירשא
.תובבל ירתסב הרעבש הבהלה ירשא
...דובכב לדחל ועדיש תובבלה ירשא
תובהל תיצהו ףרשנש רורפגה ירשא
שנס הנח

ךמלועב ךמש ישדקמ םהו
(בל ב"כ ארקיו) ".לארשי ינב ךותב יתשדקנו ישדק םש תא וללחת אלו"
במרל "הקזחה די"ב שבוגמה יתכלהה םייוטיב תא ואצמ ,הז קוספב םישרופמה "םשה לוליח" רוסיאו "םשה שודיק" תווצמ
:"הרותה ידוסי תוכלה"מ 'ה קרפב ,ם"
÷רמאנש ,וללחל אלש םירהזומו "לארשי ינב ךותב יתשדקנו" ÷רמאנש ,הזה לודגה םשה שודיק לע םיווצמ לארשי תיב לכ"
."ישדק םש תא וללחת אלו" 
?םלועב השודקה רוקמ אוהש ימ לש ומש תא שדקל ,רפעב ודוסי רשא ,םדאל ,ללכב ןתינ דציכ ךא
."ישדק םש" ÷תחא הלימב ץוענ הבושתל חתפמה
.ומלועב הלגתמה ושדק םשל אלא ,ונב היולת הניאש ךרבתי ותומצעל םיעגונ םניא לוליחהו שודיקה
 "ויתולועפ דצמ הלגנו ,ומצע דצמ רתסנ ה"בקה"
."עבטה לעמ"ו "עבט"ב "הרובגב"ו "דסחב" תונוש םיכרדב עיפוהל הלוכיה םלועב ותולגתה אלא וניא ומשו
מאב ומלועב ודוחי הלגמ םיכלמה יכלמ ךלמ ךכ ,ואבצו ומע תועצמאב ומש לדגתמו ותוכלמ תרכינ םדו רשב ךלמש םשכו
."ומש תואבצ 'ה" ןכ לעו ,ויתואבציאבצ לכבש "תרחבנה תרייסה" םהש ,ובורק םע ,לארשי תועצ
,ויכרדב םיכלוהה לארשי לש םתוגהנתהו םבצמ רואל שדקתהל וא ללחתהל לולע לארשי תסנכ לע ףפוחה ה"בקה לש ומש
.ומש תא "םישייבמ"ו ףרוע ול םינופ וא 
ב ירהש ­ "םשה שודיק"ו "םשה לוליח" אלא "ה שודיק"ו "'ה לוליח" בותכל ןיא ÷הצופנ תועט ריסהלו אופיא קיידל ונילע
.ותומצעב אלו םיקסוע ונא ומש
÷ ימויםוי םייח לולסמב אלא ,ימעפ דח טקאכ אל "םשה לוליח"ו "םשה שודיק" תנבהל ךרדה הלולס התעמ
כ ןכו ...םשה תא ללחמ הז ירה ­ סיעכהל שפנ טאשב ,הרותב תורומאה תווצמ לכמ תחא לע ,סנוא אלב ותעדמ רבועה לכ"
וי תעינמכ ,ארובה ינפמ אלא ,דובכ שקבל אלו הארי אלו דחפ אל ÷םלועב רבד ינפמ אל ,הווצמ השע וא הריבעמ שרופה ל
(י 'ה הרותה ידוסי לה ם"במר)   ."םשה שדקמ הז ירה ­ ובר תשאמ ומצע קידצה ףס
?"םייחה םעט" והמ
 תוריבעמ ענמהל תונוכנו שפנ תוריסמ לש השעמל תנווכמכ ,םשה שודיק תווצמ המואה תעדותב השרתשנ ןכ יפ לע ףא ךא
.םייחה ריחמב ףא ,"רובעי לאו גרהי" רמאנ ןהילע
?תמצמוצמ הכ הניפל ,םייחה תייווה לכ תא הפיקמה וז הווצמ הלגלגתנ דציכ תוהתל שי הרואכל
."םשה שודיק" תגסיפ שארב רולדגמכ תבצינה "תרקי תניפ" אלא ,ונינפל תילוש הניפ אל יכ ,ונל איה תוא
רתוי רקיה ךרע שי יכ הלגמ אוה ירה ,ךרבתי ומש ןעמל ושפנ רוסמל לארשימ םדא לש ותונוכנ תעב ÷טושפ רבד לש ומעט
.הזמ לודג םשה שודיק ןיאו ,וייח םצעמ 
א "םייחה תשודק" לש הרקיע לכו ,"םייח תושעל ­ םייחה תילכת" יכ הרובסה ,תינתנהנה הרבחב תחוורה הבשחמל דוגינב
מ קרו ךרבתי ונוצר תושעל ­ םייחה תילכת ÷רמולו רועיש ןיאל הובג ףר ביצהל הרותה האב ,םויקה םצע תרימש אלא וני
."םייחה םעט"ל םיכוז ךכ ךות
"םשה שודיק" תוכלהב רועש
.ח"שתב ןויצע שוג תמחלמ תודלותב םיאצומ ונא ,ונרודב םשה שודיקל דוה תארונ תישחומ אמגוד
הייח ריחמב תולעל הלולע הנידמה תמוקת ןעמל תילרוגה םתמחלמ יכ וישנא ושח ,שוגה תליפנ ינפל םינורחאה םישדוחב
.ךכל םמצע ןיכהל םהילעו ,ם
.םשה שודיק תוכלה תא הרובחב ןויצע רפכב דומלל ולחה ,ד"יה טסמד ףסוי םשארבו ,םירבח המכ תמזויב
÷"שודקה רהה" ורפסב תיטויפה ונושלב ,ןויצע רפכ ידירשמ ,ל"ז זר לואש םירבדה תא ראתמ
 .הכובמ ףודהלו הדימעה תא דמלל ואב "םשה שודיק" תוכלהו ,תובבלב ברע ידמ תורואה וחלשוה"
 .וב ספטל ולחה הזועת ינבו הרבחב השודקה םלוס בצוה
רה וקב םילייח ןכש לכ אל "םשה שודיק לע םיווצמ לארשי לכ" ÷החטבב טסמד ףסוי ליבוה רדעה שארב תיכוכשמ התואכ
.הנידמה תדימע היולת םתדימעבש ,ןושא
 תוניחבה ןתוא לכו ,"גרהי לבו רובעי" ,"רובעי לבו גרהי" םיברה תבוח לעו דיחיה תבוח לע תויהתהו תולאשה ואב דיימ
..."לודגה רשנה" לש ונושלב תורדגומה
 םגו קחצי תואושמב םג ןתינ "םשה שודיק" תוכלהב רועישה .ולוכ שוגה תא הפיקהש דע ,השרפתנו ףסוי לש ותשיר הכלה
ה לימרת תא אלממ ,ופתכ לע ןטסה תא הלות ,הרוגחב וא לבחב יאבצה וליעמ תא רשוק היה רופכבו םשגב ...םירוצ ןיעב
"...ךרדל אצויו םירפסב העור
:םילאושו םיאתשמ םיארוק ונא
,אוהה שיאה ומכ םישנא דוע םנשי הפיא
.ךמלועב ךמש שדקל וירבח םע ךלה ךכש
 ­ הארו םימשמ טבה ,ונכלמ וניבא
"ךמש שודיק לע םימבו שאב יאב ןעמל השע"
תרופ ןנח
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


!חרזאלו רגל - דחא טפשמ

לארשי ינב ךותב ירצמ שיא ןב אוהו תילארשי השא ןב אציו"
ילארשי שיאו תילארשיה ןב הנחמב וצניו
)אי-י, ד"כ ארקיו ..." (ללקיו םשה תא תילארשיה השאה ןב בקיו

ל"זח. הביס אללו קיר ללחמ האב וליאכ ףדגמה לש ויפמ האציש הללקה תגצומ ללקמה תשרפב
לע דמלל יושע ללקמה תשרפ ףוסש ןכתיי. ותללקל תונוש תוביס ואצמו, וז היעבב וטבחתה םישרפמהו
.התליחת
רבא לש ולוקלק לש הרומח הלבחב םינד םיקוספהו םדאב לבוח ינידב ללקמה לש וניד תא תכרוכ השרפה
ודמלו) ה"ל ףד תובותכב היקזח יבד אנת (םשרדמב ופיסוה דוע ל"זח. המהב הכמ ינידבו! םלש
הלק הריבע םג רבע המעו הרומח הריבע רבעש םדא ונייה' הינימ הברדב היל םיק 'יניד תא ונתשרפמ
.וילע רזגנש דבכה שנועה לשב םימולשתה ןמ וא הלקה הריבעה לע שנועה ןמ רוטפ, ןוממ קיזהש וא
שיא וקיזהו הנחמב וצנ םינשה? ךכב םעט המ ירהש', ה' תכרב'ב הלחה אל הבירמהש, אופא ןכתיי
ןב אוהו תילארשיה ןב. תורומח ףוג תולבחלו תוכמל הרבעו הבירמה החתפתה םבל םחשמ. והער שוכרל
איה. הבירמ לש התאצות ךל ירהו. הלעמ יפלכ ףדיגו ףרחו, ויתונותשע תא וסעכב דביא ירצמ שיא
םיצינ םישנא ינש, םריבאו ןתד םג ירהש. (םייתסת דציכ עדוי וניא שיאו, טועפ ןיינעמ ליחתהל הלוכי
' הינימ הברדב היל םיק 'תכלהכ, רזגנ ןידה'".) ה תא הלאה םישנאה וצאינ יכ"ב ומייס םירצמב
.הרבחב רועפ עצפכ ורתונ תולבחהו גורהה הנקמה, םיקזנה ךא, דבלב הללקה לע הליקסב שנענ ללקמהו
!םירגל םג ... םירותיו ןיא
ןיב הבירמל' ה לש ומש ןיינע המ ירהש. הלעמ יפלכ ףודיגל האיבמ התייה הבירמ םתס םא קפס
היה והער וליאו, ילארשי שיא היה םיצינה דחאש, ךכמ העבנ הבירמה לש התרמוחש רבתסמ? םיינש
לש העביט). ן"במר ןייע. םישרפמל אל םג (ויערל אלו ול אל הרורב הניא תימצעה ותוהזש, רג
ידיל אבש יפכו, םשה לוליח םג הב שי הליגר הבירמבש םיחאה תאנש דבלמש, אוה הז גוסמ הבירמ
.ויהול-אב אלו הז םעב אל ישפא יא: רמולו סירתהל שקיב ותללקב רשא ירצמה ןב יפמ הללקב יוטיב
תאז ותוהז תא עדי אלש שיאה, רגה םע הבירמל סנכנש, ילארשיה שיאה יפלכ תרוקיב ונירבדב שי
תרוקיבל הזמר המצע הרותהש, המוד. דחוימב הרותה הריהזה רג תאנוה לע ירהש. םיטבשה ןיב ומוקמ
-א' ה ינא יכ היהי חרזאכ רגכ םכל היהי דחא טפשמ: "תולבחהו םימומה לע השרפב הירבדב וז
חפקל ןיא, עמשמ". םירג לע ודחיימ ינא ךכ, םכילע ימש דחיימ ינאש םשכ: "י"שר ראיבו". םכיהול
. יתרבח ףרועו טבש ול ןיאש תורמל, וטפשמב רגה תא
ידוהיה בלה תויפצל דוגינב". תמוי םש ובקנב חרזאכ רגכ! "הכופה רקיעב איה השגדהה וז השרפב ךא
תדמלמו. רגה אקווד גרוהל אצוה, ותקוצמל ןיבהלו רגה לע תוכז דמלל שקבמה, המשאה ףודרו םוחרה
תוירחאב אשונ ותויהלו תובוח ןויוושל ונתבוחמ תעבונ תויוכז ןויוושל רגה לש ותוכזש, הרותה ונתוא
.ותומכ ןיאמ באוכ היה הז הריחמ םא םג, ול איה דובכ - וז תוירחא! וישעמ לכל
!הצוחה אצ: חרזא
טלוב הז עקר לע. חרזאל רג הרותה התוושה, קיזמהו לבוחה ןידו ףדגמה ןיד, ונרכזהש תומוקמה ינשב
ובשי לארשיב חרזאה לכ, םימי תעבש ובשת תוכוסב: "םימדוקה םיקוספב םהיניב האוושהה רסוה
'?חרזאכ רגכ 'תווצמה לכב ומכ אל עודמו". תוכוסב
. יארע תיבב, ןוחפב, ףירצב הנשה לכ רג רגה. הכוס תווצמ לש המעט לע והשמ ןאכ ונדמלש המוד
ךכב רוכזיו, יארע תיבב םימי תעבש רוגיו, רגל הוותשיו חרזאה םג אציי תוכוסה גחבש, הרותה תשדחמ
.ותלחנבו ותיבב, תוחרזאב תרצעה גחב שדחמ הכזי זא וא. רבדמב ותישאר תא


ןדמ בקעי ברה


"ודבל םחלה לע אל"

דימת םיאצמנ םה ןכ םמשכש, דימת - םינפה םחלו דימתה רנ תיצמתב םיאבומ תודעומה תשרפ ילושב
ןחלושה יבג לע ךרענ קר אלא, תבשב הפאנ היה אל תודובעה ראש תמועל םינפה םחל םלןא'. ה ינפל
הנשמב עבקנ ןכו. ונפאי אל לבא" - ונכרעי תבשה םויב תבשה םויב: "םימכח ושרד ןכש. תבשב
.תבשה תא החוד הניא ותייפאש), הצ ףד תוחנמ תכסמ(
קלח הווהמ אוה םאו? תבשב ותוא םיפילחמ עודמ, תבשל ידוחי וניא םחלה םא, ךשפנ הממ לבא
םחל ןיבל תבשב טחשנה דימתה ןברוק ןיב המ יכו? תבשב ותוא םג ופאי אלש עודמ, תבשה תדובעמ
םיאבומ היפאהו לושיבה בוט םויב שפנ לכוא תכאלמב םג. תבשב הפאי אלש ודיפקה וילעש םינפה
. ט"ויב םירתומ םהינשו) ז"ט תומש" (ולשב ולשבת רשא תאו ופאת ופאת רשא תא.: "דחאכ
ודבל םחלה לע אל יכ ךעידוה ןעמל: "ותוא רוקעל תחרוט הרותה םגש העטומ למס הווהמ םחלהש אלא
ןיא םא, "יסיסב ךרוצ אוה חמקב ךרוצה). ח םירבד" (םדאה היחי' ה יפ אצומ לכ לע םדאה היחי
. שדקמב תבשב ותייפא רתיהבש הנכסה םג הנומט הזבו. שפנ חוקיפל בורק ורדעהו", הרות ןיא חמק
םא. םדי לע לכאנ םהמ קלח קרש תונברוקל דוגינב, םינהכה ידי לע ולוכ לכאנ היה דימתה םחל יכ
לכל בא ןיינב וא, רמוחו לק ןיעמ ךכב היה זא, תבשב דימתה םחל תייפא תא הריתמ התייה הרותה
ןכל. םיינע תלצהל תבשב הייפא תרתומ ןכש לכ םינהכל הייפא הריתה הרותה םירמוא ויהש, לארשי
.תבשב םחלה תיפא הרסאנ
םינפה םחלבש אלא? לוח םויב אלו תבשה םויב ףילחהל הרותה התוויצ תאז לכב עודמ רבדה ךכ םא
הגאדב טעמב וא ברב רוצעמ' הל ןיא. רונתהמ וחקלה םויבכ ותפלחה םויב םח היה אוהו סנ היה
.שיא בלבש תובשחמו תוינכות אלו רישעת איה' ה תכרב. םדאה לש ותסנרפל
הנש םיעברא ןנבר ונת: "תרפסמ ט"ל ףד אמויב ארמגה. תיבה ימיב םינפה םחל לע ורבע תופוקת יתש
ועיגמש ןהכ לכו םינפה םחלבו םחלה יתשבו רמועב הכרב החלתשנו ... קידצה ןועמש שמישש
יתשבו רמועב) הללק (הראמ החלתשנ ךליאו ןאכמ. ריתומו ולכוא שי, עבושל ולכוא שי תיזכ) לבקמ(
םילטונ םינרגרגהו םהידי תא םיכשומ םיעונצה). תיזכמ תוחפ (לופכ ועיגמ ןהכ לכו םינפה םחלבו םחלה
אל. הפוקתב יולת לכה לבא הכרב שי תיזכב כ"פעאו ירעזמ אוה לופל תיזכ ןיב שרפהה". םילכואו
,אביקע' רל םימוד םהידי תא וכשמש םיעונצה. הדובעלו שדקמה תיבל סחיה אלא עבושל תמרוג תומכה
הברהל אובמו יאנת איה תועינצה. הרותל ותלדיגש לחר לש ךרדה תכרבל הכזו, הלועמו עונצ היהש
".המכוח םיעונצ תאו: "רמאנ םניחל אל. רבד לכב הכרב איבהל ןחוכב שיש תודימ
תרות - הדובעהו הרותה תכרבל סיסבה איה תועינצה, הנשויל הרטע ריזחהל םיללפתמ ונאש ולא םימיב
.הנידמהו שדקמה תמקהב חמקה תדובעו וידימלתו אביקע' ר

בל יבצ ברה
ןאש תיבב תשרומ ןרק ללוכ שארו הלוחמ בושיה בר


..."היתונב תאו ןאש תיב תא"

הנשה וז תלעופ ללוכה לש םידומילה תינכותו םינש' סמ הזמ ןאש תיבב םייק תשרומ ןרק ןיערג
.תישילשה
ינב תובישי תשרל תכיישה תירוזאה הבישיהו הירנ םעונ ס"יב - םיירוזא תודסומ ינש םימייק ןאש תיבב
.ולא תומוקמב רקיעב ובלתשה םוקמל ועיגהש תוחפשמהו ינרות ךוניח וניה ולא תומוקמב ךוניחה. אביקע
תומוקמה לכב ובלתשה םיכרבאה", הליהקל םינפה םע "אוה שרדמה תיב לש םיכרבאה תא החנמה וקה
הנומה (יתדה ףיקמה ידימלת םע תותורבחב עובק דומיל, םידלי ינגל הסינכ, הליהקה תא םישגופ םהבש
תורשע םע םינבו תובא גוח, תסנכ יתב- 5 ב םיעובק םיימוי םירועיש), םידימלת- 1,000 מ הלעמל
יבבלהו םחה היפוא יוטיב ידיל אב ולא תותבשב". ןאש תיב תבש "תמייקתמ הנשל תחא . םיפתתשמ
הרישה, תודועסה, הליפתה, תוחפשמה לש חותפה תיבהו ינומהה חוריאה, הידבר לכ לע הליהקה לש
.םיבורמ םימיל םמושיר תא םיריאשמ םיפתושמה םידוקירהו
תומח תונמ- 500 כ קפסמה תומח תוחוראל ח"מג אוה ללוכה ירבח י"ע ומקוהש םיבושחה םילעפמה ןיב
ללוכ, םיצוביקה ומכ םילודג םיפוגו םידיחי, םיבדנתמ לש תובר תורשע סייגמ הז לעפמ. עובש לכ
. םיירוזא םילעפמו מ"קתה יצוביק
. הכלהב לולסמו ארמג לולסמ, םילולסמ ינש ללוכב ה"זעב וחתפי א"סשת לולא תארקל
. םימיאתמל םיבוט םיאנת. לבגומ תומוקמה' סמ
: 052-379948.הידבוע ןלוג ןיערגה זכרל תונפל ןתינ םיפסונ םיטרפל


!אביקע' ר ךמע ךלנ
רמועב ג"ל-ל הכומסה" - רומא "תבשב, אביקע ינבב העונתה תבש דובכל

?המ חוכמ, תדמתמ תושדחתהב, אביקע ינב 72 תב
".םייחה ןמ שרופכ ךממ שרופה לכ "אביקע' רל ןופרט' ר לש ותרימא חוכמ
.ונתורחב תא תשייבמ אלש ותונקז ירשא. םייח ףיסומו ךלוה אביקע' ר לש וכרדב קבדה לכ
,לארשי םעלו ה"בקל שפנ תוריסמו המוצע הבהא ונדמילש אביקע' ר לש וחורו וחוכמ
,וימחולו םעה תא ותנומאבו הלודגה וחורב, וקוחצב, רבשמ תועשב םג קזיחו
תירקמ םיפינס- 350 כב םירבח- 80,000 כ םויכ הנומ איהו תקזחתמו לארשיב אביקע ינב תעונת תכלוה
.תליא דעו הנומש
אביקע' ר לש וכרדב תכלל ונאובבו", לארשיל זוע "תדעיוב הרבעש הנשב ונרמא", אביקע' ר ךמע ךלנ"
תררועתמ איהש הדחוימה אביקע יבר תדמ: "... אביקע ינבל ותכרבב קוק ברה בתכש םירבדה תא רוכזנ
לש ןוזח לכ קזחל תוריסמו תובהלתהה: איה אלה םלוע רואל ונל תויהל העושיה תחימצ ןמזב וישכע
!"וצראלו לארשיל היחתו הלואג
הדובעלו הרותל םירבח תכרבב
ל"כזמ, בגוי יכדרמ
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


הזה ןמזב רמועה תריפס
,רמועה ןברקב היולת הרותה ןמ רמועה תריפס תווצמ ,םינושאר הברה דועו םינושאר הברה דועו ן"רהו ש"ארה תעדל
רחאו ."הנייהת תומימת תותבש עבש הפונתה רמוע תא םכאיבה םוימ ,תבשה תרחממ םכל םתרפסו" :(וט ,גכ ארקיו) רמאנש
ם"במרה תעד ,םתמועל .םהירבדמ רמועה תא רופסנש םימכח ונקת ,רמועה תא בירקהל םילוכי ונניאו שדקמה תיב ברחנש
םיליחתמ יתמיא ונדמלל אלא וניא "םכאיבה םוימ" רמאנש המו ,הרותה ןמ רמועה תריפס הזה ןמזב םגש ,ךוניחה לעבו
תאו םימיה ןובשח תא הריפסב ריכזהל הווצמו .רמועה רופסל הרותהמ הווצמ רמועה תא םיאיבמ ונניאשכ םג לבא ,רופסל
... םתרפסו" :(וט םש) רמאנו ,םימיה רופסל הווצמש ןאכמ ,"םוי םישימח ורפסת" :(זט ,גכ ארקיו) רמאנש ,תועובשה ןובשח
ןוגכ ,תועובשהו םימיה ןובשח תא ריכזהל הבוח ,עובש לכ םויסבש םכסומו .תועובשה רופסל הווצמש ןאכמ ,"תותבש עבש
עובשה עצמאב םג תועובשה ןובשח תא ריכזהל הבוח םא וקלחנו ."רמועל תועובש השמח םהש םוי םישולשו השמח םויה"
,"ךכו ךכ היה לומתא" הנעי ,רמועל םימי המכ ,הריפסה ןמז עיגה רבכש רחא ,ותוא םילאושש ימ .(ז ,טפת ב"מו רוט 'ע)
רמאי םא ףאו .(ד ,טפת ע"וש) הכרבב רופסל לכוי אל בושו ,הריפסה םייק רבכש אצמנ ,"רמועל ךכו ךכ םויה" רמאי םאש
לבא .(ו ,טפת ת"עש) הבוח ידי הזב אצויש םירבוס םיקסופ הברהש ינפמ ,הכרבב כ"חא רופסל לכוי אל "רמועב ג"ל םויה"
רופסל כ"חא לכויו ,ליעות ותנווכ ,הריפסה ידי הזב תאצל אלש שרופמב ןווכמ אוהש ךות "רמועל ךכו ךכ םויה" רמאי םא
.(בכ ,טפת ב"מ) הכרבב
דמלמ רזעילא ברה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


(י, א"כ ארקיו ) " ויחאמ - לודגה ןהכה"
םהיבאל םניבו םמצע ןיבל םניב, לארשי ללכל דחאמה ותויהב איה ןהכה לש ותלודג לכ! ויחא ךותמ
.םימשבש
בוטרקמ לדנמ םחנמ יבר
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


הבכת אל תבהלשה
השאר תא בטיה האר יברעה חצרמה-לצה .ולוכ םלועב עוזעז לש לג הרצי ןסינב 'ב -ב ןורחב ד"יה ספ תבהלש לש התחיצר
וריהזה םה :ועתפוה אל ןורבח יבשייתמ .קדהה לע ץחל םרטב ,פוקסלטה תנווכל דעבמ םישדוחה 10 תב תקוניתה לש
דוגינב .םיכורא םישדוח רבכ שא תחת םידמוע םהו ,ןורבח לש הבור תא רסמ םרטב ,והינתנ ,זאד הלשממה שאר תא שארמ
לע תבשל םיכישממ ןיידע םיחצרמה-םיפלצהו ,העבגה תא סופתל ל"הצל התרוה אל ןיידע הלשממה ,תוחטבהה לכל
ןורבח יבשייתמ .ץראה יקלח לכב תומגרמו ירי ,רורט תולועפ תוכשמנ ,ליבקמב .ןורבח ידוהי רבעל תורילו העבגה
,הלילו םוי תועובש 3 רבכ לעופה ("הנינס ובא") תבהלש תעבג תולגרמל האחמ להוא ומיקה םה .קותשל רוסא יכ וטילחה
- תולועפה רתי ןיב .דועו תומוצע ,םימח"או םיכ"ח ירוקי ,תורמשמ ,תוליפת ,תואצרה :אשונב ברע תוליעפ תלהנתמ ובו
האחמ ילהאמ לש ךשמה רצי הז להאמ .העבגה תא סופתל השירדב מ"הרל חולשמל םידעוימה תויולג יפלא תואמ וספדוה
חולשמב עייסל םיניינועמה !םיבדנתמ םישורד .רורטה לוסיחו םילבחמב ץוחנ קבאמל השירדה ץראב םיפסונ תומוקמב
:ןופלטב ילדל וא 053-308192 :ןופאלפב יכאלמל רשקתהל םישקבתמ קבאמ תוטמ תמקהו רמוח תצפה ,המתחה ,תויולג
.02-9963959

ירגוב ,תוניכמו רדסה תובישי ,תוהובג תובישי יאצוי 350 -כ םידמול ןוכמב ןליא רב תטיסרבינואב הרותל הובגה ןוכמה
דבב דב ,תומרו םימוחת ןווגמב תיתבישי הריוואב םיינרות םידומיל ךשמה רשפאל ןוכמה תרטמ .םירחאו תוינוכית תובישי
תואיקבב ארמג ,ןויעו ארמג :םילולסמ 6 ןוכמב תבחרומה תינכתב .הטיסרבינואה תוקלחמ לכב םיימדקא םידומיל םע
תינכות ;תונברל הכמסה תוניחב תארקל םידומיל ;םיטפשמל הטלוקפהמ םידימלתל ירבע טפשמ ;םיליחתמל ארמגו
תורפסל תואובמו ,הנומאו לארשי תבשחמ ,ך"נתב םירועיש םיללוכ ןוכמב םידומילה .םינייטצמ םיטנרוטקודל תדחוימ
םיאכזה ןוכמה ידימלת .הטיסרבינואב תימדקאה תכרעמב ותובלתשהלו טרפל תשדקומ תדחוימ בל תמושת .תידומלתה
דוסי ידומילמ םירוטפו ,םינייטצמל םיסרפו תויתועמשמ םויק תוגלמ ,דומיל רכש לש אלמ יוסיכל דע תוגלמ ולבקי ךכל
ןושאר םויב ,ןוכמה לגס םע םיישיא תונויארו עדימל חותפ םוי םייקתי ב"סשת ל"הנש תארקל .םייללכ םידומילו תודהיה
םיטרפל .(3.7 זומתב ב"י דע) 12:00-13:00 תועשה ןיב ישילש םוי לכבו ,09:00-13:00 תועשה ןיב (13.5) רייאב 'כ
.03-5346088 :סקפב וא 03-5318479 ןופלטב וא 52900 ןג תמר ,ןליא רב תטיסרבינוא ,הרותל הובגה ןוכמה :המשרהו

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"יבהוא םהרבא ערז"

תינויעה וכרד י"פע רודלאג. נ תאמ" יבהוא םהרבא ערז "רפסה לש ןושארה וקלח רואל אצי הבוט העשב
.ןורבח תבישי שאר, א"טילש רכיילב השמ ברה לש
ךל "תשרפב קימעמ ןויע ךרד המואה יבא לש האלפומה ותוישיא םע יח ןפואב וב דמולה תא שיגפמ רפסה
.תילארשיה המואל ןבכ תירוקמה ותוימצע םע שגפיהל וב דמולל תורשפא הנקמ הז רבד". ךל
םינשרפ, ארקמ לש וטושפב םינויע י"פע בותכה ןמ תולועה תובקונו תויזכרמ תולאשב תויתטישב ןד רפסה
.ל"זח ירבדו
םירענו םינקז וב וגהיש לארשיב תיב לכב היהיש הז רפס יואר: "רפסה לע א"טילש רכיילב ברה ירבדמ
הנבהב תממורמו האירב הרוצב הבישח יכרד וחתפתי ךכ ךותמו, ורואל וכלי תורומו םירומש, וידחי
ןואמיצו תוממורו תחנ בור םידימלתה םג וורי ךכ, וניתומאו וניתובאב עיפומה יקולאה לדוגה םע שגפמבו
עיפומו בשה יללכה םייחה חוכ תרכהמ תאשינה הלואג לש הרותמ העושיה ינייעממ םייח םימב אלמתי תעדה
".המואה לש תיללכה התמשנ תייחת תרזח לש רוד, ונרודב יחו
02-9960444.לאירא ימלש תאצוה: תונמזהל
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design