English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 אשת יכ תשרפ

ךשמה ב"סשתה אשת יכ תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]ןורכיז רוא ·


"חרפי רמתכ קידצ"

תיבל הרות רפס םיסינכמ וירבחו ותחפשמ ,ס"שת רדאב 'כ -ב ימואתפ ןפואב רטפנש ל"ז דרו חרפי לש ורכזל
."זוע-בבוד" תסנכה
רמוא רזעילא יבר .םדאה הב קבדיש הרשי ךרד איה וזיא וארו ואצ :םהל רמא" :רמאנ (('ט ,'ב) תובא תכסמב
רזעלא יבר ,דלונה תא האורה :רמוא ןועמש יבר ,בוט ןכש :רמוא יסוי יבר ,בוט רבח :עשוהי יבר ,הבוט ןיע :
"… םכירבד וירבד ללכבש ,ךרע ןב רזעלא ירבד תא ינא האור :םהל רמא ,בוט בל :רמוא
םדא .ותוישיא ינבאמ ףסונ ןפ ראתמ ובש טרפו טרפ לכו ,ל"ז חרפי רובע בתכנ הנשמה לש הז קלח ולאכ הארנ
.הילעו תובשייתה ,אבצ ,רתסב ןתמ לש םינוש םילגעמב ולוכ לכ קוסעו תוירבה םע ברועמה
תובשייתהה לש הכימתבו דודיעב םילויטב האטבתהש לארשי ץראל ותבהא התיה דואמ תטלוב התיהש הנוכת
.המלשה לארשי ץראב
.רזענה אלו רזועה אוה דחאה ולאכ השוחת ןתמבו ךויחב ,ול תדחוימה הרותב לכה

הרותה רפס תסנכה תכולהתו תויתואה תביתכ
17:45 העשב (3.3.02) ב"סשת רדאב ט"י ןושאר םויב ה"יא אצת
.ןג תמרב "זוע-בבוד" תסנכה תיבל ןג תמרב 8 ןוסנורהא בוחר ותיבמ
:תופתתשהב
ןג תמר לש ישארה הבר – א"טילש לאירא בקעי ברה
תסנכה תיב בר – א"טילש ץכ ןורהא ברה
םי-תבב ת"רדא ע"נב תבישי שאר – א"טילש דרו רימא ברה ,ודוד ןב

םייחה רוא


חירה שוח לע

(ג"כ ,'ל תומש) "שאר םימשב ךל חק התאו" :רמאנ החשמה ןמשב
(ד"ל ,'ל תומש) "… םימס ךל חק" :רמאנ םימסה תרוטקבו

ךא .תודרשיהל ינויחו יזכרמ שוח והז םיבר םייח ילעב לצא םנמא .םדאב םיחתופמ תוחפהמ אוה חירה שוח
.תילופיט הניחבמ םגו תירקחמ הניחבמ םג ,חירה שוח "חנזוה" ךכו ,םירחא םינונגנמ םדאה ינבל
וניא (… התועמשמ ללגב רשאמ ןולימה ףוסב המוקימ ללגב רתוי תרכומה הלימ) "ןרתת" וא חיר שוח רסח
םיתעל חירה שוח ,םירחא םישוחב תולבגה ילעבל ,תאז םע דחי .העונת רסח וא םליא ,שרח ,רוויעכ הכנ בשחנ
תרוויע התיהש ,רלק ןלה .דחוימה םחיר יפל ,םירכומ םישנא תוהזל םיעדויה םירוויע לע עודי .בר רזעל שמשמ
.רתויב הל עירפה רבדה ,םגפנ הלש חירה שוחו תננוצמ התיהשכש היתונורכיזב תרפסמ ,תשרחו
ןפואב םישדחתמ "םינטלוק"ה .ףאה תיריר יאת ךרואל םיאצמנ ,חיר לש תושוחת םיריבעמה בצעה יביס
חומב תלבקתמ חירה לש תיפוסה השוחתהש ךכ ,תלוגלוגה ךותל םידחוימ םיביס םיחלוש םיבצעהו ,דימתמ
םורק תקלד וא השק שאר תלבח) חומב העיגפ בקע ,תיזכרמ תויהל הלוכי ,לשמל תושרח ומכ ,תונרתת .ומצע
ףאה תורעמ לש תקלדב :רתוי הברה החיכש הנורחאה וז .ףאה תירירב העיגפ בקע ,תירפירפ וא ,(חומה
.הליגר תוננטצה וא תיגרלא תלזנ ,(סיטיסוניס)
תיריר יאתב עוגפל לולע ךשוממ שומישב ,םותס ףאו תלזנ לע לקימ אוה םא םג םיסיסרתו ףא תופיטב שומיש
.חירה שוחל קזנ םורגלו ףאה
ךרבל הלדבהב ל"זח ונקית ןכלו ,הבר האנה ונל בסימ בוט חיר ,םדאב חתופמו ינויח הכ חירה שוח ןיאש תורמל
םג וז .(תבש תוכלה ,ם"במר) "בוט חירב התוא ןיחמשמ תבשה תאיציל תבאוד שפנהש ינפמ" םימשבה לע
.םויה דעו םדקמו זאמ ,בושח ילכלכ םרוג הווהמ םימשבה קושש הביסה
תיז ןמש לש םיענ רוא ,ויפויב דחוימ הנבמב היה ,הרוש 'ה תניכש וב םוקמ ,ןכשמהש ונתשרפ תטרפמ ,ןכאו
.(ו ,ה"כ תומש) "םימסה תרוטקלו החשמה ןמשל םימשב" – ברע חוחינ חיר וב הלעו ,ותוא ריאה

ץיבוקשרה עבש תב ר"דםוגרתה רוא

תירבעבש תימראה
וננושלב תיסיסב הכ הלימ

עבש סולקנואב האב וז הלימ) סולקנוא םגרתמ ךכ .היסיסב תיו ארויכ תיו – חכ ל תומש – ונכ תאו רויכה תאו
סחייתמ וניא ,ונולימב ,הדוהי ןב .ןכ = סיסב – ןכ םאו ,(ארקיו שמוחב תחא םעפו תומש שמוחב םימעפ
חרפה ןירוהט הרונמ ינק" :וניתורוקממ אוה טטצמו ;ןכ – התועמשמ תא איבמ אלא ,הלימה לש הרוקמל
ול שיש הזה דומעכ ,(תויסיסב איה – 'ו ד"כ םש – הנשמב םיברה תרוצ ,בגא) 'ז א"י םילכ – "ןיאמט סיסבהו
השענש ןויכ ךכ דמעו ססבתנ ישילש לגר ול ושעש ןויכ" – ילעפ שומישבו ,הכ ארקיו הבר שרדמ – הטמלמ סיסב
פ םיליהתבש קוספה תא ושרפב ,י"שר ןכו ;דועו ,בי רבדמב הבר שרדמ – "דמעו (םלועה) ססבתנ דימ ןכשמה
.תבשוימהו תססובמה :רמוא ,ךנימי העטנ רשא הנכו זט
ףיסומ 206 'מע ,הנשמל אובמ ורפסב קבלא ךונח וליאו ,אוה תינוויה ןמ הלימה רוקמש עבוק ןשוש ןבא ןולימ
סיסב הלימהו ,היפיעסל תימראה לע העיפשה ינש תיב תפוקתב תינוויהש הארנ .תירוסבו םוגרתב ןכו רמואו
התיה תירבעל וז הלימ לש התרידחש קפס ןיא םלוא ,תימרא ורבידש םידוהיה יפב םג ךכ ךותו ,הב הטלקנ
ינש תיב תפוקת ןב ידוהיה הב יורש היהש "תופשה תמחלמ"ל, וז היישרפב ונעדוותנ הנה .תינוויה רוניצב רקיעב
.תינוויו תימרא ,תירבע :ויפב ונצצורתה תופש שולשש
ןוויכ תאזו ,רערועמ יתלב סיסב לע תדמוע וננושלב תדמוע ,וננושלב הססבתנש וז הלימ ,תועדה לכל
יסיסב ,תויסיסב ,סיסב – תומש ;ססבתה – םילעפ :לע תססבתמש םילימ תחפשמ הביבס רוציל "הליכשה"ש
םימוחתב המוקמ תא וז הלימ האצמ ,תאז תוכזב .דועו ;סוסיב – הלועפה םש ;ססבל – לעופה םש ;(ראות םש)
הלעמל סיסב ךרעל שי [תופדרנ םילימ רצוא] הלימב הלימ ןואינבא ןתיא לש ורפסב) ונייח לש םינווגמו םינוש
סיסב) תיסדנה הרוצ תנעשנ הילעש תנזואמ עלצ ,(דסמ ,דוסי) ןכ – יללכ םוחת :(תופדרנ םילימ םישימחמ
הקזחל ותולעהל שיש רפסמ ,(חלמ תרצוי הצמוח םע הרבחתהבש) תימיכ תבוכרת ,יאבצ ןקתמ ;(שלושמה
.דועו ,תיסיסב ןושל ,(הפקשהל עקר ,עצמ) תידוסי החנה ,(הקיטמתמ)

לאנתנ והילא ר"ד
לזרב לש םיבצע ךירצ

הצר עגר ותואב .םדוקה רבחה … לש ויתועורזב איה הנהו ותלכ רבעל ןתחה הנפ ,הנותחב סוכה תריבש רחאל
םיבצע ךירצ לבא !?"הפוחה תחת הנזת הלכש" ,ךישמהל םעט ןיא ,הבותכה תא עורקל ,"םילכה תא רובשל"
.טאל טאל ןקתלו הלחתהה תורמל האלה ךישמהל לזרב לש
דקור םעהמ קלחשכ ךישמהל ןתינ ללכב ךיא הרואכל .לגעה תשרפל ועיגהב קוק הדוהי יבצ ברה ןנשמ היה ךכ
אל אוה" ."היהי אל ךל םג יל םג ורוזג" םיארוקה "וננחמב" םג תולוק ונא םיעמוש םעפ ידמ ןכא ?לגעה ביבס
." 'ג ביבא תמר לע רומשל ןכומ אל ינאו .ע"שיב תרשל ןכומ
םידוגינ .ןמז לש הלאש קר הניה תוברת תמחלמ וליאכ הארנו םילדגו םיכלוה תילארשיה הרבחב םירעפה
םהרבא ינב ולא .היבוברעב לכהו םידוגינ הברה ךכ לכ ?דחא םע ונא םאה הלאשל םיליבומ ןכא ,ולא םיפירח
?הזמ הז כ"כ םיקוחרה םיפנע הלאכ וחמצ דחא שרושמ דציכ ?בקעיו קחצי
םילקש ימלשורי) "םינתונו ןכשמל םיעבתנ ,םינתונו לגעל םיעבתנ ,וז המוא לש היפוא לע דומעל לוכי התא ןיא"
אל יכ ,ותמלשה אוהש המ וילע תפסות ןאכ שי דחא רבד הנושאר ארבנ רשאכ" :ל"רהמה ריבסמ םלואו .(א
,זט מ"ע לארשי חצנ) "לבקמה דצמ אוה רשא יובירה אוה הז רבדו .המלשה וילא ךירצ היהי אלש רבד ארבנ
.(293 מ"ע "גח םוי םוי" ןייעו
כ"כש םיפנעה תא דכלמ דחא שרוש םלואו .ונלש םיפקשמב הז ,האור ךניהש דוגינהו יובירה – ונלש םילימבו
דצמ םידגנתמ םה םיכפההש ג"עא יכ" רשקהו תודחאה לע םידמלמ םילודגה םידוגינה אקוד .הזמ הז םיקוחר
םיכפההש לככו … דחיב םירבחתמ םה הז ליבשב ,לכהל םימילשמ םה דחיב םיכפההש המב םוקמ לכמ ,םמצע
.(הל מ"ע 'ה תורובג) "לכה םה ךכ ליבשבו הזמ הז תאצל םייואר רתוי ,הזמ הז םיקוחר רתוי
המלשה תבייחמ תואיצמה תומלשש הנבהל ונתוא םמורמ ,םיטרפה לעמ ונתוא הלעמ ,דוסה תא הלגמ םירופ ןיי
.ותמלשה ךרוצל ורבחל קוקזה לקשה תיצחמ קר אוה דחא לכ ,דוגינ י"ע
ויהיש םה ,הז ןויוושו תודחא .הב םיווש לארשי לכ דיש הזב תדחוימ ונתשרפ תא תחתופה לקשה תיצחמ תווצמ
ךלמה דוד י"ע הנקנ שדקמה תיב םקוה וילע יסוביה הנורא ןרוג םג .ןכשמל םינדאה ולא ,הניכש תארשהל סיסב
.('ב םימיה ירבדל 'ב לאומש הוושה) לארשי לכ יפסכב
תודחאה ילקש תא םימידקמ רשאכ קר .לגעה אטחב הליפנה ןיבל לקשה תיצחמ תווצמ ןיב קודה רשק םייק
הזבמה עשר ותוא תדועסמ םינהנש םישנא שיש אוה בצמהש תורמל ןמה ילקש תא לישכהל םחוכמ םיחילצמ
.תודחאה ילקש תובישח תא שיגדהל ךרוצ שי זא אקוד ילואו הזכ אוה םעהמ קלחש םג .שדקמה תיב ילכ תא
ןכא הז .שדקמה תיב ןינב תא תוקיחרמ קר "ינשה הנחמה" תוצמשהש תעדל דמלנ ,תאז םינפנו ןיבנ רשאכ קר
.לזרב לש םיבצע ךירצ שממ "םינענכ"כ םיגהנתמה םידוהי שישכ ,השק


ינזח ןדיבא ברה
הפיח "םולש רשבמ" ןיערג שאר

"םולש רשבמ" – ינרות ןיערג
ןמצעל וביצהש תוריעצ תוחפשממ בכרומ ןיערגה .הזוחא תנוכשב ,ט"נשת תנשב םקוה הפיחב ינרותה ןיערגה
.תאזככ תרדגומ הניאשו תיתדה היסולכואה ברקב לועפל – תובבלב לחנתהל – הרטמ
:תוליעפה ימוחת
לש ינחורה זכרמה תא הווהמה "םולש רשבמ" שרדמ תיב םקוה – םעונ יכרדב התצפהו הרות דומיל
םיליעפמו ,תודהי ירועיש ןיערגה ירבח םידמלמ ןכ ומכ .םידלילו רעונל םירגובמל םירועיש ובו ,ןיערגה
.םייללכהו םייתד-םייתכלממה רפס יתבב הווצמ רבל הנכה טקייורפ
תוליעפה .גח לכ תארקל הקוצמב תוחפשמל ןוזמ ילס םיקלוחמ החוורה תכשל םע ףותישב – דסחו הקדצ
."םיינוליח"ו "םייתד" םיינוכית רפס יתב ידימלתו םירגובמ ףותישב ללוכה יכרבא י"ע תעצבתמ
ידוהיה תיבה – יתחפשמה אתה לש ותובישחו ומוקמ תא ררבל ידכ םקוה – ידוהיה תיבה תבשחמל ןוכמ
.ותמלשהו תיבה ןינב ךילהתב גוזה ינבמ דחא לכ לש דחוימה םדיקפתו םחוכ ,םתוהמ תאו ,ונרודב –
.תולכ תכרדהל זכרמו תולכ תוכירדמ תרשכהל םיסרוק ,ןויע ימיו יברע :ןוכמה תויוליעפ
.04-8257185 :םיטרפל .האבה הנשה תארקל םיכרבאו תוחפשמ טלוק ןיערגה

ונימיב החפשמה ירגתא
הנשה ונחתפ ,ץיקב ןויעה ימיב האישש א"סשת תנשב הפיחב "םולש רשבמ" ןוכמ לש תוליעפה תחלצה תובקעב
.ןיפסיחו תולעמב םיפסונ תוליעפ ידקומ
."ןופצב ימע לא" ףותישב שדוחל תחא תמייקתמו םישנלו םירבגל ןויע יברע תללוכ תוליעפה
-04 :תויוליעפה לע םיטרפל .הפיחב ימואלניבה םיסרגנוקה זכרמב ה"יא ומייקתיש – ץיקב ןויעה ימיל ונוכיה
.8676789

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


םיאשינה תוגוזל הרושב
הזוח שדוחה םתחנ ,םהילא הוולנה לכל עויסבו םהיתונותח יריחמ תדרוהב תולכלו םינתחל עייסל םיצמאמל ךשמהב
תומלואב רישע טירפת לולכיו מ"עמ ללוכ $13.5 לע דומעי הנמה ריחמ .ביבא לתב (ראפה לכיה) "החמשה ימלוא"ל הלעפה
.ל"נה
,תונותח האמל בורקב םיפתתשמ תובבר חמשל וניכז ובש ,הרבעש הנש לש ןויסינהמ" :רמוא וז המזוי ליבוהש ,קלפ םייח
ונחמש .וילא םתריהל ךירצ רוביצה לכש יתימא ךרוצ וניה תונותחה יריחמ תדרוהל שוקיבהש – לכל עודיש תא ונדמל
ונא .םילשוריב ונלעפה התוא תרגסמב תונותח ושעו תינויער תירסומה האירקל ותואינ םיעצמאו ןוממ ילעב םגש חכוויהל
.רוביצה ןומאל הכזיו ירפ אשיי םלואה תלעפהב ךורכה ןוכיסהו עקשומה ץמאמהש הווקת
תלוכת תשיכרל "ריעצה רודה" ידרשמב םזוכיר לשב ,תוגוז תורשע וכז ,םילשוריב הנורחאה הנשב םלואה תלעפהל רבעמ
.הרומת םוש אלל הז לכו קושה יריחמ תריבש ךות םיתוריש ונתנש םלצו תרומזתלו ,םייתועמשמ החנה יריחמב תיב
.02-6448440 גשיבא :םיטרפל


"!לוק ארק יכ – יתכלה"
.ל"הצ םע םואתב תלעופ תובדנתהה .ףסונ םיאולימ תורישל םינכומה וא רוטפ ילעב
.03-5693688 :סקפ 03-5693807/8/10 ןופלט .ביבא לת 8 העבראה 'חר :תובדנתה זכרמ

למרכ בושיב הרות רפס תסנכה
(וט ,ב"ל והיעשי) "למרכל רבדמ היהו םורממ חור ונילע הרעי דע"
תסנכה תיב לש עבקה ןיינבל הניפ ןבא תחנהו הרות רפס תסנכה ה"זעב םייקתי (12.3) ב"סשתה רדאב ח"כ ישילש םויב
ברה ,ןג תמר לש הבר – לאירא בקעי ברה ,עברא תירק לש הבר – רואיל בד ברה :דמעמב .ןורבח רה םורדבש ,למרכ בושיב
כ"ח ,למרכ בושיה בר – ןויצ בהוא בקעי ברה ,תג תירק לש הבר – ומח ןב המלש ברה ,"רינ" תבישי שאר – ןמדלו רזעילא
העשב החנמ תליפת .רוביצ ישיאו םינבר ,ל"דפמה ר"וי – יול קחצי ברה ,תסנכב הטילקהו הילעה תדעו ר"וי – לדנה יבצ
.02-9963101 :םיטרפל .16:30
תוהוגנב ךרד תצירפ
ידיל רסמנש וילא השיגה שיבכ לשב ומוסרפ תא הנק ,ןורבח רה ברעמב ןכושה ,ריעצה בושיה .ךלוהו לדג תוהוגנ בושיה
רה לא החרזמ השיגה הענמנו וב עונל םידוהיל היה ןתינ אל הרבעש הנש תליחתמ לחה (A חטש) תיאניתשלפה תושרה
דואמ חתפתה בושיה םיישקה תורמל .תג תירק הכאוב הברעמ ךרדה לע קרו ךא ססבתה בושיה שיבכה תריגס זאמ .ןורבח
ךלהמב .'דכו תוינק ,םידומיל ,הקוסעת םוקמ וניש םקלח ,שדחה בצמל םמצע ומיאתהו םוקמב וראשנ םיבשותה .זאמ
תודובע ולחהו חתפנ שדח ןג ,ומצע תא ליפכה אוהו תובר תוחפשמ ופסונ בושיל .השבגתהו הקזחתה הליהקה הנשה
.סולכאל םיניתממו םויס תארקל ולא םימיב םידמוע םינושארה עבקה יתב .הביבסב תויאלקח
ביחרהלו םוקמה תא קזחל המגמב ,תרופ ןנחו טילש לאינד ברה תופתתשהב ,תוהוגנב םייקתהש ,טבשב ו"ט דובכל סנכב
לש םבל תא ביחרהו םמיח רבדהו (רעוסה ריואה גזמ ףרח) ץראה יבחרמב םיריעצ םייתאמכ ופתתשה ,הטילקה לגעמ תא
."םיקיתוה" םיבשייתמה
עברא תירק תא םיבשות םיעסונ םוי םויו שיבכב תחטבואמ העיסנ רשפאמ אבצהש שדוחכ הז … לגעמה רגסנ םויכ
!םכל םיכחמ .ןורבח רהל תינש רבוחש בושיל הלודג הוקת הזב שי .ןורבחו
.02-9605188 – דרשמ ,051-217383 – קרב – הטילק יכילהו רוקיב םואתלו םיטרפל


'ח ,"בירעמ" ןותיעבו ב"סשת טבשב 'ב ,(!!!)"ץראה" ןותיעב "םיבתכ-םיארוק" רודמב םסרופש ,תוהוגנ לע בתכמ םכינפל
:ב"סשת טבשב
תוהוגנל םיעידצמ
.שיכל ירושימל חרזממ רטמ 700 הבוגב תאצמנה ,תוהוגנ תולחנתהל תיאשמ גהנכ יתעגה יתישעש םינורחאה םיאולימב
התיה ,המורד ביבא לתמ הלפשה לכ .יתבו ינב םידמול ובש ,תג תירקב רפסה תיב תא בטיה םשמ יתיאר הטושפ תפקשמב
תוחפשמ 12 ןתוא תובשוי תוהוגנב ,םשש תעדל בוט ,ף"שא ידיל רבד לש ופוסב ועיגי מ"מ 120 תושויטקשכ .ילגרל השורפ
וא קאריעמ ועיגיש עקרק-עקרק יליט תאו תושויטקה תא תונקיידב חווטל ולכויש ף"שא לש חוויט יניצק אלו תואלפנ
.םיה תפש – לוחכה וקה ןיבל קוריה וקה ןיב הלפשב םוקמ לכל הימוקרתמ
ןאכ ונחנא .תושויטקה חווטב רבכ םה םגש ,"םיאניקניש"ה לש םיפודיגלו געלל בל ומישת לא ,תוהוגנב הלעמל םש םתא
.םכל םיעידצמ תג תירקב
תג תירק ,דעלג (ופיס) ףסוי[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design