English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 וניזאה תשרפ

וניזאה תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map!תאצלו … ףוסאל

הנשה תאצב ףיסאה גחו"
(זט ,ג"כ תומש) "הדשה ןמ ךישעמ תא ךפסאב

.האיציל הפיסאה ןיבש חתמל בל םישל שי
ולובי תא םדאה ףסוא ,הנשה תאצב אקווד
,םימשגה ינפמ ותיבל והדשמ
.הכוסב רודל ותיבמ אצוי ומצע אוה ךא
?המל ךכ לכו
לארשי ינב תא יתבשוה תוכוסב יכ םכיתורוד ועדי ןעמל"
(גמ ,ג"כ ארקיו) "םירצמ ץראמ םתוא יאיצוהב

:רבד לש ומעט הזו"
לארשי ינב תא יתבשוה תוכוסב יכ ורכזת ןעמל
,הלחנ אלבו בושי אלב הנש םיעברא רבדמב
… הלחנ םכל ןתנש ימל האדוה ונתת ךכ ךותמו
הפיסא ןמזב בוט לכ םיאלמ םיתבמ םיאצוי ךכלו
:ורמאי ןפ םכבבל םור יתלבל
(םש ארקיו ם"בשר) "הזה ליחה ונל ושי ונידי


הבהאב םינומלטל םהושמ

.ןורמושה ברעמבש םינומלט שוג ץא ץמאל ומצע לע םהוש בושיה לטנ הפלחש תרעוסה הנשב
:הכרב ופיסוהו ןומלט ישנאל האנ יש תלסלס םהוש ישנא וחלש השדחה הנשה סורפב

!םינומלט שוג יבשותל
.המחלמ לש הנש םימייסמ םתאו םכב הכימתו תורימשש לש םישדוח 10 םימייסמ ונחנא
.קוחר רבע תלחנ קר םניה יכ םיחוטב ונייהש םיעוריאלו םידחפל ונלוכ תא הריזחהש הנש
;םכתיב תא םתמקה וב אלפנה םוקמב םייח לש עגר לכבו העיסנ לכב ,םכחרוכ לעב םירוביגל םכלוכ םתכפה הבש הנש
;לע תמעמכ חוכבו תושיחנב םלוא ןוגימ אללו קשנ אלל ,המיחלה תיזחב םינקזו ףט ,םירבגו םישנ םתדמע הב הנש
,תונבלו ,תויחל םתכשמה םייתפש תכישנבו ,המצועבו טקשב םכנוגי תא םתאשנ םתאו ,םכינבו ונינב בטימ תא ונלכש וננוסא הברמל הב הנש
… רוכזלו עוטנל

!היתוכרבו הנש לחת היתוללקו הנש הלכת

,םייתסתש רחאל םג ודימתי המחלמב םתיליגש שפנה תומוצעת ךא ,רבעבכ ורזחי הוולשהו טקשה יכ םינומלט שוג ישנא םכל םילחאמ ונא
.םש םכלש םייחה םצעב ונינעמל םישוע םתאש המ לכל םייואר היהנ יכ ולוכ ארשי םעלו ונמצעל ונא םילחאמו

םהושמ םכיריקומו םכידידי

ףיסא


תותואהו םילמה תא ,םישעמה תא ףסא
.תאשמ דבכ הכרב לובי ומכ
תונורכזל הלמג רשא החירפה תא ףסא
.תע םרטב ףלחש ץיק לש

,םיפיה הינפ תוארמ לכ תא ףסא
,רבה תאו ירפה תא ומכ
םיפלשל תחתמ הרופא איה המדאה
.רבד ךל תתל דוע הל ןיאו

ותלבש לע םלוח לעבג רתוי ןיאו
ירסאו ירדנ רתוי ןיאו
ותעב םשגה יכ חורה תחטבה קר
הרפע תא ןנוחי דוע
.ירשת םתב

תרפ רמתיא
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]– םירשו םיכלוה
"םירעש יבובס"ב

עבשכ ינפל לארשי-ץראל הלע ,לודגה וברכ ,רשא – ונל עדונ אל ומשש – וידימלתמ דחא בתכש סרטנוק ונידיל עיגה ן"במרה לש ושרדמ תיבמ
רהל םדקמ ,םיתיזה רה לע ודמעב ויניעל ףקשנה הארמה תא ראתמ אוה ,ראשה ןיב .םימיה םתואב ויניע וארש תא בתכה לע הלעהו הנש תואמ
ישדק תיב לע ןינבהו ..[היתשה ןבא לע היונב תרוסמה יפלש ,עלסה תפיכל הנווכה] דואמ ראופמ ןינב לאעמשי יכלמ ונב היתש ןבא לע" :הירומה
הארנ ,[תלשלשה תפיכ ארקנו ,םויה םייק הז הנבמ םג] םידומעה ןמ הלעמל הפיכו ,םידומע לע ןינב חרזמה דצל תיבה ינפל .לכיהה לעו םישדקה
ןיב לידבהל ,לוחמ ומכ םוקמה ותואל ןיפיקמ םיפלא תשלשכ םהלש דיא-םויב םילאעמשיה וניאר .לארשי תרזעב רשא ןוציחה חבזמ אוה יכ
."גחב יעיבשב חבזמה ןיפיקמ לארשי ויהש ומכ הרהטל האמוט
תא אוה האור וחור יניעב .חבזמה דמע וב םוקמה תא םיפיקמ םילאעמשיה תא האור אוה רשאכ ן"במרה דימלת לש ותבשחמב הלוע המ אנ ואר
םהישארו חבזמה ידיצב ןתוא םיפקוזו" הברע לש תויברומ םיאיבמ םוי לכב :הנשמב ראותמה יפכ ,תוכוסה גחב חבזמה תא םיפיקמ לארשי
[גח לש יעיבש םוי] םויה ותואו .אנ החילצה 'ה אנא ,אנ העישוה 'ה אנא םירמואו תחא םעפ חבזמה תא ןיפיקמ םוי לכב ..חבזמה בג לע םיפופכ
"ונילע רפכמ התאש ךל םישוע ונא הזה יפויה" – "חבזמ ךל יפוי ,חבזמ ךל יפוי ,םירמוא ןה המ ןתריטפ תעשב .םימעפ עבש חבזמה תא ןיפיקמ
.(י"שר שוריפ)
הלגיש שיא בל לע הלעי לא" :"ונינומדק וניתובר" םשב םש ן"במרה דימלת בתוכש הבוט תילגרמ איבהלמ חיננ אל ,הלא םירבד ונידיל ואבש ןויכו
לארשי ךא .חישמה ךלמ לש ודובכל שח אל הזב העוטה .םיוגה ןיב לארשי ץראב םג אוביש בושחל הגשי לא םגו ,הרוהט אל ץרא לע חישמה ךלמ
שדוקה תביח רשכהו הרהט חורו ובל ואשנ רשא שיא לכ ,החפשממ םינשו ריעמ דחא ,םלועה תוחור עבראמ השעמ ישנא םידיסח הרותה ישפות
תאיבל םיבורק ונא יכ םיבשוח םיברו ,לארשי ץראל תולעל םיבדנתמו םיבר םיררועתמ התעו ...חישמה ךלמ הלגי םהילעו ,לארשי ץראב אובל
."...םיעונצל ולגתנ םיעודי םינמיס ראשו תומוקמה בורב לארשי לע םלוע תא םלוע תומואה ודיבכהש םיאור רשאכ ,לאוגה
. . .
תא ףיקהלו 'ה ינפל תוארהלו תולעל םילוכי ונא ןיא םאו .שדקמה םוקמ ,שדוקה רה תא ריכזנו רוכזנ הבוטל ונילע אבה תוכוסה גח ימיב ,ונא ףאו
.ולוכ תיבה רה ביבס "םירעש יבובס" לש שדחתמהו קיתעה גהנמב "שדקמל רכז" ןיעמ םייקנ ,חבזמה
:תינכתב
."תיבה רהל םהיבלול תא םיכילומ" ןמיסב ,םיבלולב תיבה רה תפקה םייקתת רקובב 10:00 העשב דעומה לוח ימי לכב ·
.םישנל דחוימ בובס 12:00 העשב .הלוגע העש לכב "םירעש יבובס" ואצי םויה ךשמהב ·
-מ"הוח 'א ,יעיבר םויב :הז עוריאב םיפתתשמה םינגנה לש תיקלח המישר ."הבאושה תיב תחמש"ל תיבה רה תפקה םייקתת 16:00 העש ·
!ותיא ותניגנ ילכ איבי – ןגנ עדוי שיא לכו . דוד םייח– מ"הוח 'ה ןושאר םויב .ןילרב אסומ :מ"הוח 'ב ,ישימח םויב .סקופ קחצי
.לתוכה תבחרל הסינכל ךומס :םיעוריאה לכל הלחתהה תדוקנ ·
.םהידימלתו םינבר םיאצמנ שארבשכ ,העונצו תדבוכמ הרוצב ומייקתי םיעוריאה לכ ·

יאלפ יסוי ברה ,"שדקמה רמשמ" םשב – םלש ןינב תכרבב
.9400265-02 .655771-050 .788498-057 :םינופלט


םוגרתה רואל ·


תירבעבש תימראה
תימואלניב הפש – תימרא

טסקטב ובלתשהש תוימרא תורוצ) ארקמב םימזיאמרא תעפות תמייק םאה – (ול בל וניזאה ,'רבד) "די תלזא יכ"
,תימראב לזא שרושה תא איבמה ונירבדב חיתפה יפ לע ;תיבויח איה וז הלאשל הבושתה ,הרואכל ?(יארקמה
ףתושמ היה – תונושלה תורצוויה לש םודקה בלשב – (םיפסונו) הז שרוש ,השעמל םלוא .ךלה – תירבעב ותועמשמש
,םיימוימוי םיכרצל תימראב (ךלה) לזא שרוש שמשמ ,הז הרקמב .אצומ תברק וזל וז תובורקה תימראלו תירבעל
ללמ ,(ב גל 'רבד … שדק תבברמ התאו … אב יניסמ 'ה :אב =) התא :הרוצה םג ךכ .הרישב יוצמ אוה תירבעב וליאו
= ןפכ – ןוגכ ,הל םידחוימ םישרושב :העיפשמ םג םימעפ ,תימראה .(ז אכ 'רב … םהרבאל ללמ ימ :רביד ,רפיס =)
.דועו (טי זט םש) דע = דהש ,(ג ל םש) חרב = קרע ,(בכ ה בויא) בער
תילגנאה ןיעמ (תיתכלממ תימרא) תימואלניב הפש – המודקה הפוקתב – תימראה תויה בקע הרצונ וז העפשה
היבחרמ לכב התוא השריו (הריפסל היינשה האמה יהלשב) הל הלכי איה ,תירבעל אצומ תברק בקע ,םימיל .ונימיב
.(53 – 50 'מע ,ןהיתודלותו םילימ ,רשטוק 'י האר) לארשי ץרא לש

לאנתנ והילא ר"ד

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


בלולה לש יעצמאה הלעה

(מ ,ג"כ ארקיו) "םירמת תפכ … םכל םתחקלו"
.םש ,סולקנוא םוגרת – ןיבלול

םירבוחמ םילעה דחא דצמ ,םיינש םיינש ,תוגוזב םילדג בלולה ילע .א"מרה תטיש יפל 'תמויתה הקלחנ' תייעב ,איה םיבלולב רתויב הצופנה היעבה
לש הרדשהמ דחא הלעכ אצויש הלע ותוא ךיא תוארל ןכמ רחאלו ,הלע ונממ שולתלו ןשי בלול תחקל יאדכ ךכב ןיחבהל ידכ .םידרפנ ינשה דצה ןמו
ןושלמ ,'תמוית' םיארוק םילעה ינש ןיבש רוביחל .הזמ הז םלצפל רשפא תולקבו ,םבגב הזל הז םירבוחמה םילע ינשמ םצעב בכרומ ,בלולה
.םימואת
ובש לק לוסיפ לכש ,בלולה לש ןוילעה הלעב רימחהל שי ןכ ,םטיפל בורקה גורתאה לש ןוילעה קלחב םירימחמו םיקדקדמש םשכ א"מרה תעדל
תעדלו .דבעידב רשכ - רבוחמ ראשנ ותצקמ םאו .לוספ בלולה - הרדשה דע ןוילעה-יזכרמה הלעה לש תמויתה הקלחנ םא ןכלו ,בלולה לכ תא לסופ
.הליחתכל רשכ - רבוחמ ראשנ בורה םאו ,לוספ בלולה - קלחנ בורה םאש ,םילעה בור רחא םיכלוה א"רגה
רשכ בלולה ,ולוכ קלחנ יעצמאה הלעה םא וליפאש הדומ א"מרה םג םימיה ראשב םלוא ,דבלב ןושארה םויה יבגל רומא הז לכש ,ןייצל בושחו
.(ז"י ב"מ) וילע ךרבל רשפאו
,יזכרמה הלעב תדחוימ תובשחתה אלל בורה רחא דימת םיכלוה םינידה לכ יבגלו ,םילעה ראשל יזכרמה הלעה ןיב לדבה ןיא ךורע ןחלושה תעדלו
בלול אצמנ אלו טעמכ ,ותעדלש ןכ םא אצמנ .רשכ בלולה ,םילעה בור לש ןתמוית הקלחנ אלש ןמז לכ ,יזכרמה הלעה לש תמויתה הקלחנ םא םג ןכלו
.ולצפתי ובש םילעה בורש בלול אוצמל השקש ינפמ ,'תמויתה הקלחנ' דצמ לוספ היהיש

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
נ

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"םדא ינב ודירפהב – םייוג ןוילע לחנהב"
.םדא םייורקה ,לארשיב דוריפה ןמ עבונ – םייוגה לש (לחנהב) םחוכ לכ
(הקנדרוהמ אבא לאומש יבר)
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]"לגדו סנ הנויצ ואש"
לבחו ןורמוש ,הדוהיב םישדח םירתאל תובשייתה יניערג תמקהל "לגדו סנ הנויצ ואש" עצבמ ךרדל אצי ,םינורחאה תועובשב
אקווד ,הנומאו תואמצע ,תימואל המצוע לש הנשי-השדח ךרד לארשי םעל ביצהל דעונש בחרנ ירוביצ ךלהממ קלחכ .הזע
.הכובמו רורט לש הלא םימיב
הלאינדו 7 ץורע לכנמ ,(הל'צכ) ץכ בקעי ,ןורבחמ רגניול השמ ברה ידי לע ,ד"יה רז דעלג לע "העבש"ה ימיב ןויערה לש ותדיל
.םיבר םיירוביצ םיפוגו רוביצ ישיא ,םינבר ,תוצעומ ישאר וילא ורבח זאמו ,םימודק תצעומ שאר ,סייו
ה"יא םייקתת םימודקבש "םירפא רה"ו ןורבח רהבש "י"גח תיב" ,ףיטק שוגבש "וילש"ל ולעי םינושארה םיניערגה תשולש
םירש ,םינבר םשארבו לארשי ץרא יבחר לכמ תויחאו םיחא תובברו םיפלא לש בר דמעמב ,תוכוס מ"הוח 'ה ,ןושאר םויב
.רוביצ ישיאו םיכ"ח
.ץראה יבחר לכמ םילועה תושרל ודמעי תועסה
.1-800-24-36-36 "לגדו סנ הנויצ ואש" הטמבו ,ךשמהב ומסרופי םיפסונ םיטרפ
תוכוסב תידוהי הריש תגיגח
הנשה וז תימלשורי תרוסמכ תכרענה "הרישל הבהא ימי" הקיסומהו הרישה תגיגח לע "חורה בישמ" תרובח תדקוש הנש לכבכ
.תוכוס דעומה לוחב תישימחה
דחויי 20:30 העשב (2.10.01) ב"סשת ירשתב ו"ט ,תוכוס לש ןושאר גח יאצומב ה"זעב םייקתיש ,לביטספה לש החיתפה ברע
םיריש – "םיקמעממ" :לביטספה תולילב םיפסונ םיעוריא .הרישה יארב םיפקתשמ םה דציכו הנורחאה הנשה תוערואמל
,ןולפק בדנוי ,רימש השמ :םיפתתשמה ןיב .דועו "רישרדמ" ,ןיבר רזוע ררושמה תריש לע – "ךלוה בבוס" ,םיליהת תובקעב
.דועו ןהכ זעילא ,הידפ הביבח ,רזוע ףסוי ,םירמ הקבר
11 לאלצב בוחר ,רכב ראר'ז זכרמ ,לדומ ואיל םלואב(2-4.10.01) ב"סשת ירשתב ז"י-ו"ט םיכיראתב םייקתי הרישה לביטספ
.םילשורי
.02-5452651 :םיפסונ םיטרפל

ןרענב קיתעה תסנכה תיבל ךומס ,"וחירי תואובמ" תווחב בחרה רוביצל אבר אנעשוה דומיל ליל לע העידומ וחירי תבישי
(ובא'ז) באז ,ריפס קחצי ,תרופ ןנח ברה ,עשילא תיאבצ םדקה הניכמה שאר ,םיסנ קחצי ברה תופתתשהב ,וחיריל ברעממ
.ךילרא
םישק םימיב םג ,הז ץרא לבחב לארשי םע לש ותוקבדל יוטיבכ ,וחירי יתאפמ הרות הלוק הלענו תובשייתהה תא קזחנ וז ךרדב
.הלא םירעוסו
:ןופלטל תונפל אנ םיפסונ םיטרפלו םולשתב ירי תנגוממ העסהב םינינועמה .ןיקיתו תליפתב םייתסיו 23:00 העשב לחי דומילה
.ןורוד 051-391239


דסח תורוא ·

"וזולעי םירשיו"

תרגסמב ,ץראה יבחר לכב תוקקזנ תוחפשמל תודבכנ תונמ 2,000 -כ תקולח לע התע םילמע ונא "דסח תורוא"ב
.תוכוסה גחל – "ךגחב תחמשו" עצבמ
לכו בר עויסל ונא םיקוקז ןיידע ךא ,ח"ש 200,000 -כ ותולעש ,הז עצבמל תוטעמ אל תומורת ונלביק הכ דע
.הכרבב לבקתת המורת
.91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תבותכב וא 02-6535611 :ןופלטב תונפל ןתינ תומורתל

סורפב םיבר בל ישחר תאטבמה ,תדחוימ הכרב ףורצב ןויצע רפכ ץוביקמ האנ המורתל וניכז ועיגהש תומורתה ןיב
:הדות תרקוהב וז הכרב םסרפל ןוכנל םיאצומ ונא .השדחה הנשה

:הנומאב רוביצ יכרצב םיקסועה לכלו "דסח תורוא"ל
םיארונה םימיה תליפת םכב םייקתתש ןוצר יהי
… וזולעי םירשיו וחמשיו וארי םיקידצ ןכבו"
"הלכת ןשעכ הלוכ העשרה לכו
:הליפת אשינ השדחה הנשה סורפבו

עשר הלכיש
עשפה םתיו
ע"שי יבחרממ
.הלוכ ץראהו
ןורב וחצפי בל ירשי לכו
ןורבח ינשי וזולעיו ושישיו
ןורחאה תיבה דובכ היהי לודג יכ
.הלית לע ריע התנבנו

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design