English | םירצומ תנמזה | םירועיש | לארשי ילודג | תודהיב תונומת | םיינרות םירגאמ | עובש תשרפ | ישאר  
ןייטשדלוג בד
44855 ןורמוש ינרק 11 תולחנתה
09-7920837 -סקפ                      09-7920838 -'לט
gdov@netvision.net.il          052-424305 - םוקלס

logo 

עובש תשרפ < ישאר
 םיטפשמ תשרפ

םיטפשמ תשרפ
י"ע רואל אצוי
ותרות רואל וצראב לארשי תלואגל (ר"ע) "תורוא" תעונת
ןויצ תרשבמ הנומאו רוא (ר"ע)"ץמוא"ו
.יחידב תרפא ,דמלמ רזעילא ברה ,סקילפ םחנמ ברה ,תרופ ןנח :תכרעמה ירבח
91033 םילשורי 33044 .ד.ת :תכרעמה תבותכ
02-6529668 :סקפ 02-6535611 :ןופלט
תכרעמל תונפל םינמזומ החצנהב וא השדקהב וא םוסרפב םינינועמה
image map


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

אוה םיהול-אל – טפשמה

הרותה הרסא תאזב ,(ח"פ ןיטיג) "תוטוידה ינפל אלו םהינפל" - "םהינפל םישת רשא םיטפשמה הלאו"
.תוטוידהל טופישה תוכמס תא קינעהל
דחא אוה טפשמה ןה ,וז הכלה ןיבהל לק - תוצראה ימעל - תוטוידה הלימה לש הטושפה תועמשמה יפל
דיקפהל ןיאו – (,'א תובא) "םולשה לעו תמאה לע ,ןידה לע :דמוע םלועה םירבד השולש לע" – םלועה ידומעמ
.עדמו תעד ירסח ידיב תאזכ שדוק תכאלמ
םיכומסה םיחמומ קר .הרותה תמכח וב ןיאש ימ לכ תא תללוכ איהו ,ל"זח יפב רתוי הבחר וז הלימ םלואו
ףקותמ לועפל םיכמסומו םכרד יכישממכ םמצע םיאורש ימ תוחפה לכל וא ,ונבר השמ דע שיא יפמ שיא
ועדוותה אלו הדיקשו הבהאב הרות ודמל אלש ימ ,םתמועלו .טפשמה סכ לע תבשל םיאשר ,םתוחילש
םושמ תאזו .היהתש לככ תיללכה םתמכח היהת ,הז ןיינעל תוצרא ימע םיבשחנ ,ינרותה טפשמה ישרושל
ארוב ןכש .הרותה רסומ אלא בייחמו רוהט רסומ ןיאו ,יתימאה רסומה לע ססובמה הז אוה ןוכנה טפשמהש
(המורת רהוז) "אמלע ארבו אתיירואב לכתסיא אוה ךירב אשדוק" – הלוכ האירבל עצמ הרותה תא השע םלוע
"יתמש אל ץראו םימש תוקוח ,הלילו םמוי יתירב אל םא" – היקוחו הרותה תרימשב םלועה םויק תא הנתהו
.(ג"ל הימרי)
איצמהש לגדה לע תורחי יכ םג ,היכרדב ךלוהו היתוכלהב יקב ,ודואמו ושפנב הרותל רבוחמ וניאש ימ ךכיפל
טפשמה יכ" – תירסומה הגהנהה טיברש תא וידיל לוטיל יאשר וניא ,םולשה תבהאו קדצה תפידר תא ומצעל
.('א םירבד) "אוה םיהול-אל
םשש ,רתיהו רוסיא תארוהב ומכ אלש .טפושה לש ותעד לוקישלו ותוישיאל תעדונ הבר תובישח :דועו תאז
תיבבש ירה ,ךייתשמ אוה הילאש תיתכלהה הלוכסאה יגהנמלו ךורע ןחלושה יקספל דמציהל ברה בייוחמ
ןיידה לש ותנעשמ אוה אוה דומלתה ,םנמא .יוטיב ידיל אובל טפושה לש ותפקשהלו ויפואל םוקמ שי ןידה
ובש ןפואל לקשמ חרכהב שי ךא ,רתויב םהב יקב תויהל אוה בייח ןכ לע רשא ,וילגרל רנ "ךורע ןחלושה"ו
ןהבש תוביסנלו ,ולש תוישיאה תושוחתלו תומשרתהל ,םתוא דבעמ אוה הבש ךרדל ,םינותנה תא טלוק אוה
ותוא החנמה וקהש הדימב ,הרות לש התימאל ןוכנ היהי קוספיש המו .תיטפשמה ותנקסמ תא הלעמ אוה
.('ח הירכז) "םכירעשב וטפש םולש טפשמו תמא" :אוה
ודיב ועייסי םימשה ןמ ךכ ,רהצומה ודעי אוה ךרבתי ונוצר תיישעו ולש דיחיה עינמה םה 'ה יטפשמש הדימבו
.(ב"פ םילהת) "טופשי םיהול-א ברקב ,ל-א תדעב בצינ םיהול-א" – טפשמו הקדצ תושעל
לכש הרותה יפ לע ותוישיא תא בצעמו םייח םיהול-א ירבד לע ומלוע תפקשה תא הנובש ימ ןכ יכ הנה
– םולשו ןיינב ,םייח םלועל איבמ אוה ,ןיד אסכ לע בשוי אוהשכ ,הרות תעד ותעד תישענש דע ,םולש היתוביתנ
םלוע תפקשה ומצעל הנוב ,ץראה לכ טפושל רכנתמש ימ לבא ."םלועב םולש םיברמ םימכח ידימלת"
תמאה ןמ בר קחרמ םיקוחר התילכתו האצומ רשא הרז תוברת יפ לע ותוישיא תא בצעמ ,הרותל תדגונמה
?םלועל איבי המ – טפשמה סכ לע ומצע בישוי אוהשכ ,םולשהו

ונאיצרמ והילא ברה
"לאימרכ תורוא" ללוכה שאר


"לאימרכ תורוא" ןיערג
,ריעב תימואל תיתדה הליהקה ידי לע המקוהש התומע תרזעב ,לאימרכב לעופ ןיערגהש תיעיברה הנשה וז
.ריעה זכרמב "ןויצ ןב רדה" תסנכה תיבב ןכושה ,םוי יצח וא אלמ םוי תרגסמב םיכרבא ללוכ וזכרמבשכ
יזכרמו בושח ץרא לבח – לילגה תא דהייל הרטמב המקוה ,לילגה בלב ןיסולכוא תבורמ תיתוכיא ריע ,לאימרכ
.הקיתעה תידוהיה תוברתב
בשות לכ לש תידוהיה ותוהז תא קימעהלו הרות תוברהל הרטמב םקוה ,לאימרכ בלב ינרות זכרמ ,ןיערגה
.לאימרכב
.ידוהי בל הל קינעהלו ינרותה םוחתב םג ,לאימרכ תא קזחל ואובו ,ןוזח תמשגהב קלח וחק
.04-9080391 :סקפלט – ינורהא דוד ,053-664530 ןויחוא השמ :םיטרפל


םוגרתה רואל

תירבעבש תימראה
ןלדתש

ללכ ךרדב ןלדתש הלימה תאשונ עודמ קודבל לדתשנ .וז הנוכת ול וסחייש םיכסי ונתיאמ והשימ םא קפס
ףא ,ארקמב עיפומ וניאש) הז שרוש לש ותועמשמ רחא תוקחתה ךות ,תאזל םימיכסמ ונניא ,יטפמיס אל לילצ
.ונימי תב תירבעב ותובלתשה ךרד לע ןכו – םינושה הידברב – תירבעב ,תימראב (ובש םיימראה םיקלחב אל
."… אתלותב רבג לדשי יראו" :םגרתמ סולקנוא .(וט בכ) ונתשרפב אבומ ,'וגו "… הלותב שיא התפי יכו"
תקחשמ העשהש םדא םע לדתשמ יוהו" :ףינחהל לש תועמשמ הז שרושל שי ,ודוסיב .התפי ,ןכ םא ,לדשי
ארמגה .ובל לע רבדל וא והשימ תותפל – איה תימראב תירקיעה ותועמשמ םלוא ,(א"ע ב"יק םיחספ) "ול
אוה םימעפ העברא" :ןכו ,"םירבדב (ףסויל) ותלדשמ רפיטופ תשא התיה" :תרמוא (ב"ע ה"ל) אמוי תכסמב
ונאו ונלצא ובוש ןהל ןירמואו לארשי תא ןילדשמ ןהש תויוכלמ עברא דגנכ ,יבוש יבוש הזה קוספב רמוא
.דועו ,(ד בל תישארב ,לודגה שרדמ) "ןיכרפאו ןיסכוד םכתא ןישוע
"שיא תויהל לדתשה םישנא ןיאש םוקמבו" :ומצע תא לדיש = ץמאתה – איה תאזמ החתפתנש תועמשמ
ןבומב – ונימי תירבעב – דועו ;(גכ ד םש) "ותלקלק תעשב (ךרבח תא) ותוארל לדתשת לאו" :ןכו ,(ה ב תובא)
"ןקסע" לש תומד ונינפב הדימעמ ןלדתש הלימה ."תינכתה תא רשאיש רשה לצא יתלדתשה" :לע עיפשהל
תא תאטבמה רתוי "המיענ" הלימ איה – יבול – הלודש .יפוא וקכ וב העמטוהו עוצקמל ול התיה תונלדתשהש
,תסנכב םיאלקחה תלודש – ןוגכ ,ףתושמ סרטניא ילעב םישנא רבח י"ע תישענ איהש ןוויכ ,תונלדתשה השעמ
הלימ רצי םעהש ,ןכ םא ,אלפ אל !תרתוכ יונישב תרבג התוא (טעמכ) – השעמל .דועו ,םילחנתמה תלודש וא
הלימה האשנש תועמשמ התוא המיע תאשונש – (טסיבול) יאלודש – (?ןושלל הימדקאה רושיאב) השדח
:ילילש ןוויכב אקווד תובר םימעפ לבא ,העפשה םנמא תואטבמ ולא םילימ .לודיש ,לדשל – םויסל .ןלדתש
ונממ תשקבמה ומאל ריעצה ליחה רמוא ,"לדתשא" – והשמ דוע .דועו תונזל לודיש ,הריבע רבדל לדשל
!"הזמ יחכשת" ןיבל "חיטבמ אל" ןיב והשמ רמול ןווכתה השעמלו ,סיסבל עיגי רשאכ רשקתהל

לאנתנ והילא ר"ד


ןורכיזה רוא

תנגהב 'ה תשודק לע ומע ולפנ רשא וירבח ב"ע תמשנ יוליעלו ד"יה יול הליש תמשנ יוליעל שדקומ ןויליגה
.ז"נשת טבש ח"כב םינש שמח ינפל ,ןונבלל םכרדב םיקוסמה ןוסאב ץראהו םעה

תגולפב תרש ."םינהכ תרטע" תיאבצ םדקה הניכמהו ,ןורמוש ינרקב תינוכיתה הבישיה רגוב היה הליש
.21 ןב אוהו ז"נשת טבשב ח"כ םויב לפנו ל"חנה לש הלבחה
רפסה ."הליש תכוס" רפסה תא ,ורכזל רואל האיצומ ,ד"יה יול הליש תחצנהל ןרקה ,הנשה םוי תארקל
בתכנ רפסה .םהיניבש רשקבו תלהק תליגמב ,תוכוסה גחב ,לגרל הילעב םיקסועה םירמאמ תפוסא ללוכ
.לארשיב חורהו הארוהה ישנא בטימ י"ע
הדיחיב תרשמה יתד לייח לש ותומד ,ד"יה יול הליש לש ותומד תא טטרשמה ןורכיז קרפ םג רפסב
.וירבחל הבהא ךותמו יאבצה ודיקפתל תוריסמ ךות םימש םש ןואגב אשונה ,דיחי יתד לייחכ ,תרחבומ
.אפייסו ארפס לש יתימא בוליש הווהמ ותומד
רופיס ,רומוהבו עוגעגב ,הבהאב רוזש ,בלל עגונו שיגר רופיס אוה ,יול הנחתאמ "יל ריקי ןבה" רפסה
.הליש לש ותומדו וייח תא ףשוחו ץראהו םעה תבהא לש רסמ ריבעמ רפסה .םידליל רייואמו ינועבצ
הליש לש ותוישיא םע תורכיה עסמל םיארוקה תא איה הכילומ ,הליש לש ומא הרחבש םירופיסה ךרד
יליבשב תועסמו םילויט ךרד וייח רופיס תא םירזוש םירופיסה .רבחהו דכנה ,חאה ,רענה ,דליה ,ןבה ד"יה
,יתריציו שיגר דלי לש ימינפה ומלועל רהוצ ונל םיחתופו ,רכנ תמדאמ תדלומ ץראל םיעוגעג ,הילחנו ץראה
.לפנ םהילע םיכרעה תא ליחנהל השוחנ ךא הנב תא הדביאש םא לש הבאכ ךרד אבומ רופיסה .םחו ישרוש


17:00 העשב ב"סשת טבשב ט"כ םויב ורבקל הילע
ןורמוש ינרקב ןימלעה תיבב
,ורכזל םיאצויה "יל ריקי ןבה"ו "הליש תכוס" םירפסה תאצוה לגרלו ורכזל ןורכיזו דומיל ברע
.09-7920017 :ןופלטב םיטרפ .18:45 העשב ןורמוש ינרקב ןודעומב םייקתי
"!םידבעל םידבע אלו – 'םה ידבע' "


המ" י"שר ירבדב בטיה ראבתמ ,הרות ןתמ לש תמדוקה השרפה לא הרוביחו םיטפשמ תשרפ לש המוקמ
ןיבש םיסחיה םוחת תא רקפה הריאשמ הנניא תיהול-אה הכרדההש ונדמלל ,"יניסמ ולא ףא יניסמ ולא
לצא ןירדהנסה תוכימס םג תזמרמ ךכל .םהיכוביס לכ לע םייחה יטרפ רודיס תא תללוכ אלא ,ורבחל םדא
קלח אוה ,הרבח לכב שרדנה רדס לש ךרוצ קר וניא לארשיב טפשמה .תיפרגואג קר הנניאש חבזמה
.ונלש םיהול-א תדובעמ


?ירבע דבע ןידב אקווד םיטפשמ תשרפ תחתופ המל ןנובתהל שי ןיידע ,םנמא
."דבעה טפשמ(ב) לחה ןכ לע ,והומכ םדא תושרב ותויהמ (רתוי) וילע השק םדאל ןיא" :ראבמ ארזע ןבאה
רסאת ,םדאה לש ושפנ רופיצב תעגופו תודבעה איה השק הכ םא ;רואב הכירצ ארזע ןבאה לש וז ותעיבק
אב ,תודבעל הרותה לש ילילשה הסחי םנמא .התוא תדסממו היצמיטיגל הרותה הל תנתונ המל ,לכו לכמ
!?לילכ התוא תלטבמ איה ןיא המל לבא ,עצרנ דבע ןידב יוטיב ידיל


תוריתומ ןניאש טעמכו תודבעה גשומ תא דואמ תוליבגמ וללה תוכלההש אצמי ,ירבע דבע תוכלה דמולה
;הדובעה ןמזב * .דבע תרכממ רכמי אל ;הריכמה תעשב * :הרצקב ריכזנ .דבלב ירבע דבע םשה תא אלא
דבע םגו ןמזב תלבגומ תודבעה * .ותיב ישנא תונוזמלו ויתונוזמל גואדל ןודאה לעו ךרפב וב דובעל רוסא
.לבויב אצוי עצרנ
.השירפ קנעמ ול תתל ןודאה לע ,ישפוחל דבעה תאצב *
.וצקוע תא ונממ איצומ אוה ,תודבעה דסומ תא דסממ אוהש הממ רתוי ,ירבע דבע ןידש ,ןכ םא אצמנ
איה תובוחה תאו ויתויוכזל תגאוד איה ,דבעה לע תובוח הליטמ איהש הממ רתוי ,ירבעה דרעה תקוח
ירבע דבעש רמול היהי ןוכנש טעמכ ."ומצעל ןודא הנוקכ ירבע דבע הנוקה" ורמאש דע , ןודאה לע הליטמ
המל המת התאש דע ,ותדובע תליחת ינפל ורכש תא לבקמ רשא ,תורדגומ דואמ תויוכז םע לעופ םצעב אוה
.דבע ארקי


קתנל יאשר אוה רמולכ ,םויה יצחב וב רזוח לעופ ;לעופמ ירבעה דבעה לדבנ ,יתוהמ דואמ דחא רבדב ןכא
םייוציפה םולשת םע) הדובעה הזוח תפוקת עצמאב םג ,ךכב הצריש תע לכב קיסעמה לא תורשקתהה תא
ןבומכ בייח ירבע דבע וליאו ,םידבעל םידבע אלו – 'םה ידבע ' :רמאנש ,(דיבעמל ךכב םימרגנה םיקזנה לע
וא ,ותבנגב רכמנ רשא דבעה רדרדתה וילא ללמואה בצמה.(לבויה דע וא) ותודבע תונש שש תא םילשהל
תורחה תא ונממ ללוש ,וילגר לע והודימעהש ויתועקרק תא םג רכמ רשא ירחא םחל תפל דע עיגה רשא
תא הלגמ ,ה"בקה לש ודבע םדא תויהש םשכ .וקיסעמ-ונודא םע וירשק תא קיספהלו ומצעל ןודא תויהל
:רוחאל םג הז רמאמ שרדיי ךכ ,רחא םדאל אלמ דובעשב תויהל לוכי וניא בושש ןפואב ,תימינפה ותורח
,דובעיש לוע וילע ןיאש ןירוח ןב קר .ה"בקה לש ודבע אלמ ןפואב תויהל לוכי וניא ,םידבעל דבע אוהש ימ
.ה"בקה לש אלמה ודבע תויהל לוכי


תויוכז הווש רבח וניה ירבעה דבעה .ינמז בצמ הניה תודבעה .לארשיב (םיירבע) םידבע לש דמעמ ןיא
העוציבש הדובע וילע ליטהל יאשר ןודאה ןיא הזככ .לארשימ םדא לככ תווצמב בייח אוהו הליהקב תובוחו
תינענכ החפש םע תושיא יסחי ."תינענכ החפש ול רסומ ובר ירבע דבע" ;גירח שי תאז לכבו .הריבעב ךורכ
ידבע" לש האלמה העפוהב העיגפה יוטיב ידיל האב ןאכ .ירבע דבעל ורתוה ,לארשימ םדא לכל םירוסאה
ה"בקל ותודבעב םגפש ימב ,ויתווצמב ונשדק רשא ,לארשי תשודק לש האלמה התעפוה תמגפנ ."םה
.םידבעל דבע ותויהב


וידבע תויהל םייואר םה קר ,םירז לועמ םיררחתשמה ,םירצממ םיאצויה לארשי ינב :ללכה לא טרפה ןמו
םתוא יתאצוה רשא – םה ידבע" .יניס רה דמעמב 'עמשנו השענ' לש תווצמ לוע םמצע לע לבקל ,ה"בקה לש
ידבע אלו – 'ה ידבע וללה" ,הריש לארשי ינב ורמא םירצממ םתאצב ןכאו .(במ ,ה"כ ארקיו) "םירצמ ץראמ
לכב ,האדוה תבייחמ איהש ףא ,םירופ סנב השחרתהש םייחל תווממ הלודגה הלצהה ,תאז תמועל ."הערפ
דבעושמה םעו (ונא שורושחא ידבע ןיידע) "ןנא שורושחא ידבע יתכא" יכ ,ללה תאירקל היואר הניא תאז
." 'ה ידבע וללה" ומצע לע אורקל לוכי וניא םהינימל םישורושחאל
דובעשמ ררחתשהל ,ותואמצע תא רצבל ליכשנ הבה 'ה ידבע תויהל אופא ונא םישקבמ םימתבו תמאב םא
.'ה ידבע וללה ונמצע לע אורקל לכונש הכזנו תינידמו תילכלכ תולתמו ינחור

סקילפ םחנמ ברה
האופרה רואל

?הליחתכל וא דבעידב – "אפרי אפרו"

(טי ,א"כ תומש) "אפרי אפרו ןתי ותבש קר"

,אירבהל ידכ םיצמאמה לכ תא תושעל הלוחה לש ,הבוחל ףא ילואו ,תוכזל ירקיעה רוקמה אוה הז קוספ
.עבטה ךרדב
הפ אמק אבב) תופסותה ירבדכ וא ?ותרזג תא הנשנש ונא ימו ,ארובה תאמ הנתינ הלחמה ירה ,הרואכל יכ
."ךלמה תרזג תא רתוסכ הארנ" (א
עבטב םניינע גהנתי אל םיבר םהו םימלש לארשי תויהב יכ ללכהו" :(אי וכ ארקיו) ן"במרה בתוכ ךכ ,ןכאו
אלו אפורל וכרטצי אלש דע ,םברקמ הלחמ ריסיו םמימו םמחל 'ה ךרבי יכ … םצראב אלו םפוגב אל ללכ
םרמאב םתנווכ איה וזו … 'ה ןוצר ישוע תיבב םיאפורל קלח המו … ללכ תואופרה יכרדב ךרדמ רמתשהל
אבו הלחש ןוויכ אלא ,תואפרתהל הלוחל תושר הנתינש ורמא אל .'תואפרל אפורל תושר הנתינש ןאכמ'
."תואופרב ומצע רוסאל אפורל ןיא ,םייחב םקלחש 'ה תדעמ היה אל אוהו ,תואופרב גהנ יכ ,תואפרתהל
וא תוכמ לע קר אוה אפרל רתיההש ןייצמו ,תולחמ יבגל וז השיג םע םיכסמ ונתשרפל ושורפב ארזע ןבאה
"?'ה הכיש אפרי ימ" ךא ,םדא ידיב ושענש תועיצפ
רכזנ ףאו .עבטה ךרדב אפרתהל הבוחה תא ושיגדה תורודה ךשמב םיקסופה בור .תוגירח ןניה ולא תועד
יננה" :"שיא ןוזח"ה תאז חסנל ביטיה .אפור הב ןיאש ריעב רודל םכח דימלתל ןיאש ןירדהנס תכסמב
,םדאה תרוצ תמלשהל תובוחה תחאכו הבוחו הווצמל תואירבל עגונש המב תיעבטה תולדתשהה תא בשוח
םינימו םלועה תומואמ םיאפור לצא וכלהש םיארומאהמ וניצמו .ומלוע עבטמב ה"ב רצויה עיבטה רשא
ןתינש המכח ירעש וארבנ םגו ,האופר ךרוצל וארבנש םיקצומו םייח ילעבו םיחמצה ןמ הברהו .אפריהל
."תעדלו ןנובתהל בושחל ,לכל
תוכלה) םייסנ וירבדבש ,ם"במרה אוה םהבש םסרופמה .האופרב לעופב וקסע לארשי ילודגמ םיבר ,ןכאו
תעידימ רבד עדי וא ןיביש רשפא יא ירהש ,אוה 'ה יכרדמ םלשו אירב ףוגה תויהו ליאוה" :(ג"פ תועד
םירבדב ומצע גיהנהלו ,ףוגה תא ןידבאמה םירבדמ ומצע םדא קיחרהל ךירצ ךכיפל ,הלוח אוהו ארובה
."םימילחמהו ןירבמה

ץיבוקשרה עבש תב ר"ד
[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]


[םינינעה ןכות תא לבקל ידכ ןאכ ץחל]

web site created by Happy Web Design