English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 ג"סשתה ץקמ תשרפ

ץקמ תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map
ד"סב


!קותשל תע

ותקיתש רשפל ן"במרה לש ותלאשב דקמתנ ןכתומו ,תודבכ תוירסומ תולאש המכ תררועמ ויחאו ףסוי תשרפ
:ףסוי לש תכשוממה
דחא בתכ חלש אל ךיא םירצמב לודג רש תיבב דיגנו דיקפ היהו ,םיבר םימי םירצמב ףסוי דמעש ירחא ,הומתל שי"
.(ט ,ב"מ) "?ומחנלו ועידוהל ויבאל
."תמאב ומייקתיש עדי יכ ,תומולחה םייקל ותיעב הפי השע לכה תא לבא ..." :וז הלאש לע בישמ ומצע ן"במרה
:'קחצי תדקע' ורפסב ,המארע קחצי 'ר וילע השקה רבכו ,הקוחד ותבושת ךא השקו תבקונ ן"במרה תלאש
אוטחל ול היה אל ,ול תלעות היהת םא ףאו .ויתומולח ומייקתיש ול תלעות המ יכ - ן"במרה בתכש הממ ינהמתו"
,ויתומולח םייקל םדאה לדתשיש המוצע תולכס האריתש םג !םנורתפ שיגי תומולחה ןתונ - תומולחהו .ויבא דגנכ
."םילעבה תעדמ אלש ושעיי רשא םירבד םה ירהש

רחאלו ,('א ןויליג) םידגמ ןואטיבב וז היגוסב בחרנ רמאמ ,ןונ-ןב לאוי ברה ,יערו ידידי םסרפ ו"משת תנשב
:בתכ ךכו ףסוי לש ותקיתש רשפל ולש ותבושת תא עיצה ,ן"במרה דגנכ הדקעה לעב ירבד תא םעט בוטב ריהבהש
המכ אבא עדי אל יכו ?םיחאה לא אבא ינחלש עודמ :ויבא לש ונקויד תומדב דקמתמ ףסוי לש שפנה יוניע"
ןמ דוע סונמ ןיא ?םהישעמ לכב רבד אבא עדי אל םנמאה ?םרזוחב םיחאה ול ורמא המו ?יולו ןועמש םה םינכוסמ
?ירחא ?ינפל !אבא תא וענכש םיחאה :רעתכ הדחה הנקסמה
דלונ רשאכ ךכיפלו ... ויבא תיבל ץוחמ וייח תא תונבל וילעש ףסויל רורב ...הטקש המלשה ועבק הלא שפנ ירוסי ...
יבא תיב לכ תאו ילמע לכ תא םיהול-א ינשנ יכ ,השנמ ומש ארקיו' :ובלב רשא לכ תא ףסוי איצוה .םירצמ ןב ורוכב
"!היישנ דע - (אנ ,א"מ)

תופפואה תושקה תוירסומה תולאשב ונל יד אל יכו :הזע תוממוקתה יב ררועמ לאוי 'ר לש הז שוריפ יכ תודוהל ילע
?ויבאב ףסוי לש אווש דשח דוע םהילע ףיסוהל ונילעש ,ויחאו ףסוי תשרפ תא
םאה .ןיטולחל תקפקופמ ,ותריכמ לע ויבא עדי וליאכ ,ףסוי לש חדוקה וחומב לאוי 'ר 'לתוש'ש דוסיה תחנה םצע
הקוחד "אנימא אווה" ךמס לע םאה הרקמ לכבו ,ובהוא ויבאמ הריכמה תא ומילעה ויחאש חינהל רתוי ריבס אל
?תוכז ףכל ותוא ןודל ילב ,ויבאמ עגמ קתנלו טפשמ ץורחל ףסוי היה לוכי ,ךכ לכ

י"ש לש אלפומה ורופיסב ןויע בגא ,הנורתפ תא תולגל יתיכז דחא םויש דע ,ן"במרה תיישוק ילע הקיעה תובר םינש
."רושימל בוקעה היהו" ןונגע
ודיבו רכינ תוצראב םיחתפה לע רזחל ותשא תצעב חלשנה ,ןצבקה םייח השנמ לש ותומד תדמוע הז רופיס דקומב
ותואו ,רחא ןצבקל הצלמהה בתכ תא רוכמל םייח השנמ התפתמ וידודנ ךלהמב .ץא'צוב ריעה ברמ הצלמה בתכ
.םייח השנמ לש ומש תא אשונה הצלמהה בתכ וילכבו םייח חור אלב םימיל אצמנ ,ןצבק
האשינו התוניגעמ ותשא הרתוה ,תיתכלה אירטו-אלקש רחאלו ףץאצובל העיגה םייח השנמ לש 'ותומ' לע העומשה
.רחא שיאל
םהרבא לש ותירבל סנכיהל אוה דיתע רחמו ןב תקבוח ותשאש ,ול עדונ ותיבל וכרדבו וריעל םייח השנמ בש םימיל
השוחת ךותמ ,וייח תיראש תא םש תולבלו תורבקה תיבל תכלל םייח השנמ טילחמ םלההו הדרחה רחאל .וניבא
:ןונגע לש בלה יערוק וירבדכ ,התחפשמו ותשא ייח תא סורהל ול רוסא יכ הקומע תימינפ
ךלפב זחאו .רזממ הנב ושעיו הפרחב הלעבמ התוא ואיצוי יכ ,הערז דובכ לעו ותשא דובכ לע םייח השנמ סח יכ"
השוב ידיל ינראשט לדניירק אובת לאו תומלוע ינשמ אוה רקעייש בטומ :רמול ומצע החוד היהו ,הקיתשה
."המילכו
הבר שרדמב ורוקמ יכ יתרכזנ זאו ,"הקיתשה ךלפב זחאו" :יוטיבה ןונגעל ןיינמ עגרל יתיהת םירבדה תא יארוקב
.הכלמה רתסא תקיתש לע
,הקיתש לש ךלפ הספתש התנקז לחרכ ,המצעב הקיתש הספתש דמלמ - (כ ,'ב רתסא) 'התדלומ תדגמ רתסא ןיא' "
.הקיתשב הערז ילודג לכ ודמעו
.הקתשו האל התוחא ידיב היתונולביס התאר - הקיתש ךלפ הספת לחר
קתשו ףסוי תריכמב עדוי היהש - הקיתשב ספת הנב ןימינב
."(זט ,'י 'א לאומש) 'דיגה אל הכולמה רבד תאו' :קתש אוה ףא הנב לואשו
חנעפמ וז הקיתש לש הדוס תאו ,הנש םייתשו םירשע קתושה ,קידצה ףסוי תא ףא שרדמל ףיסוהל שיש המוד
."רושימל בוקעה היהו" ורופיסב ןונגע
לש ךלפב זחואה קידצה ףסוי לש ותומד ןב אוה ירה ,ותשא תיב תא סורהי לבל הקיתשב אבחנה ,םייח השנמ
.לגלגתנ הילא היישנה םוהתל זומרל ידכ ףסוי ןב השנמ םשב ןונגע רחב ידכב אלו ,אבא תיב סרהי לבל הקיתש
היהש ינפמ ,אברדא אלא ,ותריכמל ףתוש היה אמש ויבאב דשחש ינפמ אל תולגתהל אלש רחב ,םייח השנמכ ףסוי
.רבדה תא ונממ וריתסה ויחאש ול רורב
תא בקעי שרגי אל םא ףא ,זאו ,עשפה השעמ תא ריתסהל דואמ דע השקי ,ויחאלו ויבאל ףסוי הלגתי םא ךא
תשובב תיבה תא בוזעל וצלאייו ףסוי יניעבו םהיבא יניעב טיבהל םמצע םה ולכוי אל ,םעז תמחב ותיבמ םיחאה
.היה אלכ - םיסיסרל ץפנתי לארשי תיב ןוזחו הליבחה דרפית זא וא .םינפ
ןהו הער ויחא תביד תאבהב ןה ,םימהלתמה וירובידו ,רבשמב קלח ול םג יכ ,ףסוי ןיבמ רוחאל טבמב
.ויפלכ האנשה תוצרפתהל ואיבהש םה ,ויתומולחב ותוברברתהב
תפוח םויב הקתש רשא ומא לחרכ ,הקיתשה ךלפב סופתל - וירובידל לקשמה תבושתכ - הבוחה וילע תלטומ ןכ לע
.בקעי תיבמ שרוגתו התוחא שובית לבל ,האל
רמוא אוה רמוג ךא ,םעפ-יא וילא בושל הכזי םא ןיידע עדוי ףסוי ןיא ,אבא תיבמ קותינ לש תוכורא םינש ןתואב
.לארשי תיבב ערקל איבי אלו ,הער ויחא תביד תא דוע איבי אל ,היהי רשא היהי יכ ושפנב
.הלילח וסרהל אלו תיבה םולש תא בישהל ול ורשפאי רשא םיאנתה ולישבי םא קר התיבה בושל לכוי אוה

... הלודג איה המכ ,וז הקיתשב םיזונג דסחו הרובג המכ
... הלומהו תוקעצ ,תוריחב תבירמ ימיב הנממ דומלל ונילע המכ
."הליהת הימוד ךלו" - ךתקיתש הכז המ ףסוי וניחא

תרופ ןנח

רוא טילקת
םלוכ דגנכ םיינרות םיטילקת
ברה לש ינרותה טנרטניאה רתאב םיירקיעה וירמאמ תא םיארוק ,"רואה ןמ טעמ" תא םילבקמ םניאש םיבר םידוהי
.בלה קמועמ ול ונתדות ךכ לעו ,ןורמוש ינרקמ ןייטשדלוג בד
דבלמ .םיינרות םירוטילקת חותיפב םויכ זכרתמו ,ינרותה בושחימה אשונב בהאתהש ךנחמו בר וניה ןייטשדלוג בד ברה
רצוא" תא ןייטשדלוג ברה לש ותרבחב הנורחאל וקישה ,ד"בח יבתכו בלסרבמ ן"רה יבתכ ,קוק ברה יבתכ לש םירגאמ
.2 אסריג "גהנמהו הכלהה
לא תורישי ךתוא איבמ ארמגב "טפשמ ןיע"ה :לשמל) ההובג תוירושיקב תנייפואמו םישופיח תרשפאמה ,הנכותה
ע"ושמ :םינורחא לש הכלה ירפס םיעשת דוע המעו ,תיסאלקה הכלהה תורפס תא תללוכ ,(יטנוולרה ע"ושה וא ם"במרה
יבתכו "קחצי תחנמ" ,"השמ תורגא"כ םירפס אצמנ וננמז ירפס ןיב .וננמז יקסופל דעו ,יח שיא ןבו הרורב הנשמ ,ברה
הרותה ןוכמ ,רניבא המלש ברה ,והילא יכדרמ ברה ,יולה דוד םייח ברה ,ילארש" לואש ברה יקספ דצל ,ךאברעיוא ברה
.דועו ץראהו
םילילמתה דבעמב םהב שמתשהלו םיעטק רוזגל ןבומכו ,הנכותב םרמשלו ולשמ םיילוש תורעה ףיסוהל לוכי שמתשמה
www.tora.co.il: טנרטיאה רתאב - "הבהל"ו "רואה ןמ טעמ" תונוילג לכ םג ומכ - םיטרפ .ולש


המוקת תדמע

םיטפושה טופש ימיב
ומצעל לטונ אוהש תיטופישה תוכמסהו ,תסנכה תקיקחב ןוילעה טפשמה תיב לש תינשנו תרזוחה ותוברעתה
.תולבסנ יתלב ןה ,תויכרע-תוירסומ תוטלחהב עירכהל
תלטונ תטפושה תושרה רשאכ לאל תמשומ ,ןיקת להנימ לש ומויק תלוכיו ופא תמשנ איהש ,תויושרה תדרפה
.תקקוחמה תושרה תויוכמס תא המצעל
.םעה יגיצנ י"ע בורב ולבקתהש םיקוח ןוילעה טפשמה תיב "לטבמ" ,םעפ רחא םעפ
"הכלה קסופ"ו ,ולש הדימה תומא י"פע ,תויכרע-תוירסומ תודמע ,ןוילעה טפשמה תיב "עבוק" ,םעפ רחא םעפ
.תויתוהמ-תוינורקע תולאשב
.רבד לכל רויג אוה ימרופר רויגש וא ...רבד לכל החפשמ אוה םיטוס גוז יכ טפשמה תיב "טילחה" לשמל ךכ
בכרוי הז טפשמ תיב .הקוחל טפשמ תיב לש ותמקה אוה הז תוועמ בצמ ןוקיתל םויכ םיליבומה תונורתפה דחא
לוקיש"ב אלו ,המואה ללכב תוחוורה תועדה י"פע ,תוינופצמ-תויכרע תולאש וערכוי ךכו ,םעה ירחבנ חתפמ י"פע
.יטסיטילא טועימ לש "ותעד
הכמתש תורמל ,ךכ .ותעפשהו וחוכ תא רמשל תנמ לע ,תאז המגמ דגנ ותלוכי לכב לעופ יחכונה ןוילעה טפשמה תיב
ןורש לע קרב ןורהא ליעפהש ץחלה תובקעבש ירה ,הקוחל טפשמ תיב לש ותמקה קוחב הליחתב דוכילה תעיס
.קוחה תעצה תא - םייתניב - ולישכהו ,םתעבצה תא דוכילה ירבח וניש ,ותעיסו
ול ןתני םא .הקוחל טפשמה תיב לש ותמקה תא יזכרמ דעיכ ,תוריחבל עצמב "ימואלה דוחיאה" עבק ,ןכ לע רשא
.תאז תיתקוחת הכפהמ ידיל איבי םג אוה ,םיטדנמו חוכ יד


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]םיטעמ דיב םיבר
םיטעמ ,עבטה ךרדב .םלוע לש ועבט תא דגונה ,לודג סנ ןאכ שחרתהש קפס ןיא ."םיטעמ דיב םיבר" :אוה הכונחה גחב יזכרמ ביטומ
אלא ."םיטעמ דיב םיבר תרסמ" לש לודגה סנה תא תוארל היה ןתינ ,השעמ רחאל .םיטעמ דיב םיבר 'ד רסמ ןאכו ,םיבר דיב םילפונ
םנוחצנב םייתסת המחלמה יכ שארמ ועדי אל ירה םה ?ברקה לא ואציש ינפל םיטעמ םתוא ובשח המ :ונמצע תא לואשל ונילעש
םימלש תונויגל דגנכ םימחול ץמוק לש תודדומתה ?ןולשכל הנודינ םיעודיה םיללכה לכ יפ לעש ,המחלמל תאצל וזעה ךיאו ,ריהזמה
?סנה לע ןיכמוס ןיא ירהו - יוכיס תרסח איה הרידאה תינוויה הירפמיאה לש
תינחורה ןהו תיזיפה ןה - ונתואיצמל סיסבה םהש ,ונמויק דוסי םהש םירבדה :םויה דעו זאמ בר ךרע תלעב איה וז הלאשל הבושתה
םיבצמ םה ,תינחור וא תיזיפ הנכס ,המואל תימויק הנכס תמייק םהבש ,הלאכ םיבצמ .םצמוצמ ילאיר ןובשח לכל רבעמו לעמ םה -
אתעייסל םיכוז זאו ,שפנ תוריסמ ךותמו הלודג הנומא ךותמ ,תושיחנבו תוידיימב םהב לועפל שי ;ריחמ לכב םתיא םילשהל ןיאש
.אימשד
*
רזגבו ופיב םיטלוש םתא" :השירדב יאנומשחה ןועמש לא ויבהואמ דחא תא חלש סוכויטנאש ,רפוסמ (ל-חכ,וט א) םיאנומשחה רפסב
".םתספת רשא םירעה תא וריזחה התעו .יתוכלמב םיבר תומוקמ לע וררתשתו ...יתוכלמ ירע םילשוריב רשא (הדוצמה) הרקחבו
ילב םיתיעה תחאב ונביוא ידיב השבכנ רשא ,וניתובא תלחנ לע אלא ,ונררתשה םירכנ לע אלו ונחקל הירכנ ץרא אל" :ול הנוע ןועמשו
".וניתובא תלחנ תא ונילא ונובישה ,רשוכ תעש ונל התיה רשאכ ונחנאו .קדצ
םימיה לש לעה-תמצעמ לש גיצנה לומ ידוהיה םעה תא גציימ ןועמש .הרידאה תינוויה הירפמיאה לש הגיצנל ידוהיה ןועמש הנוע ךכ
םע לש "םיחטש" הנניא איה ,השובכ המדא הנניא ונתלחנ :ץמואו זועב תידוהיה תמאה תא עימשמ אוה המוק תופיקז ךותמו ,םהה
דציכ יאנומשחה ןועמשמ דומלל ונילע .םישבוכה ידימ הונררחש - רשוכה תעשבו ,קדצ אלל ונתיאמ השבכנש וניתובא תלחנ וז .רחא
המכ דע רמול ךרוצ ןיא - הנש םייפלאמ הלעמל ינפל ורמאנש ,ולא םירבד .תולפקתה אללו םוגמג אלל ,סוסיה אלל ,ונלש לע דומעל שי
.תיחצנה תידוהיה תמאה תא רמול ,םייעמשמ-דחו םירורב םירבד רמול דומלל ונילע .הלא ונימיל םייטנאוולרו םיילאוטקא םה
*
טועימה תא וויה םיאנומשחה .םמצע ןיבל םידוהיה ןיב םג אלא ,םינוויל םידוהיה ןיב קר התיה אל "םיבר דגנ םיטעמ" לש תואיצמה
ךילהתל םיעירפמכ בורה יניעב ורייטצה םיאנומשחה .םינוויה לש תוברתב תובלתשהה תא ,"המדיקה" תא אקווד שרד םעה בור .םעב
דגנכ ץצוח ואצי תנווייתמה םילשורימ "םייופש"הש חינהל שי .יוצרה ךילהתב עגופש יטאנאפ טועימכ ,ןוי תוברת םע תוגזמתהה
.ולוכ רוביצה לע ןוסא םיטיממה ,וינבו ןיעידוממ שישיה לש ויתונויער
,ךכ לע עיבצמ ולוכ םעה י"ע גוחנש הכונחה גח .דחאכ תינחורו תיזיפ ,םעה תא וליצה םיאנומשחהש ונתוא תדמלמ הירוטסיההש אלא
.םעה תלצהל םיאנומשחה לש םלעופ תא ריקומ ולוכ לארשי םע ,רבד לש ופוסבש
לכמ טעמה םתא יכ" :ונילע הדיעמ הרותה .םייק היה אל ןמזמ רבכ לארשי םע תרחא ,בורה ידי לע תעבקנ הנניא תמאה
לש הכרד .חצנל דימת תמאה לש הפוסו ,תטלחומ איה תמאה לבא ,תישעמה תולהנתהה יבגל עבוק בורהש ןוכנ .(ז,ז םירבד) "םימעה
.םלוכ תלחנ תויהלו חצנל יאדווב הפוס ךא ,םיכוביסו םילושכמ תפוצר ,הכוראו תלתופמ איה םימעפ .הקלח דימת אל תמאה


ןמקורד םייח ברה
.תויתד תוחפשמ תטילקל וירעש תא חתופ ןדריה תעקבב דודגה ביתנ בשומ
.םישדוחמו םיננער תוחוכב העקבה תא קזחל בושח ולא םימיב דחוימב
.תיתדה הטילקה תא םדקל תנמ לע םוקמל רזח ,בשומה ןב ,יגביא ודיע
.םימוחת ןווגמב הכימת םיטלקנל העיצמ ,תידוהיה תונכוסה ףותישב תירוזאה הצעומה
.02-9400353 המחורו ודיע :םיטרפל .םוקמב חוראו רויס םאתל םינמזומ תוחפשמו םיריעצ


"תשר"ב ךורע ןחלוש
אלש ,טקייורפב רבודמ .טנרטניאה תשרל הנורחאל התלעוה ,תורוקמ ןויצב ,תקסופמו תראובמ ,תיממע ,השדח הרודהמב ,וראק ףסוי 'ר ןרמ לש הליפת תוכלה
.םינברה ילודגמ תוכרבל הכזש ,ןג תמרמ ןמסייו יבצ רמ לש ,תירחסמ הרטמל
.http://www.cs.biu.ac.il/~wiseman/shulhan-aruch :רתאה תבותכ

(03-6881919 :סקפ)


םוקמ לש ורוא

ריאי-תווח

.(אמ ,ב"ל רבדמב) "... ריאי תווח ןהתא ארקיו םהיתווח תא דוכליו ךלה השנמ ןב ריאיו"
-תווח בושיב םקוה ,(םיפונ בושיל םורדמ) הנק-לחנ עבטה תרומשל תודימצב ,םיבורחו תולא םינולא לש ךובס ילארשיצרא שרוחל תוניב ,א"סשת תואמצעה םויב
.ריאי
.תועבגהו םיזחאמה יספות ןושאר - ידעלגה ריאי לש ותשרומו וכרד ךשמה ךות ,ד"יה ןרטש ריאי םהרבא - וללוחמו י"חל דקפמ לש ומש לע ארקנ בושיה
עבטה יפי לע (ןתינש לככ) הרימשו ,החפשמ לכל תבחרנ עקרק תאצקה ךות ,הנידמה תועקרק רומישו רוזאה תומדא תלואג הניה בושיה תורטממ תחא ,ןכ לע רשא
.האירבהו
.עבקה תיינב הלחה ולא םימיבו ,םיקוור רפסמו תוחפשמ שמח םוקמב
.055-740344 לאירא ,064-653972 ןורוד :יטרפל .ותמשגהלו ןוזחל םיפתוש תויהל םינמזומ םכניה

[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]שדקמה רמשמ תוליעפ - "ךריעל דקפה םירמוש"
םג ."ךלמ לש ןירטלפ"ל יוארה דובכה תא תתל - שדקמה ירמוש םתרמשמ לע םידמוע ,םייק שדקמה תיבש ןמזב
.שדקמה םוקמ ,תיבה רה דיל עובק ןפואב "שדקמה רמשמ" לעופ - בורקב וניינבל אתלחתאכו שדקמל רכזכ ,םויה
.ונייח תיב םוקמל יוארה דובכה תא אטבל - תיבה רה ירעש לומ העובק הרימש
.שדקמל היפצבו הליפתב תיבה רה ירעש תפקה ,15:00 העשב ישילש םויב - עובש לכב עובק םירעש בובס
דיל םיללפתמ הכלהמב ,תוחפשמלו םירוחבל תדחוימ תבש תמייקתמ "ןיכרבמ תבש" לכב - תיבה רה תותבש
לש תוצובקל תודחוימ תותבש םג תומייקתמ .שדקמה יניינעב םיקסועו ,םירעש בובס םימייקמ ,תיבה רה ירעש
.תונב
.םיגחבו שדוח שאר ידימ םייקתמה ,(םלוכל רכומהו) לודגה םירעשה בובס דבלמ ןבומכ תאז לכ
.058-606742 ,02-6287385 ללה .067-830862 ,02-6260748 יסוי :םיטרפל


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design