English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ב"סשתה אובת יכ תשרפ

אובת יכ תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map?םיפינמ דציכ

ךדימ אנטה ןהכה חקלו"
"ךיהול-א 'ה חבזמ ינפל וחינהו
(ד ,ו"כ םירבד)

:בקעי ןב רזעילא 'ר רמא
.הפונת םינועטש םירוכיבה לע דמיל
"ךדימ אנטה ןהכה חקלו" :אכה ביתכ
(ל ,'ז ארקיו) "הפונת ותוא ףינהל הנאיבת וידי" :(םימלש ןברקב) םתה ביתכו
ןהכ - (םימלשב) ןלהל ףא ,ןהכ - (םירוכיבב) ןאכ המ
םילעב - (םירוכיבב) ןאכ ףא ,םילעב - (םימלשב) ןהל המו
.ףינמו - םילעב די תחת ודי חינמ ןהכ :דציכ אה
(א"ע א"ס תוחנמ)

דירומו הלעמ איבמו ךילומ :םיפינמ דציכ
:ןנחוי 'ר רמא אבא רב אייח 'ר רמא
ולש תוחורהש ימל - תוחורה תעבראל איבמו ךילומ
ולש ץראו םימשש ימל - דירומו הלעמו
(א"ע ב"ס תוחנמ)

:רמאנש המ םייקל
ךנה - לואש עיצאו ,התא םש - םימש קסא םא
םי תירחאב הנכשא ,רחש יפנכ אשא
(ט-ח ,ט"לק םיליהת) ךנימי ינזחאתו ינחנת ךדי םש םגךל קשאו אב

םדאה ינב ,ךל קשאו אב
רוא לש םימש ,תודש לש קרי םע
םדו האלחמ דוע ץחר אל ךפוג
רוהטו ךכזמ סכרפמ ךבל ךא

םרו הטמ ךתוא ףינאו אב
רשבא ךתדל תוחורה עבראלו
םוי שיו בחרמב םילבש וטבנ
.רסני ךבבלמ םירצוקה "דדיה"ו

םולש .ש

!תויווחה לע רתוול אל

,םירוכיב תכסמ לש ישילש קרפב הבחרהב דעותמ ,אובת יכ תשרפ חתפב ראותמה ,םירוכיבה תאבה רדס
.ינש תיב ימי יהלשב לעופב הגהנש היח תואיצמכ
ךשמה ,הדשב םירוכיבה תשרפהמ לחה :ויבלש לכב םייטמרדו םייגיגח םיעוריא ףוצר היה הז סקט
הכאוב תויאגהו םירהב לתפתמה לולסמה ךרד ,ריע לש הבוחרב הנילהו דמעמה ריעל תורייעה תוסנכתהב
םילאושו לגרל םילועה ינפ תא םימדקמה ,לד דעו עושמ םילשורי ישנא םע תשגרנה השיגפל דעו ,םילשורי
.םמולשב
תריש לוקל הרזעל םתאבהו םפתכ לע םהילסשכ תיבה רהל םירוכיבה יאיבמ תיילעב היה דמעמה איש
:תומעפנה םילימב חתופה םירוכיבה ארקמ לכל לעמו ,םייולה
.חבזמה תונרק דע הלעמ הלעמ חתפנהו "ץראה לא יתאב יכ ךיהול-א 'הל םויה יתדגה"
ודעונ רשא ,"השחמה יעצמא"לו "הווצמ רודיה"ל הרותה לש הסחי לע תובר דמלל וב שי ,הז ינוגסס לולסמ
.הזעו הקומע תישפנ היווחל "הדמולמ םישנא תווצממ"מ 'ה תדובע תא תולעהל
"... תואצמה שדחל"
בתכ היתובקעבו ,'ה תדובעב הקיטטסאהו היווחה ךרעל דואמ דע שיגר היהש ל"חמרה שח וז הדוקנב
.הרדהלו הדבכל ךירצ אלא ,דבל הווצמה תיישעב יד ןיא ..." :תודיסחה יקלח רואיבב ,םירשי תליסמב
וניא ה"בקה ךא ,הלאה םילבהב םיתפתמה םדא ינבל אלא דובכה ןיא רמאי ומצע לע לקהלש יממ איצוהלו
... הזל שח
לע ףיסוהל ונל יואר המכו ... תווצמ לש ןרודיה אוה המ תוארל ,םייניעל ונל היהי םירוכיבה תאלעה רדסו
רבד ןנובתהל תעדל "האריב םורע אהי םלועלו" ... הרותבש תווצמ ראש לכל דמלנ ןאכמו .הווצמ לש הפוג
."... ורצויל חור תחנ תושעל תואצמה שדחל ,רבד ךותמ
שדח"ל םישקבמה לכב הפי ןיעב טיבהל ,םייניעל ונל הלא םירבד ויהי :ונא םג רמאנ ל"חמרה ןושלב
םילויטב ףאו ,המקרו רויצ ,רופיסב ,(... לשמ ךרד ךבילרק חסונ) לוחמבו ןוגינב :'ה תדובעב "תואצמה
.הכלהה ירדג לע הדפקה ךותמ םישענ םירבדה ויהיש דבלבו ,הנומאל םיררועמה םיעוריאו

ונעמל אל ,"ורצויל חור תחנ תושעל תואצמה שדחל" רתח רשא ,"ףלאמ דחא םדא" ונרודב שקבל יאובב
.ל"צז הירנ יבצ השמ ברה יברו ירומ לש ותומד ינפל הלוע ,ולוכ רודה ןעמל אלא ,דבלב
רודה לש תיתדה היווחה שודיחל ינויח רבדה יכ הקומע הרכה ךותמ ,וז המישמ ומצע לע לטנ הירנ ברה
תא םעט אלו ,הלוגבש שרדמה יתבו תובישיה םלוע תא עדי אל רשא רודה הז .לארשי ץראב לדגה ריעצה
.הרייעבש תידיסחה היווחה לש המעט
ןויצ הלענו ומוק
ןוקית תעב ,םירוכיב תכסמ תא ויפמ דומללו ומע שגפיהל יתיכז הב הנושארה םעפב ינא רכזנ בל תיימהב
.ה"ארה רפכב אביקע ינב תבישיב תועובש ליל
םיעטקו בתכה לע וז הימת תולעהל זע ךרוצ יתשח ,ו"נשת ולסכ ט"י -ב םלועה ןמ הירנ ברה קלתסנש רחאל
:םכינפל הזב םיאבומ הנממ
םיסנמ ,הבישיה לכיהב םיפופצ םיבשוי ,ץראה תוצק לכמ םיבר םירענ דוע םע ימצע יתאצמ תועובש לילב
תכסמ דומיל םע ,תרבוג הלומהו תופייע ךותמ דדומתהלו הלילה לש תונטקה תועשב דמעמ קיזחהל
.םירוכיב
.שאכ תודקוי תורוחשה ויניעו ןקז רוטע המוק ןטק שיא .הירנ ברה הלע המבה לע .סה ךלשוה - הנהו
:ארוק לחהו םירוכיב תכסמ לש 'ג קרפב חתפו דמע
ירה :רמואו ימגב ורשוק - רכיבש ןומיר ,רכיבש לוכשא ,הרכיבש הנאת האורו והדש ךותל םדא דרוי ?םירוכיבה תא ןישירפמ דציכ"
."םירוכיב ולא
ומע ונבקע .וישכעו ןאכ שחרתמה קתרמ השעמ רופיסב וינב תא ףתשמ ,דוס קיתממה ,אבאכ ורוביד ךרדו ,םחו רישע היה ולוק
.ריעה לש הבוחרב ןולל דמעמה ריעל וידלי םעו ומע ונילעו ולובי ףוסאל הדשל דרויה רפכה ןב ירחא
רבכ קוחרה קפואב ,ןת לליימ ידאוב קר .םתנש תא םימנ הניש יקשב םילברוכמ םלוכ" - הירנ ברה לש ולוק שחל - "הימוד ,טקש"
"... רחשה תלייא לש הרוא עיצפמ
'ה תיב לא ןויצ הלענ ומוק :רמוא הנוממה םיכשמלו" :רתסנ ןומעפב הכמכ ,הלהצב זירכהו ולוק תא הירנ ברה םירה עתפלו
."וניקולא
"?תמדקומה המכשהה לע תמוערת אמש" - הירנ ברה ונב קחד - "הבוגתה התיה המו"
רבכו קיזחמ הרחמ ינשהו המיענב דחא חתפ הנה .הנישה יקש ךותמ םיעקובה תולוקל ובישקהו םכנזוא וטה" - קחטצה - "הברדא"
:התמועל הנוע דהו הלודג הריש הלוע
,הלענו ומוק ,הלענו ומוק"
."ןויצ הלענו ומוק
, הלענו ומוק" :רישב ןנורתמ ולוקו ,ןטק רענכ דוקירב זזפמו רכרכמ לחהו וילגר תא הירנ ברה םירה ,תואתשמה וניניע לומ ,ןאכו
"... הלענו ומוק
.התיה אלכ החכשנ תופייעהו ,הרישלו דוקירל ונפרטצהו ונמוקממ ונמק .םישידא ראשיהל ונלוכי אל
דיב ליבומו םעפ ידימ ונתוא הסהמ ,הרישה לע חצנמה ,הירנ ברהשכ ,הכורא העש הבישיה ילספס ןיב ולתפתה םידקורה תורוש
תיז לש הרטעו ,בהז תופוצמ וינרקו םהינפל ךלוה רושה" ... הדוהי ירהו לילגה ירה יקוצמ ןיב םילגרה ילוע תרייש תא הנומא
."םילשוריל בורק םיעיגמש דע םהינפל הכמ לילחה ,ושארב
:םימשה דע התלע החמשהו
ךלנ 'ה תיב יל םירמואב יתחמש"
."םילשורי ךיירעשב ונילגר ויה תודמוע
.הירנ ברב יתננובתהו יניע יתאשנ
ןאכ ונמע םג .תומוקמ ינשב ,תינמז וב ,אוה הרושש ,לילעב ,רכינ היה .הנממ הכיפש רואה היה קותמו הכלהו הדקי ויניעב שאה
.תחא הנועבו תעב םלוח םגו רע םג .םדק ימימ םילגרה ילוע םע םגו הבישיב
ןויזחכ אלו הנשי תרגאכ אל ,הרות ךכ דומלל רשפאש זא דע יתעדי אלו הנשמה תא ךכ יחש םדא זא דע תוארל יתיכז אל ידועמ
.םייתרחמ זא רחמ אל םא המשגהל תואושנ הינפו ,םילשוריל הבהא ףוצר הכותש תקתרמ םייח תפשכ אלא קוחר
תרופ ןנח
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
לארשי ץרא לש התחמש

יהיו" קוספה לע ,תאז תמועל .החמש ןושל אלא "היהו" ןיא :ל"זח םירמוא "...ץראה לא אובת יכ היהו" :קוספה לע
.רעצ ןושל "יהיו" -ל"זח םירמוא ,"...שורושחא ימיב
דיתע ןושל אוה , "יהי" .החמש ןושל אוה דיתעל רבעה תכיפה .דיתעל רוביחה 'ו י"ע ךפהתמה רבע ןושל אוה ,"היה"
.רעצ ןושל אוהו ,רבעל רוביחה 'ו י"ע ךפהתמה
ומלוע תא ארב ה"בקה ומשלש בוטה לכש הנומאה .לדג ול רמוא ה"בקהש ,חמצכ ,רידת תחתפתמו תכלוה תואיצמה
אלו ןימאהל םישק םיבצמב םג לארשי תא תפחודה איה ,"...וניפ קוחש אלמי זא..."ו דיתעב ונל הפצמו ,בגשנו לודג
."...תולילב ךתנומאו" :שאייתהל
תא ךפוה - רתוי ההובג המוקל ספטל ןתינ ויבג לעש בלש וב האורו ,רבעב הנבנש המ לכב שמתשמש ימ ,ןכ לע רתי
.החמש ןושל אוהו ,דיתעה לא ףונמל רבעה
יכבנ ךותב דיתעה ןוזח תא רבוקו ,שדחתהל תואיצמה לש התלוכיב ןימאמ וניא ,רבע אלא ול ןיאש ימ ,תאז תמועל
.לודג רעצ והזו ,רבעה
םימיצעמו ,םהידי לע םימצעתמ ,רבעה תורצוא תא םיחקול הבש הלודג החמש איה ,"...ץראה לא אובת יכ היהו"
הנוב בלש לכשכ ,ךבדנ יבג לע ךבדנ היונב המצע הייחתה לש הינבה ךרד םג .לארשי ץרא לש התרותו התשודקב םתוא
יהוז .םינושארה םיכבדנה יבג לע תונבנה ,תוקוחרהו תוקומעה תומגמה לא תואושנ םינפהו ,ול תדחוימה המוקה תא
."...ץראה לא אובת יכ היהו" לש החמשה ןושל
תשרדנ ונתוהזשכ ,המוקל המוקמ ,בלשל בלשמ ונתוא ריבעמה רוריבהמ קלח םה םירוסייה םגש םינימאמ ונא
,ררבתהלו דדחתהל
.החמשל דיתעב וכפהתי - רבעבש םירעצמה םיקלחה םגו
המדאה תאו לארשי תא ךמע תא ךרבו םימשה ןמ ךשדוק ןועממ הפיקשה ..." :ה"בקל םיללפתמ ונא וז הנומא ךותמ
."...וניתובאל תעבשנ רשא


ץנג םייח ברה
"והילא הלעמ" תבישי שאר
ביבא לת ההובגה הבישיהעגעגתמ בלה
,לארשי ץרא לש הגשהה ירחא
,לארשי ץרא לש הנומאה ירחא
.לארשי ץרא לש השודקה ירחא
,לארשי ץרא לש החמשה תא םיחקול היא
,לארשי ץרא לש תימינפה הולשה תא
,לארשי ץרא לש תוקבדה תא
,לארשי ץרא לש תמאה תא
,לארשי ץרא לש ץמואהו זועה תא
.לארשי ץרא לש ןוחטבה תא
,ןונחו םוחר ל-א ,אנ םחר ,'ה הסוח
,המלש הבושתב ךילא בושל אנ ינכזו אנ לומח
,ךתדמח ץרא לא אנ ינבישהו
,ךתלחנ םע ללהתהל ,ךייוג תחמשב תוארל אנ ינכז
,ןמחרה בא ,םחר םחר
.עישומה לאה אנ העישוה ,אנ סוח

ל"צז קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה
הנינבו לארשי ץרא לע תורמא - "ץפח ץרא" רפסה ךותמ


ביבא לת "והילא הלעמ" ההובגה הבישיה

:תרהצומו הרורב הרטמב םינש ששכ ינפל םקוה ,ל"ז ןורימ והילא 'ר ד"וע ש"ע ביבא לתב ההובגה הבישיה ןיערג
ריבכ ינחור זכרמ תמקה י"ע תאזו ,ביבא לת ריעב תודהיהו שדוקה תוססבתהו תוררועתהל ינויחו ןתיא דוסי תווהל
ולוכ לארשי םעב ,'הב הלודג הנומא ךותמ ,תילאידיא חור ירודחו ,תולועמ תודימ ,הרות יאלמ םימכח ידימלת לש
.לארשי תנידמבו
תופתושש קפס ןיא .םעה יגלפ ןיב היצקרטניאו בוריק תרצויו תלעופו ,רוביצה יקלח לכ לע הנירקמ - וזככ הבישיה
בוטהו רואה תמצועל רתויב תיתועמשמו תישעמ המורת תמרות ,התחרפהלו הבישיה לש הכרדל בחרה רוביצה
.הבישיה ךותמ תנרוקה
םיתרשמה םילייח ןכו םידימלת םיעשתכ הב םידמולו ,"בוליכיא" ח"היב דיל ,ריעה ןופצ-זכרמב תמקוממ הבישיה
.רוזאב
אוהש רבד ,הריעצ תינויצ תיתד הליהק תורצויו הבישיה תביבסב תוררוגתמ םיכרבאו םינבר לש תוחפשמ םישולשכ
.ביבא לתל תיתועמשמ תפסות
תמייקתמ ןכו ,תסנכה יתבב רעונה תועונתב ,ריעב םיידוסיהו םיינוכיתה ךוניחה תודסומ ברקב םילעופ ןיערגה ירבח
.ינוליחה רוביצה םע תוליעפ
.הבישיל ךומסה "בוליכיא" םילוחה תיבב םילוחה ברקב תימעפ דחו העובק דסח תוליעפב םירבחה םילעופ ןכ ומכ
לודג שרדמה תיבל ףסונב ,ליכי רשא הבישיה לש יזכרמה סופמקה תיינבל תונורחא תונכהב םיקסוע ונא הלא םימיב
.תויוליעפה לכב בחרה רוביצה ותרשי רשא תוליעפו דומיל ירדח ,דבוכמו
לש תוברתהו םיקסעה תריב ,ביבא לתב הרות לש זכרמו הליהק תונבל ,םויכ הלעמב הנושאר המישמכ םיאור ונא
.המואה ינווג ןיב שממ לש רובחל ךרוצהו ,היחתה תרות לטל ןואמיצה דואמב טלוב ובו ,לארשי
.052-861968 ,03-6959917 תימע :םיטרפל
םוגרתה רואל

תירבעבש תימראה
תוצל - תתוצל - תייצל

זכ םירבד - לארשי עמשו תכסה :ונתשרפמ ליחתנ .תוצ/תיצ :םה דחא שרוש ינב ,ולא הלועפ תומש תשולש לכש הארנ
ןיעמ הלועפ יהוזו ,עמש - סולקנוא םגרתמ התוא ףאש ,עמש לש תרחא הגרד וז תיצאש הארנ .לארשי עמשו תיצא - ט
ןזאה ,בשקה :איה תיללכה ותועמשמו תימראה ןמ תירבעל אב ,ארקמב עיפומ וניאש - תיצ - הז שרוש .ןזאה -
הנופה תא חלוש ןשוש ןבא ןולימ .(ברע לוק = ברע לא תוצ .לוק = תוצ :תיברעב םג ךכ .תדקוממו תזכורמ העימש)
םילימה לכ תא ואיבהב ,תיצ שרושה ןמ לילכ ומלעתהב ריפס ןולימ תושעל לידגמו ,תוצ שרושה תא תיצ שרושל
תא אלא שרושה תא ללכ איבמ וניא ונולימב הדוהי ןב .תוצ שרושה תחת - דועו ןתייצ ,תויצ - תיצ שרושה ןמ תורזגנה
תוינתייצן ,תוינרגרג - םישנב תודימ עברא" :םירחא תוחישל ןיזאהל - תתוצל תועמשמב ,דבלב (תי)ןתייצ הלימה
ונייה םויה) תתייצמ התיהש ,תעמוש הרשו ,ביתכד ?ןיינמ תוינתייצ .'וכו ... {תוצ/תיצ} תוינתווצנ ,םש ,הרעהב)
ותעדב ךכח הווח תא אורבל הבקה אב רשאכש ,םש ,רפוסמ ןכו ;'ו הבר םירבד) "םיכאלמל (תתתוצמ - םיבתוכ
אהת אלש ןזואה ןמ אלו ,המר הניע אהת אלש ןיעה ןמ אלו ... התוא ארבא אל :הארובל םדא לש ופוגב רביא הזיאמ
:ובש יבויחה דצה אבומ (די ז) םירישה ריש שרדמב םלוא ,הז שרושבש ילילשה ןפה והז .('וכו {תינתווצ} תינתייצ
- םישדח ;םידסח ילמוג ,םינשייב ,םינמחר - םינשי ... לארשי ודמלש תובוטה תודימה ולא ,םידגמ לכ וניחתפ לעו"
."םינתייצ ,םינותמ ,םינלבס ושענש
.תונתייצ ,ןתייצ תויצ ,תייצמ :הנזאהה םוחתמ םילימ תעבהל י"ע תרזגב םירזענ ונאו ,הז שרוש ונלדיב ונימי ןושלב
,אוהו םויה וננושלב דחוימ ךפונ הב ףסונש ינמוד םלוא ,תעמשמ תלבק ךותמ רחא ןוצר תיישע - העמשמ ,תונתייצ
ינמוד דוע .שקבמה לש ותשקב יוליממ הנושב תאז ;הוצמה לש ויתודוקפ יולימ לש השוחת ךותמ תלוזה ןוצר עוציב
םהיפב ,םרוי הנוכמה ןמסי אצמנ ונינפבש השוחת וז הלימב םיעילבמ ונא ,ןתייצ םשב והשימ םינכמ רשאכ םיתעלש
.רעונ ינבו םידלי לש
הנניאש החישל הנזאהב תאטבתמה תונרקסה תנוכת תא עיבהל ידכ ונא םירזענ ,תאז תמועל ,(ו"ע תרזג) תוצ שרושב
,יטילופ ,ינוחטב :לוגירה םוחתב ןכו ;רוסיאב ןיזאהל) תתוצל אוה לעופה םש .ןרקסה לש ונזואל עיגהל תדעוימ
.(םיבותכב וא הפ לע עטק תאבה - טוטיצמ לידבהל ,הנזאה) תותיצ - הלועפה םש .('וכו יתרבח ,יתיישעת
תא םיקהל) תוטצהל ,(תווצ תמקה) תוויצ ,(תוצ םיקהל) תוצל :תוצ הלימב רושקה לכ תעבהל םג שמשמ תוצ שרוש
תאז ןכאו ,רוביח ןושל ,תבצ הלימל רושק תוצ שרושש הרעשה הלעמ ןשוש ןבא ןולימ .דועו (וילא ףרטצהל וא תווצה
םיתתוצמ ונא רשאכ םגו ,הזל הז םיתייצמ ונא רשאכ - רוביח ,הברק - הרוק תאז ןכו ;תווצב הירבחל הרובחה השוע
.הז לש ותחישל הז

לאנתנ והילא ר"ד
!שדקמה תיב ןיינבל ונוכה

הזה םוקמה לא ונאיביו"
(ט ,ו"כ םירבד) "תאזה ץראה תא ונל ןתיו

שדקמה תיב הז - הזה םוקמה לא ונאיביו"
.לארשי ץרא וז - תאזה ץראה תא ונל ןתיו
?לארשי ץראל שדקמ םידקה םעט המו
הזה םוקמה לא ונתאיב רכשבש ךדמלל
(ט ,ט ירפס) "תאזה ץראה תא ונל ןתנ

ןוחבל ונתוא םיבייחמ ,הלוכ ץראה לע קבאמה ןיבל תיבה רה לע קבאמה ןיב םירשוקה ,הנורחאה הפוקתה יעוריא
.וניינבב ונדיקפת המו הנביי דציכ :שדקמה תיב ןיינב ןיינעב הכלהה תדמע תא שדחמ
יכ םירמואה שי תאז תמועל .םימשמ ללכושמו יונב דרי שדקמה תיב .ונמצעב ותונבל ןיא יכ וקספש לארשי ילודגמ שי
.ותונבל לדתשהל ונילעו םדא ידיב הנביי ישילשה שדקמה
:שרופמב רמאנ םשו שדקמה תיב ןיינבל בחרנ םוקמ שדקומ לאקזחי איבנה לש הלואגה תאובנב הנהו
... תיבה תא לארשי ינב תא דגה םדא ןב התאו"
םתוא ושעו םהיניעל בתכו םתוא עדוה
.(גי-י ,ג"מ לאקזחי) "רהה שאר לע תיבה תרות תאז
.שדקמה תיב תא ומצעב תונבל לארשי םעל רשפאת רשא תואיצמה תא 'ה רוצי ,לאקזחי תאובנ י"פע
:וז הלאשב הרות ילודג וקסע םינורחאה תורודב
.םדא ידיב הנביי שדקמהש תוארהל םיבר םייתכלה תורוקמ טטיצ "ןויצ תשירד" ורפסב רשילק שריה יבצ ברה
םע בקונ ןובשח ךרע ,האושה לש המוציעב הפוריאב בתכנש "החמש םינבה םא" ורפסב ,ד"יה לטכייט המלש ברה ףא
לארשי תלואג יכ הדמעה תחכוהל ורפס תא שידקמ אוהו ,ונדצמ םישעמ לכ אלל ומע תא לאגי ה"בקה יכ העדה
אוהו לארשי םע ידיב הנביי שדקמה יכ החכוהל שדקומ (" 'ה שדקמ רמאמ") רפסב םלש קרפ .עבטה ךרדב שחרתת
."... םדא ידיב תיבה הנביי הליחתש רהוז ינוקיתו םינומדק םשב יתאבהש המ ,דוע עדו" :ד"פר 'מעב בתוכו םכסמ


.םדא ידיב שדקמה תיב תא תונבל תורשפא ןיא יכ תיתכלהה הדמעל ואיבהש תונעטה ןמ םייתש ןחבנ ןלהל
תרהטל המודא הרפ רפא ונל ןיא םויכו ,תמ אמט אוה םדא רשאכ שדקמה תיב תא תונבלו תולעל רשפא יא .1
.תמ אמט
דע שדקמה תא תונבל רשפא יא ןכלו "שדקמה תיב תא הנוב - חישמה ךלמ" םיכלמ תוכלהב ם"במרה תטישל .2
.ואוב
תיבה רהל תולעל רתומ שדקמה ןיינב ךרוצל יכ :קספ רשא ם"במרה ירבד רואל בישהל ןתינ הנושארה הלאשה לע
ואצמ אל .םימימת םינהכ םיסנכנה ויהיש הווצמ ,לכיהב ןקתלו תונבל םיאנבה םיסנכנש העשב" :האמוטב וליפא
.(גכ ,'ז הריחבה תיב תוכלה) םיאמט וסנכי - םירוהט ואצמ אל ... םימימת
תעדל לכונ אל שדקמה םלשויו הנבייש דע יכ הארנ ם"במרה תעדל םג יכ ןייצל שי הינשה הלאשל סחיב וליאו
הנבו ,חילצהו השע םא" :שדקמה ןיינבב אקווד תדמועו היולת חישמה ךלמ והימ החכוההו ,חישמה והימ תואדווב
.(ד ,א"י םיכלמ תוכלה) יאדווב חישמ הז ירה ,לארשי יחדנ ץביקו ומוקמב שדקמ
לע ףאו חישמה והימ תואדווב עודי היה אל ןיידע ,ודבל חישמה י"ע אל יאדווב התשענש ,היינבה תלחתה תעבש אצמנ
.ןיינבה תלחתה תא רבדה ענמ אל ןכ יפ
םדוק תונבהל דיתע שדקמה תיבש תרמוא תאז :אחא 'ר רמא" :(ב ,ה ינש רשעמ) ימלשוריב שרופמב וניצמ ףא ךכו
.שדקמה הנבייש רחאל קר תואדווב הכולמה ררבתת ןכא יכ רמול ונילע ם"במרה תעדלו ,"דוד תיב תוכלמל


ונילעו "סנה לע םיכמוס ןיא" יכ ונכנוח םוימוי ייחב .תינחור השלוח ףאו ישוק הב שי םימשמ דריש שדקמל הייפצה
םימשמ ללכושמ דריש שדקמה ןיינבל םיפצמ ונא רשאכ תאז תמועל ךא ,ונידיב רזוע 'ה יכ הרכה ךותמ ונמצעב לועפל
.תואיצמב הזיחאמ קתונמה רבדל ונלש היפצה תכפוה ,ונדצמ השעמו ץמאמ לכ אלל
לכב ךרדה ןכ יכ" :(טי ,'ו תישארב) חנ תבית ןיינב ןיינעב ן"במרה ירבד תא רוכזל םיכירצ ,סנה לע םיכמוסה הלא ףאו
."םימש ידיב היהי ראשהו תושעל םדאה דיב רשא לכ תושעל ,םיאיבנב וא הרותבש םיסנה
םהב םיעגר שי .(וט ,ד"י תומש) "ועסיו לארשי ינב לא רבד ,ילא קעצת המ :השמ תא 'ה הווצמ ,ףוס םי תעירקב םג ךכ
.ךכ רחא אובי הרישו חבשל ןמזה .השעמל הכלה לועפלו הליפתב רצקל שי

תיב ןיינבל םיאנתה ולישבי ובש םויב השענ המ :הלאשה תא דחפ לכ אלל ,ינומאה םויה רדס לע דימעהל ונילע
?שדקמה
ךרדה תלאש תא ררבל ונילע ,המש תאבו "ושרדת ונכשל" :וצה תא םייקלו הלואגל םינכומ תויהל ונא םיצור םא
.וישכע רבכ שדקמה ןיינבל

הבורק הלואגל הייפצב
ןמלדנמ הנח
םידיסח רפכ[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


הווצמ רודיה

,האנ רפושו האנ בלולו האנ הכוס וינפל השע ,תווצמב וינפל האנתה" :םימכח ושרפו ,"והוונאו ילא הז" :רמאנש ,תווצמב רדהל הווצמ
."האנ הרות רפס ,האנ תיציצ
תא ראבנו .(ר"א) הכלהל ולבקתנ םהינשו ,הזב ורמאנ םישוריפ ינשו .(א ,ט ק"ב) שילש דע איה הווצמ רודיה תווצמש םימכח ורמאו
,רדוהמה תא תונקל בייח וניא ןידה דצמש ףא ,רדוהמ ינשהו רשכ דחאה ,םיבלול ינש וינפל םנשי םאש ,י"שר לש ושוריפ יפ לע הכלהה
רתויב רשכהמ רקי וניא רדוהמהש יאנתב הז לכו .רדוהמה תא תונקל הווצמ םוקמ לכמ ,הווצמה תא וב םייקי רשכה תא הנקי םאו
רבעמ ,רדוהמ רתויה תא תונקל טילחה תאז לכב םאו .רדוהמה תא תונקל הווצמ ןיא יזא ,שילשמ רתויב רקי אוה םא לבא .שילשמ
.ה"בקה תאמ הכרבל הכזי ,תבייחמ רודיהה תווצמש המל
תפסות אוה םינפבמ שילש ,תואמ שולש םילוע םירשכה ןיליפתה חיננ םא רמולכ ,ץוחבמ וא םינפבמ שילש הנווכה םא םימכח וקפתסנו
,םימכח ירבדמ איה רודיהה תווצמ םיקסופה בור תעדלו ,וקיתב קפסה ראשנו .םישימחו האמ לש תפסות אוה ץוחבמ שילשו ,האמ לש
תווצמש םירבוס הנוי ונברו ן"רה לבא .(א ,ונרת ע"וש) םינפבמ שילש ףיסוהל איה רודיהה תווצמו ,לקהל םיכלוה קפסב אליממו
.רבלמ שילש ףיסוהל הווצמה אליממו ,רימחהל ךירצ קפסב ןכלו ,הרותהמ איה רודיהה

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


בורק ותויהב
םיארונה םימיל םירמאמ תפוסא

וחצרנ םשו ,ד"יה ץמנייטש ןורש ותרבח םע ודיגמ רעיב לויטל ד"יה רטפניפ לאיחי אצי ט"נשת לולאב ז"יב
.םוקמב םהל בראש לבחמ ידיב
לכ לע הרותל ףאש אוה .ויתונש לכב וילגרל רנ התייה הרותה לע הדיקשהש ,עונצו וינע ,םיענ רוחב היה לאיחי
.םלוכמ הרות לבקל הרטמ ךותמ םינוש שרדמ יתבל דחוימ בשק וב הרצי תמאל ותריתחו ,םיבחרה הימוחת
אשונ תריחבל איבה חצרה יותיע .ורכזל רפס איצוהל וטילחה ,דמל הבש ןויצע רוא תבישימ לאיחי לש וירבח
,הרות ישנאו םינבר תורשעל ונפ וירבח .ויפוא תא הבציע לאיחי לש ותומדו ,ירשת יגחו לולא שדוח - רפסה
םירמאמ תורשע רפסב ןכאו .םטע ירפמ רפסב םסרפל םושקיבו ,הווהבו רבעב םיישארה םינברה םהבו
.דועו רקחמ ,רסומ ,הבשחמ ,הכלה ,ך"נת - תונווגמו תובר תויווזמ ירשת ידעומ תא םיריאמה
ארוקל תורשפאמה ,תונומתו ןורכיז יעטק ,םידפסה ובו ,לאיחי לש ותומדל שדקומ רפסה לש ינשה וקלח
.תדחוימה ותוישיא תא בורקמ ריכהל
.08-8502822 :ןופלטב ,ןויצע רוא תבישי לש ינרותה ןוכמב ןימזהל ןתינ ('מע 500) רפסה תא


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design