English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 יעסמ - תוטמ תשרפ

יעסמ - תוטמ תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image mapתוקבד

.דחפלצ תונב לש ןניינעב ברעתהל ,ומצעבו ודובכב ,םימלועה ןוביר שרדנ – רבדמב רפס יהלשב – םיימעפ
:ןהיבא תלחנב ןתוא הכזמו ,ןתבוטל ה"בקה "קסופ" – סחנפ תשרפב – הנושארה םעפב
תורבוד דחפלצ תונב ןכ"
(ז ,ז"כ) "םהיבא יחא ךותב הלחנ תזוחא םהל ןתת ןתנ
:המוד ןושלב עבוקו ,דחפלצ תלחנ לרוגל םיששוחה ,ףסוי ינב תבוטל המוד ןושלב ךרבתי 'ה עירכמ ,הינשה םעפב וליאו
:םירבד ףסוי ינב הטמ ןכ"
:רמאל דחפלצ תונבל 'ה הוצ רשא רבדה הז
.םישנל הנייהת םהיניעב בוטל
.םישנל הנייהת םהיבא הטמל ךא
.הטמ לא הטממ לארשי ינבל הלחנ בסת אלו
.(ז ,ו"ל) "לארשי ינב וקבדי ויתבא הטמ תלחנב שיא יכ

,הינשה םעפב וליאו :תורודל הכלה ,הקספנ הנושארה םעפב :ןהיניב לודגה לדבהה תא ןייצל יוארה ןמ ,"ןכ"ל "ןכ" ןיב ןוימדה תורמל ךא
:דבלב רודה ותואב אלא תגהונ וז הכלה התיה אלש ,איה םימכח תרוסמ
.(ב"ע 'ל תינעת) "הז רודב אלא גהונ אהי אל הז רבד 'דחפלצ תונבל 'ה הוצ רשא רבדה הז' :ושרד המו"
הז םיטבשה וברעתי אלש ,ץראה תקולח תעב הלודג רתוי היהת ,םהל (הדפקהה) הדיפקה יכ" :קיסמו רבדה םעטב ןד ,הרותל ושורפב ,ן"במרה
."ךכ לע ודיפקי אלו ןתלחנ העדונ רבכ ןכ ירחא לבא .הלחנב הז םע
רודב ,הרותה הדיפקה ךכיפלו ,םיטבשה לש םייפרגואגה תולובגה ועבקנ הב הקולחה תפוקת לש הדוחי תא הרותה אופא השיגדמ ן"במרה תעדל
.תורודל םיטבשה תפמ עבקית ךכבו ,תולובגה ושטשטי לבל ,הז
רוזחת אלו ,רחא טבשל תונבה תלחנ בוסית םא יכ" :"ןענכ ישבוכ" רודב :שוביכה תפוקת לש הדוחי תא ושוריפב שיגדמ ,ותמועל "ונרופסה"
"… השבכל טבשה ישנא ולדתשי אל ,לבויב
תוקבדה ריחמ
.תורודל הנממ הלועה חקלה תא ףושחל תוסנל ונילע המוש ,דבלב רודה ותואל הפי החוכ היה ,וז השרפש ינפמ אקווד ,םוקמ לכמ
,וז היגוס תעגונ םנמאה .ןתלחנ בוסית לבל ,ןוגה ךודיש ןהל אוצמל המגמב ,דחפלצ תונב ביבס םימלועה ןוביר רכרכמ "םירוכרכ" המכ וארו ואצ
?אל ותו רודה ותואל קר

םוצמצ לשב קר אל ,לארשיל השק התיה ,ןטביש ןבל אקווד אשנהל ןתומכשו דחפלצ תונב לש ןתבוח יכ ,הדבועה תא ונינפב םיפשוח ל"זח
,תנייצמ תינעת תכסמב ארמגה ןכאו .הזב הז אובל םיטבש םירוסא םהב ,םיבצמ םנשי יכ תינורקעה העיבקה םצע לשב אלא ,ךודישל םידמעומה
."הזב הז אובל םיטבש ורתוהש םוי" :היהש יפל:לארשיב בוט םויכ גוחנש ,באב ו"ט םויל םעטכ
.דחפלצ תונבמ העבתנש ,"ארמוח"ה תא ונינפב דדחמ ,החמשב לבקתהש הז "רתיה" אקווד ךא
רדס שארב וז המישמ דימעהל ךירצ ,הבשיילו ץראה תא שובכל תוחילשה תלטומ וילעש רוד יכ וז השרפ תועצמאב ונל תתואל תשקבמ הרותה
.םירחא םירקי םיכרעב – העש יפל – םוגפל איה הלולע םא םג ,תויופידעה
תיטבשה "הדיחיה תוואג" חופט תא ,הפוקת התואב ,בייח ,לארשי ץראמ קלח ףא חנזוי לבל ,התשוריו ץראה שוביכ תעב ,הדרחה :ךכמ הריתי
ינויח דעצ והז ,ךורא חווטב יכ הקומע הרכה ךותמ עבנ רבדה ."ימואלה -דחיה" תשגרה ןובשח לע ולו ,"ויתובא הטמ תלחנב שיא" תוקבדה תאו
.וצרא יבחרמ לכב ,ויטבש תועצמאב ,וישרוש קימעי ןעמל לארשי ללכל

.תורודל העבקנש הנועטו השק הכלהל דוסיה אוה ,הז תופידע רדסש המוד
:תעבוק (ב"ע ו"ק) תובותכ תכסמ יהלשב אתיירבה
,תולעל אלש תרמוא איהו תולעל רמוא אוה"
.הבותכ אלב אצת – ואל םאו .תולעל התוא ןיפוכ
,תולעל אלש רמוא אוהו תולעל תרמוא איה
."הבותכ ןתיו איצוי ואל םאו .תולעל ותוא ןיפוכ
.(ה-ד ה"ע רזעה ןבא) ךורע ןחלושבו (ב ,ג"י תושיא תוכלה) ם"במרב השעמל הכלה קספנ ךכו
רצוויהל הלולע םהב םירקמב :ךכמ ףירח רבד הנממ עמתשמ .הנוילעה לע ודי ,ץראל תולעל שקבמה יכ ,העיבקב הצמתמ וניא וז הכלה לש הדוחי
.תיב-םולשל ץראב תוקבדה תמדוק ,םיכרע ןיב תושגנתה
?זעונ הכ תופידע רדסל רוקמה המ
.הגספה שארל ץראב תוקבדה תא תולעהל יואר הב העש שי יכ תדמלמה ,דחפלצ תונב תשרפ לש הלוק דה תא הלוע ,וז הכלהמש ,רשפא
!קזחתנו קזח קזח
:ץראב תוקבדה דוסי תא ףושחלו דימעהל בייחמ ,הז אלפומ תופידע רדסל םעטה
תא הנבי ,ותמוק תא לארשי םע ףוקזי – הב קרו - הבוטה ץראב ןאכ יכ .חווט ךורא טבמב ,לארשי ללכל דע ידע ןינב םינוב וננה לארשי ץראב
."ץראב דחא יוג"ל היהיו ודועי
… םייח ריחמ ףא םיתעלו … וישכעו ןאכ – באוכ ריחמ עבות ,הז דעיש ןכתי ןכא
,תובא תלחנב תוריסמב םיקבדה ,םיבוהאה וניחא לבא
,קחשיהל םכל לאו רבשהל םכל לא
!קחוצה אוה ןורחא קחוצה יכ
"!קזחתנו קזח קזח"

תרופ ןנח

םייח רוקמ – תוקבדה

:םיחח םירבד השולשב תוקבד וניצמ

:םייח םיהול-אב תוקבד
(כ ,'י םירבד) "קבדת ובו דבעת ותוא"
(י ,ו"ל םילהת) "רוא הארנ ךרואב ,םייח רוקמ ךמע יכ"
:וב םיקבדה לכ לע רמאנ ךכיפלו
(ד,'ד םירבד) "םויה םכלוכ םייח םכיהול-א 'הב םיקבדה םתאו"

:השאב תוקבד
(דכ ,'ב תישארב) "דחא רשבל ויהו ותשאב קבדו"
(כ ,'ג תישארב) "יח לכ םא התיה איה יכ"
:םייחה ךשמה דוס הב תוקבדב ךכיפלו
(.םש י"שר) "דחא םרשב השענ םשו – םהינש י"ע רצונה דלוה" – "דחא רשבל ויהו"

:לארשי ץראב תוקבד
(ט ,ו"ל רבדמב) "לארשי ינב תוטמ וקבדי ותלחנב שיא יכ"
יח רבדב הניה וז תוקבד ףא יכ ךדמלל
."ידיינ אלד יסכנ"בו "םיתמ" םיחטשב אלו
(ט ,ז"טק םילהת) "םייחה תוצראב 'ה ינפל ךלהתא" :רמאנ ךכיפלו
(ינועמש טוקלי) לארשי ץרא וז – "םייחה תוצראב"
ךינב ךולעבי – הלותב רוחב לעבי יכ" :רמאנ הילעו
(ה ,ב"ס היעשי) "ךיהול-א ךילע שישי – הלכ לע ןתח שושמו


תרחא אלו ךכ - הככ

!תרחא אלו ,ךכ – הככ
,תרנכ םיו ןוכית םי
,דעלג םגו ןשב םג
דע-דעו זא ינמ

הליל יל יריש ,םוי יל יריש יא
הל איגו םירה םירה-יצרא
דועו דוע יריש ,יל יריש
תועמדב יל ךיתשרא
!תרחא אלו ,ךכ – הככ
,תרהזמה תלכתה םע
… םדרנ תולוח בחרמ םע
םדה לע שפנה לע

ןמשא ןורהא


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]
הלעמ לש ןיד תיבב השעמ


(כ ,ד"ל רבדמב) "הלחנב םכל לפת רשא ץראה תאז"
םימיענב יל ולפנ םילבח :בותכה רמאש הז"
(ו ,ז"ט םילהת) "ילע הרפש תלחנ ףא
םהל האנ ץראהו ץראל םיאנ לארשי
(ו ,ג"כ הבר רבדמב) "ילע הרפש תלחנ ףא :ביתכ ךכל

.םלועה תומואמ םהיאנוש דגנכ המחלמב םידמועש לארשיב ןודל הלעמ לש ןיד-תיב ינפל םלועה ירש לכ ואוביו ,םויה יהיו
הבוטב םירפוכ םהו ,השודקה ץראל םאיבהו ,תופנכ עבראמ 'ה םצביקש לארשי ואר :רמאיו וירבד חתפיו רוגטקה אוביו
.םהיביוא םוחצניו ,הערל םהל ךפהת ולביקש הבוט התוא לכש יואר ןכ לע .ץרא יעשרל 'ה תלחנ תא םינתונו
םיצור םהו תומקנ לא אוה אלא ,'ה םהל ןתנש הבוטב םיסאומ לארשי ןיא :רמאיו ,לארשי לע רגנסל םירשה דחא אוביו
בורמו ,תומחלממ םיפייע םהש אלא דוע אלו ,שדח ןוכית חרזמ תושעל ידכ אוה םתירב ורפהש המו ,םלועב םולש תוברהל
.הוולש םישקבמו םתומכ םיפייע םהיביוא םגש םירובס םתשלוח
.םהמ רתוי גרטקמ אצמנ רגנסל אבש רשה הז יכ וניבהש ,החמשב רוגטקה תעיס שערתו
קשנלו קבחל וכלהו ,ע"שיב םיבשייתמש םיקידצה םהיחא תא וריקפה ךאיה ,הבוטל התיה םתבשחמ וליא :רוגטקה ןעיו
.םרעצלו לארשי בור לע טולשל ידכ םמע יביוא םע תירב ותרכו ,קשנ םדיב תתלו םתלחנו םמע יאנוש םיחצורה תא
םילבחמהש ףאו ,תוריסמב שדוקה תמדאב םיזחאנש םילחנתמ םהיניב שי אלהו :רמאיו לודגה רשה לאכמ אוביו
.םתנומאב םיקבדו םיעתרנ םניא תאז לכבו ,םהיתמ תא םירבוק םהו ,תולילבו םימיב ,םיכרדב םתוא םיפיקתמ
.לארשי תבוטל תוכזה ףכ תא עירכהל םילחנתמה תויוכז ודמעו ,םימשב לודג שער ררועתנ דימ
םתוקבד ינפמ וניא םהיבושיב רוגל םיראשנ םהש המש ,ךכ לכ םירוביג םניא םילחנתמה םג :רמאיו ושפנ לע ןטשה דומעיו
.תכלל ןאל םהל ןיאו לוזב םהיתב תא םש ונקש ינפמ אלא השודקה ץראב
םיבושיה דחאב ,"דאמ דאמ ץראה הבוט" רדסל "חלש" תשרפ שדוק תבש ברעב ,התע הז :רמאיו םיפרשה ןמ דחא ןעיו
רומשל שדחמ םהילע ולבקו עשוהיו לארשי לכ ודמע ,הנש םיפלא תשולשמ רתוי ינפל וב םוקמב ,םכש דיל ,רהה שארבש
,ץראה בושי תווצמ ומייק ,ץוחמו תיבמ םיישקה לכ תורמלו ,לארשימ תוחפשמ שש וקזחתנו התע ודמע ,'ה תירב תא
.םתיב תיינבל הזוח לע ןיליקתו ןיבט ומתחו
תוארלו םהיביוא תא חצנל םניד רזגנ ,הבוחה ףכ תא העירכה ,לארשיב םיתב השש לש ,תוכזה ףכו רוחאל רוגטקה לופיו
.םצרא ןיינבב
לככו .םידמועו םייולת םירבדה ןיידע יכ ,םיעדוי ונא ןיא ,הלק וא השק ךרדב ,ךורא וא רצק ןמזב ןוחצנה הז אובי םא ךא
הרהמב ונתלואג ברקת ךכ ע"שיב ובשייתי םידוהי רתויש לככו ,הדמח ץראב םתסיאמ לע הבושתב ובושי םידוהי רתויש
.ונימיב


הכרב רה בושיה בר ,דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה ,שדב ימולש ברהו
הרומ ןולא ,'יבצ תלחנ' תונבל ס"היב להנמ?"רבדה הז"ל "רמא הכ" ןיב המ

הז ןושל יוניש לע דמוע י"שר ."'ה הוצ רשא רבדה הז" ,ליגרה חסונהמ איה הנוש תוטמ תשרפ תליחתב השמ לש ותינפ .א
השמ םהילע ףיסומ .'ה רמא הכ'ב ואבנתנ םיאיבנהו הליל תוצחכ ''ה רמא הכ'ב אבנתנ השמ ":ירפסה ירבד תא איבמו
"רבדה הז" ,הרתי הלעמ הזד" ."רבדה הז" יוטיבה תועמשמ תא "םימכח יתפש" ריבסמ .'רבדה הז' ןושלב אבנתנש
לא הפ' רמאנש ןינעכ …םיאיבנה ראשב ןכ ןיאש המ ,הריאמה הירלקפסא ארקנו ה"בקהמ עמשש רורבו ומצע רבדה עמשמ
קוספב השיגדמ הרותהש תרמוא תאז ."יניס רהב ותדימע םדוקד רמול שי… 'ה רמא הכב השמ אבנתנש המו 'וב רבדא הפ
קיידש ומכ) אקווד ונתשרפל דחוימ הז יוטיב ןיאו רבדה הז לש הגרדמב ויה הרות ןתמ רחאל השמ לש וירבד לכש הז
.("תוטמ ישאר" יוטיבה ןינעב קוספה תליחתב םג י"שר
םעש םינוש תוערואמ לש םירואית שי .םינכת לש םיגוס ינש הרותב שי יללכ ןפואבש ריבסמ "הירא רוג" ושורפב ,ל"רהמה
לבא" :ונבר השמל קר ןתינ האובנ לש הז גוס :תויחצנ תווצמ הרותב שי םתמועלו .םייחצנ םניאו םיינמז םה םתובישח לכ
הרומה "רבדה הז"ב אבנתמ היה הז ליבשבו .תללוכ היוה ארקנ הזו .רבד הנתשי אל ,תיחצנו תיללכ הרות ןתנ ונבר השמ
,לארשיל ךרבתי 'ה ןתנ רשא הוצמל ךיישה הריאמה הירלקפסאב האובנה לע
."םיללוכ םינינעב םה הרותה תווצמ יכ

תנצנצב םג ירהש ,הכופה הנומת ,הרואכל ונל ררבתי "רבדה הז" רמאנ םהב תומוקמה םהמ קודבנ םא םלוא.ב
םירבדב אקווד םיקסוע ונא ,"רבדה הז" רמאנ םהב – םירדנ תרפה – ונתשרפ אשונב םגו דחפלצ תונב ןינעב םג ,ןמה
אב אקווד אוה רתומה תא רוסאל הז חכ רקיעש :"קידצ ירפ" ורפסב ןילבולמ ןהכה קודצ יבר לש ונושלבו ,םינתשמה
יכ" הב רמאנש ףא לע ,ןמה תנצנצ םגו ."רודה ותואל קר – "רבדה הז" שרופמב רמאנ דחפלצ תונב ןיינעבו … העש ךרוצל
.תורודל יחצנ יוויצ הז ןינעב ןיא יאדווש ירה "םכיתורוד ועדי ןעמל
."העש ךרוצל קר ןכ םג אוהש ינפמ 'ה הוצ רשא "רבדה הז" ןושלב רמאנ הז לעו :ןהכה קודצ יבר םכסמו
.ל"רהמה ירבדל הריתסב הרואכל םידמוע ולא םירבד

קר ונניא תווצמה לש םתויחצנ דוס ירהש .הז תא הז םימילשמ םירבדהש הלגנ תווצמה לש םתוהמב קימענ םא םלוא
םמשילו תווצמה לש םיינחורהו םייתכלהה תונורקעה םהמ תוארל תלוכיב אקווד אלא ,םנושלכו םבתככ םירבדה םויקב
.הפ לעבש הרות לש התוהמ יהוזו – םוקמלו ןמזל תיתימאה םתמאתה ךותו םינתשמ םינמזב
יוטיבה םלוא ,הנתשמ יתלבו עובק אוה ןורקעה ירהש .םתרפהו םירדנ ינידב רתויב רורבה ןפואב יוטיב ידיל אב הז ןינע
תוצמב אקווד הז ןיינע הרותה השיגדמ ןכ לעו .םדאו םדא לכ לש רדנה ןכותל םאתהב הנתשמ םירדנ ןיד לש ישעמה
.םירדנ
השודקה ונתרות לש חצנה תונורקע תא םשיל :וז תינורקע הסיפת רואל לועפל םיסנמ תיכוניחה וניתדובעב ונא םג
.שדח ןקנקב ןשי ןיי תניחבב ונרודב םתולגלו

ןלפק ילא ברה
םימודא הלעמב ינרותה ןיערגה שאר

םימודא הלעמב – ינרותה ןיערגה
בור ךשמב וב דומילהו ללוכה אוה ןיערגה לש ובל בל .ס"שת תנשב םקוה םימודא הלעמב ינרותה ןיערגהו יתליהקה ללוכה
.ונוצר י"פע ,דחא לכ לש ישפוח דומילל דעוימ צ"החא רדסו ןויעב ארמג לש ףתושמ דומיל – רקוב רדס .םויה תועש
השימג תיתרבח תיכוניח תידומיל תרגסמ – םינבל "חתפי" תינכות :תואבה תוינכותב םתלועפ תא םישוע ללוכה ירבח
ינורצח לארה :םיטרפל .לולאב ה"זעב חתפת תונבל המוד תינכת .058-308083 לאירא םיטרפל .תוליגרה ךוניחה תורגסמב
.053-942365
תיכוניחו תידומיל המאתהו תונטק תוצובקב דומיל ,'ט התיכל םילועה םינבל םידומיל – תיכוניח תרגסמ – "דחי" תינכת
.058-747443 יבא :םיטרפל .תישיא
םג תבלשמה הקמעהבו החמשב הרות דומיל לע היונבה ,ללוכה ךותב (םידימלת 10) הנטק תרגסמ – ב"י ירגובל תינכת
.050-223010 םייח ברה :םיטרפל ."חתפי"ו "דחי" תיכוניח הדובע
קזחתהל םיניינועמה ריעה יבשותל תוחפשמ ץומיאו םירועיש ,ןויע תותבש ,ןויע ימי ,תואצרה – "ידוהי שפנ" תשרדמ
.058-884726 הינתמ :םיטרפל .הרותבו תודהיב
םי לובג םכל היהי הז

,לבלבתהל רשפא יא .היפוח תא םיה ךחול לארשי ץרא לש יברעמה הלובג ךרוא לכל .םי לובגמ רורב ונל ןיא ,הרואכל
.לובגה אוה םיה ,ונלש ץראב
יהוז .ונלובג םיה תויה לע ,תינשלופ רגית תאירק תשחרתמ וב דחא םוקמ ונשי .תטלחומ העיבק יהוז הרואכל קר ךא
.חצמה תזע ,הזע תעוצר :תשלפ
ונל שי םהבש םירצקה םיעטקבו תוריעזה תודוקנב – םיב ןנובתהל הברמש ימ ,הזע ףוחל רשא ,ףיטק לבחב יחש ימ
תתיבש" ןיא ,חונמ עגר ןיא .םי לובגב תוטלחומ ןיא רתוי רדוח טבמב םג יכ הרהמ דע דמל – םיה ףוחב הזיחא םש
תואג לש ,תועש תונב תועפותב קר אלו .עגרל ולו לובג ביצהל רשפא יא .השביו םי ןיב יחצנה יתישארבה קבאמב ,"קשנ
לש וחוכ ןיב ,תוששוגתהה תכשמנ םינדיעו תורוד .םמויל וא םתעשל לש וא הנוגל לש ,הגיסנו הפצה לש ;רבודמ לפשו
ץראל והות ןיב ,הריציל סרה ןיב – תרחא ןושל .םיה ךות לא ףוח תסיפ תונבל השבי לש החוכ ןיבו ,השביב סוגנל םי
.תבשונ
הדוקנ לש ,ילוגס ,ימינפ ףונ לש האובב תפקשמכ תיפונה העפוהה יניעב תארנ ,לארשי-ץרא-וז-םייחה-תוצראב ,דימתכ
יתואו ,תוזעב הסירתמ איה ,לובגה איה ינא .השבי לש המוחת ךות לא סרהו םי לש "ןושל האיצומ" הזע .ץרא לבח וא
האלפנה ותרבוחב הזע קרפ האר) ללכב דע אלו ,ןאכ דע ."הזע דע" יוטיבה םיבותכב הנשנו רזוח םעפ אל .שובכל ןיא
.(.ל"זח לש הירלקפסאו הלוגס רתא" ,ןזור לארשי ברה לש
.הזעב תורושקה תויושחרתהה תודלות תא זרוחו רזוח "דרי" שרוש
יכ ספא"ה תוהמ םג ןאכ שיש אלא .ספא יפרגופוט הבוג :תינכט ,תיזיפ םג – ןכא .תדמתמ הדיריב הרושק איה םלועל
דעו חספתמ הדור" המלש םג ."התנמת דרוי" ,ללכה ןמ אצוי אלל טעמכ ןושמש קר אל ."הברקב בשויה םעה זע
ןושלב שי" – (ו"כ ,'א תישארב) "םיה תגדב ודריו" – ארקמב הז שרוש לש הנושארה ותעפוהב י"שר ריאמש ומכו ,"הזע
םג ."וב תלשומ היחהו ,םהינפל דורי השענ – הכז אל .תומהבבו תויחב הדור – הכז .הדירי ןושל .יודיר ןושל הזב
םירובד ליחנש ,ירא לש החורס היווג ךותמ ותוא הדור ןושמש ירה ,הז ץרא לבחב קותמ ףוס ףוס אצוי זעמ רשאכ
.הכותב לחנתה
םיהול-א רזנ :תודהיב ריזנה לש וינפ יתש ןיב לודג חתמ ."םוניהגל – םינפ זע" הביטש הלודג תוזע ,הלודג הדירי – ןכ
.שפנה לע לודג אטוח וא ושאר לע
היווג תכיתח בוש ;רומח יחלב הכמש ךרד וז .הדירי תחת הדירי :ותיב ךותב ביואה תא הכתש ךרד עיצמ ןושמש
– ?"םילעושל בנז" תויהלמ יוזב שיה – בנז לא בנז תרשוקש ,לעוש תוימומרע היתורטמל תמתורש ךרד וז . היוזב
.תבשונ ץראל למס ,םיטיח הדש תפרושו דיפל םהל תרבחמש
סולינה ןמ :וכרואל ,םיינשל לארשי ץרא לש הפוח קלחתמ יללכ ןפואב .הז ץרא לבחב ףוחה ףונ םג אוה קוידב הזכ
ידי לע ,םיה ןובשח לע השביה תינבנ ובש הז :"הריבצ ףוח" םיריכמ ונא ,הינתנ יפוח דע רתוי וא תוחפ ,הנופצו הברעמו
םיה ףוח לע דברומו םיימי תתה םימרזה ידי לע ךשמנשו ,הקירפא תוירבדממ סולינה ותא ףרוגש תולוחה ףחס
,הינתנ ףוח יקוצמ ;השבי לכוא םי :"דודיג ףוח" םיריכמ ונחנא הנופצ הינתנמ ,תאז תמועל .ותוא שבוכ ךכו ,ןוכיתה
רוצ םלס לש "ושארב" םיה רקנמש ,הרקנה שאר תורקנ – תואלפנ תונורחאו ,ביזכא-לאכימ ןגעמ-רוד-הרוטנט ייא
.המיה דרויה
תוכלהכ ,חורה םע תוקלחומו ףוחה לע תונבנש תורוהטו תוכז (תונויד) תוילוח :הזע ףוח לש ללכה ןמ ותוגירח – בושו
.דודיג ףוחבכ ,והלכא םיהו ,ףוח היה ןאכ :דיעהל אבה ,ימי-תת עלס לש דודיג תואלבט – ןתמועלו הריבצ ףוח
,תלפשומ תוריזנ ,תויתדוקנ ,תוימוקמ תוחלצה .ןושמש ךרדב שוביכ ונסינ רבכ :יפרגואג-ירוטסה ,חקל – אמשו
,יתשארבה ,רהטימה לוחה ךרדש תכלל שי אמש .תינחורו תיזיפ "םיתשלפ םע ישפנ תומת" – הפוסש ,תיגרט תויאורה
."םימלוע יחל – הונעהו זועה" לש ךרד – הזע לש התוזע לומ לא – עיצמה ,הינב רצויו םיה ןמ אבה

יחידב תרפא

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


םימיה תעשתב הצחר

םינושארה וגהנ הצחרב שיש דחוימה גנועה םושמ ,דבלב באב העשתב לח הציחרה רוסיא םימכח תנקת דצמש ףא
וב לחש עובשב םימח םימב ץוחרל אלש רימחהל םיבר וגהנ דרפסב .באב העשת ינפלש םימיב םג הציחרב רימחהל
וצחרתה ןוזח תבש תארקל קרו ,םירק םימב וליפא םימיה תעשתב ללכ ץוחרל אלש וגהנ זנכשאב וליאו ,באב העשת
.(ופק ח"הכ ,םש ב"מ ;זט ,אנקת ע"וש) םירק םימב טעמ
םע םוי לכב ץחרתהל םיליגר םיברו ,ןיטולחל ונתשה הציחרהו ןויקנה ילגרה ,תיב לכב םימרוז םימ שיש ,םויכ לבא
.םדרהל ךכ בקע ושקתי וליפאש שיו ,ולבסי ,דחא םוי וצחרתי אל םאו ,ןובס
עובשבו םימיה תעשתב ץחרתהל יאשר ,זנכשא יאצוימ אוה וליפא ,ץחרתה אלש ךכמ רעצ שחש ימ לכ ,הכלהל ךכיפל
ףאו .דבלב ןויקנל היהת ותמגמ לכ אלא ,ותציחרמ הנהי אלש ךכ ,םירשופ םימב ץחריש אלא ,באב העשת וב לחש
.ופמשב ושאר תא ףופחי ,ושאר תא ףפוח וניאש ךכמ לבוס אוה םאו .ער חיר ומצעמ ריסהל ידכ ןובסב שמתשהל רתומ
לחש עובשבו םימיה תעשתב ץחרתיש בטומ ,ךכמ לבוס וניא ומצע אוהש ףא ,ץחרתה אלש ינפמ ףדונ ותעיז חירש ימו
םאו ,םיער תוחירל םישיגר םיבר םישנא םויכו ,תוירבה דובכ לודגש ,ערה חירה תא ונממ ריסהל ידכ ,באב העשת וב
.ודי לע םימש םש ללחתיש אצמנ ץחרתי אל
.םירשופב ץוחרל םיגהונ םיזנכשאהש אלא ,םיצחרתמש יאדו ןוזח תבש תארקלו
."החמשב םיטעממ בא סנכנשמ" םימכח ורמאש ,רוסא שדוח שארמ רבכ ,יוליבל הרטמה םא ,הכרבב תוחשל הצורהו
תעשת לכב ךכמ ענמהל וילע םיזנכשאה גהנמל ,רשוכה תרימשו תוננערתה םשל םוי לכב הכרבב תוחשל ליגרש ימלו
הנשהש אלא ,רימחהל יואר באב העשת וב לחש עובשב ןוזח תבש רחאו ,ןוזח תבש דע רתומ םידרפס גהנמלו .םימיה
.באב העשת לח ןושאר םויב רבכש ,באב העשת וב לחש עובש ונל ןיא
.באב העשת ברע דע תוחשל רשפא םיגהנמה לכל ,תיתואירב הניחבמ הצוחנ הייחשהש ימלו

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]ןלוגב "םיפייכמ" ע"שי ידלי
ריעהמו ע"שי ידלימ ,םידלי 300 -מ הלעמל .ע"שי ידליל הנטייק ןלוגה תמרבש תשק בשומב המייקתה םינורחאה םייעובשב
.המיענו תממחמ תינרות הריואב לכהו ,דועו תוכרב ,םיקאיק ,םילויט ילולסמ לש תחכשנ יתלב היווחמ ונהנו ופתתשה ,תובוחר
םימרות לש םעויסבו !םחוכ רשי – ץק ריאמו הנביב ינרותה ןיערגה זכר ,ןהכ יתימא לש םנוגראבו םתמזויב הכרענ הנטייקה
.םידבכנו םירקי
תונפל ןמזומ ,ע"שי ידלי ןעמל דיתעב תוננכותמה תופסונ תולועפו וז הנטייק לש תוברה תואצוהה יוסיכב קלח לוטיל לוכיה לכ
.056-459727 :ריאמל וא 050-901514 :יתימאל

ינש תיב ןברוחו לודגה דרמה
('לימ) ל"אב יפמ ינש תיב ןברוחו לודגה דרמה אשונב תויפוקש יווילב האצרהל בחרה רוביצה תא ןימזמ הדוהי לכיה תסנכה תיב
.ביבא לת 13 קורס ןב 'חרב תסנכה תיבב 18:15 העשב (24.7) א"סשת בא םחנמ 'ד ישילש םויב .יאבצ ןוירוטסיה ,אבכוכ רב ןושרג
.051-527191 יסוי :םיטרפל .םידלילו םירגובמל תנווגמ תוליעפ תמייקתמ ןכ ומכ

ןיליפת עצבמ
םילוע םידליל ןיליפת תוגוז וקלוחי ופוסבש ,ןיליפת עצבמ ולא םימיב םייקמ ,תיפויתאה הדעה תטילק ןעמל לעופש "יננה" ןוגרא
.הגישהל םדיב ףסכ ןיאו ,וז הווצמ םייקל םיצורש
.03-6964765 "יננה" ןוגרא :ונילא הנפ אנא ,וז הלענ הרטמ םשל םורתל ךנוצרבש וא שומישב וניאש ןיליפת גוז ךתושרב שי םא

םיעוגיפהמ םיעוצפל - "דימת החמשב"
ידכב תוביסמ תכרועו םיעוגיפה יעוצפ םיזפשואמ םהב םילוחה יתב ןיב תרייסמ ,רורט יעגפנ םידלי ןעמל "דימת החמשב" תתומע
'ו ףגאב םיבכושה םיעוצפל ביבא לתב בוליכיא םילוחה תיבב הביסמ התומעה הנגרא הנורחאל .םחור בצמ תא רפשלו דדועל
ועצפנש תורענו הינתנב ןורשה ןוינקב היהש עוגיפב םיעוצפ וחכנ הביסמב ופתתשהש םיעוצפה ןיב .תיטסלפ תיגרוריכה הקלחמב
.ביבא לתב םוירניפלודב עוגיפב
,םיעוצפל תונתמ םורתל םיניינועמה םישנאל ןכו תוביסמה תוסחב קלח לוטיל םיניינועמה םיקסע ילעבל הנופ התומעה תלהנה
.055-667245 ןופלטב רשק רוציל ןתינ

"םיסנ ברה די"ב ארמגב רועיש
.םידבוע וא םידמול םיריעצל דעוימה ןויעב ארמגב רועש םייקמ "םיסנ ברה די"
.02-5637524 :סקפ 02-5633789 :ןופלט ,םילשורי 44 יקסניטוב'ז 'חר ,"םיסנ ברה די"ל תונפל אנ םיטרפל


"… ךלנ ונרענב"
!ךרדל אצוי המוקת רעונ
.היישעה ימוחת לכב תינחה דוח היהו הכרעמה תא ליבוה רעונה םלועמו זאמ
םא ;ללכה ןעמל לועפלו תתל םינכומ ה/תא םא ;םיילאידיא ת/לעב ה/תא םא .היישעל דחאתמ יתוכיאו ליעפ רעונ
.ונתיא ךמוקמ – עיפשהל םיצור ה/תא םא ;רטקל קר אלו תונשלו לועפל הצורו הרוק המ ךל בושח
… לודגבו רמול המ שי רעונל םג יכ
.050-473566ילש לייא :תופרטצהו םיטרפל
.הפונתב ץחה םע המוקת לש המיתח *
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]:השרפב ורוקמ המו רואה רוקמ המ

"… םהיתבמ תמשובמ הלכ האצי אל םלועמ"

:ה"צ ןויליגמ הדיחה ןורתפ
לכו אוה ואבי ויפ לעו ואצי ויפ לע .'ה ינפל םירואה טפשמב ול לאשו דמעי ןהכה רזעלא ינפלו" :רמאנ הדעה לע גיהנמכ ןונ ןב עשוהי לש ויונימ תעב
םימותו םירואב ןילאשנ ןיאש דמלמ :ב"ע ג"ע אמוי תכסמב ארמגה תדמול "הדעה לכו" יוטיבהמ .(א"כ ,ז"כ רבדמב) "הדעה לכו ותא לארשי ינב
.ול ךירצ רוביצהש ימלו ןיד תיב באלו ךלמל אלא

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design