English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ךל ךל תשרפ

ךל ךל תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image mapלודגו רש יכ ועדת אולה"
"לארשיב הזה םויה לפנ

(ח"ל ,'ג 'ב לאומש)

,היתוגלפמו היתועונת לכ לע ,הלוכ המואה עדת עדי
,לארשיב הזה םויה לפנ לודגו רש יכ
ד"יה יבאז םעבחר (.לימ) ףולאה
.המואה תודלותב חצנל תורח ראשיי ומשו
. . .
לארשי םע תמוקת ןעמל ,םינש לבוימ הלעמל ,וירוענ רחשמ םחל רשא ליח רוביג היה יבאז םעבחר
ידיב לפנ תע ,ןורחאה ומוי דע קבאנ םנעמלו ,וייח לכ וב ודקי ץראה תבהאו םעה תבהא .ותדלומב
.םירורא םיחצרמ
החמש ימיב תמא דידיו ךרדל ףתוש ,היבשייתמו לארשי ץרא ינמאנ לכלו ונל היה – ידנג – םעבחר
.ןתיא – עלס קוצב – ןמאנ רבח :הרצ תעבו
. . .
,לודגה ךלעופב המחנ ךתחפשמ אצמתו ,תבהא הכ רשא ץראה תמדא יבגר – םעבחר – ךל וקתמי
תעבו ןורמוש הדוהימו םיקמעהו הלפשה דעו לילגהו ןלוגה ינימ ,היבחרמ לכב רכינ ומתוח רשא
.הזע לבח הכאוב ןדריה
.ךייח ימי לכ תקבד הב ךרדב תכלל ךישמנ ,ךרבתי 'ה ידסחב
.הלכת ןשעכ הלוכ העשרהו ,וצרא יבחרמ לכב חטבל לארשי םע ןוכשי דע חוננ אלו טוקשנ אל

םוקי וידבע םד יכ ומע םיוג ונינרה"
"ומע ותמדא רפכו וירצל בישי םקנו

(ג"מ ,ב"ל םירבד)
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]?רגה יוניעב הרש האטח םאה

:ירש לא םהרבא רמאיו"
.ךיניעב בוטה הל ישע .ךדיב ךתחפש הנה
(ו ,ז"ט תישארב) "הינפמ חרבתו ירש הנעתו

לע תרוקיב רופיס (זט-א ,ז"ט) ךכמ לשלתשנש המו םהרבאל רגה תניתנ תודוא רופיסב ואר – ן"במרו ק"דר – םינושארה םישרפמה ןמ םיינש
?ונרופיס תא ךכ שרפל יחרכה םאה ."ןכ תושעל וחינהב םהרבא םגו ,הזה יוניעב ונמא האטח" :ןאכ ן"במרה ירבד םיעודיו ,ירש
– ךרפב הב הדבעו יאדמ רתוי המע התשע" :ךכ ןשרפמ ק"דר ?ןהב לולכ המ ,ירש לש התומד תכרעהל חתפמה ןה "ירש הנעתו" םילימה יתש
ילואו) תוליגרה םיכרדה ויה ולאש םושמ ךכ שריפ ק"דר ."הינפמ החרבו לובסל הלוכי התיה אלו התוא תללקמו התוא הכמ התיהש רשפאו
.הז עקר לע תרבסומ ,רבדמה לא החרבש ,רגה לש תינוציקה התבוגת ףא .'יוניע' ארקיהל תויוארה ןה ולא םיכרדו ,םידבע ןהב שינעהל (תודיחיה
תכושח השא ובש ,הז יתרבח דסומ לע םינוש םיטרפ םיררבתמ תובאה תפוקתל רתוי וא תוחפ תוליבקמה תופוקתמ ונרוזאב ולגתנש תודועתב
לש התולעב העקפ אל הז השעמבש ףא יכ ררבתמ תודועתה תחאמ .הריבגה ינבל ובשחייש םינב דלת וזש ידכ התחפש תא הלעבל תרסומ םינב
ןיב םיניקת םיסחי םיררוש דוע לכ ,תאז .ןירוח תבכ הגהנ איהו ,דחוימה הבצמ בקע לעופב החפשה לש הדמעמ הנתשנ ,התחפש לע השאה
איהש דע ,התעד לע התוא ריבעה תיבה לעב לש וידלי םאכ הבצמ םא :ונייהד ,התריבגל המצע התוושה החפשה םא םלוא .התריבג ןיבל החפשה
.לעופב החפשכ םדוקה הדמעמל התחפש תא ריזחהל תיתימאה תיבה תרבג תיאשר יזא תיבה תרבגכ המצע התאר
הז רבדו ,החפשכ םדוקה הדמעמל התרזחה אלא היה אל ירש ידיב רגה לש הייוניע :ונרופיסב תושחרתהה תנבהל דאמ םיאתמ הז עקרש הארנ
תלזלזמ החפש ובש ,םדוקה בצמה ןכש ,ונכ לע יוארה רדסה בשומ הז השעמב .תוירזכא לכ ךכב ןיאו ,ולאכ םירקמב לבוקמה יפ לעו קדצב השענ
:(גכ-אכ ,'ל) ילשמ רפסב רמאנ םהילעש םירבדה ןמ אוה ,תיבב המוקמ תא תשרל תבשוחו התריבגב
,תאש לכות אל עברא תחתו ץרא הזגר שולש תחת"
."התרבג שרית יכ החפשו … ךולמי יכ דבע תחת
תניחבב אוה םהרבא תיבב הריבג תויהל התמידש רחאלו תוריח ייח לש םמעט המעטש רחאל ,םדוקה הדמעמל הרזחה ,רגה לש התניחבמ םלוא
.תיגולוכיספ הניחבמ רקיעב ךא ,תיזיפ הניחבמ ןה ,"יוניע"
הדמעמ תא עבוק אוה ךכבו ,'ה ךאלמ הילא הנופ "ירש תחפש רגה" :הז שוריפ תותימא לע קיסהל םילוכי ונא 'ה ךאלמל רגה ןיבש חיש-ודה ןמ
.'?םש ךניא עודמ ,ךמוקמ םשו ,תא ירש תחפש ירה' :תאז ןיעמ אוה וז הלאשב זמרנה – "?יכלת הנאו תאב הזמ יא" ,קדוצהו יקוחה
םישעמ םוש אלו ,התחירבל הליעה איה רגה לש 'התרבג' ירש לש התויה םצע יכ תדמלמ "תחרב יכנא יתרבג ירש ינפמ" רגה לש התבושת ףא
.ירש הל התשעש םישק
תוגהנתהל רושיא ןתונ אוה ךכב ירהש ,ן"במרו ק"דר לש םשוריפ יפ לע הנבהל דאמ השק "הידי תחת ינעתהו ךתרבג לא יבוש" 'ה ךאלמ תבוגת
ולבקלו ירש תחפשכ קדוצהו יוארה הדמעמל בושל רגה לעש איה ךאלמה ירבד תנווכ עצומה שוריפה יפל םלוא .ותעדל אטח רדגב איהש ירש לש
.ךכב ךורכה ישפנה ישוקה תורמל ,הילע
הל ויתוארוהל ךמוס אוה הבישה תא הילע לקהל ידכ םלוא ,התחירב תויקוח תא ללושו רגה ינזאב ירש תא קידצמ 'ה ךאלמ יכ אופא אצמנ
.דיתעל תוחטבהו דודיע ירבד וירבד ךשמהב
.ונקרפב ה קוספל (םייח תרות שמוחב םיאבומה) לאננח ונבר ירבדב אצמנ ןאכ עצוהש המל המוד שוריפ
תישארמ ,ירשמ עמתשמבו ,םרבאל 'ה חיטבהש ערזה תחטבהל ףילחת רגה לש הנבב וארי םאה ,ירשו םרבאל ףסונ ןויסנ אוה רגה לש הנוירה
החפשמה תמקהל הדיחיה ותפתושו ,םרבא תיבב הדיחי הריבג התויה לע תרתוומ הניא יכ ךכב הזירכמ ,הנובלע תא תעבותה ,ירש .םהב ותריחב
םע תירבה אשונ אהי המאה ןב אל יכ ,המע םיכסמ םרבא ףאו ,'ה תחטבהב התנומאב הנתיא ירש יכ ,אופא ונדמלל אב רופיסה .םיידיתעה םעהו
לבא" :תושרופמ םילימב ומצע הז רבד רשאל(זי קרפב) אבה רופיסה אב ,ונמאנו ןויסינב ודמעש רחאל .ירשו םרבא לש ףתושמה םנב אלא ,'ה
.(טי ,ז"י) "םלוע תירבל ותא ותירב תא יתומיקהו … ןב תדלוי ךתשא הרש
,'ה ישקבמ קדצ יפור ילא ועמש"
,םתרקנ רוב תבקמ לאו םתבצח רוצ לא וטיבה
(ב-א ,א"נ והיעשי) ."םכללוחת הרש לאו םכיבא םהרבא לא וטיבה

טמס ןנחלא ברה


!ךמצע לא – ךל ךל

איה הדבוע .התמגוד ןיאש תדחוימ העפותב םישגפנ ונא ,תירוטסה הריקסב ותוא םירקוסו ,לארשי ץראו לארשי םע ןיבש רשקב םיננובתמ ונאשכ
לדבה םייק ןאכ םגש הלגנ ,ונלצא םייקה רשקל וצראו םע לכ לש רשקה תא הושנ םא ךא ,ותדלומ ץרא תא בהוא ,וצראל רושק םעו םע לכש
.םימעל לארשי ןיב יתוהמ
ןושלו םע לכש יעבטה רשקל המוד וניא השודקה וצרא םע לארשי לש שדוקה רשק" :(גר 'מע א"ח ה"יאר תלוע) ל"צז קוק ה"יארגה ןרמ בתוכ ךכ
ץרא וזיאב רודל דחי סנכתמש םוצעו בר םע ידי לע ,תוערואמ ןומה ידי לע בר ןמז ךשמב קר חתפתמ יעבטה רשקה .וצרא לא ודי לע רשקתמ
."ץראהו םעה ןיב הווהתמ ינחור רשקו ,םיאבה תורודה תובבלב םעפל ,תולגרתה ךותמ האבה ,תירוטסה הביח הליחתמ זאו ,עבק תבישי רותב
רצונ וצראל םע לכ ןיב רשקה .לארשי ץראו לארשי םע ןיבש שדוקה רשק ונשיו ,וצראו םע לכ ןיבש יעבט רשק ונשי :רתוי תוטושפ םילימב
אוה הילע ץראה ןיבל םעה ןיב רשק רצוויהל ליחתמ ,תויווח הברה הב הווחו ,תמייוסמ ץראב בשוי םע רשאכ .תורוד ,םינש - ןמז הברה ירחא
.ץראל הביח תושגר םירצונ תורודו םינש ירחא .בשוי
תלוע) "הדמח ץרא תשודקב לארשי תסנכ הרשקתנש ,שדוקה רוקממ ,יהל-אה רשקה ןכ ןיאש המ" .םעו םע לכ לצא םייקה יעבטה רשקה והז
דוע ליחתה וצראל לארשי םע ןיבש שדוקה רשק .ה"בקה ידי לע עבקנ אלא יעבט ןפואב חתפתה אל לארשי ץראל לארשי םע לש רשקה .(םש היאר
ךצראמ ךל ךל" :היה ןושארה וניבא לא אוה ךורב שודקה לש ןושארה רובדה .לארשי ץרא תמדא לע ןושארה ידוהיה לש ולגר ףכ הכרד םרט
.(א,בי תישארב) "ךארא רשא ץראה לא ךיבא תיבמו ךתדלוממו
התא יא ןאכו ,לודג יוגל ךשעא םשו ,ךתבוטלו ךתאנהל" :ריבסמ אוהו ?ךל ךל המל ,"ךל" הלמה לש רותייל י"שר סחייתמ ,הז קוספ םע רשקהב
םש ,לודג יוגל ךשעא םש – תכלל ךל יאדכ הנעמלש הביסה תא תאטבמ "ךל" הלימה י"שר יפ לע ."םלועב ךעבט עידואש דועו .םינבל הכוז
.הכרב היהת םשו ךמש הלדגא םש ,ךכרבא
!ךילא ?תכלל ךתוא הווצמ ינא ןאל :ןוויככ אלא הביסכ אל "ךל" :תרחא השגדה שיגדמ לבא ,"ךל" לש רותייה לע אוה םג דמוע ךישלא השמ יבר
תוימצעל ,ךמצעל תכלל ,התיבה תכלל ;תכלל הווצמ התא םשלו ,ךלש המשנה שרוש אצמנ וב םלועב םוקמ שי .ךתמשנ שרושל ,ךתוימצעל ,"ךל"
.ךלש םישרושה םיצוענ וב םוקמל ,ךלש
– ךכ הזש ינפמו ,יעבטה ךלודיג תיבל ,ךתמשנ שרושל ךל ךל .ונתמשנ שרוש איה לארשי ץרא .הז תא הז םימילשמ םישורפה ינש יכ איה תמאה
שרוש םע רבחתתשכ ,התיבה עיגתשכ ,םש .חתפתהל לוכי ךניא יעבטה ךלודיג םוקמב אצמנ ךניאשכ - "םינבל הכוז התא יא ןאכ" .ךתבוטל םג הז
.םלועב ךדיקפת תא אלמל לכות םש ,לודג יוגל ךשעא םש – ךלש המשנה
לש ומויק תויחצנ תאו םערז תויכשמה תא ,בקעיו קחצי ,םהרבא ,וניתובאמ דחאל חיטבמ אוהה ךורב שודקהש םעפ לכבש ,ךכל הביסה םג יהוז
.ץראה לע םג החטבהה דימת האב דבב דב – םהמ תאצל דיתעה םעה
ןיבל ונניבש רשקל ,לארשי ץראל רושק םלועב ונדיקפת יולימ לכ ,לארשי ץראל הרושק ונלש תוהמה לכ ,לארשי ץראל הרושק ונלש תואיצמה לכ
– ונילע ליטה אוה ךורב שודקהש דחוימ דועי ותוא תא אלמל םילוכי ונחנא ץראב ונבשויב קר - (הרטפהה תוכרבמ) "ונייח תיב איה יכ" .ץראה
.(ו,טי תומש) "שודק יוגו םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו"

ןמקורד םייח ברהםוגרתה רואל

וננושלבש תימראה
(ב בי תישארב) "… ךארא רשא ץראה לא …"
(םש סולקנוא) ךניזחא יד אעראל

ולא םירבד אנ ובתכיי .הלווע ינב ידיב הרונש ,ד"יה ,(ידנג) יבאז םעבחר רשה לש ותומ לע הרמה העדוהה תלבק םע םיכלוהו םיבתכנ ולא םירבד
!ךורב ורכז יהי .ותמשנ יוליעל – בהא הכש ,לארשי ץראב םירבדמה –

הלימהש תישארב ןוילגב רבכ וניארהו ,תירבעב עודייה א"הכ הדיקפת = הלימה ףוסב 'א ,תימראב :(ערא=ץרא) ץראה םצעבו ,ץרא – אערא
דיקפת ךלהו קחשנ תימראה תוחתפתה ךלהמב .דועו ,בסה – אבס ,םאה – אמא ,באה – אבא :םג ךכ .רתא – עודייה אללו ,ץראה – ארתא
.דועו ,דחא שיא – ארבג דח – ןכו ;ךלמה – אקווד ואלו ,ךלמ – אכלמ :תיבקע התיה אל עודייה תרוצ ןיבל דרפנה תרוצ ןיב הנחבההו ,עודייה
הלגתמ וז תירבע 'צ םלוא.דועו אעיב – הציב ,ןאע – ןאצ ,ערא – ץרא) תימרא 'ע – תירבע 'צ קתעמל םידע ונאש םיאגהה קתעמ אוה ףסונ ןיינע
תדחוימ הלימ העבוקב התבחרהל הז קתעמ תירבעה תלצנמ הז הרקמב .ארפוט – ןרופיצ ןכו ,אלוט – לצ ,ארהיט – םירהצ :ת"יטכ םג תימראב
.רפט – דיחי תרוצבו ,םירפט – םייח ילעב ינרופיצל

לאנתנ והילא ר"ד

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]לארשי תנידמ לש תידוהיה התוהז רוריבל המבה
םינוידו תואצרה ,םירועיש ב"סשת תנשב םימייקמ ,ל"ז אנוא לאכימו ואל רגה הירוה לש םרכזל ןרקהו "תורוא תעונת" תתומע ףותישב "ברה תיב"
.לארשי תנידמ לש תידוהיה התוהזל םירושקה ,םיילאוטקא םיאשונב ברעב ישימח ימיב
,רניבא המלש ברה תופתתשהב תיביטנרטלא האופר :אשונב ,19:15 העשב (1.11.01) ב"סשת ןושחרמ ו"ט ישימח םויב ה"יא םייקתי ישישה שגפמ
.לא תיב בושיה ברו םינהכ תרטע תבישי שאר
.(ריעה זכרמ ,9 קוק ברה 'חר) םילשוריב "קוק ברה תיב"ב םייקתי שגפמה
.תושרדמו תונפלוא תורגובו ,תויאבצ-םדק תוניכמו רדסה תובישי ירגוב ,תוריעצו םיריעצל תדעוימ המבה
.02-6232560 ,02-6242908 :ןופלטב םיטרפל

ןורבח רה םורדב שדח זחאמ
ןועמ – למרכ רוזאב
הפיקשמה ההובג העבג לע בשוי אוה .תירוזאה הצעומה עויסבו ןורבח רה םורדב תומדא לע שדוחכ ינפל עקרקל הלע זחאמה
םק זחאמה .יתליהק רפכ םוקמב םיקהל איה םיבשייתמה תנווכ .ןורבח רה םורדב תישארה ךרדה לע תטלושו ,ירבדמ ףונ לע
רובעל אטי ייברע לש םנוצרב ,הארנכ םירושקה םיעוריא ,הנורחאל רוזאב וברתהש רורטה תולועפל תינויצ הבוגתכ ראשה ןיב
רוגסל אוה זחאמה לש ודיקפת .וילע םיבשויה םיירבעה םיבושייה וקל החרזמו םוקמב רבועה דרע-םילשורי שיבכל החרזמ םג
.איסוסו ריאי הפצמ ,ןועמ ןיב ףצר
ולאב םגו םישדוח רפסמל םוקמל אובל םינכומה ולאב םג .בושחה ינויצה רגתאב םינינועמה תוחפשמו םיריעצ שפחמ םוקמה
.הערמלו םיתיזל ,ןיי יימרכל רקיעב המיאתמה ,הבוט תיאלקח עקרקל דומצב םתיב תא תונבל םינינועמה
.057-223857 :עשילאל רשקתהל ןתינ םיטרפל

"שדקמה תיב ינד"

.ונניא ,םימיה תשש זאמ "שדקמה תיב ינד" אוה ,רורחשה תמחלמ םותמ "שדקמה תיב ינד"
:תחא הגסיפל תועבצאה לכ תא תפסאמה ,ודי תעונת ונמע ראשית חצנל ,םלואו .ונתיאמ ךלה ,םתו לודג ןימאמו תח אלל יושע םחול ,י"חל שיא ,ינד
."!םהל רוזעי אל" :םתחו ףיסוה זאו ,"הנביי" :התא םג ול בישתש דע הפריה אלו ,וחיש ןבל הוויצ ךכ – "!הנביי"
– תוחוכה לכ ופסאיי קר םא ,"הנביי" :קפס לכ הריתומ הניאש ,המימת תואדוו ולוכ-לכ עפש אוה בחרה וכויחב .וב התיה תוימיטפוא םתס אל
.הב שחיכ אל םלועמו ,עגר ףא םילשורי תא חכש אל רשא ינד ,לע-לא תפנומה ינד לש ונימי תועבצא תודגאנש םשכ – שפנבו המואב

ןויצע הדוהי
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design