English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 אצת יכ תשרפ

אצת יכ תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


הנחמ אצת יכ

ךיביא לע הנחמ אצת יכ"
"ער רבד לכמ תרמשנו
ךנחמ ברקב ךלהתמ ךיהול-א 'ה יכ"
(וט ,י ,ג"כ םירבד) "ךינפל ךיביא תתלו ךליצהל

:"הנחמ – אצת יכ"
(ירפס) "הנחמב אצוי יווה – אצוי היהתשכ"
הנחמ ארקנש בר םעבו םירדסב אצתש :רמול הצר"
(ם"יבלמ) "טעומ םעבו םירדס אלב סנה לע ךומסת אלו
:"ךיביא לע"
(ירפס) "םחלנו אצוי התא ךיביוא דגנכ"
המחלמל ללכ תאצל אלש ףיסוהל בותכה אב"
(ם"יבלמ) "ביוא וניאש ימ דגנ
:"ער רבד לכמ תרמשנו"
(ירפס) "ערה ןושל ףא"
תקולחמ םהיניב וברי אלש ידכ – ערב ןושל וב ופיסוהו"
(ן"במר) "םיביואה ןמ רתוי דואמ הבר הכמ םהיניב וכיו


תינומלא התכל ריש לעי

,לוחת ךרדהו ,ומערי םירהה
,להצמל ביואה בישקין
,לובגה לע םיליח תתכ תדעוצ ןאכ
.ליח לכ בלב אוה לובגהו

,תינומלא התכל ריש לעי
,תיזגה ינבאכ הנתיא
,הבהא הלגדו ,הבהל התמשנ
.דיתעו רבע ימש קשונה

,הדעצמ תוטשפב התכה התפי המ
,רס אל היפמש ,הקוחצב
,אשמו עסמ לש םיעגי םימיב
.רפכ לעו הדש לע הרמשב

… תינומלא התכל ריש לעי

רהומ לאיחי

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
תירצונ "הגלבה" תמועל ידוהי זוע
.תומחלמ להנל ךירצ הבש ךרדה יהמ ונתוא תודמלמ "אבת יכ"ו "אצת יכ" תוישרפ
.'דכו ראות תפי תשאל סחי .םיצעה תרימש ,תועינצ לש םיללכ שי המחלמל םג [ב ."התדר דע" חכה לכב ,ףוסה דע ביואה תא עינכהל ךירצ [א
בורק אצמנ התא המחלמב ."אטוח" וניא םחולה .המחלמב םילייחה םע םיפתוש 'ה תירב ןורא םגו 'ה םג ,וללה םיללכה ינש תא םימייקמ םא
.וכרדלו 'הל דואמ
"חצר אוה חצר" םילימה .הנגה םשל השענ אוה םא וליפא "חצר אוה חצר" לכ .ילילש אוה - ןגמ תמחלמל וליפא תורצנה לש ימשירה סחיה
תגרה םא םג .("ןמכיא"ל הנינח םימוחר םירצונ ושקיב ןכל) ."חצר אוה חצר" יכ ותוא גורהל רוסא חצור ספתש ןיד תיבל םג יכ איה ןתועמשמ
.חצור התא - םידיה לע םח םד ול שיש לבחמ
ךירצש םומינימה הז "ןיע תחת ןיע" .ןופצמ תופיקנ םוש ילב ."וגרוהל םכשה - ךגרהל אבה" :רומגה ךפהה תא תבשוח ,תאז תמועל ,תודהיה
ןיב הבתכנש "המקנ" הלודג .הבושתב ךכ לע רוזחל ךרוצ םוש ילב לארשי ילודגמ בכרומה ןיד תיב השוע תאזה המקנה תאו .'ה יביואב תושעל
.וישעמב םגו ויתורימאב םג חיכוי לארשי ךלמ דודו ."'ה תומקנ לא" 'ה תומש יתש
םינשה 50 ב םהמ ררחתשהל םיסנמ ונא .תולג תונש 1900 ב ונגפסש תוירצונ תועפשהב תוצוענ ונימיב תיברעה תומילאל תוחיכשה תובוגתה
.תוחפ שיו רתוי םיחילצמ שי - תונרחאה
תוניצרב ונתיאמ שורדל תוזיעמ הינטירבו תפרצ ומכ תעשורמו המילא תילאינולוק הירוטסיה םע תונידמ ךיא םימהדנ םידמוע םימעפל ונא
הארנ הז .הבוגת לכ לע "םיחצור" ונל םיארוק םה .ביגהל אלש ונממ םישקבמ םהו ונילע םירוי .םישק םיעוגיפ לע ביגהל אל ךכ לכ תימוהת
תא םהל הפטפיט םינש יפלא ךשמבש "השדחה תירב"ה יכרב לע ולדג םה - םירחא םיבכוכמ ואב אל םה .תרחא היסקלגמ ואב םה וליאכ ונל
.תיכוניח ךרדכ הזה תוועמה רסומה
הוצמ שיש רמואו וילע ףיסומ ו"שי אוה ."ךומכ ךערל תבהאו" קר רמאש וניבר השמ לע קולח אוה יכ וידימלתל רמאש הז היה ו"שי אלה
ךכמל שיגהל ךילע ."עשר" התא ול ריזחת םא .ךתוא הכהש ימ תא תוכהל רוסאש שיאה ותוא הויצו ףיסוה דועו .ךומכ "ךביוא" תא םג בוהאל
.הינשה יחלה תא
יוויצ תא םייקל ובשח אל םלועמ םה .דבלב םידוהיל םידעוימ ו"שי לש ולאה םיוויצהש ובשח ללכה ןמ אצוי ילב הפוריא ימע לכש רמול רתוימ
ויחולשו רויפיפאה דודיעב תאז לכ .ךכב המ לע םדא ינב ינוילימ תורשע לש םד ךפשב האלמ הפוריא לש הירוטסיהה .םמצע לע ולש הבהאה
.םוקמ לכבו תויסנכב ,םירזנמב
"םיליצא"ה ומחלנ המודמ דובכב העיגפ לכ לע .הקירמאב םגו היסורב הפוריאב הלוצא לש תרוסמ "ברק וד"ה היה םינש האממ תוחפ ינפל דע
.םירצונ םינימאמ לש תיקוח םייח תואיצמ התיה וז - הקוחר הירוטסיה אל וז .םד ךפש דע םיסחוימה ראשו "םיריבא"הו
.ונרמא רבכ - ?"הינשה יחלה" תשגה םע בשיתמ הז ךיא
.םירבדה ורבע ובש טקשה תא ובהא דואמ ןקיתוהו רויפיפאה .תורצנה חורל דואמ המיאתה הפוריא תאושב םידוהיה לש תיסחיה הקיתשה
ןויסנכ אלא ,המקנ רותב קר אל "חלודבה ליל" תוערפ תא הררג םיצאנה לש תומילאה םע םיכסהל אלש ולש ןויסנהו "ןפנשירג" לש תודרמתהה
.םישבכה תקיתש לש – יוארה לולסמל םידוהיה תא ריזחהל
םג ךכו הנידמה תמקה םג ךכ .הרובגו זוע לש תיתימאה תודהיה לא םירזוח ."הבושתב הרזח" לש העפות "השרו וטיג דרמ" היה וז הניחבמ
םירצונה לש תועיבצהו עשרה תוברתמ ונתוא לאגי ."'ה תומחלמ םחלי"ו ךלמה דוד לש וכרד תא ךישמיש דוד ןב חישמל םיכחמ ונא .היתובוגת
.ןייד שיו ןיד שי הב ,תמאה תדל ולוכ םלועה לכ תאו ונתוא ריזחיו ,תורצנהו

והילא לאומש ברה
תשרומ ןרק ר"ויו תפצ לש הבר


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
אבצב תועינצ

.('י ,ג"כ םירבד)"ער רבד לכמ תרמשנו ךיביא-לע הנחמ אצת-יכ" .א
רוהרההו רובידה םללכבו ,תוירעה ירוסיא יגוס לכמ הנחמב ונריהזהל הרותה האבו ,תוירע ירוסיאל וז הישרפב הרותה תנווכתמ תוטשפב
הזמ (ירפסב) םימכח ודמלש ףאו ."ךירחאמ בשו רבד תורע ךב הארי-אלו שודק ךינחמ היהו" :הישרפה ףוסב רמאנש יפכו ,םהב
,"ער רבד" ורמאש הממו ,םימד תוכיפשו הרז הדובע ירוסיאמ םג הנחמב ונריהזהל הנווכהש ,"ער רבד לכמ תרמשנו" הרותה הרמאש
תוירע ירוסיאמ אבצה תונחמב ונריהזהל הנווכה רקיעש רורב םוקמ לכמ .הפ לובינ וא ערה ןושל לש םיער םירובידמ רהזיהל ךירצש ודמל
."הלילב האמוט ידיל אוביו םויב םדא רהרהי אלש - ער רבד לכמ תרמשנו :ןנבר ונת" :(ב ,כ ז"ע) דומלתב אבומש יפכו ,םהב רוהרההו
אבצה הנחמב ,רוהריההו רובידה רוסא תשגדה ךות ,םהילע ריהזהלו ףיסוהל םוקמ הרותה האצמ ,םוקמ לכב םילח תוירע ירוסיאש ףאו
.רתוי היוצמ תויהל תוצירפה הלולע וב

רומג רוסיא ונשי יכ רורב הז יפ לע .הריבע ירוהרהו הפ לובינ ,תוירע ירוסיאמ דחוימב רהזיהל ךירצ אבצבש אוה ללכהש ןכ םא אצמנ .ב
.תונב םע תיביסנטניא תיאבצ תוליעפב ףתתשהל לייחל רוסא ןכו תונבו םינב לש תוברועמ תומחול תודיחי ל"הצב םיקהל הרותהמ

תונב םגש (ב"ע ד"מ הטוס ןייע) םימכח ורמא םימיוסמ םיאנתב ירהש ,תומחולכ תרשל תונבל רוסיא ולא םירבדב ןיא יכ שיגדהל שי
.תועינצב העיגפ הנשי רשאכ אוה רוסיאה לבא ,ךכל ימואל חרכה שישכ הווצמ תמחלמ ןמזב ןוגכ ,אבצב תרשל תוכירצ

םירבג םיסנכנ וילאש םוקמ לכ וא קנב וא תונחב דובעל וא הטיסרבינואב דומלל םדאל םירסוא ונניא ,ןכ םא עודמ ,לואשל ןיאו .ג
רשקה תא תוושהל ןיא ןכ ומכ .םייחרזאה םייחב רשאמ רתוי תועינצה יניינע לכב רהזיהל םיכירצ אבצב יכ ונדמל ןכש .םישנו
הניגמ ותחפשמלו ותיבל ברע לכב רזוח םדאהש הדבועה םצע ףאו .םייחרזאה םייחב רשקל תוברועמ תויאבצ תודיחי לש יביסנטניאה
ול םימרוג הטיסרבינואב וידומיל וא ותדובע םוקמש שיגרמה םדא ,תמאב יכ ,ןייצל שי ,ךכל ףסונב .ערה רצי ינפמ הבר הדימב
,ותדיחי תא בוזעל לייחל תושר ןיא אבצב וליאו ,ותשודק לע רומשל ידכ ,וידומיל וא ותדובע םוקמ תא בוזעל ךירצ ,הריבע ירוהרהל
.לפוכמו לופכ ונויסינ ןכ לעו

ןמ דחא תא ןיבה אל יכ ,ול הנענ .םרצי םע דדומתהל ועדיש ךכ םהידימלת תא ךנחל םיכירצ םינברה יכ ,ןעטיו םדא אובי םאו .ד
ירחא תולקב תותפתהל םיטונש ולאל הללכבו ,הלוכ הרבחל אלא םיקידצה םידיחיל תגאוד הניא הרותה .הרותבש םיבושחה תודוסיה
םוקמ ןיא ךכיפל .תוירעל סופורטופא ןיאש םימכח ורמא רבכו ,לשכיהל דחא םוי לולע ,וימי בור קידצ אוהש ימ םג :ךכמ הריתי .םרצי
הז גוסמ תוינקדצ תונעטל ללכ סחייתהל

הארי הנחמה ראשבו ,תושודק הניהת רדסהה תובישי לש תומיוסמ תודיחי קר יכ םיכסהל ונל רוסא תללוכ תוירחא לש וז המגמ ךותמ .ה
תרשל תוצורה תונבלו ,הכלהה יפ לע תרשל היהי ןתינ תודיחיה לכב יכ ,ל"הצל וניתונמאנ ךותמ אקווד עובתל ונילע ןכלו .רבד תוורע
.תודחוימ תורגסמ הנמקות תויברק תודיחיב

,תורשפ אלב הכלהה יללכ יפ לע ל"הצב תודיחיה לכב תרשל םתבוחו םתוכז לע תוריסמב םחלהל םינכומ ויהיש םילייח רתוי ויהיש לככו
.ונינפל ונביוא תתלו ונליצהל וננחמ ברקב ךלהתי 'ה-ש רתוי רהמ הכזנ ךכ .אלכל הסינכב ריחמה תא םלשלו טפשמל ךכ לע דומעל וליפאו

דמלמ רזעילא ברה

הבושתו בתכמ

?םיקבאנ ךיא

.םיאולימ ילייח ברקב המתחה ךרוצל ,םיקתוע יפלאב ץפוהש ל"כטמרל יולג בתכמ הנפוה "רואה ןמ טעמ" תכרעמ ירבחל
.וילע ונתבושתו (המ רוציקב) הז יולג בתכמ ןלהל

זפומ לואש ףולא בר דובכל
ל"הצ – יללכה הטמה שאר

!ל"כטמרה ינודא

עיבהל םיצור .ל"הצב תרשל תוכזה לעו תונויצה יכרע לע םיכנחמו וכנחתה ,הנידמהו םעה תא םיבהואש םידגנו םילייח םיניצק לש הצובק ונא
.תויאבצה תורגסמה לכב תונב בלשל תינכותה חכונל לודגה וניבאכ תא ךינפב
.תרחא וא וזכ תיתד הסיפתל רשק לכ אלל תימואל המרב "ןוסא" ונתעדל איבת וז תינכות
.ךכל ךפה אוה םינימה ןיב ידימת ךוכיח לש בצמ .המיחלבו הנגהב םנייעמ לכ תא םימחולה םימש אבצב
םויה םיענמנ םייניצר םירוחב רתויו רתוי .הב דומעל רשפא יאש "הריזג" אוה הזה רבדה םיאולימ ישנאל םגו סויג ליגב םירוחב הברהל
.תרבוגו תכלוה תונלדבל ו"ח איבתש ,הרבחה לש "ךותיהה רוכ"ב העיגפ ןאכ שי .סויגמ
םידרחה בוליש לע םירובידה לכ ,השעמל הכלה ךוניחה תא םישיגמו תורגסמה לכב המורתל ךנחמש רוביצב הרומח ךכ לכ העיגפ שישכ
.םיטנוולר אל תויהל םיכפוה תרחא וא וז תיאבצ תרגסמב
התאש םידעצה תועמשמ וניבגל יהמ םירחאלו ךל שיחמיש ןפואב תוחמל םינווכתמ ונא ,קותשל ונל חינמ אלש באכמ ,תוירחא לש השוחת ךותמ
.םהב טקונ
.הז השק בצמל ןורתפ אוצמל ליאותש דע הזב ךורכה לכ םע ונלש םיאולימה יסקנפ תא ךל ריזחהל באכב םינווכתמ ונא

תא ןיטולחל םיללוש ךא ,ל"הצב תומחולה תודיחיב תונב בוליש ןיינעב ל"כטמרל יולגה בתכמב יוטיב ידיל האבה הקעצה םע םיהדזמ ונא
.ונממ הלועה הנקסמה
.ל"הצמ תורענתה ותועמשמש – ילמס ולו – דעצ לכל ינורקע ןפואב םידגנתמ ונא
םויק תא רערעלו ,טטומתהל ל"הצ לולע וידעלבו דוקיפה תומר לכבו תודיחיה לכב ל"הצ לש הרדשה דומע םויכ וניה יתד-ינויצה רוביצה
… "וליאכ" םינפ דימעהל אל ףאו ,ל"הצמ שורפל רוסא ןכ לעו .הנידמה
.ירוביצה רושימב םישק האחמ ידעצב טוקנל ונתוא בייחמ ל"הצב תוברועמ תודיחיב תונב בוליש לש רומחה ןויסינה
.הלשממב ןומא יא תעבהו םיירטנמלרפ האחמ ידעצב ךכ םשל טוקנל ףאו הז שיבמ ךלהמל םיארחאה ירוטיפ תא עובתל האלמ תוכז ונל שי
.ונחנא אלו תונקסמה תא קיסהל ךירצ אוה ל"הצב עגופש ימו ,ונחנא הז ל"הצ יכ ,ל"הצב עוגפל ןפוא םושב רוסא לבא
.םיאולימה יסקנפ תרזחה לש לוספה ןויערל םוקמ ןיא ךא ,הריזגה עור תא עורקל המגמב ,המזוי לכל םיפתוש תויהל םינוכנ ונא
.בלה לא וסנכי בלה ןמ םיאצויה םירבדש ןוצר יהי

הנמאנ הכרבב
רואה ןמ טעמ תכרעמ

ישאר י"ע תאשינ איהשכ תאש רתיב הכשמנ תונבו םינב לש תוברועמ תודיחי תעינמל תוליעפה ךא ,המוצעה בתכמ זנגנ וז ונתיינפ תובקעב ןכאו
.תוישעמ תואצותל םייניע ןוילכב םיפצמ ונאו ,תוניכמהו רדסהה תובישי

םוגרתה רואל

וננושלבש תימראה

םיבלטצמ םישיבכ דעו בלצה יעסממ

(בכ אכ אצת ,'בד) – ץע לע ותא תילתו …
('קנוא) אבילצ לע התי בולצתו
אל ףא ,*ארקמב ללכ עיפומ וניא הז שרוש .היילת ץע וא היילת תועמשמב (הרותה לכב) 'קנואב הז שרוש אב םימעפ הנומש
םישרדמ ,אתפסות [ה ג תולהא ,ג זט תומבי ,י ו תבש :בולצ] הנשמ) םייק אוה ל"זח ןושלב םלוא ;ולש םיימראה םיקלחב
.םינטייפה ןושלב ןכו ,(דועו
ינפ לע ודי תא ריבעה - בלטצה :ולא םירשקהב ותוא םיאצומ ונאו (בולצ ותוא ללגב ילוא) הז שרוש הברו הרפ ונימי ןושלב
- בילצהל .שגפיהל אלב הז ינפ לע הז םיפלוח ונא רשאכ ןכו ,םיבלטצמ םישיבכ .םירצונה גהנמכ ,בלצ ןמיסב וחצמו והזח
תועמשמב) בלצה (י)עסמ :ולא םיינושל םיפוריצב הז ימרא שרוש אב ןכ ומכ .םירצונה למס - בלצ .ח"עב וא םיחמצ אילכהל
וילע ריבעה – (גנלסב ,הלאשהב) ןכו ;סרקה בלצ ,םודאה בלצה ,בלצה (יעסונ) יאשונ ,(תירופאטמה תועמשמבו תירוטסהה
.עדימ בילצהל ,(ותוא לסיח) בלצ
היה םייק הז שרושש דאמ ןכתיי םלוא ,ארקמב תאז ואר אל וניניעש םנמא ונתנווכ ,"ארקמב ללכ עיפומ וניא" ונרמואב *
הוולת וז הלאש .יארקמה טסקטל סנכיהל ותוא ןמיז אל םיאתמ רשקה רסוח קרו ארקמה תפוקת לש "יארקמה ןולימ"ב
.תואור ויניעש המ אלא ןיידל ול ןיאו ,םירבדב ןודל ונאובב ונתוא

לאנתנ והילא ר"ד

הרמשלו הדבעל

-ידוהי לופיטל הכ דע וכז אל ,הכירצה תוברת תרוקיבל דעו םיבאשמ לש לכשומ לוצינ ךרד עבט רומישמ ,הביבסה יאשונ
.ידוחיי
.יתדה רובצה ברקב "הקורי"ה תועדומה תא קימעהלו תיתביבס תיתד תוגה תריצי דדועל ידכ םקוה "הרמשלו הדבעל" םורופ
ותכירעב ,הביבסו תודהיל תע בתכ – לארשי ץרא תעה בתכ לש ןושארה ןוילגה לש ותנכה תא םורופב םימילשמ הלא םימיב
.קרוש באוי לש
זכרמ לצא ויטרפו ומש תא ריאשהל ןמזומ ,הארמבו ןכותב רישעה ןוילגה לש קתוע ,תוכוסה גח ברע ,ותיבל לבקל ןינועמה
.03-5601044 :ןופלטב לשה זכרמב וא 09-8841945 :ןופלטב ,סזומ ןנח ,םורופה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


,תראפתל "הלכ יחרי"
תרנכ םי תפש לע

עוגרמ ואצמ ,7 ץורעו תפצ תשרדמ ,"םימ יקיפא" םע ףותישב ,רניכ ןולמב בא שדוחב ומייקתהש "הלכ יחרי"ב
.חותיפה תורייעמו ע"שימ הנושארו שארבו ,ץראה תווצק לכמ םידלי תוכורב םישנ (!) 333 שפנלו ףוגל שפונו
,תיניצר תיטסיגולו תיביצקת תוכרעהב ךורכ היה רשא הז "עצבמ" תובקעב ונלבקש הדותה יבתכמו םידהה
.הבורמ האנה וב ונהנ הז ידוחי שפונב ופתתשהש םישנה .ונלמעל רכש שי יכ ונתוא ודמל
:שפונה תובקעב ונילא חלשנש םיבתכמהמ דחא םכינפלא"סשתה בא ד"סב

:דובכל
דסח תורוא

,בר םולש

"הלכ יחרי" תרגסמב שדוחה תליחתב רניכ ןולמב יתיווחש דואמ דע םימיענה םימיה לע םכל תודוהל ינוצרב
.חורו ףוג תחונמ שממ יל התיה וז .םתנגראש תוהמאל

לע תומיעטו תורישע תוחורא ,םילויטו הגצה ,תואצרה תואנדס :עפשב ויה ימשגה ןוזמה םגו ישפנה ןוזמה םג
.םימיה תעשת לש תולבגמה ףא

,םימ יקיפא ,דסח תורוא - םינושה םינוגראהמ םיבר םישנא לש הבוטה םתבשחמו הרוסמה םתדובע הרכינ
.7 ץורעו תפצ תשרדמ ,תשרומ ןרק
.היתונוצרו היכרצ יפכ םירבצמה תא אלמלו החונמהו תויוליעפה ןונימ תא רוחבל הלכי השא לכ
.ולוכ תווצה לש ןוצרה תא ןיעב ואר
יכ תוארל בוט היהו ,תואבה םינשל רופישל תונויערו םיחקל תקפה קידצמ הזכש ינושאר עורא ,םירבדה עבטמ
.המצע השפוחה ימיב רבכ השענ ןכא ךכ

.האבה הנשב םג ולא ןיעמ םימיל ונתוא ונימזת יכ הווקמ ינא

,החלצהבו םכחוכ רשיי

ינאיחל הרפע
תפצ
____________________________________________________________

תוחפשמ יפלאל םיגחל-יש תקולחל ץראה יבחרב ,"ךגחב תחמשו" עצבמל םיכרענ ונא םיכרענ ונא הלא םימיב
(.עובש ידמ העובקה הקולחה דבלמ) תוקקזנ
.ובל ונבדי רשא לכמ עויסל הפצנ תומישמב דומעל לכונש ידכ

וא 02-6535611 :ןופלטב תונפל אנ יארשא יסיטרכב ,תומורתל
91033 םילשורי 33044 .ד.ת -ל םיק'צ חולשל ןתינ וא

,הנמאנ הכרבב
דסח תורוא

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design