English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 אבת יכ תשרפ

אבת יכ תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map
!רגתאכ – החמשה

."אובת יכ" תשרפ לש החתיפ לע הרוש החמש לש חור
:שודקה "םייחה רוא" רמוא (א ,ו"כ) "ץראה לא אובת יכ היהו" ןושארה קוספה לע רבכ
."וניפ קוחש אלמי זא" :ורמא רבדכ ,ץראה תבישיב אלא חומשל ןיאש ריעהל ,החמש ןושל אלא 'היהו' ןיא"

:תודיסחה יקלח רואבב םירשי תליסמב ל"חמרה ירבדכ ,'ה תדובעב דבכנ םוקמ תפסות הללכב החמשה
ובל איהש תיתימאה החמשה תאז יכ ... הננרב וינפל ואוב החמשב 'ה תא ודבע :רמואו דוד ריהזמש המ אוהו הדובעב לודג רקיע - החמשה"
."ויתווצמבו ותרותב קוסעלו והומכ ןיאש ךרבתי ןודאה ינפל דובעל הכוז אוהש לע זלע םדאה לש
.ונימב דחוימ יפוא החמשה תאשונ ונתשרפבש אלא
."לכ בורמ"ו ,בוט לכ"מ עובנל הכירצ החמשה יכ בותכה שיגדמ םיימעפ
.(אי ,ו"כ) "ךתיבלו ךיהול-א 'ה ךל ןתנ רשא בוטה לכב תחמשו" :הרותה תעבוק םירוכיבה תשרפב
:העירתמו תלבוק איה החכותה תשרפב וליאו
ךיהול-א 'ה תא תדבע אל רשא תחת"
(זמ ,ח"כ) "לכ ברמ בבל בוטבו החמשב
החמשש ךרדכ ,תובוט עפש ונממ לבקל םיכוז ןיאש העשב םג ךרבתי 'הב החמש תויהל הלוכי הרואכל ןה ?אקווד וז החמש לש הדוחי המ
?הנמש הינודנ ונממ תלבקמ הניא םא םג ,בוהאה הנתחב הלכה
דגנכ הסירתמה ,הלודג החמש ררועתהל הלוכי זא אקוודו "הרצהו קחודה ןמזב" – ל"חמרה ירבדכ – וניה הבהאה ןחבמ ןה :וזמ הריתי
?"לכ בורמ" אקווד חומשל הרותה תעבות אופא עודמ .ךתלוז רבדב אלו דבלב ךב – "ךב החמשנו הליגנ" :הזירכמו ואולמו םלוע
החמשב ףוגה תא ףתשל
,וארובל חור תחנ ךכב השוע ,ךרבתי 'ה ולמג רשא בוטה לכב חמשה םדא .הבוט תרכה תאטבמ "בוטה לכב" החמשה יכ רמול ןתינ תוטשפב
ויבא תנתמב לזלזמו םינפ ןבה ץימחמ םא ,תאז תמועל .חור תרוק הב אצומו ותנתמב עשעתשמ ןבהש העשב חמש ,ונבל יש ןתונה ,באש ךרדכ
."לכ ברמ בבל בוטבו החמשב ךיהול-א 'ה תא תדבע אל רשא תחת" הרותה תקעוז ודגנכו הבוט יופכ אוה ירה
:הקומע תפסונ הדוקנ הנופצ "בוטה לכ"ב החמשב יכ המוד ךא
.הלעמ יפלכ הלוכ תואיצמה תא תולעהל ךכבו םדהו רשבה תא םג אלא המשנהו חורה תא קר אל החמשה תיווחב ףתשל תעבות הרותה
,שפנה תחמש םע ףוגה תחמש תא תרשוק אלא ,חורל רמוח ןיב הדירפמ הניאש תדחוימ תילארשי ץרא החמש הניה "בוטה לכב" החמשה
.םימשה ימשו םימשה דע ןייבו רשבב החמשה תא הלעמו
תכפוה זא וא .לארשי ץרא לש המעט םגפנ ,החמשב 'ה תדובעב וישוחו ףוגה תא םיפתשמ ןיאו לארשי ץרא לש היתובוטל ףרוע םינופש העשב
.םימשל ץרא ןיב הקיספמו תדרוי לזרב לש הציחמו "הירכונ ןפג ירוס"ל תירמוחה היווהה
"וסירכ תחמש"ב רתונל יוא
תא ףוגה ליפשי ,ףוגה תא םמורת המשנהש םוקמב ,אמש הדרחה תצבור ,תינחור החמשב וישוחו ףוגה תא ףתשל ,רגתאה לש וחתפל ןכא
.הדורי תוללוהל ךופהת החמשהו ,המשנה
תינחור הגרדמל התולעהלו ףוגה תחמש תא רהטל םחוכב רשא ,החמשה םלוסב םיפסונ םיבלש ינש הרותה הביצמ וז הנכס םע דדומתהל ידכ
.הניתנה תחמשו הידוהה תחמש םה אלה ,הנוילע
תומעפתה תאירק ךות איימש יפלכ םיפנומה םירוכיבה תאבהב ונתשרפב יוטיב ידיל האב הידוהה תחמש
.(י ,ו"כ) "'ה יל תתנ רשא המדאה ירפ תישאר תא יתאבה הנה התעו"
:הבחרה החפשמהמ קלחכ "בוטה לכב" םפותישו םיינעה תונתמב הלגתמ הניתנה תחמש וליאו
ךתיבלו ךיהול-א 'ה ךל ןתנ רשא בוטה לכב תחמשו"
… ךברקב רשא רגהו יולהו התא
.(בי-אי ,ו"כ) "ועבשו ךירעשב ולכאו הנמלאלו םותיל רגל יולל תתנו
.(חי .ו) בוט םוי תוכלהב הקזחה דיב ם"במרה ירבד הז ןינעב םילודג המכ
:דעומב ףוגה תחמש לש טרופמ רואתב חתופ ם"במרה
.תונדגמו םיזוגאו תוילק םהל ןתונ םינטקה"
.ונוממ יפכ םיאנ םיטישכתו םידגב ןהל הנוק םישנהו
,ןיי םיתושו רשב םילכוא םישנאהו
."ןייב אלא החמש ןיאו רשבב אלא החמש ןיאש
:הריתי השגדהב ףיסומ אוה דימ לבא
.םיללמואה םיינעה ראש םע ,הנמלאלו םותיל רגל ליכאהל בייח ,התושו לכוא אוהשכו"
רגל ליכאהל בייח ,התושו לכוא אוהשכו ,שפנה ירמלו םיינעל הקשמו ליכאמ וניאו ותשאו וינבו אוה התושו לכואו ורצח תותלד לעונש ימ לבא
."וסירכ תחמש אלא הוצמ תחמש וז ןיא .םיללמואה םיינעה ראש םע ,הנמלאלו םותיל
ינגרוא קלח הפוג איה אלא ,םיקקזנל סמ םולשת לש תפסונ הבוח וזיא – ם"במרה תעדל – הניא ,החמשב םיינעה לש םפותיש תווצמ
.הווצמ לש החמשל וסירכ תחמשמ גחה תחמש תא תכפוה איהו החמשה תיווחמ
.הבוטל ונילע םיאבה ירשת יגח תארקל – וניניע תואושנ הילא החמשה יהוז
:המלש החמש יהוז ,הבהאמ האבה החמש יהוז
.המשנהו ףוגה ,ללכהו טרפה תחמש

תרופ ןנח

(םילימ 668)

"בבל בוטבו החמשב"

ךיהול-א 'ה תא תדבע אל רשא תחת"
(זמ ,ח"כ םירבד) לכ ברמ בבל בוטבו החמשב

בבל בוטבו החמשב איהש הדובע וזיא"
.הריש וז רמוא יווה
(א"ע א"י ןיכרע) "הרותה ןמ םייוול תריש רקיעל ןאכמ

הריש רש םדא ןיאש יפל"
(םש י"שר) "בבל בוטו החמש ךותמ אלא


תוללוה אלו החמש
לגרב חמשו התושו לכוא םדאשכ"
… שאר תולקו קוחשבו ןייב ךושמי אל
… תולכסו תוללוה אלא החמש הניא קוחשהו תורכשהש
,לכה רצוי תדובע הב שיש החמשה לע אלא … וניווטצנ אלו
ךיהול-א 'ה תא תדבע אל רשא תחת' :רמאנש
.'לכ בורמ בבל בוטו החמשב
!החמשב הדובעהש תדמל אה
קוחש ךותמ אל 'ה תא דובעל רשפא יאו
(כ ,'ו בוט םוי 'לה ם"במר) "תורכש ךותמ אלו שאר תולק ךותמ אלו


ןויסנ

,ןוילע לא ,יתעבשנ ךל
:םיקאה עדא אלו
ןויסנב דמעא ךיא
.םלשה רשאה ןויסנ

?רואה יניע ליכת הכיא
– תוזוה ידי ,תופר ידי
רבשא אלו אשא הכיא
?תאזכ הכרב ,תאזכ החמש

,לפא אל ךיא לע דבכמ
בציתא ךינפל ךיא
לעב תאשונ ,הלודג ,הפוקז
.ולש ישונא רשא לש


גרבדלוג האל


"!הבישיב – ?הנשרית המב"

ץראה לא אובת יכ היהו"
הלחנ ךל ןתונ ךיהול-א 'ה רשא
(א , ו"כ םירבד) "הב תבשיו התשריו

(ו"ל ןישודיק) הבישיב – הנשרית המב"

ףיסוהל גהונ היה קוק ה"יצרה וניברו ונרומ ךא ,ץראה תשוריל דסמה הניה תובשייתהה :הלודג תירוטסה תמא ונתוא םידמלמ םימכח
.םיבושי ומוקי תובישיה תובקעבו םוקמ לכב תובישי םיקהל שי .הרות לש …הבישיב – הנשרית המב :הלודג תמא לפקמה – רומוה בוטרוקב
"עובשה תשרפ" חורב םינגנתמה אילפהל םימוד םיריש ינשב אצמנ ,ץראה ןינבל דוסיה םה ,וידחי תובישיהו םיבושיה יכ ןויערל יטויפ יוטיב
.ונלש
םייתדו םיינוליח םיכנחמ ןיב םישגפמל הפתושה ,ןורשה רמשמ ץוביק תרבח ,יאקרב הניר "רואה ןמ טעמ" ןולעל הבתכ הלא םיריש ינש לע
:םכינפל םיאבומ םתצקמ .םיקתרמ םירבד ,"םיבישקמ םירבח" תרגסמב

םיבורקל םיקוחר ןיב םירבחמ םיריש

רפכב דלונש אביקע-ינב תובישי ןונמה – "הבשחמה התיה תישארב"ל ןורשה רמשמ ץוביק ןונמה – "תחדקה התיה תישארב" ןיב רשקה המ
?ה"ארה
:יארקאב םואתפ ךכ םירוקה םירבד שי
-ינב תובישיב רשומה ןונמהל המוד עמשנ ,ןורשה רמשמ - יצוביק לש ןונמההש יתיליגשכ הרקמב םואתפ הדלונ ילש תינוירנימסה הדובעה םג
?ותועמשמ המו הזה ןוימדה דמלמ המ ,תולאשו םישופיח עסמל יתוא האיצוה םיינשה ןיב הברקה .יתחנ אלו יתטקש אל הז עגרמו אביקע
יתדה בשומה ןיבל ,ןורשה רמשמ – "ינוליחה ץובקה" ןיב הברקה רשפ המו ?רתוי הבחר תיתוברת העפות לע םידמול ונא ותועצמאב םאה
?ה"ארה רפכב הבישיהו
תאלמו תיבצקה הניגנמה תאו ,(1936) ו"צרת תנשב ,תילגרמ בקעי ,ןורש רמשמ ץוביק רבח בתכ "תחדקה התיה תישארב" רישה תולימ תא
.ץיבוקטסוש ירטמיד עודי יסור ןיחלממ ןיעדויב חקל הנומאה

:ןורשה רמשמ ןונמה ,רישה תולימ ןלהל

תחדקה התיה תישארב"
תוציב ףוטש ץבר קמעה
תעסופ הטיאל תלמג
דוסו דוה תיוור הממד

ונילעפמ תא םיקנ ןאכ
ןורשה רמשמ תא הנבנ
ונתיב דומעי ןתיא
ןוכי דע ימלועל

תדלומל םינב ובש
הלואג תינעמ ורפח
תדבועה דיה יהת הכורב
הריציו םישעמ תאלמ

ונלעפמ םקוה ןאכ
ןורשה רמשמ אוהו
ונתיב היהי ךורב
"ןוכי דע ימלועל


ט"צרת לולא שדוח שאר היה ךיראתה :יל רפיסש ,םילשורי שיא ןלפק יבצ בתכ "הבשחמ התיה תישארב" אביקע-ינב תבישי לש רישה תא
דע' ורמאו הדווזמה תא יל ואיבחה ,יל ונתנ אלו םילשוריל רוזחל יתיצר .ה"אורה רפכב הבישיה תחיתפל הנכה הנחמב יתייה ,(1939 טסוגוא)
טקסקב ,םיכירדמה ישארמ זא היהש הירנ ברה לש וכרדב תכלל יתטלחה .'הדווזמה תא ךל ריזחנ אל ,הנחמל ריש ,ןונמה ונל בותכת אלש
ויתובקעבו ,רפח קמע לכב ורש ותוא ,ןורשה רמשמ ץוביק לש רישב יתרכזנ .ותוא "רישכה"לו .עודי ריש תחקל גהונ היה הירנ ברה .ןקז ילבו
.תוקד המכ ךות תובישיה ןונמה תא יתבתכו יתבשייתה
:רישה תולימ ולאו

הבשחמ התיה תישארב"
םמורמו אשינ לאידיא
הווצמ ינב םהל וטקלתה
םלועה תא ןקתל וטילחהו

ונלעפמ תא םיקנ הכ
םוקת אביקע-ינב תבישי
ונתיב דומעי ןתיא
םור ימש דע היבגי

תראפתל הצובק אנ הדסיינ
שוכ דעו ודוהמ הומכ ןיא
תרמשמלו הדובעל הרותל
שוכמבו הבורב ארמגב

ונתצובק םוקת םרטב ךא
האלפנ הבישי ןנוכנ
וניתובא וזח אל הומכ
.האריבו הרותב האלמ

,דועו םילחנב ,םילשוריב ,ןורימב ה"אורה רפכ תבישי תארשהב תובישי דוע ומק ןאכמו ה"אורה רפכ אביקע-ינב תבישי ןונמהל ךפה רישה
.הזה רישה תא ורש םלוכ

התוא םיכפוה ,םיצולח םיידוהי םירענו ,הבקסומב טרסל הקיסומ בתוכ ידוהי אל רוטיזופמוקש העידיב ביהלמו ירותסמ דואמ והשמ שי
יניעב תרשקתמ איהו ,הזה יבצקה ןחלב תבשונ ,ץיבוקטסוש ןימאה םהב ,םזילאיצוסו הנומא תונכפהמ לש חורש קפס ןיא .םהלש ןונמהל
.ןורשה רמשמו ה"אורה רפכ תא ונבו הצרא ועיגהש םינויצה לצא תבשנמה חורל
רפכב םג .ןורשה רמשמב םגו ,ה"אורה רפכב םג "תחדק התיה תישארב" ?ןוימד וא םידוגינ םיאטבמ םה המבו ?םירישה ינשל ףתושמ המ
."הלואגה תומדא"ב הלודג הנומאבו בר ץמאמב םירפוח םה" ןדריה רמשמב םגו "םלובגל םינבה ובש" ה"אורה
ינשהו ץוביקכ םק דחאה .ב .תרוסמהו הרותה חור יפל בושי תונבל התיה ה"אורה רפכב תרהצומה הרטמה .א :םה םימייקה םילדבהה ינש
.הנושה לע ףתושמה םהב ברש ,תובשיתההו המשגהה השעמב םינוש םימרז ,םינווג אלא תוידוגינ ןאכ האור אל ינאש רמול יל בושח .בשומכ
תומלוע ןיב ןיינעמו קתרמ בוליש ךות ,ןשיה סיסב לע השדח תוברת ורציו םותהו הנומאה חוכמ ולעפ םירישה תא ורביחש םיריעצה םירוחבה
,לארשי ץרא ירישל ךנתה יקוספ תא ךפוה הזו ,רייגמ הז ,שדקמ הז .הרישה חור ,הניגנה חור הלודגה היישעה תא הוולמ םלוכ לצאשכ ,םינוש
.השדח תילארשי ,תידוהי תוברת םירצוי ,תעדומ דימת אל ,תידדה הירפה ךות ,םלוכו

יאקרב הניר
ןדריה רמשמ

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]החמשב … "היחי ותנומאב קידצו"

:קוספה ןושל ךכו ,ןלוכ תוללקה לכל הביסה אוהש ודיעה וניתוברש ,דחא קוספ ונשי ,ונתשרפב ורמאנש תוללקה 98 ךותב
תא ןיבהל רשפא :רבדה הומת הרואכל .(זמ ח"כ םירבד) "לכ בורמ בבל בוטבו החמשב ךיהול-א 'ה תא תדבע אל רשא תחת"
רסוח ללגב קר תואב תוללקה לכש לבא ,'דכו םימד תוכיפשב ,תוירע יוליגב ,הרז הדובעב רבודמ היה םא תוללקה תמצוע
.ןבומ יתלב רבד הז – ?החמש
ה"בקה ןתנ תווצמ ג"ירת :יאלמש 'ר רמא" .תווצמה לש הרטמהו סיסבה תא ןיבהל ךירצ החמשה תובישח תא ןיבהל ידכ
כ"הס ,הרובגה יפמ ונלבקש "ךל היהי אל" + "יכונא" + 611 הירטמגב הרות :"השמ ונל הווצ הרות" רמאנש יניסמ השמל
.613
…11 לע ןדימעהו ךלמה דוד אב
…6 לע ןדימעהו והיעשי אב
…3 לע ןדימעהו הכימ אב
.(ג"כ ףד תוכמ) "היחי ותנומאב קידצו" :רמאנש 1 לע ןדימעהו קוקבח אב
?החמשל הנומא הרושק ךיאו ?הנומאב תויחל שורפ המ
החמש התואב הערה לע ךרבל ןתינ ךיא – השק ההימת םהיפבו םבר לא 'ץירזממ דיגמה ידימלתמ םיינש ואב םעפש רפוסמ
?הבוטה לע ךרבמש
.אשוז 'ר תא ולאשתש יאדכ וז הלאש :דיגמה םהל הנע
אל ,הארנה לככ ,הז םדאש ודיעה תושוחכה וינפו םיעורקה וידגב רשא םדא והצקב ואצמו ,שרדמה תיבל םידימלתה וכלה
.וימימ בוט םוי וילע רבע
היה אל םלועמ אשוזל ,ילא דיגמה םכתא חלש עודמ ןיבמ ינניא" :אשוז ר םהל בישה .םתלאש תא אשוז 'רל םידימלתה ונפה
"וייח ימי לכ בוט קר היה אשוזל ,ער
.בוט לכה – תוהול-אב יכ ,חמש ןמזה לכ ןכלו ,ןיינע לכבו בצמ לכב תיהול-אה תויחה תא אצומ ,הנומאב יחש םדא
?אובל דיתעל םנחלוש זבזבתיש םיקידצל םרג ימ" – "תונטק םויל זב ימ" :קוספה לע תרמוא ב"ע חמ הטוס תכסמב ארמגה
לע ולכתסה םה :רמולכ הלואגה ימעפ תא ןוכנ לא וניבה אלש ברה ריבסמו ."ה"בקב ונימאה אלש םהב התיהש תונטק
שדוקה ץראב בושיה תוחתפתהב ה"בקה לש תנווכמה ודי תא ואר אלו שדוק לש אלו לוח לש טבמב םביבס םייונישה
.הנידמה תמקהבו
.החמשב יחש יאדווב ,ךרבתי ותחגשהו ותגהנהל הב שחרתמהו תואיצמה תא רשקמש ,ה"בקה םע קומע הכ רשקב יחש ימ
העושיה תבוטל לכה תא ןווכמו גיהנמו שחרתמה רחא בקועש לודג אבא שיש שחו עדוי התאשכ חומשל אלש רשפא ךיא
תמועל ."ךאפרא ךיתוכממו הכורא הלעא יכ" :איבנה ירבדכ .תולודג תועושי חימצמ תולודגה תורצהמו ,תיללכהו תיטרפה
.התמ תוא אלא ויבגל הניא הרותה יכ אוה תוא ותנומאב חמש וניאש ימ תאז
תרות לש היחתהו ,הכלהב הזל הז םילבוחה םימכח ידימלת לש – ץראל ץוח תרות לש התליבנ ;היחתהו הליבנה רוד – ונרודב
:דחוימ םעט םילבקמ םירבדה (א"ע ד"כ ןירדהנסב ארמגה י"פע) הכלהב הזל הז םימיענמה םימכח ידימלת לש – לארשי ץרא
.החמשב הנומאהו תוקבדה לש הינווג ,םינווג לש אתווצ םא יכ תודיבכמו תולבוח תווצמ לש ףסוא הרותה ןיא

בהנש לארשי בקעי ברה
ןויצ תרשבמ ןיערג שאר

ןויצ תרשבמב ץ"מוא
.קזחתהלו קזחל תנמ לע תוחפשמ המכ דוע ןיערגל ופרטצה הנשה ה"בו םינש עבשכ ינפל םקוה ןויצ תרשבמב ינרותה ןיערגה
תיבב ןיערגה ירבח לש םבוליש אוה םיבושחה םיטקייורפהמ דחא .םירושימ המכו המכב ולעפ ןיערגה ירבח הרבעש הנשב
דחאו רפסה תיבה תא שדחמ ומיקה רפסה תיב תלהנה םע דחיב ןיערגה ירבח ה"בו ,הריגס ףס לע שממ היהש ,לאירא רפסה
ןוגכ לוח תועוצקמב םג אלא תידוהי תוהזב קר אל הדקמתה רפסה תיבב תוליעפה .רפסה תיב בר תויהל הנומ ןיערגה ירבחמ
הנשי ןיערגה תוליעפמ קלחכ .תסנכ יתבב הרות ירועיש תניתנ לש םירחא םיטקיורפ םע בולישב הזו .טרופסו םיבשחמ , המרד
ברה ןיערגה שאר לש ותיחנהב םירהצה רחא שרדמ תיב לעופ ןיערגב הנשה .תידוהיה תוהזה תקמעהל השרדמב הלודג תוליעפ
.תולועפה לכל הארשהו דקומ אוהש בהנש בקעי
אנא ףרטצהל םיניינועמ םתא םא קזחתהלו קזחל ידכ ןיערגה ירבחמ קלח תויהל תונכומה תופסונ תוחפשמ רתאל םיסנמ ונא
םימיאתמל תנתינ האנ הגלימ .02-5340791 בהנש בקעי ברה ןיערגה שארל וא 051-276470 יול לאוי ןיערגה להנמל םדקהב ונפ
.השאל הדובע תואיצמב הרזעו

םוגרתה רואל

וננושלבש תימראה
הל םיבר (םיינושל) םישובלמ – הליפת

ילצ אוה תימראב שרושה ."… 'ה םדק אנילצו" :סולקנוא םגרתמ ךכ .הליפת עיבמ קעצ שרוש – (ז וכ 'בד) 'וגו …'ה לא קעצנו
(וכ ח םש) רתעיו ,(אי בל 'מש) לחיו ,(זי אכ 'רב) ללפתיו ,(גכ ג 'בד) ןנחתאו :םילעפה םוגרתל סולקנוא שמתשמ הז שרושבו
.דועו (גס דכ םש) חושל – לעופה םש תאו ,(די בכ 'רב)ארקיו
התועמשמש (א)תולצ הלמה ןמ ורזגנש םילימ – "… ןוהתולצ םע … אנתולצ לבקתת" :לבקתת שידקמ ונל רכומ הז שרוש
."השביל ינועיגהש דע ורבחל ורבחו ורבחל לגה ינדרט ךתולצב ,יבר" :(א אי) הבר תלהוקב אבומ ךכ .הליפת – תימראב
רקבל אבה ,(ירצונ רקיעב) תידוהי הניאש תד ןב ,לגר הלועל יוניכ – ןיילצ הלימה תומדב תירבעל הז ימרא שרוש סנכנ ונימיב
… תיבבוש הנמלאו ,תיניילצ הלותב :ןנבר ונת" :(א"ע בכ הטוס) ארמגה ןמ הארנכ אוה וזה הלמה רוקמ .םישודקה תומוקמב
.(תינקדצ המצע הארמה ,תדסחתמ וזכ – תילילש התועמשמ ,םש יכ םא) "םלוע ילבמ ולא ירה

לאנתנ והילא ר"ד


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]"ךרדב רוע הגשמ רורא"

ןיאש ל"זח ושרפו . (די ,טי ארקיו) "לושכמ ןתת אל רווע ינפל" ונווטצנ ןכו .(חי ,זכ םירבד) "ךרדב רווע הגשמ רורא"
רוועכ בשחנ םיוסמ םוחתב יוצמ וניאש ימ לכ אלא ,תולקלקע םיכרדל רווע ןווכמש ימ יפלכ קר םינווכמ הרותה ירבד
.הרות רוסיא לע רבוע והעטמהו ,םוחתה ותואב
הרבח לש ילמשח רצומ יכ עדוי אוהו ,םיילמשחה םירצומה לש םביטב איקבו ןיבמש למשח ירצומ רכומ ,לשמל
תא חבשמ אוה ,רצומה ותוא תא תונקל יאדכ םאה הצע ונממ שקבמ הנוקהשכו ,תוריהמב לקלקתהל הטונ תמייוסמ
,תואקנב וא חוטיב יקסעב דבועש ימ ןכו .הרותהמ רוסיא לע רבוע אוה ירה ,ול םיעודיה םימגפה תא ריתסמו רצומה
."ךרדב רווע הגשמ רורא" :רמאנ וילע ,הלישכמ הבושת ול ןתונ אוהו ,ותצעב לאוש חקולהו
ךירצ שממ ךכו ,עשורמ השעמ אוה וכרדב רווע תלשכהש ןיבמ םדא לכש ינפמ ,רווע לש המגודב הרותה השמתשהו
.וכרדב רווע לישכמכ אוה ירה ,הבר החרטל וא דספהל ול םורגתש ,הער הצעב ורבח תא לישכמהש תעדל
ידכ הרבחה התואמ םיפסונ חוור יזוחא לבקמ אוהש ןוגכ ,ךכמ חיוורמ םג הלישכמה הצעה תא ןתנש הז םאו
ןתנ אל עודמ והולאשי םאש יפ לע ףאו .ופסכ תא לזגו הנוה םג לושכמה תניתנל ףסונבש ירה ,הירצומ תא םדקיש
ינפל" :רמאנ ךכיפל ,היולג תמאה ה"בקה ינפל םוקמ לכמ ,יתבשח ךכ רמולו םמתיהל לכוי ,ולאשש ינולפל הבוט הצע
."'ה ינא ךיהול-אמ תאריו לושכמ ןתת אל רווע

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]"אנטב תמשו – ךל ןתנ ךיהול-א 'ה רשא"
… ךרבתי 'ה תנתמ איה ותעיגי לכ יכ – (אנטב) וברקב רומשלו תעדל ךירצ לארשי שיא
(ץינ'זיומ "רזעילא קשמד" לעב)
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]תויברק תודיחיב תונב בוליש ןיינעב םיאולימ יניצק לש תעד יוליג
:ןודנב ףסונ תעד יוליג ונלביק הלא םימיבו ,םידה ררועל ףיסומ ,"אצת יכ" תשרפב הבחרהב ונקסע וב ,תויברקה תודיחיב תונב בוליש אשונ
ונתודגנתה תא עיבהל םיצור .תוינוחטיב תומישמב השק ץמאמו בר ןמז ןוצרב םיעיקשמו םיאולימב םיתרשמה ,ל"הצב םיאולימ יניצק ונא
,תיביסנטניא תיברק תוליעפ תרגסמב םישנו םירבג לש תפתושמ תוליעפ .ל"הצ לש םחולה ךרעמב תוברועמ תודיחי םיקהל המגמל הפירחה
וננויסינ בטימ יפל .םייתכלה םיטביהלו יתדה רוביצל קר אל עגונ אשונה יכ ןייצל בושח .תידוהיה תרוסמב םילבוקמה תועינצה יללכב תעגופ
.םירתוימ םיחתמל םורגיו ,תודיחיה לש יברקה דוקפתב עגפי תומחול תודיחיב תונב בוליש ,יאבצה
.תונושה תויאבצה תומישמב תונב בולישל תותואנ םיכרד אוצמל ןתינש םינימאמ ונא ,תונבה תוריש םצעל תוסחייתה ונירבדב ןיא
יתלב תואיצמב ונתוא דימעהל ןוגהו רשי הז ןיא יכ םירובס ונא , ינוחטיבה לטנב תוריסמבו ןוצרב תאשל םינוכנה אבצב םיאלמ םיפתושכ
.וז תירשפא
Atsuma@hotmail.co.il :ל"אודב וא 02-9932648 :סקפב וא 90433 תובש ןולא 375 .ד.ת :תבותכב המיתחו .א.מ ,הגרד ,םש חולשל ןתינ

דסח תורוא לש םיגח עצבמ
חמש גחל םימרות
.תוכוסה גח תארקל ץראה יבחר לכב תוקקזנ תוחפשמל תונמ יפלא תקולחל תנגראתמ "דסח תורוא" תתומע
תואלמ ויהיו הלא םירצומ וללכי ,קלחנש תונמה ןכ לעו "ןייבו רשבב אלא החמש ןיא" :םימכח ורמאו "ךגחב תחמשו" לש גח אוה תוכוסה גח
.החפשמל ח"ש 150-180 ןיב תוכוסה גחל הנמ יווש .בוט לכב
.91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תבותכל םיקיש חולשל ןתינ וא 02-6535611 :ןופלטב יארשא יסיטרכב תומורתל


לארשי תנידמ לש תידוהיה התוהז רוריבל המב
תואצרה ,םירועיש ב"סשת תנשב םימייקמ ,ל"ז אנוא לאכימו ואל רגה הירוה לש םרכזל ןרקהו "תורוא תעונת" תתומע ףותישב "ברה תיב"
.לארשי תנידמ לש תידוהיה התוהז םירושקה םיאשונב ברעב ישימח ימיב םינוידו
.תודהיה ידומילל תושרדמו תוללכמ ,תונפלוא תורגוב תונבל ןכו תויאבצ םדקה תוניכמהו רדסהה תובישי ירגוב ,ריעצה רוביצל תדעוימ המבה
.תרופ ןנחו רגה השמ ברה ,ל"הצל ישארה ברה ,סייו לארשי ברה ופתתשה הכ דע םיסוניכב
."םידוהי ןומהל תרושקת"בו "וז העשב רומוהו הבוט חור" םיאשונב וקסעיו ךברוא ירואו םתיא יפא ועיפוי לולאב ה"כ ישימח םויב
.20:00 העשב םילשוריב 9 קוק ברה 'חר ,"ברה תיב"ב ישימח םויב עובש לכ םימייקתמ םישגפמה
.02-6242908 :םיטרפל

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]םינתאה חרי

העורת ןורכז
םידומע 160

ברה ןויצל ןושארה :םהיניבו םינבר תורשע לש םטע ירפ םירמאמ ובו "העורת ןורכז" רפסה רואל אצי ולא םימיב
.ןוליא יכדרמ ברה ,לאצנבנ רודגיבא ברה ,ןורוד ישקב והילא
םויו הנשה שאר ,םיארונ םימי ;םיאשונ השולשל קלוחמ אוהו םיארונה םימיה תארקל הפוסא וניה רפסה
.םירופיכה
.ח"נשת הנשה שאר ברעב ןונבלב לפנ רשא ,ד"יה לוסב ריפוא לייחה לש ורכזל רואל אצוי רפסה
.055-872235 רלקניפ ידוד רפסה ךרוע לצא שוכרל ןתינ רפסה תא


יעסמ הלא
רשבמ לוק תאצוה
םידומע 260

,דלפננוז ח"ירו קוק ה"יארה ,לארשי ץרא ילודג לש םתושארב םינברה תחלשמ לש עסמ ןמוי אוה "יעסמ הלא"
.(1914) ד"ערת תנש לש ףרוחב לילגהו ןורמושה תובשומב רייסל העסנש
הינשה הילעה יצולחו תובשומה ירכיא ןיבל (ןשיה בושיה ינבמ) הרותה ישיא ןיב םחה שגפמה תא ראתמ רפסה
.שדחה בושיה ינבמ
הבושייל םירוסמה םיישרוש םיצולח לשו ,"ורבד ישוע חכ ירובג" םיבשייתמ לש תפומ תויומד תולוע רפסה ךותמ
.לארשי ץרא לש
תובשומב ריעצה רודה ךוניח תלאשש לילעב שוחי ,הבשומל הבשוממ תחלשמה ינבר םע ענו רפסב ארוקה ,ןכא]
תכרעמב חיפהל המישמה הדמע םנייעמ שארב .עסמה לש יזכרמה רגתאה תויהל הכפהו ,םתחונמ תא הכירדה
[."הרוהט 'ה תאריו ןמוא תנומא לע תדסוימה" חור ךוניחה
.אבס לארשי חורב ץראה ןיינב תא בצעל המזויה תאו רגתאה תא ,עסמה תא גיצמה ךמסמ אוה "יעסמ הלא"
.02-9978031 :סקפ 02-9973073 :ןופלט לא תיב תירפס :תישאר הצפה

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design