English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 חרק תשרפ

חרק תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


?אל וא ןכ – "תיביטקלוק השינע"

.הרותב זומר וניאש רבד ךל ןיא :םימכח ורמא
לש הרואל התוא ןחב ,ןילוח יניינעב ףאו היגוס לכב ןודל ךאובב םדאל רמול אלא הרותה תא ללהל קר אב אל הז ללכ
.(א"כ ,'ל היעשי) "וב וכל ךרדה הז :רמאל ךירחאמ רבד הנעמשת ךינזאו" שדח רואב םירבדה ךל וריאי זאו ,הרות
.ירוביצה םויה רדסמ תדרוי הניאש "תיביטקלוקה השינעה" תייגוס םע דדומתהל שקבנ וז טבמ תדוקנמ
םיפחב םג העבט יפל תעגופה תיביטקלוקה השינעה דגנכ רגת םיארוק המואה ילודג תא וניצמ הרותב תומוקמ ינשב
.עשפמ
:לאושו 'ה לא וניבא םהרבא שגינ ,הרומעו םודס לע דמשה תריזג תעב ,הנושארה םעפב
… ?עשר םע קידצ הפסת ףאה"
הזה רבדכ תושעמ ךל הלילח
.עשרכ קידצכ היהו ,עשר םע קידצ תימהל
(ה"כ-ג"כ ,ח"י תישארב) "?טפשמ השעי אל ץראה לכ טפושה !ךל הלילח
רבדמב) "עגרכ םתא הלכאו תאזה הדעה ךותמ ולדבה" ןורהאו השמ לע ה"בקה הווצמש העשב ,ונתשרפב הינשה םעפבו
,ז"ט) "?ףוצקת הדעה לכ לעו אטחי דחא שיאה רשב לכל תוחורה יהול-א ל-א :םיקעוזו םהינפ לע םה םילפונ .(א"כ ,ז"ט
.(ב"כ
"תכמות הביבס"
?םימלועה ןוביר תבושת יהמ ךא ,םירורבו םיבקונ םלועה תובא ירבד
הרשע ולו – ואצמי םא אלא ,םיקידצה ועגפי אלש דבלב וז אלש ,ריהבמ ה"בקה :הטושפ הבושתה הרומעו םודס תשרפב
.ויתונב יתשו טולכ ולצני יאדו םיקידצה םוקמ לכמו ."םרובעב םוקמה לכל יתאשנו" – םיקידצ
.הכרצ לכ הרורב הניאו המומע הבושתהש המוד ונתשרפב תאז תמועל ךא
:ןויע הכירצ התליחתמ השרפה לכ רבד לש ותימאל
ןורהאו השמ םיזיעמ דציכ ,עשפל איה הפתוש םאו ?התולכל ה"בקה שקיב עודמ ,ןוועמ הדעה הייקנ םא ,ךשפנ הממ
"?ףוצקת הדעה לכ לעו אטחי דחא שיאה" :סירתהל
:תבכרומ תואיצמ ןאכ ונינפל יכ קפס ןיא
הביבס" חרוקל תקפסמ לבא ,המרב הלוק תא העימשמ איה ןיא םנמא .המימת הכ הניא ,דעומ להא ביבס תלהקנה הדעה
."תכמות
:(א"כ ,ז"ט) הרותל ושורפב ן"במרה וז תואיצמ ראתל ביטה
בטייו ,אנקמ אוה םלוכ דובכל יכ םהל רמאו הדעה לכל חרוק ארק זאו … ןורהאו השמ רחא םעה בל היה הליחתכלמ יכ"
הניכשה ירחא םירהרהמכ םהו ,םבר ירחא םירהרהמ ויהש היילכ ובייחתנ הנהו … תוארל םלוכ ולהקנו םהיניעב רבדה
םתוא התפמה םרוגה אוהו ,חרוק אלא השעמב אטח אלש ,תוכז םהילע ודמיל ןורהאו השמו .(א"ע י"ק ןירדהנס י"פע)
."ודבל תומיש יוארו
,ז"ט) "םריבאו ןתד חרק ןכשמל ביבסמ ולעה" :רמאל הדעה לא רבד" :ךרבתי 'ה תבושת בטיה ןבות ן"במרה ירבד רואל
.(ד"כ
,םוקמל םיכומסה םג ליצהל רצקת אל 'ה די .םילצינל םיפסנה ןיב הדרפה רוציל דעונש ינכט ןיינע קר וז השירדב ןיא
."םונהיגב םוקמ םהל רצבתנש" חרוק ינבכ
.םמע תוהדזהל הלילח ופיסוי וא ותדעו חרוקמ ורענתי םאה ,ןחבמב הדעה תא דימעהל הדעונ "!ולעה" :העיבתה
:(ד"כ ,ז"ט) הרותל ושורפב ם"יבלמה םירבדה תא שיגדמ הפי
תוארהל לעופב השעמ ושעיש ךירצו ,םהישעמל םימיכסמ וליאכ הארנ ,הלאה םיעשרה לצא םידמוע םהשכ יכ …"
"… םנומהמו םהמ םיקחרתמש
השמ יפב "הכוכיר" ןיבל !אל ותו "!ולעה" :תצרחנה תיהול-אה הדוקפה ןיב ןיחבהל ןתינ ,הלדבהל ןז השירדב :בגא
.(ו"כ ,ז"ט) "םתאטח לכב ופסת ןפ … הלאה םיעשרה םישנאה ילהא לעמ אנ ורוס"
קפתסמ ,ןמאנה העורה השמ וליאו ,תלעות ילוקיש לכ אלל ,'אטח תארי' ךותמ תטלחומ תורענתה הדעה ןמ עבות ה"בקה
.ופוג אטחהמ הדילסה תא ןיידע המינפמ הניאש ףא ,'שנוע תארי' ךותמ קותינב
:אופיא םכסנ הבה
,עשפב תכמותה הביבס תמייק םהב םיבצמב לבא ,עשרל קידצ ןיב הניחבמ הניאש תיביטקלוק השינע הרותה תללוש ללכ
.עשפהמ רענתהל הל רשפאי רשא ןחבמב הדימעהלו הריהזהל שי ,זא םגש אלא .תיביטקלוק השינעמ םיתיעל סונמ ןיא
"םולש תעו המחלמ תע"
תושעל דימת ןתינ אל ,תיחרזא היסולכוא ירחאמ רתתסהל רחובה רורט דגנכ קבאמב טרפבו המחלמ יבצמבש ןבומ
:ונתשרפל אמוחנתה ירבד םיפי הלא ןוגכ םירקמלו ,ללכל טרפה ןיב תוקייודמ תונחבה
."םלוכמ ערפנ – סעוכ אוהשכ ךכיפלו אטוחה ימ עדוי וניא ,הנידמ תצקמ וילע החרסש םדו רשב ךלמ"
:(ז"ט ןמיס) "ינימיה דומע" ורפסב ל"צז ילארשי לואש ברה קספ וז חורב
המחלמ לש הכרד וז יכ ,ופתתשהש הלא אלא ,הב ועגפי אלש הלועפ תיישעב קדקדל הבוח םוש ןיא המחלמ יניד לכב"
."עשר םע קידצ הב הפסנש
אל וב םוקמ לכב המחלמ תעב םג ,תיביטקלוק השינעב טעמלו םוקמ לש ויכרדב תכלל לדתשהל ונילע םוקמ לכמש אלא
אלב ירכב ןב עבש תגירהב – המכחה השאה תצעכ – קפתסהו ,הכעמ תיב לבאב הירוצ ןב באוי גהנש ךרדכ ,הנכס היופצ
.('כ 'ב לאומשב ןייע) הלוכ ריעה ןמ ערפיהל
תושרופמ הריהזהל שי ,יביספ ןפואב ולו – עשרו רורט ישנא םע הלועפ תיחרזאה היסולכואה תפתשמ וב םוקמב ךא
הרהזאל םיעוש םה ןיא םאו ,"םתאטח לכב ופסת ןפ ,הלאה םיעשרה םישנאה ילהא לעמ אנ ורוס" :םיהדזמה לכל רמולו
.םשארב םמדו םשפנל הער םילמוג םה ירה


תרופ ןנח

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


תינחור תוגיהנמ ךירצ

לש ותוגהנתה תא לוספל ןיא ,רומאל ."השעי ויניעב רשיה שיא" – איה הרואנה הפקשההו תלבוקמה המסיסה "םזינרדומ-טסופ" לש ןדיעב
הנהו .ולש תא ול רחוב םדא לכו ,"תותימא הברה שי" יכ ,ויתופקשה-ויתועד תא לוספל ןיאו (הרבחל דואמ אוה קיזמ ,ןכ םא אלא) תלוזה
הז ךותב םג"-ש קר ,הכלהה תוכמסבו הרות לש התותימאב ו"ח קפקפמ ונניא רשא רוביצה ךות לא םג תלחלחמ תאז "תמדקתמ" הפקשה
.ונינפל רשא השרפב תאז תיתוהמ היגוסל תוסחייתה אוצמל םישקבמ ונא ."השעי ויניעב רשיה שיא
. . .
םירסמה ןמ .ץראב םימכחה ידימלת ילודגמ דחא ,ה"הללז רהה-ןמ המלש ברה ר"ומ רטפנ ס"שת לולאב ו"כב הנשה :םידקהל ינוצרבו
דומלל ןיא ,ןכ לעו .הארוה הרומ אלא ןשרפ ונניא י"שר יכ עבק ברה .הרותל י"שר שוריפ רבדב אוה רהה-ןמ ברהמ ונלבקש רתויב םייזכרמה
תאז .דועו ץרא ךרדב ,רסומב ,הנומאב ,הכלהב – "ונדמלל אב י"שר המ" אלא – "ישוקה תא רתפ ךיאו י"שרל השק המ" שופיח ךותמ קר
.וינשרפמ קלח לש הסיפתה ןמ םירקמ הברהב הנושו י"שרל תדחוימ השיג ןבומכ
.ונילעהש היגוסל הבושת אוצמל ידכ ונתשרפ לע י"שרב ןייענ וז חורב
שרדמ ירבד תא י"שר טטצמ ןאכ .ינשרוד אלא רמוא רבדה ןיאו ,חרוק רדס תליחתל – ךל חלש רדס ףוסבש תיציצ תשרפ תא ךימסמ בותכה
ויניכש ןבואר טבשמ ןבור ,תוארדהנס ישאר םישימח םיתאמ סנכו דמע ?השע המו - "וירבד תא לטבמו השמ לע קלוח" חרוקש – אמוחנת
םהל רמא ?הרוטפ וא תיציצב תבייח תלכת לש הלוכש תילט ול ורמא .השמ ינפל ודמעו ואב .תלכת ןלוכש תותילט ןשיבלהו …
!?המצע תא רוטפת אל תלכת הלוכש וז ,הרטופ תלכת לש דחא טוח רחא ןימ לש תילט רשפא ,וילע קחשל וליחתה .תבייח
…ראבמ הירא רוג ורפסב ל"רהמה ?וניבר השמ לע ושקהש הישוקהו הנגפהה רשפ המ ונל ררבתה םרט ,םנמאו
ןיא ןכ םא קיסמ חרוק היהו …הרוטפ תלכת הלוכש תילטש בישי השמש רובס היהש אלא ,דבלב תילטה לע חרוק לש ותנווכ רקיע היה אלש"
ותוא םתיארו רמאנש ה"בקה לש תווצמה לכ םייקל הנתינ תיציצ תווצמש יפל ,תילטה ןמ היאר איבהו … ונישעמ תא רשייש ימ םיכירצ ונא
גיהנמ םיכירצ םניאו םישודק םלוכ לארשי לכ ךכ דחאה טוחה ןמ הרוטפ תלכת הלוכש ומכ חרוק רמאו .םתישעו 'ה תווצמ לכ תא םתרכזו
."ורשייתי םישעמה ודי לע רשא
,ינחור גיהנמב ךרוצ ןיא חרוק תנעטל וליאו .הרות םדמללו לארשי לש םישעמה תא רשייל ודיקפת וניבר השמש – ותנקסמב ל"רהמה רמואו
"דבל טילחהל" וצר קר ,הכלהה תוכמסו הרות לש התותימא תא םמצע לע םילבקמ יאדווב ותדע לכו חרוק ,הנהו ."דבל רדתסי" דחא לכ אלא
.ןוכנה השעמה תא םעל תורוהל ודיקפת וניבר השמ אלא ,ךשמהב ה"בקה תערכה תאז ןיא םנמא .תושעל ךיאו המ
. . .
הרומ םע םיצעייתמ תאז לכבו ,םינדמל םגו "םישודק םלוכ" .םינברו םידימלת םיצעייתמ ויה ומע :ל"צז רהה-ןמ המלש ברה ר"ומ לא בושנ
לכ םע – םדאל ול ןוכנש חרוק תשרפ ונתדמלמ ךכו ."איה ךכ אמלעד היגוס"-ש וא "תלבוקמה הארוהה תאז"-ש בישהל עדויה קיתו הארוה
.תינחור תוגיהנמ ומצע לע לבקל – ותונדמל

הדוהי ןב םוחנ ברה
םימודק ,םיריעצל םירפא רה תבישי שאר


םירפא רה תבישי
ןווגממ תבכרומ הבישיה .ילארשי ץרא ןונגסבו החמשו תיתחפשמ הריוואב םידימלת םישימחכ םידמול םימודקב םיריעצל םירפא רה תבישיב
,דומלת ,הנשמ ,ארקמ ;הינווג לכ לע הרות דומיל הבישיה תייווה זכרמב .הסונמו יעוצקמ םירומו םיכנחמ תווצמו ץראה יבחר לכמ םידימלת לש
.תינועבצו היח הרוצב רבעומה דומילב – םימלש הנומאו ך"נת ירפסו ,הנשמבו דומלתב תותכסמ הנש לכ םימייסמ .הדגאו הכלה
,הירגנב הינב ,הרישו הניגנ ,הבישיה תודשב תואלקח תודובע – רפסמ םינוויכב םידימלתה לש םתוחתפתה תא תדדועמ הבישיה ,תאז םע דחי
תועוצקמ ןכו תולדגב הרותה ןיינקל ךרדב תישיא תוירחאו תואמצע םידימלתל םינקמה םיעצמאה ןמ קלח םה שרדמה תיבב תימצע הדימלו
.תורגבל םישרדנה
תובישיב םידמול הירגוב בורו םינש שמח תב הבישיה .רוסמ תווצמ ישיא סחיו תבהואו תכמות םידימלת תרבחבו ,"דחי" לש הריוואב לכב
.תוהובג
www.harefrayim.co.il .09-7921305 :םיטרפל


?"תוטמ"ל "תותחמ"ה ןיב המ

יול תיבל ןורהא הטמ חרפ הנהו …"
(ג"כ ,ז"י רבדמב) "םידקש למגיו ץיצ ץיציו חרפ אציו

.תוטמהו תותחמה :התועמשמו חרוק תיישרפ תא םימחות םיבטק ינש
תא ןברדמה עינמה המ .שאו תרטק ,התחמ םדיבו 'ה ינפל םיבצייתמ ,םש ישנאו הדע יאישנ :שיא םישימחו םייתאמ
בדנ השעמכ הרז שא – רבדב שיש הנכסה תא וניבה אל יכו ?ישיאה עינמה קר םאה ?דורמלו דעווהל חרוק לש ותדע ישנא
?אוהיבאו
םא ?לארשי ינב תונולת תא ריסהל ךרדה יהוזה ?ורשפ המ .הטמה תפומ תא ה"בקה ליטמ לארשי ינב תונולת תרסהל
וצאינ יכ :העידיה לא הכילוה אל םהיתב תאו םתוא עולבל 'ה ארב התוא האירבה םאו ,הליעוה אל םיאטחה תפירש
?חרופה הטמ ליעוי המב – 'ה תא הלאה םישנאה
םישקבמ םה .םיהול-אה תדובע לש תיתרוסמה ךרדב םמצע תא ליבגהל ולכי אל ,ונלש השרפה ירובג םג ,אוהיבאו בדנכ
השוחתה תא םישקבמ םה םג .םיהול-אה לומ הטושפהו הרישיה הדימעהו שגפמה תייווח תא – הנוילעה השגרהה תא
הרויכ תויהל – שא ריעבהל םישקבמ םה .שדחל תורשפאה תאו םתוימצעל הרושקה וז תא ,םיהול-א תדובע לש הננערה
ג"ח שדוקה תורוא) ?םייח םהל המל הידעלב ךא – איה תנכוסמ ךרד םכרדש םיעדוי םה .םיינחורה םהייחב – תחתור
.(אסש
תא ןתת אל תוצרפתההש תעבוקו השק הכמ וזה תרעובה היצביטומה תא הכמ ,המדאב םהירבח תעילבו םישנאה תפירש
םתעיבתל איה הנעמ םיאטוחה םישנאה תפירש יכו :ויפב ותנעטו אוה ףרוע השק םע לארשי םע םלוא .ץפחנה הנעמה
הפיא ?הריציה היא ?הרעסה איה ןכיהו :תיתימאה הלאשה לע יוסיכ אלא היפ תא המדאה תחיתפ ןיא יכו ?תיתדה
?םיהול-א תדובע ךרדבו תדה ייחב שודיחה
.הטמה תפומב עיגמ וז תקדוצ העיבתל יהול-אה הנעמה
.םיממודו םינקז :הז דצב הז םיחנומ ,םיאישנה תוטמ .'ה תיבב הליל תעש
?בר םעל םייח וחתפי םתנקז שבוימ םאה ?וללה םימצעה ויחיה
… וב רכינ היחת לש קפוד ,םייחה תוצראמ ףלחו ונמז רבע יכ לכה ול ודנש הז ,םלוכמ ןקזה הטמה ,הנהו
תא הכותב העימטמה שפנה ,תורודה תוליפתל ובישקהש תוריק ןיב ,םינשיה םירפסב רוטעה רדחב ,'ה ינפל הבישיב
תונמאנ ךות ןשיב תוקבדה אקווד .םייחל ררועתמ ןקזה הטמה אקווד .םישדח םייח הנממ – םלוכ המואה ייח תורצוא
יאלמ םירוענה ייח תא ,(חרפ) יפויה תא הדילומ איה אקווד ,ררועתהל םיבייחה םישדחה םייחב הנומא ךות ,הווקתו
.(םידקש) בר םעל םישדח םייח ןתונה ,אלמה הנעמה תאו (ץיצ) שודיחה
לש ץמוא אלל ,הזע העיבת אלל םלוא .ודעצי וידחי – יוושכעהו יחצנה ,ותויכותו קוחה ,ריעצהו ןקזה ,שדחהו ןשיה
.תורודה תרותב םיזונגה םימודרה םייחה ורעוי אל – םיתפומל הכזנ אל ,הברקה
לוק לא ןנעו שא תרעס לש הריבחל ,והילאו השמ לש תודחא התואל תובבלה םילשב ,רחא ןמז לכמ רתוי ,התעש המוד
,שדחה רואה תא עיפוהל ידכ תעלוב המדא לש תויוצרפתהל קקדזנ אל ,הכזנ םא .(ופר ב"ח שדקה תורוא) הקדה הממדה
.שרדמה תיב לש ותויעבטבו לילה תענצב ,ןקזהו ןשיה ןמ םישדח םייח דילוהל לכונ ליכשנ םא

אלוק תימע ברה
דולב ינרותה ןיערגה ,בישילא ללוכ שאר


דולב ינרותה ןיערגה

תיבב םעונ לולסמ , ןג ,ןוטועפ םיללוכה ךוניח תודסומ לש ףצר םיקה ןיערגה .תוחפשמ 45 םויה הנומ דולב ינרותה ןיערגה
םיבלשמה הלאכ ןכו אלמ םוי םיכרבא םידמול ובש שרדמ תיב אוה ןיערגה לש זולה .הנפלואו תינוכית הבישי ,רפסה
דומילה תינכת .אלוק תימע ברהו ידרו יכדרמ ברה םידמוע שרדמה תיב שארב .הדובע וא הטיסרבינואב םידומיל
.יתכלה-יטפשמה ןוידה ךותבש םיירסומהו םיינחורה תודוסיה תא ףושחל המגמ ךותמ ןויעב ארמג דומיל השיגדמ
לש דודיע ךות ך"נת דומילב הבחרהו קוק ה"יארה לש ותנשמב תודקמתה ךות לארשי תבשחמ ידומיל םג םישגדומ
תיבו ןיערגה .לארשיב הרבחה לע םירבועה םיכילהתלו תויתוברת תועונתל בושק שרדמה תיב .ללכבו הרותב תויתריצי
-054 ,08-9200182 סאיטא ןורהא :םיטרפל .הליהקל תופרטצהלו שרדמה תיבב דומילל םיקוורו תוחפשמ םיטלוק שרדמה
.425263

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


תקולחמה רוסיא

ןירדהנס) "ותדעכו חרקכ היהי אלו" :(ה ,זי רבדמב) רמאנש ,ואלב רבוע תקולחמב קיזחמה לכ :םימכח ורמא
.(א ,יק
רבודמ אלש ינפמ ,רתוי רומח רוסיאהש ירה תקולחמב רבודמ םאש אלא ,הרוסא םידוהי ןיב האנש לכש רורב
.םהיחא דגנכ םישנא לש העובק תורסמתהב אלא ,רצק ןמז ךשמנש םישנא ינש ןיב בירב
הרותה דובכ םג וז תקולחמבש ינפמ ,רתוי הבר התרמוח ,ןוגה םכח דימלת דגנכ תנווכמ תקולחמה םאו
איה תקולחמה רשאכ רמוחו לקו .תווצמה םויקו הרותה דומילמ רוביצה תוקחרתהל רבדה םרוגו ,הזבתמ
.קהבומה ובר דגנכ
היהש לארשי לכ לש םבר ,ונבר השמ דגנכ הנווכ איהש ינפמ ,ךכ לכ הרומח התיה ותדעו חרוק תקולחמ ןכלו
לע קלוחה לכ" :(ב ,במר ד"וי) ךורע ןחלושב אבוהו ,(א ,יק ןירדהנס) םימכח ורמא הז יפ לעו .םדאה לכמ ונעה
לע םערתמ וליאכ ,וילע םערתמה לכו .הניכשה םע השועכ ,ובר םע הבירמ השועה לכו .הניכשה לע קלוחכ ,ובר
."הניכשה רחא רהרהמכ ,ובר רחא רהרהמה לכו .הניכשה
שנענ אוה ירה ,תקולחמ תושעל ןיינועמ וניא יכ הנאותב םיעשר דגנכ דומעלו תוחמלמ ענמנה ,תאז תמועל
,טי ארקיו) רמאנש ,ואלב רבהועו ,םהל ףתוש השענ ,לוועו עשר ישעממ לדבתמו החומ וניאש לכש .םהיעשפב
אטח רחא היהש יפכ ,שפנ תוריסמ ךכל השורד םיתיעלו ."אטח וילע אשת אלו ךתימע תא חיכות חכוה" :(זי
ןועמש טבש אישנ דגנכ סחנפ השעש יפכו ,םיאטוחה תא 'ה רבד יפ לע וגרהו ,השמ לא ופסאנ יול ינבש ,לגעה
.(טנ ,ג הבושת ירעש)


דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה תבישי שארו בושיה בר

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


םילשורי תרייס
םילשורי תואטמסב קוק ברה תובקעב

.'ח-'ז תותיכ ירגובל דעוימה ,םילשוריב זכורמ םירויס עובש "ברה תיב"ב םייקתי "תועובשה תשולש" ךלהמב
.ןיול הירא 'ר לש ויתובקעב ךלנו ,תונושארה תונוכשב תומוחהמ אצנ ,היפויתא בוחרב םיליכשמהו קוק ברה תובקעב דעצנ
םויבו ,לתוכה תורהנמב יליל רויס םייקתי ןכ ומכ .ינרות-ינויע ךרעמב הווליש יכרע אשונל רויסה תא שידקנ םוי לכב
.לארשי ץראב ברה לש הנושארה הנחתה ,קדצ הוונבו ופיב ףיכו רויס םוי םייקנ ןורחאה
.(םידרפנ םיכיראתב) תונבלו םינבל תידוחיי תינרות הריוואב םייקתת תרייסה
."הרורב הכלה" תטישב ברה לש וכרד י"פע תוילאוטקא תויגוסב ארמג ירועיש ובלושי םינבה תצובקל
.ברה תנשמ י"פע הנומאב תויגוס ובלושי תונבה תצובקלו
.תונבה תצובקל (15-19.7) זומתב ח"כ-ד"כ -בו ,םינבה תצובקל (8-12.7) א"סשת זומתב א"כ-ז"י -ב םייקתת תרייסה
.לבגומ תומוקה רפסמ .02-6232560 "ברה תיב" :המשרהו םיטרפל

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


הכרבה קמע םידומע 157 תוכרב עבש ,ןוזמה תכרב רואיב ובו "הכרבה קמע" רפסה רואל אצי הבוט העשב ירבדל בחרנה רואיבה .גארפמ ל"רהמה לש אלפומה ורואיב יפ לע הלימ תירבו ינרק תבישי לש ללוכב םיכרבאה יריחבמ ,יבהז בד ברה י"ע בתכנ ל"רהמה וכותב רזושו ל"נה ונקתש תוכרבה עבטמ קמוע תא ףשוח אוה ובו ןורמוש .ל"רהמה לש םיקומעה ויתודוסימ .09-7920387 :תונמזהו םיטרפל [םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design