English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ב"סשתה חרק תשרפ

ב"סשתה חרק תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image mapםייחה רוא

"םידקש לומגיו ץיצ ץציו חרפ אצויו"

ןיידע ביבסשכ .דקשה לש החירפהמ לעפתהל אלש לוכי וניא ,טבשו תבט םישדוחב ץראב לייטל אצויש ימ לכ
תרשבמה ,דקשה לש הדורו-הנבלה החירפה תטלוב ,גלש ףא םיתעלו תוחור ,םשג ,ףרוח לש ומוציע
תואה .בא וא זומתב ,ךכ רחא םיכורא םישדוח קר לישבמ ומצע ירפה .ביבא אובי דע ,שואי לא :החיטבמו
ץנה םג ,חרפ םג ץעה דחא םוי ךות :תוריהמה אוה ,יול טבש לש ופנע תחירפ םצע דבלמ ,ונתשרפב דחוימה
תא שרפמ ינוקזחה ךא ,הנוהכה לע םירערעמה ושנעיי הב תוריהמל זמר והז ,י"שר ירבדל .ירפ ןתנ םגו
לע םידקושה םינהכל זמרכ םידקשהו ,שדוקה ץיצ רזנ יאשונל זמרכ ץיצה ,הנוהכ יחרפל זמרכ חרפה
.םתדובע
המ :רומאל ילא 'ה רבד יהיו" :אובל תרהממה החטבהל זמר אוה ,תמדקומה ותחירפ ללגב ,דקשה ץע ,ןכאו
ירבד לע ינא דקוש יכ תוארל תבטיה ילא 'ה רמאיו .האור ינא דקש לקמ :רמואו ,והימרי האור התא
.(אי ,'א והימרי) "ותושעל
בלשב ןיערגה .(םיקורי םידקש) ותומלשב לכאנ ירפה ,ןיערגה תושקתה ינפל :תורוצ יתשב לכאנ דקשה ירפ
וז .תינאיצ הצמוחלו םידקש ןמשל קרפתמה דיזוקלג אוה הז רמוח .ןילדגימא ארקנה רמוח ליכמ הז
,חבושמ יחמצ ןמש אוה םידקשה ןמש .(דינאיצ עודיה לערה תא קיפהל ןתינ הנממ) דואמ הליער הנורחאה
תורשע תליכא רחאל תוומ ירקמ וראות ףאו ,הלערה תנכס שי םיקורי םידקש לש הלודג תומכ תליכאב ךא
תומכ ,הפיצה תרישנו ירפה לש תפסונ הלשבה ירחא רצונה ,קותמה דקשב .םיקורי םידקש לש תודדוב
.דואמ הכומנ תינאיצה הצמוחה
םיתעלש ןכו ,םהיניב דירפהל תעדל ךירצו ,ער םג בוט םג שי רבד לכבש :דקשה ירפמ דומלל ןתינ םירבד ינש
.קותמ אצי הנממו תורירמה םלעתש דע תונלבסב רזאתהל שי


ץיבוקשרה עבש תב ר"ד?םיגוגמד םע םידדומתמ ךיא

םה ודריו" :ותדעו חרוקל דירחמ שנועב תמייתסמו ,הגהנהה לע השק תקולחמ ןמיסב תדמוע חרוק תשרפ
.(גל ,ו"ט רבדמב) "הלואש םייח םהל רשא לכו
השמ לש ותוגיהנמ לע רוערעה םצעמ תעדונ ותרמוחש ,ןפוד אצוי דעצ הז השעמב תוארל ןתינ ןושאר טבמב
קיזחמה לכ :בר רמא :תורודל הכלה ןאכמ םידמול (א"ע י"ק) ןירדהנס תכסמב םימכח םרב .םיאיבנה ןודא
.(ה ,ז"י) "ותדעו חרוקכ היהי אלו :רמאנש !ואלב רבוע תקולחמב
ןיב תוקולחמ ףוצר ולוכ דומלתה ןה ?תימיטיגל הניא יכ עובקלו תקולחמ לכ לוספל ל"זח םישקבמ םנמאה
!לארשי ילודג
איהש תקולחמ ןיב ,(זי ,'ה) תובא יקרפב הנשמב תניוצמה הדחה הנחבהה תא ,ןודנב ץמאל ונילע ונחרכ לע
.ותדעו חרוק תקולחמ ןוגכ םימש םשל הניאש תקולחמ ןיבל ,יאמשו ללה תקולחמ ןוגכ םימש םשל
,האנקו האנש היעינמו ,םימש םשל הניאש תקולחמ ,אופא הניה ,רמשהל םיווצמ ונא הינפמש תקולחמה
.הררשו דובכ
,םימש םשל הניאש תקולחמ אקווד הטוע תובר םימעפ ןה ?הלא תוקולחמ יתש ןיב ןיחבהל לכונ דציכ ךא
?"וחישמ לעו 'ה לע" ההובג ההובג תרבדמו "םימש םשל" לש הלטציא
הפוצרפ תא ףושחלו הינפ לעמ הווסמה תא ריסהל ונידיב הלעי דציכ ,וז ןוגכ תקולחמ רתאל ליכשנ םא ףאו
?יתימאה
םג אלא היגולואתב קר אל ,ףלאמ רועיש ונתוא תדמלמ איהו ,חרוק תשרפ תדדומתמ הלא תולאש םע
.היגולוכיספב
"!יל ןיא - םיצוריתל םיצורית"
:"םימש םשל" הלוכש תינויגהו תירסומ הנעטב הרואכל םיאב ותדעו חרוק
'ה םכותבו םישודק הדעה לכ אלה"
(ג ,ו"ט) "?'ה להק לע ואשנתת עודמו
הדעה לכ לש הנובלע תא עובתלו ,םעמ תמרומ תרחבנ הגהנה לש המויקב ךרוצה םצע לע רערעל אב חרוק
.הווחאהו ןויוושה םשב ,השודקה
האבה השודק ןה :השודקבש תוגרדמה תרהבהל הקומע תיגולואית תודדומתה םיבייחמ חרוק לש וינועיט
.(ג"ל-ב"ל 'מע תורוא ןייע) 'ארונ למעב' ,תישפוח הריחבב תשכרנה וז ןהו ,תיעבט הלוגסכ
ןחבמ"ב דומעל ול עיצמ אלא ,חרוק לש ויתונעט לע בישהל ללכ חרוט וניא ונבר השמ :אלפ הז האר ךא
?הנומאב דוסי תויגוס ררבל ךרדה וז םנמאה .'ה רחבי ימב ררבל ידכ "תותחמה
.השרפה ןמ הלועה חקלה קוידב והז !ןכ ןכא
תא ררבל םימתבו תמאב חרוק שקיב וליא ןכש ,םימש םשל םניא חרוק לש וינועט לכש בטיה עדוי השמ
,"םדאה לכמ ונע"ב אקווד חלתשמ אלו "ונבר ונדמלי" :שקבמו וילא הנופ היה "השודקה תוגרדמ" תייגוס
." 'ה להק לע ואשנתת עודמו" :הטובו תיסרא ,הימר ןושלב
לכ" תניחב אשנתהל ונוצר לעו ,ומצע וב תננקמה הררשה תוואת לע ,לכמ רתוי תדמלמ חרוק לש ויתונעט
."לסופ ומומב לסופה
לכו ,תובושת ללכ שפחמ וניא חרוק ןכש .'הלטבל הכרב' היהת ,וז םירצי תוצרפתה חכונ ,תיניינע הבושת לכ
.תורתסנה ויתומגמל םיצורית אלא ןניא ויתוישוק
:קסירבמ םייח 'ר לע םירפסמ .םירבדה תא שיחממה ,האנ רופיס
תוישוק םהל ץרתיש ונממ ושקיבו ,תווצמו הרות לוע םמצע לעמ וקרפש וידימלתמ םיינש וילא ואב םעפ
.הנומא יאשונב םהב וררועתהש תולודג
תוישוקה םא לבא .םיצורית ןהל בישהל לדתשא ,תוישוק ןה םכלש תוישוקה םא" :םייח 'ר םהל בישה
."!יל ןיא - םיצוריתל םיצורית ,םיצורית אלא ןניא םכלש
תדוכלמה
.תותחמה ןחבמ דעונ ךכלו ,ותמיזמ תא לכ יניעל ףושחל דציכ אלא ,חרוקל בישהל המ אופא הניא הלאשה
םלוכ הדעה לכ" םא ןכש ,הז ןחבמל םיכסהלו תותפתהל ול רוסא היה ותנעטל ןמאנ חרוק היה וליא
.םירחבנל םוקמ ללכ ןיא "םישודק
,םישודק םלוכ ירהש ,םידמעומ תויהל לארשי לכ םיאכז ירה ,"תוריחב"ל םוקמ שי םא םג :ןכ לע רתי
?ותדעו חרוק קר הריחבל ובצייתי עודמו
ןחבמב ףתתשהל ותמכסה םצעבו ,השמ ול ןמטש תדוכלמל ,וירצי טהלב ףחסנ ,"היה חקיפ"ש חרוק לבא
.הררשל ותקושת תא ףשח
:ותדעבו וב רועגל השמ היה לוכי ,חרפ-אברועכ ולגתנ םייגוגמדה וינועיט לכו ,חרוק ףשחנשמ התע
... לארשי תדעמ םכתא לארשי יהול-א לידבה יכ טעמה"
(י-ט ,ז"ט) "!?הנוהכ םג םתשקבו ,ךתא יול ינב ךיחא לכ תאו ךתוא ברקיו
?הנוהכב ךרוצ לכ ןיאש ,התיה ותנעט ןה ?הנוהכ חרוק שקיב ןכיה הרואכל
,הנוהכל ויניע תא אוה אשונ יכ םיליממ םיקזחה םישעמב חרוק חיכוה ,הריחבל דומעל ותונעה םצעבש אלא
... ןמזה לע לבח ... ךליאו ןאכמו
.חרוק ילגר תחתמ ןיטולחל עקרקה תא תטמושה הרעה דוע ףיסוהל ןוכנל השמ אצומ תאז לכבו
תריחב לע תרערע אל עודמ ,תודמעמה ןויוושל התא דרח ךכ לכ םא :לאושו חרוק תא לוכיבכ ץקוע השמ
?הדעה ךותמ םייולה
וישכע לבא ,םמע התא םג תרחבנ ,םייולה ורחבנש העשב :ךמוקמב בישא ןכבו ... הכובמב התא קתוש
... דרמה סנ תא םירהל תטלחהו ןויוושה ןורקעב עתפל תרכזנ ,התא תרחבנ אלו הנוהכל ןורהא רחבנשכ
... ךל קיזת אל תויבקע תצק .הליחת ךמצע טושק ןכבו
ודירוה םהו ,וינייעמ שארב ודמע דובכהו הוואתה האנקה .ןויווש שקיב אלו תויבקע שפיח אל חרוק לבא
.הלואש םייח ותוא
,ותעד לע םדא הריבעמה םירציה םוהתב םיאתשמ ןנובתהל אלא רתונ אל ונלו
."ותדעו חרוקכ היהי אלו" :חקלה תא ונמצעל ןנשלו


תרופ ןנחהמוקת תדמע

,םיעגמ תעה לכ םילהנתמ ,היציזופואל ונתיב לארשי - ימואלה דוחיאה תעיס םע דחי המוקת השרפ זאמ
.היצילאוקלו הלשממל ונתבישל ,הלשממה שאר לש ודיצמ
.הדובעה תגלפמ לש היופצה התשירפ םע ורבגתיו דוע ובושי יכ ריבסו ,ס"ש ירש ירוטיפ םע ורבג ולא םיעגמ
הדובע יסחי םשארבו ילמינימ תויובייחתה רפסמ ,בתכב הלשממה שארמ ונשרד ,ולא תוינפ תרגסמב
.תיאניתשלפ הנידמ תמקהל מ"ומ ,ונתעידי אללו וניבג ירוחאמ להוני יכ ןכתי אל .ךרדל םיפתוש ןיב םיניקת
סח ,ןיתמת לארשי יכ ,תעדה לע הלעי אל .רורטב הרמוח תמחלמב ונלייח תחלצה תא לצנל םג ונשרד
.שחנה שאר תא (...?תיקלח - בושו) ץצורל ידכ ,יארונ חבט דועל ,הלילחו
.בייחתהל הלשממה שאר םיכסה אל ,ךכל וליפא ,ונרעצל
.ןוחטיבה תושירד ןה ,ונלש תוטיעממה תושירדה יכ ,חכוה רהמ דע
תיאניתשלפה תושרה ירוזיאב תוכשוממ תוהשל כ"בשה שארו ל"כטמרה ושרד ינוחטיבה טניבקה תבישיב
ונקדצ יכ חכוה .הלשממה שארו ןוחטיבה רש י"ע התחדנ השירדה .רורטה תכלממ שאר תא רתלאל שרגלו
.לועפלמ ל"הצ תא םלוב הלשממה שאר יכו ,"חצנל ל"הצל ונת" ונתשירדב
.ללכה תלחנל ,בושחנש יפכמ רהמ ,וכפהי ולא וניתושירד
תבשהב תונססההו תונלשרה לע קעזנו עירתנ ךא - םיבויח םיכלהמב היציזופואהמ ךומתנ ,בצמה הז דוע לכ
.לארשי תנידמ לש הנוחטיבחוויד - דסח תורוא
,וניתולועפו וניתוליעפ לע טרפב םיבידנה וניכמותלו ללכב בחרה רוביצל הנורחאל ונחוויד זאמ הפוקת הרבע
.תשרומ ןרק לש םיניערגה ירבח ע הלועפ ףותיש ךות תושענה
.ונלש תפטושה תוליעפל רבעמ םיחלצומ םיעצבמ רפסמ םייקל ה"ב וניכז
.תוחפשמ 1,000 -כל םיילענו םירונת ,תוכימש - ףרוח תוכרע ונקליח וב - םח ףרוח עצבמ
איצוהל ידכב םירופ ןשושב ןהו םירופ םויב ןה םירופ תדועסל ןוזמ תוליבח 2,000 ונקליח - םינויבאל תונתמ
.ובויח יפ לע םרות לכ
יבחר לכב םינוש םיבושי 150 0כב אחספד אחמק לש תוליבח 13,000 -ל בורק ונקליח הנשה - אחספד אחמק
.ץראה
תוליבח תוחפשמ 1,000 -ל קלחל ונחלצה ה"בו תועובשל םג עצבמ ונישע הב הנושארה הנשה וז - תועובש
.דועו םיטלס ,בלח ירצומ ,םיגד ,ןיי וללכש תודבוכמ

?דיתעל המו
הנשב היהש ברה וביגהו החלצהה רואל םידלי תוכורב תוהמאל - "הלכ יחרי" - שפונ ה"יא ךורענ הנשה םג
.רניכ ןולמב הרבעש
םוקמה תא רוחבל לכות תחא לכש ידכב תאזו ,ןולמ יתב השולשב היהנ ונא הנשה ,הרבעש הנשמ הנושב
.רתויב הל םיאתמה ךיראתהו
(7-10.7) בא םחנמ 'א-זומתב ז"כ םיכיראתב םילשוריב "תיזה ץע" ןולמב ןנכותמ 'א רוזחמ
.איבל ןולמבו רנכ ןולמב (14-17.7) בא םחנמב 'ח-'ה - 'ב רוזחמ
.ךשמהב םיפסונ םיטרפ םסרפנ ונא

תורייעב םיניערגה דחאל םרתיש - הרות רפס תביתכ - "דסח תרות" עצבמב םיליחתמ ונא ולא םימיב
ןמזומ רתוי וא קוספ ,הלימ ,תוא תשיכרב ןינועמה לכ .ונלש דסחה תוליעפל ושדקוי תוסנכהה לכו חותיפה
.ונילא רשקתהל
.02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט .91033 םילשורי 33044 .ד.ת "דסח תורוא"
ןורכיז רוא


עשוהי היה דחא
.ל"צז ךרכב עשוהי ברה לש ותוקלתסהל םישלש תואלמב

רפס תא םינשרפ וריאה הלא ונימי דעו ל"זח זאמ .ך"נתה רפס לע ובתכנ םינוש םישוריפו םיבר םירוביח
רודב .תונוש םיכרדב ויתוישרפ תא וראיבו ,וב דומילה ךותמ םילועה םיברה םיישקה םע ודדומתה ,םירפסה
תרשפאמהו ,תרוקיבה תמגמ הב תטלובש תינרדומה רקחמה ךרד תא םירבחמהמ םיבר וצמיא ןורחאה
.המואה תובאו ארקמה ירוביג לש םהיתומגמו םהישעמ רבסהב בר שפוח
.ל"צז ךרכב עשוהי ברה לש וכרד התיה תאז אל
ישיאל ותכרעהו הלודגה ותבהאמ הז אוהכב הערג אל ,וב הדקיש ך"נתה יקוספב ןויעהו הקמעהה תפיאש
תובישיב וידומיל תונשב וב ועטינש םימשה תאריו הרותה תבהא .םתוא הקימעה אלא ,וירוביגלו ארקמה
וירפסבו םיברה וידימלתל וירועישב היוטיב תא האצמש ,שדוקה יבתכל ותשיג תא ועבקש םה ,אטיל
וירפסב .יאמצע ןשרפכ ללכ ומצע תא טילבמ וניא אוהש ךכל האיבה ותונתוונעו הלודגה ותועינצ .םיעודיה
לש המא") הכלממה םא היבאומה תורב ,("דודל לואש ןיב המ") לארשי תכלממ תמקהב םיקסועה םיעודיה
תא שיגמה םילכ אשונכ רקיעב ומצע תא האור אוה ,דועו דועו ("תורודל ינובתכ") רתסאו יכדרמב ,("תוכלמ
ונימכח לש םייחה ןיעממ םיינפוח אולמ תולדל דמולל רשפאמ אוה .ך"נתה יקוספל ל"זח לש םתונשרפ
ודיב ןייעמה תא לטונ ךרכב ברה .ארקמ לש וטושפל םהישוריפב םה ונויכ המכ דע חיכומו ,םימודקה
.ובש םיחרפהו םיציצה לש םייפוי לע דומעל ול עייסמו ,ל"זח ועטנש ןגב ותוא הוולמ ,המימחה
הכז ףאו ,ולוכ לארשי םעבו םידימלתו םירומ ןיב ,שרדמה יתבב הפי ןיעב ולבקתנ וירפסו ךרכב ברה הכז
.תינרותה תורפסה רקחל לארשי סרפ תא ולבקב תיתכלממ הרכהל
.ךורב ורכז יהי

ןיילק םולש ברה
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
"הסג הבהא"ל "הסגה הללכה"מ

;חי הבר רבדמב דוסי לע א זט רבדמב י"שר) "וירבד תא לטבמו [השמ לע=] וילע קלוח ינירה ...רמא[ו] ...אנקתנ" חרק
חרק הלעהש םיינויוושה םינועיטה םע חרקל וסחיי ל"זחש חכהו דובכה תפידר תבשייתמ ךיא .(א חרק אמוחנת
רבדמב) "?'ה להק לע ואשנתת עודמו 'ה םכותבו םישודק םלוכ הדעה לכ" :ריהצה חרק ?ולש דרמל קודיצכ
ןהכל הקוקז (ג זט רבדמב י"שר) "הרובגה יפמ יניסב םירבד ועמש םלוכ"ש השודק הדע עודמ המת אוה .(ג זט
ןמ רוטפ אהיש והמ ,םירפס אלמ תיב ...?תיציצה ןמ הרוטפ אהתש והמ ,תלכת הלוכש תילט" :גיהנמלו
לוטיב ךות לארשי תודחא שקבמש ימכ עיפוהל חרק לולע השרפה לש הטושפ האירקמ .(חי הבר רבדמב) "?הזוזמה
לכ :בר רמא" :לארשי םעב גוליפה תויטנ תא -רחא תומד לכמ רתוי -למסמ אוה לעופב ;םיגלפמ תודמעמ
ונבר השמ לש ותבושת .(א"ע יק ןירדהנס) "'ותדעכו חרקכ היהי אלו' :רמאנש ,ואלב רבוע תקולחמב קיזחמה
םייתימאה םיעינמה תא השמ לש ותנבה לע העיבצמ - (י זט רבדמב)"!?הנוהכ םג םתשקיבו" -חרק לש ויתונעטל
.ומצעל הלודג שקבמ חרק :חרק לש

?תויתימאה ויתונווכ תא ונבר השמל ריגסה חרק לש ותנעטב המ

הז םע דחי ךא ,"הרובגה יפמ יניסב םירבד ועמש םלוכ" ,"םישודק םלוכ הדעה לכ" םנמאש איה הבושתה
-ןרהאו ,הנוילעה הגירדמב -[ונבר השמ=] אוה ...הל יוארה אלא האובנה תגירדמל עיגה אל" יניסב םג
ב קלח םיכובנה הרומ) "לארשי לכל עיגמ השמל עיגמה לכ היה אל ...םהמ הטמל -םדאה ראשו ...ונממ הטמל
.(גל -בל םיקרפ

,םילידבמה םיווקה תא שטשטל וא יניס רה דמעמב ויהש םיינחורה םילדבהה תא רמשל היה יואר םאה
לוק תא העמש ,תרחא וא וז הגרדב ,הדעה לכש -םלוכל ףתושמה הנכמ סיסב לע תינגומוה תודחאל הפיאשב
?יניס רהב 'ה

ברקתמ ונניא [אוה] ,םיהל-אל ברקתמ יטרפה םדאהשכ" :(ד היחתה תורוא) ל"צז קוק ברה בישמ וז הלאש לע
םג ןכ .םייהול-אה םיריהבה םייחה דצל לכה תא ךישממ ובש ןוילעה דצה ...םיתוחפה ויתוחוכ ידי לע
-אל ולוכ ותוברקתה םשל ,ויצובק ברקמ ,וברקמ ןוילע קלח םדאה ליצאמ ...ישונאה םגו , ימואלה ןגרואה
."םיהל

יפלכ ולוכ ללכה תא ךשומ ןוילעה קלחה הב ,השודק לש היכרריה תריציל הביטנרטלאהש דמלמ ל"צז ברה
לע ףוס לכ ףוסו ...תחא הליבחב לכה דגאל תרמואו תולודג תרבדמה ,הסגה הללכהה" איה ,יליצאה ודועיי
תישענו תרבגתמ הירב לכ לש הדחוימה הסגה הבהאהו ,לולצה תעדה רוא רכענ םייחה תכשחה ידי
.(חכ קרפ תללוכה תודחאה ,הללכהו הלדבה) "דרפתמ לכהש דע ,המהוזמ

הסגה הללכהה" התוא תא ,לע-לא ולוכ ללכה תא תכשומה הנוהכל חרק לש ותודגנתהב ההיז ונבר השמ
שופיחה .תירצי הדוסיב איה -עדומב אלש ןיב ,עדומב ןיב -וז הללכה .תוררופתה הפוסש "תולודג תרבדמה
אל -תורסמתהו הדובע תבייחמ התיה ותגשהש לאידיא לע רותיו ךות גשוה רבכש ךומנ ףתושמ הנכמ רחא
הסגה הבהאה" :תחא אוה ,לכל ףתושמה ,יתימאה ךומנה הנכמה ;"םישודק םלוכ הדעה לכ"ב רצעיי
ןכל .וז תימצע "הסג הבהא" תרתתסמ חרק לש תומרה ויתורהצה ירוחאמ .המצעל "הירב לכ לש הדחוימה
."!?הנוהכ םג םתשקיבו" :ונבר השמ ול בישמ

סלב החמש ןתנוהי
ףוצ הונ בושייה בר
הוקת חתפ ,הדוהי ןוצר ללוכ שארו


הוקת חתפב "הדוהי ןוצר" ללוכ

.הלפשה רוזאב םיימואלה םיללוכה ןושאר אוהו ,הנש 15 -כ ינפל םקוה הוקת חתפב "הדוהי ןוצר" ללוכ
תונברה תוניחב תארקל הנכה לולסמב םינש 5 -כ לש תינכותב ,ל"הצו רדסה ירגוב םידמול ותרגסמב
.תישארה
תוינכות 4 -ב םירנויסנפ 50 -כ דועו םוי יצח תינכותב םימ"ר 10 -כ ,אלמ םוי םיכרבא 22 ללוכב םידמול םויכ
.תודרפנ דומיל
ראשה ןיב .הליהקב הישעב םיכרבאה םיבלשמ ללוכב םידומילה תרגסמב ןכ לעו יתליהקכ רדגומ ללוכה
.דועו רחש תוליעפ ,ץיקבו חספ תושפוחב תוליעפ ,םיאלמג ינודעומו רפסה יתבב דומיל
תוחפשמל עובש ידימ ןוזמ ירצומ תקלחמה "בקעי ידסח" ח"מג - השדח תינכות ללוכה ךנח הנורחאל
."דסח תורוא" םע ףותישב ,תוקקזנ
.הוקת חתפב הנוכש ינברכ ,ללוכה ירגובמ םינבר 3 ונומ הנורחאל


םוגרתה רואל

תירבעבש תימראה
ןמזה לע לבח

תובר םימעפ אב הז שרוש .(ללכ ךרד) דעי + ןמז ... 'ה לע ןותנמדזאד - אי זט רבדמב - ... 'ה לע םידענה ...
קלחב) לאינדב םימעפ הרשע םיתש ארקמב אב ןמז שרוש .דעומ להא = אנמיז ןכשמ ףוריצב סולקנואב
םירפסה ןמ תויורקיהה שולש .אל ,זכ ט רתסא ,ו ב הימחנ ,א ג תלהק :ולא םירפסב םימעפ עבראו (ימראה
,םוקמ לכמ .תיממעה ןושלה תא תפקשמ תלהקבש תורקיההו ,תימראה תעפשה םהילע התיה ,םירחואמה
.התעפשהב וא תימראב ןה תורחאה לכ תחא תורקיה איצוהל
שורחל רתומש ןמז לכ :ןוגכ ;הבוצק העש ,תע תועמשמב תשמשמו ל"זח ןושלב דאמ תישומיש ןמז הלימה
תוליפתבו תוכרבב ןכו ;('א 'ז דימת) תווחתשהל סנכנ לודג ןהכש ןמזב ,('ד 'א תיעיבש אתפסות) לבזל רתומ
ירפסב ,ןכמ רחאלש תופוקתב םג ךכ .דועו ,הזה ןמזב םהה םימיב ,הזה ןמזל ונעיגהו :ל"זח ןועבקש
דעו הייחתה ןושלב ,הלכשהה תפוקתב ,םייסאלקה ונינשרפ לצא ,םייניבה ימיב ורבחתנש תוגההו הבשחמה
.ונימי
.םיבינו םיפוריצ ,םילימ חימצהו תירבעב דאמ חרפ הז שרוש .דאמ הנימז ןמז הלימה - תילארשיה תירבעב
וניא - ןמז יל ןיא) יונפ ןמז = יאנפ תועמשמב ,דעומ-תע ,(... תוקד ,תוינש) תואיצמ לש ףוצר ךשמ :ןמז .א
ןיב ,טסמס ,וכו ץיק ןמז) תואטיסרבינואבו תובישיב דומיל תפוקת (דיתע ,הןןה ,רבע) לעופה ינמז ,(!ןיקת
,('וכו ןמדזמ ,ןימזמ) לעופ :ןמז שרושה ןמ ורצונש םילימה ןכו ;({תובישיב השפוחה תופוקת} םינמזה
.דועו (ןימז ,ינמז) ראות ,(דעו ןמזומ ,הנמזה ,תונמדזה ,תוינמז ,{עמשמ יתרת} ןומיז) םש
,ןמזב וב ,תמא ןמז ,(תוכוס) ונתחמש ןמז ,(תועובש) ונתרות ןתמ ןמז ,(חספ) ונתורח ןמז :ןושל יפוריצ .ב
,תונמוזמ םיתיעל ,ןמזל ןמזמ ,ןמזמ ,וננמז/ונמז ןכו ,ונמזב ,...ש ןמזב ,םינמזה ןמ ןמזב ,ןמזה תצורמב
.דועו םינמוזמ ,ןמוזמה
- לכשה השעי אל ןמזה השעיש המ ,ונברק לטב ונמז רבע ,(תלהק יפ לע) ןמז לכל ,ןמוזמו ןכומ :םיבינ .ג
ןמ אב .ןוממ) ףסכ אוה ןמז ,המרג ןמזהש השע תווצמ ,ןמזה ילבה ,ןמזה השעי אל לכשה השעיש המו
לע לבח :(ןמז דוביא תועמשמב) תירוקמה ותועמשמב - ןמזה לע לבח ןכו ;(Time is money) :תילגנאה
!ןמזה לע לבח ונימי ןב יוטיבה לע רבדל ןמזה

לאנתנ והילא ר"ד

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


האחמה תווצמ

בשחנ אוה ירה ,ודיב החמ אלו אוטחלמ ורבח תא אינהל יוכיס ול היה םאו .ודיב החמיש אטוח ורבח תא האורש לארשימ םדא לע הבוח
,דנ תבש) םימכח ורמאש ומכו .רתוי הלודג האחמה תבוח ךכ ,רתוי יבמופ אטח לע רבודמש לככו .ךכ לע ותוא םישינעמו ומצעב אטח וליאכ
."םלועה לכ לע ספתנ - םלועה לכב ,וריע ישנא לע שפתנ - וריע ישנאב .ותיב ישנא לע ספתנ - החמ אלו ותיב ישנאב תוחמל ול רשפאש לכ" :(ב
תא םירצוע ןרהאו השמ ויה ילוליאו ,תואמ עבשו ףלא רשע העברא ותמ ובש ףגנ ,ותדעו חרוק תקולחמ רחא לארשיב ץרפש ףגנל םעטה הזו
.םיתמ ויה המכ עדוי ימ ,תרוטקה ידי לע הפגמה
לארשי לכש היה ןידה ןמ .החימ אלו דגנמ דמע םעה ראש לבא ,תקולחמב ופתתשה לארשימ תואמ המכ קר ,לטובמ טועימ ויה ותדעו חרוק
הלעיש ימ לכל רמולו םינפ תשובב ותדעו חרוק תא שרגלו ,ודי לע האב רודה ותואב לארשיל האבש הבוטה לכש ,ונבר השמ לש ודיצל ובצייתי
,דבלב וז אל .וקתשו ןרהאו השמ תא םישייבמ ותדעו חרוק דציכ וארו ודמע םה לבא .םדי תא ול ונתי אל ,םעה ,םה יכ השמ לע קולחל ותעדב
.וחימ אל הליחתמש לע י"שה םהמ ערפנ ךכש ןוויכו .השקה םתתימ לע ןנולתהל וזיעה דוע ,יולג תפומב השנענ חרוק תדע לכש רחאש אלא
.םידבאנ ויה אלו ,השמב םינפ םיזיעמ ויה אל ,םהב םיחומ ויה וליאש ,ותדעו חרוק תתימב םימשא וחמ אלש ולא לכש

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]ב"סשת ץיק םילשורי תרייס
םוימ ה"יא םייקתיש "תרייס" עובשב םילשורי תא ריכהל ,'ט-'ח תורגוב ,ןכתא םינימזמ "תורוא תעונת"ו "ברה תיב"
תיב"בו ריאמ תיב בשומבש אריפש תומרב םיאלמ הימינפ יאנתב .(1-7.7) ב"סשת זומתב ז"כ-א"כ ,ןושאר םוי דעו ינש
.םילשוריב "ברה
רופיס ,תורתחמה ישנא ,ןיול הירא 'רו קוק ה"יארה ,תודחוימה היתויומד תאו םילשורי תא ריכנ עובשה ךלהמב
.םילשורי לש תונושארה היתונוכשב םיקתרמ םירויס ךרד ... דועו תומוחה ןמ האיציה
תוליעפ םייקתת םיברעב .תונווגמ תויצקרטאו תורתחמה יריסאל רהוסה תיב ,ןמזה תילעמב ,לתוכה תורהנמב רקבנ
.דועו הכירב ,םייכוניח םיטרס ,ץיזמוק ,הריש יברע :תיתייווח-תיתרבח
תעשב םיכרע ,יתרבח ץחל :תוילאוטקא תוינומא תולאשב לעפנו ןודנ הכלהמב ,תידוחי תינחור הריואב היהת תבשה
םינבר יפמ תוחישו םירועיש עמשנ ,תינחור תולעתהב ,ידיסח "שיט" םייקנ ,ל"צז קוק ברה לש ותנשמ רואל ןחבמ
.חור ישנאו
.02-6242908 :סקפלטב וא 02-6232560 :ןופלט ,"ברה תיב" המשרהו םיטרפל

רישו שפונ ,ףונ - "רישפונ"
זכרמב רישו שפונ ,ףונ לש םיימוי - ,ב"י-'י ירגובו הריש רחוש רעונל "רישפונ" ץיקה תשפוחב םייקמ ג"צא תשרומ תיב
םישגפמ תללוכה הרישעו תנווגמ תוליעפ .(22-23.7) ב"סשת באב ד"י-ג"י ישילש-ינש םימיב ,םילשורי רעיבש "ירופיצ"
תרישב הנומאו גורטק יאשונב חיש ברו הניגנ ילכ תנכה ,הנחלה ,המרד ,תרצוי הביתכב תואנדס ,םיררושמ םע םיישיא
.היח 055-593941 ;דדוע 050-967973 ,02-6251286 :המשרהו םיטרפל .ח"ש 150 :ףתתשמל תולע .גרבנירג יבצ ירוא

הדוהי לכיהב "שפנו חור"
'א ישילש םויב .שפנו חור אשונב דועו "ארקמה תונופצ" ירפס רבחמ ,ביני לאומש ברה לש ותאצרהל םינמזומ םכנה
.ביבא לתב 13 קורס ןב בוחר ,הדוהי לכיה תסנכה תיבב ,20:15 העשב (2.6) ב"סשת זומתב
.יסוי 051-527191 :םיטרפל


חולישה ןייעמב שדוח שאר
.ד"יה ילאתא ןנחלא תמשנ יוליעל ,חולישה ןייעמב שדוח שאר תביסמ תמייקתמ ושדוחב שדוח ידימכ
יילס ךורב ברה יפמ החיש :תינכותב .18:00 העשב זומתב 'א ישילש םויב ה"זעב םייקתת זומת שדוח שאר תביסמ
רעשל תחתמש יתעבג ןוינח לומ ,םירקבמה זכרמ ךרד הסינכ .דוד ריעבש חולישה ןייעמ תבחרב םישגפנ .הדקרהו
.1-800-25-24-23 :םיטרפל .תופשאה


"הופיקהו ןויצ ובוס"
.שדקמה םוקמ תיבה רה ביבס ,ישדוחה םירעשה בוביס םייקתי ,זומת ח"רע ,ןויסב ט"כ ,ןושאר םויב
.19:00 העשב בוביסל האיצי .18:30 העשב לתוכה תבחר דיל ,הרהנמל הסינכב תוסנכתה
.18:00 העשב ,יאלפ יסוי ברה יפמ ,רועיש םייקתי םינינועמל
.050-655771 ,057-758039 :םיטרפל


רורטה יעגפנ תוחפשמ ידליל תונטייק
,תויתרבח תויוליעפ ומייקתי תונטייקב .רורטה יעגפנ תוחפשמ ידלי רובע תודחוימ תונטייק ןגראמ רורטה יעגפנ הטמ
.ץראה יבחרב תונטייק רפסמ ןגראל הטמה תנווכב .םילויטו םיעפומ
-02 ,02-5388999 :רורטה יעגפנ הטמל ונפי םינינועמה ,תו/םיכירדמו תו/םיזכרל םיקוקז ונא תונטייקה ןוגרא ךרוצל
.5003214

"תידוהיה תשרומה שדוח" םויס
19:30 העשב (18.6) ב"סשת זומתב 'ח ישילש םויב ה"יא םייקתי דירפ םהרבא רמזה לש דחוימ הרוכב עפומ
תינרות תוברתל תוקלחמב גישהל ןתינ םיסיטרכ ."תידוהיה תשרומה שדוח" םויס ןויצל ,עבש ראבב "בל תונומרא"ב
.02-5601340 :םיטרפל .ץראה יבחר לכב


"וחירי תאו ץראה תא ואר וכל"
תא םתיארו" :אשונב בחרה רוביצל ןויע םוי םימייקמ ןימינב ס"נתמו ןימינב תיתדה הצעומה ףותישב וחירי תבישי
תועשה ןיב ב"סשת זומתב 'א ישילש םויב ,לארשי ץרא תרות רואל וחירי לש המוקמ - (א ,'ב עשוהי) "וחירי תאו ץראה
.םייח רב דוד ברה ,סלב םהרבא ברה ,תרופ ןנח ברה ,והיכרב ימר ברה :תופתתשהב .וחירי תואובמב 09:30-13:00
.02-6529669 : םילשורימ העסה םואתלו םיפסונ םיטרפל

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]עבש תבו דוד
ירפס יארוק תא המסק תינוגברה ותומד .ארקמב רתויב תובוהאהו תומישרמה תויומדהמ אוה ךלמה דוד
.עבש תבב ואטח :דוד לש ורהוז לע ביעמ דחא םתכ ךא .םידוהי לש םיבר תורוד וכנחתה הרואלו ,םיאיבנה
?הז ןיעמ ארונ אטחב אטחי ךכ לכ בגשנ םדאש ןכתי ךיא
עיצמ עבש תבו דוד שדחה ורפסב .וזה הלאשה םע ץמואב דדומתמ ,ןויצע רה תבישיב מ"ר ,ןדמ בקעי ברה
תיגולוכיספ תושיגר ,תירסומ תונעבות .ל"זח ירבדו ארקמה טשפ רואל ,דוד לש ואטחל ירוקמ רבסה ןדמ ברה
לש תבכרומהו הלודגה ותוישיא תא ונינפב עיצהל ואובב ,ןדמ ברה תא םישמשמ יטילופ-ואיגו ירוטסיה עקרו
.ויריחבבו ומעב ,'הב הלודג הנומא תפחרמ םירבדה לע .ואטח תוביסנ תאו ,דוד
.02-9931451 :ןופלטב ןימזהל ןתינ

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design