English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ב"סשתה אשת יכ תשרפ

ב"סשתה אשת יכ תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map
המוקת תדמע

ימ לש הבצקהמ הלופכ טעמכ התיה אבצב תריש ויבאש וא תרשש ימ לש םידליה תבצק םינש רשעכ ינפל דע
תא טועימה תלשממ התניש ,םיברעה תסנכה ירבח תולוק לע הנעשנ רשא ןיבר תלשממ תמקה תעב .תרש אלש
.םתכימת תא לבקל ידכ תונקתה
םניא םהיתוחפשמ ינבו םהש ולאש תוויע רצונ ךכב .האלמ הבצק לבקל לחה אבצב תרש אלש ימ םג זאמ
םיכוז םניאש ,ןוחטיבה תוחוכבו ל"הצב םיתרשמה תמועל תובטהה אלמ תא הנממ םילבקמ ,הנידמל םימרות
.יואר לומגתלו הכרעהל
.ימואלה חוטיבה לש הבצקה ירועיש ןוקיתל קוח תעצה לע לאירא ירוא כ"ח דקוש ולא םימיב
אלו אוה אלש ימו .האלמ הבצק לבקי – אבצב תרש ויבאש וא אבצב תרשש ימ קר התעמ קוחה תעצה יפ לע
ולבקי ,םיאולימב םיתרשמה תא דדועל ידכ ,ךכל ףסונב .הבצקהמ זוחא םישש ולבקי – אבצב ותרש ויבא
וז קוח תעצהב .האלמה הבצקה לע זוחא םירשע לש תפסות ,הנשב םוי םירשעמ הלעמל םיאולימב םיתרשמה
השפנ ירמושל התכרעה תא היוארו תיתכלממ הרוצב ,המואה אטבת ךכב .םילקש דראילמכ הנידמל וכסחי
.רמשמה לע הדימעה לטנב תובר הכ םיאשונ רשא ,םהיתוחפשמ ינבלו םהיתושנל
"!תרבשש ךחוכ רשיי"

,לגעה אטח םצע וניה ןושארה רבשמה :לופכ רבשמ וכותב לבקמ ,אשת יכ תשרפ זכרמב דמועה לגעה השעמ
.תוחולה תריבש ינשהו
:השק תחא הלאש םע דדומתהל שקבנ ןכותמו תובקונ תולאש המכ תררועמ ,תוחולה תריבש
… ךמע תחש יכ דר ךל" :שרופמב ול רמאנו ,לגעה אטח לע הרובגה יפמ השמ עמש יניס רה לע ודמועב רבכ ןה
.(ח-ז ,ב"ל תומש) "הכסמ לג םהל ושע
תושעל רבד רשא הערה לע' 'ה םחינש רחאל קר םנוועל לחמי ןעמל 'ה ינפ תא הלחמו ,שאונ רמוא וניא השמ ךא
תריבשל ואיבהו ותעד תא הניש אופא המ .לארשיל םתתל המגמב רהה ןמ דרויו תוחולה תא השמ לטונ 'ומעל
?תוחולה
:הטושפ הבושת 'ארקמה ירקבמ' יפב
ןיא ,ונא לבא ."דר ךל" :רמואה רוקמה תא ריכה אל תוחולה תריבש לע רפיסש ימו ,םינוש תורוקמ ינש ונינפל
אל הז דצל הז תורוקמה תא רדיסש תעדמ רעבנ "רוחב" ותוא יכ םירובסה םיטוש לש סרכ תורבס םע ונקלח
:המוקמב תדמוע הישוקהו "המימת 'ה תרות" ,ונדידל .םהיניבש הריתסל בל םש
?תוחולה תא רובשל השמ האר המ
לובסל היה לוכיש המו ,ויניע ומב האר התע ךא ,יניס רהב עמש רבכ ןכא השמ :הדוקנה קוידב וזש םירמוא שי
."העימשמ הייאר הלודג" יכ ,ותוארב לובסל היה לוכי אל ועמשב
:וירבד הכו 'הדקעה רפס' לעב טקונ וז ךרדב
עמשש המב ול היהי אלש יפ לע ףא ,וינזוא עמשמל לעפתיש הממ רתוי ןהיארמל לעפתיש םייניעל התורכ תירב"
ונא אמלעב העימשב אל ירהש ,ןדיד ןודנב הלבקל השק ,הבש ןויגהה ףא לע ,וז הבושת ,תאז לכבו ."קפס םוש
לכו" :בותכה תודעכ תישחומ היאר לכ לע הלוע ותמצועו שפנה םוהת דע לחלחמ ולוקש 'ה רבדב אלא ,םיקסוע
!ההמתא ?"העימשמ היאר הלודג" ללכה לח הז לוק לע םג םנמאה .(וט ,'כ תומש) "תולוקה תא םיאור םעה
… ףוצרפהמ ךויחה תא קוחמל
.רהה ןמ ותדרב השמל שדחתנש המ ונינפל ףשוח םיבותכב קדקודמ ןויע הנה ךא
.הנחמה לא השמ ברקש םדוק דוע עשוהיל השמ ןיב תלהנתמה 'הרזומה' החישל בל םישנ הבה ,תישאר
הערב םעה לוק תא עשוהי עמשיו"
.הנחמב המחלמ לוק :השמ לא רמאיו
השולח תונע לוק ןיאו הרובג תונע לוק ןיא :רמאיו
(חי-זי ,ב"ל תומש) "עמוש ינא תונע לוק
?השמ עמושש הז תונע לוק רשפ המ
:לגעה השעמב רמאנ רשא תא אילפהל םימלוה וירבדו עמש אנא ןיכייחמד אלק – 'תונע לוק' :םגרתמ סולקנוא
.(ו ,ב"ל) "קחצל ומוקיו"
:ארזע ןבאה שוריפכ ןוגינבו הרישה םג םתסה ןמ הוולמ היה הז קוחצ
(ב ,ז"כ והיעשי) "הל ונע רמח םרכ" :ןכו תוניגנ ומכ – תונע לוק"
.הזל הז םינועו םירשה םירצובה תולוקב הוולמ היה םימרכב ריצבה ןכש ,הז קוספמ היארה הפיו
רשפו ,(י"שרב ןייע) ושפנ תא םינעמו וינזא תא םימרוצה הלהצו קוחצ תולוק הז בלשב רבכ אופא עמוש השמ
לגעה תא קר אל ."תולוחמו לגעה תא אריו הנחמה לא ברק רשאכ יהיו" :ויניע דגנל טק טעמ דוע הלגתמ קוחצה
.וביבס תולוחמה תא םג אלא השמ האור
השמ ףא רחיו" :ףכה תא ועירכהש םהו יניס רהב עדומ השמ היה אל ,קוחצ תלהצב םיוולמה הלא תולוחמל
.(טי ,ב"ל) "… תוחולה תא וידימ ךלשיו
:עובשה תשרפב םינויע :הרפסב ץיבובייל המחנ הריאמ רבדה תחכוהל אלפנ קויד
תא אריו :בתיש היה יואר ןה ,"תולוחמ" הלימהמ הטמשוהו "לגעה" – העידיה 'ה 'לגע' הלימל הפסונ עודמ
?תולוחמהו לגעה
. . .
:הבש יתוהמה דצה תא ריהבהל קימעמו ,וז הדוקנ לע דמוע הרותל ושוריפב ונרופסה
שאונו ףצקתה הזב (וט ,א"י הימרי) יזולעת זא יכיתער יכ" ןינעכ ,ושעש לוקלקב םיחמש ויהש השמ הארשכ"
."תוחול םתואל םייואר ויהיו םתומתל ורזחיש ןפואב תוועמה תא ןקתל לכויש
תיבויח הכרדהב ונקתל ןתינ ,היוגש םלוע תפקשהב ,יגולואידיאה רושימב אטחה רתונ דוע לכ :רמוא יווה
רכמתמ ,לגעה ביבס תובהלתהב דקורה ,םעהו ,הזע תישפנ היווחל אטחה ךפוהשמ ךא .תוחולה תועצמאב
יוטיב ידיל אבה ,רבשממ סונמ ןיאו הלקנ לע רבשה תא אפרל דוע ןתינ אל ,היפופאנב סלעתמו הרז הדובעל
.תוחולה תריבשכ
ךוניח תרדס
וז העשב הרות לבקל םייואר לארשי ןיאש קר אל :םיקמעמב רתתסמה ףסונ דבור הז שוריפ ףושחל רתומ ילואו
!המואל ןתנית ךכש ,הרות לש הדובכל הז ןיאש אלא
ןורכש תעב םעל התע ןתנית םא לבא ,םיפוצ תפונו שבדמ םיקותמ הידוקיפו שפנ תבישמ המימת 'ה תרות
.רתוימו רז ,קיעמ לועכ אלא לבקתת אל ,לגעה ביבס לוחמה
ופיסוי אמש וא ,םבל חול לע םתוחכ התורח היהת םנמאה ,םעה לע הרותה תא תופכל השמ חילצי םא םג
?בהזה לגע לש םיקותמה םיבונגה םימל םהייח ימי לכ גורעל
תשובב הבהאמ קלוסז רחאל םג ,החרכ לעב ןושארה השיא לא הבישהל םעט ןיא ,התפוח תעב התניזש וז הלכ
.םינפ
:וילא בושל המצעמ ררועתת רשא דע ,הלעבמ קוחיר לש ךשוממ ךילהתב ךורכה ,קומע רבשמ רובעל הילע
.(ט ,'ב עשוה) "התעמ זא יל בוט יכ ןושארה ישיא לא הבושאו הכלא :הרמאו"
.השרפה ךשמהב ראותמכ לארשי תסנכ לע רבועה ךילהתה קוידב והז
ויוטיבש ינשה בלשה אב ,לגעה ידבועב םקנה ברחו תוחולה תריבש לש ,יחרכהה ןושארה בלשה תובקעב
תאמוטמכ קוחירב ךורכה ישילשה בלשה וירחאלו ,(ד ,ג"ל) "וילע וידע שיא ותש אלו ולבאתיו" :לבאו תוחכפתה
.(ז ,ג"ל) "הנחמל ץוחמ ול הטנו להאה תא חקי השמו" :הדינה
תינשב םינתינ תוחולה :םירופיכה םויב יוצירו סויפ תעש האב יודינו שפנ ןובשח לש םיכורא םישדח רחאל קר
.רעש תליענ תעל רעש חתפנו
תסנכ םע דעוויהל םימלועה ןובר בושי וב ,תולולכ ןכשמ תונבלו שדחמ הפוח דימעהל תואה םג ןתינ זא וא
.םימוחינ םיבוט םירבד הבל לע רבדלו ,לארשי
הבישלו ןורכשה ןמ תוחכפתהל ךרדה תא הללסש איה ,תוחולה תא הרבשש 'הקזחה דיה' אקוודש אופא אצמנ
.התיבה
:תובבוד וניתפשו תורודלו העשל וז 'ךוניח תרדס' חסונ םיאתשמ ונא םידמוע
"!תרבישש ךחוכ רשיי" !ןמאנ העור – השמ

תרופ ןנחרבשמ

הנחמה לא ברק יכ יהיו
תלחמו לגענ תא אריו
השמ ףא רחיו
תחלה תא וידימ ךלשיו
(טי ,ב"ל תומש) רהה תחת םתא רבשיו

בבל בוטבו החמשב איה םימש תדובע רקיע רשאכ
.ךרבתי ונוצר ירבועב ןכ
ןקתלו בושל הווקת ול שי – בצעתמו אטוחה
.םולשו סח ותווקת הדבא – ונוועב חמשה ךא
ופא רחיו זא – םיחמש ויהש תולוחמו לגעה ותוארב ןכ לע

ךישלא


םתוחכ ינמיש

(ו ,'ח םירישה ריש) "ךבל-לע םתוחכ ינמיש"

לוחמ תורכשבו
לזרב שוקשקבו
םדה ףורטבו
לוקה עמשי אל
ללפתמו גרוע
… םתוחכ ינמיש

לחר


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


הליפת ינפל םיידי תליטנ

…הצחרל תשוחנ רויכ תישעו"
םהילגר תאו םהידי תא ונממ וינבו ןרהא וצחרו
(כ-חי ,'ל תומש) "… םימ וצחרי דעומ לא םאובב

(א"צק ןמיס א"בשרה תבושת) הליפתל םידי תליטנ :א"ע ו"ט תוכרבב ורמא ןאכמ"

.האב איה ןברקה םוקמב הליפת ירהש םתדובע ינפל םינהכה ידי תציחרמ אתיירואדמ אופא וניה הליפתה ינפל םידי לוטיל םימכח תנקתל דוסיה
:םיידיה בצמב היולת הליטנה בויח תמר
תארקל וידי לוטיל בייח ,העיזה תמחמ תמיוסמ אמהוז שיש ופוגבש םיסוכמה תומוקמב עגנ וא ,ויכרצ תא השעש ןוגכ ,ופנוט וידיש ול עודי םא (א
ךירצ ,םימ םש ןיא םא םגו .םימב םיידיה תציחרב קפתסהל לוכי ,ילכ ול ןיא םאו .ודי ףכ לכ תא לוטיו ,ילכמ וידי לוטי הליחתכלו .הליפתה
הליפת דיספיש וא הליפתה ןמז רובעי םייתניב םא םנמא .הליפתה תארקל וידי לוטיל ידכ ,(רטמ 960 - לימ) רטמוליק לש קחרמל דע ךלילו חורטל
.(כ ,בצ ב"מ ;ד ,בצ ע"וש) ללפתיו - אמהוז ץמש לכ וידימ ריסהל ידכ ,ודגבב וא לוחב וידי תא ףשפשי ,רוביצב
םש שי םא ךכיפל .וידי תא לוטנל ךירצ םא םיקסופה וקלחנ ,ופוגבש םיסוכמה תומוקמב עגנ םא רכוז וניאש ,תומהוזמ וידי םא עדוי וניאש ימ (ב
הליטנ תוכירצ םניא םיידי םתסש םירבוסה םיקסופה לע ךומסיו ,וידי תא לוטיל ךירצ וניא ,םימ ול ךומסב ןיא םא לבא ,וידי תא לוטי ,םימ
.('םאו' ה"ואב ;וכ ,בצ ב"מ ;ב ,גלר ;ה ,בצ ע"וש) ודגבב וידי תא ףשפשי ןוחטב רתילו .הליפתל
רוזחל ךירצ וניא ,ופוגבש םיסוכמה תומוקמב עוגנל אלש ומצע לע חיגשה כ"חאו ,ותיבב וידי תא ץחרו ויכרצ השעש ימ (ג
בל םישיו דומילה תארקל וידי לוטי ,ללפתהל כ"חאו דומלל ידכ תסנכה תיבל סנכנש ימ ןכו .הליפתה תארקל וידי לוטילו
תארקל וידי תא לוטילו בושל ךירצ וניאו ,ופוגבש םיסוכמה תומוקמב עוגנל אלש

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]"הרותב תוא" שי םוקמ לכל

ךלובג תא יתבחרהו ךינפמ םייוג שירוא יכ"
ךתולעב ךצרא תא שיא דומחי אלו
ךיהול-א 'ה ינפ תא תוארל
(דכ ,ד"ל תומש) "הנשב םימעפ שלש
םלועה תומוא ןיא ןכ יפ לע ףאו המילשורי הלועו ותיב תא בזוע ולוכ לארשי םע – ןאכ םיאור ונא שממ יולג סנ
– ןניקסע ימעפ-דח הרקמב ,הרואכל .ונירע לע םירמוש םיהול-א יכאלמ ,ולא תושוטנ םירע םישבוכו םימק
.ומוקמב יונב שדקמה תיבו םתמדא לע לארשי לכו ונלובג 'ה ביחרי רשאכ אקווד
ארבו אתיירואב אוה ךירב אשדוק לכתסה" ,לארשי ץרא לש תיעבט הנוכת ןאכ תראותמ יכ םג רמול רשפא ךא
לכ – השודקה ונתרותב תוא שי לארשי ץראב רתאו רתא לכ דגנכ יכ אקניפסמ ר"ומדאהמ יתעמשו "אמלע
רשאכ (וט ,ו"ט) עשוהיב אוה ןכו ,לארשי י"ע התובקעב שבכהל חונה י"אב םוקמ שי תשדחתמו תדמלנש הכלה
וחכתשנש תוכלהה תא ולופליפב ריזחהש י"ע השבוכו לאינתע ץפוק ,רפס תירק איה ריבד שוביכב השקתמ בלכ
.שבכהל ריבד החונ אליממו (רתא לע י"שר ירבדכ) השמ לש ולבא ימיב
ץרא רשאכ .תווצמה םויקב הקמעהו תוכלה ישודיח לש אצוי לעופ הניה ךרבתי 'ה י"ע לארשי לובג תבחרה
."ךצרא תא שיא דומחי אל" אליממו ונתדלומ ילבחב הזיחא לכ םלועה תומואל ןיא הזכ ןפואב ונל היונק לארשי
רמולו בצייתהל ,לגדל ארקהל תונוכנה – "תוחילש" תווצמ הניה םדגנכש הכלההש ץרא ילבח םנשי יכ ריעהל
.לארשי ץרא לש הבושיו השוביכ תווצמל "יננה"
האבה תימואלה המישמה יהמ – ונתאמ לאוש 'ה המ העש העש ,םוי םוי שפחלו קפודה לע די םע תויהל ונילע
תולעלו םוקל ,םייזיפו םיינחור ,םיישפנ םיישק לעמ תולעתהל "ילא 'הל ימ" שדוקה תאירקל בויחב תונעהלו
:ץראה בושי תווצמ לש ,וז הכלהב שדחתהל ונל ארוק 'הש הרכה ךותמ תובשייתהה תעונת תא תויחהל .רהב
ךתכל" םדקכ ונימי שדחנש הפצמו ('ד השע תווצמ ,ן"במרה) "הממשל וא תומואה ןמ יתלוז דיב הנחיננ אלש"
."העורז אל ץראב רבדמב ירחא

שמוח ,ךלמ-רה םולש

"שמח"ה לא
העיסנ תוקד 10 -כ לש קחרמב םקוממ אוה .הנש םירשעכ ינפל םקוהש ןורמושה ןופצב יתליהק בושי וניה שמוח
.אבס רפכו הינתנ העיסנ תוקד 45 -כו (רתויב בורקה בושיה) ןורמוש יבשמ
לע הנופצו םורדמ םכשו הקיתעה ןורמוש ריעה לע הפוצ שמוח .םיהדמ ונממ ףקשנה ףונהו ןוניגב חפוטמ בושיה
.דודשא דעו הפיחמ ףוחה רושימ לע הברעמו קמעה לדגמו הלופע הכאוב ןתוד קמעו רונאש קמע
םיישקה לשב תונורחאה םינשב ונרעצל פלוא ,תוחפשמ 52 לש איש רפסמל בושיה עיגה םינש שולשכ ינפל
ועיביש תויתד תוחפשמ תטילקב ליחתהל םייתנש ינפל רבכ טלחוה ןכ לעו תוחפשמה רפסמ תחפ םיינוחטיבה
.היסולכואה יגוס לכל םיאתיש םייח חרוא לע הרימשו תידדה הנבה ךות ,ינוליח בושיב רוגל תונוכנ
30 -ו (הינבב) הוקמ ,ראוד יתוריש ,היחש תכירב ,תלוכמ ,האפרמ ,םידלי ןג ,ןועמ ,תסנכ תיב םנשי בושיב
.תומיסקמ תוחפשמ
דצל וב שבגלו םוקמה תא קזחל הפיאש ךותמ ,םייתד םיריעצ תוגוז ינש שמוחל ועיגה םישדוח השולשכ ינפל
.תווצמו הרות תרמוש תיתליהק תרגסמ ,תומייקה תוחפשמה
םכנה ,םכאובב ונלוכ חמשנו הנשל קר ולו הזה הפיפיה םוקמל תולעלו תוניצרב בושחל םכמ םישקבמ ונא
.058-693693 ךלמ-רה ילוש :םיטרפל … תוארלו ץיצהל םינמזומ
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design