English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ג"סשתה ךל ךל תשרפ

ךל ךל תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map"!בהוא התאשכ - תתל"

,ד"י הבר תישארב) "םיקנעב לודגה םדאה" :םימכח יפב הנוכמה ,וניבא םהרבא לש ותומדל ונא םיעדוותמ ךל-ךל תשרפב
?ןתוא אנש וא תונתמ םהרבא בהא םאה :הרואכל הטועפ הלאש תגצה בגא ,םעפה ןנובתהל שקבנ ,וז קנע - תומדבו ('ו
,ו"ט ילשמ) "היחי תונתמ אנושו" :םדא לכמ םכחה עבק רבכו ,תונתמ תלבקל גיוסמ סחי םיאצומ ונא לארשי תשרומב
הפירחה תוגייתסההש הארנ ארקמ לש וטושפמ ףאו ,בצמ לכב חרכהב ףקת וניא הז ללכ יכ ןייצל שי ,תאז םע ךא .(דכ
:דחי ןכרוכ קוספה ירהש ,דחוש קבא ינפמ ששחמ תעבונ תונתמ תלבקמ
.דחוש תונתמ - 'תונתמ אנוש' :ארזע ןבאה ןייצמ ןכו ."היחי תונתמ אנושו עצב עצוב - ותיב רכוע"
"... ךרובעב יל בטיי ןעמל ,תא יתוחא אנ ירמא" :םירצמל ותדרב הרשל םהרבא רמוא ,ךל ךל תשרפ תליחתב םוקמ לכמ
ןאצ ול יהיו ,הרובעב ביטיה םרבאלו" :הרותה הדיעמ ךשמהב ןכאו ."תונתמ יל ונתי" :תוטשפב י"שר שרפמו ,(גי ,ב"י)
.(זט ,ב"י) " 'וכו םירומחו רקבו
ןיאש ,הארנ םוקמ לכמ ךא ,הלא תונתמ תלבקב םהרבא תא וחניה "היטמולפיד"ו "ןוחטיב" ילוקישש רשפא ,םנמא
.בעתנו לוספ השעמ ןתלבק םצעב האור םהרבא
ךרדב םהרבא סחייתמ ,(זי ,ד"י) "ותיא רשא םיכלמה תאו רמעלרדכ תא תוכהמ" םהרבא בושב ,השרפה ךשמהב הנהו
םהרבא קסופ (אכ ,ד"י) "ךל חק שוכרהו שפנה יל ןת" :ול עיצמה םודס ךלמ תמועלו ,תונתמ תלבקל ןיטולחל הנוש
:תוצרחנ
ץראו םימש הנוק ןוילע ל-א 'ה לא ידי יתומירה"
ךל רשא לכמ חקא םאו ,לענ ךורש דעו טוחמ םא
.(גכ-בכ ,ד"י) "םרבא תא יתרשעה ינא רמאת אלו
?ךכ לכ םהרבא עתרנ ,הנורחאה השרפב עודמו ,השרפל השרפ ןיב המ ןכבו
"!טסיאוגא היהת"
קדקודמ ןויע ךותמ ןיטישה ןיב תפשחנה ,הליפאה ותמיזמב ץוענ ,לכו לכמ םודס ךלמ לש ותעצה תייחדל חתפמהש המוד
.םיבותכב
ליבקהל - ותארקל אצוי םודס ךלמו ,ליצה רשא שוכרהו שפנה ומעו ןופצ יתכרימ אב םהרבא :השרפה רדסל בל םישנ הבה
הקיספמ - העצהל האיציה ןיב - ךוותב ךא .(אכ ,ד"י) "ךל חק שוכרהו שפנה יל ןת" :ותעצה תא תולעהלו (זי ,ד"י) וינפ תא
:תרפסמו עתפל הרותה
.(כ-חי ,ד"י) "... רמאיו והכרביו ... ןייו םחל איצוה םלש ךלמ קדצ יכלמו"
?התמגמ המו ,תאזה הקספה רשפ המ
:וירבד הכו שודקה "םייחה רוא" ךכ לע הנוע הפי

ןיבל םניב המ ,םיקידצה חבש דיגהל ,םודס ךלמ ירבד תעדוה ןיבל םודס ךלמ תאיצי ןיב ,םלש ךלמ ןיינעב בותכה קיספהו"
.םיעשרה
- אוהו ,ךלמה דיכ החנמב םהרבא ינפ ליבקהל בייוחי וילאש םגה ,םקיר וינפ תוארל םהרבא תארקל אצי םודס ךלמ יכ
."ןייו םחלב וינפ ליבקהו ץעי תובידנ ,בויח ילבמ ,קידצה - קדצ יכלמו .תוינקיר םיידיב ותארקל אצי - עשרה

:רמאנ אל" :"םייחה רוא" לש ושוריפל הקזח תינושל הייאר ,"עובשה תשרפב םינויע" הרפסב ,ץיבובייל המחנ הפיסומו
."םהיניב דוגינה תא ,תטלוב תיטתיטנא הרוצב שיגדהל ידכ ,'איצוה ... קדצ יכלמו' :אלא '... קדצ יכלמ איצויו'
. . .
לש הווחמ אל ותעצהב םג תוארלו ,םודס ךלמ לש תקפקופמה ותומדב טעמ ןנובתהל וניניע תא םיחקופ "םייחה רוא" ירבד
.רמ ץקוע וכותב ןפוצה יקסע ןתמו אשמ אלא ,םהרבאל הבוט תרכה
לש ובל בחורל םודס ךלמ הרואכל שרדנ ךכיפלו ,חצנמל המחלמה ללש ךייש היה ,םדק ימיב המחלמה יקוח יפ לע םנמא
.םהרבא
איה ,וב תדקויה דסחה תדימ אלא ,זב זובלו ללש לולשל המגמב וז הכרעמל אצי אל םהרבאש הפי עדוי םודס ךלמ םרב
.תווממו יבשמ ,םודס ישנא לכ תא ומעו ויחא ןב טול תא ליצהל םיקחרמל ותוא הצירהש
אל ,םימחרו דסח תדימל םוקמ ללכ ןיא םודס לש םלועה תפקשהש ינפמ םודס ךלמ תא תממוקמ וז העידי אקווד לבא
ןואג :ךתוחא םודס ןווע היה הז הנה" :(טמ ,ז"ט) לאקזחי איבנה ירבדכ ,לרוג יכומו םילבוס יפלכ אלו ,םיחרוא יפלכ
."הקיזחה אל ןויבאו ינע דיו ,היתונבלו הל היה טקשה תוולשו םחל תעבש
םוקמ וב ןיאו ,םיקזחל ךייש םלועה יכ ,ךתלוזל אלו ךמצעל גאד "!טסיאוגא היהת" :רהצומב העבק תימודסה הסיפתה
!םימחרלו דסחל
.תימודסה םלועה תפקשה לכ תא רערעמו םהרבא לש דסחה השעמ אב הנהו
אהי המ םודסו ,םהרבא לש וכרדב 'הלילח' תכלל וליחתי ףא ילואו הז אלפומ דסח השעמב תוירבה וחישי ךליאו ןאכמ
?הילע
שפנה ןת' :"הבידנ" העצהב חתופ אוהו :םודס לש המלועב לבוקמכ םהרבא םע 'סנזיב' תושעל םודס ךלמ ץמאתמ ןכ לע
.'ךל חק שוכרהו
!"סנזיב" לכה אל
עוגנ אלא ,םימש םשל דסח םהרבא לש והשעמ דוע היהי אל ותעצהל םהרבא תואי םא :הרורב םודס ךלמ לש ותמיזמ
תמאב ונ ..." :דוס קיתממכ רמולו ויניעב ץורקל םודס ךלמ לכוי ,םהרבא לש ודסחב תוירבה וחישיש העשבו ,האנה תבוטב
"... רזג 'ןופוק' הזיאו וז םהרבא חיוורה המכ םתא םיעדויה ... םירבדמ םתא דסח הזיא לע ...
. . .
:םש ןופצ לכהש וארתו םהרבא לש וירבדב בטיה וננובתה ,'תידיסח השרד' םכינפלש םתא םירובס םאו ...
"!םרבא תא יתרשעה ינא רמאת אלו"
. . .
ויכרדב תכלל יואר דציכ ,תורודל ונתוא דמלמ ,"לענ ךורש דעו טוחמ" חקי לבל ,העובשב ןוילע ל-אל ודי םירמה ,םהרבא
:תונובשח ילב םימש םשל דסח תושעלו ,"םימחרבו דסחב ןחב" ומלוע תא ןזה םוקמ לש
."בהוא התאשכ תתל - בלה תאו המשנה תא תתל"
הקדצל ףסכ םיפסואה "םיררונש" וליפאו ,הרקויו דובכ לש םילוקיש םהב םיברועמ םא םג דסח ישעמ לטבל ןיא םנמא
.הכרב םהל עבוק ה"בקה - םסיכל םימייוסמ םיזוחא (... העידיבו המכסהב ...) םיחקולו
.םהרבא לש ותדימ הלא לכמ ההובג - ץראמ םימש הובגכ - לבא
,'לענ ךורש דעו טוח'מ ,האנה תבוט לכ אלל ,ובל לכב דסח תושעל םדא הכוזש העשבו
,יבבלכ שיא הנה :רמואו וימורממ םימלועה ןוביר וילע ץיצמ
!"יבהוא םהרבא ערז" ,הזה שיאה םהרבא ערזמ

תרופ ןנח
תתל

תתל
בלה תאו המשנה תא
תתל
בהוא התאשכ תתל
לדבהה תא םיאצומ ךיאו
לבקלו תחקל ןיבש
תתל ,תתל דמלת דוע

רתסב תודוס תולגל
רשקה ךבס תא ריתהל
טבצנ ךב בלהשכ
טבמ לכמ ,ךויח לכמ

עדוי התא ,רהזנ התא
עמוש אל שיא ךממ ץוחו
תויקדה ןיב עסופ
תויונפ תועש אלממו

םינשה םע דמול התא
םינינב דחיב תונבל
םייונישה לכ םע תויחל
םייח רופס התא םקרל

םישק םימי רבעלו
םישוגרב ,תוקוצמב
רתול תעדל דימת
רמשל םעטה תאו

הליפנה ךותב תוארל
הליחמל םוקמ שיש
ליחתהל בוש רשפא דימת
ליגרכ ומכ ,שדח םוי ומכ

תתל
בלה תאו המשנה תא
בהוא התאשכ תתל
תתל ,תתל דמלת דוע

באז ןב לטומח


המוקת תדמע ·

.ולסוא ימכסה לש ימשרה םלוטיבל ,לדנה יבצ כ"ח ,ונרבח לש קוחה תעצה תסנכה ןחלוש לע החנוה עובשה
הלוכי אל תאז העיבק ."ותמ ולסוא ימכסה" יכ תוצרחנ עבקו הלשממה שאר הדוה ,הנשה שאר ברע המואל ומואנב
.םלטבל םג שי הז םורופב - תסנכב העבצהב ולבקתה ולא םיינחצרו םיללמוא םימכסהש רחאלו ,דבלב תיתרהצה ראשיהל
תלשמממ ולביקש םיבורב ונידליבו ונב וחצרש ,וירעמ רבחו תאפרע חצרמה י"ע ולא םימכסה ולטוב רבכ השעמל - לעופב
.לארשי
,הריקח תדעו תמקהל ,לאירא ירוא כ"ח ,ונרבח םדקמש קוח תעצה לא ףרטצי ,לבקתישכל ,הז קוח
.ולא םימכסה לע המתוחב ,ןיבר תושארב לארשי תלשממ ילדחמ תא רוקחתש
.םהבש ירסומה םתכה םג קחמי ,ולא םימכסה לש ימשרהו יקוחה םלוטיב דבלמ ,תאז הקיקחב


ןורמושב םג דסח תורוא
.תוקקזנ תוחפשמל "דסח תורוא" הקינעמש עויסה בחרתמ ,םכתרזעב
.ןורמושה יבושיב הקולח עצבמ בוש ךרענ םידחא תועובש ינפל
.גחה תארקל ןוזמ תוליבח תורשע תוקקזנ תוחפשמל וקלוח ,ןהיק ריאמ ןורמושה שיא לש ותמזויב
.דיתעב םג םהל עייסל ךישמת "דסח תורוא"ו ,תילכלכ הקוצמ לש הפוקתב רוא ןרק תאז התיה ,ןורמושב תובר תוחפשמל


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
"ןיינמה ןמ הניא ץראל ץוח תבישי"

ול השיא םרבאל התוא ןתתו ןענכ ץראב םרבא תבשל םינש רשע ץקמ התחפש תירצמה רגה תא םרבא תשא ירש חקתו"
.(ג ,ז"ט תישארב) "השאל
ךכמ ודמל (א"ע ד"ס תומבי תכסמב) םימכח ןכאו ,ירקמ וניא יאדו "ןענכ ץראב םרבא תבשל םינש רשע ץקמ" ןמזה ןויצ
ץוח תבישיש (ב ,תרחא תאשל בייחש ול הדלי אלו הלעב םע התהשש השאל עובקה דעומ םניה םינש רשע (א :םיניד ינש
יוגל ךשעאו םהרבאל רמאנ אלש יפל" :ינשה ןידה תא קמנמ ונתשרפב י"שר .וללה םינשה רשע ןינמל הלוע הניא ץראל
םהרבא לצא אקווד ירהש ערוג הרואכל י"שר ףיסוהש קומינהש השקמ ,ן"במרהש אלא ."לארשי ץראל אבש דע ,לודג
.יללכ ןיד ןאכמ קיסהל ןתינ דציכו ,םינשה ןובשחל הלוע ץראל ץוח תבישי ןיא הללגבש וזה תדחוימה הביסה תמייק וניבא
ץראה תוכזב ילוא" הווקת ךותמ עבונה יללכ ןיד הניה ,ןינמל הלוע הניא ל"וח תבישיש ןידה תביסש ן"במרה ראבמ ןכל
הילע לואשל שי ןכ םאו ,וניבא םהרבאמ הז ןיד הדמל תומביב אתירבה ירה .רואב םיכירצ ן"במרה ירבד םגש אלא ."ונבי
רשפא םהרבאל סחיב ףוס ףוס ירה ,םהרבאמ יללכ ןיד דומלל ןתינ דציכ ,י"שר לע ן"במרה לאשש הלאשה התוא תא
.אתירבה ךכמ תמלעתמ דציכו ול אקווד תדחוימה הביסב ץראל ץוח תונש ןינמ יא תא תולתל
קומינ תמאב אוה םש י"שר ןתונש קומינה .םהרבא לצא היהש דחוימה ןיינעה תא ריכזמ אל ןכ םג תומביב ומצע י"שר
ההשש ימש ונממ קיסהל וצרש ויהש דע ,ךכ לכ יללכ הזה קומינה ."םירוקע םה ץראל ץוח ןווע םושמ (ילוא) אמלד" :יללכ
רשפא הז הרקמב םג ירהש ,השרגל בייח וניא ,לארשי ץראל הלע אל םא ףא ,הדלי אלו ץראל ץוחב םינש רשע ותשא םע
.ץראל ץוחב םתבישי ןוועב רבדה תא תולתל
אכהו ,ול יוארש ץראה תא בשיימ םדא לכ היהיש יואר יכ" :הירא רוג רפסב ל"רהמה בתכש המ יפ לע םירבדה רואב הארנ
(םילות) ןנילת (םהרבאב קר אל) םדא לכב ךכלו ,לארשי ץרא אוהש ולש ץראב קר בשייל יואר ןיא םדא לכ (ןאכ םגו) ימנ
לא ... ךל ךל"ב תינתומה "לודג יוגל ךשעאו" החטבהה :ונתיאמ דחא לכל םיעגונ ל"רהמה לש הלא םירבד ."ץראל ץוח ןוועב
ץראל ץוחב הבישיה ;לארשימ םדא לכל הנוכנה תיללכ הארוה הב שי לבא ,םהרבאל םנמא הרמאנ ,"ךארא רשא ץראה
םדא םש ,תונוכתהו עבטה תא םימאותה םייח תויחל רשפא יא םש ,םיילמרונ םייח תויחל רשפא יא םש ,תיעבט הנניא
יוארה םוקמה תא ול שי רבד לכ .ךשמה םהל ןיא רשא םיעוטק םייח הלא ,ימצעה יוצימה אולמל עיגהל לוכי וניא לארשימ
ץראל רוביחה םע השדח הלחתה .לארשימ םדא לכל ןינמה ןמ הניא ץראל ץוח תבישי ןכ לע ,ונמוקמ הניא ץראל ץוחו ול
.תשדוחמ הריפס תרשפאמו תונבהל שדח יוכיס תנתונ ,לארשי
הלחנ הלחנ םצרא ןתנו ... ירומאה ךלמ ןוחיסל קוספבש הלחנ יוטיבב תוליפכה תא ,ל"צז ברה ראבמ ,היאר תלוע רודיסב
תדחוימ הלוגס עיבטה ךכ ,ץראב אלא תולגתהל הלוכי הניאש םעב תדחוימ הלוגס עיבטה ה"בקהש םשכש ,"וצרא לארשיל
.ומע לארשיל הלחנ - לארשיל םא יכ םלועה תומואמ םע םושל היואר הניאש ץראב
עובשה תשרפ חתפב בותככ ,םכש - הרומ ןולא אוה ,ץראהו םעה ןיב םייח הרפמה רוביחה הנושארל רצונ וב םוקמה
בותככ םשל עיגמ הצרא בשה בקעי :םיאבה תורודב םג ךכ ."הרומ ןולא דע םכש םוקמ דע ץראב םרבא רובעיו" :ונלש
אובל םיווצמ ,םירצממ םיבשה לארשי ינב םג ."ולהא םש הטנ רשא הדשה תקלח תא ןקיו ... םכש ריע םלש בקעי אביו"
הרותה תרימשל םיהול-אה םע תירב תתירכל הללקהו הכרבה דמעמל ,ןדריה תא םרבע םויב לביע רהו םיזירג רה ילגרל
.ץראב
,ןכ יפ לע ףא .הל יוארה םוקמה תא הספת אלו ,טרפב םכשלו ללכב ןורמושל הבישה התחדנ ,ונצראל הנורחאה ונתבישב
היה ,םינומא שוג לש תובשייתהה יניערג ןושאר ,הרומ ןולא ןיערג לש וקבאמ .תמיוסמ תישאר תדוקנ םכשל םעפה םג שי
םויה םג לבא .הילא בשה םעה םע ,ץראה לש הבל ,ע"שי ילבח תא שדחמ רביח אוה .ןורמושב תובשייתהה לעפמל חתפמה
תכלוה לביעו םיזירג ירה לומש הרומ ןולאו תידוהי תובשייתה לש רוא תודוקנב הראוה ןורמושו הדוהי תפמ רשאכ
.בקעי הנק רשא הדשה תקלחל שממ בושל וניכז אל ןיידעו ,םייחה רשק תא קתנל םיסנמו לעפמל םילכנתמה םיבר ,תינבנו
.תושעל ונוליחה רשא תא רומגלו ומיצעהלו לעפמה תא ךישמהל ה"בקה ונכזי

סקילפ םחנמ ברהםוגרתה רואל ·

תירבעבש תימראה
"רדס" שרושב רדס ךורענ

תחא םעפ אב רדס שרושה ... םדסד אכלמ ערב םע אברק ורדס - ב די תישארב - 'וגו ... םדס ךלמ ערב תא המחלמ ושע
שרושל םוגרתכ ללכ ךרד תואב סולקנואב רדס תויורקיה .םירדס אלו תומלצ ... ץרא :(בכ י בויא) בויאב ,ארקמב דבלב
םירבד - לארשי ינב ינפל השמ םש רשא הרותה תאזו :(ךרע תועמשמב) םיש שרושל םימעפו ,(וכרע=ושע - ונקוספבכ) ךרע
האבה הרדש הלימה םג תכייש הז שרושלש ונולימב ןייצמ הדוהי ןב .לארשי ינב םדק השמ רדסד אתירוא אדו - דמ ד
.(ח אי ב"למ ;ט ו א"למ) םיכלמ ירפסב םיימעפ
ןוגרא * :וזל וז תובורקה תויועמשמ רפסמב (דבלב םשה ןמ םיגדנ) לעופכ ןהו םצע םשכ ןה ל"זח תורפסב ץופנ הז שרוש
סנכנ - חרוא ,רטשמ ירדס * .(ב"ע ד"י ארתב אבב) םיכלמו לאומש ,םיטפוש ,עשוהי :םיאיבנ לש ןרדס - הטיש לעב ימינפ
הבר רתסא) הנשמ ירדס השש - הנשמ ירדס תששמ דחא לכ * .(ב"ע ג"ק תובותכ) תואישנ רדס ול רסמו ולצא לאילמג ןבר
יקוספ םוכס - הרותה ןמ קלחל יוניכ * .(גנ הרואה ,י"שר) רדסה רודסיש דע לכוא וניאו - חספ לילב הדועסה סקט * .('א
.(שמוח לכ ףוסב הרוסמ תרעה) ג"מ וירדסו ... תישארב רפסד
,ורדסכ) - רדסכ ;(רדספ) המכסה תלימ - רדסב :הז שרוש תא םיללוכה ןושל יפוריצו םייוטיב רפסמ ורצונ ונימי ןושלב
וינפל ןירוקו :ג א אמוי) םוי רדס ;בוריקב - לדוג רדס ;וגהנמכ ,ומוקמ לע - (םרדסכ םידימת - וניתורוקמב רבכ ;םרדסכ
;עבט יקוח - - (ב"ע ג"נ תבש) תישארב ירדס ;תימוי הלועפ תינכת ,הבישיב ןוידל םיאשונ תמישר ,הדנ'גא - (םויה רדסב
ידומיל תכרעמב םויה ןמ קלח - רדס ;לובלב - רדס יא ;תנגרואמ הכילהב ןומיא - רדס יליגרת ;ריעמ - רדסל ארוק
.דועו דועו ,(הליפת) רודיסל ונימיב ךפהש - הליפת רדס ;(ברע ,צ"החא ,רקוב רדס) הבישיה
.דועו ןורדסמ ,ןרדס ,רדסמ ,רדוס ,רודס ,רדוסמ ,רידס ,רדס :ןוגכ ,הז שרושמ ורצנ תירבעב (םיראתו) תובר םילימ

לאנתנ והילא ר"ד


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


ער ןכשמ קחרה

הבושח ךכ לכו .הערל םולשו סח םיער םאו ,הבוטל םיבוט םה םא ,םדאה לע הבר העפשה םינכשו םירבחל
קבדיל םדאה ךירצש הרשיה ךרדה ,עשוהי יבר ,םיאנתה ילודגמ דחא תעדלש דע ,םדאה לע םירבחה תעפשה
תובא) ער רבחמ קחרתהל אוה ,הנממ קחרתהל ךירצש הערה ךרדה תאז תמועל ;בוט רבח ומצעל שפחיש ,איה
.(ו ,א תובא) "עשרל רבחתת לאו ער ןכשמ קחרה" :ילבראה יאתנ רמא ןכו .(ט ,ב
לש הלודגה ותבהא תורמל תאזו .לזגב םיצורפ ויעור ויהש ,טול ,ובורקמ דרפיהל שקיב וניבא םהרבא ןכו
פ"עאו .וליצהו םיכלמה תעבראב םחלנו ושפנ רסמ םהרבאשכ ,ודרפנש רחא יוטיב ידיל האבש ,טולל םהרבא
לע טול יעור תא חיכוהל םהרבא יעור וסינ הליחתב .ותונכשב רוגל הצר אל תועשרב גהנתמ אוהש הארשכ ,ןכ
רמא ,םתוא הביג טול םג הארנה יפכו ,םתחכות ולביק אלשכו ,םירחא תודשב םתמהב תא םיערמ םהש
."ילעמ אנ דרפה" :טולל םהרבא
,וניבא םהרבא וליפאש ,ער ןכש לש ותעפשה הער המכ דע הארו אצ .תעדומ הניא םיתיעל ערה ןכשה תעפשה
ירחא םרבא לא רמא 'הו" :רמאנש .ונממ שרופ יקולאה רובידה היה ,ומיע היה טולש ןמז לכ ,םלועה דומע
בגא) .(די ,גי תישארב) "המיו המדקו הבגנו הנופצ םש התא רשא םוקמה ןמ הארו ךיניע אנ אש ומעמ טול דרפה
.(ץראה תשורי תא תברקמ םיער םינכשמ תוקחרתההש ,זמר ךכב שי
:וז היגוסב ם"במרה ירבד םיבקונ המו

לצא בשילו םיקידצל רבחתהל םדא ךירצ ךכיפל ...ויער רחא וישעמבו ויתועדב ךשמנ תויהל םדא לש ותירב ךרד
....םהישעממ דמלי אלש ידכ - ךשוחב םיכלוהה םיעשרה ןמ קחרתיו ;םהישעממ דמליש ידכ - דימת םימכחה
םיגהונו םיקידצ הישנאש םוקמל ךלי ,הרשי ךרדב םיכלוה הישנא ןיאו םיער היתוגהנמש הנידמב היה םא
גהונו םהמע ברעתנ ןכ םא אלא ,הנידמב בשיל ותוא םיחינמ ןיאש םיאטחו םיער ויה םאו ....םיבוט ךרדב
יננתי ימ" :רמאנש ןיינעכ ,םיאטח ךרדב ומצע גיהני לאו ,תורבדמלו םיחוחלו תורעמל אצי - ערה םגהנמב
.(א הכלה ,ישיש קרפ עדמ תוכלה) (א ,ט הימרי) "םיחרוא ןולמ רבדמב

םוקמ תריחבל הבורמ בל תמושת שידקהל וילע הזמ רתוי דועו .םיבוט םירבחל רבחתהל םדאה ךירצ ןכ לע
ךרדב ולעתי ותחפשמ ינבו אוהש םייוכיסה םילדג ךכ ,רתוי תינרותו תירסומ היהת ותריוואש לככש ,וירוגמ
.רשיה
דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]?ילסרבינוא וא ימואל - םהרבא
יפמ הינש האצרה ה"יא םייקתת ,ביבא לת 13 קורס ןב 'חר ,הדוהי לכיה תסנכה תיבב תמייקתמש "השדח השרפ" תרדסב
תוניינעתהה עקר לע ,"?ילסרבינוא וא ימואל - וניבא םהרבא" :אשונב ,ביבא לתב ההובגה הבישיהמ ,ןמדירפ בדנ ברה
(22.10) ג"סשת ןושחרמב ז"ט ישילש םויב ,(ןורחאה "םייט" רעש 'ר) "םייוג ןומה בא"כ םהרבא לע ב"הראב םג תרבוגה
.03-6919210 :םיטרפל .20:15 העשב


הידמיטלומב תורשעמו תומורת
.םורד רפכב "ץראהו הרותה תשרדמ" תיבמ רוטילקת אצי הלא םימיב
לכ תא ראבמו תורשעמו תומורת תשרפה תווצמב קסוע ,ואידיו יעטקו תוגצמ ,הקיסומ ,םירויא בלשמה ,רוטילקתה
.הב םירושקה םיגשומה
.דמלנה לע הרזחל יתייווח קחשמו הרומל דומיל יכרעמ תספדהל תורשפא הנכותב
.ךוניח תודסומב תשרב הדובעל םג םאתומ רוטילקתה
.08-6847055 :סקפב וא 08-6847325 ץראהו הרותה ןוכמ :תונמזהו םיטרפל


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]בקעי ברה בתוכ ,"הנידמו תוכלמ לש - אמרג ןמזהש םיאשונב שודגהו אלמה בושחה ךרפס לע ךיחא ךודוי התא הדוהי"
רוא" תבישי לש ינרותה ןוכמה תאצוהב "לארשיו הדוהי תוכלמ" ,ןדלוז הדוהי ברה לש ורפס חתפב הכרב בתכמב לאירא
."ןויצע
,טפשמו הגהנה ,ירוביצ רסומו תוכלמ יניינע לש בר ןווגמב םיקסועה םירמאמ םישולשמ רתוי לש זוכיר הווהמ רפסה
טא טא םיכוז הז ונרודב קרש ,הלא םיאשונב דוסי תודמע לש תקמונמו תבחרנ העירי םישרופה ,ץראה בושייו המחלמ
.םייואר םה ול בחרנה ינרותה רוריבל


ד"יה השיל הרש תכנחמהו הרומה חצרל הנשה םוי
.ףוצ הונב התיבל הנובל הלעמ תנפלואב התדובעמ הכרדב א"סשת ןוושח ו"טב תוערואמה תליחתב החצרנ הרש
ןכמ רחאלו חצרה םוקמ הימרח ידאו תמוצל םיאצוי םשמ .הרכזאל תוחונמה רהב םישגפנ 13:45 העשב ןוושח ו"ט םויב
.ףוצ הונל בושל
רוביצה .תרופ ןנח ברה יפמ הרכזל רועישו תוינשמ דומיל ןכמ רחאלו ףוצ הונב לודגה תסנכה תיבב החנמ תליפת 16:30 העשב
.ןמזומ

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design