English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
tora@tora.co.il                      052-424305 - םוקלס

logo 

רואה ןמ טעמ < עובש תשרפ < ישאר
 אשת יכ תשרפ

אשת יכ תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image mapלארשי ץרא תורוא

הלאשב ,הצממו ידוסי רורב ובו "וניבושיב" ןולעב םסרפתה רשא ןג תמרל ישארה ברה – א"טילש לאירא בקעי ברה לש ורמאמ םכינפל
.שאה וקב םויכ םייוצמה ע"שי ילבחב תובשייתהה ךשמהל הבוחהו תוכזה רבדב תבקונה
* * *
שאה וקב
:הלאש
ראשיהל ןהילע םאה .ןהיבושיבו הדובעו םידומילל ןהיתועיסנב תימוי םוי הנכסל תונותנ ןה .שאה וקב התע תויוצמ תובר תוחפשמ
?םתוא שוטנל ןהילע םאה וא ןמוקמב

:הבושת
:(ה"ע רזעה ןבא ,הבושת יחתפב תאבומ התיצמת) "הקדצ ליעמ" ת"ושב הלאשנ וז ןיעמ הלאש
ללגב םינטקה םהידלי תא ןהמע חקילמ םבכעל הצר םריעב ןידה תיב .םינטקה םהינבו םהישנו םה לארשי ץראל ועסנ םירבח השולש
םיענמנ םניא םירחוסש םוקמ לכש ,ט"יבמה לע "הקדצ ליעמה" ךמתסמ ותבושתב .(שרפמ תניפסב הגלפהב הכורכה) הנכס ששח
תפתושמ הנכסה .םינטקל םילודג ןיב ןיחבהל םוקמ ןיא כ"ומכ .ןכ תושעל לארשי ץראל םילועהמ םג עונמל םוקמ ןיא םיב גילפהלמ
.תוטועפל םג רתומ םילודגל רתומש המו םלוכל
.עודי ןוכיס הב שי םא םג ,םתדובעל םיאצויה םילעופו םירחוס לש וז אמגוד אוה ףא איבמ "ירזוכה" ורפס ףוסב יולה הדוהי יבר
.ףרה הבוג והמ עבק אל אוה יכ םא .ןוכיס לש רתוי הובג ףר תחקל רתומ לארשי ץרא בושי תוצמ םויק םשל ,ותעדל
לש תורשפא םג תללוכה הוצמכ לארשי ץרא בושי תוצמ תא רידגהש ('ד הוצמ צ"מסהל תוטמשהב) ן"במרה ומכ רבוס ל"הירש הארנכ]]
.םינוכיס הב שי המחלמ לכ עודיכו .יתמחלמ שוביכ
םישנ הליחתכל חלשנש תעדה לע הלעי אל ןכאו .םיכר םידליו םישנ לע אלו אבצב םיתרשמה םילייח לע םילטומ ולא םינוכיסש אלא
[[.וניביואבש םיפרוטמה םישועש יפכ ,לארשי ץרא תא שובכל םידליו
השיטנה תרמוח
.םיוסמ ןוכיס ללגב ,בשוימ םוקמ תשיטנ :ירמגל תרחא הלאשה ןאכ ןכא
,לארשי תנידמ לש תיללכה תוינידמל רשאב םג .(ב ,חכ ה"ר ןייע) יביסיפ השעת לאו בש ןיבל יביטקא השעמ תיישע ןיב יתוהמ לדבה שי
ץראב םוקמ לכ שוביכ תבייחמ הניא לארשי ץרא בושי תוצמ .ונידיב קזחומה םוקמ תשיטנ ןיבל שדח םוקמ שוביכ ןיב םיניחבמ ונא
הברה הרומח איה (םמצע תא וקידצה אל בגאש) םיינידמ םילוקיש ללגב לארשי ץרא תשיטנ ,תאז תמועל .ריחמ לכבו ןמז לכב לארשי
.רתוי
לכות אל איה הידעלבש הקודה תעמשמ לע תלעופה תיאבצ תרגסמב קר .ללכה ןעמל ומצע תא ןכסל בייח וניא ומצע דיחיה ללכ ךרדב
ש"רגה ר"ומל "ינימיה דומע"ו ב"מק "הלאש קמעה" ןייע) .וייחל ןוכיס תוללוכ ןה םא םג ,תודוקפל עמשיהל לייח לכ בייח ,םייקתהל
.ללכה ןעמל םינוכיס ומצע לע לוטיל ישיא ןפואב בייח וניא יטרפ חרזא םלוא .(ל"צז ילארשי
ןוגימו ןוחטיב יעצמאב שמתשמ אוהשכ ,תאז תושעל יאשר ,הנכס ששח שי וב םוקמב רוגל ךישמהלו בדנתהל ןכומה יטרפ םדא תאז םע
ךכלו]] .תומיוסמ תונכס ויה רשאכ םג הובשייו לארשי ץראל תורודה לכב םהידלי לע תוחפשמ ולע וז החנה ךמס לעש הארנכ .םיצוחנ
[[.יולה הדוהי יבר הארנכ ןווכתה
ותמ היבשותמ (!)תואמ .תחדקה תכממ תושק הלבס םימכח ידימלת י"ע המקוהש וז הבשומ .הרדח איה רתויב תטלובה אמגודה
םמצע תא ואר םינושארה .לארשיב םאו ריע םויכ איה הרדח םתוכזבו .תוציבה תא ושבייו ,הילע ורבגתה רשא דע הארונה הלחמב
,עודי ןוכיס לוטיל םמצעל ושרה ,ןכל .םלובגל םינבה תבישו ץראה תלואג ךילהתל הלודג תוירחא תלטומ םהיפתכ לעש רוביצ יחולש
.םירכונ ןוטלשל םירסמנ םיבר ץרא ילבח ויה םתוריסמ אללו רוביצ יחולש םניה םיבשייתמה ,םויה ןכ זאכו
דמציהלו דבכה לועה תא ומצע לע לוטיל לגוסמ אוהש שחש ימ .וז השק העשב גוהנל דציכ דחאו דחא לכל תורוהל אופא תורשפא ןיא
םיברמ למגה חכ יפל) אנחיש אלמג םופל .תועיבתב וילא אובל ןיא – לוכי וניאש ימ .ול רמאי שודק – תויעבהו םיישקה תורמל ,בושיל
.םימש םשל וביל ןיווכיש דבלבו טיעממה דחאו הברמה דחא .ותלוכי יפל תומישמ ומצע לע לטונ םדא לכ .(ואשמב
ןוכיסה תמרב גוריד
םייח בירקהל הקדצה ןיא ,בושיה ןברוחו תושפנ ןדבא הניה האצותהו יאדו אוה ןוכיסה רשאכ .ןוכיסה תמרב גוריד יאדוב שי כ"ומכ
םינוכיס לוטיל רתומ ,הריבס םייח תוכיא לע וב רומשלו וקזחל ,בושייה תא קיזחהל יוכיס שי ןוכיסה תורמל רשאכ קר .תלעות אלל
יבויח סחי םהל שיו ,דחא דצמ ,חטשה ינותנ תא בטיה םיריכמה ,ןוחטבל םיחמומה םה ןוכיסה תולובג תא םיעבוקה .וז המרב
םירוגמ לע שרופמ רוסיא תכמסומו תיארחא תינוחטב תוישיא יפמ ונעמש םרט םויה דע .ינש דצמ לארשי ץרא יבחרב תובשייתהל
.םייח ,ונא םהיפמ אלו ,הז אשונב אכמס ינב םניא תומודק תועד ילעב םינמאו םיאנותע םירפוס ,םיאנידמ .ע"שי ירוזאב

,היצולח תאו המואה ירוביג תא ירסומ יוביגבו ןומימב ,םדא חוכב רבגתלו ךומתלו קזחל דדועל ,םכש תוטהל בייח ולוכ רוביצה
.ונצרא לש שדוקה תמדאב םהינרופצו םהינישב זחאיהל ,םינפב הרבחהמ קלח לש תונסובתהו ץוחבמ תונפקותה תורמל ,םינכומה

.הדות בייח אוה ימלו ,תושקה ויתועשב וצראב דמעמ לארשי םע קיזחה ימ תוכזב ,חיכויש אוה דיתעה

!דחפל רוסא

!דחפל רוסא :"םירשי תליסמ" ורפסב ל"חמרה ונדמיל לודג ללכ

רוקהמ אריי םעפ יכ .ויתודלותו ןמזה ןמ ארומה לדוגו דחפה בור אוה ,תוזירזה ידיספממ דוע" :"תוזירזה ידיספמ רואבב" :בתכ ךכו
ןויצב ודחפ" :ביתכד םעייסמ ארקמו ,םיאטחה לא הוסחייו וז הדימ םימכח וניג רבכו …םיאלחה ןמ םעפו םיעוגפהמ םעפו םוחהמ וא
.ס תוכרב) !התא אטוח :דחפתמ ותוא ותוארב (!!ןויצ קושב ומע ךלהש) ודימלת לא םילודגה דחא רמאש דע .(ד"י ,ג"ל היעשי) "םיאטח
."(א"ע
םישי אלו הלועמ הרימש ומצע תא םדאה רומשיש םוקמ לכב םימכח ובייחש וניצמ ירה :רמאת אמש" :השקמ ומצע ל"חמרהש אלא
?"הווצמ רבדל וליפאו…" :ורמא םשו (ו"ט .ד םירבד) "םכיתושפנל דואמ םתרמשנו" :בותכ ארקמו …קידצ אוה וליפא הנכסב ומצע
ןיא הנה ,תונכסל ומצע ריקפיש ימו …תוללוה שיו ןוחטב שי ,הטוש הארי שיו היוארה הארי שי ,הארי שיו הארי שי יכ עד" :ותבושתו
תרמשמ" השועו הארי לע האריו תורימש לע תורימש ףיסוהל הצור םדאה היהיש אוה הטושה האריה ךא ..תוללוה אלא ןוחטב הז
."ותרמשמל
םוקמב יכ .(ב"ע 'ח םיחספ) "!ינאש – אקזיה חיכשד אכיה" :םרמאב ל"זח וקליחש המ אוה הלא תוארי ינש ןיב ןיחבהל ללכהו
.תואור ויניעש המ אלא םכחל ול ןיאו "…אוריל ןיא ,עדונ קזיהה ןיאש םוקמ ךא ,רמשהל שי ,עדונו יוצמ קזיההש

?הווצמ חילש הנתשנ המב
דומחי אלו" :ונתשרפב קוספ דוסי לע ,ל"זח ונורוהש ףסונ ללכ רואל םתוא ןוחבל שי ןיידעש אלא ,םירשיו םירורב ל"חמרה לש וירבד
(ד"כ ,ד"ל תומש) "…ךיהול-א 'ה ינפ תא תוארל ךתולעב ךצרא תא שיא
ינבו …התקיזמ הדלוח ןיאו הפשאב תרקנמ ךתלוגנרת ,התקיזמ היח ןיאו רפאב העור ךתרפ אהתש דמלמ :רמוא הדוהי ןב יסיא :אנת
.(ב"ע ,'ח םיחספ) "ןיקוזינ ןניאש הוצמ יחולשל ןאכמ ,המכו המכ תחא לע ,םדא
."קזיהה חיכש וב םוקמב ףקת וניא הז ללכ ףאש תעבוקו תגייסמ םש ארמגה םנמא
ירבדכ – םדא םתסב םגו הוצמ חילשב םג תמייק ,חיכש וניאש םוקמ ןיבל ,קזיהה חיכש וב םוקמ ןיב הנחבהה םא :תוהתל שי התעמו
!אל – אלש םוקמבו ,שושחל םהינש לע – הנכסה החיכש וב םוקמב ןה ?םהיניב לדבהה אופיא המ ,ל"חמרה
םא ,םדא לכ ראשמ ןוכיס לש רתוי ההובג המר םמצע לע לוטיל הוצמ יחולש םיאכז היפל תפסונ תינשמ הקולח עובקל ונילע ונחרכ לע
.תישחומו הבורק הנכסה וב םוקמב "יראה עולל" םמצע סינכהל םיאשר םניא םה םג יכ

!ילא – 'הל ימ
.ונלש עובשה תשרפמ – איה םג תדמלנה ,רתוי הבגשנ ,תפסונ הגרדמ תמייק ןיידעו
.(ו"כ ,ב"ל) "!ילא – 'הל ימ" :ארוקו השמ דמוע לגעה אטח רחאל
:!ודובכו 'ה תבהאל ול רשא לכו ושפנ רוסמל 'הל ךא אוהש ומצעב עדויש ימ :הנווכה …" :"רבד קמעה" ושורפב ב"יצנה ךכ לע רמוא
לוכי השמ היה אל ןכ םאו .אקיזה אחיכש אלד םוקמב אלא וניא ,"םיקוזינ ןיא הוצמ יחולש" ללכהש םושמ וז הלאשל השמ שרדנו
דחפל יואר וניא ,ללכ ומצע ןוצר םוש ילב ,'הל שרפומ אוהש ימ יכ "!ילא – 'הל ימ" :רקח יכה םושמ .תאזכ המוצע הנכסל םסינכהל
"…אחיכשד אקזיהמ וליפא ,רבד םושמ
תויהל םיכפוהה םעב םיבדנתמל "סויג וצ" לפוקמ – "ילא 'הל ימ" :השמ תאירקב יכ רמולו ב"יצנה ירבד לע ףיסוהל ןתינ ילואו
.המחלמ ןוחצנ ןיאו ,אבצ ןיא ,שפנ תוריסמל תונוכנ אלל ירהש ,הנכס םוקמב ףא םשפנ ףרחל םישרדנו ,םילייח
* * *
תקיספל הרמוי אלל) ,ונימיב תינוחטבה תואיצמל תוסחייתהב ןשיחמל ןתינ רשא תוגרדמ שולש ונינפל יכ םידמל וניצמנ םוקמ לכמ
:(…ןבומכ הכלה
הנחמ" קושב תבשל םימעטמ תונקל :הקוצמ תותעב םג החטבבו טקשהב וייח תא תויחל שרדנה ,הרושה ןמ םדא תגרדמ :תחאה
.הדובעו הרבח יכרצל ע"שיב םיליגרה םישיבכב עוסנלו ,"עדי-אלד-דע"מ םירופב ענמהל אל ,"הדוהי
ףא עוסנלו ןוכיס לש רתוי ההובג המר םמצע לע תחקל םיאשרה ,א"דמ ישנאו םינבר ,םירומ תמגודכ ,"הוצמ יחולש" תגרדמ :הינשה
.ע"שיב "םימודא" םירדגומה םישיבכב
בקעי ברה לש ורמאמב ןייע) .הוצמ יחולשכ םיבשחנ ,ץראה בושי תוצמ תא תוריסמב םימייקמה ,ע"שי יבשייתמ לכש רשפא הז ןודינב
.(הז ןולעב םסרפתמה – "שאה וקב" א"טילש לאירא
לוטיל םיאכז וללה .םידחוימ םירקמב הוצמ יחולשכ שפנ תוריסמב םילעופה םידיחי לש ןכו ל"הצ ילייח לש םתגרדמ :תישילשהו
."תיאניתשלפה תושרה" יחטשל ףא ,ךרוצה תעשב ,הסינכ ןוגכ ,רתוי דוע םילודג םינוכיס

!לוכי דחא לכ אל וז הגרדמל עיגהלש אלא
."לוטיו אובי – םשה תא לוטיל הצורה לכ אל"
תרופ ןנח

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


"ורמשת יתתבש תא ךא"
רבדמ בותכה תותבש יתשב

םכיניבו יניב אוה תוא יכ ורמשת יתתבש תא ךא" :תבש תווצמ הבתכנ ,ונתשרפ לש ןושארה הקלחב ןכשמה תכאלמ יוויצ םויס םע
"… םכיתורדל
םיכרדב תאז וחיכוהו ,תבשה תא החוד ןכשמה תיישע ןיא יכ דמלל איה הזה םוקמב תבש תווצמ לש התעפוה תרטמ יכ וראיב םישרפמה
.תונוש
סחיב לאשש הלאשב לאנברבא י"ר ןושלכ ,"תאזה הווצמב אבש גלפומה לפכב" איה ונתשרפב תבשה תווצמב תטלובה תינשרפה היעבה
תרזוח לארשי ינב ןיבל 'ה ןיב תיחצנ תוא איה תבשה יכ העיבקה ;םימעפ שולש תוחפל הב תרזוח תבשה תא רומשל השירדה ,וז השרפל
השרפב םירזוחה םילימה יפורצו םילימה לכ לע ונדמע אל ןיידעו .םיימעפ אוה ףא רזוח תבשה םויב הכאלמ השועל התימ שנוע ;םיימעפ
.ךכמ רתוי ףאו שולש םיימעפ וז
הנה ?הקיז ןהיניב תרצויש ךרדב תוצבושמ תורזחה ויהי ובש ,השרפה לש הנבמ לע עיבצהל ןתינ םאה ?וללה תורזחב הטיש הנשי םאה
:וז השרפל םיעיצמ ונאש הנבמה

הלבקה' הנוכמה) תכפוהמ תירטמיס הלבקהב תויונבה ,ןכרואב תווש טעמכ תויצחמ יתשמ תבכרומכ השרפה תא גיצמ הז הנבמ
העבש דועב המוד ןונגסב הרותב תרזוחה הרדגה ,תבשה לש תידוסיה הרדגהה תא ליכמ יזכרמה ריצה .יזכרמ ריצ ביבס ('תיטסאיכ
תא טרפנ הבה .ינושה תא םג ךכמ תוחפ אל ךא ,םהיניב ןוימדה תא הטילבמ םיטפשמ ינש לכ ןיב הנבמה תלבטב הלבקהה .תומוקמ
:תויצחמה יתש ןיב םיירקיעה םייונישה
"… 'ה השע םימי תשש יכ" איה התודע 1א -ב ; "םכשדקמ 'ה ינא יכ" תואכ תבשה הדיעמ א -ב
."םלוע תירב" התויה אוה ךכל םעטה 1ב -ב ; "םכל אוה שדק יכ" אוה תבשה תרימשל םעטה ב -ב
.1ג -מ רדענ ג -ב רכזומה תרכה שנוע ףא .1ג -ב הלבקה הל ןיאש "היללחמ" הלימה העיפומ ג -ב
– 1ב םיטפשמב) הינשה תיצחמב םלוא .םיבר ינש ףוגב ,םיחכונ לאכ איה (ב-א םיטפשמב) לארשי לא היינפה הנושארה תיצחמב
ינב ןיבו יניב" ;"םתרדל … לארשי ינב ורמשו" :םירתסנב ,םיבר ישילש ףוגב לארשי לא סחייתהל השרפה ןאל תדבוע (1א
"…לארשי
הנושארה תיצחמב רתויב טלובה רבדה ?תויצחמה יתש ןיב תחא תינורקע הנחבה תועצמאב וללה םילדבהה לכ תא ריבסהל ןתינ םאה
םויה יכ ,יזכרמה ריצב רמאנש המב אוה ןיינעה דוסי .תבש תווצמל סחיב ,ל"לל שרושב – וכופיהבו ש"דק שרושב שומישה אוה
רחאל ,התעמו ."םכשדקמ 'ה ינא יכ" לוכל עדווי םהידי לע התרימשבו ,לארשיל תבשה תא ןתנ 'ה םלוא ."'הל שדק" אוה יעיבשה
,ושנע ןכ לעו ,התשודק תא ללחמ הכאלמ הב השועה ."םכל אוה שדק יכ" הרמשל םישרדנ םה ,וז השודק תנתמב וכז לארשיש
."המע ברקמ איהה שפנה התרכנו" :ומעל תבשה תא ןתנש ימ ידימ אובי ,תומייוסמ תוביסנב
םהילע רובידל םיחכונכ לארשי לא רובידמ וז תיצחמב רבעמה .היינשה תיצחמב ירמגל רדענ (לוליחה וכופיהו) השודקה ביטומ
רופיסכ שרפתהל היושעה ןושלל ("!תבשה תא םתרמשו … !ורמשת יתתבש תא") תיעמשמ דח יוויצ ןושלמ רבעמכ שמשמ םירתסנכ
תויהל םנוצר ינפמ ,םתורודל תבשה תא רומשל םמצע לע ולבקי לארשי ינב :הרקי ךכ – "… תבשה תא לארשי ינב ורמשו" :םירבדה
.'ה םע םלוע תירבב םילולכ
םויבו ,ץראה תאו םימשה תא … השע םימי תשש" אוה המ :םלוע ארובכ םיגהונ לארשיש ךכ לע איה התע תבשה תשמשמש תואה
."ןותבש תבש יעיבשה םויבו הכאלמ השעי םימי תשש" םה ףא ,"שפניו תבש יעיבשה
הניאו לארשיל 'ה תאמ השודק תנתמ איה ,הטמל הלעמלמ הנוויכ הנושארה תיצחמב תבשה :ונתשרפ תרבדמ "תותבש יתש"ב יכ אצמנ
.לוליחו שודיק םה וז תבשל םיכיישה םיחנומה .הקמנה םושל הרושק
תושעל ותדמב םיקבדנו האירבב 'ה השעמ רחא םיכלוהה םהו ,התרימשב םיצפחה םה :לארשי לש םתבש איה הינשה תיצחמב תבשה
.םהל הנתינש תבשה תנתמל תישונא הבוגת הווהמ ,הלעמל הטמלמ תעקובה ,לארשי לש םתבש .יעיבשב תובשלו םימי תשש הכאלמ
– הטמלמ תישונאה היישעה תמדוק ןכשמב םלוא .םהיניב התרכנש יניס תירבב לארשיל 'ה ןיב ידדהה סחיה תא אטבמ ןכשמה ףא
תישענ איהשכ ףא ,וזככ התרדגה םצעמ ,תישונאה היישעה ."םכותב יתנכשו" – הלעמלמ תיהול-אה התמלשהל ,"שדקמ יל ושעו"
תכאלמ ןיאו .ןכשמה תכאלמ – "הכאלמ השעי" םהב רשא "םימי תשש" םתואב קר תושעיהל הלוכי ,לארשיל 'ה ןיב תירבה תרגסמב
.תבשה תא – לארשי תא 'ה שדיק הבש השודקה תנתמ תא החוד ןכשמה

טמס ןנחלא ברה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


ביבא לתב "ידוהי שארב" ינוחמצ הפק תיב
.שיט-םטש םשב ,יוושכע ידוהי יפוא לעב ,ינוחמצ הפק תיב ביבא לתב 33 בושרגוב 'חרב ךנחנ עובשה
י"ע תנגרואמש תודהיב םיסרוקהו תואנדסהמ תחאל םשריהל ןכו לארשי תבשחמב םירפס שוכרלו ןייעל ןתינ םוקמב
."ידוהי שאר"
'חרמ הרבע ,"הבישיל תכלל ילבמ" תודהי דומלל שפחמה יביבא לתה ינוליחה רוביצל הנופה "ידוהי שאר" תוליעפ
.הפקה תיב לש הינשה המוקל ףוגניזיד
ןכו ןמדירפ בדנו יפסוי לאכימ ,אולימ ינוי ,דלפנניב יזוע ,ןוויז לאומש ,תשע איג םינברה םידמלמ "ידוהי שארב"
.02-5377447 :םיטרפל .תונוש תואצרה םימייקתמ
.םילשורי 214 ופי 'חר "תונומא" תתומעל חולשל ןתינ טקייורפל תומורת

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design