English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

מ ב"סשתה יעסמ ת
עובש תשרפ < ישאר
 וטמ תשרפ

ב"סשתה יעסמ תוטמ תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


'הל רדנ רדי יכ שיא"
ושפנ לע רסא רסאל העובש עבשה וא
(ג ,'ל רבדמב) "השעי ויפמ אצויה לככ ורבד לחי אל
. . .
(גכ ,ג"כ םירבד) "אטח ךב היהי אל רדנל לדחת יכו"
. . .
(ב ,'ה תלבק) "םלשת אלו רודתשמ רדת אל רשא בוט"
. . .
.חבושמו זירז הז ירה וישעמ ןקתלו ויתועד ןנוכל ידכ םירדנ רדנש ימ"
,םייתנש הנש רשבה תא וילע רסאו ללוז היהש ימ ןוגכ :דציכ
,הבורמ ןמז ומצע לע ןייה רסאו ןייב הגוש היהש ימ וא
.םלועל תורכשה רסא וא
ןוהל להבנו םינומלש ףדור היהש ימ ןכו
,וז הנידמ ישנא תיינה וא תונתמה ומצע לע רסאו
,ולא םירדנב אצויכו ריזנב רדנו ויפויב האגתמ היהש ימ ןכו
.םה 'הל הדובע םלוכ
.תושירפל גייס םירדנ םימכח ורמא ולא ןוגכ םירדנבו
. . .
'הל הדובע ןהש פ"עאו
םהב ומצע ליגרי אלו רוסיא ירדנב םדא הברי אל
."רדנ אלב ןהמ שורפל יוארש םירבדמ שורפי אלא(דכ-גכ ,ג"י םירדנ תוכלה ,ם"במר)!יתעבשנ ךל

,ןוילע לא ,יתעבשנ ךל
:םיקאה עדא אלו
ןויסנב דמעא ךיא
.םלשה רשאה ןויסנ

?רואה יניע ליכת הכיא
- תוזוה ידי ,תופר ידי
רבשא אלו אשא הכיא
?תאזכ הכרב ,תאזכ החמש

,לפא אל ךיא לע דבכמ
בציתא ךינפל ךיא
לעב תאשונ ,הלודג ,הפוקז
.ולש ישונא רשא לש

גרבדלוג האל
!הלימ וז הלימ

'הל רדנ רדי יכ שיא"
ושפנ לע רסא רסאל העובש עבשה וא
(ג ,'ל רבדמב) "!השעי ויפמ אצויה לכ ,ורבד לחי אל

.הרותה תווצמ לכב ותומכ ןיאש אלפומ שודיח םהב שי ,תוטמ תשרפ תליחתב םיטרופמה תועובשו םירדנ תוכלה
תועובשו םירדנב וליאו ,תושעל אל המו תושעל המ ,רתומ המו רוסא המ ,עבוקה 'ה ןוצרל קהבומ יוטיב ןניה תווצמה לכ
םיכפוה וללהו ,םמצעלשכ םירתומה םירבד ומצע לע רסוא וא תומישמ ומצע לע םדא לטונ .עבוקה אוה םדאה ןוצר
.אתיירואדמ הקול םהילע רבועהש ,תוריבעו תווצמל ,ויפ לבהב תויהל
.ומצע לע םדא לטונש הלא תולטמב לוכיבכ "ברעתהל" הרותה הכירצ םצעב עודמ :ההימתה הלוע הילאמו
,הרות הרסאש המ ךייד אל" :םימכח ורמא רבכו םירוסיא תפסותמ ללכ ךרד החונ הניא הרות לש התעד ןה :ןכ לע רתי
םירוסיאל הלא םירוסיא ךופהל עודמ ןכ םאו ,(א ,ט םירדנ ,ימלשורי) "?םירחא םירבד ךילע רוסאל אב התאש
"?ומצע לש ץימב לשבתהל" םדאל חינהל היה בטומ אל םאה ?אתיירואד
. . .
,םנכותל ללכ תעגונ הניא תועובשו םירדנל הרותה תוסחייתה יכ הרכהב הצוענ ,וז היגוס םע תודדומתהל אצומה תדוקנ
.ויתפשב אטיב רשא תא רפי אלו ורובידב דומעיש הניה םדאה ןמ התעיבת לכו
.התועמשמ לע דומעלו ןנובתהל ונילעו ."ורבד לחי אל" :הניה וז הדוקנ הריהבמה חתפמה תלימ
אל" :יוטיבב תלפוקמה תועמשמה אלמ תא ללכ הצממ וניא הז םוגרת ךא ,"לטבי אל -לחי אל" :םנמא םגרתמ סולקנואה
."לחי
םיאצומ ונא המוד יוטיבו "ןילוח וירבד השעי אל ,ורבד ללחי אל ומכ - ורבד לחי אל" :ירפסה י"פע י"שר ןאכ שריפ הפי
.(י ,ט"ל לאקזחי) "ישדק םש תא לחא אלו" :לאקזחי תאובנב
רשק אלל ,שדוקה לוליח הניה - המצעלשכ - ותחטבה תרפהו ,אוה שדוק - םדאה לש ויתפש אצומש השיגדמ הרותה
.הנכתל
"ואל-ואלו ןה-ןה"
,םירדנ תכסמב הבחרהב תוטרופמ ןהו ,םהלשמ תודחוימ ןושל תוינבת שי תועובשלו םירדנל יכ ןייצל יוארה ןמ םנמא
תכסמב וניצמ - לשמ ךרד - ךכ .רדנ ןיעמ הב שי ,ויתפשב אטבמו ומצע לע םדא לטונש תשרופמ תובייחתה לכ תאז םע ךא
ןחלושב הכלהל קספנ ךכו ,"לארשי יהול-אל רדנ לודג רדנ ,וז אתכסמ הנשא ,הז קרפ הנשאו םיכשא :רמואה " :םירדנ
- 'ןה'ו העובש - 'ואל' :רזעילא 'ר רמא" :(א"ע ו"ל) תועובש תכסמב ונא םידמל הזב אצויכ .(ה ,ג"כ העד הרוי) ךורע
.העובש
רבד לע םיימעפ רמואה" (ה ,ז"לר) ךורע ןחלושב הכלהל קספנ ןאכ ףאו 'ןה ןה' ןכו ,'ואל ואל' רמאש אוהו :אבר רמא
."העובש םשל ןווכתיש אוהו ,העובש וז ירה ונשעא אל וא ונשעא דחא
:ונימי ןושלב םג תועובשו םירדנ תלוחתל תוישחומ תואמגוד יתש םכל ירה
. . .
:וירבד חורב ףיסונ ונאו ."ותלועפב אוה ארונ" - (ד"מ '"ע ,ג) 'שדוקה תורוא'ב קוק ה"יארה בתוכ - "רובידה אוה אלפנ"
.וללחל אלש תובייחתהה איה השודקו ,רובידה אוה שודק
:ךלמה דוד לש ותאירק ןבות תאז רואל
ושדק םוקמב םוקי ימו 'ה רהב הלעי ימ"
ישפנ אוושל אשנ אל רשא ,בבל רבו םייפכ יקנ
.(ד-ג ,ד"כ םיליהת) "המרמל עבשנ אלו
אוושל 'ה םש תאישנ ןוועמ תוענמהב תודקמתהה רשפ המ ךא ,םינבומו םירורב בלה רהוטו םייפכ ןויקנ לש םיאנתה
.רהב םילועה תלחנ קר םניאש םיירטנמלא םירוסיא הלא ןה ,המרמל העובשו
דמעמ קיזחהל - ונייה - ושדק םוקמב םוקל הצורה רקיעבו ,רהב תולעל שקבמה לכש שיגדהל שקבמ ךלמה דודש רשפא
.ומצע לע לטנש שדוקה תומישמב דומעל ךירצ ,לופיל אלו
!םייקל םג עדיו חיטבהש ימ !ותעובש תא רפה אלו ,בבל רבו םייפכ יקנ תויהל עבשנש ימ םוקלו תולעל יאכז 'ה רהב
"הנמא ישנא" םיקהל
קימעהל ונילע !יד אל דבלב לבאב ךא .שדקמה תיבו םילשורי ןברוח לע ונא םילבא - םירצמה ןיב ימי - הלא םימיב
.ימואלה רבשמה ןוקיתל חתפמה ץוענ ןנוקיתב ירהש ,ןברוחל תוביסה תא ףושחלו
:"הנמא ישנא" לש םלוטיב תא (א"ע ט"יק) תבש תכסמב ארמגה תנייצמ ,םילשורי ןברוחל ומרגש םיאטחה ןיב הנהו
םישנא םה הנמא ישנאש תראבמ םש ארמגהו "הנמא ישנא הנממ וקספש ליבשב אלא םילשורי הברח אל :אבר רמא"
.ואל םהלש ואלו ,ןה - םהלש ןה :םהירבדב ןומא תתל ןתינש
.היתודוסי תא םיעקעקמ רקש ירבדו "תמאה ריע" הניה םילשורי ירהש ...
אתלחתאל ךרדה יכ - אנליוומ ןואגה - לודגה ובר םשב "רותה לוק" רפסב בולקשמ ללה 'ר בתוכ הלא םירבד תובקעב
ןיא תאז ידעלב יכ ונשדק ריעב תומלשה לכב הנמא ישנא םיקהל שי" :ןכ לעו םילשוריל הנמא ישנא תבשה הניה הלואגד
."הלילחו סח ונלעופו ונלמע לכל םוש
דע םיבושחו םירקי ,הלא לכ .זחאמו בושי דוע תמקהבו הנוכשו תיב דוע ןיינבב קר אופא הצמתמ וניא יתימאה ןוקיתה
:בלה ןוקית לע דוקשל ונילע םתמקה םע דבב דב ךא ,דואמ
ידדה ןומאו רשוי היתודוסיש "הנמא ישנא תרבח לש הנינב לע
.הלימ וז םהלש הלימו םהיפב תמא תפש - הישנאו

תרופ ןנח

המוקת תדמע

לקתינ םרטב ץצונה חופתב סוגנל רהמנ לב ךא .הלשממה תוינידמל ינידמ גשיה אוה ב"הרא אישנ םואנ יכ שיחכהל ןיא
.וב הנומטה תעלותב
.םוקת איה ךכ וא ךכו ,"תמייק הדבוע איה תיניתשלפ הנידמ" יכ ונענכשל םג הסנמו - ןימאמ ינקירמאה אישנה
!איה אלו
ןוושחרמב ו"כ) ידנק תעצה ,(ז"ישת ולסכב 'ה) רואהנזייא תנירטקודו (ז"טשת באב 'ג) דלשרמאה תינכות ונל ויה רבכ
.ןוטנילק הוותמו שובו ןגיירו דרופו סר'גורו (ל"שת תבטב ד"י) ןוסכינ תינכות ,(ח"כשת טבשב 'ז) גניראי ח"ודו (ד"כשת
.הירוטסיההו תונותיעה יפדב קר םיביהצמ םלוכו
,תוינוריע תויושר ןיאו תוינוטליש תוכרעמ ןיא ."ךרדבש" תיניתשלפה הנידמה לכ תא השעמל טטומ "ןגמ תמוח" עצבמ
םהיתונובשחל רוביצ-יפסכ םיטלממ םיריכבהו ,תוקומע תכסכוסמ תיניתשלפה הגהנהה .תוינוחטיב וא תוירוזא
סרגנוקב םיניבמ - ב"הראב .םשגתהלמ תיניתשלפ הנידמ הקוחר דימתמ רתוי םויה .תויצילימ תמחלמ ברע םייטרפה
לארשיב .ןייסוח םאדס םשפנ-אונש לש ןוכיתה םיה ףוחל הזיחא ,רורט לש תראממ-תערצ-תנידמ תאז היהת יכ טאנסבו
.תאז עונמל ןתינ יכ הנומא יד וב ןיא ךא ,םתיבל ךומס הכ רורטה תצלפמ תמקהל דגנתמ רוביצה בור -
-ןילייב-סרפ לש האייחהה תונויסינ לכ וליעוי אלו ,םעפ יאמ רתוי תיאניתשלפה הנידמה תססוג םויה יכ איה תמאה
.תוקרי ראשו "ימואלניב טדנמ" ,"תינמז הנידמ" תומדב ,דירש
םתככ םשרת םיירסומ-אלו םיתחשומ םייטפשמ םינועיט י"ע ,םידבאתמה רורטב תוכהלמ תוקמחתהה יכ םיריהזמ ונא
.הלשממה לע
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


םירצמה ןיב ימיל רוא
?שדקמה הנבי דציכ

תיב הנבי המכחב"
ןנוכתי הנובתבו
(ד-ג ,ד"כ ילשמ) "ואלמי םירדח תעדבו


.םילבאה גהנמכ םירוחש םילענמב ,יעדרהנ קושב ךלהש אריעז רזעילא לע תרפסמ (ב"ע ט"נ אמק אבב תכסמב) ארמגה
תרפסמו ארמגה הכישממ .םילשורי לע לבאתמ אוהש םהל בישה אוהו יונישה רשפל והולאש הלוגה שאר לש וישנא
רחאל. "םילשורי לע לבאתהל ידכ בושח אריעז רזעילא , התא תמאב םאה" :הרהוי ןאכ שיש ורבס הלוגה שאר ישנאש
.וכרדל תכלל ול וחינה רבדה ךכ ןכאש וקדבשכו "אנא הבר ארבג ": םהל רמא (!) ותוא ורצעש
ל"זח םאש םידמל ונאצמנ דוע .רתומ רבדה לודג םדאל קרו ,תולדג ךירצ םילשורי לע לבאתהל ידכש םידמל ונאצמנ
םדא לכמ שרדנ םינפ לכ לע וא ."הבר ארבג" אוה לארשי ללכש ןמיס. ןברוחה לע לבא ימיל םירצמה ןיב ימי תא ונל ועבק
.וב דומעל לגוסמ ונניאש רבד םדאה תא םיווצמ ןיאו .הבר ארבג תויהל וז הפוקתב לארשימ
?ונל רסחה לע לבאתהל ידכ תולדגל ונא םישרדנ המלו םירצמה ןיב תשרדנה תולדג התוא יהמ לבא

תינחור הרובגב םישומח םירומ ידי לע םע לאגנ םירצמה ןיבמ" ,ל"צז קוק ה"יארה בתוכ זומת שדוחל "םיחרי דגמב"
,היתורודל המואל ועריא ,תורצ הברהו לארשיל השק הפוקת איה םירצמה ןיב ." 'םילבוח לקמ'ל םיכירצ םניאש
,ךורע ןחלוש) "םהה םימיב םידימלתב וכי אל" וליפאש דואמ דע דואמ רהזיהל ךרוצ שי תונערופ ימיב ,ןכ לע .וז הפוקתב
.ךכמ ענמיהל שי ,תונערופל ששחה לשב לבא ."ונב אנוש וטבש ךסוח" רבדב יכוניח ךרוצ שיש י"פעאו .(םייח חרוא
? ירמגל העוצרה תא "ריתת" העוצרב שמתשהל תורשפאה תעינמ םאה ?ונידלי תא ךנחל וז הפוקתב לכונ ןכ םא דציכ
?ולא םימיב תיכוניח הניחבמ "ןייד תילו ןיד תיל" םאה
תינחור הרובגב ךרוצ שי !רתוי ההובג המרל םמורתהל םיכנחמה םיכירצ ,הלוכ הנשה לכל ריאמש ,הזה ןמזב !אלש יאדו
תא הנובו הרכהה תא בצעמה "רשיימ" ךוניח ,אלא .לקמה תועצמאב הבורקה ותרטמ תא גישמה "שבוכ" ךוניח אל -
.רשיו בוט אוהש המ לא ימצעה ונוצר ךותמ םדאה תא םמורמה ךוניח .תעדה

םחוכב - םילבוח לקמב שמתשהל םוקמ םיתעל שי ,םינמדזמ םירצי ידי לע תשבתשמו תנקותמ תידוסיה תעדה רשאכ
תישיאה הניחבהמ תוידוסיה םייחה תורטמו תולפרועמ בוטה תופיאש רשאכ ,תשבושמ תעדה רשאכ ךא ,םירוסייה לש
תא הריאמה תיכוניח הביטנרטלא ביצהל םיכנחמה םיכירצ ןאכ ,תונוש תועדמ תועד ךבסב תוקול ,תימואלה הניחבהמו
.תומשנה
םייחה תמוהמ לכב ךרד תתל םילגוסמה ,תינחור המצעב םיאלמה לארשי ץרא לש םימכח ידימלת םנה ולאכ םיכנחמ
.םלועל האבו תשגרתמה תוברתה תתו
ידי לע םינוב ,וזכ הרות .רסומה טבש ידי לע םינקמ ןיא ,"תעדו םעט בוט" לש המגמ ךותמ ,תוממורו הלודגב ןוצרה תיינב
.םדי לע םיכנחתמה םידימלתה לש םשפנ תא תונבל םהייח תוימצעו םתרות חוכב םיעדויה םימכח ידימלת

,ל"רהמה .ינכט רבד הניא ותראפתו ונוכמ לע שדקמה תיב תואיצמ ,"וימיב שדקמה תיב הנבנ וליאכ העד וב שיש ימ לכ"
ךותמו ,חומהו בלה ןכשמ םה םדאה לש וייח זכרמו ,לכשו שפנ ףוג שי םדאבש םשכש ריבסמ ,לארשי חצנ תליחתב
.המואהו ץראה יקלח לכל העדה זכרמכ שדקמה תיב ליבקמ ךכ ,ופוג יקלח לכ לא םייח לש עפש םרוז וז תוינויח
ונקלח ןתו ונימיב הרהמב שדקמה תיב הנביש" :ונתליפתב הרותה ןיינבל שדקמה ןיינב תשקב איה הדומצ ,ןכ לע
יורש רבכ םדאה ,םדאה לש ושפנב םייונב ימינפה שדקמה ןכשמו תעדה ןיינבשכ .תעדה ןיינב לש םלש יוטיבכ ,"ךתרותב
.הלוכ המואל שדקמה לש לעופב וניינבל חתפה והזו ,"לאירא ןיינב"ב

שדקמלו םילשוריל הקומעה תוכיישה ךותמ קר .דבלב תונשגרמ עובנל םילוכי - םניא םילשורי ןברוח לע תולבאה ייוטיב
,םהיהול-אל םעו םדא ןיב .אבה םלועל הזה םלוע ןיב םירשקמה ,היטרפו המואה תא םייחמו םייחה ,םייחה יזכרמכ
,"העד וב שיש םדאה"ו ,תיבה ןיינבב תמאב תוכזל םילגוסמ ונא העד לש ןיינב ךותמ קר ,ןמזה םע חצנה תא םירבחמו
.הניינבב - האורו הכוז הזכ םדא
ןבלנו ררבנ ולאה םימיה לש םתשודק ךותמו ונתמוק רועיש אלמל םמורתנ הנורחאה תעב םיארונה ונירוסיי ךותמ
.לארשי תיב לכל החמשלו ןוששל ולא םימי וכפהיש הכזנו וצראל םעה ןיבש דוסי תויגוס

ליווט ןויצ ברה
יעטמ רצנ תבישי שארו םירצנ בושיה בר

םירצנל הנש 30 ןמיסב -םירצנ סנכ
תנשב .ךרעמה תלשממ י"ע הלבקתה התמקה לע הטלחהה .ל"חנ תוזחאיהכ עקרקה לע םירצנ התלע (1972) ב"לשת תנשב
יתליהק בושיל םוקמה ךפה םימיה תוברב ."יתדה ץוביקה" תעונת לש ץוביקל הכפהו הדוקנה החרזוא (1984)ד"משת
.יתד
.(!ולסוא ימכסה תליחתב רשאמ םיינש יפמ רתוי)שפנ 400 -ל בורק ,תוחפשמ 60 -כ בושיה הנומ םויכ
המקוה ,הנורחאל .ידוסי ס"יב םויסל דעו םישדוח 3 ליגמ ךוניח תודסומ תללוכה הפנע ךוניח תכרעמ תלעופ בושיב
.לארשי ץראב תובשייתהב הרותה תא קזחל הרטמל הל המש רשא ,"יעטמ רצנ" תבישי םוקמב
.תוילמרופ יתלב תויכוניח תוינכות הליעפמה תודהיל השרדמכ תלעופ ,תידוהי תוגהל יכוניח זכרמ -םירצנ תשרדמ
.ץראה יבחר לכבו םירצנב השרדמה תיינסכאב ןויע ימיו םינוירנימס הליעפמ השרדמה
תוגיגחבו בא ח"רב םייקתיש םירצנ סנכב ףתתשהל בחרה רוביצה תא הנימזמ השרדמה םירצנל 30 -ה יעוריא תרגסמב
.באב ג"יב ומייקתיש 30 -ה
08-6846010 :לטב םיפסונ םיטרפ
לארשי ץראל רבחתהל


!יהמ הרות לש םלוע תפקשה ונתוא תדמלמ ונבר השמ ןיבל דגו ןבואר ינב ןיב םירבדה יפוליח
תא ונריבעת לא הזוחאל ךידבעל (דעלג ץרא תאו רזעי ץרא) תאזהץראה תא ןתי" :השממ םישקבמ דג ינבו ןבואר ינב
"... לארשי ינב ינפל םישוח ץלחנ ונחנאו .וניפטל םירעו הפ ונינקמל הנבנ ןאצ תורדג" :םהירבד ךשמהבו .(ה ,ב"ל) "ןדריה
.(זי-זט ,ב"ל)
םדוק שוכרה .2 ,לארשי ץראל סנכיהל ךירצ אל .1 :תרמואש דג ינבו ןבואר ינב לש םמלוע תפקשה הפצ םתשקב ךותמ
םישוח ץלחנ ונחנאו) םחוכב היולת ץראה תשורי .3 ,(וניפטל םירעו הפ ונינקמל הנבנ ןאצ תורדג) החפשמה יכרוצל ,שפנל
.(לארשי ינב ינפל

ויביוא תא ושירוה דע 'ה ינפל ץולח לכ םכל רבעו .המחלמל 'ה ינפל וצלחת םא" :אובל תרחאמ אל השמ לש ותבוגת םלוא
.(בכ-כ ,ב"ל) "... 'ה ינפל ץראה השבכנו .וינפמ
תאז ולבק דג ינבו ןבואר ינב ןכאו .םכחוכב אלו 'הב היולת ץראה תשורי :ןעוטו תישילשה הדוקנה תא ןקתמ השמ
םירע םכל ונב" :השמ ךישממו .(זכ ,ב"ל) "רבוד ינודא רשאכ המחלמל 'ה ינפל אבצ ץולח לכ ורבעי ךידבעו" :םרמואב
.ןאצל כ"חאו ,םידליל גואדל םיבייח תישאר .(דכ ב"ל) "םכנאצל תורדגו םכפטל
החפשמה םדוק .(וכ ,ב"ל) "דעלגה ירעב םש ויהי ונתמהב לכו וננקמ ונישנ ונפט" :םרמואב השמ ירבדל ומיכסה הזל םגו
ינבלו דג ינבל השמ םהל ןתיו" :רמאנ השמ לש םיאנתה תא ןבואר ינבו דג ינב ולבקש רחאל םלוא .תומהבה כ"חאו
.(גל ,ב"ל) "... ןוחיס תכלממ תא ףסוי ןב הנשמ טבש יצחלו ןבואר

.הנושארה הדוקנל השמ לש ותבוגת יהוזש הארנו ?ןינעה לכל השנמ טבש יצח סנכנ דציכ הרואכלו
ונבר השמ .ץראב םהיחאל םתוא רבחיש והשמ תושעל םיכירצ םיטבשה ראשל םיטבשה ינש ןיב קותינ היהי אלש ידכ
ןב השנמ טבש תא אקווד רחוב השמ ןכ ומכ .םיטבשה ראשל רבוחמ ראשי ינשה יצחה רשאכ טבש יצח םתא ףרצל רחב
."הזמ יתמצע תא םתילעהו" ויחא תא עיבשה ףסוי .לארשי ץראל רתויב קזחה ראוביחה תא םיאצומ ונא םלצא יכ ,ףסוי
"ףסוי ןב השנמ תחפשמל השנמ ןב ריכמ ןב דעלג ןב רפח ןב דחפלצ תונב" םג .וזה ךרדל ויאצאצ תא ךניח ףסויש םיאור
ירומאה תא שריו הדכליו הדעלג השנמ ןב ריכמ ינב וכליו" ונאצמ דועו .(ד ,ז"כ) "וניבא יחא ךותב הזוחא ונל הנת" ושרד
תבהאב לארשי יטבש לכ תא דחאל תלוכיה תא םהל שי ןכלו לארשי ץראל רושק השנמ טבש .(טל ,ב"ל) "הב רשא
.תדלומל

ןמוינ לארשי ברה
תילילגה רוצח ,"םוקמה ןח" ןיערג שאר

"םוקמה ןח"
םיכרבאה םידמול וב ,שרדמה תיב דמוע ןיערגה לש וזכרמב .םינש 8 -כ ינפל םקוה "םוקמה ןח" ינרותה ןיערגה
לועפל הרטמל ול םש ,(י"כ) תוחפשמ 12 םויכ הנומה ,ןיערגהו םיבשות 10,000 -כ הנומ תילילגה רוצח .האלמ תנוכתמב
.היסולכואה ידבר לכ תבוטל
תכרעמ ,ךוניחה תכרעמ ,בושיב םינושה םיפוגה םע הרופ הלועפ ףותיש ךות תמייקתמו תינוג בר הנה ןיערגה תוליעפ
.ימוקמה ס"נתמהו החוורה
,םינגה ידליל ןותלעפ ,םיתב ילעבל ישישה םוי שרדמ תיב ,םינושה תסנכה יתבב הרות ירועיש :רתיה ןיב תללוכ תוליעפה
תוחפשמל עייסמה "דסחו ןח" טקייורפ ,םישישק םע תוליעפ ,םינג ינבר ,מ"מהו ד"ממה רפסה יתבב תינרות הרשעה
.דועו הקוצמ
.056-443834 ידוד ,04-6802808 דרשמ :םיטרפל .ףרטצהל תונמזומ ללכה ןעמל הישעה תיזחב ןמצע תואורה תוחפשמ

םוגרתה ורוא

תירבעבש תימראה
הלטבל הכרב

תואב הז שרוש לש תויורקיהה רתי וטעמ יכ תונחטה ולטבו :(ג בי) תלהוקב ,דבלב תחא םעפ ארקמב אב לטב שרוש
רבכ ,תרבודמה תירבעב שמיש ילואש) ימרא שרוש לאכ הז שרושל סחייתהל ,ןכל ,לכונ .ובש ימראה קלחב ,ארזע רפסב
םה הז שרוש לש ויעמשמ .(ארזעב םימעפ שש תמועל {תלהוק} דבלב תחא םעפ יתורפסה דבורל הלעו ,ןושאר תיבב
תואתשמה יתבמ רישה לטב ןירדהנס הלטבשמ :ל"זח תורפסבו ,(ליעל ,תלהוק) תונחטה ולטבו :קספ ,לדח .א :השולש
הברמ םדאש ןמז לכ :תבש .ב .דועו (ו"ט 'ה תובא) ... הבהא הלטב רבד לטב רבדב היולת איהש הבהא לכ ,(א"י 'ט הטוס)
.ג .דועו (א"ע ו"ט תוכרב) ןירוקו ןתכאלממ ןילטבש ,('ה 'א תובא) הרות ירבדמ לטובו ומצעל הער םרוג השאה םע החיש
םילכ) הלפטה הלטב רקיעה לטבש ינפמ... ,(א"ע ג"ל ןיטיג) הלוכ הלטב התצקמ הלטב תודע :רבד הווש וניא ,ןיאכ היה
תי לטביו - ט ל רבדמב - הרדנ תא רפהו :היה אלכ היה - ונאבהש ישילשה עמשמב הז שרוש אב ונתשרפב .דועו ('י ט"י
.הרדנ
ונא םיאצומ אתפסותב םג .םיארומאה ןושלמו םיאנתה ןושלמ תומגוד ליעל ונאבהו ,חרפו הז שרוש הלע ל"זח תורפסב
םיאב םהש םירוסיי לכ :(ב"צ תישארב) הבר שרדמבו ;(א"י 'ד ,אעיצמ אבב ,אתפסות ,לטב לעופכ ורכש ול ןתונ...) שרוש
שושמ תבש :ןטייפה רמוא (תרחואמ רתוי הפוקתב) דועו ;םה תחכות לש םירוסיי הרות ירבדמ ותוא ןילטבמו םדאה לע
.('ד רוכז ,הניק) ונילגר ילוע ולטבנ יכ יוא ונבל
לש םתקוצמ לע ,הלטבא תויעב לע חחושל לכונ דציכ .לטב שרושה לש ותמורת ילב וננושל תא ראתל םילוכי ונניא םויה
םג האר) תאטח לכ םא איה הלטבה :םגתפב שמתשהל ילב ונידלי תא ךנחנ דציכ ? הלטבא ימד הבוג לעו םילטובמה
,תוילכלכה תוריזגה לוטיב לע עומשל ונל םיענ המכ !ןלטב תויהל קיספת :טפשמה תועצמאב םהב ףוזנל ילבו ;(תורתוכב
ןויערה תא תוללובתהו יוקיח ותסמב וירבד תא םעה דחא חסנמ היה דציכ .סמב תולקהה לש ןלוטיב לע - ןיפוליחלו
.דועו לטב שרושהמ 'עויס' אלל ,"תולטבתה ךותמ יוקיח"
.לטב שרושה אוה םהיביכרמ דחאש םיבר םיבינו םייוטיב ,םיינושל םיפוריצ וננושלל ומרת םיקיתעה וניתורוקמ
לוטיב ,הנממ (לטבל) לטבהל ןירוח ןב התא אלו ...,ךנוצר ינפמ םירחא ןוצר לטביש ידכ ונוצר ינפמ ךנוצר לטב :המגודל
רתוי הז שידייבש - שידיי ירבוד ,יאדו ,יל ורמאי) לטב רבוע ,לטב ךלוה ,(תודיסחב) שיה לוטיב ,(ןמז ,הכאלמ ,ץמח)
םתס ,תלטובמ (יתלב) תומכ ,ונברק לטב ונמז רבע ,םישישב לטב ,לטב החיש ,םירבד םירבד ,לטובמו לטב ,(לצלצמ
!הנורחא הדוקפ לטב :יאבצה ןוקיסקלה ןמ - םויסלו ;תונלטב

לאנתנ והילא ר"ד

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


םימיה תעשתב ןייו רשב

שיו ,תועובשה תשולשבש לוחה תומי לכב הזב ורימחהש שי .ןברוחה לע תולבאה ימיב ןיי תייתשו רשב תליכאמ ענמהל םינושארה וגהנ
.םימיה תעשתב ןייו רשבמ ענמהל ןוכנה גהנמהש םינושארה בור תעדו ,באב העשת וב לחש עובשב הזב ורימחהש
לע רימחהל םינושארה וגהנ ,ןיי תותשלו רשב לוכאל רוסא באב העשת םוצ ינפלש תקספמה הדועסב קר (ב ,וכ תינעת) הנשמה ןידמש ףאו
םיטעממ בא סנכנשמ" םימכח ורמאו ,םיחמשמ םילכאמכ םיעודי ןייהו רשבהש ינפמ ,ולא םימיב ןיי תייתשו רשב תליכאמ ענמהלו םמצע
תובקעבש יואר היהו ,ןייה תא וילע םיכסנמ ןיאו ,חבזמה לע םיחבזה רשב תא רתוי םילעמ ןיא שדקמה תיב ןברוח רחאש דועו ."החמשב
םימיב לבא ,וז הרזגב דומעל םילוכי ונא ןיאש אלא ,שדקמה תיב הנביש דע ןיי תייתשו רשב תליכאמ ןיטולחל ענמנ ונא םג תיבה ןברוח
.ןיי תותשל אלשו רשב לוכאל אלש רימחהל םוקמ שי ןברוחה לע תולבאל ועבקנש
לוכאל רתומ םידרפסה גהנמלו .י"ראה גהנ ןכו ,בא שדוח שאר ללוכ םימיה תעשת לכ ןיי תותשל אלו רשב לוכאל אלש םיזנכשא גהנמ השעמל
לוכאל אלש םירימחמ באב ירישע םויב ףאו .(הכק ח"הכ ;חנ ,אנקת ב"מ) רוסיאה ליחתמ שדוח שאר םוי םויסמו ,שדוח שארב ןייו רשב
.(י ח"הכ ,א ,חנקת א"מרו ע"וש) באב ירישע םוי םויס דע םידרפסהו ,ירישע םוי תוצח דע םירימחמ םיזנכשאה .ןיי תותשלו רשב
רשב תליכאמ םיענמנ באב העשת םוצ ינפלש תקספמ הדועסב קרו ,ןיי םיתושו רשב םילכוא אלא ,הזב רימחהל אלש ןמית ידוהי גהנמו
.הנשמה ןידכ ,ןיי תייתשו
יחופתה תא םילכוא ןיא רשבה תא ואיצוהש רחא ףאש ,רשב םע ולשובש המדא יחופת ומכ ,רשב וב לשבתנש לישבתב םג רימחהל םיגהונ
,אנקת ב"מ) רשב לש םעט םילכאמב סנכי אלש יאנתבו ,םיירשב םיריסב םימיה תעשתב םילכאמ לשבל רתומ לבא .םימיה תעשתב המדא
.(במק ח"הכ ;גס
.ןיי ץמוחב םילישבת םיעטהל רתומ ןכו .םירתומ - הריב וא יקסיווכ םיפירח תואקשמ לבא ,םיבנע ץימ םג לולכ ןיי רוסיא ללכב
םימיה תעשתב הסיעב ןיי ברעל ןיא הליחתכל לבא ,םהב רכינ ןייה ןיא יכ ,םימיה תעשתב םלכואל רתומ ,ןיי םתסיעב ובריעש הפאמ ינימ
.(ט ,אנקת ת"עש 'יע)
רב תדועסב ןיי תותשלו רשב לוכאל רתומ ןכו .תכסמ םויסו ןבה ןוידפ ,הלימ תירב תדועסכ ,הווצמ תודועסב ןיי תותשלו רשב לוכאל רתומ
.תווצמל ועיגה םוי ירחא וא ינפל םימיה תעשתב המייקל ןיא לבא ,תווצמל ועיגה םויב הווצמ
.(גע ,אנקת ב"מ) הווצמ תדועס איהש ,ליגרכ הדועס ךורעי ,םימיה תעשתב םויס ול ןמדזהו ,תכסמ םויסב הדועס ךורעל ליגרש ימ

דמלמ רזעילא ברה
הכרב רה בושיה ברו רדסהה תבישי שאר

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]חולישה ןייעמב שדוח שאר
.ד"יה ילאתא ןנחלא תמשנ יוליעל ,חולישה ןייעמב שדוח שאר תביסמ תמייקתמ ושדוחב שדוח ידימכ
םישגפנ .תרופ ןנח ברה יפמ החיש :תינכותב .18:00 העשב באב 'א יעיבר םויב ה"זעב םייקתת בא שדוח שאר תביסמ
-1 :םיטרפל .תופשאה רעשל תחתמש יתעבג ןוינח לומ ,םירקבמה זכרמ ךרד הסינכ .דוד ריעבש חולישה ןייעמ תבחרב
.800-25-24-23


הנש 15 ינפל המקוה רגניז בד ברה תושארבו א"טילש ץלזנייטש לארשי ןבא ןידע ברה תואישנב םייח רוקמ תבישי
תילארשיה הרבחב םיליבומו םיינשדח םיטקיורפבו תיכוניחה התשיגב תידוחי הבישי .ןויצע רפכ ץוביקב םויה תלעופו
.דועו תושדחתהל שרדמ תיב ,הבישיה חורב םירומל ןוכמ ,הקוצמ תונוכשב תובדנתה םיללוכה
דיקפתה .םיפסכ סויגו רוביצ יסחי שיא תשפחמו ,ולא םיידוחי םיטקיורפב ךישמהל תנמ לע בר עויסל הקוקז הבישיה
.םישדחו לעופב םימרות םע םיסחי חותיפ .םימיאתמ תודסומו םינוגרא ,תונרק םע םירשקו רוביצ יסחי חותיפ ללוכ
,בכר לעב ,ברעה תועשב הדובעל תונוכנ ,ןורתי - הרז הפש תעידי ,בשחמ תלעפהב עדי ,םיבוט שונא יסחי שרוד דיקפתה
.02-9932383 :סקפל חולשל אנ ,תוצלמהו םייח תורוק .ןורתי - םילשורי רוזאב םירוגמ


רעונ ינבל ןויע ימי
זומתב ח"כ ינש ימיב ,הלעמו 'ז התיכמ ,רעונ ינבל ןויע ימי םייקמ ביבא לת ףינס 'ריאמ ןוכמ' ףותישב "דודל םתכמ" ללוכ
םתכמ" ללוכ שאר ,ןיקיידוי קחצי ברה - תוישעמ תוכלה 16:15 ,ימצע דומיל רדס 15:30 :תינכותב .בא םחנמב 'ו -ו
ירורב 18:00 ,לק דוביכו הקספה 17:45 ,"דודל םתכמ" ללוכ ,ץיבוקשרה יבצ ברה - םיטפוש רפסב םינויע 17:00 ,"דודל
זכרמב ומייקתי ןויעה ימי .םי תבב "םייחו הרות" תבישיב מ"ר ,טרמולב היננח ברה - ירזוכה רפסב ןויע ךות הנומא
.03-5233479 דעיבא :םיטרפל .ביבא לת (2 ןיקסנלומס 'חרמ הסינכה) 86 הדוהי ןב 'חר ,"ןויצ תביש דוחיא" יתליהקה


העשה ןחבמב החפשמ ייחו הנומא
ונילע ובש ןמזה והז .וישכע אקווד אוה לארשי םע לש ,ונלש ןחבמהשכ ,ותנידמב לארשי םע ייחב תוכופהת תבר הפוקתב
.ץראהו םעה ,החפשמה ןינבל תוחוכ בואשל
,בא םחנמב 'א יעיבר םויב םייקתיש ןויע םויל םישנה רוביצ תא הנימזמ ,ל"ז יאולא הלקד ש"ע םי תבב םישנל השרדמה
.םי תב אישנה תמר 19 רבילהומ ברה 'חר ,"הרותה תורוא" ינחורה זכרמב 09:00 העשהמ לחה
ולא םיניינעב קוסעל ךרוצה תייאר ךותמ ,העשה ןחבמב החפשמ ייחו הנומא אשונב קוסעל השרדמה הרחב הנשה
לאומש ברה ,ותבס םייח ברה ,ןהכה יח דוד ברה ,דמלמ ךורב ןמלז ברה ,ןמקורד םייח ברה :םיצרמה ןיב .וז הפוקתב
.051-244234 לבנע :המשרהו םיפסונ םיטרפל .ןונרא םעונ רמ ,ץכ םהרבא ר"ד ,ביני

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]הנידמו הרבח ,הרותל - 'ןימוחת'
ךרכה עיפוה התע הז .'ןימוחת' םשב ,ןכות ברו סרכ בע ,יתנש ךרכ תאצוה אוה - תובש ןולאב הרותו עדמ יתווצ - ןוכמ לש תרתוכה תלוג
לכו ,וניתוירפס לש חרזמה לתוכב התיבש ול הנק ולוכ לעפמה .הנידמו הרבח ,הרות תויגוסב םייעדמו םייתכלה םירמאמ 50 לעמ ובו (!) ב"כה
.תיוושכע הלטציאבו ,םישדח םילכב קוצינה רמושמה ןייה ןמ םועטל ןמזומ - םיתעה תופלחתהב תשדחתמה הרות לש המעט תווחל ץפחה
ןתינ ןצחל יחמב .תיתודידיו תללכושמ שופיח תנכותו ,הרדיסה לכ תא ללוכה (ה"סב ח"ש 297) רוטילקת 'תמוצ' ןוכמ איצוה הז ךרכל ליבקמב
לארשי ברה .הלואגו שדקמ 'יפאו ןוטלש ,אבצ ,עדמו הרות ,תבש ,תואלקח ,הלכלכ ,טפשמ ,האופר ימוחתב תויתכלה תוילאוטקא תויגוס רתאל
םייחב הרותה בוליש לש בחרמה לכב ,'ןימוחת' דבלמ םיפסונ םירפס וללכי רשא םייתנש ידמ תוינכדע תואסריג חיטבמ ,ןוכמה שאר ,ןזור
.םיינרדומה
.02-9932111 :תונפל
םוקמ לש ורוא

תיעלס תעבג

,םילכב וזחאיש תוידוהי םיידי דבלמ ,רסח אל רבד ..."
"... רהו הגספ לכ לע םידוהי םידלי ימוה םיתב דבלמ
(ד"יה (ןמטוג) תירטש תיעלס הבתכש ןמוימ עטק)

.ב"סשת ירשתב 'ז -ב הלוחמל ךומס החצרנ ד"יה תירטש תיעלס
.ןדריה תעקב ןופצבש הלוחמל ברעממ המר העבג לע "תיעלס תעבג" תא ונמקה ,תמלוה תינויצ הבושתכ
היתוביתנ ןכו םעונ יכרד היכרדש הרותה ךרד ;הכרדב ךישמהל הרטמבו תדחוימ הריוואב תוחפשמ 'סמ "תיעלס תעבג"ב תוררוגתמ םויכ
.היישעו הניתנ לש ךרד ,ץראהו םעה תבהא לש ךד ,םולש
.םיפתוש םישפחמו ךרדה תליחתב ונא
- ךרדה תיוותהב קלח תחקלו םידליה תא ןאכ תדלל ,םינושארה םיליתשה תא תעטל ,תישארבמ שדחתהלו ףרטצהל תונינועמה תוחפשמ
.ולאב ולא םירוזשה תשרומו עבט ,הירוטסיה ;וב העגנ אלו טעמכ םדא דיש ,ירבדמ ףונ לא הפיקשמה ,העבגל ונילא ףרטצהל תונמזומ
.053-993260 ינדימ תחפשמ וא 04-6060378 ויליזור תחפשמ ,051-663490 ןמטור תנעל תונפל רשפא
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design