English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ב"סשתה רומא תשרפ

ב"סשתה רומא תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image mapתוממ ידחפת לא
ישוחמ תצע תעמש\יתמשנ
בוזא ומכ תקבדו
.ןשי ריקב
ימוק ימוק
הלכת ילב םימש ץוחב
ימוק
םישחול םישוחמה
- ותס ילכבש
תורשונ ןניא םייפנכ ךא
,ףרוחה ףס לע
םילע קר םירשונ ותסב
.וביהצהש
םירה קרפמ חור ץוחב
יפוע יפוע
תודדונ םירופיצ םג
םימעפל תועבוט
חרקב תועקתנ וא
(יתעמש ךכ)
.יתוממ ידחפת לא
הדלז


אמטי אל שפנל
ןורהא ינב םינהכה לא רמא"
:םהילא תרמאו
(א ,א"כ ארקיו) "וימעב אמטי אל שפנל
אווש ןויזח אוה תוומה"
.ורקש אוה ותאמוט
םתשודקב םינהכה םה םילעתמ
...וז תירקש הבשקהמ
"וימעב אמטי אל שפנל...


.הריציב אוה םומ תוומה"
וריבעהל דעונ לארשי
"!ונל אוה תע תפרח
(ו"פש ,פ"ש 'מע ,'ב שדוקה תורוא קוק ה"יארה)

חצנל תומה עלב"
םינפ לכ לעמ העמד םיהול-א 'ה החמו
ץראה לכ לעמ ריסי ומע תפרחו
('ח ,ה"כ היעשי) "רבד 'ה יכ!תומה םע דדומתהל


ונילהא יקמעב ףפותסמ לוכשה"
תימעכ לוכשה ונביתנב היה
ונילבא תכשח לא ויפכב אשונ
"דימת שא - ןואג רנ ,ןוגי רנ
,ברקב ולפנש דורח ןיע ינבל דפסמ רישב ,ח"שתב רורחשה תמחלמ לש המוציעב ןיקנבט השמ בתכ ךכ
.'ה ךורב ,םויה ונל שי קזח אבצ ףאו המצעתהו הלדג לארשי תנידמ ,םינש עבראו םישימח ורבע זאמ
."ונילהא יקמע ףפותסמ לוכשהו" ,םד בוז דע רורט ונב הכמ ןידע !המת אל רורחשה תמחלמ ןידע ךא

לע שורפ ךיראה וליצו ,םולש תעב םג אלא המחלמ תעב קר אל ,ונביבס תוומה דקרמ רבד לש ותימאל
.הנואתו ןוסא ,הנקזו הלחמ תעל ,הניפ לכב ונילעשמ
קנע תודימרפו תולכיה ונבש ויה .תומה ןויזחמ טלמהל ,םדקמו זאמ ,םדאה הסינ תונוש םיכרדב
םלוע תפקשה ךותמ םייחה תואנהל ורכמתהש ויהו הנוורינ לש םלועל וחרבש ויה ,םרכז תחצנהל
"תומנ רחמ יכ התשו לוכא" :תיטסינוידה
.אצומ אלל םיכרדכ ולגתנ טולימה יכרד לכו ,תוומה תמיא ריסהל הלא לכ חכב היה אל ךא

ביבס םיגהנמו תוכלה לש המלש תכסמ השביגו ,תוומה לא חכופמ טבמ הרישיה ,תידוהיה תשרומה
תיגולוסיפ הנבהו םייח תמכח תולפקמה ,תוישעמה תוכלהה דצל ךא .לבאה ימיו הרובקכ ,התימה
ובוש רחאל םדאה ןמ רתונ המ ,הלאשה םע תודדומתהל םיינחור םיביתנ לארשי תנומא הללס ,הקומע
.רפעל
:לארשי תשרוממ םיעבונה םיחנמ םיוק השולש םיקרפ ישארב עיצנ ,וז תמצמוצמ תרגסמב
םיליחתמ םדא ייח ןיא יכ דיעמ ('ח ,ה"כ תישארב) "וימע לא ףסאיו-תמיוחיה ארקמה יוטי .א
.וירחא ערזב תכשמנו ויתובא עזגמ תקנויה תורודה תרשרשב הילוח אלא אוה ןיאו ,ומצע וב םייתסמו
.המע לא תפסאנ התתימ רחאלו ,תדבוא תיטרפה המשנה ןיא ןכ ל
םישוע ןיא :ורמאש םימכח ירבד םילודג המכ .ומעל ףיסומ םג אלא וימע לא ףסאנ קר וניא דיחיה .ב
,רואל םדאה איצוהש םיינחורה םינכתה ןכאו ."םנורכז םה םהירבד ,םיקידצל (ראפ תובצמ) תושפנ
בלב ועמטוהש תורצואה לכו םיפסאנ אלא ,ותכל רחאל םידבוא םניא ,וייחב השעש םיבוטה םישעמהו
.ונייח ןכת תונבלו ונב תוכפל םיבש המואה
רוכ לא הבש אלא ותומב תדבוא איה ןיא ךכיפלו ,לעממ הול-א קלח הניה םדאה תמשנ :לכל לעמ .ג
הניא שפנה תוראשהב הנומאה "רוא הארנ ךרואב םייח רוקמ ךמע יכ" םייחה רואב רואל התבצחמ
לע תדסוימה הקומע םלוע תפקשה אלא ,תוומה תמיא ינפמ העגרה םסכ תנתינה תיביאנ הילשא
.הזמ - עבטה יקוחב הלוקשו תינויגה תוננובתה לעו , - הזמ תובא תשרומ
?ותומ םע וז המשנתמלענ ןאל ,ומצע תא לואשל בייח ,ותוא הייחמו םדאב תנכושה המשנב ןימאמה לכ
ןיא םאה .ןיטולחל דבאה רבד םלועב ןיאש ונתוא םידמלמ עבטה יקוח ןה ?הלכו איה תדבוא םנמאה
?הקיזיפ-הטמה םוחתב שפנה רומיש קוחל םיזמור הקיזיפה םוחתב היגרנאהו רמוחה רומיש יקוח


"...המיזב םיפוטשה םישפיטה םיברעה..."

לש קיודמה הלולסמ תא עובקלו דוגרפה ירוחאמ ףיצהל םירמיתמ ןנניא :ריהזהלו רהזיהל שי ןאכ ךא
ם"במרה ןושלכ - םהירבד ורבד םונהיגו ןדע ןג לע םירבדמה לארשי ימכח םגו ,םימורמ יזנגב המשנה
.הדיחו לשמ ךרדב -
תוגונעת םידבאתמה םיחצורלםחיטבהב ,אבה םלועה תומד תא םלסיאה יאנק וליפשה דציכ וארו ואצ
.ןדע ןגב םהל תופצמה תולותב םיתשו םיעבש תומדב רשב
םדאה תויהו תווצמה רכש ןיאש המדת אמש..." :בתכו וז הלפשו הדורי השיגל ם"במרה געל ,ידכב אל
שש ידגב שבולו ,תואנ תורוצ לעופו םיבוט תולכאמ התושו לכוא ותויהל אלא ,תמא יכרדב םלש
('ו ,'ח הבושת תוכלה) "...המיזב םיפוטשה םיליואה םישפיטה םיברעה ולא םימדמש ומכ ...המקרו
.הרוהטו הרשי איהו שדוקה ירבדב הדוסי אבה םלועבו שפנה תוראשהב הנומאה םצע םוקמ לכמ לבא


"אצי אל שדקמה ןמו"

םניאש םיתמל אמטיהל םינהוכה לע הרותה תרסוא ,הנוהכה דמעמב תקסועה ,רומא תשרפ חתפב
אל תמ תושפנ לכ לעו" :םיבורקל ףא אמטהל אלש לודגה ןהכה םע הריתי הרמוח רימחמו ,םיבורק
(ד"י-א"י א"כ ארקיו) "ויהול-א שדקמ תא ללחי אלו אצי אל שדקמה ןמו .אמטי לא ומאלו ויבאל ,אובי
?"אצי אל שדקמה ןמו" יוטיה רשפ המו ,הז רוסיא לש ומעט המ
:םימכח ושריפ (ב"מ םיאולימד אתליכמ) ינימש תשרפל הכלה שרדמב
"!הדובע תעשב - אצי אל שדקמה ןמו"
:הז יוויצ (ד"י ,א"כ) הרותל ושוריפב ן"במרה ראיב הפיו
דובכמ וילע לודג ותדובעו שדקמה דובכ היהי לבא ,תמה דובכל ותדובע בוזעי אלש לודג ןהכב ריהזי"
."ותוא ותבהאו תמה
לודגה ןכהל רןסא הדובע תעשב אלש ףאש (א"ע ,ח"י) ןירדהנס תכסמב הנשמה תעבוק תאז תמועל ךא
ותשודקמ - אצי אל שדקמה ןמו" קוספהמ רבדה דמלנ םש ארמגה תעדלו ,ויבורק תטימ רחא תכלל
,'םהירבדמ אתכמסא' אלא וז השרד ןיאש - הרותל ושוריפב ן"במרה ירבד תא לבקנ םא םג ."אצי אל
ונחרוכ לעו ,שדקמב הדובעה תעשב אל ףא דמועו ףקת םתימל האמוט רוסא םצעש רורב םוקמ לכמ
םתשודקמ ואצי אל ןעמל ,תמה תאמוט םע עגמה םצעמ םינהכה תא קיחרהל רותה תמגמש רמול ונילע
.רקיעו ללכ


"!אווש ןויזח אוה תוומה"

םידרויה םירבד היתובקעב בתכו - וניתורודבש לודגה ןהכה- -ל"צז קוק ה"יארה דמע וז הדוקנ לע
:םוהת דע םיבקונו
תרובגת קר אוה ירה ,תוומ םיארוק םדאה ינבש המ !ורקש איה ותאמוט !אווש ןויזח אוה תוומה"
אוה ירה ,הב ותוא עיקשה םדאה בל רצי רשא ,תונטקב תימוהתה העיקשה ךותמו .םתמוצעתו םייחה
םינהכה םה םילעתמ ,תוומ הארוק אוהש הכושחו הביאדמ הרוצב תאזה םייחה תרובגת תא רציימ
טלוש ךכ לכ יבזכה לשממהש ןמזה לכ הנממ טלמהל רשפא יאש ,וז תירקש הבשקהמ םתשודקב
:שפנה לא וללה (היעטהה) האעטהה ימשיר תא איבמה הדחמהמ םינעה תרבעהב םא יכ ,םלועב
.(פ"ש 'מע ,'ב שדוקה תורוא) ."'וימעב אמטי טל שפנל' ,'אובי אל תמ תושפנ לכ לע'
ופטקנש םיריעצייח טרפבו ,םייחה ןדבוא תאבאכ ברהש יאדו .הכלהכ אלש קוק ה"יארה ירד ונבוי לא
ישודקב חבטה לע ועמשב קוק ברה ףלעתה דציכ ,ל"צז ןיול הירא 'ר לש ותודע ונילע תנמאנו ,תע אלב
ןיבל ,םהיריקי ןדבוא לע םייחה לש םרעצ ןיב ןיחבהל קימעה קוק ה"יארה לבא .ןורבחב ט"פרת
.ליח לא ליחמ םיכלוהו "םייח תרובגת"ל םיכוז םה רהו שדוקב םתיילע המייתסנ אל ךכב יכ הרכהה
תא התועצמאב ריאמו ,םיתמל אמטהל םינהכ לע תרסואה הכלהה שרוש תא ףשוח קוק ה"יארה
טבמ תדוקנ !וינפל ךרב תערוכ הניאו וילעמ תבצינה טבמ תדוקנמ ,תוומה ןויזח םע תודדומתהל ךרדה
.םינוילע תומלועב תוומה רחאל םיכפמה םייחה תא האורו םיקחרמל הפוצה


הלודגה הנותחה

תררועתמ יחטש טבמב .יאחוי רב ןועמש 'ר יהול-אה אנתה לש אלוליהה םוי לוחי רמועב ג"לב עובשה
,הנותח - םימכח ןושלב- השוריפש - אלוליהה רשפ המו ,השוע וז המ החמשל :הייהת וז אלוליה
יכ" :רבדה תא ךכ ושריפ דוסה תרותב הנהו .רעצלו דפסמל יוארה םיקידצ לש םתוקלתסה םויב אקווד
תויוניח ונל הלגתמ הזה םלועבש יפל ,ןיאישינ תניחבב אבה םלועהו ,ןיסורא תניחבב אוה הזה םלועה
ירתס תולגל הימי לכ הפסכנ רשא י"בשר לש ותמשנו ,התוימינפו היתודוס ולגתי אבה םלועבו ,הרותה
אלוליה היואר וז ןיאושינ תעשב ךכיפלו .הנוק םע דחייתהל התפוח רדחל התוקלתסה תעב הבש ,הרות
.דוה יארונו םירבדה םיהובג ןכא (ג"סש 'מע הכלהב םידעומה ןיוז ברה י"פע)
.הרות ירתסב זונג םרואו תמא םמתוח
:תורבוד וניתפשו דומענ םחתפב םיקירו םילב - ונאו
."הריש םירמואו התימה םויב םילכתסמש םיקידצ םילודג"

תרופ ןנח
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
!םירועש רמוע - םירהלו ףינהל


האובתה ןמ לוכאל רתוה וירחאלש ,ותפנהו רמועה ןברק תברקה תוצמ תא םישגופ ונא ,וניתשרפב הרומאה תודעומה תשרפ ךותב
.הנידמב השדחה
,םהילא תרמאו לארשי ינב לא רבד :רמאל השמ לא ה רבדיו"
,הריצק תא םתרצקו םכל ןתונ ינא רשא ץראה לא ואבת יכ
,ןהכה לא םכריצק תישאר רמע תא םתאבהו
('אי-'ט 'גכ ארקיו) "ןהכה ונפיני תבשה תרחממ ,םכנצרל ה ינפל רמעה תא ףינהו
.וז הוצמב תידוסי הנבהל חתפמה ץוענ םהבו ,רמועה תברקה תוצמ יטרפב םיניינע המכ םיטלבומ וז השרפב
לכאמ אוהש םירועש תאבהב דחיתנ רמועה ןברק .וז הוצמל "םכל ןתונ ינא רשא ץראה לא ואבת יכ" ןיבש השגדההו הקיזה המ
ךכ ,המהב השעמ התשעש םשכ" ,םירועשה ןמ האיבה איה ףאש הטוס תחנמל טר) םיטיחמ ואבש תוחנמ ראשב ןכ ןיאש המ ,המהב
?םיטיח תחנמל ןיתמהל אלו םירועש רמוע איבהל זפחיהל אופא עודמ .("המהב לכאמ -הנברק היהי


םיניינעב קוסעל המואל רשפא יא הנידמו ץרא ןיאבו ,ץראה תשודקל -ץראל תוכייש לכמ ללושמ ונימע היה הב תולגה תפוקתב
לארשי ולגש ןוויכו .שרדמה תיבו הרותה םלוע לש ינחורה ןינבה ,תאש רתיב חתפתהל לחה אליממ ,ירמוחהו יצראה ןינבל םיכיישה
הז הרואכל .(ז"ע 'מע תורוא) "עבטל דוגינב השודק דימעהל ןורשכה איה לארשי םע תולגב הדריש הניכשהו" םהמע הניכש התלג
השודק הניא עבטה דגנ תמחולה השודקה לבא" ,םיינחור םיניינעבו הרותב סופת שארה לכ ,"התרות יקמעב ונישאר" ,אלפנ שממ
,המצע עבטבש השודקה איה ?הנוילעה השודקה יהמו (םש) "הנוילע השודקב הנוילעה התיצמתב העולב תויהל איה הכירצ ,המילש
(םש) ."רומגה ומוסיבו ולוכ םלוע ןוקית דוסי אוהש


האיבב ץראל ונאובב דימ התע ,ץראה תשודקמ ונקתנתהו םיישעמהו םיימואלה םייחה תא ונחנז הב ,םירצמ תולג תונש ירחא הנהו
.('אי ה עושוהי) "ץראה רבעמ ולכאיו" רמועה תברקה לע םיוצמ ונא ,עשוהי תאיב הנושאר
יהמ םיחכוששכ .םירבשמ איבהל לולעו ןויסינב ךורכ ,קותינ לש תובר םינש ירחא 'וכו הלכלכה ,אבצה ,הנידמה ,ץראה םע שגפמה
קלחל אובתש תימשגה הולשה" אלממו ,רתויב סגה ןפואב יטסילאירטמו ירמוח םלועכ עבטה תא סופתל רשפא ,עבטבש השודקה
.('דפ 'מע תורוא) "ץפח םהב ןיא רמאת רשא םימי ואוביו המשנה תא ןיטקת -,הלוכ םתרטמל ואב רבכש ומדי רשא ,המואהמ


-םירועש -המהב לכאמ וניה רצותהשכ םגו ,"התרות יקמעב ונישאר"ש ,"המדא יבגרב ונידי"ש ןמזב םג חוכשל אל ונא םיווצמ כ"ע
ןוצפחי םיקולא תברק ,םיקולא תברק איה ןברקה תילכת" ,'ה לא בירקהל תולעהל ךירצ ותוא אקוד ,תימהבה תוירמוחה למס
דועי לכמ לטרועמ תומהבכ שח אוה הידעלבש ('הכ 'גע םילהת) לארשימ םדאל דיחיה בוטה אוהש םיקולא תברק וז ('ב,'חנ היעשי)
ארקיו שריה ר"שר) "ורשוא תכרעהלו ומלוע תפקשהל דיחיה הדימ הנקה איה םיקולא תברקש ,םדאה ןיבי -לא ישדקמב ,םדאה
.('ג 'מע


תברק תשקבמ "תימהבה ושפנ" וליפאו ,םה שדוק ילארשיה םדאה ייח לכש םיארמו םיעידומ ונא הב "הרימא" שי רמועה תפנהב
.(בכ ,ג"ע םיליהת) "ךמע יתייה תומהב" :םיהול-א
תוצמ י"עש ,ךיניעב הלק רמועה תוצמ יהת לא םלועל" :רמואה ןנחוי יבר" ירבדל ונא םיאב רמועה תוצמ לש וז תידוסי הנבהב
.('ו ,'חכ 'רפ הבר ארקיו) ."ןענכ ץרא תא שריל םהרבא הכז רמועה

ןהכ ןועמש ברה
עבש-ראב ,"הירומ תיב" ןיערגה שאר

עבש ראבל - םירדי - םיכחהל הצורה

ילדגתמ וב ,שרדמה תיב אצמנ הירומ תיב לש הפינעה הישעה לכ זכרמב .םינש רשעכ ,עבש-ראב ,תובאה ריעב תלעופ "הירומ תיב"
.רדסה תובישיו תוהובג תובישי ירגוב םיכרבא הרותב
-יתב ינבר תרגסמב הישעל םימתרנ םיכרבאה ןיבש םירשכומה ."הליהקל םינפה םע" לש הריואה אוה שרדמה תיב תא דחיימה
.םינגו רפס יתב ינבר ,היסולכואה תובכש לכל הדגאבו הכלהב הרות ירועיש ,תסנכ
ירגוב םיבר הרות ינב .דועו הילעה ,החוורה ,ךוניחה תכרעמל תיתועמשמ תוחוכ תפסותל עבש-ראב התכז "הירומ תיב" תרגסמב
,םעונו ןח ךותמ תאז לכ ,הלודג הניה ,תונושה תוכרעמל םתמורתו "םירדי םיכחהל הצורה" תניחבב המורד ונפ רדסהה תובישי
.ןוזח הברהו
:םע רשק ורצי הרידאהלו הרותב לודגל ףרטצהל םיניינועמה םיכרבא
.08-6288812/3 הירומ תיב ידרשמ .058-903963 םלשמע הדוהי .058-903964 ןהכ ןועמש ברה ןיערגה שאר


םוגרתה רוא

תירבעבש (רהזה) תימרא
!יאחוי רב ןועמש יבר - יחל הכ םתרמאו :רמועב ג"לל

םלועב לאעמשי דלונש ןמז ותוא לע יו :םוגרת .ריזגתאו אמלעב לאעמשי דיליתאד אנמז אוהה לע יו
םשמו ,רהוזה לש תימראה ןושלב םעפה קוסענו ונלגרהמ גורחנ .(אראו תשרפ ,רהוזה רפס) לומינו
לע הנוממה ךאלמה לאוש עטקב .תירבעבש תימראה - דימת בואשל םילדתשמ ונא רשא תא באשנ
דוע המ ,לאעמשימ וז תוכז תללשנ עודמ - ןכ םאו ,לארשי ץראב קלח שי לומינש ימל םאה ,לאעמשי
- קחצי - הז) יכה ואל אדו ... תואי אקדכ רזגתא אד ... :ה"בקה ול בישה !הרשע שולש ליגב לומינש
לעופה ראות לבא [ז י והימרי ,התאי ךל יכ] ארקמב אצמנ האי שרושה .ךכ אל הזו ... יוארש יפכ לומינ
אהי אל רזגתאד ןויכ ,אד לכ םעו :היל רמא החישל בושנ .(תימראה ןמ אב [שרדנכ ,יוארכ =] תואיכ
רמא ת"הזמה ןושלבו) ?וללגב רכש ול היהי אל ,לומינש ןוויכ ,הז לכ םעו :םוגרת ?הניגב בט רגא היל
- הרגא - ונימי תירבעבו ,[ארגא ארעצ םופל] לומג ,רכש - תימראב ארגא !"הוחמ השעת" :ךאלמה
הגלמב הכז אוה ,[יליבשב] יניגב :תוכזב ,ללגב ,ליבשב - ונימי תירבעב ןיגב ;תוריש ןתמ רובע םולשת
,ונלדתש תולדתשהב הווחמב הכז - ונימיבכ - ילאעמשיהש אוה רופיסה לש וכשמה .(דועו וינויצ ןיגב
והל בהי ... :ה"בקהש רופיס לש ופוס .(... יו) יירבד חתפב יתאבה רשא תא רהוזה לעב רמוא תאז לעו
:םוגרת .לאעמשי ינבד אתוכז אוהה םילתשיד דע והייתכודל אבתאל לארשי ינבל ןוהל אתתל אקלוח
ץראב (דועו הנוזת תת ,רש תת :תת הלימה ןאכמו ;תחתמ ,הטמל - אתת) הטמל קלח ה"בקה םהל ןתנ
שדוקה ץראב (תימראב לושמל ,טולשל = תימראב טלשמל = ) לושמל לאעמשי ינב םידיתעו שדוקה
ובכעי םהו (רוהנ יגס ןושלב ,רוא בר = רוהנ יגס :קיפסמ ,יד ,בר ,לודג - יגס) בר ןמז הקיר הדועב
הניא תוכז הלימה) תוכז התוא םלשותש דע םמוקמל בושלמ לארשי ינב תא (ארקמב וניא בכע שרוש)
,ןמא .גופל - לאעמשי ינב ידי לע ץראה לע הטילש לש - וז תוכז תדמוע וז הפוקתבש יל הארנ .(ארקמב
!ןוצר יהי ןכ
לאנתנ והילא ר"ד


םייחה רוא

םשה שודיק

שודיק תווצמ תא םימכח ודמל ,(בל ,ב"כ ארקיו) "לארשי ינב ךותב יתשדקנו" :רומא תשרפב קוספהמ
,העש לכבו תע לכב םייקל ונילע התוא ,הנושארה ךרדה :וז הווצמ םייקל שי םיכרד יתש .םשה
איה הינשה ךרדה .הרות לש הכרדב םיכלוהלו ויתווצמל ,'הל הכרעהו הבהא ונישעמב תוברהל תבייחמ
.תווצמה םויק לע שפנה תא רוסמל :תימעפ דח התרדגה םצעב
יחו םדאה םתוא השעי רשא" קוספהמ .שפנ תא רוסמל םיבייח תווצמה לכ לע אלש ונודמיל ל"זח
טרפ תווצמה לכ תוחדנ שפנ חוקיפ לש הרקמב ןכלו ,"םהב תומי אלו - םהב יחו" םידמול ונא "םהב
.םימד תוכיפשו תוירע יוליג ,הרז הדובע :שולשל
ותלצהל הז םא םירוסא תולכאמ לוכאל הלוחל רתומ ,םילוח אפרל ידכ תבש םיללחמ לשמל ךכ
.המודכו
קר אלו .תווצמה לכ תא החוד שפנ חוקיפ קפס וליפאש "םהב יחו" לש וז הווצמב הרימחה הרותה
.וילע םיפוכ - הצור וניא הלוחה םא םג .םייח ליצהל ידכ הרות ירוסיא לע רובעל הווצמ אלא ,רתומש
ליבשב תואפרתהל אלש הטוש דיסח תויהל ודיב אוה לודג ןוועו" :"ךורע םחלוש רוציק"ה לעב שיגדמו
."שורדא םכיתושפנל םכמד תא ךא :רמאנ וילעו ,רוסיא הזיא
זירזהו ,תבשה תא וילע ללחל הווצמ ,הנכס לש ילוח ול שיש ימ" :"םייח חרוא"ב רמאנ הבר תופירחב
יאנג אלא ,אטוח לאושה קר אל - "הנוגמ הז ירה לאשנהו ,םימד ךפוש הז ירה לאושהו ,חבושמ הז ירה
םדוק ולא תוכלה רוביצה תא דמלל ךירצ היהש ,השעמ תעשב שפנ חוקיפ לע הלאש לאשנה ברב ףא שי
.הנכס ידיל ואובי אלש ,ןכל
שפנה תא רוסמל םיווצמ ונא ,םתד לע םריבעהל םיצור לארשי יביואשכ ,דמש וא הרזג ןמזב ,ךדיאמ
לע רפוסמ ךכו .הרומחכ הלק ,הווצמ לכ לע אלא ,םימד תוכיפשו תוירע יוליג ,הרז הדובע לע קר אל
תא יתלטנש לע ?בלציל אצוי ךל המ .ינב תא יתלמש לע ?לקסיהל אצוי ךל המ" :םינושאר םידיסח
."ןתלעמ לע הלעמ ןיאש תוכלמ יגורה ולא" :ם"במרה רמוא םתומכשו הלא םיגורה לעו ."בלולה
םשה שודיק לע גרהנ אוה .וידימלת תומ לע םילבא ונא הלא םימיבש ,אביקע יבר ללפתה וז הלעמל
תורוד ךשמב ."דחא 'ה וניהול-א 'ה לארשי עמש" קוספה תא ומייסב ותמשנ האציו ,םיאמורה ידיב
."דחא"ב םימש םש םידוהי ושדיק ,שממ ולא םימיל דע ,וירחא
!ץראב דחא יוג לארשי ךמעכ ימ ,ןכא

ץיבוקשרה עבש תב ר"ד

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]םינהכ

תא ךרבל םינהכה ווצנ ךכ ךותמו .דסחו הרותל םעה ךוניחלו 'ה תדובעל תשדוקמ החפשמ היהתש איה לארשיב הנוהכה תמגמ
.םינהכ תכרבב םוי לכב הבהאב לארשי
,לארשי תא ךרבמש אוה ה"בקה אלא ךרבמ יטרפה ןהכה אלש .םינהכ תכרב ךרבל בייח ,תוירעב אטוחו בנוגש ,עשר ןהכ וליפאו
'לה) ם"במרה בתכש יפכו .הווצמה ללכב עשר ןהכ ףא ,ךרבל םינהכה ווטצנש ןוויכו .םהיפב יוטיב ידיל האיבהל ווטצנ םינהכהו
םטרפנש תורבע רפסממ ץוח תורבעה לכב ןידה ךכו ."תווצמה ןמ ענמהו עשר דוע ףסוה ,עשר םדאל םירמוא ןיאש" :(ו ,וט הליפת
:ןלהל
שיו .(זל ,חכק ע"וש) ויפכ אשי - המלש הבושתב רזח םאו .םייפכ תאשלו שדקמה תיב תודובע לכל לספנ הרז הדובע דבעש ןהכ לבא
ןכ השוע וניא םאש ,גהנמהו .(דלק ,חכק ב"מ) ןכודל הלעי אלו הרז הדובע דבועכ בשחנ איסהרפב תבש ללחמש ןהכ םגש םירמוא
רוסא - סיעכהל תבש ללחמ אוה םא לבא .ויפכ תא תאשל לוכיש ,ןמזה חורו הרבחה תעפשהב הרותמ קחרתנש ינפמ אלא ,סיעכהל
.ויפכ אשיש
יתש ןהו .ןכודל תולעל וילע ורסאו םימכח ותוא וסנק ,םינהכל תודחוימה תווצמה לע ורבועב ותנוהכ תשודק תא לליחש ןהכ ןכו
לע לבקלו ,וילע הרוסאה השאהמ שרגתהל וילע ,הבושתב רוזחל הצר םאו .םיתמל אמטיהל אלשו ,הנוזו השורג אשיל אלש ,תווצמ
.(אמ-מ ,חכק ח"וא ע"וש) ויפכ תא תאשל לכוי כ"חאו ,םיתמל אמטיהל אלש ומצע
ומכו .(ב ,בל תוכרב) יקנ םדב תואלמ ןמצע ןהשכ ,הכרבל ויפכ אשי ךאיהש ,הכרבל ויפכ תא תאשל לוכי וניא ,ידוהי גרהש ןהכ ןכו
ע"ושה תעדל ,הבושתב רוזחי חצורה ןהכה םאו .םימי רצקמ לזרבהו ,םייחלו הרפכל דעונ חבזמהש ,חבזמה לע לזרב םיפינמ ןיאש
הווצמש ימ גרהש ןהכ לבא .(הל ,חכק ח"וא) ויפכ תא תאשלו בושל לכוי - המלש הבושת השעי םא א"מרלו ,ותבושת ול ליעות אל
יבזכו אולס ןב ירמז תא גרהש תוכזב ,רזעלא ןב סחנפ ףאו .ויפכ תא תאשל לוכיש ןבומכו ,תוכז ודיב שי ,לארשי יביוא ןוגכ וגרוהל
.לודג ןהכל הנמתה ףוסבלו ןהכ תויהל הליחתב הכז - רוצ תב

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


הרומ ןולאב שיבג תחפשמל הרכזא
.(28.4.02) רייאב ז"ט ןושאר םויב הרכזא ךרעת ד"יה שיבג תחפשמ ינב לש םחצריהל םישולש תאלמב
.09-7920038 :םיטרפל .הירגובו הבישיה ינבל - ןורמוש ינרקב ןורמושה תבישיב 10:30 העשב
.הרומ ןולאב "הצרת ימחר" תסנכה תיבב 16:30 העשב .הרומ ןולאב ןימלעה תיבב 15:30 העשב
.02-9973581 :םיטרפל .הוקת חתפב (םקשה) 'לכ-רב'מו םילשוריב המואה יניינבמ 14:00 העשב תועסה


ןורבח ירה םורדבש למרכ
בושיה .הדוהי ירה לש חצ ריואמ הנהנו רבדמה לש ארפה יפונ לא הפוצ ,ןורבח ירה םורדב ןכוש למרכ בושיה
ינש םימייק בושיב .המיענ תיתרבח הריואב תוקיתו דצל תוריעצ תוחפשמ םויה וב תויח .הטילק תפונתב אצמנ
ךותמ תינרותה תוחתפתהה לע שגד תמישב תנייפאתמה ההובג הבישי - 'אתוער' שרדמה תיב :םיינרות תודסומ
םע הרות דומיל בלשמה יתנש שמח ידוחי לולסמ 'למרכ ביתנ'ו .דימלתה לש םיינחורה ויכרצו ויפואל הבשקה
ישנא דצל תואלקח ישנא לש ימוחת ןיבה בולישה .ל"חנ ןיערגכ יאבצ תורשו תיגולונכט הללכמב לוח ידומיל
-058 יבוק :םיטרפל .םהב החמש יאדווב לארשי ץראש םייכוניח םילודיגל ינחור עצמ רצוי םיכרבאו ךוניח
903534
תויחל ישל ורזע
,תחא הילכ ול שי .וייח תא תנכסמה ,רתויב הרידנ תנומסת םע דלונש ,םישדוח העשת ןב קונית אוה ומס יש
.םימומ דועו םיפושח םיבצע םע ץורפ הרדש טוח ,ןגאב הירטמיסא
ךשמה דבלמו ל"וחב תוהשהו הסיטה תואצוה דבלמ ,חותינה תולע .יוחיד אלל ,ל"וחב וחתנל וצילמה ויאפור
עייסל ומצע לע לביק "יעשי ןרק" ןוגרא ןכלו חותינה תא ןממל תברסמ םילוח תפוק .$50,000 ,ץראב םילופיטה
.החפשמל
!ריבס ןפואב דיתעב חתפתהלו לודגל לכויש ידכ ,ול ומרת ,תויחל ישל ורזע אנא
:("יעשי ןרק" ןוגרא גיצנ) םרמע לאנתנ וא 054-408025 ,08-9298604 :(יש לש וירוה) ומס קיראו תירוא :םיטרפל
.02-6521986


תושרדמ סנכ
.םישנו תונבל הרות דומיל לש סוניכ ה"יא םייקמ תונבל תוינרותה תושרדמה םורופ ,הרות ןתמ גח תארקל
ןהל רשפאל המגמ ךות ,בחרה םישנה רוביצל חותפ היהיו "ולאו ולא" םע שגפיהל השרדמה תונבל רשפאי סוניכה
.םימכח ידימלתלו הכלהל ,הרותל הקומע תוכייש ךות הנבנה ,םישנל הרותה דומיל םלוע םע שגפיהל
ןיב (6.5.02) ב"סשתה רייאב ד"כ ינש םויב םילשורי "המלש לכיה" לודגה תסנכה תיבב םייקתי דומילה םוי
הבוט ,יתימא תידוהי ,והילא הבוט ,ץיבוקציא תידיע :םירועישה תונתונ תוינברה ןיב .08:45-18:00 :תועשה
הלחור ,ןרוקלדנמ תירונ ,רגניול לחר ,שיעי הליהת ,ןוספלוו ימענ ,ןיקנה הנח ,ןירפלה תפט ,הנד לט ,קזב
,אריפש ימענ ,גרבנזור יתסא ,םואבנשריק ןרק ,רשיפ רתסא ,ןויצע המענ ,טמס ילינ ,יילס הנד ,יקסבונימיס
.םישנל ח"ש 40 ,השרדמ תבל ח"ש 20 :תואצוהב תיקלח תופתתשה .דועו אריפש הקבר
.053-961504 רטניו ראפ :םיטרפל


"םיעוריא תוחמשב" ןוגרא
.רתויב םילזומ םיריחמב זכרמה רוזאב םיעוריא ןגו םלוא וחתפנ תונותחה יריחמ תא דירוהל ץמאמהמ קלחכ
תומלוא ,םימלצ ,תרומזת) אשונ לכבו טרדנטס לכב ,הנותחה תכירעל רושקה לכב ונב רזעיהל ןתינ ךכל ףסונב
.תויתועמשמ תוחנהב ('דכו
.064-833446 ,03-5745282 לאומש ,"םיעוריא תוחמשב" ןוגרא :םיטרפל


"לארשי ינבל תיבה רה תא חתפ !לאירא"
."לארשי ינבל תיבה רה תא חתפ !לאירא" :הזרכה םע ,שפנ תוריסמב ,ןויצע הדוהי בשוי תועובש הרשע הזמ
.תיבה רהב הלוע ןיא .םידוהימ קירו םירזל קר תיבה רה תויה לע תוחמל ידכ בשוי ןויצע הדוהי
שאר דרשמ לומ אוה בשוי תועובש הנומש הזמו ,הלשממה שאר לש ותיב לומ ,הווחב ןויצע הדוהי בשי םייעובש
.ברעב 20:00 דעו רקובב 08:00 העשמ ,םידרוה ןג דיל ,הלשממה
.תורושה תא ביחרהלו ךומתלו אובל בושח
.058-319845 הדוהיל הנפי השירדה תרמשמ תא שייאל ןכומש ימ לכ


ידוהי שאר" - בוט שאר
תודהיה תא ריכהל םיצור ויה םהמ םיבר .םייתד םניאש םישנא םע רישי עגמב אבו זכרמה רוזאב דבוע ה/תא
.םיבר תוששח םבלב שיו .םוקמה תא םהל ןיא ךא ,הרות לש המלוע םע שגפיהלו
תונפהל ןאל .אובל חמשי אוהש ןכתי - ישיא ןפואב ךנכש וא ךרבח לא י/הנפת ה/תא םא ,תושעל לוכי ה/תא ןאכ
?ותוא
.בחרה רוביצל קוק ברה תרות חורב תודהיל זכרמ ."ידוהי שאר" םשב טקייורפ םייק ביבא לת זכרמבש תעדיה
,דלפנניב יזוע ברה ,ןולא יכדרמ ברה תא ,רתיה ןיב ,עומשל אב ,תווצמו הרות רמוש וניאש ,יללכ רוביצש תעדיה
.דועו אולימ ינוי ברה ,ןהכ יכדרמ ברה
:ונילא הנפ ,הביבסבו הדובעבש ךירבח תא ךכב ןיינעלו "ידוהי שאר" לש ישדוח םירועיש חול לבקל ךנוצרב םא
!ךב יולת הז .064-295591 ,03-5255355[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


הלכ לע ןתח שושמכ
ידוהיה תיבב ימיטנאהו יגוזה רשקה תרשעהל ןויע יקרפ
זרא תאצוהב ,ןוספלוו ימענ תאמ
תבחרומו הינש הרודהמ

ףתושמ דומיל גוזל עיצמו ,םהיאושינ ייח לש תימינפה תועמשמה תא ףושחל םינינועמה תוגוזל הנופ רפסה
ןושלב םירבסה םיעיפומ תורוקמה דצל .וננמז ינורחא דעו םינושארמ ,ל"זחו ך"נתהמ םיחוקל תורוקמה .תורוקמב
.םידמולה תא םינווכמה הקימעמו הרורב ,הרצק
.ימיטינאהו יגוזה רשקל עגונה לכב שגד םשוהו ידוהיה תיבה תוכלה לש םתוהמל סחייתמ רפסה
לכש קפס ןיאו תובוט ךיתורעה ,חבושמ אוה תטקילש טקלה" :רפסה לע א"טילש לאירא בקעי ברה לש וירבד ךותמ
."םיילארשי החפשמ ייח לע ינרות טבמ לבקל ידכ ... וב דומלל ךירצ גוז
.תולכו םינתח יכירדמל הנעמ םג הווהמ רפסה
.02-9975046 :תונמזהל
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design